Vandai Daugirdaitei, 1923-04-23

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1923-04-23

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659_33. Atvirlaiškis. Be pilnos datos, vietos. Datuota pagal 1923-04-22 Balio Sruogos iš Bavarijos rašytus atvirlaiškius Juozapui Sruogai ir Kazimierui Daugirdui. Lokalizuota pagal turinį („Aš jau grįžau į Miuncheną“). Rašyta dviejuose 8,8 × 14,0 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atvirlaiškių blankuose (1v, 2v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r, 2r – nespalvoti kalnų Bavarijoje vaizdai: Alpspitze („Die Alpspitze (2628 m.)“), Aplspitze su Höllenthalspitzen ir Waxenstein nuo Garmisch-Partenkirchen („Alpspitze mit HöllenthalSpitzen u. Waxenstein v. Garmischaus“). Violetinis vokiškas kalnų spaudas: „Alpen gruß / aus der / Partnachklamm“ („Linkėjimai iš Alpių, iš Partnacho tarpeklio“). 2v yra rudų pirštų atspaudų žymių. Be voko, pašto ženklų, spaudų. Nuorašai (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 274–275. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-04-23: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1923-04-23: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-04-23: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstai: genetinis, diplomatinis, redaguotas variantai.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-04-23, l. 1v, 2v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_04_23_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autorinio rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante atsispindi autorinio rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše parodomas vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste autoriaus taisyta vieta pakomentuojama pažyma c („critical note“), o lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto ir diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.

