Liudui Girai, 1923-03-23

X (Close panel) Bibliographic Information

Liudui Girai, 1923-03-23

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794. Laiškas. Be vietos. Lokalizuota pagal Balio Sruogos biografiją, kitus tuo metu Balio Sruogos rašytus laiškus Liudui Girai. Rašyta 22,5×14,5 cm gelstelėjusio, laiškinio popieriaus pailgais langeliais lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau (lankstymo į dvi dalis žymės). Yra įplyšimų. Susegimo dviem sąvaržėlėmis žymės (rudos dėmės). Kampai aplankstyti. Numeruota (3, 7.), pažymėta (B. Sruoga) paprastu, violetiniu pieštukais kita ranka. 1v prierašas Balio Sruogos ranka parkeriu (mėlynu rašalu): „Liūdui Girai“. Be voko. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 270. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-04-04: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1923-04-04: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-04-04: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą (Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius, tel.: +370 5 239 8586, el. paštas: rkrs@lnb.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, iš Miuncheno – į Kauną, 1923-04-04, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_04_04_lg.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesą parodo pažymos „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinio užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinio rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Miels Giriuk,
1
Miels Giriuk,
2
Prašau įduoti mano broliui
Kaziui
Kaziui
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis.
man
3
priklausomą honorarą už paskutinę knygą
4
„Skaitymų“
„Skaitymų“
n
Note: Skaitymai – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m. Kaune. Žurnale bendradarbiavo Balys Sruoga. 1923 m. žurnalą redagavo Liudas Gira.
eiles
eiles
n
Note: Balys Sruoga, „Iš himnų gripei“, „Sodo meilė“, „Kaip žuvėdra klykdama“, „Po šalna“, „Vidunaktinė“, „Be palaiminimo“, „Krikštolėliai“, „Atgaila“, „Pavasarinė“, „Tylinti aidija“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 21, p. 49–56.
ir
recenzijas.
recenzijas.
n
Note: B. Sirakūzinas [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionies (Kalėdų kaukė) Glūdi liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 21, p. 69–81; B. Sirakūzinas [Balys Sruoga], „Aklasmatė „Magaryčios““, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 21, p. 82–89. Vėliau išspausdintas dar vienas darbas, žr. Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 22, p. 79–105.
Ant tuščio
5
mano pasirašyto blanko galima prirašyti –
6
