Kazimierui Daugirdui, 1923-03-03

X (Close panel) Bibliographic Information

Kazimierui Daugirdui, 1923-03-03

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 702. Laiškas. Be pilnos datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį („[Šiandien] kovo 3 d. – rytoj / Tamistos [vardo] [di]ena“). Rašyta 22,8×29,9 cm gelstelėjusio, drobės faktūros popieriaus lape (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į keturias dalis žymės). Dėmėta. Pažeista plėšiant. Be voko. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 6–7. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-03-03: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1923-03-03: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-03-03: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Kazimierui Daugirdui, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-03-03, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_03_03_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autorinio rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinio rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste autoriaus taisyta vieta pakomentuojama pažyma c („critical note“), o lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

[…]amas
[Gerbi]amas
Tamista,
1
[…]amas
c
Critical note: [Gerbi]amas ] def Gerbi
[…]amas
[Gerbi]amas
Tamista,
Tamista,
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, veterinarijos specialistas, Vandos Daugirdaitės tėvas. Nuo 1922 iki 1933 m. buvo Medemrodės girininkas.
2
[…]
c
Critical note: [Šiandien] ] def ver
[…]
[Šiandien]
kovo 3 d. – rytoj Tamistos
3
[…]
c
Critical note: [vardo] ] def ver
[…]
[vardo]
[…]eną.
c
Critical note: [di]eną ] def di
[…]eną.
[di]ena.
n
Note: Kazimierinės švenčiamos kasmet kovo 4 d.
Norėtau ankstą
4
[…]
c
Critical note: [rytą] ] def ver
[…]
[rytą]
[…]sveikinti,
c
Critical note: [pa]sveikinti ] def pa
[…]sveikinti,
[pa]sveikinti,
bet kaip
5
[…]
c
Critical note: [Tamistą] ] def ver
[…]
[Tamistą]
pasiekti?
6
[…]n
c
Critical note: [Ma]n ] def Ma
[…]n
[Ma]n
būtų smagu, jei ta-
7
[…]i
c
Critical note: [ta][mista]i ] def mista
[…]i
[mista]i
vardo dieną būtų gera
8
[…]
c
Critical note: [ir] ] def ver
[…]
[ir]
[…]ngva.
c
Critical note: [le]ngva ] def le
[…]ngva.
[le]ngva.
Aš ant tos intencijos
9
[…]oju
c
Critical note: [galv]oju ] def galv
[…]oju
[galv]oju
rytoj į kalnus – bet
10
[…]ta
c
Critical note: [Tamis]ta ] def Tamis
[…]ta
[Tamis]ta
vis tiek negirdėsi, kad
11
[…]
c
Critical note: [aš] ] def ver
[…]
[aš]
[…]
c
Critical note: [už] ] def ver
[…]
[už]
Tamistos ilgą sveikatą
12
[…]
c
Critical note: [kalno] ] def ver
[…]
[kalno]
viršūnėje taurę pakelsiu!
13
[…]
c
Critical note: [Ar] ] def ver
[…]
[Ar]
neužmiršai dar Tamista
14
[…][…]
c
Critical note: [manęs][?] ] def ver et si
[…][…]
[manęs]?
O aš dažnai miniu –
15
[…]
c
Critical note: [ir] ] def ver
[…]
[ir]
[…]iu,
c
Critical note: [nor]iu ] def nor
[…]
[nor]iu,
kad vardo dieną būtų
16
[…]
c
Critical note: [Tamistai] def ver
[…]
[Tamistai]
lengva!
17
[…]
c
Critical note: [Kas] ] def ver
[…]
[Kas]
lietuvoj Lietuvoj ?
c
Critical note: Lietuvoj ] cor L pro min
Lietuvoj?
– Aš gyvenu atsi-
18
[…]
c
Critical note: [atsi][skyręs] ] def skyręs
[…]
[skyręs]
nuo
pasaulio,
pasaulio
kaip
pustelnikas,
pūstelninkas
19
[…]
c
Critical note: [ir] ] def ver
[…]
[ir]
[…]
c
Critical note: [nieko] ] def ver
[…]
[nieko]
nežinau, kas aplinkui
20
[…][…]
c
Critical note: [dedas][,] ] def ver et si
[…][…]
[dedas][,]
ypač kas Lietuvoj? Nors
21
[…]
c
Critical note: [gaunu] ] def ver
[…]
[gaunu]
laikraščius, bet aš žinau,
22
[…] […]
c
Critical note: [kaip] [jie] ] def ver
[…] […]
[kaip] [jie]
rašomi yra, todel aš jiems
23
[…]
c
Critical note: [netikiu] ] def ver
[…]
[netikiu]
ir nieko nežinau.
