Vandai Daugirdaitei, 1922 metų pradžia

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922 metų pradžia

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 478. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Algio Samulionio pastabą („Miunchenas, 1922 pradžia“). Rašyta 21,1 × 28,1 cm laiškinio, gelstelėjusio popieriaus dryželiais lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į dvi dalis žymės), užlenkiant dešinįjį ir kairįjį kraštus. Numeruota (2) kita ranka parkeriu (šviesiai mėlynu rašalu). 1r kairiajame krašte išmuštos dvi susegimo skylės. Dėmėta (rudos dėmės). Ištepta. Be voko. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 145. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1922: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1922: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922 metų pradžia, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_1_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias rašymo proceso sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vanduk, meiluži mano,
šiandie
šiandie,
matai
matai,
1
Vanduk, meiluži mano,
šiandie
šiandie,
matai
matai,
2
plunksna rašau,
vadinas
vadinas,
sėdžiu
3
prie stalo, nors ir šiandie dar nėra
Taip,
taip,
4
kaip reikia, nors ir šiandie dar daug
5
ko daugiau reikėtų.
Vakare Vakar
c
Critical note: Vakar ] cor pro Vakare, ras fl -e
Vakar
vakarą ga-
6
vau iš tavęs laiškutį, jis toks geras,
7
ir man taip gera pasidarė. Tu nepyk,
8
kad aš Tau paskutinį
laišką
laišką,
tokį
liūdną
liūdną,
9
parašiau, bet kai žmogus gali ir šiek
10
tiek šilimos turi, tai
kaž kaip
kažkaip
visa kitaip
11
atrodo ir daros labai liūdna.
12
Kaž Kodel
Kažkodėl
šia nakt
šiąnakt
baisiai maža
13
temiegojau, negalėjau užmigti, tai
14
dabar prie stalo akys merkiasi ir
15
rankos dreba. Bet aš laikausiu ir
16
gana, nenoriu apsileisti ir galuti-
17
nai išglebti. Tu nepyk, aš tau
18
dabar daug nerašysiu, aš tik norėjau
19
tau pasakyti, kad tavo laiškelis toks
20
geras,
geras
ir kad aš jau atsikėliau
21
ir nebenoriu gulti, ir kad man
22
akys labai merkias. Jei stipras
23
busiu,
būsiu,
tai šiandie vėliau gal vėl
24
parašysiu, o gal ir rytoj – palauksiu –
25
aš daug noriu tau parašyti ir pasakyti,
26
tik
šiandie
šiandie,
matai
matai,
truputi
truputį
įkaušęs.
27
Bet
tu
tu,
Vanduk
Vanduk,
Titai
c
Critical note: tiktai ] vid ex err Titai, vid ex err om k
Titai
tiktai
buk
būk
gerutė
28
ir mylėk mane.
29
Vanduk, meiluži mano!
30
Bučiuoju
c
Critical note: Bučiuoju ] ill iuo
Bučiuoju
Tave visą
31
Boliuk.
c
Critical note: Boliuk. ] sign, ill u
p
Physical note: [1r] //
Boliuk.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Vanduk, meiluži mano,
šiandie
šiandie,
matai
matai,
1
Vanduk, meiluži mano,
šiandie
šiandie,
matai
matai,
2
plunksna rašau,
vadinas
vadinas,
sėdžiu
3
prie stalo, nors ir šiandie dar nėra
Taip,
taip,
4
kaip reikia, nors ir šiandie dar daug
5
ko daugiau reikėtų.
Vakare Vakar
c
Critical note: Vakar ] cor pro Vakare, ras fl -e
Vakar
vakarą ga-
6
vau iš tavęs laiškutį, jis toks geras,
7
ir man taip gera pasidarė. Tu nepyk,
8
kad aš Tau paskutinį
laišką
laišką,
tokį
liūdną
liūdną,
9
parašiau, bet kai žmogus gali ir šiek
10
tiek šilimos turi, tai
kaž kaip
kažkaip
visa kitaip
11
atrodo ir daros labai liūdna.
