Vandai Daugirdaitei, 1922 m. kovas

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922 m. kovas

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 472. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis Vandos Sruogienės pastaba („1922 kovo pradžioje / Iš Miuncheno į Bugius / pavasario atostogos“), 1921-02-18 laišku (minima liga – gripas). Rašyta dviejuose 21,1 × 28,1 cm iš didesnio rinkinio išplėšto laiškinio, gelstelėjusio popieriaus dryželiais lapuose (1r–v, 2r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į dvi dalis žymės), užlenkiant dešinįjį ir kairįjį kraštus. Numeruota Balio Sruogos ranka. 1r kairiajame, 2r dešiniajame kraštuose išmušta po dvi susegimo skyles. Ištepta. Dėmėta (rudos dėmės). Yra įplyšimų. Be voko. Mašinraščiai (nuorašai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 164–167 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, l. 16–18, KC PENN, l. 18–20 (Vandos Sruogienės). Publikuota: Balio Sruogos laiško, adresuoto Faustui Kiršai ir rašyto 1922 m. kovo mėn., fragmentą žr. in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, parengė Vanda Sruogienė, Chicago: Mykolo Morkūno spaustuvė, 1974, p. 156; Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 130. Skelbiama iš autografo (teikiamas patikslintas publikuotas tekstas).

Witness List

  • Witness a1: 1922_kovas: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1922_kovas: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1922_kovas: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1922 m. kovo mėn. pradžia, l. 1r–v, 2r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_kovo_men_pradzia_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vanduži mano! Kaip senai iš Tavęs beturėjau
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Vanduži mano! Kaip senai iš Tavęs beturėjau
1
2
Vanduži mano! Kaip senai iš Tavęs beturėjau
3
laiškutį, kaip senai ir Tau berašiau!
4
O nerašiau
todel,
todėl,
kad man visą šitą laiką
5
buvo baisiai baisiai negerai. Visų pirma
6
sveikata – visą laiką buvo labai negerai.
Galvą,
Galva,
7
gerklė,
temperatura…
temperatūra…
Keletą kartų
buvo buvau
c
Critical note: buvau ] a c buvo, p c buvau, cor fl -au pro -o
buvau
pas
8
daktarą, jis sakė, kad reikia
padarė
c
Critical note: padaryti ] vid ex err padarė
padarė
padaryti
mažutė
9
operacija,
tik išpiauti
c
Critical note: išpjauti ] cor pro tik, cor išp pro tik
išpiauti
išpjauti
gerklėj kas tenai, bet pirma
10
reikia pagyti. O pagyti ne taip lengva –
sąvai-
savai-
11
tė užu
sąvaitės…
savaitės…
Šiandie buvau polikli-
12
nikoj pas universiteto daktarus. Jie siūlo
13
kokias aštuonias dienas dar namie
14
pasigydyt, o paskui daryti operaciją,
15
bet esą trys dienos reikėsią ligoni-
16
nėj gulėti. O
daktaras
daktaras,
pas kurį pirma buvau,
17
tai jis
savo sako
c
Critical note: sako ] a c savo, p c sako, cor ko pro vo
sako
be jokio gulėjimo galįs iš-
18
piauti
pjauti
ir galas. Tai dabar pats
nebežinau
nebežinau,
19
kaip
daryti
daryti,
ko klausyti – dar pagalvosiu.
20
O tuo tarpu galva buvo baisiai sunki,
21
vos pradedu ką skaityti ar rašyti – tuo-
22
jau pavargstu ir nieko nesuprantu. Net
23
ir tau paskutiniai laiškai buvo
Tokie
tokie
negeri
24
ir tolimi. Bet ką aš padarysiu, kad nei vienos
25
minties savo galvoj suieškot negalėjau!
26
Kaž kokios
Kažkokios
idiotįškos
idiotiškos
akys buvo ir veidas. Visa
27
tai labai slėgė ir erzino. Čia kaip tyčia dar
28
vienas daiktas prisidėjo – staiga ištiko finansi-
29
nis krizis. Prieš mėnesį aš turėjau dar
30
keletą
Tukstančiu,
tūkstančių,
bet šį
Tą
tą
nusipirkau ir
31
taip
kaž kur
kažkur
visa kita išnyko. O už
vasarį
c
Critical note: vasario ] vid ex err vasarį, vid ex err flpro -io
vasarį
vasario
mėnesį
32
Prek.
c
Critical note: Prek[ybos]
Prek.
ir
Pram.
c
Critical note: Pram[onės]
Pram.
pram.
Bankas
bankas
dar iki šiol neatsiuntė, lygiai
33
kaip ir už operos
„Oniegino“
„Onegino“
vertimo
c
Critical note: vertimą ] vid ex err vertimo, vid ex err flpro -o
vertimo
vertimą,
n
Note: Rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas libreto vertimas į lietuvių kalbą (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 572, p. 1–48), dėl kurio Balys Sruoga buvo susitaręs prieš išvykdamas studijuoti į Miuncheną (Lietuvoje opera pastatyta 1923 m.). Balys Sruoga ne kartą rašė apie libreto vertimą (žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-24, in: MLLM GEK, 3961/32, l. 1v; Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-24, in: LLTI BR, f. 53, b. 661, l. 1v; Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-01-28, in: LLTI BR, f. 53, b. 465, l. 1r). Operos libreto vertimas baigtas 1921-11-25 (žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-25, in: MLLM GEK 3961/20, MLLM ER1 1794, l. 1v).
dar iki
34
šiol negavau – ir nei
vieni
vieni,
nei kiti nieko
35
net nerašo, ar
išsius
išsiųs
kada
kada,
ar ne. O aš iš
36
jų tikėjaus gauti apie vasario
mėn
c
Critical note: mėn[esio]
mėn
mėn.
pusę.
37
Todel
Todėl
pas mane staiga pasidarė toks krizis,
38
koks tik
Maskvoj
Maskvoj,
berods
berods,
tėra buvęs.
39
Tas dar labiau mane erzino ir
pykino,
p
Physical note: [1r] //
pykino,