Aš jau grįžau į Miuncheną – o

Facsimile Image Placeholder

1
1
c
Critical note: 1 ] add num in d ang
1
2
Aš jau grįžau į
Miuncheną
Miuncheną
n
Note: Balys Sruoga buvo neseniai grįžęs iš Bavarijos, kur su bičiuliu Antanu Janulioniu 1923-04-22 kopė į Alpspitze, 2628 metrų aukščio kalną: „Kaip aišku, pakeliui su Janilioniu susipykom. Aš atsikėliau 5 val. rytą, jis be 7 atsisakė keltis. Paskui dar panašių dalykų buvo, nors ištisas dvi dieni nė vieno papiroso nerūkėm ir – be limonado – nieko negėrėm. Persiverčiau per kalną, palikęs Janilionį, ir jau per pačią peklą nusileidžiau. Tiek buvo saulės, tiek spindėjo sniegas, kad išsitryniau veidą ir akis taukais, apisukiau galvą šlapiu abrūsu – ir bijau, kad smagenų uždegimo nebūt. Vienais marškiniais įsikasiau į sniegą ir laukiau dabesėlio, bet jis, žinoma, neužėjo. Dar daug neregėtų gražybių“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, iš Bavarijos – į Berlyną, 1923-04-22, in: BVSNM 986, BVSNM ER1 4565, l. 1v). Balys Sruoga Alpspitze viršūnėj prisiminė Vandos Daugirdaitės tėvą: „Viršūnėj, kur kryžius, 2660 metrų aukštybėj, neturėdamas ko geresnio, keliu ataušusios kavos plėčką už Tamstos sveikatą. // Daug daug linkėjimų iš Tiroliaus amžinų sniegų šalies!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Kazimierui Daugirdui, iš Bavarijos – į Būgius, 1923-04-22, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1v).
– o
3
iš tavęs laiškelio – jokio. Taip senai
4
aš jau beturėjau iš tavęs laiškelį!
5
Ar dar tu namie, ar jau gal į
Vokiečius
vokiečius
6
važiuoji? Kaip tavo reikalai? Kaip
7
namie? Pasirodo, mano
profesoris
profesoris
n
Note: Erich Berneker (1874–1937), vokiečių kalbininkas, Balio Sruogos disertacijos vadovas Miuncheno universitete.
8
irgi išvažiavęs į kalnus, grįš tik
9
apie trečiadienį-ketvirtadienį, kada
10
te galėsiu
tegalėsiu
savo
darbą
darbą
n
Note: Balys Sruoga kalba apie disertacijos „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“ tekstą, pradėtą rašyti 1923 m. kovo pradžioje: „Pradėjau rašyti darbą – ir tiktai „įžangą“ teparašiau. Baisiai pamažėli eina. Žengsniai tokie sunkūs. Tiek daug laiko išeina medžiagos tvarkyme ir jos patikrinime. Bet gal tiktai įžanga buvo tokia nuobodi – darbas pats savaime bus įdomesnis, nuo pirmadienio (rytoj) pradedu rašyti jau patį dalyką“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-03-11, in: LLTI BR, f. 53, b. 482, l. 1r). „Gegužės pradžioje darbas buvo baigtas, ir netrukus daugiau kaip 300 puslapių rankraštį B. Sruoga atidavė profesoriui. Sulaukęs teigiamo atsiliepimo, rudenį, rugsėjo–spalio mėnesiais vertė tekstą į vokiečių kalbą ir galutinai perrašinėjo, užtrukdamas gerą mėnesį“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, Vaga, 1986, p. 122).
jam įteikti.
11
Grįžęs radau laišką ir gerą čekį, pasi-
12
rodo, kad mano finansai vėlei
13
labai geri, šį semestrą aš liuosai
14
galėsiu tavo stipendiją pakelti
15
iki trijų
dol.
dol.
n
Note: dol. ] dol[erių].
ir bus galimybės
16
sekmines
Sekmines
kartu būti – ar tu nesi-
17
džiaugi, ar tu nemanai apie
18
tai
tai,
vandukai?
Vandukai?
n
Note: Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė Sekmines (1923-05-27) sutiko Tiuringijoje (Saalfeld): „Svarstėm tada, ar mums jau vesti, ar dar laukti. Reikėjo laukti, nes jis jau buvo pradėjęs ruoštis baigiamiesiems egzaminams. Aš praleidau labai liūdną žiemą Bugiuose… O mudu tada pėsti perėjom gal 100 klm. per gražią gamtą ir liko labai gražių atsiminimų“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1987-04-24, l. 1r, in: LLTI TS).
Aš jau dabar apie
19
tai
galvoja galvoju
c
Critical note: galvoju ] cor fl -u pro -a
galvoju
ir džiaugiuos.
20
S O
c
Critical note: O ] cor pro S
O
šiandie aš jaučiuos visas
21
sulaužytas, rankos, kojos sustin-
22
gę, veidas, kaklas,
krutinė
krūtinė
dega,
23
bet šiaip – viskas gerai, jokių
24
blogų pasekmių turbūt nebus
25
(akys neskauda, ko aš labai
26
labai bijojau). Dabar dar
27
keliais kelias
c
Critical note: kelias ] cor fl pro -iais, cor s pro i, p ras s
kelias
dienas pasidarysiu
28
sau atostogų, kiek pasilsėsiu,
29
kad paskui vėlei naujomis
30
iegomis
jiegomis
pradėt dirbti. Tu
31
nepyk, kad aš tau
Tokių
tokių
kvailių
32
atviručių rašiau iš kalnų – aš
33
Taip
taip
buvau nuvargęs, kad galvot
34
niekas nesigalvojo, tik galva
35
sukės ir svaigo, ir mintis kažkur
36
paviršiuj
slidinėjo – –
p
Physical note: [1v] //
slidinėjo – –

