Vandai Daugirdaitei, 1923-03-19 ir 20

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1923-03-19 ir 20

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 669. Laiškas. Be pilnos vietos. Lokalizuota pagal Vandos Sruogienės pastabą („1923. III. 19 ir 20, iš Miuncheno į Bugius“), turinį („…juk jau trys savaitės, kaip tu toli“; „Šiandie jau antradienis – 20“). Rašyta 28,3 × 21,9 cm gelstelėjusio, plono, peršviečiamo, drobės faktūros, laiškinio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į aštuonias dalis žymės). Kraštai įplyšę. Apglamžyta. Be voko. Ištepta, dėmėta. Mašinraščiai (nuorašai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 263–266 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, l. 12–14, KC PENN, l. 12, 15–17 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-03-19 ir 20: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1923-03-19 ir 20: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-03-19 ir 20: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-03-19 ir 20, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_01_19_20_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autorinio rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinio rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste autoriaus taisyta vieta pakomentuojama pažyma c („critical note“), o lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Mielas Vandukai, juk jau trys
sąvaitės,
savaitės,
kaip tu
Toli,
toli,
ir aš vienas
1
Mielas Vandukai, juk jau trys
sąvaitės,
savaitės,
kaip tu
Toli,
toli,
ir aš vienas
2
vienužis! Kaip laikas slenka, kaip
dušia
dūšia
keičias! O iš Tavęs
Taip
taip
maža
3
žinučių, ir aš dabar taip vienas! Ir mano laikas toks vienodas!
4
Dienos skęsta darbe, kažkur toli toli už nepermatomų kalnų, už neper-
5
plaukiamų marių, už nepereinamų girių. Vakarai gi – vienas
6
pašėlęs liūdesys, tamsios pavasario
ukanos,
ūkanos,
drėgnas
dangus,
dangus
7
ir kažkoks keturių polių vėjas. O naktys – sapnai, tokie
8
karšti, tokie laukiniai! Aušta rytas – ir vėlei darbas, ir vėlei
9
liūdesys, ir vėlei klejonė! Ir nėr man pastogės, ir nėr
rymasties
rimasties
10
valandėlės! O ši paskutinė
sąvaitė
savaitė
praslinko dar blogiau –
11
tik jau del visai kitokios priežasties: staiga pasidarė pas mane
12
visiškas finansinis krizis –
isėjo
išėjo
kažkokia kvaila istorija su
13
čekiais, kad aš juos turėjau realizuoti jau senai, o dar iki
14
šiol nieko neturiu. Prasiskolinau, nusmukau. Bet manau,
15
kad šią savaitę jau
butinai
būtinai
turiu turi
c
Critical note: turi ] cor fl -i pro -iu, ras u
turi
pavykt juos realizuoti,
16
tai vėl pasitaisysiu.
Tiesa
Tiesą
pasakius
pasakius,
gyvenant Miunchene
17
man dar pirmą kartą taip pasitaiko. Tiek
To
to
jau – manau,
18
kad ryto jau bus piningai. –
19
Per tas tris
sąvaites
savaites
aš tik vieną kartą „sugriešijau“ – pereitą
20
šeštadienį,
šeštadienį
(užvakar), kai atsisėdau su dr.
Gyliu
Gyliu
n
Note: Antanas Gylys (1894–1966), gydytojas psichiatras. 1917–1924 m. studijavo Miuncheno universitete. 1921 m. įgijo filosofijos daktaro laipsnį.
per pietus 1 valandą
21
šachmatais lošti, tai pralošėm iki 1 val. nakties neatsikel-
22
dami iš vietos. Paliko šeštadienį mano universitetas ir
23
knygos tenai, tai šiandie (šv. Juozapo diena – čia šventė) ir vakar
24
neturėjau
neturėjau,
kas daryti. Vakar iš liūdnumo verčiau Otokaro
25
Bžezinos labai
liudnas
liūdnas
didingas
eiles
eiles
poemą,
poemą,
n
Note: Otokar Bžezina (1868–1929), čekų poetas simbolistas. Jo kūryba Balys Sruoga susidomėjo 1922 m. vasarą, ketino išsamiai analizuoti: „Gavau čekų kalba Otokar Bžezina raštus ir turiu juos, ir vokiečių kalba skaitau – rašysiu studiją: įstabus dalykas!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1922-07-08, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, l. 1v).
o šiandie
26
buvau
isėjęs
išėjęs
už miesto pėsčias 13 kilometrų,
žinoma
žinoma,
27
vienas. Šiandie tokia pavasario diena, tiek saulės,
28
toks smagus vėjas, Izaras taip žaliai, perregimai žvilgė-
29
damas šnarėdamas plaukia, o aš
tėjau
ėjau
Toli
toli
Toli
toli
30
pakalnėmis, pakriaušėmis, pasinėręs saulėj.
31
Man rodos, kad aš dabar vėl naują krizį gyvenu. Dabar
32
pajutau kažkokį neišpasakytą
pasibiaurėjimą
pasibjaurėjimą
visiems
33
straipsniams, feljetonams, kuriuos iki šiol rašiau
34
ir verčiaus. Nuo to laiko, kai
paskutini
paskutinį
kartą
matėmes,
matėmės,
35
nieko
neparašiau,
neparašiau
ir negaliu rašyti, taip
biauru
bjauru,
už tai
36
dabar vėlei jaučiu tokį ilgesį
literaturos,
literatūros,
į kurią vėlei noriu
37
grįžti, kurią buvau apleidęs, kurią buvau užmiršęs.
38
Bet kokių gilių pėdsakų paliko
redakcija,
redakcija
n
Note: Balys Sruoga 1921–1923 m. buvo dienraščio Lietuva redaktorius.
ir paskui
neaiminga
c
Critical note: nelaiminga ] vid ex err om l
neaiminga
nelaiminga
39
publicistika
dušioj!
dūšioj!
Kaip sunku iš to išsivaduoti, kaip
40
sunku
ta
tą
raugą, raukšlėtą,
sukempėjusį
sukempėjusį,
numesti! Kitaip
41
negalima to padaryti, kaip tik dar kartą gimti! Ir aš noriu
42
save
sukempėjusi
sukempėjusį
palaidoti,
palaidoti
ir dar kartą gimti, ir turiu
43
tai padaryti. Nes jeigu to nepadarysiu – tuomet jau nebus
44
manęs. Bus tiktai kažkoks liūdnumo simbolis, kažkoks
45
slankiojantis šešėlis, kažkokia apsiniaukusi dar-
46
gana, bet
manes
manęs
nebus. Ir gal dabar gerai, kad aš
Taip
taip
47
vienas esu. Čia semiu stiprybės, čia kaupiuos savęsp,
48
čia
verk raudodamas
c
Critical note: raudodamas ] cor rau pro verk
raudodamas
noriu tyliuosiuos
siūl liūnus
c
Critical note: liūnus ] cor liūn pro siūl, cor l pro s, cor n pro l
liūnus
apleišti,
apleisti,
49
kur žali maurai
pluduruoja,
plūduruoja
ir varlės
kukuoja.
kūkuoja.
50
Ir dyvinas daiktas! Kai pajutau savy neapykantą savęs,
51
savo gyvenimo, savo pirmykščių samprotavimų,
52
tiek dabar
ide
idė
reiškias, tiek dabar vaizdų, tiek vidaus
53
kaitros!
Nežinau
Nežinau,
ar aš suskubsiu
ka
ką
padaryti, bet aš
54
norių,
noriu,
aš ieškau formų, kelių, aš ieškau nemato-
55
muose daiktuose gyvybės
pradžiapradės…
p
Physical note: [1r] //
pradžiapradės…

Facsimile Image Placeholder

56
Gavau laišką iš Liudo
Giros,
Giros,
n
Note: Liudas Gira (1884–1946), rašytojas, nuo 1923 m. redagavo literatūros ir kritikos žurnalą Skaitymai.
kuriame jis rašo, kad jis
57
dabar „Skaitymų“
redaktorius
redaktorius,
ir kviečia rašyti. Kviečia
58
rašyti ir
Puida
Puida
n
Note: Kazys Puida (1883–1945), rašytojas, 1923–1924 m. redagavo ir leido literatūros, meno ir kritikos žurnalą Gairės, kuriame daugiausia publikuota neoromantinės ir simbolistinės krypties kūryba.
į
Gaires.
Gaires.
