Liudui Girai, po 1923-04-04

X (Close panel) Bibliographic Information

Liudui Girai, po 1923-04-04

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1923-04-04 laišką (Balys Sruoga žadėjo atsiųsti ilgesnę Jurgio Savickio knygos „Šventadienio sonetai“ recenziją), turinį („Šiuo tarpu pasiunčiu ir žadėtą straipsnelį apie Jurgio Savickio knygą“). Rašyta 21,9×21,1 cm gelstelėjusio, laiškinio, drobės faktūros popieraus atplėštame lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į keturias dalis žymės). Aplankstyta. Kampai ir kraštai apiplyšę, apšiurę. Numeruota pieštuku kita ranka (114, 6, 113). Be voko. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 27. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: po 1923-04-04: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: po 1923-04-04: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: po 1923-04-04: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą (Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius, tel.: +370 5 239 8586, el. paštas: rkrs@lnb.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, iš Miuncheno – į Kauną, po 1923-04-04, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_04_04_po_lg.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesą parodo pažymos „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinio užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinio rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Didelis Pons „Skaitymų“ Redaktorius,
1
Didelis Pons
„Skaitymų“
„Skaitymų“
n
Note: Skaitymai – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m. Kaune. Žurnalo redaktorius – Vincas Krėvė. 1923 m. žurnalą redagavo Liudas Gira. Žurnale bendradarbiavo Balys Sruoga.
Redaktorius,
2
Jei nesiteiki atsakyti į mano mizernus laiškus, tai
3
daugiau atsakinėti ir neprašau.
4
Šiuo tarpu pasiunčiu žadėtą straipsnelį apie Jurgio
5
Savickio
knygą.
knygą.
n
Note: Kalbama apie 1922 m. išleistą Jurgio Savickio (1890–1952) apsakymų knygą Šventadienio sonetai. Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio sonetus“ paskaičius, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 23, 1923, p. 150–174.
Kiek
perilga
per ilga
išėjo įžanga, bet trumpiau
6
pasisakyti aš jau nebemokėjau, o pasisakyti reikia –
7
perdėm jau
įgrįso man
c
Critical note: įgriso ] p ras man
įgrįso
įgriso
skolastikų
scholastikų
dietantiškumas.
c
Critical note: di[l]etantiškumas ] vid ex err om l
dietantiškumas.
diletantiškumas.
8
Vargu bau reikėtų kas šiame straipsnely trum-
9
pinti. Viena prašytau – nepadaryti taip, kaip
Krėvė
Krėvė
n
Note: Vincas Mickevičius-Krėvė (1882–1954), prozininkas, dramaturgas, buvęs žurnalo Skaitymai redaktorius.
10
padarė su
Mano mano
c
Critical note: mano ] cor m pro capit
mano
straipsniu
laiškai Laiškai
c
Critical note: Laiškai ] cor L pro min
„Laiškai
apie
kultūrą“ –
kultūrą“
n
Note: Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 22, p. 79–105.
11
kad jam kur velniai snukį nusvilintų. Ir šiame,
12
ir kituose rašiniuose man
reike reikia
c
Critical note: reikia ] cor fl -ia pro -e
reikia
pasiremti
13
kai
kuriais savo
c
Critical note: kuriais ] p ras savo
kuriais
išvasžiojimais išvadžiojimais
c
Critical note: išvadžiojimais ] cor d pro s
išvadžiojimais
iš ano straipsnio,
14
bet Krėvė pažadėjęs
spausdinti kažk
c
Critical note: spausdinti – ] p ras kažk
spausdinti
spausdinti
nesiteikė
15
man nei pranešti, kad nebus spausdinamas – ir
16
antri metai
kaž kur
kažkur
riogso. Iš to be reikalo man
17
tenka kitur kartotis ir nervus gadint Krėvę
18
bekeikiant.
Taigi,
Taigi
aną straipsnį „Laiškai apie
19
kultūrą“, jei jis jau „Skaitymų“ aukštybei nepri-
20
tiko, nužemintai prašau įduot K. Puidai –
21
„Gairėms“.
„Gairėms“.
n
Note: Gairės – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, ėjęs 1923–1924 m. Kaune. Redaktorius – Kazys Puida (1883–1945).
Jeigu,
Jeigu
kartais, einant
L. M. K. Draugijos
L. M. K. draugijos
n
Note: Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune. Liudas Gira tuo metu buvo Dramos sekcijos pirmininkas, Valstybės dramos teatro direktorius (1922–1925).
22
nutarimu, su juo
ryšiu
ryšiai
nepalaikant nepalaikomi ,
c
Critical note: nepalaikomi ] cor pro nepalaikant, cor omi pro ant
nepalaikomi,
prašau
23
pasiust
pasiųst
jam paštu – kaip nors išlaidas atly-
24
ginsiu.
Be to
Be to,
aš negaliu atsistebėti
L. M. K. Drau-
L. M. K. drau-
25
gijos „boikoto“ rezoliucija. Kova tokiomis prie-
26
monėmis, kad ir su nekultūringais, smerktinais
27
reiškiniais, draugijai garbės nedaro! Beje, greit
28
persikelia į Kauną Juozas
Herbačauskas,
p
Physical note: [1r] //
Herbačauskas,
Herbačauskas,
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), eseistas, literatūros kritikas, prozininkas. Nuo 1911 m. Krokuvos universitete dėstė lietuvių kalbą, 1923–1932 m. Kauno universiteto lenkų kalbos ir literatūros dėstytojas.

