Vandai Daugirdaitei, 1922 metų pradžia

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922 metų pradžia

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 677. Laiškas. Be datos. Datuota remiantis Vandos Sruogienės pastaba („1922 m. pradžioje“). Rašyta 18,2 × 28,9 cm storesnio, pageltusio popieriaus lape nelygiais kraštais (1r–v) spausdinimo mašinėle (juodu rašalu). Popierius su dešimčia peršviečiamų stambių horizontalių linijų, daug vertikalių juostelių. Pasirašyta Balio Sruogos ranka storu raudonu pieštuku. Lenkta (lankstymo į tris dalis žymės). Dėmėta (rudos dėmės). Be voko. Mašinraščiai (nuorašai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 138 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, l. 8a (Vandos Sruogienės). Publikuota: laiško fragmentą žr. in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 129. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1922: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1922: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922 metų pradžia, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_2_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

GERBIAMIESIEMS
1
GERBIAMIESIEMS
2
KIRŠAI:
KIRŠAI,
VANDAI IR
ZOSKAO ZOSKAI
c
Critical note: ZOSKAI ] cor fl -AI pro -AO, cor I pro O
ZOSKAI
3
Mano Ponai,
4
Sveikinu, sveikinu visus
ferliobtininkus
c
Critical note: ferliobtininkus ] vok verliebt =įsimylėjęs
ferliobtininkus
rr ir
c
Critical note: ir ] cor i pro r
ir
to biznio
5
svočias! Tegu ponas Dievas padeda, Motyna Švenčiausia
6
bagaslovija!
c
Critical note: bagaslovija ] laimina
bagaslovija!
Tuo labiau, kad laiške
parašyta
parašyta:
' Me◊ Mes ,
c
Critical note: Mes ] cor s pro ill
'Mes,
Mes,
Zos‑
7
ka,
ka,
n
Note: Sofija Laucevičiūtė-Gedvilienė (1898–2003), Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės vyresnioji dukra, Vandos Daugirdaitės pusseserė. 1921 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
Vanda,
Vanda,
n
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997), Balio Sruogos bičiulė. 1921–1923 m. studijavo istoriją Berlyno universiteto Filosofijos fakultete.
Kirša
Kirša
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką. Vandos Sruogienės liudijimu, studijų Vokietijoje metu Balio Sruogos ir Fausto Kiršos santykiai „buvo draugiški ir artimi“ („Iš Balio Sruogos ir Fausto Kiršos santykių“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 129). Balys Sruoga jį gerbė ir mylėjo (Ibid., p. 131). Faustas Kirša dažnai atvykdavo pas Balį Sruogą į Miuncheną, mėgo jam nuoširdžiai išsipasakoti – buvo vienas kitam atviri. Jie kartu leisdavo laiką mieste, nuolat išeidavo į kalnus. Faustas Kirša liudija: „Artimi bičiulystės saitai mane savo metu siejo su Baliu Sruoga. Su juo gal dešimt metų pirmaisiais nepriklausomybės metais draugavau kaip su broliu“ (Ibid., p. 134).
etc.'
c
Critical note: etc. lot et cetera =ir taip toliau, ir kita, p ill si
etc.'
etc.
Pilnai sutinku su piliečio
8
Kiršos pareikšta nuomone, kad
provincijos
provincijos,
a la
c
Critical note: a la ] pranc à la =kaip, panašiai kaip
a la
Miun‑
9
šenas, panašių daiktų nepažįsta. Tuo labiau provinci‑
10
ja pasimatymui paskirtų valandų nevartoja…
11
Ir dar
ačiu
ačiū
uonui PPonui
c
Critical note: Ponui ] cor P pro u, sub scr P
Ponui
ponui
Dievui, kad jis
pasirupino
pasirūpino
suvtert sutvert
c
Critical note: sutvert ] cor pri t pro v, cor v pro t
sutvert
12
tokį Noskę! Nes kitaip kiti galėtų kartais namo ir vi‑
13
sai
negrįšti,
negrįžti
arba ir iš namų neišeiti, kaip sostapily
14
kartais esti…
15
Antra vertus, aš manau, kad del savo naminių ar
šeimi
šeimy
16
ninių interesų protestų man į laišką
galėtumet
galėtumėt
ir ne‑
17
rašyt –
nėr ko
gera
gerą
žmogų į visokias istorijas painiot!
18
Trečia, man yra visai
nesuprantoma,
nesuprantama,
kaip panelių kam‑
19
rys
c
Critical note: [kam][ba]rys ] vid ex err om ba
barys
gali šokolade
apsirasti atsirasti ,
c
Critical note: atsirasti ] cor pri t pro p
atsirasti,
akip
c
Critical note: k[a]ip ] vid ex err trans a, orig akip pro kaip
kaip
pilietis Kirša sa‑
20
vo pastaboj džiaugias.
21
Kad pilietis Kirša negali
buti
būti
ne ferliobtas – aš nie‑
22
kumet nėsu abejonių nuturėjęs.
23
Pagaliau, man labai malonu, kad
jis jus,
c
Critical note: jūs ] a ras jis
jus,
jūs,
sostinės lai‑
24
mėj žydėdami, mane atsimenat, kai
llogų blogų
c
Critical note: blogų ] cor b pro l
blogų
pietų pavalgot.
25
Iš man
prisiustu
prisiųstų
dokumentų
visną vieną
c
Critical note: vieną ] cor e pro s
vieną
gražinu,
grąžinu
kaipo ne‑
26
aiškų. Kiti tvarkoj.
27
Latrų, matyti,
sotapily,
c
Critical note: so[s]tapily ] vid ex err om sec s
sotapily,
sostapily
yra pakankamai.
28
Delei įtakos, kuri šokolado
lupemis lupomis
c
Critical note: lūpomis ] cor o pro e
lupomis
lūpomis
vaikšto, tai aš tu‑