Aš Girai rytoj pat parašysiu
59
gerą laišką, parašysiu jam ir apie Tavo
straipsnį
straipsnį
n
Note: Vanda Daugirdaitė, konsultuodamasi su Baliu Sruoga, parengė spaudai straipsnį apie vokiečių rašytoją Waldemar Bonsels (1880–1952), jo gyvenimą, asmenybę, kūrybą, žr. Vanda D[augirdai]tė, „Valdemaras Bonsels“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 22, 1923, p. 140–163. Balys Sruoga žurnalo Skaitymai redaktoriui Liudui Girai rekomendavo Vandos Daugirdaitės straipsnį priimti ir jį išspausdinti: „Dar vienas dalykas. Ar jau buvo pas Tave, ar dar ateis p[ane]lė Daugirdaitė su straipsniu apie Bonsels[ą]. Būtų gera, kad galėtum jį įdėt. Man pačiam teko jis redaguoti, ir Bonse[l]są a[š] gerai pažįstu: mano nuomone, straipsnis dėtinas. Tiesa, aš į Bonselsą žiūriu visai kitaip ir taip niekuomet apie jį nerašyčiau, kaip ten parašyta, bet galima apie [jį] ir taip rašyt – ir tai turi savo raciją. Jei įdėsi – bus labai stipri materialinė ir moralinė parama pradedančioms studijoms“ (Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, iš Miuncheno – į Kauną, 1923-04-21, in: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794, l. 2r).
(gal jau
60
tu jau
c
Critical note: tu ] p vid ex err rep ver
tu jau
tu
busi
būsi
buvusi pas jį?), parašysiu jam
straipsnį.
straipsnį.
n
Note: Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 22, 1923, p. 79–105. Šį straipsnį Balys Sruoga pradėjo rašyti 1916 m. Petrograde, bendradarbiaudamas su dailininku Adomu Varnu, baigė rašyti 1922-02-02 Miunchene. Kitam žurnalo numeriui pasiūlytas dar vienas straipsnis: Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio sonetus“ paskaičius“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 23, 1923, p. 150–174. Apie šiuo darbus, nerimą dėl jų išspausdinimo, savijautą, finansinę padėtį Balys Sruoga rašė plačiau: „Šiuo tarpu pasiunčiu žadėtą straipsnelį apie Jurgio Savickio knygą. Kiek per ilga išėjo įžanga, bet trumpiau pasisakyti aš jau nebemokėjau, o pasisakyti reikia – perdėm jau įgriso scholastikų di[l]etantiškumas. // Vargu bau reikėtų kas šiame straipsnely trumpinti. Viena prašytau – nepadaryti taip, kaip Krėvė padarė su mano straipsniu „Laiškai apie kultūrą“ – kad jam kur velniai snukį nusvilintų. Ir šiame, ir kituose rašiniuose man reikia pasiremti kai kuriais išvadžiojimais iš ano straipsnio, bet Krėvė, pažadėjęs spausdinti – nesiteikė man nei pranešti, kad nebus spausdinamas, – ir antri metai kažkur riogso. Iš to be reikalo man tenka kitur kartotis ir nervus gadint Krėvę bekeikiant. Taigi, aną straipsnį „Laiškai apie kultūrą“, jei jis jau „Skaitymų“ aukštybei nepritiko, nužemintai prašau įduot K[aziui] Puidai – „Gairėms“. Jeigu kartais, einant L[ietuvių] m[eno] k[ūrėjų] draugijos nutarimu, su juo ryši[ai] nepalaikomi, prašau pasiųst jam paštu – kaip nors išlaidas atlyginsiu. […] // Jei ir šį straipsnelį turėtų ištikti „Laiškų apie kultūrą“ laimė – tai prašau ir jį persiųsdinti „Gairėms““ (Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, po 1923-04-04, iš Miuncheno – į Kauną, in: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794, l. 1r–v); „Paskui jau pernai aš buvau pasiuntęs „Skaitymams“ ilgą straipsnį „Laiškai apie kultūrą“ – Krėvė vis žadėjo dėt, ir nežinau, kur jis padėjo. Ar neištrauktum kur iš ma[i]šo? Galimas daiktas, kad jie „Skaitymams“ netinka, tai tuomet atiduodu tavo valiai – atiduok kam nors kitam, kad ir ne taip vožniam žurnalui (tik ne Krupavičiaus!), by tik honorarą mokėti. Mat aš vis tik rengiuos kada nors baigt universitetą ir turiu labai daug darbų, tai ir rašyt maža tenka. Iki šiol užsidarbiaudavau pinigus rašydamas į „Naujienas“, bet man tai taip įkyrėjo, kad aš daugiau nebegaliu. Tik žmogus smulkėji, daugiau nieko! Aš mielu noru rašytau daugiau į „Skaitymus“. Žiūrėk, ar galėtum man garantuoti į mėnesį 150 litų (15 dol[erių]) uždarbio – ir kiek [už] tai turėčiau parašyti? Jei galėtum garantuoti – aš tuomet visas pereinu jūsų žinion. Dabar aš nieko rimtesnio neturiu parašęs ir negaliu rašyt, nes paskendau į logikos problemas (nesijuok!). Jei jūs neturit recenzijos Savickio knygos „Šventadienio sonetai“ – tai aš netrukus atsiųsiu. Gegužės mėnesį atsiųsiu stambesnį 2–3 ar gal 4 lankų straipsnį „Lietuvių dainų elementai“ (stilistikos studijos metmenos), kuris, tikiuos, jums tiks. Bet man pinigų reikia, aš jų neturiu, o turiu gyvent ir mokintis. Būtų gera žinot šiuo reikalu Tavo nuomonę. […] // Būtų gerai, kad tu parašytum del čia mano minėtų abejonių. O mano straipsnį „Laiškai apie kultūrą“ geriausia atiduok Puidos „Gairėms“ – aš laikau neutralitetą ir su niekuo pyktis nenoriu“ (Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, 1923-04-21, iš Miuncheno – į Kauną, in: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794, l. 1r–v); „O šiuo tarpu pasiūlytau: kiek seniau aš esu pasiuntęs „Skaitymams“ straipsnį „Laiškai apie kultūrą ir sąmonę“ – „Skaitymų“ dūšiai jis yra pikta pagunda. Gal geriau tiktų „Gairėms“. Jeigu jis pozitingai ir nėra tobulas ar labai mandras, bet jame yra pakankamai medžiagos, kad mūsų publicistikoj pradėt skandalą ir smegenų pažaliavusią košeleną piktais pipirais pabarstyti. Todel pasiūlau atsiimt tą straipsnį iš „Skaitymų“ (Girai pranešiau, kad išduot) – būt gerai, kad bent dalis antroj knygoj tilptų“ (Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, 1923-03-21, iš Miuncheno – į Kauną, in: VUB RS, f. 1, b. 262, l. 1v).
61
Taip-pat sutiksiu ir
„Gairese“
„Gairėse“
rašyti, kurioms aš turbūt
62
duosiu mano Bžezinos
vertimus
vertimus
n
Note: Balys Sruoga eilių vertimą įteikė žurnalo „Gairės“ redaktoriui Vytautui Bičiūnui: „Siunčiu kol kas vertimą iš čekų originalo – Bžezinos eilių. Nor[s] aš nei iš vieno, nei iš antro laiško neturiu jokio supratimo apie „Gairių“ uždavinį ir apie jų fizionomijos perspektyvas, nei apie pagrindus, tačiau manau, kad ne pro šalį būtų ir mums Bžezinos dvasia pasiūgėti“ (Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, iš Miuncheno – į Kauną, 1923-03-21, in: VUB RS, f. 1, b. 262, l. 1r). Otokar Bžezina, „Vigilijos“ [I. Sargais mes budim tavo], [II. Klausykit! Spindulių daina], [III. O Amžino Žodžio Galia!], vertė Balys Sruoga, in: Gairės, 1923, Nr. 2, p. 1–3; dar žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 137–141. Vertimo istoriją žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 789–790. Tekstas, kurį mini Balys Sruoga, čekų kalba: Otokar Bžezina, Básnické spisy, Praha, 1920, p. 123–126.
– kad tu
žinotum
žinotum,
koks
63
tai įstabus daiktas
Tasai
tasai
Bžezina! Kokia galia, kokia gyvy-
64
bė, koks jis vienas
pasaulį,
pasauly
ir kaip jame visas pasaulis
65
sukaupta! – – – – – – – – –
66
Tu atleisk, kad aš pereitą kartą tau
Tokį
tokį
neišmin-
67
tingą laišką išsiunčiau, bet nuo to karto prasidėjo
68
manyje kažkoks judėjimas, ir dabar, rodos, kad kiek
69
geriau. Tik tu rašai man taip maža! Ar tiesa, kad tu
70
manęs
nepasiilgai.
nepasiilgai?
O aš?! Kaip aš galėčiau pasakyti!
71
Tokias ilgas ilgas valandas tau
dumoju,
dūmoju
ir naktį sapnuoju,
72
ir dar man labiau liūdna, kad Tu manęs nepasiil-
73
gai! Vandukai mylimas, mylimas mano! Kaip
74
bu
bū
gerai, kad šiandie nuo
taves
tavęs
nor mažutėlis
75
laiškutis
butų!
būtų!
