Vandai Daugirdaitei, iki 1923-06-12

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, iki 1923-06-12

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: BVSNM GEK 576, BVSNM ER1 4552 (1r–v). Atvirlaiškis. Fragmentas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1923-06-12 atvirlaiškį (Balio Sruogos pastangos dėl Vandos Daugirdaitės imatrikuliacijos Miuncheno universitete, įskaitant studijų laiką Berlyno universitete), turinį („Aš manau, kad mūsų iš universiteto nevarys – būk rami. Pas mus šiuo žvilgsniu visai ramu“), Vandos Sruogienės pastabą („1923. / Prieš Sekmines, iš Miuncheno į Berlyną“; „1923 m. vasaros semestro gale“), Vandos Daugirdaitės adresą. Rašyta 14,0×8,9 cm atvirlaiškio blanke (Künstler Postkarte) (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – spalvotas mergaitės atvaizdas („Mariechen“). Be pašto spaudų, ženklų. BVSNM spaudas („B. Sruogos muziejus“), signatūra pieštuku muziejininko ranka. Mašinraščiai (nuorašai): BVSNM GEK 575, BVSNM ER1 4551, l. 1, BLKMČ BS, l. 19, KC PENN, l. 21–22, 33 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1923-06-12: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: iki 1923-06-12: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1923-06-12: Variantas 3 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų-namų muziejaus (BVSNM) leidimą (Balio Sruogos g. 21, 50250 Kaunas, tel.: (8 6) 058 4956, el. paštas: sruoga@hotmail.com).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, iki 1923-06-12, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_06_12_iki_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autorinis rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinio rašymo vėliausias sluoksnis parodomas pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsispindi rašymo procesas (parodomi autoriniai taisymai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše parodomas vėliausias rašymo proceso sluoksnis (parodomas autorinių taisymų rezultatas).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste autorinio rašymo vieta paaiškinama pažyma c („critical“), lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio ir diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Labai gaila, kad su batais
a
V. Daugirdaitė
b
b / Thomas
c
Berlin, Charl.
d
Philippi str. 5
1
2.
c
Critical note: 2. ] add in sin ang s l Labai gaila, kad su batais
2.
2
Labai gaila, kad su batais
3
taip atsitiko. Bet tu manęs dar
4
neįtikinai: jie nėra tokie
baisus.
baisūs.
5
Kad kojos neperšlapt –
reikia
reikia,
6
kad būtų
dvili
dvily
oda ir tri-
7
lipiai
lypiai
padai, ir pakaustyti.
8
Kitaip juk jokios rimtos ekskur-
9
sijos negalima daryti. Mano
10
batai kur kas blogesni –
persilpni.
per silpni.
11
Tavo
batams
batams,
viena
viena,
kas negera,
12
tai
vynys
vinys,
nestipriai sukaltos,
13
Turėtų
turėtų
būti kitokios
vynys.
vinys.
14
Bet jei tau griežtai nepatinka,
15
tai tu pabandyk Berlyne iškeist
16
į tokius, kokie Tau patinka,
17
turbūt primokėt nereikės, o
18
jei reikės – tai mano sąskaita,
19
nes aš noriu, kad aš
bučiau
būčiau
20
tau „užfundijęs“. Tu nepyk,
21
Vanduk, bet man būtų labai
22
smagu, kad Tau patiktų
23
ir būtų mano. Ar
gerai
gerai,
24
Vanduk? Dabar paval-
c
Critical note: Vanduk? ] p ras Dabar paval-
p
Physical note: [1v] //
Vanduk?