12
Kaž Kodel
Kažkodėl
šia nakt
šiąnakt
baisiai maža
13
temiegojau, negalėjau užmigti, tai
14
dabar prie stalo akys merkiasi ir
15
rankos dreba. Bet aš laikausiu ir
16
gana, nenoriu apsileisti ir galuti-
17
nai išglebti. Tu nepyk, aš tau
18
dabar daug nerašysiu, aš tik norėjau
19
tau pasakyti, kad tavo laiškelis toks
20
geras,
geras
ir kad aš jau atsikėliau
21
ir nebenoriu gulti, ir kad man
22
akys labai merkias. Jei stipras
23
busiu,
būsiu,
tai šiandie vėliau gal vėl
24
parašysiu, o gal ir rytoj – palauksiu –
25
aš daug noriu tau parašyti ir pasakyti,
26
tik
šiandie
šiandie,
matai
matai,
truputi
truputį
įkaušęs.
27
Bet
tu
tu,
Vanduk
Vanduk,
Titai
c
Critical note: tiktai ] vid ex err Titai, vid ex err om k
Titai
tiktai
buk
būk
gerutė
28
ir mylėk mane.
29
Vanduk, meiluži mano!
30
Bučiuoju
c
Critical note: Bučiuoju ] ill iuo
Bučiuoju
Tave visą
31
Boliuk.
c
Critical note: Boliuk. ] sign, ill u
p
Physical note: [1r] //
Boliuk.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Vanduk, meiluži mano,
šiandie
šiandie,
matai
matai,
1
Vanduk, meiluži mano,
šiandie
šiandie,
matai
matai,
2
plunksna rašau,
vadinas
vadinas,
sėdžiu
3
prie stalo, nors ir šiandie dar nėra
Taip,
taip,
4
kaip reikia, nors ir šiandie dar daug
5
ko daugiau reikėtų.
Vakare Vakar
c
Critical note: Vakar ] cor pro Vakare, ras fl -e
Vakar
vakarą ga-
6
vau iš tavęs laiškutį, jis toks geras,
7
ir man taip gera pasidarė. Tu nepyk,
8
kad aš Tau paskutinį
laišką
laišką,
tokį
liūdną
liūdną,
9
parašiau, bet kai žmogus gali ir šiek
10
tiek šilimos turi, tai
kaž kaip
kažkaip
visa kitaip
11
atrodo ir daros labai liūdna.
12
Kaž Kodel
Kažkodėl
šia nakt
šiąnakt
baisiai maža
13
temiegojau, negalėjau užmigti, tai
14
dabar prie stalo akys merkiasi ir
15
rankos dreba. Bet aš laikausiu ir
16
gana, nenoriu apsileisti ir galuti-
17
nai išglebti. Tu nepyk, aš tau
18
dabar daug nerašysiu, aš tik norėjau
19
tau pasakyti, kad tavo laiškelis toks
20
geras,
geras
ir kad aš jau atsikėliau
21
ir nebenoriu gulti, ir kad man
22
akys labai merkias. Jei stipras
23
busiu,
būsiu,
tai šiandie vėliau gal vėl
24
parašysiu, o gal ir rytoj – palauksiu –
25
aš daug noriu tau parašyti ir pasakyti,
26
tik
šiandie
šiandie,
matai
matai,
truputi
truputį
įkaušęs.
27
Bet
tu
tu,
Vanduk
Vanduk,
Titai
c
Critical note: tiktai ] vid ex err Titai, vid ex err om k
Titai
tiktai
buk
būk
gerutė
28
ir mylėk mane.
29
Vanduk, meiluži mano!
30
Bučiuoju
c
Critical note: Bučiuoju ] ill iuo
Bučiuoju
Tave visą
31
Boliuk.
c
Critical note: Boliuk. ] sign, ill u
p
Physical note: [1r] //
Boliuk.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 5
Critical note: Vakar ] cor pro Vakare, ras fl -e
a1
Line number 27
Critical note: tiktai ] vid ex err Titai, vid ex err om k
a1
Line number 30
Critical note: Bučiuoju ] ill iuo
a1
Line number 31
Critical note: Boliuk. ] sign, ill u
a1
Line number 31
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_1_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_1_vd_1v.jpgX (Close panel)
image