Vandai Daugirdaitei, 1923-01-12

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1923-01-12

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659_32. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno pašto spaudą. Rašyta dviejuose 9,0 × 14,3 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atvirlaiškių blankuose su vokišku užrašu „Postkarte“ (1r–v, 2r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Vokiškas išsiuntimo spaudas: Miunchenas, [19]23-01-12. 1r užklijuoti du raudoni dvylikos ir trijų reichsmarkių vertės Vokietijos imperijos pašto ženklai. 2r buvę užklijuoti keli pašto ženklai, nuplėšti. Kampai aplankstyti. 2r išmuštos dvi susegimo skylės. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 250–251 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, l. 4, 59, KC PENN, l. 54 (Vandos Sruogienės mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-01-12: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1923-01-12: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-01-12: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstai: genetinis, diplomatinis, redaguotas variantai.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-01-12, l. 1r–v, 2r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_01_12_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autorinio rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante atsispindi autorinio rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše parodomas vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste autoriaus taisyta vieta pakomentuojama pažyma c („critical note“), o lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto ir diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.

O aš visai
,sbilsia s tolku
sbilsia s tolku
– dirbt

Facsimile Image Placeholder

a
V. Daugirdaitė
b
b/Thomas
c
Charlottenburg
d
Berlin, Kaiserdamm
e
Philippi Str.
5
p
Physical note: [1r] //
5

Facsimile Image Placeholder

1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang
1
2
O aš visai
,sbilsia s tolku
sbilsia s tolku
– dirbt
3
nieko negaliu,
valuzuojuos,
valūzuojuos,
kaip
4
bimbalas,
bimbalas
pakampiais,
žiuriu
žiūriu
5
į debesis ir keikiuos, kad nesninga.
6
Mat kelios dienos atgal labai lijo
7
ir visą sniegą
subiaurojo.
subjaurojo.
Bet
8
šiandie jau sninga ir trupučiuką
9
šala
šąla
– ir mano širdis kliuksi: poryt,
10
sekmadienį, važiuoju į kalnus!
11
Jau viena pusė
'sėdynės'
sėdynės
sugijo,
sugijo,
n
Note: Balys Sruoga buvo neseniai grįžęs iš pačiūžininkų kursų kalnuose, kuriuose su bičiuliu Kostu Kanauka patyrė netikėtų nuotykių, pareikalavusių nemažai fizinės ištvermės ir sveikatos: „Vakar kalnuose – Sudelfeld – nusileisdami taip užmoklinom, kad dideliu vargu pavyko nusileist – ir visus traukinius pražiopsojom – teko nakvot kalnuose. Gerokai šalo – bet taip teko darbuotis ir vartytis po sniegą – kad net kalnai prakaitavo – o paviršiuj visas kostiumas ledu apšalo. Bet taip smagu, taip gera!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-01-08, in: LLTI BR, f. 53, b. 659_31, l. 1v).
o
12
pakaušy
pakaušy
švilpia vėjai. Vakar
13
valusojuos
valūzojaus
po
mitingus
mitingus
n
Note: Kalbama apie Bavarijoje vykusias vidaus politines kovas tarp socialdemokratų, kuriuos Balys Sruoga palaikė, ir tautinių socialistų, arba Bavarijos fašistų, turėjusių valdžios simpatijas, rengusių mitingus, kuriuose agituota kovoti su socialistais. Balys Sruoga kritiniuose straipsniuose-laiškuose Amerikos skaitytojams liudijo, kad Bavarijoje fašizmas „yra, jis plečias, jį plačiosios masės simpatija lydi“ (Padegėlis Kasmatė, „Vaizdai iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 305, 1922-12-29, p. 4). Balys Sruoga plačiau aiškino tautinių socialistų partijos esmę, santykį su opozicija: „Bet praktikoj ši partija jokiais socialiniais klausimais neužsiiminėja ir apie socializmą jokio supratimo neturi. Ji pasitenkina tiktai faktine kova su socialdemokratais, nors žodžiais tai gal smarkiau žydus keikia. Tačiau dar neteko girdėti, kad žydams būtų kur pogromą padarę, o socialdemokratų užpuolimai – paprastas dienos reikalas. Jie nesustoja nei ties jokiomis kovos priemonėmis, jokios demagogijos nesigėdi. Socialdemokratų padėtis dvigubai sunki. Valdžios simpatijos – visai šių „fašistų“ pusėje. Socialdemokratai nuolat persekiojami. Jie šiuo sunkiu momentu tėra vieninteliai idealizmo skelbėjai, idealizmo, kuriam lemta gyventi amžiuose, tačiau kuris šiandie minioms, paskendusioms skurde ir neapykantoj, net iš tikrųjų kartais gali nuodėmingu atrodyti. Socialdemokratų padėtį dar labiau pasunkina komunistai, kurie visose šalyse ir visose tautose yra vienodi. Ir nuostabus dalykas: bavarų komunistai visai nekovojo su „fašistais“, o „fašistai“ visai nekenkia komunistų: ir vieni, ir kiti pasitenkina kova su socialdemokratais. Matyt, „fašistams“ komunistai net marksininkais neatrodo, nes jie jų žydberniais nešaukia. Ir komunistai, vertingi „fašistų“ sąjungininkai, „fašistų“ mitingų visai nelanko, ir jiems netrukdo. Bet jeigu kur daro mitingą socialdemokratai, ten pilna prisigrūs komunistų, kurie tam reikalui mobilizuoja visas savo pajiegas ir skubinas surengti muštynes, kad „fašistai“ ilgas savaites turėtų džiaugsmo. Istorinės aplinkybės nūnai kaip retai kada veikia ne socialistinio idealizmo naudai. Ir nieko nuostabas, kad socialdemokratams tenka gana skaudžių nuostolių turėti. Jie nūnai tegali užimti tiktai gynimos poziciją: visa puolimo informacija yra dešiniųjų ir kairiųjų ekstremistų rankose: vanduo sudrumstas – tik žuvį gaudyk!“ (Padegėlis Kasmatė, „Laiškas iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 60, 1923-03-12, p. 4).
– bavarčikų
14
fašistų – dalyvavau
kačiu
kačių
koncerte
15
ties Santarvės misijomis, padėjau
16
smaugt policistus, pagaliau skanda-
17
linau su vokiečiais nuduodamas
18
gryno kraujo turką – vis mat poli-
19
tikos temomis. Mat tie
'geležiniai
geležiniai
20
vilkai'
vilkai
su savo
avantiurą
avantiūra
Taip
taip
21
paveikė į mano
temperamenta,
temperamentą,
kad
22
aš visai
pabludau,
pablūdau,
tiktai,
tiktai
kaipo
23
lietuvis jau negaliu
figuruoti.
figūruoti.
n
Note: Lietuviai, kaip ir amerikiečiai, švedai, anglai, danai emigrantai, bavariečių laikyti svetimšaliais – auslaenderiais.
24
Bet kaipo turkui – labai
patogu
patogu.
25
Kaipo
Turkas
turkas
inėjau į „karo
padėtį'
padėtį
26
su kažkokiu ne tai
talmudo,
Talmudo,
27
ne tai papiroso
privat-docentų
privatdocentu,
28
Bolonjos universiteto italu, mano
29
išmanymu
išmanymu,
žydu
žydu,
– ir panašiose
30
perturbacijose
pereita
pereitą
naktį
31
praleidau. Vokiečiai – komikai,
32
o tokių
liūrbių
liurbių
– reta
paieškot.
paieškot.
n
Note: Balys Sruoga aprašė, kaip jis, pirma prisistatęs amerikiečių žurnalistu, nesėkmingai bandė patekti į tautinių socialistų organizuotą mitingą, o paskui, bandydamas patekti į karčiamą, kur atvykęs Adolfas Hitleris turėjo pasakyti kalbą, fašistui, saugojusiam įėjimą, prisistatė sąjungininkų turkų žurnalistu, gavęs staliuką, galėjo išgirsti fašistų kalbas apie rengiamas suvesti sąskaitas su „žydberniais socialistais“, planuojamą užgrobti Miuncheną – išvaduoti nuo jį užplūdusių svetimšalių, juos išvaryti, o jų turtą pasisavinti (Padegėlis Kasmatė, „Laiškai iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 62, 1923-03-14, p. 4).
33
Bet šiandie iš ryto sniegas sninga,
34
ir trupučiuką šąla! –
Žiūriu
p
Physical note: [1v] //
Žiūriu