Vanduk?
n
Note: Balys Sruoga anksčiau Vandai Daugirdaitei buvo išrūpinęs batus, su kuriais ji galėtų vykti į kalnus: „Todel aš turiu galimybės tau nupirkti sporto batus. Tiktai aš vėlei užmiršau Tavo batų numerį. Tai tu man tuojau parašyk. Tai man nesudarys jokios sunkenybės, o tu turėsi sporto batus ir mes abu būsim lygūs kelionėj. O sporto batai turėti reikia“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1923-01-01 ar 03, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 524, l. 2v); „Jei gavai batus – mauk ir braidyk po sniegą – miegosi, kaip pirmą kartą gegužį pajautusi! Tik dabar aš pamėgau žiemą! Niekumet mano sapnai nebuvo tokie ramūs ir dūšia taip apsvaigusi, kaip dabar! Žiūrėk, Vanduk, kas sekmadienis imk Kiršą už kalnieriaus ir Zoską ir važiuokit už miesto – braidykit po sniegą! Kirša surūks Berlyne kaip kempinė, o tu nemigoj pasismaugsi… Būtinai kas sekmadienis važiuokit į sniegą – ir atsiminkit mane, kad aš švilpiu pakalnėn. Gerai, Vanduk: aš taip noriu, kad Tu šventadieniais būtum sniege – gerai? Jei šiuo tarpu neturi lėšų – parašyk – mano finansinė padėtis tiek gera, kaip retai kada esti – palyginant su jumis visais krūvoj esu kapitalistas ir aprūpintas 8–12 mėnesių. Aš taip noriu, kad tu po sniegą braidytum!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1923-01-08, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1r–v).

Facsimile Image Placeholder

25
Aš manau, kad mūsų iš universi-
26
teto nevarys – būk
rami.
rami.
n
Note: Vanda Daugirdaitė po 1923-01-10 Klaipėdos krašto sukilimo gavo pranešimą, kad mokytis toliau Berlyno universitete nebeleidžiama. Ji ieškojo galimybių toliau tęsti istorijos studijas kituose Vokietijos universitetuose Berlyne, Miunchene, Jenoje. „Po įvykių dėl Klaipėdos vokiečiai keršijo lietuviams, neleidę studijuoti Vokietijos universitetuose studentams, kurie buvo jau pradėję studijas ir nepriėmė naujų, paliko tik baigiančiuosius. Kai aš gavau pranešimą, kad man neleista toliau mokytis Berlyno universitete, padaviau prašymus į eilę kitų, bet iš visur gavau neigiamą atsakymą. Kai kurie mano draugai, kaip Zosė Laucevičiūtė (Gedvilienė), Balio brolis Kazys, išvyko baigti studijas į Šveicariją, taip pat kiti. Grįžus po vasaros semestro (iš viso studijavau Berlyne 4 semestrus) namo, praleidau liūdnai žiemą, laukdama Balį baigiant studijas“ (Vandos Sruogienės pastaba).
Pas mus
27
šiuo žvilgsniu visai ramu. Ir karo
28
nebus. Aš
Tuo
tuo
nei kiek nesirūpinu.
29
O
dabar,
dabar
pavakarieniavęs,
pavakarieniavęs
vėl eisiu
30
namo, dirbsiu, o paskui tave
31
sapnuosiu. Ačiū
tau
tau,
Van-
32
dukai
dukai,
ačiū.
33
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [1r] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Labai gaila, kad su batais
a
V. Daugirdaitė
b
b / Thomas
c
Berlin, Charl.
d
Philippi str. 5
1
2.
c
Critical note: 2. ] add in sin ang s l Labai gaila, kad su batais
2.
2
Labai gaila, kad su batais
3
taip atsitiko. Bet tu manęs dar
4
neįtikinai: jie nėra tokie
baisus.
baisūs.
5
Kad kojos neperšlapt –
reikia
reikia,
6
kad būtų
dvili
dvily
oda ir tri-
7
lipiai
lypiai
padai, ir pakaustyti.
8
Kitaip juk jokios rimtos ekskur-
9
sijos negalima daryti. Mano
10
batai kur kas blogesni –
persilpni.
per silpni.
11
Tavo
batams
batams,
viena
viena,
kas negera,
12
tai
vynys
vinys,
nestipriai sukaltos,
13
Turėtų
turėtų
būti kitokios
vynys.
vinys.
