Vaclovui Biržiškai, 1923-04

X (Close panel) Bibliographic Information

Vaclovui Biržiškai, 1923-04

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LMAVB RS, f. 163, b. 420. Laiškas. Datuota ir lokalizuota pagal Balio Sruogos biografiją, turinį. Rašyta 14,6×18,0 cm standaus, melsvo, dvigubo popieriaus lapuose (1r–v, 2r–v) pieštuku. 2v prierašas Fausto Kiršos ranka. Perlenkta pusiau (lankstymo į dvi dalis žymės). 2v uždėtas violetinis Lietuvos Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos spaudas. Numeruota pieštuku kita ranka. Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 273 (Algio Samulionio mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 45 (Algio Samulionio rankraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-04: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1923-04: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-04: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vaclovui Biržiškai, iš Miuncheno – į Kauną, 1923-04, l. 1r–v, 2r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_04_vab.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesą parodo pažymos „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinio užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinio rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vaclovai
Vaclovai,
Pons,
mes
mes,
biedni
1
Vaclovai
Vaclovai,
n
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas. Jis 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius. Dėstė Teisių fakultete. Humanitarinių mokslų fakultete skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus.
Pons,
mes
mes,
biedni
2
pijokai
pijokai,
pakliuvom
Austrijon
Austrijon,
3
Tirolin
c
Critical note: Tirolin ] cor pro Aš, cor Ti pro
,
Tirolin,
be vizų ir be piningų –
4
nėr kuo už išlaktą baltą
5
Tiroliaus vyną užsimokėti.
6
Širdį sopa, kinkos dreba –
7
патаму
пoтoму
n
Note: потому rus =todėl.
policijos baisu.
8
Tuo tarpu
Kiršos
Kiršos
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1926 m. klausė paskaitų Berlyno universitete. Kartu su Baliu Sruoga mėgdavo išvykti į kalnus.
batai
9
suiro,
suiro
kaip davatkos pote-
10
riai. O antra – man taip
11
noris eit į policiją
12
ir skandalą kelt, o Kirša
13
pavogė mano
poperis
c
Critical note: poperi[u]s ] vid ex err om u
poperis
poperius
14
ir neduoda.
Патаму
Пoтoму
15
nuobodus
žmogus.
p
Physical note: [1r] //
žmogus.

Facsimile Image Placeholder

16
O Tiroly gerai: kalnai,
17
Ponas
ponas
Dievas netoli, bepro-
18
tinga tingos
c
Critical note: [bepro]tingos ] cor fl -os pro -a
tingos
pakalnės, jaunos,
19
švelnios,
liaunos,
liaunos
kaip
20
stirnos tirolietės.
Па-
Пo-
21
таму
тoму
Kirša pirštą
22
čiulpia ir kas
viną vakarą
c
Critical note: vakarą ] cor pro viną, cor akarą pro iną
vakarą
23
1/16 svaro pipirų valgo.
24
Aš tiktai vyną: kiek
25
kainuoja
kainuoja,
nežinau –
vis-
vis
26
viena
neturiu
neturiu,
kuo
c
Critical note: kuo ] cor pro ill, cor k pro
kuo
27
užsimoketi
užsimokėti
– reikės
28
sutemoj
bėgti.
p
Physical note: [1v] //
bėgti.

Facsimile Image Placeholder

29
Kirša man baisiai
30
nusibodo su savo
31
поддержанным
подержанным
n
Note: подержанный rus =nešiojamas.
nekal-
32
tybės vainikėliu –
33
а ну его к Аллаху.
а ну его к Аллаху.
n
Note: а ну его к Аллаху rus = nagi tegu jį Alachas.
34
Mes Bet
c
Critical note: Bet ] cor pro Mes
Bet
mes abu vienu
35
balsu nutarėm, kad
36
Vaclovas Biržiška
37
yra geras
žmogus
žmogus,
38
ir todel už jo
įlgą
ilgą
39
sveikatą sename
40
Tyroly
Tiroly
ilgą ilgą
41
prosit.
prosit.
n
Note: prosit rus =prašom.
42
(Vertė)
p
Physical note: [2r] //
(Vertė)

