Peliksui Bugailiškiui, 1923-06-09

X (Close panel) Bibliographic Information

Peliksui Bugailiškiui, 1923-06-09

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LMAVB RS, f. 62, b. 8. Laiškas. Datuota ir lokalizuota pagal Balio Sruogos biografiją, turinį. Rašyta 22,6×28,4 cm gelstelėjusio popieriaus pailgais langeliais lape (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į keturias dalis žymės). 1r kairės pusės kraštas nelygus, plėšta. Išmuštos dvi susegimo skylės. Yra įplyšimų. Numeruota pieštuku kita ranka (52). Be voko. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-06-09: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1923-06-09: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-06-09: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Peliksui Bugailiškiui, iš Miuncheno – į Kauną, 1923-06-09, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_06_09_pb.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinio užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinis rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (400x400 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Ponui
1
Ponui
2
P. Bugailiškiui,
3
„Kultūros“
Bendrovė Šiauliuose.
bendrovė Šiauliuose.
n
Note: „Kultūra“ – spaudos leidimo ir kultūros kooperatinė bendrovė, veikusi 1920–1927 m. Šiauliuose. Bendrovės pirmininkas tuo metu – Peliksas Bugailiškis.
4
Pone,
Pone,
n
Note: Peliksas Bugailiškis (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
5
Tamistos pakvietimą dalyvauti „Lietuvos“
leidiny,
leidiny,
n
Note: Kalbama apie planuojamą enciklopedinio leidinio Lietuva XI dalį („Literatūra“), kurią rengiant buvo kviečiami bendradarbiauti Matas Grigonis ir Juozas Tumas-Vaižgantas.
ra-
6
šytą geguž.
15 d.
15 d.,
gavau vos šiandie
(biržel. 9 d.)
(biržel. 9 d.).
7
Šiuo tarpu vargu bau aš galėtau būt Tamistoms
8
naudingas. Tokiam leidiniui bene tektų rašyti lietuvių
9
literatūros istorijos
bruožus,
bruožus
ar bent apibūdinti jos evoliu-
10
cijos eiga. Bet tuo pačiu reikalu juk yra kviečiama dar
11
M. Grigonis
M. Grigonis
n
Note: Matas Grigonis (1889–1971), rašytojas, vertėjas, gamtininkas; 1923 m. mokytojavo Panevėžio gimnazijoje, buvo direktoriaus pavaduotojas. Informacinei knygai Lietuva jis žadėjo parašyti straipsnį, kurio pradžioje apibūdintų lietuvių tautosaką, o dėstomojoje dalyje gvildentų jos atspindžius Donelaičio, Baranausko, Vienažindžio, Maironio, Krėvės ir Žemaitės kūryboje. Trumpai aptartų Vaižganto, Sruogos ir kitų „ne tautinių“ rašytojų kūrybos savitumą, paminėtų Aušros ir Kudirkos reikšmę (plačiau žr. Mato Grigonio laiškas „Kultūros“ bendrovei, 1923-07-10, Birštonas, in: LMAVB RS, f. 62, b. 8, l. 46).
ir
J. Tūmas.
J. Tumas.
n
Note: Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), rašytojas, literatūros istorikas, kritikas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. Buvo Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius. Informacinei knygai Lietuva jis buvo kviečiamas rašyti apie lietuvių tautos atgimimą ir romantizmo laikotarpį (plačiau žr. Juozo Tumo-Vaižganto laiškai Peliksui Bugailiškiui, 1923-06-14 ir 1923-10-23, Kaunas, in: LMAVB RS, f. 62, b. 8, l. 44, 45).
Manau, kad uždavinį ir jie tolygiai
12
supranta. Bent man su jais susisiekt sunku, – o tuo pačiu
13
reikalu trims rašyti neverta. Gal leidinio Redakcija
14
bus temą sudetalizavus – tuomet būtų aiškiau, ko iš ma-
15
nęs
norima,
norima
ir ką aš galėtau duoti?