14
Bet jei tau griežtai nepatinka,
15
tai tu pabandyk Berlyne iškeist
16
į tokius, kokie Tau patinka,
17
turbūt primokėt nereikės, o
18
jei reikės – tai mano sąskaita,
19
nes aš noriu, kad aš
bučiau
būčiau
20
tau „užfundijęs“. Tu nepyk,
21
Vanduk, bet man būtų labai
22
smagu, kad Tau patiktų
23
ir būtų mano. Ar
gerai
gerai,
24
Vanduk? Dabar paval-
c
Critical note: Vanduk? ] p ras Dabar paval-
p
Physical note: [1v] //
Vanduk?
Vanduk?
n
Note: Balys Sruoga anksčiau Vandai Daugirdaitei buvo išrūpinęs batus, su kuriais ji galėtų vykti į kalnus: „Todel aš turiu galimybės tau nupirkti sporto batus. Tiktai aš vėlei užmiršau Tavo batų numerį. Tai tu man tuojau parašyk. Tai man nesudarys jokios sunkenybės, o tu turėsi sporto batus ir mes abu būsim lygūs kelionėj. O sporto batai turėti reikia“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1923-01-01 ar 03, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 524, l. 2v); „Jei gavai batus – mauk ir braidyk po sniegą – miegosi, kaip pirmą kartą gegužį pajautusi! Tik dabar aš pamėgau žiemą! Niekumet mano sapnai nebuvo tokie ramūs ir dūšia taip apsvaigusi, kaip dabar! Žiūrėk, Vanduk, kas sekmadienis imk Kiršą už kalnieriaus ir Zoską ir važiuokit už miesto – braidykit po sniegą! Kirša surūks Berlyne kaip kempinė, o tu nemigoj pasismaugsi… Būtinai kas sekmadienis važiuokit į sniegą – ir atsiminkit mane, kad aš švilpiu pakalnėn. Gerai, Vanduk: aš taip noriu, kad Tu šventadieniais būtum sniege – gerai? Jei šiuo tarpu neturi lėšų – parašyk – mano finansinė padėtis tiek gera, kaip retai kada esti – palyginant su jumis visais krūvoj esu kapitalistas ir aprūpintas 8–12 mėnesių. Aš taip noriu, kad tu po sniegą braidytum!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1923-01-08, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1r–v).

Facsimile Image Placeholder

25
Aš manau, kad mūsų iš universi-
26
teto nevarys – būk
rami.
rami.
n
Note: Vanda Daugirdaitė po 1923-01-10 Klaipėdos krašto sukilimo gavo pranešimą, kad mokytis toliau Berlyno universitete nebeleidžiama. Ji ieškojo galimybių toliau tęsti istorijos studijas kituose Vokietijos universitetuose Berlyne, Miunchene, Jenoje. „Po įvykių dėl Klaipėdos vokiečiai keršijo lietuviams, neleidę studijuoti Vokietijos universitetuose studentams, kurie buvo jau pradėję studijas ir nepriėmė naujų, paliko tik baigiančiuosius. Kai aš gavau pranešimą, kad man neleista toliau mokytis Berlyno universitete, padaviau prašymus į eilę kitų, bet iš visur gavau neigiamą atsakymą. Kai kurie mano draugai, kaip Zosė Laucevičiūtė (Gedvilienė), Balio brolis Kazys, išvyko baigti studijas į Šveicariją, taip pat kiti. Grįžus po vasaros semestro (iš viso studijavau Berlyne 4 semestrus) namo, praleidau liūdnai žiemą, laukdama Balį baigiant studijas“ (Vandos Sruogienės pastaba).
Pas mus
27
šiuo žvilgsniu visai ramu. Ir karo
28
nebus. Aš
Tuo
tuo
nei kiek nesirūpinu.
29
O
dabar,
dabar
pavakarieniavęs,
pavakarieniavęs
vėl eisiu
30
namo, dirbsiu, o paskui tave
31
sapnuosiu. Ačiū
tau
tau,
Van-
32
dukai
dukai,
ačiū.
33
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [1r] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Labai gaila, kad su batais
a
V. Daugirdaitė
b
b / Thomas
c
Berlin, Charl.
d
Philippi str. 5
1
2.
c
Critical note: 2. ] add in sin ang s l Labai gaila, kad su batais
2.