Facsimile Image Placeholder

40
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l ūpas buvo tiek durnas, kad aš nežinojau,
2
41
upas
ūpas
buvo tiek durnas, kad aš
nežinojau
nežinojau,
42
kas daryti. Ir tokiu ūpu tau rašyti neno-
43
rėjau,
upač
c
Critical note: ypač ] vid ex err u pro y
upač
ypač
apie mano krizį, nes tau tik
44
bereikalingą
rupestį
rūpestį
būtau padaręs. Šian-
45
die atėjęs iš klinikos
vau
c
Critical note: gavau ] vid ex err vau, vid ex err om ga
vau
gavau
čekį iš
„Naujienų“
„Naujienų“
n
Note: Balys Sruoga buvo Amerikos dienraščio Naujienos (leidėjas – Kazys Gugis) bendradarbis, kas mėnesį siuntinėjo straipsnius, savo kūrybą, vertimus, už tai gaudavo atlyginimą – maždaug po 15 dolerių.
46
3000 auksinų,
Tai
tai,
vadinas
vadinas,
aš vėlei ponas,
47
upas
ūpas
iškarto
iš karto
geresnis pasidarė, tai dabar
48
tau ir pasakau, kas buvo. Dabar tu jau nebe-
49
sirupink
sirūpink
– viskas jau praėjo, ir šiuo
50
žygiu mano reikalai vėlei netrukus bus
51
kuopuikiausi.
kuo puikiausi.
Ir su sveikata dabar
52
geriau jau. Šiandie aš jau net įstengiau
53
vieną
feljetonėlį
feljetonėlį
n
Note: Balys Sruoga tuo metu galėjo rašyti vieną iš šių straipsnių: Padegėlis Kasmatė, „Su durniu du turgu, su bedieviu – trečias“, in: Naujienos, 1922-03-24–25, Nr. 70, 71, p. 4; Padegėlis Kasmatė, „Jedinaja Nedielimaja“, in: Naujienos, 1922-03-28, 29, 30, 31, Nr. 73–76, p. 4 [šio rašinio pradžioje svarstytas žanro klausimas – feljetonas, rimtas probleminis straipsnis, pasirinktas feljetonas: „Pagaliau ir pati faktinė medžiaga, mano rankose esama – gyvojo gyvenimo vaizdai – yra per daug feljetoninio pobūdžio, kad iš jos būtų galima sudaryti rimtą graudenamą straipsnį. Todėl tegu bus man atleista, jei aš „nesamprotaudamas išmintingai“ dėstysiu nuogus faktus taip, kaip man besibastant po įvairius Eiropos centrus penkiais mano jausmais patirti teko“]; A. Ručas, „Nepakeičiamas žmogus“, in: Naujienos, 1922-04-11, Nr. 85, p. 4. Balio Sruogos straipsnius, publikuotus dienraštyje Naujienos, žr. https://www.spauda.org/naujienos-laikrastis/.
parašyti,
truputį
c
Critical note: truputį ] def
truputį
54
parašyti pradėto straipsnio apie
Rolaną,
Rolaną,
n
Note: Romain Rolland (1866–1944), prancūzų rašytojas, muzikologas, meno istorikas. Balys Sruoga rašė straipsnį apie jį, žr. Balys Sruoga, „Naujas idealizmo istorijos lapas“, in: Naujienos, Čikaga, 1922-05-11–13, 15–20, 22–27, 29, Nr. 111–126, p. 4; Id., in: Skaitymai, Kaunas, 1922, kn. 18, p. 74–111; Id., in: Balys Sruoga, Raštai, t. 6: Literatūros kritika, 1911–1923, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 290–333.
55
ir dabar
Turiu
turiu
parašyt
parašyt,
ir
Turbut
turbūt
ištesėsiu
ištesėsiu,
56
keturis laiškus. Paskutiniu laiku mes
57
beveik
kas dien
kasdien
susirašinėjom su
Kirša.
Kirša.
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, spaudos darbuotojas. 1922–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką. Balys Sruoga iš bičiulio Fausto Kiršos kovo mėn. buvo gavęs tokį laišką: „Sruoga! Dovanok, padariau lapsus. Dovanok. / Tu supykai. Bet kuo aš kaltas, kad Tavo laiškas pataikė tokią minutę, kuri manyje turėjo gal daug daugiau kartėlio, negu Tau galėjau parašyti. Kaip rašai, aš nespjaudau ir nečiaudžiu, bet jau savaitė sergu. Gulėjau lovoje. Dabar jau kiek geresnis. Sutinku, jog aš esu vaikas, kiekvieną minutę galiu verkti. Krūtinėje akmuo, akyse šiaudai, šiaudai… Sutikęs gatvėje juokiantis žmogų negaliu pernešti, grįžtu namo, bet vienas namie juokiuos… juokiuos, kaip pablūdęs. Ir kad mane „velnias trauks“, sutinku. Jis jau traukia. Nebenuvokiu, kurioj kūno daly protas ir kuriam šone širdis. Tu daug teisybės pasakei, bet man rodos, jog Tu nesi sirgęs dėl meilės. Aš to gero jau ne kartą esu turėjęs, bet kaip dabar, rodos, niekados taip nebuvo. Po tokių ekscesų aš prižadu nebepasiduoti. Bet velnias užsėda ant pakaušio ir jo uodegoj visa galybė. Aš esu baisiai užgautas. Bet suprask, moteriškė. Bet, Jėzau, Jėzau, ką aš padariau, ką aš jai parašiau. Beveik taip, kaip tau, kiek menu, tik viso nusileidimo tono – slepiraznosti. Už tai gali man rankos nepaduoti. Nebeturiu lygsvaros. Išėjus iš redakcijos visi mano politikavimo tonai išsmuko. Palikau žmogus ir nemoku gyventi. Ir Tu klysti, labai klysti, kad aš giriuosi savo paslaptimis. Aš mažiausio niekniekio nenoriu išduoti – kol jis paslaptyje, jis mano; paleistas pasaulin – nublukęs šešėlis. Visos mergos išvažiavo Kaunan. Esu vienas. Vienas pasikalbu, pasidairau ir nežinau, ko laukiu. Tik Kauno opera neduoda ramybės. Kelintą oficialinį laišką gaunu – duok jiems „Karmen“. Ir turiu jiems šiaip taip gaminti. Nesiseka. Durna. Matyt, anot žmonių, aš esu ne tuo vandeniu krikštytas. Aš Tau apie tai nieko daugiau nerašysiu. Bet kad dabar taip atsitiko, tai dovanok. Kiekvienas savo pirštines dėvi. // Apie Kelpšą, Galaunę ir kurvas nieko nesu girdėjęs. Manau, kad tai yra liežuviai. Juk jie visi geri žmonės. Nejau jie kiauliuotųsi?! O Petrauskas yra šiurpė. Vargas gyventi susipratusiems genijams! / „Echo“ skaičiau, jog Binkis universiteto salėje skaitęs apie „Agresyvingumą poezijoj“. Viską rėmęs Majakovskiu. Ekspresionizmas – ateities viešpats ir t. t. Tas žmogus, nebūdamas artojas, iš smėlio virvę suka. Aš abejoju, bet gal Dievas duos, gal jis naują pasaulį ras. „Laisvėj“ skaičiau L. Meno Kūrėjų Draugijos cinišką nuogą pasakymą, jog ji mananti padaryti „naujas reformas mene“. Ar tu girdi? Mano galva niekaip nesuėmė. Žemės reforma, matyt, užkrėtė ir menininkus – reformuotis – Varno ir Šilingo barzdose. Būdamas Münche[no] atstovu, ar išreiškei pasitikėjimo naujam L. Meno Kūr. Dr. kabinetui? Dabar, berods, ten bus visi – galvos susidariusios. Iš jų, matyt, ir išaugo – reformų mene – klausimas. / Jei Tau pasiųsto Šimkaus adreso per maža, dar kartą pridedu: St. Šimkus, Hauptpost, Postlagernd, Frankfurt a. M. Jis man senai jau rašė. Negaliu jam parašyti. Pyks. Parašyk nors Tu. / Kaip tik susigraibysiu, tuoj važiuosiu Münchenan. Gal nusikratysiu visus šešėlius ir granitus. Gal dar pasimatysim. Lik sveikas / Faustas / 1922-III-18 / Berlynas“ (Fausto Kiršos laiškas Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, 1922-03-18, in: LLTI BR, f. 53, b. 760, l. 1r–v).
58
Jis – baisiai mandras ir savimi patenkintas.
59
Rašė ,
c
Critical note: Rašė ] a c Aš, p c Rašė, cor Ra pro
Rašė,
kad žadėjęs tave lydėt, bet pasigėręs
60
ir nebeatėjęs į stotį. Prirašė visokių
61
patarimų ir įsakymų. O mano
upas
ūpas
toks
62
blogas buvo, ir aš jaučiuos toks mažutėlis
63
ir šešėlis, kad net paskutiniame laiške
64
jam parašiau, kad manau važiuoti
į
c
Critical note: į ] def į
į
Lie-
c
Critical note: Lie- ] def L
Lie-
65
tuvą ir pastoti kokiuo milicijos
66
nuovados viršininku. Turbūt gausiu
67
kokį pamokslą. Bet, žinai, aš dabar baisiai
68
iškrykęs.
iškrikęs.
Ne
todel,
todėl,
kad
butau
būtau
Taip
taip
iškrykęs,
iškrikęs,
69
kaip kad Kaune, bet kai
pasižiuriu
pasižiūriu
į pasaulį
70
aplinkui, aš jaučiuosiu toks mažas ir
71
niekam vertas, kad man rodos, kad mano
72
daina jau atidainuota. Griebiuos
j vieną ,
c
Critical note: viena ] a c j, p c vieną, cor v pro j
vieną,
viena,
kitą,
kita,
73
trečią,
trečia,
kad pasivyti, kad šį tą padaryti,
74
bet niekas neišeina, pasidaro liūdna,
75
pagauna nerimastis – ir aš jaučiuosiu
76
dar menkesnis. Ir tai yra taip be galo
77
skaudu. Ir paskutines kelias
sąvaites
savaites
78
taip
taip,
rodos
rodos,
be perstogės
jaučiuos.…
p
Physical note: [1v] //
jaučiuos.…
jaučiuos

Facsimile Image Placeholder

79
3
c
Critical note: 3 ] add in sin ang s l Parašęs tau du puslapiu, parašiau kitus penkis
3
80
Parašęs tau du puslapiu, parašiau kitus penkis
81
laiškus, o dabar vėl tau, Vanduliuk tu mano.
82
Tavo
atvirutė
atvirutė:
„Tavo paskutinis laiškas toks
83
ne mielas
nemielas,
mano…“ O man
ir gi
irgi
buvo labai
84
liūdna, kai aš gavau Tavo laišką iš
kelionės.
kelionės.
n
Note: Šis Balio Sruogos adresuotas Vandos Daugirdaitės laiškas neišliko.
85
Man visuomet labai skaudu, kai pas tave
86
toks ūpas, kaip tas kelionėje… Tuomet aš nejau-
87
čiu tavęs, tuomet aš žinau, kad Tu manęs nejau-
88
ti, tuomet taip baisu-baisu.
Todel
Todėl
ir
89
gavus tą laišką buvo labai liūdna. Aš jį ir
90
padėjau
atskirai,
atskirai
nuo kitų laiškų. Bet tai nieko,
91
žinai,
c
Critical note: aš ] a c iš, p c aš, cor a pro i
Tave jau
kelinta nakt
kelintąnakt
paeiliui sapnuo-
92
ju. O
ana nakt
anąnakt
taip keista buvo. Aš sapnuoju –
93
kad mes esame Oberaudorfe lygiai taip, kaip buvo,
94
ir kalbu
tas taip
c
Critical note: taip ] cor pro tas, cor ip pro s
taip
tyliai, Tave glausdamas,
Vandukas
Vandukas,
95
mažutėlis mano, ir nuo tų žodžių pats
96
nubudau, ir pats girdėjau. Uždegiau
šviesa,
šviesą,
97
ieškau, šaukiu tave, bet tavęs nėra, o aš juk
98
taip aiškiai tavo akis
gir mačiau ,
c
Critical note: mačiau ] a c gir, p c mačiau, cor m pro gir
mačiau,
Taip
taip
aiškiai
99
girdėjau, kaip tavo širdis plasta, taip tyliai
tave
tave,
100
mažutę
mažutę,
bučiavau,
Taip
taip
tyliai, taip švelniai
101
tavo krūtinė virpėjo… Ir aš nežinojau, ar aš
102
vėlei sapnuoju, ar
būdžiu,
budžiu,
tik jaučiau,
103
kad tu čia esi, čia pat, šviesi, jauna, Vandukas
104
toks, ir tokia mano,
mano…..
mano
Aš ir dabar
105
netikiu – man rodos, kad Tu buvai pas mane,
106
man
rodos
rodos,
kad Tu gyva buvai – tavo
dušia,
dūšia,
107
tavo kūnas, tavo giedrumas, Tavo kaitra!
108
O tu man rašai: „Pasitikėk manimi!“
109
nenoriu, kad Tu man taip rašytum, ypač
110
tuomet, kai kalbi apie
Natkų
Natkų
n
Note: Ladas (Vladas) Natkevičius (1893–1945), diplomatas. „Vladas Natkevičius man simpatizavo, bet aš gan nemandagiai atmečiau jo avansus“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 18).
ir panašiai.
111
Aš nežinau, bet man rodos, kad taip nereikia,
112
kad nereikia nei teisintis, nei drąsinti,
113
o
Tik
tik
prie pridėti
c
Critical note: pridėti ] a c prie, p c pridėti, cor d pro e
pridėti
ranką prie krūtinės ir
114
tyliai pažvelgti į širdį, į akis, ir tyliai
115
pajausti
pajausti,
kaip ašaros blizga…
116
Aš nežinau, ar tu žinai, bet aš dabar
kitoks
kitoks,
117
negu seniau
buvo buvau .
c
Critical note: buvau ] a c buvo, p c buvau, cor fl -au pro -o
buvau.
Aš seniau galėdavau užsi-
118
miršti ir pats
nežinodamas
nežinodamas,
darau
darau,
119
padaryti taip, kaip nereikėtų
daryti.
p
Physical note: [2r] //
daryti.

