Vandai Daugirdaitei, 1923-06-12

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1923-06-12

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 484. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį („Antradienis“), kalendorių (1923-06-12), Vandos Daugirdaitės adresą, pašto spaudą. Rašyta 13,9 × 9,0 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atvirlaiškio blanke su juodu spausdintu užrašu „Postkarte“ (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Uždėtas žalias 40 reichsmarkių vertės pašto ženklas. Vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: Miunchenas, [19]23-06-13. Dėmėta. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 283. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-06-12: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1923-06-12: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-06-12: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstai: genetinis, diplomatinis, redaguotas variantai.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-06-12, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_06_12_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autorinis rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante atsispindi autorinis rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše parodomas vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste autoriaus taisyta vieta pakomentuojama pažyma c („critical note“), o lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto ir diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.

Šiandie
Teko
teko
kalbėtis univer-

Facsimile Image Placeholder

a
Vanda Daugirdaitė
b
b / Thomas
c
Berlin, Charlott. 5
d
Philippi
Str.
str.
5III
e
Gth.
p
Physical note: [1r] //
Gth.

Facsimile Image Placeholder

1
Šiandie
Teko
teko
kalbėtis univer-
2
siteto kanceliarijoj. Vieno
3
valdininko
nuomone
nuomone,
tu galėsi
4
būti
imatrikuliuota
įmatrikuliuota
ir bus
5
užskaityta Berlyno semestrai.
6
Tik jis klausė, kodel tu nebuvai
7
imatrikuliuota
įmatrikuliuota
Berlyne.
8
Tik tas valdininkas „мелкий
9
пешка“.
пешка“.
n
Note: [„мелкий] пешка“ rus =nežymus pėstininkas
Ketvirtadienį grįž-
10
ta iš atostogų specialinis
11
Regierungsrat,
regierungsrat,
n
Note: regierungsrat vok =valdančiosios tarybos atstovas
nuo kurio
12
šie reikalai daug priklauso.
13
Tai ketvirtadienį-penkta-
14
dienį galima bus jau
15
aiškiai sužinoti.
Paskui,
Paskui
16
d-ras Gylys
d-ras Gylys
n
Note: Antanas Gylys (1894–1966), gydytojas psichiatras. 1917–1924 m. studijavo Miuncheno universitete, 1921 m. įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį.
pažįstamas su
17
valdininku ministerijoj,
18
per kurį eina tie prašymai
19
del priėmimo ir nuo kurio
20
daugiausia priklauso.
21
Aš padariau vieną
v žengsnį ,
c
Critical note: žengsnį ] cor pro v, cor ž pro v
žengsnį,
22
kad
Gyliui
Gyliui,
mano
žvilgsniu
žvilgsniu,
23
gerą ūpą sudaryti, tai aš
24
manau, jei būtų reikalas,
25
jis neatsisakytų padaryti
26
protekciją. Gal tik tektų
27
jam ir valdininkui
gerus
p
Physical note: [1v] //
gerus

Facsimile Image Placeholder

28
pietus užfundyti. Man ro-
29
dos, kad pavyks tave čia
30
imatrikuliuoti
įmatrikuliuoti
ir Tavo
31
semestrus užuskaityti.
32
Bent aš tikiu. Ar
gerai
gerai,
33
Vandukai?
Vandukai?
n
Note: Nepaisant Balio Sruogos, jo draugų ir pažįstamų pastangų, Vandos Daugirdaitės įmatrikuliuoti į Berlyno universitetą nepavyko.
O aš
Turbūt
turbūt
rytoj-
34
poryt eisiu pas daktarą –
35
vis tik baisiai kvailai jau-
36
čiuos. Nieko nėra, bet nėra
37
ir taip, kaip aš noriu.
38
Bučiuoju
tave
tave,
Vandu
c
Critical note: Vandu[k] ] vid ex err om k
Vanduk
Vanduk.
39
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
40
Antradienis.
p
Physical note: [1r] //
Antradienis.
Šiandie
Teko
teko
kalbėtis univer-

Facsimile Image Placeholder

a
Vanda Daugirdaitė
b
b / Thomas
c
Berlin, Charlott. 5
d
Philippi
Str.
str.
5III
e
Gth.
p
Physical note: [1r] //
Gth.

Facsimile Image Placeholder

1
Šiandie
Teko
teko
kalbėtis univer-
2
siteto kanceliarijoj. Vieno
3
valdininko
nuomone
nuomone,
tu galėsi
4
būti
imatrikuliuota
įmatrikuliuota
ir bus
5
užskaityta Berlyno semestrai.
6
Tik jis klausė, kodel tu nebuvai
7
imatrikuliuota
įmatrikuliuota
Berlyne.
8
Tik tas valdininkas „мелкий
9
пешка“.
пешка“.
n
Note: [„мелкий] пешка“ rus =nežymus pėstininkas
Ketvirtadienį grįž-
10
ta iš atostogų specialinis
11
Regierungsrat,
regierungsrat,
n
Note: regierungsrat vok =valdančiosios tarybos atstovas
nuo kurio
12
šie reikalai daug priklauso.
13
Tai ketvirtadienį-penkta-
14
dienį galima bus jau
15
aiškiai sužinoti.
Paskui,
Paskui
16
d-ras Gylys
d-ras Gylys
n
Note: Antanas Gylys (1894–1966), gydytojas psichiatras. 1917–1924 m. studijavo Miuncheno universitete, 1921 m. įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį.
pažįstamas su
17
valdininku ministerijoj,
18
per kurį eina tie prašymai
19
del priėmimo ir nuo kurio
20
daugiausia priklauso.
21
Aš padariau vieną
v žengsnį ,
c
Critical note: žengsnį ] cor pro v, cor ž pro v
žengsnį,
22
kad
Gyliui
Gyliui,
mano
žvilgsniu
žvilgsniu,
23
gerą ūpą sudaryti, tai aš
24
manau, jei būtų reikalas,
25
jis neatsisakytų padaryti
26
protekciją. Gal tik tektų
27
jam ir valdininkui
gerus
p
Physical note: [1v] //
gerus