24
[…]augai
c
Critical note: [Dr]augai ] def Dr
[…]augai
[Dr]augai
ir prieteliai – tai
25
[…]
c
Critical note: […] ] def
[…]
[…]monės,
c
Critical note: [ž]monės ] def ž
[…]monės,
[ž]monės,
– kai
išvažiavau,
išvažiavau,
n
Note: Balys Sruoga studijuoti iš Kauno į Miuncheną išvyko 1921 m. lapkričio 1 d.
26
[…]
c
Critical note: [tai] ] def ver
[…]
[tai]
[…]kas
c
Critical note: [nie]kas ] def nie
[…]kas
[nie]kas
nei blogu
žodžiu
p
Physical note: [1r] //
žodžiu

Facsimile Image Placeholder

27
nepamini
nepamini,
28
neparašo!
[…]
c
Critical note: [Aš] ] def ver
[…]
[Aš]
29
visai
pusteln[…]
c
Critical note: pūsteln[inkas] ] def inkas
pusteln[…]
pūsteln[inkas]
[…][…]
c
Critical note: [pasidariau][,] ] def ver et si
[…][…]
[pasidariau][,]
[…]
c
Critical note: [noriu] ] def ver
[…]
[noriu]
[…]
c
Critical note: [pasi]kelti ] def pasi-
[…]
[pasi-]
30
kelti
mėnesiu[…]
c
Critical note: mėnesiu[i] ] def sec i
mėnesiu[…]
mėnesiui
[…]
c
Critical note: [į] ] def
[…]
[į]
[…][…]
c
Critical note: [kalnus][.] ] def ver et si
[…][…]
[kalnus][.]
31
Kaip Tamista
g[…][…]
c
Critical note: g[yveni][?] ] def yveni et si
g[…][…]
g[yveni][?]
[…]
c
Critical note: [Man] ] def ver
[…]
[Man]
32
liūdna buvo
p[…][…]
c
Critical note: p[irma][.] ] defirma et si
p[…][…]
p[irma][.]
33
Kaip reikalai
[…]
c
Critical note: [su] ] def ver
[…]
[su]
[…]
c
Critical note: [kiškiais] ] def ver
[…]
[kiškiais]
34
ir lapėmis? Ar
[…]
c
Critical note: [yra] ] def ver
[…]
[yra]
35
kokių medžioklės
[…][…]
c
Critical note: [trofėjų][?] ] def ver et si
[…][…]
[trofėjų][?]
[…]
c
Critical note: [Kaip] ] def ver
[…]
[Kaip]
36
Bavarijos
perga[…][…]
c
Critical note: perga[lė][?] ] defet si
perga[…][…]
perga[lė]?
n
Note: Užuomina apie Alaus pučą Bavarijoje, kai Vokietijos nacionalsocialistinės darbininkų partijos, paskatintos Adolfo Hitlerio, 1923 m. lapkričio 8–9 d. organizavusio perversmą – mėgino neteisėtai užimti valdžią.
37
Na, viso gero.
38
Ilgiausių
me[…][…]
c
Critical note: me[tų][!] ] defet si
me[…][…]
me[tų][!]
39
Tamistos
Bal[…]
c
Critical note: Bal[ys] ] def fl -ys
Bal[…]
Bal[ys]
n
Note: Balys Sruoga, studijuodamas Miunchene, mėgo išvykas į kalnus, ypač Bavarijos Alpes. // Kazimieras Daugirdas ir Balys Sruoga gerai sutarė: „Su Baliu iš pirmo žvilgsnio užsimezgė geri santykiai. Atrodo, jis iš karto pajuto, kad mudviejų su Baliu santykiai tokie, jog jų niekas nutraukti negalės. Tėvui visad imponavo Balio gabumai, su juo praleisdavo ištisas valandas, diskutuodamas politinius įvykius, kuriuos Balys visad gyvai sekė ir kurių interpretacija tėvą domino“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 110). // Anksčiau parašytuose laiškuose Balys Sruoga taip apibūdino santykį su Kazimieru Daugirdu: „Šiandie parašiau tavo tėvui laišką apie kumpį tonu – kaipo senam geram draugui – visai kitu, negu pirma. Jeigu pataikiau – tai mes esame iš tikrųjų artimi prieteliai. // O žinai, aš mėgstu, net myliu tavo tėvą: tai nedaug tokių žmonių tėra pasauly. Tik indomu, ką jis pasakys apie šį mano laišką, tik, man rodos, kad tokiuo tonu rašyti tu man nepatartum, o aš ėmiau ir parašiau – ir mano širdis juokias – man rodos, nebus negerai, o mes su tavo tėvu galim būti draugai – aš jį myliu“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1922-07-08, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, 1v).