Facsimile Image Placeholder

35
pro langą ir juokiuos! Ar aš
36
galiu kambary sėdėt ir
smilkti
smilkti,
37
jeigu sniegas sninga! Ho-ho!
38
Be to
Be to,
iš ryto gavau „Naujienas“ –
39
ten mano nelaiminga
legenda,
legenda,
n
Note: Balys Sruoga, Jūrūnas. Legenda apie dievus ir žmones „[Mano kelias – žemės kelias]“, in: Naujienos, Nr. 301, 1922-12-23, atspaudą iš dienraščio žr. in: LLTI BR, f. 1, b. 5784, l. 1.
pora
40
eiliu,
eilių,
n
Note: Balys Sruoga, Iš himnų gripei „[Ištisas mėnuo, kaip gripė įkandusi]“, in: Naujienos, Nr. 302, 1922-12-26, p. 2; Balys Sruoga, „Vidunaktinė“, „Juokdamos“, „Kaip žynys senų dievų“, in: Naujienos, Nr. 306, 1922-12-30, p. 4.
pora
straipsnių
straipsnių
n
Note: 1922 m. gruodžio mėnesį publikuoti trys Balio Sruogos straipsniai: Jurgis Gervė, „Skersai Lietuvą sermėgoje“, in: Naujienos, Nr. 290–294, 1922-12-11, 12, 13, 14, 15, p. 4; Padegėlis Kasmatė, „Giltinės šešėliai“, in: Naujienos, Nr. 301, 1922-12-23, p. 4; Padegėlis Kasmatė, „Vaizdai iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 303–305, 1922-12-27, 28, 29, p. 4.
vadinas
vadinas,
41
bus čekis – 50 dol. O sniegas snin-
42
ga, sninga – kaip aš sėdėsiu
43
kambary! Juk poryt vėl
44
į kalnus, vėl su vėju, vėl su
45
daina! O čia dar žygis į Klai-
46
pėdą!
pėdą!
n
Note: Minimas 1923-01-10–15 įvykęs Klaipėdos krašto sukilimas, pasipriešinant Prancūzijos valdymui Klaipėdos krašte, siekiant prijungti jį prie Lietuvos. Klaipėdos kraštą valdant prancūzams, vokiečiai bandė įkurti vokišką valstybėlę Klaipėdos krašte. Šiame kontekste Müncheno universiteto studentų draugijoje apie tai buvo skaitytas pranešimas: „Kartą vienas vokietis, gal ir klaipėdietis, grįžęs iš Klaipėdos, darė universiteto studentams pranešimą apie Klaipėdą ir labai plūdo lietuvius ir Lietuvą, ją net vadindamas Afrikaner Staat. Susirinkimui pirmininkavo un-to rektorius geografas prof. Drygalskis. // Netrukus sušauktame draugijos posėdy nutarėm protestuoti. Buvo paruošti du projektai: Balio Sruogos ir Putino-Mykolaičio. Abu buvo geri, tik Balio Sruogos projekte geriau ir išsamiau pagrįstas Klaipėdos krašto lietuviškumas; bet Mykolaičio šalininkai (ypač kun. Garmus) griežtai rėmė jo projektą ir net sutrukdė Baliui Sruogai baigti skaityti projektą. Dėl to Sruoga labai užsigavo ir kategoriškai pareiškė savo projektą atsiimąs. Nepamenu, ar buvo pasinaudota kun. Mykolaičio projektu, turbūt jokio protesto neįteikta“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87–88.). Balys Sruoga spaudoje plačiau rašė apie Klaipėdos krašte vykusią prūsų lietuvninkų kovą su prancūzų ir vokiečių okupacija (Padegėlis Kasmatė, „Laiškai iš Klaipėdos“, in: Naujienos, Nr. 275, 276, 277, 1922-11-22, 23, 24, p. 1–2, Id., in: Ibid., Nr. 25, 1922-11-25, p. 4, Id., in: Ibid., Nr. 279, 1922-11-27, p. 4).
Aš gatavs pirmą beržo
47
šaką palinkti ir pirmą pasi-
48
taikiusį
vokieti
vokietį
pakabinti!
p
Physical note: [1r] //
pakabinti!

Facsimile Image Placeholder

49
2.
c
Critical note: 2. ] add in d ang
2.
50
O tu pasakyk
Kiršai,
Kiršai
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką.
ir
Zoskai,
Zoskai,
n
Note: Sofija Laucecičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
51
ir
Viciai,
Viciai,
n
Note: Viktorija Gravrogkaitė (1896–1974), mokytoja, 1921–1923 m. studijavo Berlyno universitete.
ir
Kaziui,
Kaziui,
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), ekonomistas, jauniausias Balio Sruogos brolis, 1921–1923 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
kad pas
52
mane sniegas sninga! Ir kad
53
tu žinotum, kad sniegas sninga –
54
nupirkau tau sniego batus –
55
braidžiok po sniegą ir žinok,
56
kad mano galvoj švilpia vėjas,
57
kur snaiges sėja! Nežinau, ar
58
tau patiks, gal bus tau
persunkūs
per sunkūs
59
bet
Tai
tai
nieko –
vilk,
vilk
ir sniegą min-
60
džiok – prisnigs daugiau! O
61
pas mane šiandie sninga, snin-
62
ga – ir poryt išvažiuoju į kalnus!
63
O tu į
Šimkų
Šimkų
n
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose. 1923 m. Klaipėdoje įkūrė muzikos mokyklą. „Kartą Berlyne susitikę su Šimkum kalbėjomės, jis kažką grubiai išsireiškė apie mūsų santykius su Baliu – mane tai labai įžeidė ir aš išgyvenau, skundžiausi Baliui ir Šimkaus prisibijojau iki mes geriau susipažinom, gyvendami jo namuke Klaipėdoj Kopgaly – tada aš supratau, kad Balys buvo teisingas jį charakterizuodamas“ (Vandos Sruogienės pastaba).
spiauk.
spjauk.
Vieną
Viena
64
negerai, kad tu
nervuojies,
nervuojies
ir kad
65
tu rodais silpna esanti. Prie
66
Kiršos tu gali taip daryti, bet
67
prie Šimkaus ar
Urbšio
Urbšio
Tu
68
neprivalai
Taip
taip
daryti. Visų
69
pirma
nesinervuok
nesinervuok
ir mokėk
70
žmones pažinti. Aš Šimkų
71
labai gerai
pažįstu,
pažįstu
ir žinau,
72
kas jis per žmogus. Jis nėra
73
Toks
c
Critical note: Toks ] def ks
Toks
toks
žmogus, kaip mes vaizduo-
74
james,
jamės,
bet jis yra toks žmogus,
75
kuriame
c
Critical note: kuriam ] del fl -e
kuriam
viską dovanoti galima.
76
Aš su juo niekumet nėsu
77
atviras, bet aš jam viską
78
atleidžiu. Žinai, Vanduk,
nieko
c
Critical note: nieko ] def fl -o
nieko
79
nereikia
smerkti!
p
Physical note: [2v] //
smerkti!

Facsimile Image Placeholder

80
O
šį vakar
šįvakar
einu į posėdį –
81
draugijos
valdybos
valdybos
n
Note: Müncheno universitete studijavusių lietuvių studentų draugija, 1921 m. įsteigta Balio Sruogos iniciatyva. Draugijai priklausė Kostas Kanauka, Antanas Janulionis, Juozas Užupis, Juozas Vilimaitis, Stasys Jankauskas, Antanas Gylys, Vincas Mykolaitis-Putinas ir kt. „Didele veikla draugija nepasižymėjo. Susirinkdavome pasišnekėti, pasidalinti mintimis. Buvo daromi pranešimai. Pvz., pirmininko pakviestas kunigas jėzuitas kalbėjo apie Dievo buvimą. Putinas-Mykolaitis – apie meną, Balys Sruoga – apie erotiką lietuvių liaudies dainose (viena jo disertacijos temų)“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
– kaipo
82
pavaduotojas
Jankausko,
Jankausko,
n
Note: Stasys Jankauskas (1899–1997), veterinarijos gydytojas, 1921–1927 m. veterinarijos studentas Müncheno universitete.
83
kuris
Lietuvoj
Lietuvoj,
– aš mat valdy-
84
bos kandidatas. Bet šiandie snie-
85
gas
sninga,
sninga
– ir posėdy be
86
skandalo
neapsieisiu.
c
Critical note: neapsieisiu. ] def -u
neapsieisiu.
Pasi-
87
rodo
rodo,
už Naujus
Metus
metus
Daktaras
daktaras
n
Note: Antanas Gylys (1894–1966), filosofijos daktaras (1921), gydytojas psichiatras, 1917–1924 m. studijavo Müncheno universitete.
88
labai
apsibrosijes
apsibrozijęs
ant
manes
manęs
89
ir
lab Bakšytės .
c
Critical note: Bakšytės ] cor pro lab, cor Ba pro lab
Bakšytės.
Bakšytės.
n
Note: Veronika Bakšytė-Karvelienė (1898–1952), pedagogė. Nuo 1921 m. Münsterio, Müncheno ir Karaliaučiaus universitetuose studijavo pedagogiką, psichologiją, vokiečių literatūrą. Sutinkant Naujus metus, išsiskyrė ekscentriškas Balio Sruogos ir Veronikos Bakšytės elgesys, avantiūros: „O aš Naujus metus praleidau labai kvailai. Susirinkom į puikiausį viešbutį, kur Santarvės misijos reziduoja, viskas taip iškilmingai, su tonu, kad mane iš karto pradėjo velniai griaužti. Aš irgi buvau su tonu, su lakierkoms ir t. t. (pirkau lakierkas). Tuoj išėjo skandalas su [Halina] Kairiūkštyte. Aš ją prie Kanaukos koliojau, kaip paskutinę iš Friedriechstr. Gylys mane su panelėm visą laiką taikino. Kai aš jam griežtai atsisakiau vazotis ir kalbėti su Kairiūkštyte, jis man pristatė Verutę. Su Verute mes iš karto šiaušėm šerius vienas prieš kitą, bet paskui visai susitaikėm ir dviese išgėrėm 4 bonkas vyno. Kai Gylys iškilmingą dievobaimingą prakalbą sakė, o Kairiūkštytė deklamavo Putino specialinai Naujiems metams parašytas eiles, mes visą laiką skandalinom. Daktaras labai pasipiktino. Kvietė [Petrą] Karvelį ir Kanauką, kad tie atsisėstų tarp manęs ir Bakšytės, bet tie griežtai atsisakė. Tuomet atsisėdo pats daktaras. Jį mes su triukšmu išmetėm iš mūsų tarpo. Po to šventųjų tarpe kalbėjo, kad aš skandalistas, o Verutė – labai „lengvo pasielgimo“ (лёгкого поведения!) panelė. O kai Bakšytė paskui užustojo už mane, tai jai buvo pareikšta, kad ji nei kiek ne geresnė už mane! Bet tai jau buvo man išėjus“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-01-01 ar 03, in: LLTI BR, f. 53, b. 524, l. 2r).
Bakšytė
Bakšytė
atsiprašė,
90
o aš
turbut
turbūt
nauja
avantiura
avantiūra
91
atsakysiu. Sniegas sninga ir
92
mano
dušioj
dūšioj
švilpia vėjas.
93
O Tu, Vanduk, labai gera esi –
94
ir aš visą naktį dainuosiu.
Baliuks.
c
Critical note: Baliukas ] sign
p
Physical note: [2r] //
Baliuks.
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

