Vytautui Steponaičiui, 1923-05-08

X (Close panel) Bibliographic Information

Vytautui Steponaičiui, 1923-05-08

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LNMMB RKRS, f. 25, b. 135. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Balio Sruogos biografiją, pašto spaudą, Vytauto Steponaičio adresą. Rašyta 9,0×13,8 cm standaus popieriaus, gelsvos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r vokiškas išsiuntimo pašto spaudas – M[iunchenas], gavimo – Kaunas, [19]23-05-08. Buvę užklijuoti keli pašto ženklai, nuplėšti, pažeidžiant popierių su Miuncheno pašto spaudo duomenimis. Violetinis LNMMB spaudas „LTSR Valst. / Respublikinė / Biblioteka“. Stulpeliu užrašyti sudedami skaičiai (221 / 295), po jais pabrauktas brūkšnys, nurodyta suma (516). Šalia – kitas skaičius (75). 1v segta sąvaržėlė (įspaudas). Įplyšęs apačios kraštas. Pieštuku bibliotekininko numeruota (4). 1949 m. perdavė Vytautas Steponaitis. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-05-08: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1923-05-08: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-05-08: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą (Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius, tel.: +370 5 239 8586, el. paštas: rkrs@lnb.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vytautui Steponaičiui, iš Miuncheno – į Kauną, 1923-05-08, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_05_08_vys.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinio užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame tekste parodomas autorinio rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškio tekste taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (300x300 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Druts,
Drūts,
Urbšys pinigų man
a
Kap. V. Steponaitis
b
Laisvės
Aleja
alėja
12
c
Kaunas
d
Litauen
p
Physical note: [1r] //
Litauen

Facsimile Image Placeholder

1
Druts,
Drūts,
Urbšys
Urbšys
n
Note: Juozas Urbšys (1896–1991), Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne.
pinigų man
2
nesiunčia, nes jis pasižadėjo
3
juos stačiai
Herbačevskiui
Herbačevskiui
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. Jogailos universitete Lenkijoje dėstė lietuvių kalbą.
4
atprovyti
atprovyti
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas, vargiai gyvenęs Lenkijoje, laiškuose, adresuotuose Baliui Sruogai, išsakė mintį, kad grįžtų į Lietuvą, todėl ieškojo pagalbos – norėjo pasiskolinti kelionei trūkstamų pinigų (60 dolerių). Juos išrūpinti pavyko, tarpininkaujant Baliui Sruogai, padedant Juozui Urbšiui, Vytautui Steponaičiui: „Herbačiauskis verkdamas rašo, kad norėtų grįžti į Lietuvą, tiktai tam tikslui jis turi gaut pasiskolint 60 dolerių, nes kitaip jis negali savo reikalų likviduoti (jis algos gauna 21/3 dol.). […] Gal galėtum kur kokią knopkę paspausti? Herbačevskį reikia gelbėti, nes jis Krokuvoj jau baigia padūkti. Taip jis ir rašo, kad to vargo, kurį jis dabar kenčia, ilgai kęsti jau nebegalės. Reikia kas nors būtinai daryti. Gauk kur nors jam 60 dolerių paskolinti!