40
Miunchenas,
41
Vasar. 3 d.
Vasar. 3 d.
n
Note: Klaidingai užrašytas mėnuo. Remiantis laiško turiniu, rašyta kovo mėnesį: „[Šiandien] kovo 3 d. – rytoj Tamistos [vardo] [di]ena“.
42
Mühlbauerstr 1
43
b/Dr. Simon.
b/Dr. Simon.
n
Note: b[ei] / Dr. Simon. vok =pas Simoną.
44
P. S. […][…]
c
Critical note: P. S. ] p ill ver et si
P. S. […][…]
P. S. […][.]
45
Kas […][…]
c
Critical note: Kas ] p ill ver et si
p
Physical note: [1v] //
Kas […][…]
Kas […][.]

Facsimile Image Placeholder

[…]amas
[Gerbi]amas
Tamista,
1
[…]amas
c
Critical note: [Gerbi]amas ] def Gerbi
[…]amas
[Gerbi]amas
Tamista,
Tamista,
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, veterinarijos specialistas, Vandos Daugirdaitės tėvas. Nuo 1922 iki 1933 m. buvo Medemrodės girininkas.
2
[…]
c
Critical note: [Šiandien] ] def ver
[…]
[Šiandien]
kovo 3 d. – rytoj Tamistos
3
[…]
c
Critical note: [vardo] ] def ver
[…]
[vardo]
[…]eną.
c
Critical note: [di]eną ] def di
[…]eną.
[di]ena.
n
Note: Kazimierinės švenčiamos kasmet kovo 4 d.
Norėtau ankstą
4
[…]
c
Critical note: [rytą] ] def ver
[…]
[rytą]
[…]sveikinti,
c
Critical note: [pa]sveikinti ] def pa
[…]sveikinti,
[pa]sveikinti,
bet kaip
5
[…]
c
Critical note: [Tamistą] ] def ver
[…]
[Tamistą]
pasiekti?
6
[…]n
c
Critical note: [Ma]n ] def Ma
[…]n
[Ma]n
būtų smagu, jei ta-
7
[…]i
c
Critical note: [ta][mista]i ] def mista
[…]i
[mista]i
vardo dieną būtų gera
8
[…]
c
Critical note: [ir] ] def ver
[…]
[ir]
[…]ngva.
c
Critical note: [le]ngva ] def le
[…]ngva.
[le]ngva.
Aš ant tos intencijos
9
[…]oju
c
Critical note: [galv]oju ] def galv
[…]oju
[galv]oju
rytoj į kalnus – bet
10
[…]ta
c
Critical note: [Tamis]ta ] def Tamis
[…]ta
[Tamis]ta
vis tiek negirdėsi, kad
11
[…]
c
Critical note: [aš] ] def ver
[…]
[aš]
[…]
c
Critical note: [už] ] def ver
[…]
[už]
Tamistos ilgą sveikatą
12
[…]
c
Critical note: [kalno] ] def ver
[…]
[kalno]
viršūnėje taurę pakelsiu!
13
[…]
c
Critical note: [Ar] ] def ver
[…]
[Ar]
neužmiršai dar Tamista
14
[…][…]
c
Critical note: [manęs][?] ] def ver et si
[…][…]
[manęs]?
O aš dažnai miniu –
15
[…]
c
Critical note: [ir] ] def ver
[…]
[ir]
[…]iu,
c
Critical note: [nor]iu ] def nor
[…]
[nor]iu,
kad vardo dieną būtų
16
[…]
c
Critical note: [Tamistai] def ver
[…]
[Tamistai]
lengva!
17
[…]
c
Critical note: [Kas] ] def ver
[…]
[Kas]
lietuvoj Lietuvoj ?
c
Critical note: Lietuvoj ] cor L pro min
Lietuvoj?