Facsimile Image Placeholder

28
pietus užfundyti. Man ro-
29
dos, kad pavyks tave čia
30
imatrikuliuoti
įmatrikuliuoti
ir Tavo
31
semestrus užuskaityti.
32
Bent aš tikiu. Ar
gerai
gerai,
33
Vandukai?
Vandukai?
n
Note: Nepaisant Balio Sruogos, jo draugų ir pažįstamų pastangų, Vandos Daugirdaitės įmatrikuliuoti į Berlyno universitetą nepavyko.
O aš
Turbūt
turbūt
rytoj-
34
poryt eisiu pas daktarą –
35
vis tik baisiai kvailai jau-
36
čiuos. Nieko nėra, bet nėra
37
ir taip, kaip aš noriu.
38
Bučiuoju
tave
tave,
Vandu
c
Critical note: Vandu[k] ] vid ex err om k
Vanduk
Vanduk.
39
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
40
Antradienis.
p
Physical note: [1r] //
Antradienis.
Šiandie
Teko
teko
kalbėtis univer-

Facsimile Image Placeholder

a
Vanda Daugirdaitė
b
b / Thomas
c
Berlin, Charlott. 5
d
Philippi
Str.
str.
5III
e
Gth.
p
Physical note: [1r] //
Gth.

Facsimile Image Placeholder

1
Šiandie
Teko
teko
kalbėtis univer-
2
siteto kanceliarijoj. Vieno
3
valdininko
nuomone
nuomone,
tu galėsi
4
būti
imatrikuliuota
įmatrikuliuota
ir bus
5
užskaityta Berlyno semestrai.
6
Tik jis klausė, kodel tu nebuvai
7
imatrikuliuota
įmatrikuliuota
Berlyne.
8
Tik tas valdininkas „мелкий
9
пешка“.
пешка“.
n
Note: [„мелкий] пешка“ rus =nežymus pėstininkas
Ketvirtadienį grįž-
10
ta iš atostogų specialinis
11
Regierungsrat,
regierungsrat,
n
Note: regierungsrat vok =valdančiosios tarybos atstovas
nuo kurio
12
šie reikalai daug priklauso.
13
Tai ketvirtadienį-penkta-
14
dienį galima bus jau
15
aiškiai sužinoti.
Paskui,
Paskui
16
d-ras Gylys
d-ras Gylys
n
Note: Antanas Gylys (1894–1966), gydytojas psichiatras. 1917–1924 m. studijavo Miuncheno universitete, 1921 m. įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį.
pažįstamas su
17
valdininku ministerijoj,
18
per kurį eina tie prašymai
19
del priėmimo ir nuo kurio
20
daugiausia priklauso.
21
Aš padariau vieną
v žengsnį ,
c
Critical note: žengsnį ] cor pro v, cor ž pro v
žengsnį,
22
kad
Gyliui
Gyliui,
mano
žvilgsniu
žvilgsniu,
23
gerą ūpą sudaryti, tai aš
24
manau, jei būtų reikalas,
25
jis neatsisakytų padaryti
26
protekciją. Gal tik tektų
27
jam ir valdininkui
gerus
p
Physical note: [1v] //
gerus

Facsimile Image Placeholder

28
pietus užfundyti. Man ro-
29
dos, kad pavyks tave čia
30
imatrikuliuoti
įmatrikuliuoti
ir Tavo
31
semestrus užuskaityti.
32
Bent aš tikiu. Ar
gerai
gerai,
33
Vandukai?
Vandukai?
n
Note: Nepaisant Balio Sruogos, jo draugų ir pažįstamų pastangų, Vandos Daugirdaitės įmatrikuliuoti į Berlyno universitetą nepavyko.
O aš
Turbūt
turbūt
rytoj-
34
poryt eisiu pas daktarą –
35
vis tik baisiai kvailai jau-
36
čiuos. Nieko nėra, bet nėra
37
ir taip, kaip aš noriu.
38
Bučiuoju
tave
tave,
Vandu
c
Critical note: Vandu[k] ] vid ex err om k
Vanduk
Vanduk.
39
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
40
Antradienis.
p
Physical note: [1r] //
Antradienis.
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number e
Physical note: [1r] //
a3
Line number 9
Note: [„мелкий] пешка“ rus =nežymus pėstininkas
a3
Line number 11
Note: regierungsrat vok =valdančiosios tarybos atstovas
a3
Line number 16
Note: Antanas Gylys (1894–1966), gydytojas psichiatras. 1917–1924 m. studijavo Miuncheno universitete, 1921 m. įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį.
a1
Line number 21
Critical note: žengsnį ] cor pro v, cor ž pro v
a1
Line number 27
Physical note: [1v] //
a3
Line number 33
Note: Nepaisant Balio Sruogos, jo draugų ir pažįstamų pastangų, Vandos Daugirdaitės įmatrikuliuoti į Berlyno universitetą nepavyko.
a1
Line number 38
Critical note: Vandu[k] ] vid ex err om k
a1
Line number 39
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 40
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_06_12_vd_a_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_06_12_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_06_12_vd_b_1r.jpgX (Close panel)
image