Facsimile Image Placeholder

29
riu pastebėti, kad ji abelnai kitais keliais
nevaikščo
c
Critical note: nevaik ] p ras ščo
nevaik
nevaik
30
ščioja.
Sodel Todel b
c
Critical note: Todel ] cor T pro vid S, p vid ex err b
Todel b
Todel
piliečio Kiršos padėtis man visai su‑
31
prantoma,
prantama
kaipo labai nuosaki. Klausimą delei padėties
32
frei
c
Critical note: frei ] vok =nemokamai
frei
ir
streng besetzt
c
Critical note: streng besetzt ] vok =griežtai užimtas
streng besetzt
– berods,
šokoladiniaa šokoladiniai
c
Critical note: šokoladiniai ] cor fl -iai pro -iaa, cor i pro sec a
šokoladiniai
ekzer‑
33
sicai
c
Critical note: [ekzer]sicai ] vok exerzitium =pratimas; namų darbas
sicai
galėtų tylumoj
ryšti.
rišti.
34
Paskui man
vėlėi
vėlei
neaišku: ferliobtininkai iš teatro
35
grįžta vėlai, o Noskė mergaičių kambary ant rytojaus
36
randa okurkus…
37
Kolkas
Kol kas
tiek pastabų.
38
Priimkit mano aukštos pagarbos pareiškimą,
39
Ju
Jū
tarnas
40
Balys Sruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign rub graph
Balys Sruoga
41
Miunšenas,
42
dienos
nežinau.
nežinau.
n
Note: „Rašyta „štukavojant“ greičiausiai 1922 m. pradžioje. Atvykusi į Berlyną 1921 m. lapkričio pradžioje, buvau gavusi kambarį pas mano pusseserės Zosės šeimininkę. Ten taip pat kurį laiką gyveno ir Faustas Kirša, iš kurio juokėmės, kad amžinai įsimylėjęs“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 8a).