ir bus sąskaita.
Mokėk,
Mokėk
kiek galėdamas
7
daugiau, nes
,
biednas
griešnikas
griešnykas,
esu
8
labai
nusmukes.
nusmukęs.
S
c
Critical note: Už ] cor pro S, cor U pro S
keleto dienų
pasiusiu
pasiųsiu
9
kiek ilgesnę
Savickio
Savickio
n
Note: Jurgis Savickis (1890–1952), prozininkas. Toliau kalbama apie 1922 m. išleistą jo apsakymų knygą Šventadienio sonetai.
„Šventadienio
10
Sonetų“
sonetų“
recenziją.
recenziją.
n
Note: Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio Sonetus“ paskaičius“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 23, p. 150–174. Balys Sruoga Jurgį Savickį vertino kaip „didį dailininką“, „stiprų talentą“, „poetą tapytoją“, parašiusį „įžymų veikalą“ „gal ir ne vien mūsų literatūroj“, todėl pranašavo jam gero prozininko ateitį. Kruopščiai išanalizavęs pirmąjį Jurgio Savickio apsakymų rinkinį, Balys Sruoga paaiškino kritikams (Adomui Jakštui, Vincui Mykolaičiui-Putinui), kad Jurgio Savickio kūrybos fenomenas atsiskleidžia tik perpratus formos ir turinio sintezę. Balys Sruoga analizavo trijų Jurgio Savickio kūrinių („Ad astra“, „Vagis“, „Komediantai“) netradicinio pasakojimo ir jo raiškos (metaforinės konstrukcijos) ypatumus. Balys Sruoga skatino Jurgio Savickio kūrybą matyti platesniame kultūros kontekste.
Gaila
Tik,
tik,
kad neturiu
11
„Draugijos“
„Draugijos“,
n
Note: Draugija – literatūros, mokslo ir politikos žurnalas, ėjęs kas mėnesį 1907–1914 m. ir 1919–1933 m. ir kas dvi savaites 1937–1940 m. Kaune.
kur
Jakštas
Jakštas
n
Note: Adomas Dambrauskas-Jakštas (1860–1938), poetas, kritikas, publicistas. 1923 m. redagavo Draugijos žurnalą, įvedė knygų recenzavimą. Buvo pirmasis normatyvinės kritikos kūrėjas.
bliuznija
bliuznija
n
Note: Adomas Jakštas nepalankiai vertino Jurgio Savickio kūrybos rinkinį, laiko jį „pseudokūryba“, paviršutiniška, „dekadentiška proza“. Peikė neva beprasmį ir tuščią rinkinio pavadinimą – „kaip nieko nesakantį“. Pasigedo pasakojimo „grynumo“. Kritikavo neapgalvotą, todėl nemotyvuotą, nevykusią simbolizmo, psichologizmo ir realizmo sintezę, „menką turinį“. Peikė „nevykusią kalbą ir rašybą“. Rašytojo talentą apibūdino „nedisciplinuotu, pasišiaušusiu“. Išskyrė tik kelis geriau parašytus apsakymus – „Vagį“, „Ad astra“, „Kaukes“. Ironiškai baigė, kad „Savickiui belieka vien ta garbė, kad jis tarp mūsų diplomatų yra pirmutinis beletristas“ (Adomas Jakštas, „J. Savickis, „Šventadienio sonetai“, in: Draugija, Kaunas, 1923, Nr. 1–2, p. 50–51).
del tos
12
knygos, o tai straipsnį būt galima pa-
13
daryti gyvesnį.
14
Šiuo tarpu kloniojuos
15
ir visą spaudžiu.
16
Tavo Balys Sruoga
17
4/IV
23
p
Physical note: [1r] //
23