– Aš gyvenu atsi-
18
[…]
c
Critical note: [atsi][skyręs] ] def skyręs
[…]
[skyręs]
nuo
pasaulio,
pasaulio
kaip
pustelnikas,
pūstelninkas
19
[…]
c
Critical note: [ir] ] def ver
[…]
[ir]
[…]
c
Critical note: [nieko] ] def ver
[…]
[nieko]
nežinau, kas aplinkui
20
[…][…]
c
Critical note: [dedas][,] ] def ver et si
[…][…]
[dedas][,]
ypač kas Lietuvoj? Nors
21
[…]
c
Critical note: [gaunu] ] def ver
[…]
[gaunu]
laikraščius, bet aš žinau,
22
[…] […]
c
Critical note: [kaip] [jie] ] def ver
[…] […]
[kaip] [jie]
rašomi yra, todel aš jiems
23
[…]
c
Critical note: [netikiu] ] def ver
[…]
[netikiu]
ir nieko nežinau.
24
[…]augai
c
Critical note: [Dr]augai ] def Dr
[…]augai
[Dr]augai
ir prieteliai – tai
25
[…]
c
Critical note: […] ] def
[…]
[…]monės,
c
Critical note: [ž]monės ] def ž
[…]monės,
[ž]monės,
– kai
išvažiavau,
išvažiavau,
n
Note: Balys Sruoga studijuoti iš Kauno į Miuncheną išvyko 1921 m. lapkričio 1 d.
26
[…]
c
Critical note: [tai] ] def ver
[…]
[tai]
[…]kas
c
Critical note: [nie]kas ] def nie
[…]kas
[nie]kas
nei blogu
žodžiu
p
Physical note: [1r] //
žodžiu

Facsimile Image Placeholder

27
nepamini
nepamini,
28
neparašo!
[…]
c
Critical note: [Aš] ] def ver
[…]
[Aš]
29
visai
pusteln[…]
c
Critical note: pūsteln[inkas] ] def inkas
pusteln[…]
pūsteln[inkas]
[…][…]
c
Critical note: [pasidariau][,] ] def ver et si
[…][…]
[pasidariau][,]
[…]
c
Critical note: [noriu] ] def ver
[…]
[noriu]
[…]
c
Critical note: [pasi]kelti ] def pasi-
[…]
[pasi-]
30
kelti
mėnesiu[…]
c
Critical note: mėnesiu[i] ] def sec i
mėnesiu[…]
mėnesiui
[…]
c
Critical note: [į] ] def
[…]
[į]
[…][…]
c
Critical note: [kalnus][.] ] def ver et si
[…][…]
[kalnus][.]
31
Kaip Tamista
g[…][…]
c
Critical note: g[yveni][?] ] def yveni et si
g[…][…]
g[yveni][?]
[…]
c
Critical note: [Man] ] def ver
[…]
[Man]
32
liūdna buvo
p[…][…]
c
Critical note: p[irma][.] ] defirma et si
p[…][…]
p[irma][.]
33
Kaip reikalai
[…]
c
Critical note: [su] ] def ver
[…]
[su]
[…]
c
Critical note: [kiškiais] ] def ver
[…]
[kiškiais]
34
ir lapėmis? Ar
[…]
c
Critical note: [yra] ] def ver
[…]
[yra]
35
kokių medžioklės
[…][…]
c
Critical note: [trofėjų][?] ] def ver et si
[…][…]
[trofėjų][?]
[…]
c
Critical note: [Kaip] ] def ver
[…]
[Kaip]
36
Bavarijos
perga[…][…]
c
Critical note: perga[lė][?] ] defet si
perga[…][…]
perga[lė]?
n
Note: Užuomina apie Alaus pučą Bavarijoje, kai Vokietijos nacionalsocialistinės darbininkų partijos, paskatintos Adolfo Hitlerio, 1923 m. lapkričio 8–9 d. organizavusio perversmą – mėgino neteisėtai užimti valdžią.
37
Na, viso gero.
38
Ilgiausių
me[…][…]
c
Critical note: me[tų][!] ] defet si
me[…][…]
me[tų][!]