2
Labai gaila, kad su batais
3
taip atsitiko. Bet tu manęs dar
4
neįtikinai: jie nėra tokie
baisus.
baisūs.
5
Kad kojos neperšlapt –
reikia
reikia,
6
kad būtų
dvili
dvily
oda ir tri-
7
lipiai
lypiai
padai, ir pakaustyti.
8
Kitaip juk jokios rimtos ekskur-
9
sijos negalima daryti. Mano
10
batai kur kas blogesni –
persilpni.
per silpni.
11
Tavo
batams
batams,
viena
viena,
kas negera,
12
tai
vynys
vinys,
nestipriai sukaltos,
13
Turėtų
turėtų
būti kitokios
vynys.
vinys.
14
Bet jei tau griežtai nepatinka,
15
tai tu pabandyk Berlyne iškeist
16
į tokius, kokie Tau patinka,
17
turbūt primokėt nereikės, o
18
jei reikės – tai mano sąskaita,
19
nes aš noriu, kad aš
bučiau
būčiau
20
tau „užfundijęs“. Tu nepyk,
21
Vanduk, bet man būtų labai
22
smagu, kad Tau patiktų
23
ir būtų mano. Ar
gerai
gerai,
24
Vanduk? Dabar paval-
c
Critical note: Vanduk? ] p ras Dabar paval-
p
Physical note: [1v] //
Vanduk?
Vanduk?
n
Note: Balys Sruoga anksčiau Vandai Daugirdaitei buvo išrūpinęs batus, su kuriais ji galėtų vykti į kalnus: „Todel aš turiu galimybės tau nupirkti sporto batus. Tiktai aš vėlei užmiršau Tavo batų numerį. Tai tu man tuojau parašyk. Tai man nesudarys jokios sunkenybės, o tu turėsi sporto batus ir mes abu būsim lygūs kelionėj. O sporto batai turėti reikia“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1923-01-01 ar 03, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 524, l. 2v); „Jei gavai batus – mauk ir braidyk po sniegą – miegosi, kaip pirmą kartą gegužį pajautusi! Tik dabar aš pamėgau žiemą! Niekumet mano sapnai nebuvo tokie ramūs ir dūšia taip apsvaigusi, kaip dabar! Žiūrėk, Vanduk, kas sekmadienis imk Kiršą už kalnieriaus ir Zoską ir važiuokit už miesto – braidykit po sniegą! Kirša surūks Berlyne kaip kempinė, o tu nemigoj pasismaugsi… Būtinai kas sekmadienis važiuokit į sniegą – ir atsiminkit mane, kad aš švilpiu pakalnėn. Gerai, Vanduk: aš taip noriu, kad Tu šventadieniais būtum sniege – gerai? Jei šiuo tarpu neturi lėšų – parašyk – mano finansinė padėtis tiek gera, kaip retai kada esti – palyginant su jumis visais krūvoj esu kapitalistas ir aprūpintas 8–12 mėnesių. Aš taip noriu, kad tu po sniegą braidytum!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1923-01-08, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1r–v).

Facsimile Image Placeholder

25
Aš manau, kad mūsų iš universi-
26
teto nevarys – būk
rami.
rami.
n
Note: Vanda Daugirdaitė po 1923-01-10 Klaipėdos krašto sukilimo gavo pranešimą, kad mokytis toliau Berlyno universitete nebeleidžiama. Ji ieškojo galimybių toliau tęsti istorijos studijas kituose Vokietijos universitetuose Berlyne, Miunchene, Jenoje. „Po įvykių dėl Klaipėdos vokiečiai keršijo lietuviams, neleidę studijuoti Vokietijos universitetuose studentams, kurie buvo jau pradėję studijas ir nepriėmė naujų, paliko tik baigiančiuosius. Kai aš gavau pranešimą, kad man neleista toliau mokytis Berlyno universitete, padaviau prašymus į eilę kitų, bet iš visur gavau neigiamą atsakymą. Kai kurie mano draugai, kaip Zosė Laucevičiūtė (Gedvilienė), Balio brolis Kazys, išvyko baigti studijas į Šveicariją, taip pat kiti. Grįžus po vasaros semestro (iš viso studijavau Berlyne 4 semestrus) namo, praleidau liūdnai žiemą, laukdama Balį baigiant studijas“ (Vandos Sruogienės pastaba).