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

37
2
c
Critical note: 2 ] add num in d ang
2
38
O šiandie diena tokia apsi-
39
niaukusi, mano palangėj žaliuoja
40
medeliai, o man liūdna – iš tavęs
41
laiškelio nėra! Aš labai labai
42
laukiu
laukiu,
Vandukėli! Juk šiandie,
43
rytoj – aš tikrai gausiu – ar tiesa?
44
Užsivertęs
darbų,
darbu,
aš buvau kiek užsi-
45
miršęs ir mažiau apie tave
Tegal-
tegal-
46
vojau, o dabar aš jau vėlei visas
47
sugrįžau in tave, aš dabar vėlei
48
esu visomis mintimis ir
49
šiela
siela
su tavimi, aš dabar vėlei
50
esu visas tavo, tau gyvenu ir
51
tavęs laukiu, ir tavęs ilgiuosiu.
52
Ar tu jauti mano ilgesį, ar Tu
53
žinai, kaip aš noriu su tavimi
54
būti – mylimas mano Vandukai!
55
Tik tu man parašyk greitai,
56
Vanduk, ir važiuok greičiau į
57
Berlyną – vis
busi
būsi
arčiau, vis
58
greičiau galėtau tave pasiekti,
59
tavęs prisišaukti. Ir tu nors
60
per sapną atlankyk mane.
61
Laukiu-laukiu! Bučiuoju
62
tave
visą
visą,
Vandukeli,
Vandukėli,
bučiuoju
63
ir laukiu
Taves
Tavęs.
64
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
65
Pirmadienis,
66
23
p
Physical note: [2v] //
23

Facsimile Image Placeholder

Aš jau grįžau į Miuncheną – o

Facsimile Image Placeholder

1
1
c
Critical note: 1 ] add num in d ang
1
2
Aš jau grįžau į
Miuncheną
Miuncheną
n
Note: Balys Sruoga buvo neseniai grįžęs iš Bavarijos, kur su bičiuliu Antanu Janulioniu 1923-04-22 kopė į Alpspitze, 2628 metrų aukščio kalną: „Kaip aišku, pakeliui su Janilioniu susipykom. Aš atsikėliau 5 val. rytą, jis be 7 atsisakė keltis. Paskui dar panašių dalykų buvo, nors ištisas dvi dieni nė vieno papiroso nerūkėm ir – be limonado – nieko negėrėm. Persiverčiau per kalną, palikęs Janilionį, ir jau per pačią peklą nusileidžiau. Tiek buvo saulės, tiek spindėjo sniegas, kad išsitryniau veidą ir akis taukais, apisukiau galvą šlapiu abrūsu – ir bijau, kad smagenų uždegimo nebūt. Vienais marškiniais įsikasiau į sniegą ir laukiau dabesėlio, bet jis, žinoma, neužėjo. Dar daug neregėtų gražybių“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, iš Bavarijos – į Berlyną, 1923-04-22, in: BVSNM 986, BVSNM ER1 4565, l. 1v). Balys Sruoga Alpspitze viršūnėj prisiminė Vandos Daugirdaitės tėvą: „Viršūnėj, kur kryžius, 2660 metrų aukštybėj, neturėdamas ko geresnio, keliu ataušusios kavos plėčką už Tamstos sveikatą. // Daug daug linkėjimų iš Tiroliaus amžinų sniegų šalies!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Kazimierui Daugirdui, iš Bavarijos – į Būgius, 1923-04-22, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1v).
– o
3
iš tavęs laiškelio – jokio. Taip senai
4
aš jau beturėjau iš tavęs laiškelį!
5
Ar dar tu namie, ar jau gal į
Vokiečius
vokiečius
6
važiuoji? Kaip tavo reikalai? Kaip
7
namie? Pasirodo, mano
profesoris
profesoris
n
Note: Erich Berneker (1874–1937), vokiečių kalbininkas, Balio Sruogos disertacijos vadovas Miuncheno universitete.
8
irgi išvažiavęs į kalnus, grįš tik
9
apie trečiadienį-ketvirtadienį, kada
10
te galėsiu
tegalėsiu
savo
darbą
darbą
n
Note: Balys Sruoga kalba apie disertacijos „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“ tekstą, pradėtą rašyti 1923 m. kovo pradžioje: „Pradėjau rašyti darbą – ir tiktai „įžangą“ teparašiau. Baisiai pamažėli eina. Žengsniai tokie sunkūs. Tiek daug laiko išeina medžiagos tvarkyme ir jos patikrinime. Bet gal tiktai įžanga buvo tokia nuobodi – darbas pats savaime bus įdomesnis, nuo pirmadienio (rytoj) pradedu rašyti jau patį dalyką“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-03-11, in: LLTI BR, f. 53, b. 482, l. 1r). „Gegužės pradžioje darbas buvo baigtas, ir netrukus daugiau kaip 300 puslapių rankraštį B. Sruoga atidavė profesoriui. Sulaukęs teigiamo atsiliepimo, rudenį, rugsėjo–spalio mėnesiais vertė tekstą į vokiečių kalbą ir galutinai perrašinėjo, užtrukdamas gerą mėnesį“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, Vaga, 1986, p. 122).
jam įteikti.
11
Grįžęs radau laišką ir gerą čekį, pasi-
12
rodo, kad mano finansai vėlei
13
labai geri, šį semestrą aš liuosai
14
galėsiu tavo stipendiją pakelti
15
iki trijų
dol.
dol.
n
Note: dol. ] dol[erių].
ir bus galimybės
16
sekmines
Sekmines
kartu būti – ar tu nesi-
17
džiaugi, ar tu nemanai apie
18
tai
tai,
vandukai?
Vandukai?
n
Note: Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė Sekmines (1923-05-27) sutiko Tiuringijoje (Saalfeld): „Svarstėm tada, ar mums jau vesti, ar dar laukti. Reikėjo laukti, nes jis jau buvo pradėjęs ruoštis baigiamiesiems egzaminams. Aš praleidau labai liūdną žiemą Bugiuose… O mudu tada pėsti perėjom gal 100 klm. per gražią gamtą ir liko labai gražių atsiminimų“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1987-04-24, l. 1r, in: LLTI TS).
Aš jau dabar apie
19
tai
galvoja galvoju
c
Critical note: galvoju ] cor fl -u pro -a
galvoju
ir džiaugiuos.
20
S O
c
Critical note: O ] cor pro S
O
šiandie aš jaučiuos visas
21
sulaužytas, rankos, kojos sustin-
22
gę, veidas, kaklas,
krutinė
krūtinė
dega,
23
bet šiaip – viskas gerai, jokių
24
blogų pasekmių turbūt nebus
25
(akys neskauda, ko aš labai
26
labai bijojau). Dabar dar
27
keliais kelias
c
Critical note: kelias ] cor fl pro -iais, cor s pro i, p ras s
kelias
dienas pasidarysiu
28
sau atostogų, kiek pasilsėsiu,
29
kad paskui vėlei naujomis
30
iegomis
jiegomis
pradėt dirbti. Tu
31
nepyk, kad aš tau
Tokių
tokių
kvailių
32
atviručių rašiau iš kalnų – aš
33
Taip
taip
buvau nuvargęs, kad galvot
34
niekas nesigalvojo, tik galva
35
sukės ir svaigo, ir mintis kažkur
36
paviršiuj
slidinėjo – –
p
Physical note: [1v] //
slidinėjo – –