O aš visai
,sbilsia s tolku
sbilsia s tolku
– dirbt

Facsimile Image Placeholder

a
V. Daugirdaitė
b
b/Thomas
c
Charlottenburg
d
Berlin, Kaiserdamm
e
Philippi Str.
5
p
Physical note: [1r] //
5

Facsimile Image Placeholder

1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang
1
2
O aš visai
,sbilsia s tolku
sbilsia s tolku
– dirbt
3
nieko negaliu,
valuzuojuos,
valūzuojuos,
kaip
4
bimbalas,
bimbalas
pakampiais,
žiuriu
žiūriu
5
į debesis ir keikiuos, kad nesninga.
6
Mat kelios dienos atgal labai lijo
7
ir visą sniegą
subiaurojo.
subjaurojo.
Bet
8
šiandie jau sninga ir trupučiuką
9
šala
šąla
– ir mano širdis kliuksi: poryt,
10
sekmadienį, važiuoju į kalnus!
11
Jau viena pusė
'sėdynės'
sėdynės
sugijo,
sugijo,
n
Note: Balys Sruoga buvo neseniai grįžęs iš pačiūžininkų kursų kalnuose, kuriuose su bičiuliu Kostu Kanauka patyrė netikėtų nuotykių, pareikalavusių nemažai fizinės ištvermės ir sveikatos: „Vakar kalnuose – Sudelfeld – nusileisdami taip užmoklinom, kad dideliu vargu pavyko nusileist – ir visus traukinius pražiopsojom – teko nakvot kalnuose. Gerokai šalo – bet taip teko darbuotis ir vartytis po sniegą – kad net kalnai prakaitavo – o paviršiuj visas kostiumas ledu apšalo. Bet taip smagu, taip gera!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-01-08, in: LLTI BR, f. 53, b. 659_31, l. 1v).
o
12
pakaušy
pakaušy
švilpia vėjai. Vakar
13
valusojuos
valūzojaus
po
mitingus
mitingus
n
Note: Kalbama apie Bavarijoje vykusias vidaus politines kovas tarp socialdemokratų, kuriuos Balys Sruoga palaikė, ir tautinių socialistų, arba Bavarijos fašistų, turėjusių valdžios simpatijas, rengusių mitingus, kuriuose agituota kovoti su socialistais. Balys Sruoga kritiniuose straipsniuose-laiškuose Amerikos skaitytojams liudijo, kad Bavarijoje fašizmas „yra, jis plečias, jį plačiosios masės simpatija lydi“ (Padegėlis Kasmatė, „Vaizdai iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 305, 1922-12-29, p. 4). Balys Sruoga plačiau aiškino tautinių socialistų partijos esmę, santykį su opozicija: „Bet praktikoj ši partija jokiais socialiniais klausimais neužsiiminėja ir apie socializmą jokio supratimo neturi. Ji pasitenkina tiktai faktine kova su socialdemokratais, nors žodžiais tai gal smarkiau žydus keikia. Tačiau dar neteko girdėti, kad žydams būtų kur pogromą padarę, o socialdemokratų užpuolimai – paprastas dienos reikalas. Jie nesustoja nei ties jokiomis kovos priemonėmis, jokios demagogijos nesigėdi. Socialdemokratų padėtis dvigubai sunki. Valdžios simpatijos – visai šių „fašistų“ pusėje. Socialdemokratai nuolat persekiojami. Jie šiuo sunkiu momentu tėra vieninteliai idealizmo skelbėjai, idealizmo, kuriam lemta gyventi amžiuose, tačiau kuris šiandie minioms, paskendusioms skurde ir neapykantoj, net iš tikrųjų kartais gali nuodėmingu atrodyti. Socialdemokratų padėtį dar labiau pasunkina komunistai, kurie visose šalyse ir visose tautose yra vienodi. Ir nuostabus dalykas: bavarų komunistai visai nekovojo su „fašistais“, o „fašistai“ visai nekenkia komunistų: ir vieni, ir kiti pasitenkina kova su socialdemokratais. Matyt, „fašistams“ komunistai net marksininkais neatrodo, nes jie jų žydberniais nešaukia. Ir komunistai, vertingi „fašistų“ sąjungininkai, „fašistų“ mitingų visai nelanko, ir jiems netrukdo. Bet jeigu kur daro mitingą socialdemokratai, ten pilna prisigrūs komunistų, kurie tam reikalui mobilizuoja visas savo pajiegas ir skubinas surengti muštynes, kad „fašistai“ ilgas savaites turėtų džiaugsmo. Istorinės aplinkybės nūnai kaip retai kada veikia ne socialistinio idealizmo naudai. Ir nieko nuostabas, kad socialdemokratams tenka gana skaudžių nuostolių turėti. Jie nūnai tegali užimti tiktai gynimos poziciją: visa puolimo informacija yra dešiniųjų ir kairiųjų ekstremistų rankose: vanduo sudrumstas – tik žuvį gaudyk!“ (Padegėlis Kasmatė, „Laiškas iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 60, 1923-03-12, p. 4).
– bavarčikų
14
fašistų – dalyvavau
kačiu
kačių
koncerte
15
ties Santarvės misijomis, padėjau
16
smaugt policistus, pagaliau skanda-
17
linau su vokiečiais nuduodamas
18
gryno kraujo turką – vis mat poli-
19
tikos temomis. Mat tie
'geležiniai
geležiniai
20
vilkai'
vilkai
su savo
avantiurą
avantiūra
Taip
taip
21
paveikė į mano
temperamenta,
temperamentą,
kad
22
aš visai
pabludau,
pablūdau,
tiktai,
tiktai
kaipo
23
lietuvis jau negaliu
figuruoti.
figūruoti.
n
Note: Lietuviai, kaip ir amerikiečiai, švedai, anglai, danai emigrantai, bavariečių laikyti svetimšaliais – auslaenderiais.
24
Bet kaipo turkui – labai
patogu
patogu.
25
Kaipo
Turkas
turkas
inėjau į „karo
padėtį'
padėtį
26
su kažkokiu ne tai
talmudo,
Talmudo,
27
ne tai papiroso
privat-docentų
privatdocentu,
28
Bolonjos universiteto italu, mano
29
išmanymu
išmanymu,
žydu
žydu,
– ir panašiose
30
perturbacijose
pereita
pereitą
naktį
31
praleidau. Vokiečiai – komikai,
32
o tokių
liūrbių
liurbių
– reta
paieškot.
paieškot.
n
Note: Balys Sruoga aprašė, kaip jis, pirma prisistatęs amerikiečių žurnalistu, nesėkmingai bandė patekti į tautinių socialistų organizuotą mitingą, o paskui, bandydamas patekti į karčiamą, kur atvykęs Adolfas Hitleris turėjo pasakyti kalbą, fašistui, saugojusiam įėjimą, prisistatė sąjungininkų turkų žurnalistu, gavęs staliuką, galėjo išgirsti fašistų kalbas apie rengiamas suvesti sąskaitas su „žydberniais socialistais“, planuojamą užgrobti Miuncheną – išvaduoti nuo jį užplūdusių svetimšalių, juos išvaryti, o jų turtą pasisavinti (Padegėlis Kasmatė, „Laiškai iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 62, 1923-03-14, p. 4).
33
Bet šiandie iš ryto sniegas sninga,
34
ir trupučiuką šąla! –
Žiūriu
p
Physical note: [1v] //
Žiūriu