Facsimile Image Placeholder

120
O dabar
c
Critical note: aš ] vid ex errpro
niekuomet taip negaliu, fiziškai
121
negaliu padaryti. Aš nieko negaliu padaryti,
122
už ką aš prieš tave kaltas
bučiau,
būčiau,
ve sakydamas
c
Critical note: sakydamas ] cor sa pro ve
sakydamas
123
tau turėtau prašyti atleisti. Man kiekviena
124
akimirka matos tavo paveikslas ir visų pirma
125
man rūpi – kaip aš Tau pasakysiu.
126
Šiandie lygiai du mėnesiu, kaip mes besima-
127
tėm, ir dar ne mažiau
dvejų
dviejų
mėnesių,
128
kol pasimatysim. Bet rodos, niekumet mes
129
taip arti negyvenome, kaip po Tavo
atlilan atsilan -
c
Critical note: atsilan[kymo] ] a c atlilan, p c atsilan-, cor s pro pri l
atsilan-
130
kymo int mane. Aš nežinau, kas būtų galėję
131
būti, jei tu nebūtum atsilankius. O
k dabar
c
Critical note: dabar ] cor d pro k
dabar
dabar,
rodos
rodos,
132
kaž kokia
kažkokia
nežemiška galybė pasakė: taip
133
Turi
turi
būti – ir visa ateitis tokia šviesi,
134
ir į gyvenimą kelias
Toksai
toksai
platus.
135
Jeigu seniau mano galva buvo daugiau
136
kaotinga,
chaotinga,
Tai
tai
dabar aš kas kartą
giedresnę
giedresne
137
sąmone žiūriu į
pasauliu,
pasaulį,
ir
kaskartą
kas kartą
138
aiškiau ir aiškiau tave išvystu. Net
139
neidealizuoju, o matau
Tiktai
tiktai
Tave
Tokį
tokį
140
mažuką
vanduką Vanduką ,
c
Critical note: Vanduką ] cor V pro min
Vanduką,
kaip tu prie mano
141
krūtinės prisiglaudi, kaip tavo
širdįs
širdis
142
virpa, kaip
o tavo
c
Critical note: tavo ] a c o, p c tavo, cor t pro o
tavo
akyse ašara spindi…
143
Ir man rodos, kad aš ne vienas, ir man ro-
144
dos, kad man neklaiku, ir jeigu aš nemie-
145
gosiu šią naktį ir tylią pasaką sakysiu
146
apie mėlyną paukštį ir pirmą
ašarėlę
ašarėlę,
147
akyse
ištriškusią
ištryškusią,
– man rodos, kad
148
tu girdėsi mane. Ar tu prisiglausi prie
149
manęs šį vakarą, ar Tu nebūsi liūdna?
150
Bet kaip tu dabar esi? Ar Tau
skaudu
skaudu,
ar
151
liūdna – kokie tavo santykiai?
152
Vanduži mano! Tu
šį vakar
šįvakar
trupučiuką
153
pagalvok apie mane, o aš Tave
t sapnuosiu ,
c
Critical note: sapnuosiu ] a c t, p c sapnuosiu, cor s pro t
sapnuosiu,
154
aš Tave vėlei
šauksiu
šauksiu:
„Vandukas
„Vandukas,
mažu-
155
tėlis mano!“ O aš dabar labai pavar-
156
gau – tai
Tegu
tegu
bus
labanaktis
labanaktis.
157
Bučiuoju
Tave
Tave,
Vandukėl
Vandukėl,
ir laiminu.
158
Ten Tebūnie
c
Critical note: Tebūnie ] a c Ten, p c Tebūnie, cor b pro n
Tebūnie
Tau gera ir
Lengva
lengva
159
Vandukai
Vandukai,
mano numylėtas!
160
Bol
c
Critical note: Bol ] sign
p
Physical note: [2v] //
Bol

Facsimile Image Placeholder

Vanduži mano! Kaip senai iš Tavęs beturėjau
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Vanduži mano! Kaip senai iš Tavęs beturėjau
1
2
Vanduži mano! Kaip senai iš Tavęs beturėjau
3
laiškutį, kaip senai ir Tau berašiau!
4
O nerašiau
todel,
todėl,
kad man visą šitą laiką
5
buvo baisiai baisiai negerai. Visų pirma
6
sveikata – visą laiką buvo labai negerai.
Galvą,
Galva,
7
gerklė,
temperatura…
temperatūra…
Keletą kartų
buvo buvau
c
Critical note: buvau ] a c buvo, p c buvau, cor fl -au pro -o
buvau
pas
8
daktarą, jis sakė, kad reikia
padarė
c
Critical note: padaryti ] vid ex err padarė
padarė
padaryti
mažutė
9
operacija,
tik išpiauti
c
Critical note: išpjauti ] cor pro tik, cor išp pro tik
išpiauti
išpjauti
gerklėj kas tenai, bet pirma
10
reikia pagyti. O pagyti ne taip lengva –
sąvai-
savai-
11
tė užu
sąvaitės…
savaitės…
Šiandie buvau polikli-
12
nikoj pas universiteto daktarus. Jie siūlo
13
kokias aštuonias dienas dar namie
14
pasigydyt, o paskui daryti operaciją,
15
bet esą trys dienos reikėsią ligoni-
16
nėj gulėti. O
daktaras
daktaras,
pas kurį pirma buvau,
17
tai jis
savo sako
c
Critical note: sako ] a c savo, p c sako, cor ko pro vo
sako
be jokio gulėjimo galįs iš-
18
piauti
pjauti
ir galas. Tai dabar pats
nebežinau
nebežinau,
19
kaip
daryti
daryti,
ko klausyti – dar pagalvosiu.
20
O tuo tarpu galva buvo baisiai sunki,
21
vos pradedu ką skaityti ar rašyti – tuo-
22
jau pavargstu ir nieko nesuprantu. Net
23
ir tau paskutiniai laiškai buvo
Tokie
tokie
negeri
24
ir tolimi. Bet ką aš padarysiu, kad nei vienos
25
minties savo galvoj suieškot negalėjau!
26
Kaž kokios
Kažkokios
idiotįškos
idiotiškos
akys buvo ir veidas. Visa
27
tai labai slėgė ir erzino. Čia kaip tyčia dar
28
vienas daiktas prisidėjo – staiga ištiko finansi-
29
nis krizis. Prieš mėnesį aš turėjau dar
30
keletą
Tukstančiu,
tūkstančių,
bet šį
Tą
tą
nusipirkau ir
31
taip
kaž kur
kažkur
visa kita išnyko. O už
vasarį
c
Critical note: vasario ] vid ex err vasarį, vid ex err flpro -io
vasarį
vasario
mėnesį
32
Prek.
c
Critical note: Prek[ybos]
Prek.
ir
Pram.
c
Critical note: Pram[onės]
Pram.
pram.
Bankas
bankas
dar iki šiol neatsiuntė, lygiai
33
kaip ir už operos
„Oniegino“
„Onegino“
vertimo
c
Critical note: vertimą ] vid ex err vertimo, vid ex err flpro -o
vertimo
vertimą,
n
Note: Rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas libreto vertimas į lietuvių kalbą (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 572, p. 1–48), dėl kurio Balys Sruoga buvo susitaręs prieš išvykdamas studijuoti į Miuncheną (Lietuvoje opera pastatyta 1923 m.). Balys Sruoga ne kartą rašė apie libreto vertimą (žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-24, in: MLLM GEK, 3961/32, l. 1v; Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-24, in: LLTI BR, f. 53, b. 661, l. 1v; Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-01-28, in: LLTI BR, f. 53, b. 465, l. 1r). Operos libreto vertimas baigtas 1921-11-25 (žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-25, in: MLLM GEK 3961/20, MLLM ER1 1794, l. 1v).
dar iki
34
šiol negavau – ir nei
vieni
vieni,
nei kiti nieko
35
net nerašo, ar
išsius
išsiųs
kada
kada,
ar ne. O aš iš
36
jų tikėjaus gauti apie vasario
mėn
c
Critical note: mėn[esio]
mėn
mėn.
pusę.
37
Todel
Todėl
pas mane staiga pasidarė toks krizis,
38
koks tik
Maskvoj
Maskvoj,
berods
berods,
tėra buvęs.
39
Tas dar labiau mane erzino ir
pykino,
p
Physical note: [1r] //
pykino,