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vytautui Steponaičiui, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-01-21, in: LNMMB RKRS, f. 25, b. 135, l. 1r–v).
Jis man jau
rašė.
rašė.
n
Note: Juozas Urbšys finansiškai prisidėjo, kad Juozapas Albinas Herbačiauskas galėtų iš Lenkijos grįžti į Lietuvą, gražiai jį vėliau pasitiko Berlyne. Balys Sruoga Juozui Urbšiui buvo dėkingas už pagalbą ir dėmesį, parodytą vargstančiam kolegai: „Juozai, // Vakar gavau iš Herbačevskio laiškelį, kurį cituoju: „Mielas Drauge, nuo 19 š. m. esmi Berlyne, 22 važiuoju Lietuvon. P. Urbšys labai, labai geras žmogus – man ramu, kad iki šiol man gana gerai klojasi.“ // Gavęs tą laiškutį pašokau iš vaikiško džiaugsmo ir vakar vakarą norėjau tau rašyti ir padėkoti, kad tu jį priėmei. // O šiandie tavo laiškas. Atmink, kad tu esi pirmas žmogus pasauly, apie kurį Herbačevskis taip gerai atsiliepia! […] // Aš visuomet maniau, kad tu esi geras berniokas, bet iš Tavo pasielgimo su Herbačevskiu aš nusprendžiau, kad tu esi dar geresnis, negu aš maniau“ (Balio Sruogos laiškas Juozui Urbšiui, iš Miuncheno – į Berlyną, iki 1923-08-22, in: LNMMB RKRS, f. 15, b. 330, l. 1r–v).
5
Delei
Dėlei
kito reikalo – dalykas toks.
6
Mano pavardę nešiojanti žmo-
7
gysta Kaune –
inžinierius,
inžinierius,
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, inžinierius, paštininkas.
o tai
8
jau daug pasako apie
noturą.
notūrą.
9
Panašių „protekcijų“ aš jau esu
10
bandęs keletą kartų geriems
11
žmonėms daryti. Į mano laiškus
12
atsakyta nebuvo nieko, o
13
tiems žmonėms pasakyta,
14
kad
c
Critical note: kad ] def d
kad
„nėra“. Jeigu aš ir da-
15
bar parašyčiau – jokios
16
vilties laimėti nėra. Santy-
17
kių
karakterizavimui
charakterizavimui
galiu
18
pasakyti, kad man išvažiavus
19
į Vokietiją nei jis man,
20
nei aš jam nėsame nei vieno
21
laiško parašę, o su
juo
jo
žmona
žmona
n
Note: Tatjana Sruogienė (1889–1979), Adolfo Sruogos žmona, ypač nemėgusi Balio Sruogos dėl jo poetiško gyvenimo būdo Petrograde.
22
baisiausia
baisiausiai
susipykęs.
23
Vienintėlė viltis gauti būtų –
24
kai aš atvažiuosiu
g Kaunan
c
Critical note: Kaunan ] cor pro g, cor K pro g
Kaunan
Kaunan,
25
tai gal mano paties reikalams
26
pavyktų išprašyti vieną
27
komplektą. Kad jų yra – aš
28
esu
tikras
tikras,
bet žinok ir
29
mūsų
santykius.
p
Physical note: [1v] //
santykius.