Facsimile Image Placeholder

GERBIAMIESIEMS
1
GERBIAMIESIEMS
2
KIRŠAI:
KIRŠAI,
VANDAI IR
ZOSKAO ZOSKAI
c
Critical note: ZOSKAI ] cor fl -AI pro -AO, cor I pro O
ZOSKAI
3
Mano Ponai,
4
Sveikinu, sveikinu visus
ferliobtininkus
c
Critical note: ferliobtininkus ] vok verliebt =įsimylėjęs
ferliobtininkus
rr ir
c
Critical note: ir ] cor i pro r
ir
to biznio
5
svočias! Tegu ponas Dievas padeda, Motyna Švenčiausia
6
bagaslovija!
c
Critical note: bagaslovija ] laimina
bagaslovija!
Tuo labiau, kad laiške
parašyta
parašyta:
' Me◊ Mes ,
c
Critical note: Mes ] cor s pro ill
'Mes,
Mes,
Zos‑
7
ka,
ka,
n
Note: Sofija Laucevičiūtė-Gedvilienė (1898–2003), Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės vyresnioji dukra, Vandos Daugirdaitės pusseserė. 1921 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
Vanda,
Vanda,
n
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997), Balio Sruogos bičiulė. 1921–1923 m. studijavo istoriją Berlyno universiteto Filosofijos fakultete.
Kirša
Kirša
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką. Vandos Sruogienės liudijimu, studijų Vokietijoje metu Balio Sruogos ir Fausto Kiršos santykiai „buvo draugiški ir artimi“ („Iš Balio Sruogos ir Fausto Kiršos santykių“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 129). Balys Sruoga jį gerbė ir mylėjo (Ibid., p. 131). Faustas Kirša dažnai atvykdavo pas Balį Sruogą į Miuncheną, mėgo jam nuoširdžiai išsipasakoti – buvo vienas kitam atviri. Jie kartu leisdavo laiką mieste, nuolat išeidavo į kalnus. Faustas Kirša liudija: „Artimi bičiulystės saitai mane savo metu siejo su Baliu Sruoga. Su juo gal dešimt metų pirmaisiais nepriklausomybės metais draugavau kaip su broliu“ (Ibid., p. 134).
etc.'
c
Critical note: etc. lot et cetera =ir taip toliau, ir kita, p ill si
etc.'
etc.
Pilnai sutinku su piliečio
8
Kiršos pareikšta nuomone, kad
provincijos
provincijos,
a la
c
Critical note: a la ] pranc à la =kaip, panašiai kaip
a la
Miun‑
9
šenas, panašių daiktų nepažįsta. Tuo labiau provinci‑
10
ja pasimatymui paskirtų valandų nevartoja…
11
Ir dar
ačiu
ačiū
uonui PPonui
c
Critical note: Ponui ] cor P pro u, sub scr P
Ponui
ponui
Dievui, kad jis
pasirupino
pasirūpino
suvtert sutvert
c
Critical note: sutvert ] cor pri t pro v, cor v pro t
sutvert
12
tokį Noskę! Nes kitaip kiti galėtų kartais namo ir vi‑
13
sai
negrįšti,
negrįžti
arba ir iš namų neišeiti, kaip sostapily
14
kartais esti…
15
Antra vertus, aš manau, kad del savo naminių ar
šeimi
šeimy
16
ninių interesų protestų man į laišką
galėtumet
galėtumėt
ir ne‑
17
rašyt –
nėr ko
gera
gerą
žmogų į visokias istorijas painiot!
18
Trečia, man yra visai
nesuprantoma,
nesuprantama,
kaip panelių kam‑
19
rys
c
Critical note: [kam][ba]rys ] vid ex err om ba
barys
gali šokolade
apsirasti atsirasti ,
c
Critical note: atsirasti ] cor pri t pro p
atsirasti,
akip
c
Critical note: k[a]ip ] vid ex err trans a, orig akip pro kaip
kaip
pilietis Kirša sa‑
20
vo pastaboj džiaugias.
21
Kad pilietis Kirša negali
buti
būti
ne ferliobtas – aš nie‑
22
kumet nėsu abejonių nuturėjęs.
23
Pagaliau, man labai malonu, kad
jis jus,
c
Critical note: jūs ] a ras jis
jus,
jūs,
sostinės lai‑
24
mėj žydėdami, mane atsimenat, kai
llogų blogų
c
Critical note: blogų ] cor b pro l
blogų
pietų pavalgot.
25
Iš man
prisiustu
prisiųstų
dokumentų
visną vieną
c
Critical note: vieną ] cor e pro s
vieną
gražinu,
grąžinu
kaipo ne‑
26
aiškų. Kiti tvarkoj.
27
Latrų, matyti,
sotapily,
c
Critical note: so[s]tapily ] vid ex err om sec s
sotapily,
sostapily
yra pakankamai.
28
Delei įtakos, kuri šokolado
lupemis lupomis
c
Critical note: lūpomis ] cor o pro e
lupomis
lūpomis
vaikšto, tai aš tu‑