Kaip būtų gerai!
76
Šiandie jau antradienis – 20 – šiandie pro mano langą
77
vėl saulė – giedra – kaitra – o aš
taoj
tuoj
vėlei eisiu
78
universiteto
rumuose
rūmuose
lindėti.
79
Tiktai iš Lietuvos vis kažkokios liūdnos žinios, viena
80
už kitą liūdnesnė, sujaudina tiktai, išblaško mintis,
81
perveria, ir vėl blaškaisi žmogus, kol susikaupi.
82
Bet
Tai
tai
gal iš dalies ir pastiprina – reikia keltis, reikia
83
eiti, reikia kovoti, savo dalią
rustybės
rūstybės
dievui ant
84
altoriaus nešti. Ir gal gerai, kad
rustybės
rūstybės
dievui,
85
nes malonės dievas tiktai
liu lengvomis
c
Critical note: lengvomis ] cor en pro iu
lengvomis
sapno bangomis
86
užliuliuoja.
užliūliuoja.
Bet tu nepyk, kad aš tau niekus rašau.
87
Aš noriu, kad Tu viską žinotum, kuo aš gyvenu, kad
88
nebučiau
nebūčiau
toks vienas, toks liūdnas.
89
taves
tavęs
labai labai
pasiilgau,
pasiilgau
ir tavo laiškučio
90
laukiu,
laukiu
kaip mylimos mylimos pasakos, kad
ar
c
Critical note: a[š] ] vid ex err ar pro aš, vid ex err r pro š
ar
aš
91
galėtau vėl kiek užsimiršti ir gyventi tolių saulėtose
92
pakalnėse. Vandukai mano, parašyk
man
man
nors
93
vieną gerą žodelį, o aš tau tiek saulėtų
sapnu
sapnų
išausiu!
94
B Tegu
c
Critical note: Tegu ] cor T pro B
Tegu
banguojas
gyvenimas,
gyvenimas
kaip
liuliuojantis
liūliuojantis
okeanas,
95
o aš vis grįžtu į
tavę
tave
pasiilgęs ir susigraužęs, ir jeigu
dušia
dūšia
96
mano blaškos,
tai int jeigu
c
Critical note: jeigu ] a ras tai int
jeigu
aš ateinu į tave vis kitas, tai
97
man rodos, kad aš Tave vis labiau ir labiau myliu!
98
Ar tai
„тихий ужас“,
„тихий ужас“,
n
Note: „Тихий ужас“ rus =„tylus siaubas“.
ar
Tai
tai
„бурное сумашествие“,
„бурное сумашествие“,
n
Note: „Бурное сумашествие“ rus =„audringa beprotybė“.
ar tai
99
giedras saulėtas džiaugsmas, Tu esi man
Tas
tas
saulėtas
100
pasakų kampelis, kur aš esu savas, kur aš jaučiu gyvybę
101
ir amžinastį, kur aš myliu ir dainuoju.
102
Vandukai mano, bučiuoju Tave visą stipriai, stipriai.
103
Tavo vienužis
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
Bal.
104
23 19–20
III
p
Physical note: [1v] //
III

Facsimile Image Placeholder

Mielas Vandukai, juk jau trys
sąvaitės,
savaitės,
kaip tu
Toli,
toli,
ir aš vienas
1
Mielas Vandukai, juk jau trys
sąvaitės,
savaitės,
kaip tu
Toli,
toli,
ir aš vienas
2
vienužis! Kaip laikas slenka, kaip
dušia
dūšia
keičias! O iš Tavęs
Taip
taip
maža
3
žinučių, ir aš dabar taip vienas! Ir mano laikas toks vienodas!
4
Dienos skęsta darbe, kažkur toli toli už nepermatomų kalnų, už neper-
5
plaukiamų marių, už nepereinamų girių. Vakarai gi – vienas
6
pašėlęs liūdesys, tamsios pavasario
ukanos,
ūkanos,
drėgnas
dangus,
dangus
7
ir kažkoks keturių polių vėjas. O naktys – sapnai, tokie
8
karšti, tokie laukiniai! Aušta rytas – ir vėlei darbas, ir vėlei
9
liūdesys, ir vėlei klejonė! Ir nėr man pastogės, ir nėr
rymasties
rimasties
10
valandėlės! O ši paskutinė
sąvaitė
savaitė
praslinko dar blogiau –
11
tik jau del visai kitokios priežasties: staiga pasidarė pas mane
12
visiškas finansinis krizis –
isėjo
išėjo
kažkokia kvaila istorija su
13
čekiais, kad aš juos turėjau realizuoti jau senai, o dar iki
14
šiol nieko neturiu. Prasiskolinau, nusmukau. Bet manau,
15
kad šią savaitę jau
butinai
būtinai
turiu turi
c
Critical note: turi ] cor fl -i pro -iu, ras u
turi
pavykt juos realizuoti,
16
tai vėl pasitaisysiu.
Tiesa
Tiesą
pasakius
pasakius,
gyvenant Miunchene
17
man dar pirmą kartą taip pasitaiko. Tiek
To
to
jau – manau,
18
kad ryto jau bus piningai. –
19
Per tas tris
sąvaites
savaites
aš tik vieną kartą „sugriešijau“ – pereitą
20
šeštadienį,
šeštadienį
(užvakar), kai atsisėdau su dr.
Gyliu
Gyliu
n
Note: Antanas Gylys (1894–1966), gydytojas psichiatras. 1917–1924 m. studijavo Miuncheno universitete. 1921 m. įgijo filosofijos daktaro laipsnį.
per pietus 1 valandą
21
šachmatais lošti, tai pralošėm iki 1 val. nakties neatsikel-
22
dami iš vietos. Paliko šeštadienį mano universitetas ir
23
knygos tenai, tai šiandie (šv. Juozapo diena – čia šventė) ir vakar
24
neturėjau
neturėjau,
kas daryti. Vakar iš liūdnumo verčiau Otokaro
25
Bžezinos labai
liudnas
liūdnas
didingas
eiles
eiles
poemą,
poemą,
n
Note: Otokar Bžezina (1868–1929), čekų poetas simbolistas. Jo kūryba Balys Sruoga susidomėjo 1922 m. vasarą, ketino išsamiai analizuoti: „Gavau čekų kalba Otokar Bžezina raštus ir turiu juos, ir vokiečių kalba skaitau – rašysiu studiją: įstabus dalykas!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1922-07-08, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, l. 1v).
o šiandie
26
buvau
isėjęs
išėjęs
už miesto pėsčias 13 kilometrų,
žinoma
žinoma,
27
vienas. Šiandie tokia pavasario diena, tiek saulės,
28
toks smagus vėjas, Izaras taip žaliai, perregimai žvilgė-
29
damas šnarėdamas plaukia, o aš
tėjau
ėjau
Toli
toli
Toli
toli
30
pakalnėmis, pakriaušėmis, pasinėręs saulėj.
31
Man rodos, kad aš dabar vėl naują krizį gyvenu. Dabar
32
pajutau kažkokį neišpasakytą
pasibiaurėjimą
pasibjaurėjimą
visiems
33
straipsniams, feljetonams, kuriuos iki šiol rašiau
34
ir verčiaus. Nuo to laiko, kai
paskutini
paskutinį
kartą
matėmes,
matėmės,
35
nieko
neparašiau,
neparašiau
ir negaliu rašyti, taip
biauru
bjauru,
už tai
36
dabar vėlei jaučiu tokį ilgesį
literaturos,
literatūros,
į kurią vėlei noriu
37
grįžti, kurią buvau apleidęs, kurią buvau užmiršęs.
38
Bet kokių gilių pėdsakų paliko
redakcija,
redakcija
n
Note: Balys Sruoga 1921–1923 m. buvo dienraščio Lietuva redaktorius.
ir paskui
neaiminga
c
Critical note: nelaiminga ] vid ex err om l
neaiminga
nelaiminga
39
publicistika
dušioj!
dūšioj!
Kaip sunku iš to išsivaduoti, kaip
40
sunku
ta
tą
raugą, raukšlėtą,
sukempėjusį
sukempėjusį,
numesti! Kitaip
41
negalima to padaryti, kaip tik dar kartą gimti! Ir aš noriu
42
save
sukempėjusi
sukempėjusį
palaidoti,
palaidoti
ir dar kartą gimti, ir turiu
43
tai padaryti. Nes jeigu to nepadarysiu – tuomet jau nebus
44
manęs. Bus tiktai kažkoks liūdnumo simbolis, kažkoks
45
slankiojantis šešėlis, kažkokia apsiniaukusi dar-
46
gana, bet
manes
manęs
nebus. Ir gal dabar gerai, kad aš
Taip
taip
47
vienas esu. Čia semiu stiprybės, čia kaupiuos savęsp,
48
čia
verk raudodamas
c
Critical note: raudodamas ] cor rau pro verk
raudodamas
noriu tyliuosiuos
siūl liūnus
c
Critical note: liūnus ] cor liūn pro siūl, cor l pro s, cor n pro l
liūnus
apleišti,
apleisti,
49
kur žali maurai
pluduruoja,
plūduruoja
ir varlės
kukuoja.
kūkuoja.