Facsimile Image Placeholder

30
Aš pats neturiu, nes
31
tuo dalyku nesiinte-
32
resuoju ir nerenku. Neimk
33
blogą
bloga
tai, bet prie mūsų
34
santykių kito kelio aš nenu-
35
matau.
Palauk
Palauk,
kol grįšiu
36
Kaunan – jei ką gausiu –
37
tai tik
tuomet
tuomet.
38
Tavo
Balys
p
Physical note: [1r] //
Balys

Facsimile Image Placeholder

Druts,
Drūts,
Urbšys pinigų man
a
Kap. V. Steponaitis
b
Laisvės
Aleja
alėja
12
c
Kaunas
d
Litauen
p
Physical note: [1r] //
Litauen

Facsimile Image Placeholder

1
Druts,
Drūts,
Urbšys
Urbšys
n
Note: Juozas Urbšys (1896–1991), Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne.
pinigų man
2
nesiunčia, nes jis pasižadėjo
3
juos stačiai
Herbačevskiui
Herbačevskiui
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. Jogailos universitete Lenkijoje dėstė lietuvių kalbą.
4
atprovyti
atprovyti
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas, vargiai gyvenęs Lenkijoje, laiškuose, adresuotuose Baliui Sruogai, išsakė mintį, kad grįžtų į Lietuvą, todėl ieškojo pagalbos – norėjo pasiskolinti kelionei trūkstamų pinigų (60 dolerių). Juos išrūpinti pavyko, tarpininkaujant Baliui Sruogai, padedant Juozui Urbšiui, Vytautui Steponaičiui: „Herbačiauskis verkdamas rašo, kad norėtų grįžti į Lietuvą, tiktai tam tikslui jis turi gaut pasiskolint 60 dolerių, nes kitaip jis negali savo reikalų likviduoti (jis algos gauna 21/3 dol.). […] Gal galėtum kur kokią knopkę paspausti? Herbačevskį reikia gelbėti, nes jis Krokuvoj jau baigia padūkti. Taip jis ir rašo, kad to vargo, kurį jis dabar kenčia, ilgai kęsti jau nebegalės. Reikia kas nors būtinai daryti. Gauk kur nors jam 60 dolerių paskolinti!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vytautui Steponaičiui, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-01-21, in: LNMMB RKRS, f. 25, b. 135, l. 1r–v).
Jis man jau
rašė.
rašė.
n
Note: Juozas Urbšys finansiškai prisidėjo, kad Juozapas Albinas Herbačiauskas galėtų iš Lenkijos grįžti į Lietuvą, gražiai jį vėliau pasitiko Berlyne. Balys Sruoga Juozui Urbšiui buvo dėkingas už pagalbą ir dėmesį, parodytą vargstančiam kolegai: „Juozai, // Vakar gavau iš Herbačevskio laiškelį, kurį cituoju: „Mielas Drauge, nuo 19 š. m. esmi Berlyne, 22 važiuoju Lietuvon. P. Urbšys labai, labai geras žmogus – man ramu, kad iki šiol man gana gerai klojasi.“ // Gavęs tą laiškutį pašokau iš vaikiško džiaugsmo ir vakar vakarą norėjau tau rašyti ir padėkoti, kad tu jį priėmei. // O šiandie tavo laiškas. Atmink, kad tu esi pirmas žmogus pasauly, apie kurį Herbačevskis taip gerai atsiliepia! […] // Aš visuomet maniau, kad tu esi geras berniokas, bet iš Tavo pasielgimo su Herbačevskiu aš nusprendžiau, kad tu esi dar geresnis, negu aš maniau“ (Balio Sruogos laiškas Juozui Urbšiui, iš Miuncheno – į Berlyną, iki 1923-08-22, in: LNMMB RKRS, f. 15, b. 330, l. 1r–v).
5
Delei
Dėlei
kito reikalo – dalykas toks.
6
Mano pavardę nešiojanti žmo-
7
gysta Kaune –
inžinierius,
inžinierius,
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, inžinierius, paštininkas.
o tai
8
jau daug pasako apie
noturą.
notūrą.
9
Panašių „protekcijų“ aš jau esu
10
bandęs keletą kartų geriems
11
žmonėms daryti. Į mano laiškus
12
atsakyta nebuvo nieko, o
13
tiems žmonėms pasakyta,
14
kad
c
Critical note: kad ] def d
kad
„nėra“. Jeigu aš ir da-
15
bar parašyčiau – jokios
16
vilties laimėti nėra. Santy-
17
kių
karakterizavimui
charakterizavimui
galiu
18
pasakyti, kad man išvažiavus
19
į Vokietiją nei jis man,
20
nei aš jam nėsame nei vieno
21
laiško parašę, o su
juo
jo
žmona
žmona
n
Note: Tatjana Sruogienė (1889–1979), Adolfo Sruogos žmona, ypač nemėgusi Balio Sruogos dėl jo poetiško gyvenimo būdo Petrograde.
22
baisiausia
baisiausiai
susipykęs.
23
Vienintėlė viltis gauti būtų –
24
kai aš atvažiuosiu
g Kaunan
c
Critical note: Kaunan ] cor pro g, cor K pro g
Kaunan
Kaunan,
25
tai gal mano paties reikalams
26
pavyktų išprašyti vieną
27
komplektą. Kad jų yra – aš
28
esu
tikras
tikras,
bet žinok ir
29
mūsų
santykius.
p
Physical note: [1v] //
santykius.

Facsimile Image Placeholder

30
Aš pats neturiu, nes
31
tuo dalyku nesiinte-
32
resuoju ir nerenku. Neimk
33
blogą
bloga
tai, bet prie mūsų
34
santykių kito kelio aš nenu-
35
matau.
Palauk
Palauk,
kol grįšiu
36
Kaunan – jei ką gausiu –
37
tai tik
tuomet
tuomet.
38
Tavo
Balys
p
Physical note: [1r] //
Balys

Facsimile Image Placeholder

Druts,
Drūts,
Urbšys pinigų man
a
Kap. V. Steponaitis
b
Laisvės
Aleja
alėja
12
c
Kaunas
d
Litauen
p
Physical note: [1r] //
Litauen