Facsimile Image Placeholder

35
pro langą ir juokiuos! Ar aš
36
galiu kambary sėdėt ir
smilkti
smilkti,
37
jeigu sniegas sninga! Ho-ho!
38
Be to
Be to,
iš ryto gavau „Naujienas“ –
39
ten mano nelaiminga
legenda,
legenda,
n
Note: Balys Sruoga, Jūrūnas. Legenda apie dievus ir žmones „[Mano kelias – žemės kelias]“, in: Naujienos, Nr. 301, 1922-12-23, atspaudą iš dienraščio žr. in: LLTI BR, f. 1, b. 5784, l. 1.
pora
40
eiliu,
eilių,
n
Note: Balys Sruoga, Iš himnų gripei „[Ištisas mėnuo, kaip gripė įkandusi]“, in: Naujienos, Nr. 302, 1922-12-26, p. 2; Balys Sruoga, „Vidunaktinė“, „Juokdamos“, „Kaip žynys senų dievų“, in: Naujienos, Nr. 306, 1922-12-30, p. 4.
pora
straipsnių
straipsnių
n
Note: 1922 m. gruodžio mėnesį publikuoti trys Balio Sruogos straipsniai: Jurgis Gervė, „Skersai Lietuvą sermėgoje“, in: Naujienos, Nr. 290–294, 1922-12-11, 12, 13, 14, 15, p. 4; Padegėlis Kasmatė, „Giltinės šešėliai“, in: Naujienos, Nr. 301, 1922-12-23, p. 4; Padegėlis Kasmatė, „Vaizdai iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 303–305, 1922-12-27, 28, 29, p. 4.
vadinas
vadinas,
41
bus čekis – 50 dol. O sniegas snin-
42
ga, sninga – kaip aš sėdėsiu
43
kambary! Juk poryt vėl
44
į kalnus, vėl su vėju, vėl su
45
daina! O čia dar žygis į Klai-
46
pėdą!
pėdą!
n
Note: Minimas 1923-01-10–15 įvykęs Klaipėdos krašto sukilimas, pasipriešinant Prancūzijos valdymui Klaipėdos krašte, siekiant prijungti jį prie Lietuvos. Klaipėdos kraštą valdant prancūzams, vokiečiai bandė įkurti vokišką valstybėlę Klaipėdos krašte. Šiame kontekste Müncheno universiteto studentų draugijoje apie tai buvo skaitytas pranešimas: „Kartą vienas vokietis, gal ir klaipėdietis, grįžęs iš Klaipėdos, darė universiteto studentams pranešimą apie Klaipėdą ir labai plūdo lietuvius ir Lietuvą, ją net vadindamas Afrikaner Staat. Susirinkimui pirmininkavo un-to rektorius geografas prof. Drygalskis. // Netrukus sušauktame draugijos posėdy nutarėm protestuoti. Buvo paruošti du projektai: Balio Sruogos ir Putino-Mykolaičio. Abu buvo geri, tik Balio Sruogos projekte geriau ir išsamiau pagrįstas Klaipėdos krašto lietuviškumas; bet Mykolaičio šalininkai (ypač kun. Garmus) griežtai rėmė jo projektą ir net sutrukdė Baliui Sruogai baigti skaityti projektą. Dėl to Sruoga labai užsigavo ir kategoriškai pareiškė savo projektą atsiimąs. Nepamenu, ar buvo pasinaudota kun. Mykolaičio projektu, turbūt jokio protesto neįteikta“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87–88.). Balys Sruoga spaudoje plačiau rašė apie Klaipėdos krašte vykusią prūsų lietuvninkų kovą su prancūzų ir vokiečių okupacija (Padegėlis Kasmatė, „Laiškai iš Klaipėdos“, in: Naujienos, Nr. 275, 276, 277, 1922-11-22, 23, 24, p. 1–2, Id., in: Ibid., Nr. 25, 1922-11-25, p. 4, Id., in: Ibid., Nr. 279, 1922-11-27, p. 4).
Aš gatavs pirmą beržo
47
šaką palinkti ir pirmą pasi-
48
taikiusį
vokieti
vokietį
pakabinti!
p
Physical note: [1r] //
pakabinti!

Facsimile Image Placeholder

49
2.
c
Critical note: 2. ] add in d ang
2.
50
O tu pasakyk
Kiršai,
Kiršai
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką.
ir
Zoskai,
Zoskai,
n
Note: Sofija Laucecičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
51
ir
Viciai,
Viciai,
n
Note: Viktorija Gravrogkaitė (1896–1974), mokytoja, 1921–1923 m. studijavo Berlyno universitete.
ir
Kaziui,
Kaziui,
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), ekonomistas, jauniausias Balio Sruogos brolis, 1921–1923 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
kad pas
52
mane sniegas sninga! Ir kad
53
tu žinotum, kad sniegas sninga –
54
nupirkau tau sniego batus –
55
braidžiok po sniegą ir žinok,
56
kad mano galvoj švilpia vėjas,
57
kur snaiges sėja! Nežinau, ar
58
tau patiks, gal bus tau
persunkūs
per sunkūs
59
bet
Tai
tai
nieko –
vilk,
vilk
ir sniegą min-
60
džiok – prisnigs daugiau! O
61
pas mane šiandie sninga, snin-
62
ga – ir poryt išvažiuoju į kalnus!
63
O tu į
Šimkų
Šimkų
n
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose. 1923 m. Klaipėdoje įkūrė muzikos mokyklą. „Kartą Berlyne susitikę su Šimkum kalbėjomės, jis kažką grubiai išsireiškė apie mūsų santykius su Baliu – mane tai labai įžeidė ir aš išgyvenau, skundžiausi Baliui ir Šimkaus prisibijojau iki mes geriau susipažinom, gyvendami jo namuke Klaipėdoj Kopgaly – tada aš supratau, kad Balys buvo teisingas jį charakterizuodamas“ (Vandos Sruogienės pastaba).
spiauk.
spjauk.
Vieną
Viena
64
negerai, kad tu
nervuojies,
nervuojies
ir kad
65
tu rodais silpna esanti. Prie
66
Kiršos tu gali taip daryti, bet
67
prie Šimkaus ar
Urbšio
Urbšio
Tu
68
neprivalai
Taip
taip
daryti. Visų
69
pirma
nesinervuok
nesinervuok
ir mokėk
70
žmones pažinti. Aš Šimkų
71
labai gerai
pažįstu,
pažįstu
ir žinau,
72
kas jis per žmogus. Jis nėra
73
Toks
c
Critical note: Toks ] def ks
Toks
toks
žmogus, kaip mes vaizduo-
74
james,
jamės,
bet jis yra toks žmogus,
75
kuriame
c
Critical note: kuriam ] del fl -e
kuriam
viską dovanoti galima.
76
Aš su juo niekumet nėsu
77
atviras, bet aš jam viską
78
atleidžiu. Žinai, Vanduk,
nieko
c
Critical note: nieko ] def fl -o
nieko
79
nereikia
smerkti!
p
Physical note: [2v] //
smerkti!