16
Istorikas iš manęs menkas: nei Grigoniui, nei
Tūmui
Tumui
nepri-
17
lygtau. Aš galėtau parašyti kokiu nors specialiniu
18
literatūros
rei klausimu
c
Critical note: klausimu ] cor pro rei, cor kla pro rei
klausimu
(pav.
(pav.,
Liet.
liet.
lyrika ) ar
c
Critical note: ar ] cor pro ), cor a pro )
lyrika ar
kt.)
kt.),
bet jei anie
19
du rašytoju rašo, tai man nevertėtų kartoti. Bet mano
20
padėtis tuo sunkesnė, kad čia Vokietijoj teturiu labai maža
21
medžiagos, į Lietuvą pervykt šią
vasarą,
vasarą
turbūt,
turbūt
nepavyks,
22
o rankraščiams pasiųsti laiko duota ne kažkiek. Susira-
23
šinėti – daug laiko reikia. Todel man
veikiausia
veikiausiai
neteks
24
Tamstų leidiny dalyvauti.
25
Aukštoj pagarboj
26
Balys Sruoga
27
München,
28
Mühlbaurstr. 1o
p
Physical note: [1r] //
Mühlbaurstr. 1o

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Ponui
1
Ponui
2
P. Bugailiškiui,
3
„Kultūros“
Bendrovė Šiauliuose.
bendrovė Šiauliuose.
n
Note: „Kultūra“ – spaudos leidimo ir kultūros kooperatinė bendrovė, veikusi 1920–1927 m. Šiauliuose. Bendrovės pirmininkas tuo metu – Peliksas Bugailiškis.
4
Pone,
Pone,
n
Note: Peliksas Bugailiškis (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
5
Tamistos pakvietimą dalyvauti „Lietuvos“
leidiny,
leidiny,
n
Note: Kalbama apie planuojamą enciklopedinio leidinio Lietuva XI dalį („Literatūra“), kurią rengiant buvo kviečiami bendradarbiauti Matas Grigonis ir Juozas Tumas-Vaižgantas.
ra-
6
šytą geguž.
15 d.
15 d.,
gavau vos šiandie
(biržel. 9 d.)
(biržel. 9 d.).
7
Šiuo tarpu vargu bau aš galėtau būt Tamistoms
8
naudingas. Tokiam leidiniui bene tektų rašyti lietuvių
9
literatūros istorijos
bruožus,
bruožus
ar bent apibūdinti jos evoliu-
10
cijos eiga. Bet tuo pačiu reikalu juk yra kviečiama dar
11
M. Grigonis
M. Grigonis
n
Note: Matas Grigonis (1889–1971), rašytojas, vertėjas, gamtininkas; 1923 m. mokytojavo Panevėžio gimnazijoje, buvo direktoriaus pavaduotojas. Informacinei knygai Lietuva jis žadėjo parašyti straipsnį, kurio pradžioje apibūdintų lietuvių tautosaką, o dėstomojoje dalyje gvildentų jos atspindžius Donelaičio, Baranausko, Vienažindžio, Maironio, Krėvės ir Žemaitės kūryboje. Trumpai aptartų Vaižganto, Sruogos ir kitų „ne tautinių“ rašytojų kūrybos savitumą, paminėtų Aušros ir Kudirkos reikšmę (plačiau žr. Mato Grigonio laiškas „Kultūros“ bendrovei, 1923-07-10, Birštonas, in: LMAVB RS, f. 62, b. 8, l. 46).
ir
J. Tūmas.
J. Tumas.
n
Note: Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), rašytojas, literatūros istorikas, kritikas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. Buvo Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius. Informacinei knygai Lietuva jis buvo kviečiamas rašyti apie lietuvių tautos atgimimą ir romantizmo laikotarpį (plačiau žr. Juozo Tumo-Vaižganto laiškai Peliksui Bugailiškiui, 1923-06-14 ir 1923-10-23, Kaunas, in: LMAVB RS, f. 62, b. 8, l. 44, 45).