50
Ir dyvinas daiktas! Kai pajutau savy neapykantą savęs,
51
savo gyvenimo, savo pirmykščių samprotavimų,
52
tiek dabar
ide
idė
reiškias, tiek dabar vaizdų, tiek vidaus
53
kaitros!
Nežinau
Nežinau,
ar aš suskubsiu
ka
ką
padaryti, bet aš
54
norių,
noriu,
aš ieškau formų, kelių, aš ieškau nemato-
55
muose daiktuose gyvybės
pradžiapradės…
p
Physical note: [1r] //
pradžiapradės…

Facsimile Image Placeholder

56
Gavau laišką iš Liudo
Giros,
Giros,
n
Note: Liudas Gira (1884–1946), rašytojas, nuo 1923 m. redagavo literatūros ir kritikos žurnalą Skaitymai.
kuriame jis rašo, kad jis
57
dabar „Skaitymų“
redaktorius
redaktorius,
ir kviečia rašyti. Kviečia
58
rašyti ir
Puida
Puida
n
Note: Kazys Puida (1883–1945), rašytojas, 1923–1924 m. redagavo ir leido literatūros, meno ir kritikos žurnalą Gairės, kuriame daugiausia publikuota neoromantinės ir simbolistinės krypties kūryba.
į
Gaires.
Gaires.
Aš Girai rytoj pat parašysiu
59
gerą laišką, parašysiu jam ir apie Tavo
straipsnį
straipsnį
n
Note: Vanda Daugirdaitė, konsultuodamasi su Baliu Sruoga, parengė spaudai straipsnį apie vokiečių rašytoją Waldemar Bonsels (1880–1952), jo gyvenimą, asmenybę, kūrybą, žr. Vanda D[augirdai]tė, „Valdemaras Bonsels“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 22, 1923, p. 140–163. Balys Sruoga žurnalo Skaitymai redaktoriui Liudui Girai rekomendavo Vandos Daugirdaitės straipsnį priimti ir jį išspausdinti: „Dar vienas dalykas. Ar jau buvo pas Tave, ar dar ateis p[ane]lė Daugirdaitė su straipsniu apie Bonsels[ą]. Būtų gera, kad galėtum jį įdėt. Man pačiam teko jis redaguoti, ir Bonse[l]są a[š] gerai pažįstu: mano nuomone, straipsnis dėtinas. Tiesa, aš į Bonselsą žiūriu visai kitaip ir taip niekuomet apie jį nerašyčiau, kaip ten parašyta, bet galima apie [jį] ir taip rašyt – ir tai turi savo raciją. Jei įdėsi – bus labai stipri materialinė ir moralinė parama pradedančioms studijoms“ (Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, iš Miuncheno – į Kauną, 1923-04-21, in: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794, l. 2r).
(gal jau
60
tu jau
c
Critical note: tu ] p vid ex err rep ver
tu jau
tu
busi
būsi
buvusi pas jį?), parašysiu jam
straipsnį.
straipsnį.
n
Note: Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 22, 1923, p. 79–105. Šį straipsnį Balys Sruoga pradėjo rašyti 1916 m. Petrograde, bendradarbiaudamas su dailininku Adomu Varnu, baigė rašyti 1922-02-02 Miunchene. Kitam žurnalo numeriui pasiūlytas dar vienas straipsnis: Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio sonetus“ paskaičius“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 23, 1923, p. 150–174. Apie šiuo darbus, nerimą dėl jų išspausdinimo, savijautą, finansinę padėtį Balys Sruoga rašė plačiau: „Šiuo tarpu pasiunčiu žadėtą straipsnelį apie Jurgio Savickio knygą. Kiek per ilga išėjo įžanga, bet trumpiau pasisakyti aš jau nebemokėjau, o pasisakyti reikia – perdėm jau įgriso scholastikų di[l]etantiškumas. // Vargu bau reikėtų kas šiame straipsnely trumpinti. Viena prašytau – nepadaryti taip, kaip Krėvė padarė su mano straipsniu „Laiškai apie kultūrą“ – kad jam kur velniai snukį nusvilintų. Ir šiame, ir kituose rašiniuose man reikia pasiremti kai kuriais išvadžiojimais iš ano straipsnio, bet Krėvė, pažadėjęs spausdinti – nesiteikė man nei pranešti, kad nebus spausdinamas, – ir antri metai kažkur riogso. Iš to be reikalo man tenka kitur kartotis ir nervus gadint Krėvę bekeikiant. Taigi, aną straipsnį „Laiškai apie kultūrą“, jei jis jau „Skaitymų“ aukštybei nepritiko, nužemintai prašau įduot K[aziui] Puidai – „Gairėms“. Jeigu kartais, einant L[ietuvių] m[eno] k[ūrėjų] draugijos nutarimu, su juo ryši[ai] nepalaikomi, prašau pasiųst jam paštu – kaip nors išlaidas atlyginsiu. […] // Jei ir šį straipsnelį turėtų ištikti „Laiškų apie kultūrą“ laimė – tai prašau ir jį persiųsdinti „Gairėms““ (Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, po 1923-04-04, iš Miuncheno – į Kauną, in: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794, l. 1r–v); „Paskui jau pernai aš buvau pasiuntęs „Skaitymams“ ilgą straipsnį „Laiškai apie kultūrą“ – Krėvė vis žadėjo dėt, ir nežinau, kur jis padėjo. Ar neištrauktum kur iš ma[i]šo? Galimas daiktas, kad jie „Skaitymams“ netinka, tai tuomet atiduodu tavo valiai – atiduok kam nors kitam, kad ir ne taip vožniam žurnalui (tik ne Krupavičiaus!), by tik honorarą mokėti. Mat aš vis tik rengiuos kada nors baigt universitetą ir turiu labai daug darbų, tai ir rašyt maža tenka. Iki šiol užsidarbiaudavau pinigus rašydamas į „Naujienas“, bet man tai taip įkyrėjo, kad aš daugiau nebegaliu. Tik žmogus smulkėji, daugiau nieko! Aš mielu noru rašytau daugiau į „Skaitymus“. Žiūrėk, ar galėtum man garantuoti į mėnesį 150 litų (15 dol[erių]) uždarbio – ir kiek [už] tai turėčiau parašyti? Jei galėtum garantuoti – aš tuomet visas pereinu jūsų žinion. Dabar aš nieko rimtesnio neturiu parašęs ir negaliu rašyt, nes paskendau į logikos problemas (nesijuok!). Jei jūs neturit recenzijos Savickio knygos „Šventadienio sonetai“ – tai aš netrukus atsiųsiu. Gegužės mėnesį atsiųsiu stambesnį 2–3 ar gal 4 lankų straipsnį „Lietuvių dainų elementai“ (stilistikos studijos metmenos), kuris, tikiuos, jums tiks. Bet man pinigų reikia, aš jų neturiu, o turiu gyvent ir mokintis. Būtų gera žinot šiuo reikalu Tavo nuomonę. […] // Būtų gerai, kad tu parašytum del čia mano minėtų abejonių. O mano straipsnį „Laiškai apie kultūrą“ geriausia atiduok Puidos „Gairėms“ – aš laikau neutralitetą ir su niekuo pyktis nenoriu“ (Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, 1923-04-21, iš Miuncheno – į Kauną, in: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794, l. 1r–v); „O šiuo tarpu pasiūlytau: kiek seniau aš esu pasiuntęs „Skaitymams“ straipsnį „Laiškai apie kultūrą ir sąmonę“ – „Skaitymų“ dūšiai jis yra pikta pagunda. Gal geriau tiktų „Gairėms“. Jeigu jis pozitingai ir nėra tobulas ar labai mandras, bet jame yra pakankamai medžiagos, kad mūsų publicistikoj pradėt skandalą ir smegenų pažaliavusią košeleną piktais pipirais pabarstyti. Todel pasiūlau atsiimt tą straipsnį iš „Skaitymų“ (Girai pranešiau, kad išduot) – būt gerai, kad bent dalis antroj knygoj tilptų“ (Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, 1923-03-21, iš Miuncheno – į Kauną, in: VUB RS, f. 1, b. 262, l. 1v).