Facsimile Image Placeholder

80
O
šį vakar
šįvakar
einu į posėdį –
81
draugijos
valdybos
valdybos
n
Note: Müncheno universitete studijavusių lietuvių studentų draugija, 1921 m. įsteigta Balio Sruogos iniciatyva. Draugijai priklausė Kostas Kanauka, Antanas Janulionis, Juozas Užupis, Juozas Vilimaitis, Stasys Jankauskas, Antanas Gylys, Vincas Mykolaitis-Putinas ir kt. „Didele veikla draugija nepasižymėjo. Susirinkdavome pasišnekėti, pasidalinti mintimis. Buvo daromi pranešimai. Pvz., pirmininko pakviestas kunigas jėzuitas kalbėjo apie Dievo buvimą. Putinas-Mykolaitis – apie meną, Balys Sruoga – apie erotiką lietuvių liaudies dainose (viena jo disertacijos temų)“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
– kaipo
82
pavaduotojas
Jankausko,
Jankausko,
n
Note: Stasys Jankauskas (1899–1997), veterinarijos gydytojas, 1921–1927 m. veterinarijos studentas Müncheno universitete.
83
kuris
Lietuvoj
Lietuvoj,
– aš mat valdy-
84
bos kandidatas. Bet šiandie snie-
85
gas
sninga,
sninga
– ir posėdy be
86
skandalo
neapsieisiu.
c
Critical note: neapsieisiu. ] def -u
neapsieisiu.
Pasi-
87
rodo
rodo,
už Naujus
Metus
metus
Daktaras
daktaras
n
Note: Antanas Gylys (1894–1966), filosofijos daktaras (1921), gydytojas psichiatras, 1917–1924 m. studijavo Müncheno universitete.
88
labai
apsibrosijes
apsibrozijęs
ant
manes
manęs
89
ir
lab Bakšytės .
c
Critical note: Bakšytės ] cor pro lab, cor Ba pro lab
Bakšytės.
Bakšytės.
n
Note: Veronika Bakšytė-Karvelienė (1898–1952), pedagogė. Nuo 1921 m. Münsterio, Müncheno ir Karaliaučiaus universitetuose studijavo pedagogiką, psichologiją, vokiečių literatūrą. Sutinkant Naujus metus, išsiskyrė ekscentriškas Balio Sruogos ir Veronikos Bakšytės elgesys, avantiūros: „O aš Naujus metus praleidau labai kvailai. Susirinkom į puikiausį viešbutį, kur Santarvės misijos reziduoja, viskas taip iškilmingai, su tonu, kad mane iš karto pradėjo velniai griaužti. Aš irgi buvau su tonu, su lakierkoms ir t. t. (pirkau lakierkas). Tuoj išėjo skandalas su [Halina] Kairiūkštyte. Aš ją prie Kanaukos koliojau, kaip paskutinę iš Friedriechstr. Gylys mane su panelėm visą laiką taikino. Kai aš jam griežtai atsisakiau vazotis ir kalbėti su Kairiūkštyte, jis man pristatė Verutę. Su Verute mes iš karto šiaušėm šerius vienas prieš kitą, bet paskui visai susitaikėm ir dviese išgėrėm 4 bonkas vyno. Kai Gylys iškilmingą dievobaimingą prakalbą sakė, o Kairiūkštytė deklamavo Putino specialinai Naujiems metams parašytas eiles, mes visą laiką skandalinom. Daktaras labai pasipiktino. Kvietė [Petrą] Karvelį ir Kanauką, kad tie atsisėstų tarp manęs ir Bakšytės, bet tie griežtai atsisakė. Tuomet atsisėdo pats daktaras. Jį mes su triukšmu išmetėm iš mūsų tarpo. Po to šventųjų tarpe kalbėjo, kad aš skandalistas, o Verutė – labai „lengvo pasielgimo“ (лёгкого поведения!) panelė. O kai Bakšytė paskui užustojo už mane, tai jai buvo pareikšta, kad ji nei kiek ne geresnė už mane! Bet tai jau buvo man išėjus“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-01-01 ar 03, in: LLTI BR, f. 53, b. 524, l. 2r).
Bakšytė
Bakšytė
atsiprašė,
90
o aš
turbut
turbūt
nauja
avantiura
avantiūra
91
atsakysiu. Sniegas sninga ir
92
mano
dušioj
dūšioj
švilpia vėjas.
93
O Tu, Vanduk, labai gera esi –
94
ir aš visą naktį dainuosiu.
Baliuks.
c
Critical note: Baliukas ] sign
p
Physical note: [2r] //
Baliuks.
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

O aš visai
,sbilsia s tolku
sbilsia s tolku
– dirbt

Facsimile Image Placeholder

a
V. Daugirdaitė
b
b/Thomas
c
Charlottenburg
d
Berlin, Kaiserdamm
e
Philippi Str.
5
p
Physical note: [1r] //
5

Facsimile Image Placeholder

1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang
1
2
O aš visai
,sbilsia s tolku
sbilsia s tolku
– dirbt
3
nieko negaliu,
valuzuojuos,
valūzuojuos,
kaip
4
bimbalas,
bimbalas
pakampiais,
žiuriu
žiūriu
5
į debesis ir keikiuos, kad nesninga.
6
Mat kelios dienos atgal labai lijo
7
ir visą sniegą
subiaurojo.
subjaurojo.
Bet
8
šiandie jau sninga ir trupučiuką
9
šala
šąla
– ir mano širdis kliuksi: poryt,
10
sekmadienį, važiuoju į kalnus!
11
Jau viena pusė
'sėdynės'
sėdynės
sugijo,
sugijo,
n
Note: Balys Sruoga buvo neseniai grįžęs iš pačiūžininkų kursų kalnuose, kuriuose su bičiuliu Kostu Kanauka patyrė netikėtų nuotykių, pareikalavusių nemažai fizinės ištvermės ir sveikatos: „Vakar kalnuose – Sudelfeld – nusileisdami taip užmoklinom, kad dideliu vargu pavyko nusileist – ir visus traukinius pražiopsojom – teko nakvot kalnuose. Gerokai šalo – bet taip teko darbuotis ir vartytis po sniegą – kad net kalnai prakaitavo – o paviršiuj visas kostiumas ledu apšalo. Bet taip smagu, taip gera!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-01-08, in: LLTI BR, f. 53, b. 659_31, l. 1v).
o
12
pakaušy
pakaušy
švilpia vėjai. Vakar
13
valusojuos
valūzojaus
po
mitingus
mitingus
n
Note: Kalbama apie Bavarijoje vykusias vidaus politines kovas tarp socialdemokratų, kuriuos Balys Sruoga palaikė, ir tautinių socialistų, arba Bavarijos fašistų, turėjusių valdžios simpatijas, rengusių mitingus, kuriuose agituota kovoti su socialistais. Balys Sruoga kritiniuose straipsniuose-laiškuose Amerikos skaitytojams liudijo, kad Bavarijoje fašizmas „yra, jis plečias, jį plačiosios masės simpatija lydi“ (Padegėlis Kasmatė, „Vaizdai iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 305, 1922-12-29, p. 4). Balys Sruoga plačiau aiškino tautinių socialistų partijos esmę, santykį su opozicija: „Bet praktikoj ši partija jokiais socialiniais klausimais neužsiiminėja ir apie socializmą jokio supratimo neturi. Ji pasitenkina tiktai faktine kova su socialdemokratais, nors žodžiais tai gal smarkiau žydus keikia. Tačiau dar neteko girdėti, kad žydams būtų kur pogromą padarę, o socialdemokratų užpuolimai – paprastas dienos reikalas. Jie nesustoja nei ties jokiomis kovos priemonėmis, jokios demagogijos nesigėdi. Socialdemokratų padėtis dvigubai sunki. Valdžios simpatijos – visai šių „fašistų“ pusėje. Socialdemokratai nuolat persekiojami. Jie šiuo sunkiu momentu tėra vieninteliai idealizmo skelbėjai, idealizmo, kuriam lemta gyventi amžiuose, tačiau kuris šiandie minioms, paskendusioms skurde ir neapykantoj, net iš tikrųjų kartais gali nuodėmingu atrodyti. Socialdemokratų padėtį dar labiau pasunkina komunistai, kurie visose šalyse ir visose tautose yra vienodi. Ir nuostabus dalykas: bavarų komunistai visai nekovojo su „fašistais“, o „fašistai“ visai nekenkia komunistų: ir vieni, ir kiti pasitenkina kova su socialdemokratais. Matyt, „fašistams“ komunistai net marksininkais neatrodo, nes jie jų žydberniais nešaukia. Ir komunistai, vertingi „fašistų“ sąjungininkai, „fašistų“ mitingų visai nelanko, ir jiems netrukdo. Bet jeigu kur daro mitingą socialdemokratai, ten pilna prisigrūs komunistų, kurie tam reikalui mobilizuoja visas savo pajiegas ir skubinas surengti muštynes, kad „fašistai“ ilgas savaites turėtų džiaugsmo. Istorinės aplinkybės nūnai kaip retai kada veikia ne socialistinio idealizmo naudai. Ir nieko nuostabas, kad socialdemokratams tenka gana skaudžių nuostolių turėti. Jie nūnai tegali užimti tiktai gynimos poziciją: visa puolimo informacija yra dešiniųjų ir kairiųjų ekstremistų rankose: vanduo sudrumstas – tik žuvį gaudyk!“ (Padegėlis Kasmatė, „Laiškas iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 60, 1923-03-12, p. 4).
– bavarčikų
14
fašistų – dalyvavau
kačiu
kačių
koncerte
15
ties Santarvės misijomis, padėjau
16
smaugt policistus, pagaliau skanda-
17
linau su vokiečiais nuduodamas
18
gryno kraujo turką – vis mat poli-
19
tikos temomis. Mat tie
'geležiniai
geležiniai
20
vilkai'
vilkai
su savo
avantiurą
avantiūra
Taip
taip
21
paveikė į mano
temperamenta,
temperamentą,
kad
22
aš visai
pabludau,
pablūdau,
tiktai,
tiktai
kaipo
23
lietuvis jau negaliu
figuruoti.
figūruoti.
n
Note: Lietuviai, kaip ir amerikiečiai, švedai, anglai, danai emigrantai, bavariečių laikyti svetimšaliais – auslaenderiais.
24
Bet kaipo turkui – labai
patogu
patogu.
25
Kaipo
Turkas
turkas
inėjau į „karo
padėtį'
padėtį
26
su kažkokiu ne tai
talmudo,
Talmudo,
27
ne tai papiroso
privat-docentų
privatdocentu,
28
Bolonjos universiteto italu, mano
29
išmanymu
išmanymu,
žydu
žydu,
– ir panašiose
30
perturbacijose
pereita
pereitą
naktį
31
praleidau. Vokiečiai – komikai,
32
o tokių
liūrbių
liurbių
– reta
paieškot.
paieškot.
n
Note: Balys Sruoga aprašė, kaip jis, pirma prisistatęs amerikiečių žurnalistu, nesėkmingai bandė patekti į tautinių socialistų organizuotą mitingą, o paskui, bandydamas patekti į karčiamą, kur atvykęs Adolfas Hitleris turėjo pasakyti kalbą, fašistui, saugojusiam įėjimą, prisistatė sąjungininkų turkų žurnalistu, gavęs staliuką, galėjo išgirsti fašistų kalbas apie rengiamas suvesti sąskaitas su „žydberniais socialistais“, planuojamą užgrobti Miuncheną – išvaduoti nuo jį užplūdusių svetimšalių, juos išvaryti, o jų turtą pasisavinti (Padegėlis Kasmatė, „Laiškai iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 62, 1923-03-14, p. 4).
33
Bet šiandie iš ryto sniegas sninga,
34
ir trupučiuką šąla! –
Žiūriu
p
Physical note: [1v] //
Žiūriu