Facsimile Image Placeholder

18
Liūdui Girai
p
Physical note: [1v] //]
Liūdui Girai
Liudui Girai

Facsimile Image Placeholder

Miels Giriuk,
1
Miels Giriuk,
2
Prašau įduoti mano broliui
Kaziui
Kaziui
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis.
man
3
priklausomą honorarą už paskutinę knygą
4
„Skaitymų“
„Skaitymų“
n
Note: Skaitymai – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m. Kaune. Žurnale bendradarbiavo Balys Sruoga. 1923 m. žurnalą redagavo Liudas Gira.
eiles
eiles
n
Note: Balys Sruoga, „Iš himnų gripei“, „Sodo meilė“, „Kaip žuvėdra klykdama“, „Po šalna“, „Vidunaktinė“, „Be palaiminimo“, „Krikštolėliai“, „Atgaila“, „Pavasarinė“, „Tylinti aidija“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 21, p. 49–56.
ir
recenzijas.
recenzijas.
n
Note: B. Sirakūzinas [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionies (Kalėdų kaukė) Glūdi liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 21, p. 69–81; B. Sirakūzinas [Balys Sruoga], „Aklasmatė „Magaryčios““, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 21, p. 82–89. Vėliau išspausdintas dar vienas darbas, žr. Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 22, p. 79–105.
Ant tuščio
5
mano pasirašyto blanko galima prirašyti –
6
ir bus sąskaita.
Mokėk,
Mokėk
kiek galėdamas
7
daugiau, nes
,
biednas
griešnikas
griešnykas,
esu
8
labai
nusmukes.
nusmukęs.
S
c
Critical note: Už ] cor pro S, cor U pro S
keleto dienų
pasiusiu
pasiųsiu
9
kiek ilgesnę
Savickio
Savickio
n
Note: Jurgis Savickis (1890–1952), prozininkas. Toliau kalbama apie 1922 m. išleistą jo apsakymų knygą Šventadienio sonetai.
„Šventadienio
10
Sonetų“
sonetų“
recenziją.
recenziją.
n
Note: Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio Sonetus“ paskaičius“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 23, p. 150–174. Balys Sruoga Jurgį Savickį vertino kaip „didį dailininką“, „stiprų talentą“, „poetą tapytoją“, parašiusį „įžymų veikalą“ „gal ir ne vien mūsų literatūroj“, todėl pranašavo jam gero prozininko ateitį. Kruopščiai išanalizavęs pirmąjį Jurgio Savickio apsakymų rinkinį, Balys Sruoga paaiškino kritikams (Adomui Jakštui, Vincui Mykolaičiui-Putinui), kad Jurgio Savickio kūrybos fenomenas atsiskleidžia tik perpratus formos ir turinio sintezę. Balys Sruoga analizavo trijų Jurgio Savickio kūrinių („Ad astra“, „Vagis“, „Komediantai“) netradicinio pasakojimo ir jo raiškos (metaforinės konstrukcijos) ypatumus. Balys Sruoga skatino Jurgio Savickio kūrybą matyti platesniame kultūros kontekste.
Gaila
Tik,
tik,
kad neturiu
11
„Draugijos“
„Draugijos“,
n
Note: Draugija – literatūros, mokslo ir politikos žurnalas, ėjęs kas mėnesį 1907–1914 m. ir 1919–1933 m. ir kas dvi savaites 1937–1940 m. Kaune.
kur
Jakštas
Jakštas
n
Note: Adomas Dambrauskas-Jakštas (1860–1938), poetas, kritikas, publicistas. 1923 m. redagavo Draugijos žurnalą, įvedė knygų recenzavimą. Buvo pirmasis normatyvinės kritikos kūrėjas.
bliuznija
bliuznija
n
Note: Adomas Jakštas nepalankiai vertino Jurgio Savickio kūrybos rinkinį, laiko jį „pseudokūryba“, paviršutiniška, „dekadentiška proza“. Peikė neva beprasmį ir tuščią rinkinio pavadinimą – „kaip nieko nesakantį“. Pasigedo pasakojimo „grynumo“. Kritikavo neapgalvotą, todėl nemotyvuotą, nevykusią simbolizmo, psichologizmo ir realizmo sintezę, „menką turinį“. Peikė „nevykusią kalbą ir rašybą“. Rašytojo talentą apibūdino „nedisciplinuotu, pasišiaušusiu“. Išskyrė tik kelis geriau parašytus apsakymus – „Vagį“, „Ad astra“, „Kaukes“. Ironiškai baigė, kad „Savickiui belieka vien ta garbė, kad jis tarp mūsų diplomatų yra pirmutinis beletristas“ (Adomas Jakštas, „J. Savickis, „Šventadienio sonetai“, in: Draugija, Kaunas, 1923, Nr. 1–2, p. 50–51).
del tos
12
knygos, o tai straipsnį būt galima pa-
13
daryti gyvesnį.
14
Šiuo tarpu kloniojuos
15
ir visą spaudžiu.
16
Tavo Balys Sruoga
17
4/IV
23
p
Physical note: [1r] //
23