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

37
2
c
Critical note: 2 ] add num in d ang
2
38
O šiandie diena tokia apsi-
39
niaukusi, mano palangėj žaliuoja
40
medeliai, o man liūdna – iš tavęs
41
laiškelio nėra! Aš labai labai
42
laukiu
laukiu,
Vandukėli! Juk šiandie,
43
rytoj – aš tikrai gausiu – ar tiesa?
44
Užsivertęs
darbų,
darbu,
aš buvau kiek užsi-
45
miršęs ir mažiau apie tave
Tegal-
tegal-
46
vojau, o dabar aš jau vėlei visas
47
sugrįžau in tave, aš dabar vėlei
48
esu visomis mintimis ir
49
šiela
siela
su tavimi, aš dabar vėlei
50
esu visas tavo, tau gyvenu ir
51
tavęs laukiu, ir tavęs ilgiuosiu.
52
Ar tu jauti mano ilgesį, ar Tu
53
žinai, kaip aš noriu su tavimi
54
būti – mylimas mano Vandukai!
55
Tik tu man parašyk greitai,
56
Vanduk, ir važiuok greičiau į
57
Berlyną – vis
busi
būsi
arčiau, vis
58
greičiau galėtau tave pasiekti,
59
tavęs prisišaukti. Ir tu nors
60
per sapną atlankyk mane.
61
Laukiu-laukiu! Bučiuoju
62
tave
visą
visą,
Vandukeli,
Vandukėli,
bučiuoju
63
ir laukiu
Taves
Tavęs.
64
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
65
Pirmadienis,
66
23
p
Physical note: [2v] //
23