Facsimile Image Placeholder

35
pro langą ir juokiuos! Ar aš
36
galiu kambary sėdėt ir
smilkti
smilkti,
37
jeigu sniegas sninga! Ho-ho!
38
Be to
Be to,
iš ryto gavau „Naujienas“ –
39
ten mano nelaiminga
legenda,
legenda,
n
Note: Balys Sruoga, Jūrūnas. Legenda apie dievus ir žmones „[Mano kelias – žemės kelias]“, in: Naujienos, Nr. 301, 1922-12-23, atspaudą iš dienraščio žr. in: LLTI BR, f. 1, b. 5784, l. 1.
pora
40
eiliu,
eilių,
n
Note: Balys Sruoga, Iš himnų gripei „[Ištisas mėnuo, kaip gripė įkandusi]“, in: Naujienos, Nr. 302, 1922-12-26, p. 2; Balys Sruoga, „Vidunaktinė“, „Juokdamos“, „Kaip žynys senų dievų“, in: Naujienos, Nr. 306, 1922-12-30, p. 4.
pora
straipsnių
straipsnių
n
Note: 1922 m. gruodžio mėnesį publikuoti trys Balio Sruogos straipsniai: Jurgis Gervė, „Skersai Lietuvą sermėgoje“, in: Naujienos, Nr. 290–294, 1922-12-11, 12, 13, 14, 15, p. 4; Padegėlis Kasmatė, „Giltinės šešėliai“, in: Naujienos, Nr. 301, 1922-12-23, p. 4; Padegėlis Kasmatė, „Vaizdai iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 303–305, 1922-12-27, 28, 29, p. 4.
vadinas
vadinas,
41
bus čekis – 50 dol. O sniegas snin-
42
ga, sninga – kaip aš sėdėsiu
43
kambary! Juk poryt vėl
44
į kalnus, vėl su vėju, vėl su
45
daina! O čia dar žygis į Klai-
46
pėdą!
pėdą!
n
Note: Minimas 1923-01-10–15 įvykęs Klaipėdos krašto sukilimas, pasipriešinant Prancūzijos valdymui Klaipėdos krašte, siekiant prijungti jį prie Lietuvos. Klaipėdos kraštą valdant prancūzams, vokiečiai bandė įkurti vokišką valstybėlę Klaipėdos krašte. Šiame kontekste Müncheno universiteto studentų draugijoje apie tai buvo skaitytas pranešimas: „Kartą vienas vokietis, gal ir klaipėdietis, grįžęs iš Klaipėdos, darė universiteto studentams pranešimą apie Klaipėdą ir labai plūdo lietuvius ir Lietuvą, ją net vadindamas Afrikaner Staat. Susirinkimui pirmininkavo un-to rektorius geografas prof. Drygalskis. // Netrukus sušauktame draugijos posėdy nutarėm protestuoti. Buvo paruošti du projektai: Balio Sruogos ir Putino-Mykolaičio. Abu buvo geri, tik Balio Sruogos projekte geriau ir išsamiau pagrįstas Klaipėdos krašto lietuviškumas; bet Mykolaičio šalininkai (ypač kun. Garmus) griežtai rėmė jo projektą ir net sutrukdė Baliui Sruogai baigti skaityti projektą. Dėl to Sruoga labai užsigavo ir kategoriškai pareiškė savo projektą atsiimąs. Nepamenu, ar buvo pasinaudota kun. Mykolaičio projektu, turbūt jokio protesto neįteikta“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87–88.). Balys Sruoga spaudoje plačiau rašė apie Klaipėdos krašte vykusią prūsų lietuvninkų kovą su prancūzų ir vokiečių okupacija (Padegėlis Kasmatė, „Laiškai iš Klaipėdos“, in: Naujienos, Nr. 275, 276, 277, 1922-11-22, 23, 24, p. 1–2, Id., in: Ibid., Nr. 25, 1922-11-25, p. 4, Id., in: Ibid., Nr. 279, 1922-11-27, p. 4).
Aš gatavs pirmą beržo
47
šaką palinkti ir pirmą pasi-
48
taikiusį
vokieti
vokietį
pakabinti!
p
Physical note: [1r] //
pakabinti!

Facsimile Image Placeholder

49
2.
c
Critical note: 2. ] add in d ang
2.
50
O tu pasakyk
Kiršai,
Kiršai
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką.
ir
Zoskai,
Zoskai,
n
Note: Sofija Laucecičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
51
ir
Viciai,
Viciai,
n
Note: Viktorija Gravrogkaitė (1896–1974), mokytoja, 1921–1923 m. studijavo Berlyno universitete.
ir
Kaziui,
Kaziui,
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), ekonomistas, jauniausias Balio Sruogos brolis, 1921–1923 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
kad pas
52
mane sniegas sninga! Ir kad
53
tu žinotum, kad sniegas sninga –
54
nupirkau tau sniego batus –
55
braidžiok po sniegą ir žinok,
56
kad mano galvoj švilpia vėjas,
57
kur snaiges sėja! Nežinau, ar
58
tau patiks, gal bus tau
persunkūs
per sunkūs
59
bet
Tai
tai
nieko –
vilk,
vilk
ir sniegą min-
60
džiok – prisnigs daugiau! O
61
pas mane šiandie sninga, snin-
62
ga – ir poryt išvažiuoju į kalnus!
63
O tu į
Šimkų
Šimkų
n
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose. 1923 m. Klaipėdoje įkūrė muzikos mokyklą. „Kartą Berlyne susitikę su Šimkum kalbėjomės, jis kažką grubiai išsireiškė apie mūsų santykius su Baliu – mane tai labai įžeidė ir aš išgyvenau, skundžiausi Baliui ir Šimkaus prisibijojau iki mes geriau susipažinom, gyvendami jo namuke Klaipėdoj Kopgaly – tada aš supratau, kad Balys buvo teisingas jį charakterizuodamas“ (Vandos Sruogienės pastaba).
spiauk.
spjauk.
Vieną
Viena
64
negerai, kad tu
nervuojies,
nervuojies
ir kad
65
tu rodais silpna esanti. Prie
66
Kiršos tu gali taip daryti, bet
67
prie Šimkaus ar
Urbšio
Urbšio
Tu
68
neprivalai
Taip
taip
daryti. Visų
69
pirma
nesinervuok
nesinervuok
ir mokėk
70
žmones pažinti. Aš Šimkų
71
labai gerai
pažįstu,
pažįstu
ir žinau,
72
kas jis per žmogus. Jis nėra
73
Toks
c
Critical note: Toks ] def ks
Toks
toks
žmogus, kaip mes vaizduo-
74
james,
jamės,
bet jis yra toks žmogus,
75
kuriame
c
Critical note: kuriam ] del fl -e
kuriam
viską dovanoti galima.
76
Aš su juo niekumet nėsu
77
atviras, bet aš jam viską
78
atleidžiu. Žinai, Vanduk,
nieko
c
Critical note: nieko ] def fl -o
nieko
79
nereikia
smerkti!
p
Physical note: [2v] //
smerkti!