Facsimile Image Placeholder

40
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l ūpas buvo tiek durnas, kad aš nežinojau,
2
41
upas
ūpas
buvo tiek durnas, kad aš
nežinojau
nežinojau,
42
kas daryti. Ir tokiu ūpu tau rašyti neno-
43
rėjau,
upač
c
Critical note: ypač ] vid ex err u pro y
upač
ypač
apie mano krizį, nes tau tik
44
bereikalingą
rupestį
rūpestį
būtau padaręs. Šian-
45
die atėjęs iš klinikos
vau
c
Critical note: gavau ] vid ex err vau, vid ex err om ga
vau
gavau
čekį iš
„Naujienų“
„Naujienų“
n
Note: Balys Sruoga buvo Amerikos dienraščio Naujienos (leidėjas – Kazys Gugis) bendradarbis, kas mėnesį siuntinėjo straipsnius, savo kūrybą, vertimus, už tai gaudavo atlyginimą – maždaug po 15 dolerių.
46
3000 auksinų,
Tai
tai,
vadinas
vadinas,
aš vėlei ponas,
47
upas
ūpas
iškarto
iš karto
geresnis pasidarė, tai dabar
48
tau ir pasakau, kas buvo. Dabar tu jau nebe-
49
sirupink
sirūpink
– viskas jau praėjo, ir šiuo
50
žygiu mano reikalai vėlei netrukus bus
51
kuopuikiausi.
kuo puikiausi.
Ir su sveikata dabar
52
geriau jau. Šiandie aš jau net įstengiau
53
vieną
feljetonėlį
feljetonėlį
n
Note: Balys Sruoga tuo metu galėjo rašyti vieną iš šių straipsnių: Padegėlis Kasmatė, „Su durniu du turgu, su bedieviu – trečias“, in: Naujienos, 1922-03-24–25, Nr. 70, 71, p. 4; Padegėlis Kasmatė, „Jedinaja Nedielimaja“, in: Naujienos, 1922-03-28, 29, 30, 31, Nr. 73–76, p. 4 [šio rašinio pradžioje svarstytas žanro klausimas – feljetonas, rimtas probleminis straipsnis, pasirinktas feljetonas: „Pagaliau ir pati faktinė medžiaga, mano rankose esama – gyvojo gyvenimo vaizdai – yra per daug feljetoninio pobūdžio, kad iš jos būtų galima sudaryti rimtą graudenamą straipsnį. Todėl tegu bus man atleista, jei aš „nesamprotaudamas išmintingai“ dėstysiu nuogus faktus taip, kaip man besibastant po įvairius Eiropos centrus penkiais mano jausmais patirti teko“]; A. Ručas, „Nepakeičiamas žmogus“, in: Naujienos, 1922-04-11, Nr. 85, p. 4. Balio Sruogos straipsnius, publikuotus dienraštyje Naujienos, žr. https://www.spauda.org/naujienos-laikrastis/.
parašyti,
truputį
c
Critical note: truputį ] def
truputį
54
parašyti pradėto straipsnio apie
Rolaną,
Rolaną,
n
Note: Romain Rolland (1866–1944), prancūzų rašytojas, muzikologas, meno istorikas. Balys Sruoga rašė straipsnį apie jį, žr. Balys Sruoga, „Naujas idealizmo istorijos lapas“, in: Naujienos, Čikaga, 1922-05-11–13, 15–20, 22–27, 29, Nr. 111–126, p. 4; Id., in: Skaitymai, Kaunas, 1922, kn. 18, p. 74–111; Id., in: Balys Sruoga, Raštai, t. 6: Literatūros kritika, 1911–1923, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 290–333.
55
ir dabar
Turiu
turiu
parašyt
parašyt,
ir
Turbut
turbūt
ištesėsiu
ištesėsiu,
56
keturis laiškus. Paskutiniu laiku mes
57
beveik
kas dien
kasdien
susirašinėjom su
Kirša.
Kirša.
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, spaudos darbuotojas. 1922–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką. Balys Sruoga iš bičiulio Fausto Kiršos kovo mėn. buvo gavęs tokį laišką: „Sruoga! Dovanok, padariau lapsus. Dovanok. / Tu supykai. Bet kuo aš kaltas, kad Tavo laiškas pataikė tokią minutę, kuri manyje turėjo gal daug daugiau kartėlio, negu Tau galėjau parašyti. Kaip rašai, aš nespjaudau ir nečiaudžiu, bet jau savaitė sergu. Gulėjau lovoje. Dabar jau kiek geresnis. Sutinku, jog aš esu vaikas, kiekvieną minutę galiu verkti. Krūtinėje akmuo, akyse šiaudai, šiaudai… Sutikęs gatvėje juokiantis žmogų negaliu pernešti, grįžtu namo, bet vienas namie juokiuos… juokiuos, kaip pablūdęs. Ir kad mane „velnias trauks“, sutinku. Jis jau traukia. Nebenuvokiu, kurioj kūno daly protas ir kuriam šone širdis. Tu daug teisybės pasakei, bet man rodos, jog Tu nesi sirgęs dėl meilės. Aš to gero jau ne kartą esu turėjęs, bet kaip dabar, rodos, niekados taip nebuvo. Po tokių ekscesų aš prižadu nebepasiduoti. Bet velnias užsėda ant pakaušio ir jo uodegoj visa galybė. Aš esu baisiai užgautas. Bet suprask, moteriškė. Bet, Jėzau, Jėzau, ką aš padariau, ką aš jai parašiau. Beveik taip, kaip tau, kiek menu, tik viso nusileidimo tono – slepiraznosti. Už tai gali man rankos nepaduoti. Nebeturiu lygsvaros. Išėjus iš redakcijos visi mano politikavimo tonai išsmuko. Palikau žmogus ir nemoku gyventi. Ir Tu klysti, labai klysti, kad aš giriuosi savo paslaptimis. Aš mažiausio niekniekio nenoriu išduoti – kol jis paslaptyje, jis mano; paleistas pasaulin – nublukęs šešėlis. Visos mergos išvažiavo Kaunan. Esu vienas. Vienas pasikalbu, pasidairau ir nežinau, ko laukiu. Tik Kauno opera neduoda ramybės. Kelintą oficialinį laišką gaunu – duok jiems „Karmen“. Ir turiu jiems šiaip taip gaminti. Nesiseka. Durna. Matyt, anot žmonių, aš esu ne tuo vandeniu krikštytas. Aš Tau apie tai nieko daugiau nerašysiu. Bet kad dabar taip atsitiko, tai dovanok. Kiekvienas savo pirštines dėvi. // Apie Kelpšą, Galaunę ir kurvas nieko nesu girdėjęs. Manau, kad tai yra liežuviai. Juk jie visi geri žmonės. Nejau jie kiauliuotųsi?! O Petrauskas yra šiurpė. Vargas gyventi susipratusiems genijams! / „Echo“ skaičiau, jog Binkis universiteto salėje skaitęs apie „Agresyvingumą poezijoj“. Viską rėmęs Majakovskiu. Ekspresionizmas – ateities viešpats ir t. t. Tas žmogus, nebūdamas artojas, iš smėlio virvę suka. Aš abejoju, bet gal Dievas duos, gal jis naują pasaulį ras. „Laisvėj“ skaičiau L. Meno Kūrėjų Draugijos cinišką nuogą pasakymą, jog ji mananti padaryti „naujas reformas mene“. Ar tu girdi? Mano galva niekaip nesuėmė. Žemės reforma, matyt, užkrėtė ir menininkus – reformuotis – Varno ir Šilingo barzdose. Būdamas Münche[no] atstovu, ar išreiškei pasitikėjimo naujam L. Meno Kūr. Dr. kabinetui? Dabar, berods, ten bus visi – galvos susidariusios. Iš jų, matyt, ir išaugo – reformų mene – klausimas. / Jei Tau pasiųsto Šimkaus adreso per maža, dar kartą pridedu: St. Šimkus, Hauptpost, Postlagernd, Frankfurt a. M. Jis man senai jau rašė. Negaliu jam parašyti. Pyks. Parašyk nors Tu. / Kaip tik susigraibysiu, tuoj važiuosiu Münchenan. Gal nusikratysiu visus šešėlius ir granitus. Gal dar pasimatysim. Lik sveikas / Faustas / 1922-III-18 / Berlynas“ (Fausto Kiršos laiškas Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, 1922-03-18, in: LLTI BR, f. 53, b. 760, l. 1r–v).
58
Jis – baisiai mandras ir savimi patenkintas.
59
Rašė ,
c
Critical note: Rašė ] a c Aš, p c Rašė, cor Ra pro
Rašė,
kad žadėjęs tave lydėt, bet pasigėręs
60
ir nebeatėjęs į stotį. Prirašė visokių
61
patarimų ir įsakymų. O mano
upas
ūpas
toks
62
blogas buvo, ir aš jaučiuos toks mažutėlis
63
ir šešėlis, kad net paskutiniame laiške
64
jam parašiau, kad manau važiuoti
į
c
Critical note: į ] def į
į
Lie-
c
Critical note: Lie- ] def L
Lie-
65
tuvą ir pastoti kokiuo milicijos
66
nuovados viršininku. Turbūt gausiu
67
kokį pamokslą. Bet, žinai, aš dabar baisiai
68
iškrykęs.
iškrikęs.
Ne
todel,
todėl,
kad
butau
būtau
Taip
taip
iškrykęs,
iškrikęs,
69
kaip kad Kaune, bet kai
pasižiuriu
pasižiūriu
į pasaulį
70
aplinkui, aš jaučiuosiu toks mažas ir
71
niekam vertas, kad man rodos, kad mano
72
daina jau atidainuota. Griebiuos
j vieną ,
c
Critical note: viena ] a c j, p c vieną, cor v pro j
vieną,
viena,
kitą,
kita,
73
trečią,
trečia,
kad pasivyti, kad šį tą padaryti,
74
bet niekas neišeina, pasidaro liūdna,
75
pagauna nerimastis – ir aš jaučiuosiu
76
dar menkesnis. Ir tai yra taip be galo
77
skaudu. Ir paskutines kelias
sąvaites
savaites
78
taip
taip,
rodos
rodos,
be perstogės
jaučiuos.…
p
Physical note: [1v] //
jaučiuos.…
jaučiuos