Facsimile Image Placeholder

18
Liūdui Girai
p
Physical note: [1v] //]
Liūdui Girai
Liudui Girai

Facsimile Image Placeholder

Miels Giriuk,
1
Miels Giriuk,
2
Prašau įduoti mano broliui
Kaziui
Kaziui
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis.
man
3
priklausomą honorarą už paskutinę knygą
4
„Skaitymų“
„Skaitymų“
n
Note: Skaitymai – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m. Kaune. Žurnale bendradarbiavo Balys Sruoga. 1923 m. žurnalą redagavo Liudas Gira.
eiles
eiles
n
Note: Balys Sruoga, „Iš himnų gripei“, „Sodo meilė“, „Kaip žuvėdra klykdama“, „Po šalna“, „Vidunaktinė“, „Be palaiminimo“, „Krikštolėliai“, „Atgaila“, „Pavasarinė“, „Tylinti aidija“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 21, p. 49–56.
ir
recenzijas.
recenzijas.
n
Note: B. Sirakūzinas [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionies (Kalėdų kaukė) Glūdi liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 21, p. 69–81; B. Sirakūzinas [Balys Sruoga], „Aklasmatė „Magaryčios““, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 21, p. 82–89. Vėliau išspausdintas dar vienas darbas, žr. Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 22, p. 79–105.
Ant tuščio
5
mano pasirašyto blanko galima prirašyti –
6
ir bus sąskaita.
Mokėk,
Mokėk
kiek galėdamas
7
daugiau, nes
,
biednas
griešnikas
griešnykas,
esu
8
labai
nusmukes.
nusmukęs.
S
c
Critical note: Už ] cor pro S, cor U pro S
keleto dienų
pasiusiu
pasiųsiu
9
kiek ilgesnę
Savickio
Savickio
n
Note: Jurgis Savickis (1890–1952), prozininkas. Toliau kalbama apie 1922 m. išleistą jo apsakymų knygą Šventadienio sonetai.
„Šventadienio
10
Sonetų“
sonetų“
recenziją.
recenziją.
n
Note: Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio Sonetus“ paskaičius“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 23, p. 150–174. Balys Sruoga Jurgį Savickį vertino kaip „didį dailininką“, „stiprų talentą“, „poetą tapytoją“, parašiusį „įžymų veikalą“ „gal ir ne vien mūsų literatūroj“, todėl pranašavo jam gero prozininko ateitį. Kruopščiai išanalizavęs pirmąjį Jurgio Savickio apsakymų rinkinį, Balys Sruoga paaiškino kritikams (Adomui Jakštui, Vincui Mykolaičiui-Putinui), kad Jurgio Savickio kūrybos fenomenas atsiskleidžia tik perpratus formos ir turinio sintezę. Balys Sruoga analizavo trijų Jurgio Savickio kūrinių („Ad astra“, „Vagis“, „Komediantai“) netradicinio pasakojimo ir jo raiškos (metaforinės konstrukcijos) ypatumus. Balys Sruoga skatino Jurgio Savickio kūrybą matyti platesniame kultūros kontekste.
Gaila
Tik,
tik,
kad neturiu
11
„Draugijos“
„Draugijos“,
n
Note: Draugija – literatūros, mokslo ir politikos žurnalas, ėjęs kas mėnesį 1907–1914 m. ir 1919–1933 m. ir kas dvi savaites 1937–1940 m. Kaune.
kur
Jakštas
Jakštas
n
Note: Adomas Dambrauskas-Jakštas (1860–1938), poetas, kritikas, publicistas. 1923 m. redagavo Draugijos žurnalą, įvedė knygų recenzavimą. Buvo pirmasis normatyvinės kritikos kūrėjas.
bliuznija
bliuznija
n
Note: Adomas Jakštas nepalankiai vertino Jurgio Savickio kūrybos rinkinį, laiko jį „pseudokūryba“, paviršutiniška, „dekadentiška proza“. Peikė neva beprasmį ir tuščią rinkinio pavadinimą – „kaip nieko nesakantį“. Pasigedo pasakojimo „grynumo“. Kritikavo neapgalvotą, todėl nemotyvuotą, nevykusią simbolizmo, psichologizmo ir realizmo sintezę, „menką turinį“. Peikė „nevykusią kalbą ir rašybą“. Rašytojo talentą apibūdino „nedisciplinuotu, pasišiaušusiu“. Išskyrė tik kelis geriau parašytus apsakymus – „Vagį“, „Ad astra“, „Kaukes“. Ironiškai baigė, kad „Savickiui belieka vien ta garbė, kad jis tarp mūsų diplomatų yra pirmutinis beletristas“ (Adomas Jakštas, „J. Savickis, „Šventadienio sonetai“, in: Draugija, Kaunas, 1923, Nr. 1–2, p. 50–51).
del tos
12
knygos, o tai straipsnį būt galima pa-
13
daryti gyvesnį.
14
Šiuo tarpu kloniojuos
15
ir visą spaudžiu.
16
Tavo Balys Sruoga
17
4/IV
23
p
Physical note: [1r] //
23