39
Tamistos
Bal[…]
c
Critical note: Bal[ys] ] def fl -ys
Bal[…]
Bal[ys]
n
Note: Balys Sruoga, studijuodamas Miunchene, mėgo išvykas į kalnus, ypač Bavarijos Alpes. // Kazimieras Daugirdas ir Balys Sruoga gerai sutarė: „Su Baliu iš pirmo žvilgsnio užsimezgė geri santykiai. Atrodo, jis iš karto pajuto, kad mudviejų su Baliu santykiai tokie, jog jų niekas nutraukti negalės. Tėvui visad imponavo Balio gabumai, su juo praleisdavo ištisas valandas, diskutuodamas politinius įvykius, kuriuos Balys visad gyvai sekė ir kurių interpretacija tėvą domino“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 110). // Anksčiau parašytuose laiškuose Balys Sruoga taip apibūdino santykį su Kazimieru Daugirdu: „Šiandie parašiau tavo tėvui laišką apie kumpį tonu – kaipo senam geram draugui – visai kitu, negu pirma. Jeigu pataikiau – tai mes esame iš tikrųjų artimi prieteliai. // O žinai, aš mėgstu, net myliu tavo tėvą: tai nedaug tokių žmonių tėra pasauly. Tik indomu, ką jis pasakys apie šį mano laišką, tik, man rodos, kad tokiuo tonu rašyti tu man nepatartum, o aš ėmiau ir parašiau – ir mano širdis juokias – man rodos, nebus negerai, o mes su tavo tėvu galim būti draugai – aš jį myliu“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1922-07-08, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, 1v).
40
Miunchenas,
41
Vasar. 3 d.
Vasar. 3 d.
n
Note: Klaidingai užrašytas mėnuo. Remiantis laiško turiniu, rašyta kovo mėnesį: „[Šiandien] kovo 3 d. – rytoj Tamistos [vardo] [di]ena“.
42
Mühlbauerstr 1
43
b/Dr. Simon.
b/Dr. Simon.
n
Note: b[ei] / Dr. Simon. vok =pas Simoną.
44
P. S. […][…]
c
Critical note: P. S. ] p ill ver et si
P. S. […][…]
P. S. […][.]
45
Kas […][…]
c
Critical note: Kas ] p ill ver et si
p
Physical note: [1v] //
Kas […][…]
Kas […][.]

Facsimile Image Placeholder

[…]amas
[Gerbi]amas
Tamista,
1
[…]amas
c
Critical note: [Gerbi]amas ] def Gerbi
[…]amas
[Gerbi]amas
Tamista,
Tamista,
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, veterinarijos specialistas, Vandos Daugirdaitės tėvas. Nuo 1922 iki 1933 m. buvo Medemrodės girininkas.
2
[…]
c
Critical note: [Šiandien] ] def ver
[…]
[Šiandien]
kovo 3 d. – rytoj Tamistos
3
[…]
c
Critical note: [vardo] ] def ver
[…]
[vardo]
[…]eną.
c
Critical note: [di]eną ] def di
[…]eną.
[di]ena.
n
Note: Kazimierinės švenčiamos kasmet kovo 4 d.
Norėtau ankstą
4
[…]
c
Critical note: [rytą] ] def ver
[…]
[rytą]
[…]sveikinti,
c
Critical note: [pa]sveikinti ] def pa
[…]sveikinti,
[pa]sveikinti,
bet kaip
5
[…]
c
Critical note: [Tamistą] ] def ver
[…]
[Tamistą]
pasiekti?
6
[…]n
c
Critical note: [Ma]n ] def Ma
[…]n
[Ma]n
būtų smagu, jei ta-
7
[…]i
c
Critical note: [ta][mista]i ] def mista
[…]i
[mista]i
vardo dieną būtų gera
8
[…]
c
Critical note: [ir] ] def ver
[…]
[ir]
[…]ngva.
c
Critical note: [le]ngva ] def le
[…]ngva.
[le]ngva.
Aš ant tos intencijos
9
[…]oju
c
Critical note: [galv]oju ] def galv
[…]oju
[galv]oju
rytoj į kalnus – bet
10
[…]ta
c
Critical note: [Tamis]ta ] def Tamis
[…]ta
[Tamis]ta
vis tiek negirdėsi, kad
11
[…]
c
Critical note: [aš] ] def ver
[…]
[aš]
[…]
c
Critical note: [už] ] def ver
[…]
[už]
Tamistos ilgą sveikatą
12
[…]
c
Critical note: [kalno] ] def ver
[…]
[kalno]
viršūnėje taurę pakelsiu!
13
[…]
c
Critical note: [Ar] ] def ver
[…]
[Ar]
neužmiršai dar Tamista
14
[…][…]
c
Critical note: [manęs][?] ] def ver et si
[…][…]
[manęs]?