61
Taip-pat sutiksiu ir
„Gairese“
„Gairėse“
rašyti, kurioms aš turbūt
62
duosiu mano Bžezinos
vertimus
vertimus
n
Note: Balys Sruoga eilių vertimą įteikė žurnalo „Gairės“ redaktoriui Vytautui Bičiūnui: „Siunčiu kol kas vertimą iš čekų originalo – Bžezinos eilių. Nor[s] aš nei iš vieno, nei iš antro laiško neturiu jokio supratimo apie „Gairių“ uždavinį ir apie jų fizionomijos perspektyvas, nei apie pagrindus, tačiau manau, kad ne pro šalį būtų ir mums Bžezinos dvasia pasiūgėti“ (Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, iš Miuncheno – į Kauną, 1923-03-21, in: VUB RS, f. 1, b. 262, l. 1r). Otokar Bžezina, „Vigilijos“ [I. Sargais mes budim tavo], [II. Klausykit! Spindulių daina], [III. O Amžino Žodžio Galia!], vertė Balys Sruoga, in: Gairės, 1923, Nr. 2, p. 1–3; dar žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 137–141. Vertimo istoriją žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 789–790. Tekstas, kurį mini Balys Sruoga, čekų kalba: Otokar Bžezina, Básnické spisy, Praha, 1920, p. 123–126.
– kad tu
žinotum
žinotum,
koks
63
tai įstabus daiktas
Tasai
tasai
Bžezina! Kokia galia, kokia gyvy-
64
bė, koks jis vienas
pasaulį,
pasauly
ir kaip jame visas pasaulis
65
sukaupta! – – – – – – – – –
66
Tu atleisk, kad aš pereitą kartą tau
Tokį
tokį
neišmin-
67
tingą laišką išsiunčiau, bet nuo to karto prasidėjo
68
manyje kažkoks judėjimas, ir dabar, rodos, kad kiek
69
geriau. Tik tu rašai man taip maža! Ar tiesa, kad tu
70
manęs
nepasiilgai.
nepasiilgai?
O aš?! Kaip aš galėčiau pasakyti!
71
Tokias ilgas ilgas valandas tau
dumoju,
dūmoju
ir naktį sapnuoju,
72
ir dar man labiau liūdna, kad Tu manęs nepasiil-
73
gai! Vandukai mylimas, mylimas mano! Kaip
74
bu
bū
gerai, kad šiandie nuo
taves
tavęs
nor mažutėlis
75
laiškutis
butų!
būtų!
Kaip būtų gerai!
76
Šiandie jau antradienis – 20 – šiandie pro mano langą
77
vėl saulė – giedra – kaitra – o aš
taoj
tuoj
vėlei eisiu
78
universiteto
rumuose
rūmuose
lindėti.
79
Tiktai iš Lietuvos vis kažkokios liūdnos žinios, viena
80
už kitą liūdnesnė, sujaudina tiktai, išblaško mintis,
81
perveria, ir vėl blaškaisi žmogus, kol susikaupi.
82
Bet
Tai
tai
gal iš dalies ir pastiprina – reikia keltis, reikia
83
eiti, reikia kovoti, savo dalią
rustybės
rūstybės
dievui ant
84
altoriaus nešti. Ir gal gerai, kad
rustybės
rūstybės
dievui,
85
nes malonės dievas tiktai
liu lengvomis
c
Critical note: lengvomis ] cor en pro iu
lengvomis
sapno bangomis
86
užliuliuoja.
užliūliuoja.
Bet tu nepyk, kad aš tau niekus rašau.
87
Aš noriu, kad Tu viską žinotum, kuo aš gyvenu, kad
88
nebučiau
nebūčiau
toks vienas, toks liūdnas.
89
taves
tavęs
labai labai
pasiilgau,
pasiilgau
ir tavo laiškučio
90
laukiu,
laukiu
kaip mylimos mylimos pasakos, kad
ar
c
Critical note: a[š] ] vid ex err ar pro aš, vid ex err r pro š
ar
aš
91
galėtau vėl kiek užsimiršti ir gyventi tolių saulėtose
92
pakalnėse. Vandukai mano, parašyk
man
man
nors
93
vieną gerą žodelį, o aš tau tiek saulėtų
sapnu
sapnų
išausiu!
94
B Tegu
c
Critical note: Tegu ] cor T pro B
Tegu
banguojas
gyvenimas,
gyvenimas
kaip
liuliuojantis
liūliuojantis
okeanas,
95
o aš vis grįžtu į
tavę
tave
pasiilgęs ir susigraužęs, ir jeigu
dušia
dūšia
96
mano blaškos,
tai int jeigu
c
Critical note: jeigu ] a ras tai int
jeigu
aš ateinu į tave vis kitas, tai
97
man rodos, kad aš Tave vis labiau ir labiau myliu!
98
Ar tai
„тихий ужас“,
„тихий ужас“,
n
Note: „Тихий ужас“ rus =„tylus siaubas“.
ar
Tai
tai
„бурное сумашествие“,
„бурное сумашествие“,
n
Note: „Бурное сумашествие“ rus =„audringa beprotybė“.
ar tai
99
giedras saulėtas džiaugsmas, Tu esi man
Tas
tas
saulėtas
100
pasakų kampelis, kur aš esu savas, kur aš jaučiu gyvybę
101
ir amžinastį, kur aš myliu ir dainuoju.
102
Vandukai mano, bučiuoju Tave visą stipriai, stipriai.
103
Tavo vienužis
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
Bal.
104
23 19–20
III
p
Physical note: [1v] //
III

Facsimile Image Placeholder

Mielas Vandukai, juk jau trys
sąvaitės,
savaitės,
kaip tu
Toli,
toli,
ir aš vienas
1
Mielas Vandukai, juk jau trys
sąvaitės,
savaitės,
kaip tu
Toli,
toli,
ir aš vienas
2
vienužis! Kaip laikas slenka, kaip
dušia
dūšia
keičias! O iš Tavęs
Taip
taip
maža
3
žinučių, ir aš dabar taip vienas! Ir mano laikas toks vienodas!
4
Dienos skęsta darbe, kažkur toli toli už nepermatomų kalnų, už neper-
5
plaukiamų marių, už nepereinamų girių. Vakarai gi – vienas
6
pašėlęs liūdesys, tamsios pavasario
ukanos,
ūkanos,
drėgnas
dangus,
dangus
7
ir kažkoks keturių polių vėjas. O naktys – sapnai, tokie
8
karšti, tokie laukiniai! Aušta rytas – ir vėlei darbas, ir vėlei
9
liūdesys, ir vėlei klejonė! Ir nėr man pastogės, ir nėr
rymasties
rimasties
10
valandėlės! O ši paskutinė
sąvaitė
savaitė
praslinko dar blogiau –
11
tik jau del visai kitokios priežasties: staiga pasidarė pas mane
12
visiškas finansinis krizis –
isėjo
išėjo
kažkokia kvaila istorija su
13
čekiais, kad aš juos turėjau realizuoti jau senai, o dar iki
14
šiol nieko neturiu. Prasiskolinau, nusmukau. Bet manau,
15
kad šią savaitę jau
butinai
būtinai
turiu turi
c
Critical note: turi ] cor fl -i pro -iu, ras u
turi
pavykt juos realizuoti,
16
tai vėl pasitaisysiu.
Tiesa
Tiesą
pasakius
pasakius,
gyvenant Miunchene
17
man dar pirmą kartą taip pasitaiko. Tiek
To
to
jau – manau,
18
kad ryto jau bus piningai. –
19
Per tas tris
sąvaites
savaites
aš tik vieną kartą „sugriešijau“ – pereitą
20
šeštadienį,
šeštadienį
(užvakar), kai atsisėdau su dr.
Gyliu
Gyliu
n
Note: Antanas Gylys (1894–1966), gydytojas psichiatras. 1917–1924 m. studijavo Miuncheno universitete. 1921 m. įgijo filosofijos daktaro laipsnį.
per pietus 1 valandą
21
šachmatais lošti, tai pralošėm iki 1 val. nakties neatsikel-
22
dami iš vietos. Paliko šeštadienį mano universitetas ir
23
knygos tenai, tai šiandie (šv. Juozapo diena – čia šventė) ir vakar
24
neturėjau
neturėjau,
kas daryti. Vakar iš liūdnumo verčiau Otokaro
25
Bžezinos labai
liudnas
liūdnas
didingas
eiles
eiles
poemą,
poemą,
n
Note: Otokar Bžezina (1868–1929), čekų poetas simbolistas. Jo kūryba Balys Sruoga susidomėjo 1922 m. vasarą, ketino išsamiai analizuoti: „Gavau čekų kalba Otokar Bžezina raštus ir turiu juos, ir vokiečių kalba skaitau – rašysiu studiją: įstabus dalykas!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1922-07-08, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, l. 1v).
o šiandie
26
buvau
isėjęs
išėjęs
už miesto pėsčias 13 kilometrų,
žinoma
žinoma,
27
vienas. Šiandie tokia pavasario diena, tiek saulės,
28
toks smagus vėjas, Izaras taip žaliai, perregimai žvilgė-
29
damas šnarėdamas plaukia, o aš
tėjau
ėjau
Toli
toli
Toli
toli
30
pakalnėmis, pakriaušėmis, pasinėręs saulėj.