Facsimile Image Placeholder

80
O
šį vakar
šįvakar
einu į posėdį –
81
draugijos
valdybos
valdybos
n
Note: Müncheno universitete studijavusių lietuvių studentų draugija, 1921 m. įsteigta Balio Sruogos iniciatyva. Draugijai priklausė Kostas Kanauka, Antanas Janulionis, Juozas Užupis, Juozas Vilimaitis, Stasys Jankauskas, Antanas Gylys, Vincas Mykolaitis-Putinas ir kt. „Didele veikla draugija nepasižymėjo. Susirinkdavome pasišnekėti, pasidalinti mintimis. Buvo daromi pranešimai. Pvz., pirmininko pakviestas kunigas jėzuitas kalbėjo apie Dievo buvimą. Putinas-Mykolaitis – apie meną, Balys Sruoga – apie erotiką lietuvių liaudies dainose (viena jo disertacijos temų)“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
– kaipo
82
pavaduotojas
Jankausko,
Jankausko,
n
Note: Stasys Jankauskas (1899–1997), veterinarijos gydytojas, 1921–1927 m. veterinarijos studentas Müncheno universitete.
83
kuris
Lietuvoj
Lietuvoj,
– aš mat valdy-
84
bos kandidatas. Bet šiandie snie-
85
gas
sninga,
sninga
– ir posėdy be
86
skandalo
neapsieisiu.
c
Critical note: neapsieisiu. ] def -u
neapsieisiu.
Pasi-
87
rodo
rodo,
už Naujus
Metus
metus
Daktaras
daktaras
n
Note: Antanas Gylys (1894–1966), filosofijos daktaras (1921), gydytojas psichiatras, 1917–1924 m. studijavo Müncheno universitete.
88
labai
apsibrosijes
apsibrozijęs
ant
manes
manęs
89
ir
lab Bakšytės .
c
Critical note: Bakšytės ] cor pro lab, cor Ba pro lab
Bakšytės.
Bakšytės.
n
Note: Veronika Bakšytė-Karvelienė (1898–1952), pedagogė. Nuo 1921 m. Münsterio, Müncheno ir Karaliaučiaus universitetuose studijavo pedagogiką, psichologiją, vokiečių literatūrą. Sutinkant Naujus metus, išsiskyrė ekscentriškas Balio Sruogos ir Veronikos Bakšytės elgesys, avantiūros: „O aš Naujus metus praleidau labai kvailai. Susirinkom į puikiausį viešbutį, kur Santarvės misijos reziduoja, viskas taip iškilmingai, su tonu, kad mane iš karto pradėjo velniai griaužti. Aš irgi buvau su tonu, su lakierkoms ir t. t. (pirkau lakierkas). Tuoj išėjo skandalas su [Halina] Kairiūkštyte. Aš ją prie Kanaukos koliojau, kaip paskutinę iš Friedriechstr. Gylys mane su panelėm visą laiką taikino. Kai aš jam griežtai atsisakiau vazotis ir kalbėti su Kairiūkštyte, jis man pristatė Verutę. Su Verute mes iš karto šiaušėm šerius vienas prieš kitą, bet paskui visai susitaikėm ir dviese išgėrėm 4 bonkas vyno. Kai Gylys iškilmingą dievobaimingą prakalbą sakė, o Kairiūkštytė deklamavo Putino specialinai Naujiems metams parašytas eiles, mes visą laiką skandalinom. Daktaras labai pasipiktino. Kvietė [Petrą] Karvelį ir Kanauką, kad tie atsisėstų tarp manęs ir Bakšytės, bet tie griežtai atsisakė. Tuomet atsisėdo pats daktaras. Jį mes su triukšmu išmetėm iš mūsų tarpo. Po to šventųjų tarpe kalbėjo, kad aš skandalistas, o Verutė – labai „lengvo pasielgimo“ (лёгкого поведения!) panelė. O kai Bakšytė paskui užustojo už mane, tai jai buvo pareikšta, kad ji nei kiek ne geresnė už mane! Bet tai jau buvo man išėjus“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-01-01 ar 03, in: LLTI BR, f. 53, b. 524, l. 2r).
Bakšytė
Bakšytė
atsiprašė,
90
o aš
turbut
turbūt
nauja
avantiura
avantiūra
91
atsakysiu. Sniegas sninga ir
92
mano
dušioj
dūšioj
švilpia vėjas.
93
O Tu, Vanduk, labai gera esi –
94
ir aš visą naktį dainuosiu.
Baliuks.
c
Critical note: Baliukas ] sign
p
Physical note: [2r] //
Baliuks.
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number e
Physical note: [1r] //
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add in d ang
a3
Line number 11
Note: Balys Sruoga buvo neseniai grįžęs iš pačiūžininkų kursų kalnuose, kuriuose su bičiuliu Kostu Kanauka patyrė netikėtų nuotykių, pareikalavusių nemažai fizinės ištvermės ir sveikatos: „Vakar kalnuose – Sudelfeld – nusileisdami taip užmoklinom, kad dideliu vargu pavyko nusileist – ir visus traukinius pražiopsojom – teko nakvot kalnuose. Gerokai šalo – bet taip teko darbuotis ir vartytis po sniegą – kad net kalnai prakaitavo – o paviršiuj visas kostiumas ledu apšalo. Bet taip smagu, taip gera!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-01-08, in: LLTI BR, f. 53, b. 659_31, l. 1v).
a3
Line number 13
Note: Kalbama apie Bavarijoje vykusias vidaus politines kovas tarp socialdemokratų, kuriuos Balys Sruoga palaikė, ir tautinių socialistų, arba Bavarijos fašistų, turėjusių valdžios simpatijas, rengusių mitingus, kuriuose agituota kovoti su socialistais. Balys Sruoga kritiniuose straipsniuose-laiškuose Amerikos skaitytojams liudijo, kad Bavarijoje fašizmas „yra, jis plečias, jį plačiosios masės simpatija lydi“ (Padegėlis Kasmatė, „Vaizdai iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 305, 1922-12-29, p. 4). Balys Sruoga plačiau aiškino tautinių socialistų partijos esmę, santykį su opozicija: „Bet praktikoj ši partija jokiais socialiniais klausimais neužsiiminėja ir apie socializmą jokio supratimo neturi. Ji pasitenkina tiktai faktine kova su socialdemokratais, nors žodžiais tai gal smarkiau žydus keikia. Tačiau dar neteko girdėti, kad žydams būtų kur pogromą padarę, o socialdemokratų užpuolimai – paprastas dienos reikalas. Jie nesustoja nei ties jokiomis kovos priemonėmis, jokios demagogijos nesigėdi. Socialdemokratų padėtis dvigubai sunki. Valdžios simpatijos – visai šių „fašistų“ pusėje. Socialdemokratai nuolat persekiojami. Jie šiuo sunkiu momentu tėra vieninteliai idealizmo skelbėjai, idealizmo, kuriam lemta gyventi amžiuose, tačiau kuris šiandie minioms, paskendusioms skurde ir neapykantoj, net iš tikrųjų kartais gali nuodėmingu atrodyti. Socialdemokratų padėtį dar labiau pasunkina komunistai, kurie visose šalyse ir visose tautose yra vienodi. Ir nuostabus dalykas: bavarų komunistai visai nekovojo su „fašistais“, o „fašistai“ visai nekenkia komunistų: ir vieni, ir kiti pasitenkina kova su socialdemokratais. Matyt, „fašistams“ komunistai net marksininkais neatrodo, nes jie jų žydberniais nešaukia. Ir komunistai, vertingi „fašistų“ sąjungininkai, „fašistų“ mitingų visai nelanko, ir jiems netrukdo. Bet jeigu kur daro mitingą socialdemokratai, ten pilna prisigrūs komunistų, kurie tam reikalui mobilizuoja visas savo pajiegas ir skubinas surengti muštynes, kad „fašistai“ ilgas savaites turėtų džiaugsmo. Istorinės aplinkybės nūnai kaip retai kada veikia ne socialistinio idealizmo naudai. Ir nieko nuostabas, kad socialdemokratams tenka gana skaudžių nuostolių turėti. Jie nūnai tegali užimti tiktai gynimos poziciją: visa puolimo informacija yra dešiniųjų ir kairiųjų ekstremistų rankose: vanduo sudrumstas – tik žuvį gaudyk!“ (Padegėlis Kasmatė, „Laiškas iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 60, 1923-03-12, p. 4).
a3
Line number 23
Note: Lietuviai, kaip ir amerikiečiai, švedai, anglai, danai emigrantai, bavariečių laikyti svetimšaliais – auslaenderiais.
a3
Line number 32