O aš dažnai miniu –
15
[…]
c
Critical note: [ir] ] def ver
[…]
[ir]
[…]iu,
c
Critical note: [nor]iu ] def nor
[…]
[nor]iu,
kad vardo dieną būtų
16
[…]
c
Critical note: [Tamistai] def ver
[…]
[Tamistai]
lengva!
17
[…]
c
Critical note: [Kas] ] def ver
[…]
[Kas]
lietuvoj Lietuvoj ?
c
Critical note: Lietuvoj ] cor L pro min
Lietuvoj?
– Aš gyvenu atsi-
18
[…]
c
Critical note: [atsi][skyręs] ] def skyręs
[…]
[skyręs]
nuo
pasaulio,
pasaulio
kaip
pustelnikas,
pūstelninkas
19
[…]
c
Critical note: [ir] ] def ver
[…]
[ir]
[…]
c
Critical note: [nieko] ] def ver
[…]
[nieko]
nežinau, kas aplinkui
20
[…][…]
c
Critical note: [dedas][,] ] def ver et si
[…][…]
[dedas][,]
ypač kas Lietuvoj? Nors
21
[…]
c
Critical note: [gaunu] ] def ver
[…]
[gaunu]
laikraščius, bet aš žinau,
22
[…] […]
c
Critical note: [kaip] [jie] ] def ver
[…] […]
[kaip] [jie]
rašomi yra, todel aš jiems
23
[…]
c
Critical note: [netikiu] ] def ver
[…]
[netikiu]
ir nieko nežinau.
24
[…]augai
c
Critical note: [Dr]augai ] def Dr
[…]augai
[Dr]augai
ir prieteliai – tai
25
[…]
c
Critical note: […] ] def
[…]
[…]monės,
c
Critical note: [ž]monės ] def ž
[…]monės,
[ž]monės,
– kai
išvažiavau,
išvažiavau,
n
Note: Balys Sruoga studijuoti iš Kauno į Miuncheną išvyko 1921 m. lapkričio 1 d.
26
[…]
c
Critical note: [tai] ] def ver
[…]
[tai]
[…]kas
c
Critical note: [nie]kas ] def nie
[…]kas
[nie]kas
nei blogu
žodžiu
p
Physical note: [1r] //
žodžiu

Facsimile Image Placeholder

27
nepamini
nepamini,
28
neparašo!
[…]
c
Critical note: [Aš] ] def ver
[…]
[Aš]
29
visai
pusteln[…]
c
Critical note: pūsteln[inkas] ] def inkas
pusteln[…]
pūsteln[inkas]
[…][…]
c
Critical note: [pasidariau][,] ] def ver et si
[…][…]
[pasidariau][,]
[…]
c
Critical note: [noriu] ] def ver
[…]
[noriu]
[…]
c
Critical note: [pasi]kelti ] def pasi-
[…]
[pasi-]
30
kelti
mėnesiu[…]
c
Critical note: mėnesiu[i] ] def sec i
mėnesiu[…]
mėnesiui
[…]
c
Critical note: [į] ] def
[…]
[į]
[…][…]
c
Critical note: [kalnus][.] ] def ver et si
[…][…]
[kalnus][.]
31
Kaip Tamista
g[…][…]
c
Critical note: g[yveni][?] ] def yveni et si
g[…][…]
g[yveni][?]
[…]
c
Critical note: [Man] ] def ver
[…]
[Man]
32
liūdna buvo
p[…][…]
c
Critical note: p[irma][.] ] defirma et si
p[…][…]
p[irma][.]
33
Kaip reikalai
[…]
c
Critical note: [su] ] def ver
[…]
[su]
[…]
c
Critical note: [kiškiais] ] def ver
[…]
[kiškiais]
34
ir lapėmis? Ar
[…]
c
Critical note: [yra] ] def ver
[…]
[yra]
35
kokių medžioklės
[…][…]
c
Critical note: [trofėjų][?] ] def ver et si
[…][…]
[trofėjų][?]
[…]
c
Critical note: [Kaip] ] def ver
[…]
[Kaip]
36
Bavarijos
perga[…][…]
c
Critical note: perga[lė][?] ] defet si
perga[…][…]
perga[lė]?
n
Note: Užuomina apie Alaus pučą Bavarijoje, kai Vokietijos nacionalsocialistinės darbininkų partijos, paskatintos Adolfo Hitlerio, 1923 m. lapkričio 8–9 d. organizavusio perversmą – mėgino neteisėtai užimti valdžią.
37
Na, viso gero.