Facsimile Image Placeholder

29
riu pastebėti, kad ji abelnai kitais keliais
nevaikščo
c
Critical note: nevaik ] p ras ščo
nevaik
nevaik
30
ščioja.
Sodel Todel b
c
Critical note: Todel ] cor T pro vid S, p vid ex err b
Todel b
Todel
piliečio Kiršos padėtis man visai su‑
31
prantoma,
prantama
kaipo labai nuosaki. Klausimą delei padėties
32
frei
c
Critical note: frei ] vok =nemokamai
frei
ir
streng besetzt
c
Critical note: streng besetzt ] vok =griežtai užimtas
streng besetzt
– berods,
šokoladiniaa šokoladiniai
c
Critical note: šokoladiniai ] cor fl -iai pro -iaa, cor i pro sec a
šokoladiniai
ekzer‑
33
sicai
c
Critical note: [ekzer]sicai ] vok exerzitium =pratimas; namų darbas
sicai
galėtų tylumoj
ryšti.
rišti.
34
Paskui man
vėlėi
vėlei
neaišku: ferliobtininkai iš teatro
35
grįžta vėlai, o Noskė mergaičių kambary ant rytojaus
36
randa okurkus…
37
Kolkas
Kol kas
tiek pastabų.
38
Priimkit mano aukštos pagarbos pareiškimą,
39
Ju
Jū
tarnas
40
Balys Sruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign rub graph
Balys Sruoga
41
Miunšenas,
42
dienos
nežinau.
nežinau.
n
Note: „Rašyta „štukavojant“ greičiausiai 1922 m. pradžioje. Atvykusi į Berlyną 1921 m. lapkričio pradžioje, buvau gavusi kambarį pas mano pusseserės Zosės šeimininkę. Ten taip pat kurį laiką gyveno ir Faustas Kirša, iš kurio juokėmės, kad amžinai įsimylėjęs“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 8a).