Facsimile Image Placeholder

79
3
c
Critical note: 3 ] add in sin ang s l Parašęs tau du puslapiu, parašiau kitus penkis
3
80
Parašęs tau du puslapiu, parašiau kitus penkis
81
laiškus, o dabar vėl tau, Vanduliuk tu mano.
82
Tavo
atvirutė
atvirutė:
„Tavo paskutinis laiškas toks
83
ne mielas
nemielas,
mano…“ O man
ir gi
irgi
buvo labai
84
liūdna, kai aš gavau Tavo laišką iš
kelionės.
kelionės.
n
Note: Šis Balio Sruogos adresuotas Vandos Daugirdaitės laiškas neišliko.
85
Man visuomet labai skaudu, kai pas tave
86
toks ūpas, kaip tas kelionėje… Tuomet aš nejau-
87
čiu tavęs, tuomet aš žinau, kad Tu manęs nejau-
88
ti, tuomet taip baisu-baisu.
Todel
Todėl
ir
89
gavus tą laišką buvo labai liūdna. Aš jį ir
90
padėjau
atskirai,
atskirai
nuo kitų laiškų. Bet tai nieko,
91
žinai,
c
Critical note: aš ] a c iš, p c aš, cor a pro i
Tave jau
kelinta nakt
kelintąnakt
paeiliui sapnuo-
92
ju. O
ana nakt
anąnakt
taip keista buvo. Aš sapnuoju –
93
kad mes esame Oberaudorfe lygiai taip, kaip buvo,
94
ir kalbu
tas taip
c
Critical note: taip ] cor pro tas, cor ip pro s
taip
tyliai, Tave glausdamas,
Vandukas
Vandukas,
95
mažutėlis mano, ir nuo tų žodžių pats
96
nubudau, ir pats girdėjau. Uždegiau
šviesa,
šviesą,
97
ieškau, šaukiu tave, bet tavęs nėra, o aš juk
98
taip aiškiai tavo akis
gir mačiau ,
c
Critical note: mačiau ] a c gir, p c mačiau, cor m pro gir
mačiau,
Taip
taip
aiškiai
99
girdėjau, kaip tavo širdis plasta, taip tyliai
tave
tave,
100
mažutę
mažutę,
bučiavau,
Taip
taip
tyliai, taip švelniai
101
tavo krūtinė virpėjo… Ir aš nežinojau, ar aš
102
vėlei sapnuoju, ar
būdžiu,
budžiu,
tik jaučiau,
103
kad tu čia esi, čia pat, šviesi, jauna, Vandukas
104
toks, ir tokia mano,
mano…..
mano
Aš ir dabar
105
netikiu – man rodos, kad Tu buvai pas mane,
106
man
rodos
rodos,
kad Tu gyva buvai – tavo
dušia,
dūšia,
107
tavo kūnas, tavo giedrumas, Tavo kaitra!
108
O tu man rašai: „Pasitikėk manimi!“
109
nenoriu, kad Tu man taip rašytum, ypač
110
tuomet, kai kalbi apie
Natkų
Natkų
n
Note: Ladas (Vladas) Natkevičius (1893–1945), diplomatas. „Vladas Natkevičius man simpatizavo, bet aš gan nemandagiai atmečiau jo avansus“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 18).
ir panašiai.
111
Aš nežinau, bet man rodos, kad taip nereikia,
112
kad nereikia nei teisintis, nei drąsinti,
113
o
Tik
tik
prie pridėti
c
Critical note: pridėti ] a c prie, p c pridėti, cor d pro e
pridėti
ranką prie krūtinės ir
114
tyliai pažvelgti į širdį, į akis, ir tyliai
115
pajausti
pajausti,
kaip ašaros blizga…
116
Aš nežinau, ar tu žinai, bet aš dabar
kitoks
kitoks,
117
negu seniau
buvo buvau .
c
Critical note: buvau ] a c buvo, p c buvau, cor fl -au pro -o
buvau.
Aš seniau galėdavau užsi-
118
miršti ir pats
nežinodamas
nežinodamas,
darau
darau,
119
padaryti taip, kaip nereikėtų
daryti.
p
Physical note: [2r] //
daryti.

Facsimile Image Placeholder

120
O dabar
c
Critical note: aš ] vid ex errpro
niekuomet taip negaliu, fiziškai
121
negaliu padaryti. Aš nieko negaliu padaryti,
122
už ką aš prieš tave kaltas
bučiau,
būčiau,
ve sakydamas
c
Critical note: sakydamas ] cor sa pro ve
sakydamas
123
tau turėtau prašyti atleisti. Man kiekviena
124
akimirka matos tavo paveikslas ir visų pirma
125
man rūpi – kaip aš Tau pasakysiu.
126
Šiandie lygiai du mėnesiu, kaip mes besima-
127
tėm, ir dar ne mažiau
dvejų
dviejų
mėnesių,
128
kol pasimatysim. Bet rodos, niekumet mes
129
taip arti negyvenome, kaip po Tavo
atlilan atsilan -
c
Critical note: atsilan[kymo] ] a c atlilan, p c atsilan-, cor s pro pri l
atsilan-
130
kymo int mane. Aš nežinau, kas būtų galėję
131
būti, jei tu nebūtum atsilankius. O
k dabar
c
Critical note: dabar ] cor d pro k
dabar
dabar,
rodos
rodos,
132
kaž kokia
kažkokia
nežemiška galybė pasakė: taip
133
Turi
turi
būti – ir visa ateitis tokia šviesi,
134
ir į gyvenimą kelias
Toksai
toksai
platus.
135
Jeigu seniau mano galva buvo daugiau
136
kaotinga,
chaotinga,
Tai
tai
dabar aš kas kartą
giedresnę
giedresne
137
sąmone žiūriu į
pasauliu,
pasaulį,
ir
kaskartą
kas kartą
138
aiškiau ir aiškiau tave išvystu. Net
139
neidealizuoju, o matau
Tiktai
tiktai
Tave
Tokį
tokį
140
mažuką
vanduką Vanduką ,
c
Critical note: Vanduką ] cor V pro min
Vanduką,
kaip tu prie mano
141
krūtinės prisiglaudi, kaip tavo
širdįs
širdis
142
virpa, kaip
o tavo
c
Critical note: tavo ] a c o, p c tavo, cor t pro o
tavo
akyse ašara spindi…
143
Ir man rodos, kad aš ne vienas, ir man ro-
144
dos, kad man neklaiku, ir jeigu aš nemie-
145
gosiu šią naktį ir tylią pasaką sakysiu
146
apie mėlyną paukštį ir pirmą
ašarėlę
ašarėlę,
147
akyse
ištriškusią
ištryškusią,
– man rodos, kad
148
tu girdėsi mane. Ar tu prisiglausi prie
149
manęs šį vakarą, ar Tu nebūsi liūdna?
150
Bet kaip tu dabar esi? Ar Tau
skaudu
skaudu,
ar
151
liūdna – kokie tavo santykiai?
152
Vanduži mano! Tu
šį vakar
šįvakar
trupučiuką
153
pagalvok apie mane, o aš Tave
t sapnuosiu ,
c
Critical note: sapnuosiu ] a c t, p c sapnuosiu, cor s pro t
sapnuosiu,
154
aš Tave vėlei
šauksiu
šauksiu:
„Vandukas
„Vandukas,
mažu-
155
tėlis mano!“ O aš dabar labai pavar-
156
gau – tai
Tegu
tegu
bus
labanaktis
labanaktis.
157
Bučiuoju
Tave
Tave,
Vandukėl
Vandukėl,
ir laiminu.
158
Ten Tebūnie
c
Critical note: Tebūnie ] a c Ten, p c Tebūnie, cor b pro n
Tebūnie
Tau gera ir
Lengva
lengva
159
Vandukai
Vandukai,
mano numylėtas!
160
Bol
c
Critical note: Bol ] sign
p
Physical note: [2v] //
Bol

Facsimile Image Placeholder

Vanduži mano! Kaip senai iš Tavęs beturėjau
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Vanduži mano! Kaip senai iš Tavęs beturėjau
1
2
Vanduži mano! Kaip senai iš Tavęs beturėjau
3
laiškutį, kaip senai ir Tau berašiau!
4
O nerašiau
todel,
todėl,
kad man visą šitą laiką
5
buvo baisiai baisiai negerai. Visų pirma
6
sveikata – visą laiką buvo labai negerai.
Galvą,
Galva,
7
gerklė,
temperatura…
temperatūra…
Keletą kartų
buvo buvau
c
Critical note: buvau ] a c buvo, p c buvau, cor fl -au pro -o
buvau
pas
8
daktarą, jis sakė, kad reikia
padarė
c
Critical note: padaryti ] vid ex err padarė
padarė
padaryti
mažutė
9
operacija,
tik išpiauti
c
Critical note: išpjauti ] cor pro tik, cor išp pro tik
išpiauti
išpjauti
gerklėj kas tenai, bet pirma
10
reikia pagyti. O pagyti ne taip lengva –
sąvai-
savai-
11
tė užu
sąvaitės…
savaitės…
Šiandie buvau polikli-
12
nikoj pas universiteto daktarus. Jie siūlo
13
kokias aštuonias dienas dar namie
14
pasigydyt, o paskui daryti operaciją,
15
bet esą trys dienos reikėsią ligoni-
16
nėj gulėti. O
daktaras
daktaras,
pas kurį pirma buvau,
17
tai jis
savo sako
c
Critical note: sako ] a c savo, p c sako, cor ko pro vo
sako
be jokio gulėjimo galįs iš-
18
piauti
pjauti
ir galas. Tai dabar pats
nebežinau
nebežinau,
19
kaip
daryti
daryti,
ko klausyti – dar pagalvosiu.
20
O tuo tarpu galva buvo baisiai sunki,
21
vos pradedu ką skaityti ar rašyti – tuo-
22
jau pavargstu ir nieko nesuprantu. Net
23
ir tau paskutiniai laiškai buvo
Tokie
tokie
negeri
24
ir tolimi. Bet ką aš padarysiu, kad nei vienos
25
minties savo galvoj suieškot negalėjau!
26
Kaž kokios
Kažkokios
idiotįškos
idiotiškos
akys buvo ir veidas. Visa
27
tai labai slėgė ir erzino. Čia kaip tyčia dar
28
vienas daiktas prisidėjo – staiga ištiko finansi-
29
nis krizis. Prieš mėnesį aš turėjau dar
30
keletą
Tukstančiu,
tūkstančių,
bet šį
Tą
tą
nusipirkau ir
31
taip
kaž kur
kažkur
visa kita išnyko. O už
vasarį
c
Critical note: vasario ] vid ex err vasarį, vid ex err flpro -io
vasarį
vasario
mėnesį
32
Prek.
c
Critical note: Prek[ybos]
Prek.
ir
Pram.
c
Critical note: Pram[onės]
Pram.
pram.
Bankas
bankas
dar iki šiol neatsiuntė, lygiai
33
kaip ir už operos
„Oniegino“
„Onegino“
vertimo
c
Critical note: vertimą ] vid ex err vertimo, vid ex err flpro -o
vertimo
vertimą,
n
Note: Rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas libreto vertimas į lietuvių kalbą (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 572, p. 1–48), dėl kurio Balys Sruoga buvo susitaręs prieš išvykdamas studijuoti į Miuncheną (Lietuvoje opera pastatyta 1923 m.). Balys Sruoga ne kartą rašė apie libreto vertimą (žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-24, in: MLLM GEK, 3961/32, l. 1v; Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-24, in: LLTI BR, f. 53, b. 661, l. 1v; Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-01-28, in: LLTI BR, f. 53, b. 465, l. 1r). Operos libreto vertimas baigtas 1921-11-25 (žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-25, in: MLLM GEK 3961/20, MLLM ER1 1794, l. 1v).
dar iki
34
šiol negavau – ir nei
vieni
vieni,
nei kiti nieko
35
net nerašo, ar
išsius
išsiųs
kada
kada,
ar ne. O aš iš
36
jų tikėjaus gauti apie vasario
mėn
c
Critical note: mėn[esio]
mėn
mėn.
pusę.
37
Todel
Todėl
pas mane staiga pasidarė toks krizis,
38
koks tik
Maskvoj
Maskvoj,
berods
berods,
tėra buvęs.
39
Tas dar labiau mane erzino ir
pykino,
p
Physical note: [1r] //
pykino,