31
Man rodos, kad aš dabar vėl naują krizį gyvenu. Dabar
32
pajutau kažkokį neišpasakytą
pasibiaurėjimą
pasibjaurėjimą
visiems
33
straipsniams, feljetonams, kuriuos iki šiol rašiau
34
ir verčiaus. Nuo to laiko, kai
paskutini
paskutinį
kartą
matėmes,
matėmės,
35
nieko
neparašiau,
neparašiau
ir negaliu rašyti, taip
biauru
bjauru,
už tai
36
dabar vėlei jaučiu tokį ilgesį
literaturos,
literatūros,
į kurią vėlei noriu
37
grįžti, kurią buvau apleidęs, kurią buvau užmiršęs.
38
Bet kokių gilių pėdsakų paliko
redakcija,
redakcija
n
Note: Balys Sruoga 1921–1923 m. buvo dienraščio Lietuva redaktorius.
ir paskui
neaiminga
c
Critical note: nelaiminga ] vid ex err om l
neaiminga
nelaiminga
39
publicistika
dušioj!
dūšioj!
Kaip sunku iš to išsivaduoti, kaip
40
sunku
ta
tą
raugą, raukšlėtą,
sukempėjusį
sukempėjusį,
numesti! Kitaip
41
negalima to padaryti, kaip tik dar kartą gimti! Ir aš noriu
42
save
sukempėjusi
sukempėjusį
palaidoti,
palaidoti
ir dar kartą gimti, ir turiu
43
tai padaryti. Nes jeigu to nepadarysiu – tuomet jau nebus
44
manęs. Bus tiktai kažkoks liūdnumo simbolis, kažkoks
45
slankiojantis šešėlis, kažkokia apsiniaukusi dar-
46
gana, bet
manes
manęs
nebus. Ir gal dabar gerai, kad aš
Taip
taip
47
vienas esu. Čia semiu stiprybės, čia kaupiuos savęsp,
48
čia
verk raudodamas
c
Critical note: raudodamas ] cor rau pro verk
raudodamas
noriu tyliuosiuos
siūl liūnus
c
Critical note: liūnus ] cor liūn pro siūl, cor l pro s, cor n pro l
liūnus
apleišti,
apleisti,
49
kur žali maurai
pluduruoja,
plūduruoja
ir varlės
kukuoja.
kūkuoja.
50
Ir dyvinas daiktas! Kai pajutau savy neapykantą savęs,
51
savo gyvenimo, savo pirmykščių samprotavimų,
52
tiek dabar
ide
idė
reiškias, tiek dabar vaizdų, tiek vidaus
53
kaitros!
Nežinau
Nežinau,
ar aš suskubsiu
ka
ką
padaryti, bet aš
54
norių,
noriu,
aš ieškau formų, kelių, aš ieškau nemato-
55
muose daiktuose gyvybės
pradžiapradės…
p
Physical note: [1r] //
pradžiapradės…

Facsimile Image Placeholder

56
Gavau laišką iš Liudo
Giros,
Giros,
n
Note: Liudas Gira (1884–1946), rašytojas, nuo 1923 m. redagavo literatūros ir kritikos žurnalą Skaitymai.
kuriame jis rašo, kad jis
57
dabar „Skaitymų“
redaktorius
redaktorius,
ir kviečia rašyti. Kviečia
58
rašyti ir
Puida
Puida
n
Note: Kazys Puida (1883–1945), rašytojas, 1923–1924 m. redagavo ir leido literatūros, meno ir kritikos žurnalą Gairės, kuriame daugiausia publikuota neoromantinės ir simbolistinės krypties kūryba.
į
Gaires.
Gaires.
Aš Girai rytoj pat parašysiu
59
gerą laišką, parašysiu jam ir apie Tavo
straipsnį
straipsnį
n
Note: Vanda Daugirdaitė, konsultuodamasi su Baliu Sruoga, parengė spaudai straipsnį apie vokiečių rašytoją Waldemar Bonsels (1880–1952), jo gyvenimą, asmenybę, kūrybą, žr. Vanda D[augirdai]tė, „Valdemaras Bonsels“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 22, 1923, p. 140–163. Balys Sruoga žurnalo Skaitymai redaktoriui Liudui Girai rekomendavo Vandos Daugirdaitės straipsnį priimti ir jį išspausdinti: „Dar vienas dalykas. Ar jau buvo pas Tave, ar dar ateis p[ane]lė Daugirdaitė su straipsniu apie Bonsels[ą]. Būtų gera, kad galėtum jį įdėt. Man pačiam teko jis redaguoti, ir Bonse[l]są a[š] gerai pažįstu: mano nuomone, straipsnis dėtinas. Tiesa, aš į Bonselsą žiūriu visai kitaip ir taip niekuomet apie jį nerašyčiau, kaip ten parašyta, bet galima apie [jį] ir taip rašyt – ir tai turi savo raciją. Jei įdėsi – bus labai stipri materialinė ir moralinė parama pradedančioms studijoms“ (Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, iš Miuncheno – į Kauną, 1923-04-21, in: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794, l. 2r).
(gal jau
60
tu jau
c
Critical note: tu ] p vid ex err rep ver
tu jau
tu
busi
būsi
buvusi pas jį?), parašysiu jam
straipsnį.
straipsnį.
n
Note: Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 22, 1923, p. 79–105. Šį straipsnį Balys Sruoga pradėjo rašyti 1916 m. Petrograde, bendradarbiaudamas su dailininku Adomu Varnu, baigė rašyti 1922-02-02 Miunchene. Kitam žurnalo numeriui pasiūlytas dar vienas straipsnis: Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio sonetus“ paskaičius“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 23, 1923, p. 150–174. Apie šiuo darbus, nerimą dėl jų išspausdinimo, savijautą, finansinę padėtį Balys Sruoga rašė plačiau: „Šiuo tarpu pasiunčiu žadėtą straipsnelį apie Jurgio Savickio knygą. Kiek per ilga išėjo įžanga, bet trumpiau pasisakyti aš jau nebemokėjau, o pasisakyti reikia – perdėm jau įgriso scholastikų di[l]etantiškumas. // Vargu bau reikėtų kas šiame straipsnely trumpinti. Viena prašytau – nepadaryti taip, kaip Krėvė padarė su mano straipsniu „Laiškai apie kultūrą“ – kad jam kur velniai snukį nusvilintų. Ir šiame, ir kituose rašiniuose man reikia pasiremti kai kuriais išvadžiojimais iš ano straipsnio, bet Krėvė, pažadėjęs spausdinti – nesiteikė man nei pranešti, kad nebus spausdinamas, – ir antri metai kažkur riogso. Iš to be reikalo man tenka kitur kartotis ir nervus gadint Krėvę bekeikiant. Taigi, aną straipsnį „Laiškai apie kultūrą“, jei jis jau „Skaitymų“ aukštybei nepritiko, nužemintai prašau įduot K[aziui] Puidai – „Gairėms“. Jeigu kartais, einant L[ietuvių] m[eno] k[ūrėjų] draugijos nutarimu, su juo ryši[ai] nepalaikomi, prašau pasiųst jam paštu – kaip nors išlaidas atlyginsiu. […] // Jei ir šį straipsnelį turėtų ištikti „Laiškų apie kultūrą“ laimė – tai prašau ir jį persiųsdinti „Gairėms““ (Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, po 1923-04-04, iš Miuncheno – į Kauną, in: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794, l. 1r–v); „Paskui jau pernai aš buvau pasiuntęs „Skaitymams“ ilgą straipsnį „Laiškai apie kultūrą“ – Krėvė vis žadėjo dėt, ir nežinau, kur jis padėjo. Ar neištrauktum kur iš ma[i]šo? Galimas daiktas, kad jie „Skaitymams“ netinka, tai tuomet atiduodu tavo valiai – atiduok kam nors kitam, kad ir ne taip vožniam žurnalui (tik ne Krupavičiaus!), by tik honorarą mokėti. Mat aš vis tik rengiuos kada nors baigt universitetą ir turiu labai daug darbų, tai ir rašyt maža tenka. Iki šiol užsidarbiaudavau pinigus rašydamas į „Naujienas“, bet man tai taip įkyrėjo, kad aš daugiau nebegaliu. Tik žmogus smulkėji, daugiau nieko! Aš mielu noru rašytau daugiau į „Skaitymus“. Žiūrėk, ar galėtum man garantuoti į mėnesį 150 litų (15 dol[erių]) uždarbio – ir kiek [už] tai turėčiau parašyti? Jei galėtum garantuoti – aš tuomet visas pereinu jūsų žinion. Dabar aš nieko rimtesnio neturiu parašęs ir negaliu rašyt, nes paskendau į logikos problemas (nesijuok!). Jei jūs neturit recenzijos Savickio knygos „Šventadienio sonetai“ – tai aš netrukus atsiųsiu. Gegužės mėnesį atsiųsiu stambesnį 2–3 ar gal 4 lankų straipsnį „Lietuvių dainų elementai“ (stilistikos studijos metmenos), kuris, tikiuos, jums tiks. Bet man pinigų reikia, aš jų neturiu, o turiu gyvent ir mokintis. Būtų gera žinot šiuo reikalu Tavo nuomonę. […] // Būtų gerai, kad tu parašytum del čia mano minėtų abejonių. O mano straipsnį „Laiškai apie kultūrą“ geriausia atiduok Puidos „Gairėms“ – aš laikau neutralitetą ir su niekuo pyktis nenoriu“ (Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, 1923-04-21, iš Miuncheno – į Kauną, in: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794, l. 1r–v); „O šiuo tarpu pasiūlytau: kiek seniau aš esu pasiuntęs „Skaitymams“ straipsnį „Laiškai apie kultūrą ir sąmonę“ – „Skaitymų“ dūšiai jis yra pikta pagunda. Gal geriau tiktų „Gairėms“. Jeigu jis pozitingai ir nėra tobulas ar labai mandras, bet jame yra pakankamai medžiagos, kad mūsų publicistikoj pradėt skandalą ir smegenų pažaliavusią košeleną piktais pipirais pabarstyti. Todel pasiūlau atsiimt tą straipsnį iš „Skaitymų“ (Girai pranešiau, kad išduot) – būt gerai, kad bent dalis antroj knygoj tilptų“ (Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, 1923-03-21, iš Miuncheno – į Kauną, in: VUB RS, f. 1, b. 262, l. 1v).