Facsimile Image Placeholder

GERBIAMIESIEMS
1
GERBIAMIESIEMS
2
KIRŠAI:
KIRŠAI,
VANDAI IR
ZOSKAO ZOSKAI
c
Critical note: ZOSKAI ] cor fl -AI pro -AO, cor I pro O
ZOSKAI
3
Mano Ponai,
4
Sveikinu, sveikinu visus
ferliobtininkus
c
Critical note: ferliobtininkus ] vok verliebt =įsimylėjęs
ferliobtininkus
rr ir
c
Critical note: ir ] cor i pro r
ir
to biznio
5
svočias! Tegu ponas Dievas padeda, Motyna Švenčiausia
6
bagaslovija!
c
Critical note: bagaslovija ] laimina
bagaslovija!
Tuo labiau, kad laiške
parašyta
parašyta:
' Me◊ Mes ,
c
Critical note: Mes ] cor s pro ill
'Mes,
Mes,
Zos‑
7
ka,
ka,
n
Note: Sofija Laucevičiūtė-Gedvilienė (1898–2003), Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės vyresnioji dukra, Vandos Daugirdaitės pusseserė. 1921 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
Vanda,
Vanda,
n
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997), Balio Sruogos bičiulė. 1921–1923 m. studijavo istoriją Berlyno universiteto Filosofijos fakultete.
Kirša
Kirša
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką. Vandos Sruogienės liudijimu, studijų Vokietijoje metu Balio Sruogos ir Fausto Kiršos santykiai „buvo draugiški ir artimi“ („Iš Balio Sruogos ir Fausto Kiršos santykių“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 129). Balys Sruoga jį gerbė ir mylėjo (Ibid., p. 131). Faustas Kirša dažnai atvykdavo pas Balį Sruogą į Miuncheną, mėgo jam nuoširdžiai išsipasakoti – buvo vienas kitam atviri. Jie kartu leisdavo laiką mieste, nuolat išeidavo į kalnus. Faustas Kirša liudija: „Artimi bičiulystės saitai mane savo metu siejo su Baliu Sruoga. Su juo gal dešimt metų pirmaisiais nepriklausomybės metais draugavau kaip su broliu“ (Ibid., p. 134).
etc.'
c
Critical note: etc. lot et cetera =ir taip toliau, ir kita, p ill si
etc.'
etc.
Pilnai sutinku su piliečio
8
Kiršos pareikšta nuomone, kad
provincijos
provincijos,
a la
c
Critical note: a la ] pranc à la =kaip, panašiai kaip
a la
Miun‑
9
šenas, panašių daiktų nepažįsta. Tuo labiau provinci‑
10
ja pasimatymui paskirtų valandų nevartoja…
11
Ir dar
ačiu
ačiū
uonui PPonui
c
Critical note: Ponui ] cor P pro u, sub scr P
Ponui
ponui
Dievui, kad jis
pasirupino
pasirūpino
suvtert sutvert
c
Critical note: sutvert ] cor pri t pro v, cor v pro t
sutvert
12
tokį Noskę! Nes kitaip kiti galėtų kartais namo ir vi‑
13
sai
negrįšti,
negrįžti
arba ir iš namų neišeiti, kaip sostapily
14
kartais esti…
15
Antra vertus, aš manau, kad del savo naminių ar
šeimi
šeimy
16
ninių interesų protestų man į laišką
galėtumet
galėtumėt
ir ne‑
17
rašyt –
nėr ko
gera
gerą
žmogų į visokias istorijas painiot!
18
Trečia, man yra visai
nesuprantoma,
nesuprantama,
kaip panelių kam‑
19
rys
c
Critical note: [kam][ba]rys ] vid ex err om ba
barys
gali šokolade
apsirasti atsirasti ,
c
Critical note: atsirasti ] cor pri t pro p
atsirasti,
akip
c
Critical note: k[a]ip ] vid ex err trans a, orig akip pro kaip
kaip
pilietis Kirša sa‑
20
vo pastaboj džiaugias.
21
Kad pilietis Kirša negali
buti
būti
ne ferliobtas – aš nie‑
22
kumet nėsu abejonių nuturėjęs.
23
Pagaliau, man labai malonu, kad
jis jus,
c
Critical note: jūs ] a ras jis
jus,
jūs,
sostinės lai‑
24
mėj žydėdami, mane atsimenat, kai
llogų blogų
c
Critical note: blogų ] cor b pro l
blogų
pietų pavalgot.
25
Iš man
prisiustu
prisiųstų
dokumentų
visną vieną
c
Critical note: vieną ] cor e pro s
vieną
gražinu,
grąžinu
kaipo ne‑
26
aiškų. Kiti tvarkoj.
27
Latrų, matyti,
sotapily,
c
Critical note: so[s]tapily ] vid ex err om sec s
sotapily,
sostapily
yra pakankamai.
28
Delei įtakos, kuri šokolado
lupemis lupomis
c
Critical note: lūpomis ] cor o pro e
lupomis
lūpomis
vaikšto, tai aš tu‑