38
Ilgiausių
me[…][…]
c
Critical note: me[tų][!] ] defet si
me[…][…]
me[tų][!]
39
Tamistos
Bal[…]
c
Critical note: Bal[ys] ] def fl -ys
Bal[…]
Bal[ys]
n
Note: Balys Sruoga, studijuodamas Miunchene, mėgo išvykas į kalnus, ypač Bavarijos Alpes. // Kazimieras Daugirdas ir Balys Sruoga gerai sutarė: „Su Baliu iš pirmo žvilgsnio užsimezgė geri santykiai. Atrodo, jis iš karto pajuto, kad mudviejų su Baliu santykiai tokie, jog jų niekas nutraukti negalės. Tėvui visad imponavo Balio gabumai, su juo praleisdavo ištisas valandas, diskutuodamas politinius įvykius, kuriuos Balys visad gyvai sekė ir kurių interpretacija tėvą domino“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 110). // Anksčiau parašytuose laiškuose Balys Sruoga taip apibūdino santykį su Kazimieru Daugirdu: „Šiandie parašiau tavo tėvui laišką apie kumpį tonu – kaipo senam geram draugui – visai kitu, negu pirma. Jeigu pataikiau – tai mes esame iš tikrųjų artimi prieteliai. // O žinai, aš mėgstu, net myliu tavo tėvą: tai nedaug tokių žmonių tėra pasauly. Tik indomu, ką jis pasakys apie šį mano laišką, tik, man rodos, kad tokiuo tonu rašyti tu man nepatartum, o aš ėmiau ir parašiau – ir mano širdis juokias – man rodos, nebus negerai, o mes su tavo tėvu galim būti draugai – aš jį myliu“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1922-07-08, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, 1v).
40
Miunchenas,
41
Vasar. 3 d.
Vasar. 3 d.
n
Note: Klaidingai užrašytas mėnuo. Remiantis laiško turiniu, rašyta kovo mėnesį: „[Šiandien] kovo 3 d. – rytoj Tamistos [vardo] [di]ena“.
42
Mühlbauerstr 1
43
b/Dr. Simon.
b/Dr. Simon.
n
Note: b[ei] / Dr. Simon. vok =pas Simoną.
44
P. S. […][…]
c
Critical note: P. S. ] p ill ver et si
P. S. […][…]
P. S. […][.]
45
Kas […][…]
c
Critical note: Kas ] p ill ver et si
p
Physical note: [1v] //
Kas […][…]
Kas […][.]
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: [Gerbi]amas ] def Gerbi
a3
Line number 1
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, veterinarijos specialistas, Vandos Daugirdaitės tėvas. Nuo 1922 iki 1933 m. buvo Medemrodės girininkas.
a1
Line number 2
Critical note: [Šiandien] ] def ver
a1
Line number 3
Critical note: [vardo] ] def ver
a1
Line number 3
Critical note: [di]eną ] def di
a3
Line number 3
Note: Kazimierinės švenčiamos kasmet kovo 4 d.
a1
Line number 4
Critical note: [rytą] ] def ver
a1
Line number 4
Critical note: [pa]sveikinti ] def pa
a1
Line number 5
Critical note: [Tamistą] ] def ver
a1
Line number 6
Critical note: [Ma]n ] def Ma
a1
Line number 7
Critical note: [ta][mista]i ] def mista
a1
Line number 8
Critical note: [ir] ] def ver
a1
Line number 8
Critical note: [le]ngva ] def le
a1
Line number 9
Critical note: [galv]oju ] def galv
a1
Line number 10
Critical note: [Tamis]ta ] def Tamis
a1
Line number 11
Critical note: [aš] ] def ver
a1
Line number 11
Critical note: [už] ] def ver
a1
Line number 12
Critical note: [kalno] ] def ver
a1
Line number 13
Critical note: [Ar] ] def ver
a1
Line number 14
Critical note: [manęs][?] ] def ver et si
a1
Line number 15
Critical note: [ir] ] def ver
a1
Line number 15
Critical note: [nor]iu ] def nor
a1
Line number 16
Critical note: [Tamistai] def ver
a1
Line number 17
Critical note: [Kas] ] def ver
a1
Line number 17
Critical note: Lietuvoj ] cor L pro min
a1
Line number 18
Critical note: [atsi][skyręs] ] def skyręs
a1
Line number 19
Critical note: [ir] ] def ver
a1
Line number 19
Critical note: [nieko] ] def ver
a1
Line number 20
Critical note: [dedas][,] ] def ver et si
a1
Line number 21
Critical note: [gaunu] ] def ver
a1
Line number 22
Critical note: [kaip] [jie] ] def ver
a1
Line number 23
Critical note: [netikiu] ] def ver
a1
Line number 24
Critical note: [Dr]augai ] def Dr
a1
Line number 25
Critical note: […] ] def
a1
Line number 25
Critical note: [ž]monės ] def ž
a3
Line number 25
Note: Balys Sruoga studijuoti iš Kauno į Miuncheną išvyko 1921 m. lapkričio 1 d.