Facsimile Image Placeholder

29
tai turėsite klapato ir be rezoliucijų! Prašau nema-
30
nyt, kad mane kas anos kompanijos papirko: su
31
Bičiūnu
Bičiūnu
n
Note: Vytautas Bičiūnas (1893–1943), tuo metu dėstė dailę Kauno meno mokykloje, buvo Vilkolakio ir Tautos teatrų aktorius, dramaturgas, scenografas. Balys Sruoga nevertino Vytuoto Bičiūno, laikė ji neaukšto talento žmogumi.
senai rankos kits kitam neduodam, ant
32
Puidos apsibrozijau, o su
Sutku
Sutku
n
Note: Antanas Sutkus (1892–1968), teatro režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius, 1922 m. suorganizavęs Tautos teatro studiją, kur Balys Sruoga skaitė teatro istoriją. Antano Sutkaus, propagavusio commedia dell’arte idėjas, vėliau, pasidavusio rutinai, apsiribojusio diletantiškomis pjesėmis, veikla Balys Sruoga nusivylė.
ir susirašinėjęs
33
niekumet nėsu. Tik mane erzina žmonių
34
susmulkėjimas.
35
Jei ir šį straipsnelį turėtų ištikti „Laiškų
36
apie kultūrą“ laimė – tai prašau ir jį
persius-
persiųs-
37
dinti „Gairėms“.
38
O šiaip – kloniojuos.
39
Balys Sruoga
p
Physical note: [1v] //
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder

Didelis Pons „Skaitymų“ Redaktorius,
1
Didelis Pons
„Skaitymų“
„Skaitymų“
n
Note: Skaitymai – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m. Kaune. Žurnalo redaktorius – Vincas Krėvė. 1923 m. žurnalą redagavo Liudas Gira. Žurnale bendradarbiavo Balys Sruoga.
Redaktorius,
2
Jei nesiteiki atsakyti į mano mizernus laiškus, tai
3
daugiau atsakinėti ir neprašau.
4
Šiuo tarpu pasiunčiu žadėtą straipsnelį apie Jurgio
5
Savickio
knygą.
knygą.
n
Note: Kalbama apie 1922 m. išleistą Jurgio Savickio (1890–1952) apsakymų knygą Šventadienio sonetai. Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio sonetus“ paskaičius, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 23, 1923, p. 150–174.
Kiek
perilga
per ilga
išėjo įžanga, bet trumpiau
6
pasisakyti aš jau nebemokėjau, o pasisakyti reikia –
7
perdėm jau
įgrįso man
c
Critical note: įgriso ] p ras man
įgrįso
įgriso
skolastikų
scholastikų
dietantiškumas.
c
Critical note: di[l]etantiškumas ] vid ex err om l
dietantiškumas.
diletantiškumas.
8
Vargu bau reikėtų kas šiame straipsnely trum-
9
pinti. Viena prašytau – nepadaryti taip, kaip
Krėvė
Krėvė
n
Note: Vincas Mickevičius-Krėvė (1882–1954), prozininkas, dramaturgas, buvęs žurnalo Skaitymai redaktorius.
10
padarė su
Mano mano
c
Critical note: mano ] cor m pro capit
mano
straipsniu
laiškai Laiškai
c
Critical note: Laiškai ] cor L pro min
„Laiškai
apie
kultūrą“ –
kultūrą“
n
Note: Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 22, p. 79–105.
11
kad jam kur velniai snukį nusvilintų. Ir šiame,
12
ir kituose rašiniuose man
reike reikia
c
Critical note: reikia ] cor fl -ia pro -e
reikia
pasiremti
13
kai
kuriais savo
c
Critical note: kuriais ] p ras savo
kuriais
išvasžiojimais išvadžiojimais
c
Critical note: išvadžiojimais ] cor d pro s
išvadžiojimais
iš ano straipsnio,
14
bet Krėvė pažadėjęs
spausdinti kažk
c
Critical note: spausdinti – ] p ras kažk
spausdinti
spausdinti
nesiteikė
15
man nei pranešti, kad nebus spausdinamas – ir
16
antri metai
kaž kur
kažkur
riogso. Iš to be reikalo man
17
tenka kitur kartotis ir nervus gadint Krėvę
18
bekeikiant.
Taigi,
Taigi
aną straipsnį „Laiškai apie
19
kultūrą“, jei jis jau „Skaitymų“ aukštybei nepri-
20
tiko, nužemintai prašau įduot K. Puidai –
21
„Gairėms“.
„Gairėms“.
n
Note: Gairės – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, ėjęs 1923–1924 m. Kaune. Redaktorius – Kazys Puida (1883–1945).
Jeigu,
Jeigu
kartais, einant
L. M. K. Draugijos
L. M. K. draugijos
n
Note: Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune. Liudas Gira tuo metu buvo Dramos sekcijos pirmininkas, Valstybės dramos teatro direktorius (1922–1925).
22
nutarimu, su juo
ryšiu
ryšiai
nepalaikant nepalaikomi ,
c
Critical note: nepalaikomi ] cor pro nepalaikant, cor omi pro ant
nepalaikomi,
prašau
23
pasiust
pasiųst
jam paštu – kaip nors išlaidas atly-
24
ginsiu.
Be to
Be to,
aš negaliu atsistebėti
L. M. K. Drau-
L. M. K. drau-
25
gijos „boikoto“ rezoliucija. Kova tokiomis prie-
26
monėmis, kad ir su nekultūringais, smerktinais
27
reiškiniais, draugijai garbės nedaro! Beje, greit
28
persikelia į Kauną Juozas
Herbačauskas,
p
Physical note: [1r] //
Herbačauskas,
Herbačauskas,
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), eseistas, literatūros kritikas, prozininkas. Nuo 1911 m. Krokuvos universitete dėstė lietuvių kalbą, 1923–1932 m. Kauno universiteto lenkų kalbos ir literatūros dėstytojas.

Facsimile Image Placeholder

29
tai turėsite klapato ir be rezoliucijų! Prašau nema-
30
nyt, kad mane kas anos kompanijos papirko: su
31
Bičiūnu
Bičiūnu
n
Note: Vytautas Bičiūnas (1893–1943), tuo metu dėstė dailę Kauno meno mokykloje, buvo Vilkolakio ir Tautos teatrų aktorius, dramaturgas, scenografas. Balys Sruoga nevertino Vytuoto Bičiūno, laikė ji neaukšto talento žmogumi.
senai rankos kits kitam neduodam, ant
32
Puidos apsibrozijau, o su
Sutku
Sutku
n
Note: Antanas Sutkus (1892–1968), teatro režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius, 1922 m. suorganizavęs Tautos teatro studiją, kur Balys Sruoga skaitė teatro istoriją. Antano Sutkaus, propagavusio commedia dell’arte idėjas, vėliau, pasidavusio rutinai, apsiribojusio diletantiškomis pjesėmis, veikla Balys Sruoga nusivylė.
ir susirašinėjęs
33
niekumet nėsu. Tik mane erzina žmonių
34
susmulkėjimas.
35
Jei ir šį straipsnelį turėtų ištikti „Laiškų
36
apie kultūrą“ laimė – tai prašau ir jį
persius-
persiųs-
37
dinti „Gairėms“.
38
O šiaip – kloniojuos.
39
Balys Sruoga
p
Physical note: [1v] //
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder

Didelis Pons „Skaitymų“ Redaktorius,
1
Didelis Pons
„Skaitymų“
„Skaitymų“
n
Note: Skaitymai – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m. Kaune. Žurnalo redaktorius – Vincas Krėvė. 1923 m. žurnalą redagavo Liudas Gira. Žurnale bendradarbiavo Balys Sruoga.
Redaktorius,
2
Jei nesiteiki atsakyti į mano mizernus laiškus, tai
3
daugiau atsakinėti ir neprašau.
4
Šiuo tarpu pasiunčiu žadėtą straipsnelį apie Jurgio
5
Savickio
knygą.
knygą.
n
Note: Kalbama apie 1922 m. išleistą Jurgio Savickio (1890–1952) apsakymų knygą Šventadienio sonetai. Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio sonetus“ paskaičius, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 23, 1923, p. 150–174.
Kiek
perilga
per ilga
išėjo įžanga, bet trumpiau
6
pasisakyti aš jau nebemokėjau, o pasisakyti reikia –
7
perdėm jau
įgrįso man
c
Critical note: įgriso ] p ras man
įgrįso
įgriso
skolastikų
scholastikų
dietantiškumas.
c
Critical note: di[l]etantiškumas ] vid ex err om l
dietantiškumas.
diletantiškumas.
8
Vargu bau reikėtų kas šiame straipsnely trum-
9
pinti. Viena prašytau – nepadaryti taip, kaip
Krėvė
Krėvė
n
Note: Vincas Mickevičius-Krėvė (1882–1954), prozininkas, dramaturgas, buvęs žurnalo Skaitymai redaktorius.
10
padarė su
Mano mano
c
Critical note: mano ] cor m pro capit
mano
straipsniu
laiškai Laiškai
c
Critical note: Laiškai ] cor L pro min
„Laiškai
apie
kultūrą“ –
kultūrą“
n
Note: Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 22, p. 79–105.
11
kad jam kur velniai snukį nusvilintų. Ir šiame,
12
ir kituose rašiniuose man
reike reikia
c
Critical note: reikia ] cor fl -ia pro -e
reikia
pasiremti
13
kai
kuriais savo
c
Critical note: kuriais ] p ras savo
kuriais
išvasžiojimais išvadžiojimais
c
Critical note: išvadžiojimais ] cor d pro s
išvadžiojimais
iš ano straipsnio,
14
bet Krėvė pažadėjęs
spausdinti kažk
c
Critical note: spausdinti – ] p ras kažk
spausdinti
spausdinti
nesiteikė
15
man nei pranešti, kad nebus spausdinamas – ir
16
antri metai
kaž kur
kažkur
riogso. Iš to be reikalo man
17
tenka kitur kartotis ir nervus gadint Krėvę
18
bekeikiant.
Taigi,
Taigi
aną straipsnį „Laiškai apie
19
kultūrą“, jei jis jau „Skaitymų“ aukštybei nepri-
20
tiko, nužemintai prašau įduot K. Puidai –
21
„Gairėms“.
„Gairėms“.
n
Note: Gairės – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, ėjęs 1923–1924 m. Kaune. Redaktorius – Kazys Puida (1883–1945).
Jeigu,
Jeigu
kartais, einant
L. M. K. Draugijos
L. M. K. draugijos
n
Note: Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune. Liudas Gira tuo metu buvo Dramos sekcijos pirmininkas, Valstybės dramos teatro direktorius (1922–1925).
22
nutarimu, su juo
ryšiu
ryšiai
nepalaikant nepalaikomi ,
c
Critical note: nepalaikomi ] cor pro nepalaikant, cor omi pro ant
nepalaikomi,
prašau
23
pasiust
pasiųst
jam paštu – kaip nors išlaidas atly-
24
ginsiu.
Be to
Be to,
aš negaliu atsistebėti
L. M. K. Drau-
L. M. K. drau-
25
gijos „boikoto“ rezoliucija. Kova tokiomis prie-
26
monėmis, kad ir su nekultūringais, smerktinais
27
reiškiniais, draugijai garbės nedaro! Beje, greit
28
persikelia į Kauną Juozas
Herbačauskas,
p
Physical note: [1r] //
Herbačauskas,
Herbačauskas,
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), eseistas, literatūros kritikas, prozininkas. Nuo 1911 m. Krokuvos universitete dėstė lietuvių kalbą, 1923–1932 m. Kauno universiteto lenkų kalbos ir literatūros dėstytojas.