Facsimile Image Placeholder

29
riu pastebėti, kad ji abelnai kitais keliais
nevaikščo
c
Critical note: nevaik ] p ras ščo
nevaik
nevaik
30
ščioja.
Sodel Todel b
c
Critical note: Todel ] cor T pro vid S, p vid ex err b
Todel b
Todel
piliečio Kiršos padėtis man visai su‑
31
prantoma,
prantama
kaipo labai nuosaki. Klausimą delei padėties
32
frei
c
Critical note: frei ] vok =nemokamai
frei
ir
streng besetzt
c
Critical note: streng besetzt ] vok =griežtai užimtas
streng besetzt
– berods,
šokoladiniaa šokoladiniai
c
Critical note: šokoladiniai ] cor fl -iai pro -iaa, cor i pro sec a
šokoladiniai
ekzer‑
33
sicai
c
Critical note: [ekzer]sicai ] vok exerzitium =pratimas; namų darbas
sicai
galėtų tylumoj
ryšti.
rišti.
34
Paskui man
vėlėi
vėlei
neaišku: ferliobtininkai iš teatro
35
grįžta vėlai, o Noskė mergaičių kambary ant rytojaus
36
randa okurkus…
37
Kolkas
Kol kas
tiek pastabų.
38
Priimkit mano aukštos pagarbos pareiškimą,
39
Ju
Jū
tarnas
40
Balys Sruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign rub graph
Balys Sruoga
41
Miunšenas,
42
dienos
nežinau.
nežinau.
n
Note: „Rašyta „štukavojant“ greičiausiai 1922 m. pradžioje. Atvykusi į Berlyną 1921 m. lapkričio pradžioje, buvau gavusi kambarį pas mano pusseserės Zosės šeimininkę. Ten taip pat kurį laiką gyveno ir Faustas Kirša, iš kurio juokėmės, kad amžinai įsimylėjęs“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 8a).
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 2
Critical note: ZOSKAI ] cor fl -AI pro -AO, cor I pro O
a1
Line number 4
Critical note: ferliobtininkus ] vok verliebt =įsimylėjęs
a1
Line number 4
Critical note: ir ] cor i pro r
a1
Line number 6
Critical note: bagaslovija ] laimina
a1
Line number 6
Critical note: Mes ] cor s pro ill
a3
Line number 7
Note: Sofija Laucevičiūtė-Gedvilienė (1898–2003), Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės vyresnioji dukra, Vandos Daugirdaitės pusseserė. 1921 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
a3
Line number 7
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997), Balio Sruogos bičiulė. 1921–1923 m. studijavo istoriją Berlyno universiteto Filosofijos fakultete.
a3
Line number 7
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką. Vandos Sruogienės liudijimu, studijų Vokietijoje metu Balio Sruogos ir Fausto Kiršos santykiai „buvo draugiški ir artimi“ („Iš Balio Sruogos ir Fausto Kiršos santykių“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 129). Balys Sruoga jį gerbė ir mylėjo (Ibid., p. 131). Faustas Kirša dažnai atvykdavo pas Balį Sruogą į Miuncheną, mėgo jam nuoširdžiai išsipasakoti – buvo vienas kitam atviri. Jie kartu leisdavo laiką mieste, nuolat išeidavo į kalnus. Faustas Kirša liudija: „Artimi bičiulystės saitai mane savo metu siejo su Baliu Sruoga. Su juo gal dešimt metų pirmaisiais nepriklausomybės metais draugavau kaip su broliu“ (Ibid., p. 134).
a1
Line number 7
Critical note: etc. lot et cetera =ir taip toliau, ir kita, p ill si
a1
Line number 8
Critical note: a la ] pranc à la =kaip, panašiai kaip
a1
Line number 11
Critical note: Ponui ] cor P pro u, sub scr P
a1
Line number 11
Critical note: sutvert ] cor pri t pro v, cor v pro t
a1 a2
Line number 19
Critical note: [kam][ba]rys ] vid ex err om ba
a1
Line number 19
Critical note: atsirasti ] cor pri t pro p
a1 a2
Line number 19
Critical note: k[a]ip ] vid ex err trans a, orig akip pro kaip
a1
Line number 23
Critical note: jūs ] a ras jis
a1
Line number 24
Critical note: blogų ] cor b pro l
a1
Line number 25
Critical note: vieną ] cor e pro s
a1
Line number 27
Critical note: so[s]tapily ] vid ex err om sec s
a1
Line number 28
Critical note: lūpomis ] cor o pro e
a1
Line number 29
Critical note: nevaik ] p ras ščo
a1
Line number 30
Critical note: Todel ] cor T pro vid S, p vid ex err b
a1
Line number 32
Critical note: frei ] vok =nemokamai
a1
Line number 32
Critical note: streng besetzt ] vok =griežtai užimtas
a1
Line number 32
Critical note: šokoladiniai ] cor fl -iai pro -iaa, cor i pro sec a
a1
Line number 33
Critical note: [ekzer]sicai ] vok exerzitium =pratimas; namų darbas
a1
Line number 40
Critical note: Balys Sruoga ] sign rub graph
a3
Line number 42
Note: „Rašyta „štukavojant“ greičiausiai 1922 m. pradžioje. Atvykusi į Berlyną 1921 m. lapkričio pradžioje, buvau gavusi kambarį pas mano pusseserės Zosės šeimininkę. Ten taip pat kurį laiką gyveno ir Faustas Kirša, iš kurio juokėmės, kad amžinai įsimylėjęs“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 8a).
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_2_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_2_vd_1v.jpgX (Close panel)
image