61
Taip-pat sutiksiu ir
„Gairese“
„Gairėse“
rašyti, kurioms aš turbūt
62
duosiu mano Bžezinos
vertimus
vertimus
n
Note: Balys Sruoga eilių vertimą įteikė žurnalo „Gairės“ redaktoriui Vytautui Bičiūnui: „Siunčiu kol kas vertimą iš čekų originalo – Bžezinos eilių. Nor[s] aš nei iš vieno, nei iš antro laiško neturiu jokio supratimo apie „Gairių“ uždavinį ir apie jų fizionomijos perspektyvas, nei apie pagrindus, tačiau manau, kad ne pro šalį būtų ir mums Bžezinos dvasia pasiūgėti“ (Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, iš Miuncheno – į Kauną, 1923-03-21, in: VUB RS, f. 1, b. 262, l. 1r). Otokar Bžezina, „Vigilijos“ [I. Sargais mes budim tavo], [II. Klausykit! Spindulių daina], [III. O Amžino Žodžio Galia!], vertė Balys Sruoga, in: Gairės, 1923, Nr. 2, p. 1–3; dar žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 137–141. Vertimo istoriją žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 789–790. Tekstas, kurį mini Balys Sruoga, čekų kalba: Otokar Bžezina, Básnické spisy, Praha, 1920, p. 123–126.
– kad tu
žinotum
žinotum,
koks
63
tai įstabus daiktas
Tasai
tasai
Bžezina! Kokia galia, kokia gyvy-
64
bė, koks jis vienas
pasaulį,
pasauly
ir kaip jame visas pasaulis
65
sukaupta! – – – – – – – – –
66
Tu atleisk, kad aš pereitą kartą tau
Tokį
tokį
neišmin-
67
tingą laišką išsiunčiau, bet nuo to karto prasidėjo
68
manyje kažkoks judėjimas, ir dabar, rodos, kad kiek
69
geriau. Tik tu rašai man taip maža! Ar tiesa, kad tu
70
manęs
nepasiilgai.
nepasiilgai?
O aš?! Kaip aš galėčiau pasakyti!
71
Tokias ilgas ilgas valandas tau
dumoju,
dūmoju
ir naktį sapnuoju,
72
ir dar man labiau liūdna, kad Tu manęs nepasiil-
73
gai! Vandukai mylimas, mylimas mano! Kaip
74
bu
bū
gerai, kad šiandie nuo
taves
tavęs
nor mažutėlis
75
laiškutis
butų!
būtų!
Kaip būtų gerai!
76
Šiandie jau antradienis – 20 – šiandie pro mano langą
77
vėl saulė – giedra – kaitra – o aš
taoj
tuoj
vėlei eisiu
78
universiteto
rumuose
rūmuose
lindėti.
79
Tiktai iš Lietuvos vis kažkokios liūdnos žinios, viena
80
už kitą liūdnesnė, sujaudina tiktai, išblaško mintis,
81
perveria, ir vėl blaškaisi žmogus, kol susikaupi.
82
Bet
Tai
tai
gal iš dalies ir pastiprina – reikia keltis, reikia
83
eiti, reikia kovoti, savo dalią
rustybės
rūstybės
dievui ant
84
altoriaus nešti. Ir gal gerai, kad
rustybės
rūstybės
dievui,
85
nes malonės dievas tiktai
liu lengvomis
c
Critical note: lengvomis ] cor en pro iu
lengvomis
sapno bangomis
86
užliuliuoja.
užliūliuoja.
Bet tu nepyk, kad aš tau niekus rašau.
87
Aš noriu, kad Tu viską žinotum, kuo aš gyvenu, kad
88
nebučiau
nebūčiau
toks vienas, toks liūdnas.
89
taves
tavęs
labai labai
pasiilgau,
pasiilgau
ir tavo laiškučio
90
laukiu,
laukiu
kaip mylimos mylimos pasakos, kad
ar
c
Critical note: a[š] ] vid ex err ar pro aš, vid ex err r pro š
ar
aš
91
galėtau vėl kiek užsimiršti ir gyventi tolių saulėtose
92
pakalnėse. Vandukai mano, parašyk
man
man
nors
93
vieną gerą žodelį, o aš tau tiek saulėtų
sapnu
sapnų
išausiu!
94
B Tegu
c
Critical note: Tegu ] cor T pro B
Tegu
banguojas
gyvenimas,
gyvenimas
kaip
liuliuojantis
liūliuojantis
okeanas,
95
o aš vis grįžtu į
tavę
tave
pasiilgęs ir susigraužęs, ir jeigu
dušia
dūšia
96
mano blaškos,
tai int jeigu
c
Critical note: jeigu ] a ras tai int
jeigu
aš ateinu į tave vis kitas, tai
97
man rodos, kad aš Tave vis labiau ir labiau myliu!
98
Ar tai
„тихий ужас“,
„тихий ужас“,
n
Note: „Тихий ужас“ rus =„tylus siaubas“.
ar
Tai
tai
„бурное сумашествие“,
„бурное сумашествие“,
n
Note: „Бурное сумашествие“ rus =„audringa beprotybė“.
ar tai
99
giedras saulėtas džiaugsmas, Tu esi man
Tas
tas
saulėtas
100
pasakų kampelis, kur aš esu savas, kur aš jaučiu gyvybę
101
ir amžinastį, kur aš myliu ir dainuoju.
102
Vandukai mano, bučiuoju Tave visą stipriai, stipriai.
103
Tavo vienužis
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
Bal.