Manau, kad uždavinį ir jie tolygiai
12
supranta. Bent man su jais susisiekt sunku, – o tuo pačiu
13
reikalu trims rašyti neverta. Gal leidinio Redakcija
14
bus temą sudetalizavus – tuomet būtų aiškiau, ko iš ma-
15
nęs
norima,
norima
ir ką aš galėtau duoti?
16
Istorikas iš manęs menkas: nei Grigoniui, nei
Tūmui
Tumui
nepri-
17
lygtau. Aš galėtau parašyti kokiu nors specialiniu
18
literatūros
rei klausimu
c
Critical note: klausimu ] cor pro rei, cor kla pro rei
klausimu
(pav.
(pav.,
Liet.
liet.
lyrika ) ar
c
Critical note: ar ] cor pro ), cor a pro )
lyrika ar
kt.)
kt.),
bet jei anie
19
du rašytoju rašo, tai man nevertėtų kartoti. Bet mano
20
padėtis tuo sunkesnė, kad čia Vokietijoj teturiu labai maža
21
medžiagos, į Lietuvą pervykt šią
vasarą,
vasarą
turbūt,
turbūt
nepavyks,
22
o rankraščiams pasiųsti laiko duota ne kažkiek. Susira-
23
šinėti – daug laiko reikia. Todel man
veikiausia
veikiausiai
neteks
24
Tamstų leidiny dalyvauti.
25
Aukštoj pagarboj
26
Balys Sruoga
27
München,
28
Mühlbaurstr. 1o
p
Physical note: [1r] //
Mühlbaurstr. 1o

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Ponui
1
Ponui
2
P. Bugailiškiui,
3
„Kultūros“
Bendrovė Šiauliuose.
bendrovė Šiauliuose.
n
Note: „Kultūra“ – spaudos leidimo ir kultūros kooperatinė bendrovė, veikusi 1920–1927 m. Šiauliuose. Bendrovės pirmininkas tuo metu – Peliksas Bugailiškis.
4
Pone,
Pone,
n
Note: Peliksas Bugailiškis (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
5
Tamistos pakvietimą dalyvauti „Lietuvos“
leidiny,
leidiny,
n
Note: Kalbama apie planuojamą enciklopedinio leidinio Lietuva XI dalį („Literatūra“), kurią rengiant buvo kviečiami bendradarbiauti Matas Grigonis ir Juozas Tumas-Vaižgantas.
ra-
6
šytą geguž.
15 d.
15 d.,
gavau vos šiandie
(biržel. 9 d.)
(biržel. 9 d.).
7
Šiuo tarpu vargu bau aš galėtau būt Tamistoms
8
naudingas. Tokiam leidiniui bene tektų rašyti lietuvių
9
literatūros istorijos
bruožus,
bruožus
ar bent apibūdinti jos evoliu-
10
cijos eiga. Bet tuo pačiu reikalu juk yra kviečiama dar
11
M. Grigonis
M. Grigonis
n
Note: Matas Grigonis (1889–1971), rašytojas, vertėjas, gamtininkas; 1923 m. mokytojavo Panevėžio gimnazijoje, buvo direktoriaus pavaduotojas. Informacinei knygai Lietuva jis žadėjo parašyti straipsnį, kurio pradžioje apibūdintų lietuvių tautosaką, o dėstomojoje dalyje gvildentų jos atspindžius Donelaičio, Baranausko, Vienažindžio, Maironio, Krėvės ir Žemaitės kūryboje. Trumpai aptartų Vaižganto, Sruogos ir kitų „ne tautinių“ rašytojų kūrybos savitumą, paminėtų Aušros ir Kudirkos reikšmę (plačiau žr. Mato Grigonio laiškas „Kultūros“ bendrovei, 1923-07-10, Birštonas, in: LMAVB RS, f. 62, b. 8, l. 46).
ir
J. Tūmas.
J. Tumas.
n
Note: Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), rašytojas, literatūros istorikas, kritikas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. Buvo Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius. Informacinei knygai Lietuva jis buvo kviečiamas rašyti apie lietuvių tautos atgimimą ir romantizmo laikotarpį (plačiau žr. Juozo Tumo-Vaižganto laiškai Peliksui Bugailiškiui, 1923-06-14 ir 1923-10-23, Kaunas, in: LMAVB RS, f. 62, b. 8, l. 44, 45).