Facsimile Image Placeholder

Aš jau grįžau į Miuncheną – o

Facsimile Image Placeholder

1
1
c
Critical note: 1 ] add num in d ang
1
2
Aš jau grįžau į
Miuncheną
Miuncheną
n
Note: Balys Sruoga buvo neseniai grįžęs iš Bavarijos, kur su bičiuliu Antanu Janulioniu 1923-04-22 kopė į Alpspitze, 2628 metrų aukščio kalną: „Kaip aišku, pakeliui su Janilioniu susipykom. Aš atsikėliau 5 val. rytą, jis be 7 atsisakė keltis. Paskui dar panašių dalykų buvo, nors ištisas dvi dieni nė vieno papiroso nerūkėm ir – be limonado – nieko negėrėm. Persiverčiau per kalną, palikęs Janilionį, ir jau per pačią peklą nusileidžiau. Tiek buvo saulės, tiek spindėjo sniegas, kad išsitryniau veidą ir akis taukais, apisukiau galvą šlapiu abrūsu – ir bijau, kad smagenų uždegimo nebūt. Vienais marškiniais įsikasiau į sniegą ir laukiau dabesėlio, bet jis, žinoma, neužėjo. Dar daug neregėtų gražybių“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, iš Bavarijos – į Berlyną, 1923-04-22, in: BVSNM 986, BVSNM ER1 4565, l. 1v). Balys Sruoga Alpspitze viršūnėj prisiminė Vandos Daugirdaitės tėvą: „Viršūnėj, kur kryžius, 2660 metrų aukštybėj, neturėdamas ko geresnio, keliu ataušusios kavos plėčką už Tamstos sveikatą. // Daug daug linkėjimų iš Tiroliaus amžinų sniegų šalies!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Kazimierui Daugirdui, iš Bavarijos – į Būgius, 1923-04-22, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1v).
– o
3
iš tavęs laiškelio – jokio. Taip senai
4
aš jau beturėjau iš tavęs laiškelį!
5
Ar dar tu namie, ar jau gal į
Vokiečius
vokiečius
6
važiuoji? Kaip tavo reikalai? Kaip
7
namie? Pasirodo, mano
profesoris
profesoris
n
Note: Erich Berneker (1874–1937), vokiečių kalbininkas, Balio Sruogos disertacijos vadovas Miuncheno universitete.
8
irgi išvažiavęs į kalnus, grįš tik
9
apie trečiadienį-ketvirtadienį, kada
10
te galėsiu
tegalėsiu
savo
darbą
darbą
n
Note: Balys Sruoga kalba apie disertacijos „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“ tekstą, pradėtą rašyti 1923 m. kovo pradžioje: „Pradėjau rašyti darbą – ir tiktai „įžangą“ teparašiau. Baisiai pamažėli eina. Žengsniai tokie sunkūs. Tiek daug laiko išeina medžiagos tvarkyme ir jos patikrinime. Bet gal tiktai įžanga buvo tokia nuobodi – darbas pats savaime bus įdomesnis, nuo pirmadienio (rytoj) pradedu rašyti jau patį dalyką“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-03-11, in: LLTI BR, f. 53, b. 482, l. 1r). „Gegužės pradžioje darbas buvo baigtas, ir netrukus daugiau kaip 300 puslapių rankraštį B. Sruoga atidavė profesoriui. Sulaukęs teigiamo atsiliepimo, rudenį, rugsėjo–spalio mėnesiais vertė tekstą į vokiečių kalbą ir galutinai perrašinėjo, užtrukdamas gerą mėnesį“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, Vaga, 1986, p. 122).
jam įteikti.
11
Grįžęs radau laišką ir gerą čekį, pasi-
12
rodo, kad mano finansai vėlei
13
labai geri, šį semestrą aš liuosai
14
galėsiu tavo stipendiją pakelti
15
iki trijų
dol.
dol.
n
Note: dol. ] dol[erių].
ir bus galimybės
16
sekmines
Sekmines
kartu būti – ar tu nesi-
17
džiaugi, ar tu nemanai apie
18
tai
tai,
vandukai?
Vandukai?
n
Note: Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė Sekmines (1923-05-27) sutiko Tiuringijoje (Saalfeld): „Svarstėm tada, ar mums jau vesti, ar dar laukti. Reikėjo laukti, nes jis jau buvo pradėjęs ruoštis baigiamiesiems egzaminams. Aš praleidau labai liūdną žiemą Bugiuose… O mudu tada pėsti perėjom gal 100 klm. per gražią gamtą ir liko labai gražių atsiminimų“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1987-04-24, l. 1r, in: LLTI TS).
Aš jau dabar apie
19
tai
galvoja galvoju
c
Critical note: galvoju ] cor fl -u pro -a
galvoju
ir džiaugiuos.
20
S O
c
Critical note: O ] cor pro S
O
šiandie aš jaučiuos visas
21
sulaužytas, rankos, kojos sustin-
22
gę, veidas, kaklas,
krutinė
krūtinė
dega,
23
bet šiaip – viskas gerai, jokių
24
blogų pasekmių turbūt nebus
25
(akys neskauda, ko aš labai
26
labai bijojau). Dabar dar
27
keliais kelias
c
Critical note: kelias ] cor fl pro -iais, cor s pro i, p ras s
kelias
dienas pasidarysiu
28
sau atostogų, kiek pasilsėsiu,
29
kad paskui vėlei naujomis
30
iegomis
jiegomis
pradėt dirbti. Tu
31
nepyk, kad aš tau
Tokių
tokių
kvailių
32
atviručių rašiau iš kalnų – aš
33
Taip
taip
buvau nuvargęs, kad galvot
34
niekas nesigalvojo, tik galva
35
sukės ir svaigo, ir mintis kažkur
36
paviršiuj
slidinėjo – –
p
Physical note: [1v] //
slidinėjo – –