104
23 19–20
III
p
Physical note: [1v] //
III
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 15
Critical note: turi ] cor fl -i pro -iu, ras u
a3
Line number 20
Note: Antanas Gylys (1894–1966), gydytojas psichiatras. 1917–1924 m. studijavo Miuncheno universitete. 1921 m. įgijo filosofijos daktaro laipsnį.
a3
Line number 25
Note: Otokar Bžezina (1868–1929), čekų poetas simbolistas. Jo kūryba Balys Sruoga susidomėjo 1922 m. vasarą, ketino išsamiai analizuoti: „Gavau čekų kalba Otokar Bžezina raštus ir turiu juos, ir vokiečių kalba skaitau – rašysiu studiją: įstabus dalykas!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1922-07-08, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, l. 1v).
a3
Line number 38
Note: Balys Sruoga 1921–1923 m. buvo dienraščio Lietuva redaktorius.
a1
Line number 38
Critical note: nelaiminga ] vid ex err om l
a1
Line number 48
Critical note: raudodamas ] cor rau pro verk
a1
Line number 48
Critical note: liūnus ] cor liūn pro siūl, cor l pro s, cor n pro l
a1
Line number 55
Physical note: [1r] //
a3
Line number 56
Note: Liudas Gira (1884–1946), rašytojas, nuo 1923 m. redagavo literatūros ir kritikos žurnalą Skaitymai.
a3
Line number 58
Note: Kazys Puida (1883–1945), rašytojas, 1923–1924 m. redagavo ir leido literatūros, meno ir kritikos žurnalą Gairės, kuriame daugiausia publikuota neoromantinės ir simbolistinės krypties kūryba.
a3
Line number 59
Note: Vanda Daugirdaitė, konsultuodamasi su Baliu Sruoga, parengė spaudai straipsnį apie vokiečių rašytoją Waldemar Bonsels (1880–1952), jo gyvenimą, asmenybę, kūrybą, žr. Vanda D[augirdai]tė, „Valdemaras Bonsels“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 22, 1923, p. 140–163. Balys Sruoga žurnalo Skaitymai redaktoriui Liudui Girai rekomendavo Vandos Daugirdaitės straipsnį priimti ir jį išspausdinti: „Dar vienas dalykas. Ar jau buvo pas Tave, ar dar ateis p[ane]lė Daugirdaitė su straipsniu apie Bonsels[ą]. Būtų gera, kad galėtum jį įdėt. Man pačiam teko jis redaguoti, ir Bonse[l]są a[š] gerai pažįstu: mano nuomone, straipsnis dėtinas. Tiesa, aš į Bonselsą žiūriu visai kitaip ir taip niekuomet apie jį nerašyčiau, kaip ten parašyta, bet galima apie [jį] ir taip rašyt – ir tai turi savo raciją. Jei įdėsi – bus labai stipri materialinė ir moralinė parama pradedančioms studijoms“ (Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, iš Miuncheno – į Kauną, 1923-04-21, in: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794, l. 2r).
a1
Line number 60
Critical note: tu ] p vid ex err rep ver
a3
Line number 60
Note: Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 22, 1923, p. 79–105. Šį straipsnį Balys Sruoga pradėjo rašyti 1916 m. Petrograde, bendradarbiaudamas su dailininku Adomu Varnu, baigė rašyti 1922-02-02 Miunchene. Kitam žurnalo numeriui pasiūlytas dar vienas straipsnis: Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio sonetus“ paskaičius“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 23, 1923, p. 150–174. Apie šiuo darbus, nerimą dėl jų išspausdinimo, savijautą, finansinę padėtį Balys Sruoga rašė plačiau: „Šiuo tarpu pasiunčiu žadėtą straipsnelį apie Jurgio Savickio knygą. Kiek per ilga išėjo įžanga, bet trumpiau pasisakyti aš jau nebemokėjau, o pasisakyti reikia – perdėm jau įgriso scholastikų di[l]etantiškumas. // Vargu bau reikėtų kas šiame straipsnely trumpinti. Viena prašytau – nepadaryti taip, kaip Krėvė padarė su mano straipsniu „Laiškai apie kultūrą“ – kad jam kur velniai snukį nusvilintų. Ir šiame, ir kituose rašiniuose man reikia pasiremti kai kuriais išvadžiojimais iš ano straipsnio, bet Krėvė, pažadėjęs spausdinti – nesiteikė man nei pranešti, kad nebus spausdinamas, – ir antri metai kažkur riogso. Iš to be reikalo man tenka kitur kartotis ir nervus gadint Krėvę bekeikiant. Taigi, aną straipsnį „Laiškai apie kultūrą“, jei jis jau „Skaitymų“ aukštybei nepritiko, nužemintai prašau įduot K[aziui] Puidai – „Gairėms“. Jeigu kartais, einant L[ietuvių] m[eno] k[ūrėjų] draugijos nutarimu, su juo ryši[ai] nepalaikomi, prašau pasiųst jam paštu – kaip nors išlaidas atlyginsiu. […] // Jei ir šį straipsnelį turėtų ištikti „Laiškų apie kultūrą“ laimė – tai prašau ir jį persiųsdinti „Gairėms““ (Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, po 1923-04-04, iš Miuncheno – į Kauną, in: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794, l. 1r–v); „Paskui jau pernai aš buvau pasiuntęs „Skaitymams“ ilgą straipsnį „Laiškai apie kultūrą“ – Krėvė vis žadėjo dėt, ir nežinau, kur jis padėjo. Ar neištrauktum kur iš ma[i]šo? Galimas daiktas, kad jie „Skaitymams“ netinka, tai tuomet atiduodu tavo valiai – atiduok kam nors kitam, kad ir ne taip vožniam žurnalui (tik ne Krupavičiaus!), by tik honorarą mokėti. Mat aš vis tik rengiuos kada nors baigt universitetą ir turiu labai daug darbų, tai ir rašyt maža tenka. Iki šiol užsidarbiaudavau pinigus rašydamas į „Naujienas“, bet man tai taip įkyrėjo, kad aš daugiau nebegaliu. Tik žmogus smulkėji, daugiau nieko! Aš mielu noru rašytau daugiau į „Skaitymus“. Žiūrėk, ar galėtum man garantuoti į mėnesį 150 litų (15 dol[erių]) uždarbio – ir kiek [už] tai turėčiau parašyti? Jei galėtum garantuoti – aš tuomet visas pereinu jūsų žinion. Dabar aš nieko rimtesnio neturiu parašęs ir negaliu rašyt, nes paskendau į logikos problemas (nesijuok!). Jei jūs neturit recenzijos Savickio knygos „Šventadienio sonetai“ – tai aš netrukus atsiųsiu. Gegužės mėnesį atsiųsiu stambesnį 2–3 ar gal 4 lankų straipsnį „Lietuvių dainų elementai“ (stilistikos studijos metmenos), kuris, tikiuos, jums tiks. Bet man pinigų reikia, aš jų neturiu, o turiu gyvent ir mokintis. Būtų gera žinot šiuo reikalu Tavo nuomonę. […] // Būtų gerai, kad tu parašytum del čia mano minėtų abejonių. O mano straipsnį „Laiškai apie kultūrą“ geriausia atiduok Puidos „Gairėms“ – aš laikau neutralitetą ir su niekuo pyktis nenoriu“ (Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, 1923-04-21, iš Miuncheno – į Kauną, in: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794, l. 1r–v); „O šiuo tarpu pasiūlytau: kiek seniau aš esu pasiuntęs „Skaitymams“ straipsnį „Laiškai apie kultūrą ir sąmonę“ – „Skaitymų“ dūšiai jis yra pikta pagunda. Gal geriau tiktų „Gairėms“. Jeigu jis pozitingai ir nėra tobulas ar labai mandras, bet jame yra pakankamai medžiagos, kad mūsų publicistikoj pradėt skandalą ir smegenų pažaliavusią košeleną piktais pipirais pabarstyti. Todel pasiūlau atsiimt tą straipsnį iš „Skaitymų“ (Girai pranešiau, kad išduot) – būt gerai, kad bent dalis antroj knygoj tilptų“ (Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, 1923-03-21, iš Miuncheno – į Kauną, in: VUB RS, f. 1, b. 262, l. 1v).
a3
Line number 62
Note: Balys Sruoga eilių vertimą įteikė žurnalo „Gairės“ redaktoriui Vytautui Bičiūnui: „Siunčiu kol kas vertimą iš čekų originalo – Bžezinos eilių. Nor[s] aš nei iš vieno, nei iš antro laiško neturiu jokio supratimo apie „Gairių“ uždavinį ir apie jų fizionomijos perspektyvas, nei apie pagrindus, tačiau manau, kad ne pro šalį būtų ir mums Bžezinos dvasia pasiūgėti“ (Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, iš Miuncheno – į Kauną, 1923-03-21, in: VUB RS, f. 1, b. 262, l. 1r). Otokar Bžezina, „Vigilijos“ [I. Sargais mes budim tavo], [II. Klausykit! Spindulių daina], [III. O Amžino Žodžio Galia!], vertė Balys Sruoga, in: Gairės, 1923, Nr. 2, p. 1–3; dar žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 137–141. Vertimo istoriją žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 789–790. Tekstas, kurį mini Balys Sruoga, čekų kalba: Otokar Bžezina, Básnické spisy, Praha, 1920, p. 123–126.
a1
Line number 85
Critical note: lengvomis ] cor en pro iu
a1
Line number 90
Critical note: a[š] ] vid ex err ar pro aš, vid ex err r pro š
a1
Line number 94
Critical note: Tegu ] cor T pro B
a1
Line number 96
Critical note: jeigu ] a ras tai int
a3
Line number 98
Note: „Тихий ужас“ rus =„tylus siaubas“.
a3
Line number 98
Note: „Бурное сумашествие“ rus =„audringa beprotybė“.
a1
Line number 103
Critical note: Bal ] sign
a1
Unnumbered line
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_03_19_20_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_03_19_20_vd_1v.jpgX (Close panel)
image