Facsimile Image Placeholder

40
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l ūpas buvo tiek durnas, kad aš nežinojau,
2
41
upas
ūpas
buvo tiek durnas, kad aš
nežinojau
nežinojau,
42
kas daryti. Ir tokiu ūpu tau rašyti neno-
43
rėjau,
upač
c
Critical note: ypač ] vid ex err u pro y
upač
ypač
apie mano krizį, nes tau tik
44
bereikalingą
rupestį
rūpestį
būtau padaręs. Šian-
45
die atėjęs iš klinikos
vau
c
Critical note: gavau ] vid ex err vau, vid ex err om ga
vau
gavau
čekį iš
„Naujienų“
„Naujienų“
n
Note: Balys Sruoga buvo Amerikos dienraščio Naujienos (leidėjas – Kazys Gugis) bendradarbis, kas mėnesį siuntinėjo straipsnius, savo kūrybą, vertimus, už tai gaudavo atlyginimą – maždaug po 15 dolerių.
46
3000 auksinų,
Tai
tai,
vadinas
vadinas,
aš vėlei ponas,
47
upas
ūpas
iškarto
iš karto
geresnis pasidarė, tai dabar
48
tau ir pasakau, kas buvo. Dabar tu jau nebe-
49
sirupink
sirūpink
– viskas jau praėjo, ir šiuo
50
žygiu mano reikalai vėlei netrukus bus
51
kuopuikiausi.
kuo puikiausi.
Ir su sveikata dabar
52
geriau jau. Šiandie aš jau net įstengiau
53
vieną
feljetonėlį
feljetonėlį
n
Note: Balys Sruoga tuo metu galėjo rašyti vieną iš šių straipsnių: Padegėlis Kasmatė, „Su durniu du turgu, su bedieviu – trečias“, in: Naujienos, 1922-03-24–25, Nr. 70, 71, p. 4; Padegėlis Kasmatė, „Jedinaja Nedielimaja“, in: Naujienos, 1922-03-28, 29, 30, 31, Nr. 73–76, p. 4 [šio rašinio pradžioje svarstytas žanro klausimas – feljetonas, rimtas probleminis straipsnis, pasirinktas feljetonas: „Pagaliau ir pati faktinė medžiaga, mano rankose esama – gyvojo gyvenimo vaizdai – yra per daug feljetoninio pobūdžio, kad iš jos būtų galima sudaryti rimtą graudenamą straipsnį. Todėl tegu bus man atleista, jei aš „nesamprotaudamas išmintingai“ dėstysiu nuogus faktus taip, kaip man besibastant po įvairius Eiropos centrus penkiais mano jausmais patirti teko“]; A. Ručas, „Nepakeičiamas žmogus“, in: Naujienos, 1922-04-11, Nr. 85, p. 4. Balio Sruogos straipsnius, publikuotus dienraštyje Naujienos, žr. https://www.spauda.org/naujienos-laikrastis/.
parašyti,
truputį
c
Critical note: truputį ] def
truputį
54
parašyti pradėto straipsnio apie
Rolaną,
Rolaną,
n
Note: Romain Rolland (1866–1944), prancūzų rašytojas, muzikologas, meno istorikas. Balys Sruoga rašė straipsnį apie jį, žr. Balys Sruoga, „Naujas idealizmo istorijos lapas“, in: Naujienos, Čikaga, 1922-05-11–13, 15–20, 22–27, 29, Nr. 111–126, p. 4; Id., in: Skaitymai, Kaunas, 1922, kn. 18, p. 74–111; Id., in: Balys Sruoga, Raštai, t. 6: Literatūros kritika, 1911–1923, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 290–333.
55
ir dabar
Turiu
turiu
parašyt
parašyt,
ir
Turbut
turbūt
ištesėsiu
ištesėsiu,
56
keturis laiškus. Paskutiniu laiku mes
57
beveik
kas dien
kasdien
susirašinėjom su
Kirša.
Kirša.
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, spaudos darbuotojas. 1922–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką. Balys Sruoga iš bičiulio Fausto Kiršos kovo mėn. buvo gavęs tokį laišką: „Sruoga! Dovanok, padariau lapsus. Dovanok. / Tu supykai. Bet kuo aš kaltas, kad Tavo laiškas pataikė tokią minutę, kuri manyje turėjo gal daug daugiau kartėlio, negu Tau galėjau parašyti. Kaip rašai, aš nespjaudau ir nečiaudžiu, bet jau savaitė sergu. Gulėjau lovoje. Dabar jau kiek geresnis. Sutinku, jog aš esu vaikas, kiekvieną minutę galiu verkti. Krūtinėje akmuo, akyse šiaudai, šiaudai… Sutikęs gatvėje juokiantis žmogų negaliu pernešti, grįžtu namo, bet vienas namie juokiuos… juokiuos, kaip pablūdęs. Ir kad mane „velnias trauks“, sutinku. Jis jau traukia. Nebenuvokiu, kurioj kūno daly protas ir kuriam šone širdis. Tu daug teisybės pasakei, bet man rodos, jog Tu nesi sirgęs dėl meilės. Aš to gero jau ne kartą esu turėjęs, bet kaip dabar, rodos, niekados taip nebuvo. Po tokių ekscesų aš prižadu nebepasiduoti. Bet velnias užsėda ant pakaušio ir jo uodegoj visa galybė. Aš esu baisiai užgautas. Bet suprask, moteriškė. Bet, Jėzau, Jėzau, ką aš padariau, ką aš jai parašiau. Beveik taip, kaip tau, kiek menu, tik viso nusileidimo tono – slepiraznosti. Už tai gali man rankos nepaduoti. Nebeturiu lygsvaros. Išėjus iš redakcijos visi mano politikavimo tonai išsmuko. Palikau žmogus ir nemoku gyventi. Ir Tu klysti, labai klysti, kad aš giriuosi savo paslaptimis. Aš mažiausio niekniekio nenoriu išduoti – kol jis paslaptyje, jis mano; paleistas pasaulin – nublukęs šešėlis. Visos mergos išvažiavo Kaunan. Esu vienas. Vienas pasikalbu, pasidairau ir nežinau, ko laukiu. Tik Kauno opera neduoda ramybės. Kelintą oficialinį laišką gaunu – duok jiems „Karmen“. Ir turiu jiems šiaip taip gaminti. Nesiseka. Durna. Matyt, anot žmonių, aš esu ne tuo vandeniu krikštytas. Aš Tau apie tai nieko daugiau nerašysiu. Bet kad dabar taip atsitiko, tai dovanok. Kiekvienas savo pirštines dėvi. // Apie Kelpšą, Galaunę ir kurvas nieko nesu girdėjęs. Manau, kad tai yra liežuviai. Juk jie visi geri žmonės. Nejau jie kiauliuotųsi?! O Petrauskas yra šiurpė. Vargas gyventi susipratusiems genijams! / „Echo“ skaičiau, jog Binkis universiteto salėje skaitęs apie „Agresyvingumą poezijoj“. Viską rėmęs Majakovskiu. Ekspresionizmas – ateities viešpats ir t. t. Tas žmogus, nebūdamas artojas, iš smėlio virvę suka. Aš abejoju, bet gal Dievas duos, gal jis naują pasaulį ras. „Laisvėj“ skaičiau L. Meno Kūrėjų Draugijos cinišką nuogą pasakymą, jog ji mananti padaryti „naujas reformas mene“. Ar tu girdi? Mano galva niekaip nesuėmė. Žemės reforma, matyt, užkrėtė ir menininkus – reformuotis – Varno ir Šilingo barzdose. Būdamas Münche[no] atstovu, ar išreiškei pasitikėjimo naujam L. Meno Kūr. Dr. kabinetui? Dabar, berods, ten bus visi – galvos susidariusios. Iš jų, matyt, ir išaugo – reformų mene – klausimas. / Jei Tau pasiųsto Šimkaus adreso per maža, dar kartą pridedu: St. Šimkus, Hauptpost, Postlagernd, Frankfurt a. M. Jis man senai jau rašė. Negaliu jam parašyti. Pyks. Parašyk nors Tu. / Kaip tik susigraibysiu, tuoj važiuosiu Münchenan. Gal nusikratysiu visus šešėlius ir granitus. Gal dar pasimatysim. Lik sveikas / Faustas / 1922-III-18 / Berlynas“ (Fausto Kiršos laiškas Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, 1922-03-18, in: LLTI BR, f. 53, b. 760, l. 1r–v).
58
Jis – baisiai mandras ir savimi patenkintas.
59
Rašė ,
c
Critical note: Rašė ] a c Aš, p c Rašė, cor Ra pro
Rašė,
kad žadėjęs tave lydėt, bet pasigėręs
60
ir nebeatėjęs į stotį. Prirašė visokių
61
patarimų ir įsakymų. O mano
upas
ūpas
toks
62
blogas buvo, ir aš jaučiuos toks mažutėlis
63
ir šešėlis, kad net paskutiniame laiške
64
jam parašiau, kad manau važiuoti
į
c
Critical note: į ] def į
į
Lie-
c
Critical note: Lie- ] def L
Lie-
65
tuvą ir pastoti kokiuo milicijos
66
nuovados viršininku. Turbūt gausiu
67
kokį pamokslą. Bet, žinai, aš dabar baisiai
68
iškrykęs.
iškrikęs.
Ne
todel,
todėl,
kad
butau
būtau
Taip
taip
iškrykęs,
iškrikęs,
69
kaip kad Kaune, bet kai
pasižiuriu
pasižiūriu
į pasaulį
70
aplinkui, aš jaučiuosiu toks mažas ir
71
niekam vertas, kad man rodos, kad mano
72
daina jau atidainuota. Griebiuos
j vieną ,
c
Critical note: viena ] a c j, p c vieną, cor v pro j
vieną,
viena,
kitą,
kita,
73
trečią,
trečia,
kad pasivyti, kad šį tą padaryti,
74
bet niekas neišeina, pasidaro liūdna,
75
pagauna nerimastis – ir aš jaučiuosiu
76
dar menkesnis. Ir tai yra taip be galo
77
skaudu. Ir paskutines kelias
sąvaites
savaites
78
taip
taip,
rodos
rodos,
be perstogės
jaučiuos.…
p
Physical note: [1v] //
jaučiuos.…
jaučiuos