Facsimile Image Placeholder

43
Pasirašo Sruoga
44
šviesiausias, Pran-
45
ciškaus
vaikas.
vaikas.
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), poetas, tuo metu Miuncheno universiteto Vokietijoje slavų filologijos studentas, Baibokų ūkininko Pranciškaus Sruogos (1846–1931) sūnus.
46
Vargas mums dabar, kai nė-
47
ra kam už mus užmoka pa-
48
sigėrus, kaip Lietuvoj atsitin-
49
ka. Bet Sruoga girias,
50
kad norįs patekti į policiją,
51
priešingai, jis dreba, nors nosis
52
pakankamai raudona ir mažai
53
kuo skirias nuo Jūsų. O aš
54
baltą alyvos šakelę mirkau
55
baltajam vyne ir džiaugiuos,
56
kad jos neauga ant padan-
57
ginių kalnų, kur galėtų jas
58
vėtros išlaužti. Kloniokis
59
Viktorui Biržiškai,
Viktorui Biržiškai
n
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, Vaclovo Biržiškos brolis.
kaipo mano
60
broliui
bruderšafte.
bruderšafte.
n
Note: bruderschaft vok =brolybė.
61
FKirša
p
Physical note: [2v] //
FKirša
F. Kirša
n
Note: Paskutinė pastraipa – prierašas Fausto Kiršos ranka parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu).

Facsimile Image Placeholder

Vaclovai
Vaclovai,
Pons,
mes
mes,
biedni
1
Vaclovai
Vaclovai,
n
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas. Jis 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius. Dėstė Teisių fakultete. Humanitarinių mokslų fakultete skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus.
Pons,
mes
mes,
biedni
2
pijokai
pijokai,
pakliuvom
Austrijon
Austrijon,
3
Tirolin
c
Critical note: Tirolin ] cor pro Aš, cor Ti pro
,
Tirolin,
be vizų ir be piningų –
4
nėr kuo už išlaktą baltą
5
Tiroliaus vyną užsimokėti.
6
Širdį sopa, kinkos dreba –
7
патаму
пoтoму
n
Note: потому rus =todėl.
policijos baisu.
8
Tuo tarpu
Kiršos
Kiršos
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1926 m. klausė paskaitų Berlyno universitete. Kartu su Baliu Sruoga mėgdavo išvykti į kalnus.
batai
9
suiro,
suiro
kaip davatkos pote-
10
riai. O antra – man taip
11
noris eit į policiją
12
ir skandalą kelt, o Kirša
13
pavogė mano
poperis
c
Critical note: poperi[u]s ] vid ex err om u
poperis
poperius
14
ir neduoda.
Патаму
Пoтoму
15
nuobodus
žmogus.
p
Physical note: [1r] //
žmogus.

Facsimile Image Placeholder

16
O Tiroly gerai: kalnai,
17
Ponas
ponas
Dievas netoli, bepro-
18
tinga tingos
c
Critical note: [bepro]tingos ] cor fl -os pro -a
tingos
pakalnės, jaunos,
19
švelnios,
liaunos,
liaunos
kaip
20
stirnos tirolietės.
Па-
Пo-
21
таму
тoму
Kirša pirštą
22
čiulpia ir kas
viną vakarą
c
Critical note: vakarą ] cor pro viną, cor akarą pro iną
vakarą
23
1/16 svaro pipirų valgo.
24
Aš tiktai vyną: kiek
25
kainuoja
kainuoja,
nežinau –
vis-
vis
26
viena
neturiu
neturiu,
kuo
c
Critical note: kuo ] cor pro ill, cor k pro
kuo
27
užsimoketi
užsimokėti
– reikės
28
sutemoj
bėgti.
p
Physical note: [1v] //
bėgti.