Facsimile Image Placeholder

1
Druts,
Drūts,
Urbšys
Urbšys
n
Note: Juozas Urbšys (1896–1991), Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne.
pinigų man
2
nesiunčia, nes jis pasižadėjo
3
juos stačiai
Herbačevskiui
Herbačevskiui
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. Jogailos universitete Lenkijoje dėstė lietuvių kalbą.
4
atprovyti
atprovyti
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas, vargiai gyvenęs Lenkijoje, laiškuose, adresuotuose Baliui Sruogai, išsakė mintį, kad grįžtų į Lietuvą, todėl ieškojo pagalbos – norėjo pasiskolinti kelionei trūkstamų pinigų (60 dolerių). Juos išrūpinti pavyko, tarpininkaujant Baliui Sruogai, padedant Juozui Urbšiui, Vytautui Steponaičiui: „Herbačiauskis verkdamas rašo, kad norėtų grįžti į Lietuvą, tiktai tam tikslui jis turi gaut pasiskolint 60 dolerių, nes kitaip jis negali savo reikalų likviduoti (jis algos gauna 21/3 dol.). […] Gal galėtum kur kokią knopkę paspausti? Herbačevskį reikia gelbėti, nes jis Krokuvoj jau baigia padūkti. Taip jis ir rašo, kad to vargo, kurį jis dabar kenčia, ilgai kęsti jau nebegalės. Reikia kas nors būtinai daryti. Gauk kur nors jam 60 dolerių paskolinti!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vytautui Steponaičiui, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-01-21, in: LNMMB RKRS, f. 25, b. 135, l. 1r–v).
Jis man jau
rašė.
rašė.
n
Note: Juozas Urbšys finansiškai prisidėjo, kad Juozapas Albinas Herbačiauskas galėtų iš Lenkijos grįžti į Lietuvą, gražiai jį vėliau pasitiko Berlyne. Balys Sruoga Juozui Urbšiui buvo dėkingas už pagalbą ir dėmesį, parodytą vargstančiam kolegai: „Juozai, // Vakar gavau iš Herbačevskio laiškelį, kurį cituoju: „Mielas Drauge, nuo 19 š. m. esmi Berlyne, 22 važiuoju Lietuvon. P. Urbšys labai, labai geras žmogus – man ramu, kad iki šiol man gana gerai klojasi.“ // Gavęs tą laiškutį pašokau iš vaikiško džiaugsmo ir vakar vakarą norėjau tau rašyti ir padėkoti, kad tu jį priėmei. // O šiandie tavo laiškas. Atmink, kad tu esi pirmas žmogus pasauly, apie kurį Herbačevskis taip gerai atsiliepia! […] // Aš visuomet maniau, kad tu esi geras berniokas, bet iš Tavo pasielgimo su Herbačevskiu aš nusprendžiau, kad tu esi dar geresnis, negu aš maniau“ (Balio Sruogos laiškas Juozui Urbšiui, iš Miuncheno – į Berlyną, iki 1923-08-22, in: LNMMB RKRS, f. 15, b. 330, l. 1r–v).
5
Delei
Dėlei
kito reikalo – dalykas toks.
6
Mano pavardę nešiojanti žmo-
7
gysta Kaune –
inžinierius,
inžinierius,
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, inžinierius, paštininkas.
o tai
8
jau daug pasako apie
noturą.
notūrą.
9
Panašių „protekcijų“ aš jau esu
10
bandęs keletą kartų geriems
11
žmonėms daryti. Į mano laiškus
12
atsakyta nebuvo nieko, o
13
tiems žmonėms pasakyta,
14
kad
c
Critical note: kad ] def d
kad
„nėra“. Jeigu aš ir da-
15
bar parašyčiau – jokios
16
vilties laimėti nėra. Santy-
17
kių
karakterizavimui
charakterizavimui
galiu
18
pasakyti, kad man išvažiavus
19
į Vokietiją nei jis man,
20
nei aš jam nėsame nei vieno
21
laiško parašę, o su
juo
jo
žmona
žmona
n
Note: Tatjana Sruogienė (1889–1979), Adolfo Sruogos žmona, ypač nemėgusi Balio Sruogos dėl jo poetiško gyvenimo būdo Petrograde.
22
baisiausia
baisiausiai
susipykęs.
23
Vienintėlė viltis gauti būtų –
24
kai aš atvažiuosiu
g Kaunan
c
Critical note: Kaunan ] cor pro g, cor K pro g
Kaunan
Kaunan,
25
tai gal mano paties reikalams
26
pavyktų išprašyti vieną
27
komplektą. Kad jų yra – aš
28
esu
tikras
tikras,
bet žinok ir
29
mūsų
santykius.
p
Physical note: [1v] //
santykius.