Note: Balys Sruoga aprašė, kaip jis, pirma prisistatęs amerikiečių žurnalistu, nesėkmingai bandė patekti į tautinių socialistų organizuotą mitingą, o paskui, bandydamas patekti į karčiamą, kur atvykęs Adolfas Hitleris turėjo pasakyti kalbą, fašistui, saugojusiam įėjimą, prisistatė sąjungininkų turkų žurnalistu, gavęs staliuką, galėjo išgirsti fašistų kalbas apie rengiamas suvesti sąskaitas su „žydberniais socialistais“, planuojamą užgrobti Miuncheną – išvaduoti nuo jį užplūdusių svetimšalių, juos išvaryti, o jų turtą pasisavinti (Padegėlis Kasmatė, „Laiškai iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 62, 1923-03-14, p. 4).
a1
Line number 34
Physical note: [1v] //
a3
Line number 39
Note: Balys Sruoga, Jūrūnas. Legenda apie dievus ir žmones „[Mano kelias – žemės kelias]“, in: Naujienos, Nr. 301, 1922-12-23, atspaudą iš dienraščio žr. in: LLTI BR, f. 1, b. 5784, l. 1.
a3
Line number 40
Note: Balys Sruoga, Iš himnų gripei „[Ištisas mėnuo, kaip gripė įkandusi]“, in: Naujienos, Nr. 302, 1922-12-26, p. 2; Balys Sruoga, „Vidunaktinė“, „Juokdamos“, „Kaip žynys senų dievų“, in: Naujienos, Nr. 306, 1922-12-30, p. 4.
a3
Line number 40
Note: 1922 m. gruodžio mėnesį publikuoti trys Balio Sruogos straipsniai: Jurgis Gervė, „Skersai Lietuvą sermėgoje“, in: Naujienos, Nr. 290–294, 1922-12-11, 12, 13, 14, 15, p. 4; Padegėlis Kasmatė, „Giltinės šešėliai“, in: Naujienos, Nr. 301, 1922-12-23, p. 4; Padegėlis Kasmatė, „Vaizdai iš Miuncheno“, in: Naujienos, Nr. 303–305, 1922-12-27, 28, 29, p. 4.
a3
Line number 46
Note: Minimas 1923-01-10–15 įvykęs Klaipėdos krašto sukilimas, pasipriešinant Prancūzijos valdymui Klaipėdos krašte, siekiant prijungti jį prie Lietuvos. Klaipėdos kraštą valdant prancūzams, vokiečiai bandė įkurti vokišką valstybėlę Klaipėdos krašte. Šiame kontekste Müncheno universiteto studentų draugijoje apie tai buvo skaitytas pranešimas: „Kartą vienas vokietis, gal ir klaipėdietis, grįžęs iš Klaipėdos, darė universiteto studentams pranešimą apie Klaipėdą ir labai plūdo lietuvius ir Lietuvą, ją net vadindamas Afrikaner Staat. Susirinkimui pirmininkavo un-to rektorius geografas prof. Drygalskis. // Netrukus sušauktame draugijos posėdy nutarėm protestuoti. Buvo paruošti du projektai: Balio Sruogos ir Putino-Mykolaičio. Abu buvo geri, tik Balio Sruogos projekte geriau ir išsamiau pagrįstas Klaipėdos krašto lietuviškumas; bet Mykolaičio šalininkai (ypač kun. Garmus) griežtai rėmė jo projektą ir net sutrukdė Baliui Sruogai baigti skaityti projektą. Dėl to Sruoga labai užsigavo ir kategoriškai pareiškė savo projektą atsiimąs. Nepamenu, ar buvo pasinaudota kun. Mykolaičio projektu, turbūt jokio protesto neįteikta“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87–88.). Balys Sruoga spaudoje plačiau rašė apie Klaipėdos krašte vykusią prūsų lietuvninkų kovą su prancūzų ir vokiečių okupacija (Padegėlis Kasmatė, „Laiškai iš Klaipėdos“, in: Naujienos, Nr. 275, 276, 277, 1922-11-22, 23, 24, p. 1–2, Id., in: Ibid., Nr. 25, 1922-11-25, p. 4, Id., in: Ibid., Nr. 279, 1922-11-27, p. 4).
a1
Line number 48
Physical note: [1r] //
a1
Line number 49
Critical note: 2. ] add in d ang
a3
Line number 50
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką.
a3
Line number 50
Note: Sofija Laucecičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
a3
Line number 51
Note: Viktorija Gravrogkaitė (1896–1974), mokytoja, 1921–1923 m. studijavo Berlyno universitete.
a3
Line number 51
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), ekonomistas, jauniausias Balio Sruogos brolis, 1921–1923 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
a3
Line number 63
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose. 1923 m. Klaipėdoje įkūrė muzikos mokyklą. „Kartą Berlyne susitikę su Šimkum kalbėjomės, jis kažką grubiai išsireiškė apie mūsų santykius su Baliu – mane tai labai įžeidė ir aš išgyvenau, skundžiausi Baliui ir Šimkaus prisibijojau iki mes geriau susipažinom, gyvendami jo namuke Klaipėdoj Kopgaly – tada aš supratau, kad Balys buvo teisingas jį charakterizuodamas“ (Vandos Sruogienės pastaba).
a1
Line number 73
Critical note: Toks ] def ks
a1
Line number 75
Critical note: kuriam ] del fl -e
a1
Line number 78
Critical note: nieko ] def fl -o
a1
Line number 79
Physical note: [2v] //
a3
Line number 81
Note: Müncheno universitete studijavusių lietuvių studentų draugija, 1921 m. įsteigta Balio Sruogos iniciatyva. Draugijai priklausė Kostas Kanauka, Antanas Janulionis, Juozas Užupis, Juozas Vilimaitis, Stasys Jankauskas, Antanas Gylys, Vincas Mykolaitis-Putinas ir kt. „Didele veikla draugija nepasižymėjo. Susirinkdavome pasišnekėti, pasidalinti mintimis. Buvo daromi pranešimai. Pvz., pirmininko pakviestas kunigas jėzuitas kalbėjo apie Dievo buvimą. Putinas-Mykolaitis – apie meną, Balys Sruoga – apie erotiką lietuvių liaudies dainose (viena jo disertacijos temų)“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
a3
Line number 82
Note: Stasys Jankauskas (1899–1997), veterinarijos gydytojas, 1921–1927 m. veterinarijos studentas Müncheno universitete.
a1
Line number 86
Critical note: neapsieisiu. ] def -u
a3
Line number 87
Note: Antanas Gylys (1894–1966), filosofijos daktaras (1921), gydytojas psichiatras, 1917–1924 m. studijavo Müncheno universitete.
a1
Line number 89
Critical note: Bakšytės ] cor pro lab, cor Ba pro lab
a3
Line number 89
Note: Veronika Bakšytė-Karvelienė (1898–1952), pedagogė. Nuo 1921 m. Münsterio, Müncheno ir Karaliaučiaus universitetuose studijavo pedagogiką, psichologiją, vokiečių literatūrą. Sutinkant Naujus metus, išsiskyrė ekscentriškas Balio Sruogos ir Veronikos Bakšytės elgesys, avantiūros: „O aš Naujus metus praleidau labai kvailai. Susirinkom į puikiausį viešbutį, kur Santarvės misijos reziduoja, viskas taip iškilmingai, su tonu, kad mane iš karto pradėjo velniai griaužti. Aš irgi buvau su tonu, su lakierkoms ir t. t. (pirkau lakierkas). Tuoj išėjo skandalas su [Halina] Kairiūkštyte. Aš ją prie Kanaukos koliojau, kaip paskutinę iš Friedriechstr. Gylys mane su panelėm visą laiką taikino. Kai aš jam griežtai atsisakiau vazotis ir kalbėti su Kairiūkštyte, jis man pristatė Verutę. Su Verute mes iš karto šiaušėm šerius vienas prieš kitą, bet paskui visai susitaikėm ir dviese išgėrėm 4 bonkas vyno. Kai Gylys iškilmingą dievobaimingą prakalbą sakė, o Kairiūkštytė deklamavo Putino specialinai Naujiems metams parašytas eiles, mes visą laiką skandalinom. Daktaras labai pasipiktino. Kvietė [Petrą] Karvelį ir Kanauką, kad tie atsisėstų tarp manęs ir Bakšytės, bet tie griežtai atsisakė. Tuomet atsisėdo pats daktaras. Jį mes su triukšmu išmetėm iš mūsų tarpo. Po to šventųjų tarpe kalbėjo, kad aš skandalistas, o Verutė – labai „lengvo pasielgimo“ (лёгкого поведения!) panelė. O kai Bakšytė paskui užustojo už mane, tai jai buvo pareikšta, kad ji nei kiek ne geresnė už mane! Bet tai jau buvo man išėjus“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-01-01 ar 03, in: LLTI BR, f. 53, b. 524, l. 2r).
a1
Line number 94
Critical note: Baliukas ] sign
a1
Line number 94
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_01_12_vd_1r_a.jpgX (Close panel)
image
1923_01_12_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_01_12_vd_1r_b.jpgX (Close panel)
image
1923_01_12_vd_2r_a.jpgX (Close panel)
image
1923_01_12_vd_2v.jpgX (Close panel)
image
1923_01_12_vd_2r_b.jpgX (Close panel)
image