Facsimile Image Placeholder

29
Kirša man baisiai
30
nusibodo su savo
31
поддержанным
подержанным
n
Note: подержанный rus =nešiojamas.
nekal-
32
tybės vainikėliu –
33
а ну его к Аллаху.
а ну его к Аллаху.
n
Note: а ну его к Аллаху rus = nagi tegu jį Alachas.
34
Mes Bet
c
Critical note: Bet ] cor pro Mes
Bet
mes abu vienu
35
balsu nutarėm, kad
36
Vaclovas Biržiška
37
yra geras
žmogus
žmogus,
38
ir todel už jo
įlgą
ilgą
39
sveikatą sename
40
Tyroly
Tiroly
ilgą ilgą
41
prosit.
prosit.
n
Note: prosit rus =prašom.
42
(Vertė)
p
Physical note: [2r] //
(Vertė)

Facsimile Image Placeholder

43
Pasirašo Sruoga
44
šviesiausias, Pran-
45
ciškaus
vaikas.
vaikas.
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), poetas, tuo metu Miuncheno universiteto Vokietijoje slavų filologijos studentas, Baibokų ūkininko Pranciškaus Sruogos (1846–1931) sūnus.
46
Vargas mums dabar, kai nė-
47
ra kam už mus užmoka pa-
48
sigėrus, kaip Lietuvoj atsitin-
49
ka. Bet Sruoga girias,
50
kad norįs patekti į policiją,
51
priešingai, jis dreba, nors nosis
52
pakankamai raudona ir mažai
53
kuo skirias nuo Jūsų. O aš
54
baltą alyvos šakelę mirkau
55
baltajam vyne ir džiaugiuos,
56
kad jos neauga ant padan-
57
ginių kalnų, kur galėtų jas
58
vėtros išlaužti. Kloniokis
59
Viktorui Biržiškai,
Viktorui Biržiškai
n
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, Vaclovo Biržiškos brolis.
kaipo mano
60
broliui
bruderšafte.
bruderšafte.
n
Note: bruderschaft vok =brolybė.
61
FKirša
p
Physical note: [2v] //
FKirša
F. Kirša
n
Note: Paskutinė pastraipa – prierašas Fausto Kiršos ranka parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu).

Facsimile Image Placeholder

Vaclovai
Vaclovai,
Pons,
mes
mes,
biedni
1
Vaclovai
Vaclovai,
n
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas. Jis 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius. Dėstė Teisių fakultete. Humanitarinių mokslų fakultete skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus.
Pons,
mes
mes,
biedni
2
pijokai
pijokai,
pakliuvom
Austrijon
Austrijon,
3
Tirolin
c
Critical note: Tirolin ] cor pro Aš, cor Ti pro
,
Tirolin,
be vizų ir be piningų –
4
nėr kuo už išlaktą baltą
5
Tiroliaus vyną užsimokėti.
6
Širdį sopa, kinkos dreba –
7
патаму
пoтoму
n
Note: потому rus =todėl.
policijos baisu.
8
Tuo tarpu
Kiršos
Kiršos
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1926 m. klausė paskaitų Berlyno universitete. Kartu su Baliu Sruoga mėgdavo išvykti į kalnus.
batai
9
suiro,
suiro
kaip davatkos pote-
10
riai. O antra – man taip
11
noris eit į policiją
12
ir skandalą kelt, o Kirša
13
pavogė mano
poperis
c
Critical note: poperi[u]s ] vid ex err om u
poperis
poperius
14
ir neduoda.
Патаму
Пoтoму
15
nuobodus
žmogus.
p
Physical note: [1r] //
žmogus.

Facsimile Image Placeholder

16
O Tiroly gerai: kalnai,
17
Ponas
ponas
Dievas netoli, bepro-
18
tinga tingos
c
Critical note: [bepro]tingos ] cor fl -os pro -a
tingos
pakalnės, jaunos,
19
švelnios,
liaunos,
liaunos
kaip
20
stirnos tirolietės.
Па-
Пo-
21
таму
тoму
Kirša pirštą
22
čiulpia ir kas
viną vakarą
c
Critical note: vakarą ] cor pro viną, cor akarą pro iną
vakarą
23
1/16 svaro pipirų valgo.
24
Aš tiktai vyną: kiek
25
kainuoja
kainuoja,
nežinau –
vis-
vis
26
viena
neturiu
neturiu,
kuo
c
Critical note: kuo ] cor pro ill, cor k pro
kuo
27
užsimoketi
užsimokėti
– reikės
28
sutemoj
bėgti.
p
Physical note: [1v] //
bėgti.