Facsimile Image Placeholder

18
Liūdui Girai
p
Physical note: [1v] //]
Liūdui Girai
Liudui Girai
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 2
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis.
a3
Line number 4
Note: Skaitymai – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m. Kaune. Žurnale bendradarbiavo Balys Sruoga. 1923 m. žurnalą redagavo Liudas Gira.
a3
Line number 4
Note: Balys Sruoga, „Iš himnų gripei“, „Sodo meilė“, „Kaip žuvėdra klykdama“, „Po šalna“, „Vidunaktinė“, „Be palaiminimo“, „Krikštolėliai“, „Atgaila“, „Pavasarinė“, „Tylinti aidija“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 21, p. 49–56.
a3
Line number 4
Note: B. Sirakūzinas [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionies (Kalėdų kaukė) Glūdi liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 21, p. 69–81; B. Sirakūzinas [Balys Sruoga], „Aklasmatė „Magaryčios““, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 21, p. 82–89. Vėliau išspausdintas dar vienas darbas, žr. Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 22, p. 79–105.
a1
Line number 8
Critical note: Už ] cor pro S, cor U pro S
a3
Line number 9
Note: Jurgis Savickis (1890–1952), prozininkas. Toliau kalbama apie 1922 m. išleistą jo apsakymų knygą Šventadienio sonetai.
a3
Line number 10
Note: Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio Sonetus“ paskaičius“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 23, p. 150–174. Balys Sruoga Jurgį Savickį vertino kaip „didį dailininką“, „stiprų talentą“, „poetą tapytoją“, parašiusį „įžymų veikalą“ „gal ir ne vien mūsų literatūroj“, todėl pranašavo jam gero prozininko ateitį. Kruopščiai išanalizavęs pirmąjį Jurgio Savickio apsakymų rinkinį, Balys Sruoga paaiškino kritikams (Adomui Jakštui, Vincui Mykolaičiui-Putinui), kad Jurgio Savickio kūrybos fenomenas atsiskleidžia tik perpratus formos ir turinio sintezę. Balys Sruoga analizavo trijų Jurgio Savickio kūrinių („Ad astra“, „Vagis“, „Komediantai“) netradicinio pasakojimo ir jo raiškos (metaforinės konstrukcijos) ypatumus. Balys Sruoga skatino Jurgio Savickio kūrybą matyti platesniame kultūros kontekste.
a3
Line number 11
Note: Draugija – literatūros, mokslo ir politikos žurnalas, ėjęs kas mėnesį 1907–1914 m. ir 1919–1933 m. ir kas dvi savaites 1937–1940 m. Kaune.
a3
Line number 11
Note: Adomas Dambrauskas-Jakštas (1860–1938), poetas, kritikas, publicistas. 1923 m. redagavo Draugijos žurnalą, įvedė knygų recenzavimą. Buvo pirmasis normatyvinės kritikos kūrėjas.
a3
Line number 11
Note: Adomas Jakštas nepalankiai vertino Jurgio Savickio kūrybos rinkinį, laiko jį „pseudokūryba“, paviršutiniška, „dekadentiška proza“. Peikė neva beprasmį ir tuščią rinkinio pavadinimą – „kaip nieko nesakantį“. Pasigedo pasakojimo „grynumo“. Kritikavo neapgalvotą, todėl nemotyvuotą, nevykusią simbolizmo, psichologizmo ir realizmo sintezę, „menką turinį“. Peikė „nevykusią kalbą ir rašybą“. Rašytojo talentą apibūdino „nedisciplinuotu, pasišiaušusiu“. Išskyrė tik kelis geriau parašytus apsakymus – „Vagį“, „Ad astra“, „Kaukes“. Ironiškai baigė, kad „Savickiui belieka vien ta garbė, kad jis tarp mūsų diplomatų yra pirmutinis beletristas“ (Adomas Jakštas, „J. Savickis, „Šventadienio sonetai“, in: Draugija, Kaunas, 1923, Nr. 1–2, p. 50–51).
a1
Line number 17
Physical note: [1r] //
a1
Line number 18
Physical note: [1v] //]
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_04_04_lg_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_04_04_lg_1v.jpgX (Close panel)
image