Facsimile Image Placeholder

79
3
c
Critical note: 3 ] add in sin ang s l Parašęs tau du puslapiu, parašiau kitus penkis
3
80
Parašęs tau du puslapiu, parašiau kitus penkis
81
laiškus, o dabar vėl tau, Vanduliuk tu mano.
82
Tavo
atvirutė
atvirutė:
„Tavo paskutinis laiškas toks
83
ne mielas
nemielas,
mano…“ O man
ir gi
irgi
buvo labai
84
liūdna, kai aš gavau Tavo laišką iš
kelionės.
kelionės.
n
Note: Šis Balio Sruogos adresuotas Vandos Daugirdaitės laiškas neišliko.
85
Man visuomet labai skaudu, kai pas tave
86
toks ūpas, kaip tas kelionėje… Tuomet aš nejau-
87
čiu tavęs, tuomet aš žinau, kad Tu manęs nejau-
88
ti, tuomet taip baisu-baisu.
Todel
Todėl
ir
89
gavus tą laišką buvo labai liūdna. Aš jį ir
90
padėjau
atskirai,
atskirai
nuo kitų laiškų. Bet tai nieko,
91
žinai,
c
Critical note: aš ] a c iš, p c aš, cor a pro i
Tave jau
kelinta nakt
kelintąnakt
paeiliui sapnuo-
92
ju. O
ana nakt
anąnakt
taip keista buvo. Aš sapnuoju –
93
kad mes esame Oberaudorfe lygiai taip, kaip buvo,
94
ir kalbu
tas taip
c
Critical note: taip ] cor pro tas, cor ip pro s
taip
tyliai, Tave glausdamas,
Vandukas
Vandukas,
95
mažutėlis mano, ir nuo tų žodžių pats
96
nubudau, ir pats girdėjau. Uždegiau
šviesa,
šviesą,
97
ieškau, šaukiu tave, bet tavęs nėra, o aš juk
98
taip aiškiai tavo akis
gir mačiau ,
c
Critical note: mačiau ] a c gir, p c mačiau, cor m pro gir
mačiau,
Taip
taip
aiškiai
99
girdėjau, kaip tavo širdis plasta, taip tyliai
tave
tave,
100
mažutę
mažutę,
bučiavau,
Taip
taip
tyliai, taip švelniai
101
tavo krūtinė virpėjo… Ir aš nežinojau, ar aš
102
vėlei sapnuoju, ar
būdžiu,
budžiu,
tik jaučiau,
103
kad tu čia esi, čia pat, šviesi, jauna, Vandukas
104
toks, ir tokia mano,
mano…..
mano
Aš ir dabar
105
netikiu – man rodos, kad Tu buvai pas mane,
106
man
rodos
rodos,
kad Tu gyva buvai – tavo
dušia,
dūšia,
107
tavo kūnas, tavo giedrumas, Tavo kaitra!
108
O tu man rašai: „Pasitikėk manimi!“
109
nenoriu, kad Tu man taip rašytum, ypač
110
tuomet, kai kalbi apie
Natkų
Natkų
n
Note: Ladas (Vladas) Natkevičius (1893–1945), diplomatas. „Vladas Natkevičius man simpatizavo, bet aš gan nemandagiai atmečiau jo avansus“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 18).
ir panašiai.
111
Aš nežinau, bet man rodos, kad taip nereikia,
112
kad nereikia nei teisintis, nei drąsinti,
113
o
Tik
tik
prie pridėti
c
Critical note: pridėti ] a c prie, p c pridėti, cor d pro e
pridėti
ranką prie krūtinės ir
114
tyliai pažvelgti į širdį, į akis, ir tyliai
115
pajausti
pajausti,
kaip ašaros blizga…
116
Aš nežinau, ar tu žinai, bet aš dabar
kitoks
kitoks,
117
negu seniau
buvo buvau .
c
Critical note: buvau ] a c buvo, p c buvau, cor fl -au pro -o
buvau.
Aš seniau galėdavau užsi-
118
miršti ir pats
nežinodamas
nežinodamas,
darau
darau,
119
padaryti taip, kaip nereikėtų
daryti.
p
Physical note: [2r] //
daryti.