Facsimile Image Placeholder

30
Aš pats neturiu, nes
31
tuo dalyku nesiinte-
32
resuoju ir nerenku. Neimk
33
blogą
bloga
tai, bet prie mūsų
34
santykių kito kelio aš nenu-
35
matau.
Palauk
Palauk,
kol grįšiu
36
Kaunan – jei ką gausiu –
37
tai tik
tuomet
tuomet.
38
Tavo
Balys
p
Physical note: [1r] //
Balys
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number d
Physical note: [1r] //
a3
Line number 1
Note: Juozas Urbšys (1896–1991), Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne.
a3
Line number 3
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. Jogailos universitete Lenkijoje dėstė lietuvių kalbą.
a3
Line number 4
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas, vargiai gyvenęs Lenkijoje, laiškuose, adresuotuose Baliui Sruogai, išsakė mintį, kad grįžtų į Lietuvą, todėl ieškojo pagalbos – norėjo pasiskolinti kelionei trūkstamų pinigų (60 dolerių). Juos išrūpinti pavyko, tarpininkaujant Baliui Sruogai, padedant Juozui Urbšiui, Vytautui Steponaičiui: „Herbačiauskis verkdamas rašo, kad norėtų grįžti į Lietuvą, tiktai tam tikslui jis turi gaut pasiskolint 60 dolerių, nes kitaip jis negali savo reikalų likviduoti (jis algos gauna 21/3 dol.). […] Gal galėtum kur kokią knopkę paspausti? Herbačevskį reikia gelbėti, nes jis Krokuvoj jau baigia padūkti. Taip jis ir rašo, kad to vargo, kurį jis dabar kenčia, ilgai kęsti jau nebegalės. Reikia kas nors būtinai daryti. Gauk kur nors jam 60 dolerių paskolinti!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vytautui Steponaičiui, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-01-21, in: LNMMB RKRS, f. 25, b. 135, l. 1r–v).
a3
Line number 4
Note: Juozas Urbšys finansiškai prisidėjo, kad Juozapas Albinas Herbačiauskas galėtų iš Lenkijos grįžti į Lietuvą, gražiai jį vėliau pasitiko Berlyne. Balys Sruoga Juozui Urbšiui buvo dėkingas už pagalbą ir dėmesį, parodytą vargstančiam kolegai: „Juozai, // Vakar gavau iš Herbačevskio laiškelį, kurį cituoju: „Mielas Drauge, nuo 19 š. m. esmi Berlyne, 22 važiuoju Lietuvon. P. Urbšys labai, labai geras žmogus – man ramu, kad iki šiol man gana gerai klojasi.“ // Gavęs tą laiškutį pašokau iš vaikiško džiaugsmo ir vakar vakarą norėjau tau rašyti ir padėkoti, kad tu jį priėmei. // O šiandie tavo laiškas. Atmink, kad tu esi pirmas žmogus pasauly, apie kurį Herbačevskis taip gerai atsiliepia! […] // Aš visuomet maniau, kad tu esi geras berniokas, bet iš Tavo pasielgimo su Herbačevskiu aš nusprendžiau, kad tu esi dar geresnis, negu aš maniau“ (Balio Sruogos laiškas Juozui Urbšiui, iš Miuncheno – į Berlyną, iki 1923-08-22, in: LNMMB RKRS, f. 15, b. 330, l. 1r–v).
a3
Line number 7
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, inžinierius, paštininkas.
a1
Line number 14
Critical note: kad ] def d
a3
Line number 21
Note: Tatjana Sruogienė (1889–1979), Adolfo Sruogos žmona, ypač nemėgusi Balio Sruogos dėl jo poetiško gyvenimo būdo Petrograde.
a1
Line number 24
Critical note: Kaunan ] cor pro g, cor K pro g
a1
Line number 29
Physical note: [1v] //
a1
Line number 38
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_05_08_vys_a_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_05_08_vys_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_05_08_vys_b_1r.jpgX (Close panel)
image