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

37
2
c
Critical note: 2 ] add num in d ang
2
38
O šiandie diena tokia apsi-
39
niaukusi, mano palangėj žaliuoja
40
medeliai, o man liūdna – iš tavęs
41
laiškelio nėra! Aš labai labai
42
laukiu
laukiu,
Vandukėli! Juk šiandie,
43
rytoj – aš tikrai gausiu – ar tiesa?
44
Užsivertęs
darbų,
darbu,
aš buvau kiek užsi-
45
miršęs ir mažiau apie tave
Tegal-
tegal-
46
vojau, o dabar aš jau vėlei visas
47
sugrįžau in tave, aš dabar vėlei
48
esu visomis mintimis ir
49
šiela
siela
su tavimi, aš dabar vėlei
50
esu visas tavo, tau gyvenu ir
51
tavęs laukiu, ir tavęs ilgiuosiu.
52
Ar tu jauti mano ilgesį, ar Tu
53
žinai, kaip aš noriu su tavimi
54
būti – mylimas mano Vandukai!
55
Tik tu man parašyk greitai,
56
Vanduk, ir važiuok greičiau į
57
Berlyną – vis
busi
būsi
arčiau, vis
58
greičiau galėtau tave pasiekti,
59
tavęs prisišaukti. Ir tu nors
60
per sapną atlankyk mane.
61
Laukiu-laukiu! Bučiuoju
62
tave
visą
visą,
Vandukeli,
Vandukėli,
bučiuoju
63
ir laukiu
Taves
Tavęs.
64
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
65
Pirmadienis,
66
23
p
Physical note: [2v] //
23