Manau, kad uždavinį ir jie tolygiai
12
supranta. Bent man su jais susisiekt sunku, – o tuo pačiu
13
reikalu trims rašyti neverta. Gal leidinio Redakcija
14
bus temą sudetalizavus – tuomet būtų aiškiau, ko iš ma-
15
nęs
norima,
norima
ir ką aš galėtau duoti?
16
Istorikas iš manęs menkas: nei Grigoniui, nei
Tūmui
Tumui
nepri-
17
lygtau. Aš galėtau parašyti kokiu nors specialiniu
18
literatūros
rei klausimu
c
Critical note: klausimu ] cor pro rei, cor kla pro rei
klausimu
(pav.
(pav.,
Liet.
liet.
lyrika ) ar
c
Critical note: ar ] cor pro ), cor a pro )
lyrika ar
kt.)
kt.),
bet jei anie
19
du rašytoju rašo, tai man nevertėtų kartoti. Bet mano
20
padėtis tuo sunkesnė, kad čia Vokietijoj teturiu labai maža
21
medžiagos, į Lietuvą pervykt šią
vasarą,
vasarą
turbūt,
turbūt
nepavyks,
22
o rankraščiams pasiųsti laiko duota ne kažkiek. Susira-
23
šinėti – daug laiko reikia. Todel man
veikiausia
veikiausiai
neteks
24
Tamstų leidiny dalyvauti.
25
Aukštoj pagarboj
26
Balys Sruoga
27
München,
28
Mühlbaurstr. 1o
p
Physical note: [1r] //
Mühlbaurstr. 1o

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 3
Note: „Kultūra“ – spaudos leidimo ir kultūros kooperatinė bendrovė, veikusi 1920–1927 m. Šiauliuose. Bendrovės pirmininkas tuo metu – Peliksas Bugailiškis.
a3
Line number 4
Note: Peliksas Bugailiškis (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
a3
Line number 5
Note: Kalbama apie planuojamą enciklopedinio leidinio Lietuva XI dalį („Literatūra“), kurią rengiant buvo kviečiami bendradarbiauti Matas Grigonis ir Juozas Tumas-Vaižgantas.
a3
Line number 11
Note: Matas Grigonis (1889–1971), rašytojas, vertėjas, gamtininkas; 1923 m. mokytojavo Panevėžio gimnazijoje, buvo direktoriaus pavaduotojas. Informacinei knygai Lietuva jis žadėjo parašyti straipsnį, kurio pradžioje apibūdintų lietuvių tautosaką, o dėstomojoje dalyje gvildentų jos atspindžius Donelaičio, Baranausko, Vienažindžio, Maironio, Krėvės ir Žemaitės kūryboje. Trumpai aptartų Vaižganto, Sruogos ir kitų „ne tautinių“ rašytojų kūrybos savitumą, paminėtų Aušros ir Kudirkos reikšmę (plačiau žr. Mato Grigonio laiškas „Kultūros“ bendrovei, 1923-07-10, Birštonas, in: LMAVB RS, f. 62, b. 8, l. 46).
a3
Line number 11
Note: Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), rašytojas, literatūros istorikas, kritikas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. Buvo Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius. Informacinei knygai Lietuva jis buvo kviečiamas rašyti apie lietuvių tautos atgimimą ir romantizmo laikotarpį (plačiau žr. Juozo Tumo-Vaižganto laiškai Peliksui Bugailiškiui, 1923-06-14 ir 1923-10-23, Kaunas, in: LMAVB RS, f. 62, b. 8, l. 44, 45).
a1
Line number 18
Critical note: klausimu ] cor pro rei, cor kla pro rei
a1
Line number 18
Critical note: ar ] cor pro ), cor a pro )
a1
Line number 28
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_06_09_pb_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_06_09_pb_1v.jpgX (Close panel)
image