Vandai Daugirdaitei, 1923-01-06

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1923-01-06

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: MLLM GEK 3961/23, MLLM ER1 1797. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno pašto spaudą, turinį (grįžus iš kalnų), Vandos Daugirdaitės pastabą („1923, po Naujų metų / Iš Miuncheno į Berlyną“), adresą. Rašyta 13,7 × 8,7 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atviruke be vaizdo (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: Miunchenas, [19]23-[01]-06. Be pašto ženklo. Atvirukas iš Vandos Sruogienės albumo. Nuorašai: LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 240 (Algio Samulionio rankraštis), KC PENN, l. 3 (Vandos Sruogienės mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo. Duomenis pateikė Virginija Pačėsaitė, Neringa Markevičienė.

Witness List

  • Witness a1: 1923-01-06: Variantas 1 - Diplomatinis
  • Witness a2: 1923-01-06: Variantas 2 - Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria du tekstai: autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Maironio lietuvių literatūros muziejus
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva 2021

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Maironio lietuvių literatūros muziejaus (MLLM) leidimą (Kaunas, Rotušės a. 13, LT-44279, tel.: +370 37 206842, +370 37 207477, el. paštas: info@maironiomuziejus.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-01-06, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_01_06_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021, l. 1v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi autorinis užrašas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio diplomatiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia diplomatinio perrašo JPG formatu (300x300 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

TIF formato (600x600 DPI) autografo atvaizdai kataloguojami BSA saugykloje.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Ir šiandie nuo
a
V. Daugirdaitė
b
b/Thomas
c
Berlin, Charl.
d
Philippi str. 5
1
Ir šiandie nuo
2
tavęs nieko. Apsiverkiau,
3
bet dabar jau vėl nuspren-
4
džiau rytojaus laukt.
5
O
šianakt
šiąnakt
taip gražiai,
6
gražiai tave sapnavau,
7
atsimenu
atsimenu
tai ir gyvenu,
8
ir širdis
juokias.
juokias.
n
Note: Balys Sruoga prisimena 1922 m. Kūčias ir Kalėdas, kurias praleido kartu su Vanda Daugirdaite Saksonijos Šveicarijoje.
O aš juk
9
sapnavau Riesengebirge,
10
Schreiberau,
Schreiberhau,
mūsų šaltą
11
kambarį – Vandukai,
12
Tu
šianakt,
šiąnakt
mane atlan-
13
kei –
ačiu
ačiū
Tau,
ačiu!
ačiū!
14
Aš vėl gyvensiu.
15
Bol.
c
Critical note: sign
p
Physical note: [1v] //
Bol.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Ir šiandie nuo
a
V. Daugirdaitė
b
b/Thomas
c
Berlin, Charl.
d
Philippi str. 5
1
Ir šiandie nuo
2
tavęs nieko. Apsiverkiau,
3
bet dabar jau vėl nuspren-
4
džiau rytojaus laukt.
5
O
šianakt
šiąnakt
taip gražiai,
6
gražiai tave sapnavau,
7
atsimenu
atsimenu
tai ir gyvenu,
8
ir širdis
juokias.
juokias.
n
Note: Balys Sruoga prisimena 1922 m. Kūčias ir Kalėdas, kurias praleido kartu su Vanda Daugirdaite Saksonijos Šveicarijoje.
O aš juk
9
sapnavau Riesengebirge,
10
Schreiberau,
Schreiberhau,
mūsų šaltą
11
kambarį – Vandukai,
12
Tu
šianakt,
šiąnakt
mane atlan-
13
kei –
ačiu
ačiū
Tau,
ačiu!
ačiū!
14
Aš vėl gyvensiu.
15
Bol.
c
Critical note: sign
p
Physical note: [1v] //
Bol.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a2
Line number 8
Note: Balys Sruoga prisimena 1922 m. Kūčias ir Kalėdas, kurias praleido kartu su Vanda Daugirdaite Saksonijos Šveicarijoje.
a1
Line number 15
Critical note: sign
a1
Line number 15
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_01_06_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_01_06_vd_1v.jpgX (Close panel)
image