Facsimile Image Placeholder

120
O dabar
c
Critical note: aš ] vid ex errpro
niekuomet taip negaliu, fiziškai
121
negaliu padaryti. Aš nieko negaliu padaryti,
122
už ką aš prieš tave kaltas
bučiau,
būčiau,
ve sakydamas
c
Critical note: sakydamas ] cor sa pro ve
sakydamas
123
tau turėtau prašyti atleisti. Man kiekviena
124
akimirka matos tavo paveikslas ir visų pirma
125
man rūpi – kaip aš Tau pasakysiu.
126
Šiandie lygiai du mėnesiu, kaip mes besima-
127
tėm, ir dar ne mažiau
dvejų
dviejų
mėnesių,
128
kol pasimatysim. Bet rodos, niekumet mes
129
taip arti negyvenome, kaip po Tavo
atlilan atsilan -
c
Critical note: atsilan[kymo] ] a c atlilan, p c atsilan-, cor s pro pri l
atsilan-
130
kymo int mane. Aš nežinau, kas būtų galėję
131
būti, jei tu nebūtum atsilankius. O
k dabar
c
Critical note: dabar ] cor d pro k
dabar
dabar,
rodos
rodos,
132
kaž kokia
kažkokia
nežemiška galybė pasakė: taip
133
Turi
turi
būti – ir visa ateitis tokia šviesi,
134
ir į gyvenimą kelias
Toksai
toksai
platus.
135
Jeigu seniau mano galva buvo daugiau
136
kaotinga,
chaotinga,
Tai
tai
dabar aš kas kartą
giedresnę
giedresne
137
sąmone žiūriu į
pasauliu,
pasaulį,
ir
kaskartą
kas kartą
138
aiškiau ir aiškiau tave išvystu. Net
139
neidealizuoju, o matau
Tiktai
tiktai
Tave
Tokį
tokį
140
mažuką
vanduką Vanduką ,
c
Critical note: Vanduką ] cor V pro min
Vanduką,
kaip tu prie mano
141
krūtinės prisiglaudi, kaip tavo
širdįs
širdis
142
virpa, kaip
o tavo
c
Critical note: tavo ] a c o, p c tavo, cor t pro o
tavo
akyse ašara spindi…
143
Ir man rodos, kad aš ne vienas, ir man ro-
144
dos, kad man neklaiku, ir jeigu aš nemie-
145
gosiu šią naktį ir tylią pasaką sakysiu
146
apie mėlyną paukštį ir pirmą
ašarėlę
ašarėlę,
147
akyse
ištriškusią
ištryškusią,
– man rodos, kad
148
tu girdėsi mane. Ar tu prisiglausi prie
149
manęs šį vakarą, ar Tu nebūsi liūdna?
150
Bet kaip tu dabar esi? Ar Tau
skaudu
skaudu,
ar
151
liūdna – kokie tavo santykiai?
152
Vanduži mano! Tu
šį vakar
šįvakar
trupučiuką
153
pagalvok apie mane, o aš Tave
t sapnuosiu ,
c
Critical note: sapnuosiu ] a c t, p c sapnuosiu, cor s pro t
sapnuosiu,
154
aš Tave vėlei
šauksiu
šauksiu:
„Vandukas
„Vandukas,
mažu-
155
tėlis mano!“ O aš dabar labai pavar-
156
gau – tai
Tegu
tegu
bus
labanaktis
labanaktis.
157
Bučiuoju
Tave
Tave,
Vandukėl
Vandukėl,
ir laiminu.
158
Ten Tebūnie
c
Critical note: Tebūnie ] a c Ten, p c Tebūnie, cor b pro n
Tebūnie
Tau gera ir
Lengva
lengva
159
Vandukai
Vandukai,
mano numylėtas!
160
Bol
c
Critical note: Bol ] sign
p
Physical note: [2v] //
Bol
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add in d ang s l Vanduži mano! Kaip senai iš Tavęs beturėjau
a1
Line number 7
Critical note: buvau ] a c buvo, p c buvau, cor fl -au pro -o
a1
Line number 8
Critical note: padaryti ] vid ex err padarė
a1
Line number 9
Critical note: išpjauti ] cor pro tik, cor išp pro tik
a1
Line number 17
Critical note: sako ] a c savo, p c sako, cor ko pro vo
a1
Line number 31
Critical note: vasario ] vid ex err vasarį, vid ex err flpro -io
a1
Line number 32
Critical note: Prek[ybos]
a1
Line number 32
Critical note: Pram[onės]
a1
Line number 33
Critical note: vertimą ] vid ex err vertimo, vid ex err flpro -o
a3
Line number 33
Note: Rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas libreto vertimas į lietuvių kalbą (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 572, p. 1–48), dėl kurio Balys Sruoga buvo susitaręs prieš išvykdamas studijuoti į Miuncheną (Lietuvoje opera pastatyta 1923 m.). Balys Sruoga ne kartą rašė apie libreto vertimą (žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-24, in: MLLM GEK, 3961/32, l. 1v; Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-24, in: LLTI BR, f. 53, b. 661, l. 1v; Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-01-28, in: LLTI BR, f. 53, b. 465, l. 1r). Operos libreto vertimas baigtas 1921-11-25 (žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-25, in: MLLM GEK 3961/20, MLLM ER1 1794, l. 1v).
a1
Line number 36
Critical note: mėn[esio]
a1
Line number 39
Physical note: [1r] //
a1
Line number 40
Critical note: 2 ] add in d ang s l ūpas buvo tiek durnas, kad aš nežinojau,
a1
Line number 43
Critical note: ypač ] vid ex err u pro y
a1
Line number 45
Critical note: gavau ] vid ex err vau, vid ex err om ga
a3
Line number 45
Note: Balys Sruoga buvo Amerikos dienraščio Naujienos (leidėjas – Kazys Gugis) bendradarbis, kas mėnesį siuntinėjo straipsnius, savo kūrybą, vertimus, už tai gaudavo atlyginimą – maždaug po 15 dolerių.
a3
Line number 53
Note: Balys Sruoga tuo metu galėjo rašyti vieną iš šių straipsnių: Padegėlis Kasmatė, „Su durniu du turgu, su bedieviu – trečias“, in: Naujienos, 1922-03-24–25, Nr. 70, 71, p. 4; Padegėlis Kasmatė, „Jedinaja Nedielimaja“, in: Naujienos, 1922-03-28, 29, 30, 31, Nr. 73–76, p. 4 [šio rašinio pradžioje svarstytas žanro klausimas – feljetonas, rimtas probleminis straipsnis, pasirinktas feljetonas: „Pagaliau ir pati faktinė medžiaga, mano rankose esama – gyvojo gyvenimo vaizdai – yra per daug feljetoninio pobūdžio, kad iš jos būtų galima sudaryti rimtą graudenamą straipsnį. Todėl tegu bus man atleista, jei aš „nesamprotaudamas išmintingai“ dėstysiu nuogus faktus taip, kaip man besibastant po įvairius Eiropos centrus penkiais mano jausmais patirti teko“]; A. Ručas, „Nepakeičiamas žmogus“, in: Naujienos, 1922-04-11, Nr. 85, p. 4. Balio Sruogos straipsnius, publikuotus dienraštyje Naujienos, žr. https://www.spauda.org/naujienos-laikrastis/.
a1
Line number 53
Critical note: truputį ] def
a3
Line number 54
Note: Romain Rolland (1866–1944), prancūzų rašytojas, muzikologas, meno istorikas. Balys Sruoga rašė straipsnį apie jį, žr. Balys Sruoga, „Naujas idealizmo istorijos lapas“, in: Naujienos, Čikaga, 1922-05-11–13, 15–20, 22–27, 29, Nr. 111–126, p. 4; Id., in: Skaitymai, Kaunas, 1922, kn. 18, p. 74–111; Id., in: Balys Sruoga, Raštai, t. 6: Literatūros kritika, 1911–1923, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 290–333.
a3
Line number 57
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, spaudos darbuotojas. 1922–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką. Balys Sruoga iš bičiulio Fausto Kiršos kovo mėn. buvo gavęs tokį laišką: „Sruoga! Dovanok, padariau lapsus. Dovanok. / Tu supykai. Bet kuo aš kaltas, kad Tavo laiškas pataikė tokią minutę, kuri manyje turėjo gal daug daugiau kartėlio, negu Tau galėjau parašyti. Kaip rašai, aš nespjaudau ir nečiaudžiu, bet jau savaitė sergu. Gulėjau lovoje. Dabar jau kiek geresnis. Sutinku, jog aš esu vaikas, kiekvieną minutę galiu verkti. Krūtinėje akmuo, akyse šiaudai, šiaudai… Sutikęs gatvėje juokiantis žmogų negaliu pernešti, grįžtu namo, bet vienas namie juokiuos… juokiuos, kaip pablūdęs. Ir kad mane „velnias trauks“, sutinku. Jis jau traukia. Nebenuvokiu, kurioj kūno daly protas ir kuriam šone širdis. Tu daug teisybės pasakei, bet man rodos, jog Tu nesi sirgęs dėl meilės. Aš to gero jau ne kartą esu turėjęs, bet kaip dabar, rodos, niekados taip nebuvo. Po tokių ekscesų aš prižadu nebepasiduoti. Bet velnias užsėda ant pakaušio ir jo uodegoj visa galybė. Aš esu baisiai užgautas. Bet suprask, moteriškė. Bet, Jėzau, Jėzau, ką aš padariau, ką aš jai parašiau. Beveik taip, kaip tau, kiek menu, tik viso nusileidimo tono – slepiraznosti. Už tai gali man rankos nepaduoti. Nebeturiu lygsvaros. Išėjus iš redakcijos visi mano politikavimo tonai išsmuko. Palikau žmogus ir nemoku gyventi. Ir Tu klysti, labai klysti, kad aš giriuosi savo paslaptimis. Aš mažiausio niekniekio nenoriu išduoti – kol jis paslaptyje, jis mano; paleistas pasaulin – nublukęs šešėlis. Visos mergos išvažiavo Kaunan. Esu vienas. Vienas pasikalbu, pasidairau ir nežinau, ko laukiu. Tik Kauno opera neduoda ramybės. Kelintą oficialinį laišką gaunu – duok jiems „Karmen“. Ir turiu jiems šiaip taip gaminti. Nesiseka. Durna. Matyt, anot žmonių, aš esu ne tuo vandeniu krikštytas. Aš Tau apie tai nieko daugiau nerašysiu. Bet kad dabar taip atsitiko, tai dovanok. Kiekvienas savo pirštines dėvi. // Apie Kelpšą, Galaunę ir kurvas nieko nesu girdėjęs. Manau, kad tai yra liežuviai. Juk jie visi geri žmonės. Nejau jie kiauliuotųsi?! O Petrauskas yra šiurpė. Vargas gyventi susipratusiems genijams! / „Echo“ skaičiau, jog Binkis universiteto salėje skaitęs apie „Agresyvingumą poezijoj“. Viską rėmęs Majakovskiu. Ekspresionizmas – ateities viešpats ir t. t. Tas žmogus, nebūdamas artojas, iš smėlio virvę suka. Aš abejoju, bet gal Dievas duos, gal jis naują pasaulį ras. „Laisvėj“ skaičiau L. Meno Kūrėjų Draugijos cinišką nuogą pasakymą, jog ji mananti padaryti „naujas reformas mene“. Ar tu girdi? Mano galva niekaip nesuėmė. Žemės reforma, matyt, užkrėtė ir menininkus – reformuotis – Varno ir Šilingo barzdose. Būdamas Münche[no] atstovu, ar išreiškei pasitikėjimo naujam L. Meno Kūr. Dr. kabinetui? Dabar, berods, ten bus visi – galvos susidariusios. Iš jų, matyt, ir išaugo – reformų mene – klausimas. / Jei Tau pasiųsto Šimkaus adreso per maža, dar kartą pridedu: St. Šimkus, Hauptpost, Postlagernd, Frankfurt a. M. Jis man senai jau rašė. Negaliu jam parašyti. Pyks. Parašyk nors Tu. / Kaip tik susigraibysiu, tuoj važiuosiu Münchenan. Gal nusikratysiu visus šešėlius ir granitus. Gal dar pasimatysim. Lik sveikas / Faustas / 1922-III-18 / Berlynas“ (Fausto Kiršos laiškas Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, 1922-03-18, in: LLTI BR, f. 53, b. 760, l. 1r–v).
a1
Line number 59
Critical note: Rašė ] a c Aš, p c Rašė, cor Ra pro
a1
Line number 64
Critical note: į ] def į
a1
Line number 64
Critical note: Lie- ] def L
a1
Line number 72
Critical note: viena ] a c j, p c vieną, cor v pro j
a1
Line number 78
Physical note: [1v] //
a1
Line number 79
Critical note: 3 ] add in sin ang s l Parašęs tau du puslapiu, parašiau kitus penkis
a3
Line number 84
Note: Šis Balio Sruogos adresuotas Vandos Daugirdaitės laiškas neišliko.
a1
Line number 91
Critical note: aš ] a c iš, p c aš, cor a pro i
a1
Line number 94
Critical note: taip ] cor pro tas, cor ip pro s
a1
Line number 98
Critical note: mačiau ] a c gir, p c mačiau, cor m pro gir
a3
Line number 110
Note: Ladas (Vladas) Natkevičius (1893–1945), diplomatas. „Vladas Natkevičius man simpatizavo, bet aš gan nemandagiai atmečiau jo avansus“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 18).
a1
Line number 113
Critical note: pridėti ] a c prie, p c pridėti, cor d pro e
a1
Line number 117
Critical note: buvau ] a c buvo, p c buvau, cor fl -au pro -o
a1
Line number 119
Physical note: [2r] //
a1
Line number 120
Critical note: aš ] vid ex errpro
a1
Line number 122
Critical note: sakydamas ] cor sa pro ve
a1
Line number 129
Critical note: atsilan[kymo] ] a c atlilan, p c atsilan-, cor s pro pri l
a1
Line number 131
Critical note: dabar ] cor d pro k
a1
Line number 140
Critical note: Vanduką ] cor V pro min
a1
Line number 142
Critical note: tavo ] a c o, p c tavo, cor t pro o
a1
Line number 153
Critical note: sapnuosiu ] a c t, p c sapnuosiu, cor s pro t
a1
Line number 158
Critical note: Tebūnie ] a c Ten, p c Tebūnie, cor b pro n
a1
Line number 160
Critical note: Bol ] sign
a1
Line number 160
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
image
image
image
image