Facsimile Image Placeholder

29
tai turėsite klapato ir be rezoliucijų! Prašau nema-
30
nyt, kad mane kas anos kompanijos papirko: su
31
Bičiūnu
Bičiūnu
n
Note: Vytautas Bičiūnas (1893–1943), tuo metu dėstė dailę Kauno meno mokykloje, buvo Vilkolakio ir Tautos teatrų aktorius, dramaturgas, scenografas. Balys Sruoga nevertino Vytuoto Bičiūno, laikė ji neaukšto talento žmogumi.
senai rankos kits kitam neduodam, ant
32
Puidos apsibrozijau, o su
Sutku
Sutku
n
Note: Antanas Sutkus (1892–1968), teatro režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius, 1922 m. suorganizavęs Tautos teatro studiją, kur Balys Sruoga skaitė teatro istoriją. Antano Sutkaus, propagavusio commedia dell’arte idėjas, vėliau, pasidavusio rutinai, apsiribojusio diletantiškomis pjesėmis, veikla Balys Sruoga nusivylė.
ir susirašinėjęs
33
niekumet nėsu. Tik mane erzina žmonių
34
susmulkėjimas.
35
Jei ir šį straipsnelį turėtų ištikti „Laiškų
36
apie kultūrą“ laimė – tai prašau ir jį
persius-
persiųs-
37
dinti „Gairėms“.
38
O šiaip – kloniojuos.
39
Balys Sruoga
p
Physical note: [1v] //
Balys Sruoga
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 1
Note: Skaitymai – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m. Kaune. Žurnalo redaktorius – Vincas Krėvė. 1923 m. žurnalą redagavo Liudas Gira. Žurnale bendradarbiavo Balys Sruoga.
a3
Line number 5
Note: Kalbama apie 1922 m. išleistą Jurgio Savickio (1890–1952) apsakymų knygą Šventadienio sonetai. Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio sonetus“ paskaičius, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 23, 1923, p. 150–174.
a1
Line number 7
Critical note: įgriso ] p ras man
a1
Line number 7
Critical note: di[l]etantiškumas ] vid ex err om l
a3
Line number 9
Note: Vincas Mickevičius-Krėvė (1882–1954), prozininkas, dramaturgas, buvęs žurnalo Skaitymai redaktorius.
a1
Line number 10
Critical note: mano ] cor m pro capit
a1
Line number 10
Critical note: Laiškai ] cor L pro min
a3
Line number 10
Note: Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 22, p. 79–105.
a1
Line number 12
Critical note: reikia ] cor fl -ia pro -e
a1
Line number 13
Critical note: kuriais ] p ras savo
a1
Line number 13
Critical note: išvadžiojimais ] cor d pro s
a1
Line number 14
Critical note: spausdinti – ] p ras kažk
a3
Line number 21
Note: Gairės – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, ėjęs 1923–1924 m. Kaune. Redaktorius – Kazys Puida (1883–1945).
a3
Line number 21
Note: Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune. Liudas Gira tuo metu buvo Dramos sekcijos pirmininkas, Valstybės dramos teatro direktorius (1922–1925).
a1
Line number 22
Critical note: nepalaikomi ] cor pro nepalaikant, cor omi pro ant
a1
Line number 28
Physical note: [1r] //
a3
Line number 28
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), eseistas, literatūros kritikas, prozininkas. Nuo 1911 m. Krokuvos universitete dėstė lietuvių kalbą, 1923–1932 m. Kauno universiteto lenkų kalbos ir literatūros dėstytojas.
a3
Line number 31
Note: Vytautas Bičiūnas (1893–1943), tuo metu dėstė dailę Kauno meno mokykloje, buvo Vilkolakio ir Tautos teatrų aktorius, dramaturgas, scenografas. Balys Sruoga nevertino Vytuoto Bičiūno, laikė ji neaukšto talento žmogumi.
a3
Line number 32
Note: Antanas Sutkus (1892–1968), teatro režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius, 1922 m. suorganizavęs Tautos teatro studiją, kur Balys Sruoga skaitė teatro istoriją. Antano Sutkaus, propagavusio commedia dell’arte idėjas, vėliau, pasidavusio rutinai, apsiribojusio diletantiškomis pjesėmis, veikla Balys Sruoga nusivylė.
a1
Line number 39
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_04_04_po_lg_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_04_04_po_lg_1v.jpgX (Close panel)
image