Pas mus
27
šiuo žvilgsniu visai ramu. Ir karo
28
nebus. Aš
Tuo
tuo
nei kiek nesirūpinu.
29
O
dabar,
dabar
pavakarieniavęs,
pavakarieniavęs
vėl eisiu
30
namo, dirbsiu, o paskui tave
31
sapnuosiu. Ačiū
tau
tau,
Van-
32
dukai
dukai,
ačiū.
33
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [1r] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 2. ] add in sin ang s l Labai gaila, kad su batais
a1
Line number 24
Critical note: Vanduk? ] p ras Dabar paval-
a1
Line number 24
Physical note: [1v] //
a3
Line number 24
Note: Balys Sruoga anksčiau Vandai Daugirdaitei buvo išrūpinęs batus, su kuriais ji galėtų vykti į kalnus: „Todel aš turiu galimybės tau nupirkti sporto batus. Tiktai aš vėlei užmiršau Tavo batų numerį. Tai tu man tuojau parašyk. Tai man nesudarys jokios sunkenybės, o tu turėsi sporto batus ir mes abu būsim lygūs kelionėj. O sporto batai turėti reikia“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1923-01-01 ar 03, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 524, l. 2v); „Jei gavai batus – mauk ir braidyk po sniegą – miegosi, kaip pirmą kartą gegužį pajautusi! Tik dabar aš pamėgau žiemą! Niekumet mano sapnai nebuvo tokie ramūs ir dūšia taip apsvaigusi, kaip dabar! Žiūrėk, Vanduk, kas sekmadienis imk Kiršą už kalnieriaus ir Zoską ir važiuokit už miesto – braidykit po sniegą! Kirša surūks Berlyne kaip kempinė, o tu nemigoj pasismaugsi… Būtinai kas sekmadienis važiuokit į sniegą – ir atsiminkit mane, kad aš švilpiu pakalnėn. Gerai, Vanduk: aš taip noriu, kad Tu šventadieniais būtum sniege – gerai? Jei šiuo tarpu neturi lėšų – parašyk – mano finansinė padėtis tiek gera, kaip retai kada esti – palyginant su jumis visais krūvoj esu kapitalistas ir aprūpintas 8–12 mėnesių. Aš taip noriu, kad tu po sniegą braidytum!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1923-01-08, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1r–v).
a3
Line number 26
Note: Vanda Daugirdaitė po 1923-01-10 Klaipėdos krašto sukilimo gavo pranešimą, kad mokytis toliau Berlyno universitete nebeleidžiama. Ji ieškojo galimybių toliau tęsti istorijos studijas kituose Vokietijos universitetuose Berlyne, Miunchene, Jenoje. „Po įvykių dėl Klaipėdos vokiečiai keršijo lietuviams, neleidę studijuoti Vokietijos universitetuose studentams, kurie buvo jau pradėję studijas ir nepriėmė naujų, paliko tik baigiančiuosius. Kai aš gavau pranešimą, kad man neleista toliau mokytis Berlyno universitete, padaviau prašymus į eilę kitų, bet iš visur gavau neigiamą atsakymą. Kai kurie mano draugai, kaip Zosė Laucevičiūtė (Gedvilienė), Balio brolis Kazys, išvyko baigti studijas į Šveicariją, taip pat kiti. Grįžus po vasaros semestro (iš viso studijavau Berlyne 4 semestrus) namo, praleidau liūdnai žiemą, laukdama Balį baigiant studijas“ (Vandos Sruogienės pastaba).
a1
Line number 33
Critical note: Bal. ] sign
a1
Line number 33
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_06_12_iki_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_06_12_iki_vd_b_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_06_12_iki_vd_a_1r.jpgX (Close panel)
image