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add num in d ang
a3
Line number 2
Note: Balys Sruoga buvo neseniai grįžęs iš Bavarijos, kur su bičiuliu Antanu Janulioniu 1923-04-22 kopė į Alpspitze, 2628 metrų aukščio kalną: „Kaip aišku, pakeliui su Janilioniu susipykom. Aš atsikėliau 5 val. rytą, jis be 7 atsisakė keltis. Paskui dar panašių dalykų buvo, nors ištisas dvi dieni nė vieno papiroso nerūkėm ir – be limonado – nieko negėrėm. Persiverčiau per kalną, palikęs Janilionį, ir jau per pačią peklą nusileidžiau. Tiek buvo saulės, tiek spindėjo sniegas, kad išsitryniau veidą ir akis taukais, apisukiau galvą šlapiu abrūsu – ir bijau, kad smagenų uždegimo nebūt. Vienais marškiniais įsikasiau į sniegą ir laukiau dabesėlio, bet jis, žinoma, neužėjo. Dar daug neregėtų gražybių“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, iš Bavarijos – į Berlyną, 1923-04-22, in: BVSNM 986, BVSNM ER1 4565, l. 1v). Balys Sruoga Alpspitze viršūnėj prisiminė Vandos Daugirdaitės tėvą: „Viršūnėj, kur kryžius, 2660 metrų aukštybėj, neturėdamas ko geresnio, keliu ataušusios kavos plėčką už Tamstos sveikatą. // Daug daug linkėjimų iš Tiroliaus amžinų sniegų šalies!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Kazimierui Daugirdui, iš Bavarijos – į Būgius, 1923-04-22, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1v).
a3
Line number 7
Note: Erich Berneker (1874–1937), vokiečių kalbininkas, Balio Sruogos disertacijos vadovas Miuncheno universitete.
a3
Line number 10
Note: Balys Sruoga kalba apie disertacijos „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“ tekstą, pradėtą rašyti 1923 m. kovo pradžioje: „Pradėjau rašyti darbą – ir tiktai „įžangą“ teparašiau. Baisiai pamažėli eina. Žengsniai tokie sunkūs. Tiek daug laiko išeina medžiagos tvarkyme ir jos patikrinime. Bet gal tiktai įžanga buvo tokia nuobodi – darbas pats savaime bus įdomesnis, nuo pirmadienio (rytoj) pradedu rašyti jau patį dalyką“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-03-11, in: LLTI BR, f. 53, b. 482, l. 1r). „Gegužės pradžioje darbas buvo baigtas, ir netrukus daugiau kaip 300 puslapių rankraštį B. Sruoga atidavė profesoriui. Sulaukęs teigiamo atsiliepimo, rudenį, rugsėjo–spalio mėnesiais vertė tekstą į vokiečių kalbą ir galutinai perrašinėjo, užtrukdamas gerą mėnesį“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, Vaga, 1986, p. 122).
a3
Line number 15
Note: dol. ] dol[erių].
a3
Line number 18
Note: Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė Sekmines (1923-05-27) sutiko Tiuringijoje (Saalfeld): „Svarstėm tada, ar mums jau vesti, ar dar laukti. Reikėjo laukti, nes jis jau buvo pradėjęs ruoštis baigiamiesiems egzaminams. Aš praleidau labai liūdną žiemą Bugiuose… O mudu tada pėsti perėjom gal 100 klm. per gražią gamtą ir liko labai gražių atsiminimų“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1987-04-24, l. 1r, in: LLTI TS).
a1
Line number 19
Critical note: galvoju ] cor fl -u pro -a
a1
Line number 20
Critical note: O ] cor pro S
a1
Line number 27
Critical note: kelias ] cor fl pro -iais, cor s pro i, p ras s
a1
Line number 36
Physical note: [1v] //
a1
Line number 37
Critical note: 2 ] add num in d ang
a1
Line number 64
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 66
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_04_23_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_04_23_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_04_23_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1923_04_23_vd_2v.jpgX (Close panel)
image