a1
Line number 26
Critical note: [tai] ] def ver
a1
Line number 26
Critical note: [nie]kas ] def nie
a1
Line number 26
Physical note: [1r] //
a1
Line number 28
Critical note: [Aš] ] def ver
a1
Line number 29
Critical note: pūsteln[inkas] ] def inkas
a1
Line number 29
Critical note: [pasidariau][,] ] def ver et si
a1
Line number 29
Critical note: [noriu] ] def ver
a1
Line number 29
Critical note: [pasi]kelti ] def pasi-
a1
Line number 30
Critical note: mėnesiu[i] ] def sec i
a1
Line number 30
Critical note: [į] ] def
a1
Line number 30
Critical note: [kalnus][.] ] def ver et si
a1
Line number 31
Critical note: g[yveni][?] ] def yveni et si
a1
Line number 31
Critical note: [Man] ] def ver
a1
Line number 32
Critical note: p[irma][.] ] defirma et si
a1
Line number 33
Critical note: [su] ] def ver
a1
Line number 33
Critical note: [kiškiais] ] def ver
a1
Line number 34
Critical note: [yra] ] def ver
a1
Line number 35
Critical note: [trofėjų][?] ] def ver et si
a1
Line number 35
Critical note: [Kaip] ] def ver
a1
Line number 36
Critical note: perga[lė][?] ] defet si
a3
Line number 36
Note: Užuomina apie Alaus pučą Bavarijoje, kai Vokietijos nacionalsocialistinės darbininkų partijos, paskatintos Adolfo Hitlerio, 1923 m. lapkričio 8–9 d. organizavusio perversmą – mėgino neteisėtai užimti valdžią.
a1
Line number 38
Critical note: me[tų][!] ] defet si
a1
Line number 39
Critical note: Bal[ys] ] def fl -ys
a3
Line number 39
Note: Balys Sruoga, studijuodamas Miunchene, mėgo išvykas į kalnus, ypač Bavarijos Alpes. // Kazimieras Daugirdas ir Balys Sruoga gerai sutarė: „Su Baliu iš pirmo žvilgsnio užsimezgė geri santykiai. Atrodo, jis iš karto pajuto, kad mudviejų su Baliu santykiai tokie, jog jų niekas nutraukti negalės. Tėvui visad imponavo Balio gabumai, su juo praleisdavo ištisas valandas, diskutuodamas politinius įvykius, kuriuos Balys visad gyvai sekė ir kurių interpretacija tėvą domino“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 110). // Anksčiau parašytuose laiškuose Balys Sruoga taip apibūdino santykį su Kazimieru Daugirdu: „Šiandie parašiau tavo tėvui laišką apie kumpį tonu – kaipo senam geram draugui – visai kitu, negu pirma. Jeigu pataikiau – tai mes esame iš tikrųjų artimi prieteliai. // O žinai, aš mėgstu, net myliu tavo tėvą: tai nedaug tokių žmonių tėra pasauly. Tik indomu, ką jis pasakys apie šį mano laišką, tik, man rodos, kad tokiuo tonu rašyti tu man nepatartum, o aš ėmiau ir parašiau – ir mano širdis juokias – man rodos, nebus negerai, o mes su tavo tėvu galim būti draugai – aš jį myliu“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1922-07-08, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, 1v).
a3
Line number 41
Note: Klaidingai užrašytas mėnuo. Remiantis laiško turiniu, rašyta kovo mėnesį: „[Šiandien] kovo 3 d. – rytoj Tamistos [vardo] [di]ena“.
a3
Line number 43
Note: b[ei] / Dr. Simon. vok =pas Simoną.
a1
Line number 44
Critical note: P. S. ] p ill ver et si
a1
Line number 45
Critical note: Kas ] p ill ver et si
a1
Line number 45
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_03_03_kd_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_03_03_kd_1v.jpgX (Close panel)
image