Facsimile Image Placeholder

29
Kirša man baisiai
30
nusibodo su savo
31
поддержанным
подержанным
n
Note: подержанный rus =nešiojamas.
nekal-
32
tybės vainikėliu –
33
а ну его к Аллаху.
а ну его к Аллаху.
n
Note: а ну его к Аллаху rus = nagi tegu jį Alachas.
34
Mes Bet
c
Critical note: Bet ] cor pro Mes
Bet
mes abu vienu
35
balsu nutarėm, kad
36
Vaclovas Biržiška
37
yra geras
žmogus
žmogus,
38
ir todel už jo
įlgą
ilgą
39
sveikatą sename
40
Tyroly
Tiroly
ilgą ilgą
41
prosit.
prosit.
n
Note: prosit rus =prašom.
42
(Vertė)
p
Physical note: [2r] //
(Vertė)

Facsimile Image Placeholder

43
Pasirašo Sruoga
44
šviesiausias, Pran-
45
ciškaus
vaikas.
vaikas.
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), poetas, tuo metu Miuncheno universiteto Vokietijoje slavų filologijos studentas, Baibokų ūkininko Pranciškaus Sruogos (1846–1931) sūnus.
46
Vargas mums dabar, kai nė-
47
ra kam už mus užmoka pa-
48
sigėrus, kaip Lietuvoj atsitin-
49
ka. Bet Sruoga girias,
50
kad norįs patekti į policiją,
51
priešingai, jis dreba, nors nosis
52
pakankamai raudona ir mažai
53
kuo skirias nuo Jūsų. O aš
54
baltą alyvos šakelę mirkau
55
baltajam vyne ir džiaugiuos,
56
kad jos neauga ant padan-
57
ginių kalnų, kur galėtų jas
58
vėtros išlaužti. Kloniokis
59
Viktorui Biržiškai,
Viktorui Biržiškai
n
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, Vaclovo Biržiškos brolis.
kaipo mano
60
broliui
bruderšafte.
bruderšafte.
n
Note: bruderschaft vok =brolybė.
61
FKirša
p
Physical note: [2v] //
FKirša
F. Kirša
n
Note: Paskutinė pastraipa – prierašas Fausto Kiršos ranka parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu).
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 1
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas. Jis 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius. Dėstė Teisių fakultete. Humanitarinių mokslų fakultete skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus.
a1
Line number 3
Critical note: Tirolin ] cor pro Aš, cor Ti pro
a3
Line number 7
Note: потому rus =todėl.
a3
Line number 8
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1926 m. klausė paskaitų Berlyno universitete. Kartu su Baliu Sruoga mėgdavo išvykti į kalnus.
a1
Line number 13
Critical note: poperi[u]s ] vid ex err om u
a1
Line number 15
Physical note: [1r] //
a1
Line number 18
Critical note: [bepro]tingos ] cor fl -os pro -a
a1
Line number 22
Critical note: vakarą ] cor pro viną, cor akarą pro iną
a1
Line number 26
Critical note: kuo ] cor pro ill, cor k pro
a1
Line number 28
Physical note: [1v] //
a3
Line number 31
Note: подержанный rus =nešiojamas.
a3
Line number 33
Note: а ну его к Аллаху rus = nagi tegu jį Alachas.
a1
Line number 34
Critical note: Bet ] cor pro Mes
a3
Line number 41
Note: prosit rus =prašom.
a1
Line number 42
Physical note: [2r] //
a3
Line number 45
Note: Balys Sruoga (1896–1947), poetas, tuo metu Miuncheno universiteto Vokietijoje slavų filologijos studentas, Baibokų ūkininko Pranciškaus Sruogos (1846–1931) sūnus.
a3
Line number 59
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, Vaclovo Biržiškos brolis.
a3
Line number 60
Note: bruderschaft vok =brolybė.
a1
Line number 61
Physical note: [2v] //
a3
Line number 61
Note: Paskutinė pastraipa – prierašas Fausto Kiršos ranka parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu).
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_04_vab_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_04_vab_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_04_vab_2r.jpgX (Close panel)
image
1923_04_vab_2v.jpgX (Close panel)
image