Vandai Daugirdaitei, 1923-06-20

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1923-06-20

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 667. Laiškas. Be pilnos datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal kalendorių (1923-06-20), turinį (iki 1923-06-25: „O Tu pasistenk su Zose atvažiuot apie 25 – būtų labai gerai“; „Trečiadienis“), Vandos Sruogienės pastabą („1923 m. vasaros semestrą / Iš Miuncheno į Berlyną“). Rašyta dvigubame 14,2 × 18,9 cm gelstelėjusio, lygaus, drobės faktūros, laiškinio popieriaus su vandenženkliu („Römerturm Leinen“) lape (1r, 1v–2r, 2v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į dvi dalis žymės). Aplankstyta. Dėmėta. Yra pirštų atspaudų žymių. Be voko. Mašinraščiai (nuorašai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 47 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, l. 23, KC PENN, l. 24 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-06-20: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1923-06-20: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-06-20: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-06-20, l. 1r, 1v–2r, 2v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_06_20_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinis rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste autoriaus taisyta vieta pakomentuojama pažyma c („critical note“), o lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Pagaliau aš jau visai vienas!
1
Pagaliau aš jau visai vienas!
2
Šiandie jau galiu kiek vaikščioti,
3
nuo pat ryto tvarkiausiu po
4
mano kambarius, krausčiau
5
knygas, valiau dulkes, o dabar
6
va parašiau Tėvui laišką –
7
prisitaikindamas tavo
pastabų.
pastabų.
n
Note: Minimas Balio Sruogos laiškas Kazimierui Daugirdui neišliko.
8
Bus gerai, Vandukai!
9
O aš taip džiaugiuosiu del Tavo
10
pasisekimų.
Žiurėk,
Žiūrėk,
Tavo
11
profesorio gerumas reikia
12
būtinai išnaudoti! Gal per jo
13
protekciją pavyks įsimatriku-
14
liuoti! O temą – būtinai paimk.
15
Juo
ankščiau
anksčiau
ją paimsi, juo
16
ilgiau ji pas Tave gulės – juo
17
geriau ją parašysi. Apie
18
1764
ir
ir
94
metus
metus
aš jokio su-
19
pratimo neturiu, bet
jei
p
Physical note: [1r] //
jei

Facsimile Image Placeholder

20
profesoris pritaria – būtinai
21
paimk. (Į prašymą del priėmimo
22
tai
ir gi
irgi
reikia
įrašyti)
įrašyti).
Šiuo
23
Tarpu
tarpu
vis viena, kaip tema formu-
24
luoti, svarbu tik paėmimo faktas.
25
Paskui, kai turėsi rankoj me-
26
džiagos, susitarus su profesoriu
27
galėsi, kaip
norėdama
norėdama,
28
ją perkeisti.
29
Ši proga nieku
budu
būdu
nereikėtų
30
praleisti. O jeigu jau
tema
temą
imi,
31
vadinas
vadinas,
esi jau nebe
studente,
studentė,
32
o filosofijos kandidatė, kitaip
33
sakant
sakant,
feleris.
felčeris.
Jei tau
34
pavyktų paimti tema – tai šie
35
metai – mums
vienu
vienų
laimėjimų
36
metai!
Valio
Valio,
Vandukai!
Vandukai!
n
Note: Vanda Daugirdaitė 1921–1923 m. studijavo Berlyno universiteto Filosofijos fakultete istoriją. „Vandos Daugirdaitės studijų Berlyno universitete metais ten dirbo keletas žymių istorijos profesorių – minėjo Stähliną, Koetscherį. Jie daug dėmesio skyrė šaltinių pažinimui, jų savarankiškam interpretavimui. Studentė iš Lietuvos dirbo atsidėjusi – atliko visus istorijos seminaro darbus, išklausė privalomus kursus. Būsimoji istorikė jautėsi čia įgijusi mokslinio darbo pagrindus, išmokusi tyrimo metodologiją“ (Vladas Žukas, „Vandos Daugirdaitės-Sruogienės laiškai“, in: VUB RS, f. 141, b. 1248, p. 4). Studijas Berlyno universitete Vanda Daugirdaitė prisiminė taip: „Berlyne studijavau istoriją, […] išėjau geriausią pasauly seminarą – metodologijos – ir to nepanaudojau!“ (Vandos Sruogienės laiškas Vladui Žukui, 1980-01-01, iš Čikagos – į Vilnių, in: VUB RS, f. 141, b. 319, l. 3v). „Berlyno universitete istorijos studijos buvo grindžiamos istorijos šaltinių pažinimu bei jų kritika, specialiai buvo dėstoma istorijos tyrimo metodika, remiantis garsaus vokiečių istoriko E. Bungės „Įvadu į istorijos mokslą“. Tuo pačiu metu V. Daugirdaitė klausėsi filosofijos, psichologijos bei sociologijos kursų. Deja, rimtai įsibėgėtų studijų Berlyne nepavyko baigti, kadangi vokiečiai, po 1923 m. įvykusio Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos, lietuviams, neišklausiusiems 4 semestrų (ji buvo išklausiusi 3 semestrus), nebeleido studijuoti“ (Ingė Lukšaitė, „Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir jos „Lietuvos istorija““, in: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Lietuvos istorija, Vilnius: Vyturys, 1990, p. 413).
37
O aš tau už tai rengiu vieną dovaną.
38
Žinai – aš suieškojau
mano
p
Physical note: [1v] //
mano

Facsimile Image Placeholder

39
prietelius, su kuriais klajojau po
40
Kaukazą.
Kaukazą.
n
Note: „Vis minėdavo Kaukazą, matytą 1917 m., – tų kalnų didybė jam liko nepamirštama“ (Vandos Sruogienės laiškas Vladui Žukui, 1980-08-08, iš Čikagos – į Vilnių, in: VUB RS, f. 141, b. 319, l. 4r). „Visų geriausias mano gyvenimo metas – kai buvau Kaukaze. Gyvenau aukštumoj, virš debesų, kur saulė ir vėjas, ir neapčiuopiamos erdvės. Milžiniški ledynai, milžiniškos uolos, vidudienį juodas dangus ir žvaigždės matyti. Pamylėjau aukštybes ir laisvę ir dabar negaliu niekur nurimti. Noris lėkti, skristi, danginties“ (Balio Sruogos laiškas Ignui Šeiniui, iš Kauno – į Stokholmą, 1919-04, in: LCVA, f. 675, ap. 1, b. 58, l. 14 ap, 1v).
Vienas jų žada man pa-
41
daryti mūsų kelionės fotografijas:
42
25 dideles ir apie šimtą stereosko-
43
pinių. Turėsime tokį albumą, kurį
44
ne
Taip
taip
lengva pasidaryti. Tik aš
45
turiu
pasiusti
pasiųsti
poperį į
Soči,
Sočį,
o ten
46
man padarys! Ar nori,
Vandukai?
Vandukai?
n
Note: Kaukazas siejo Balį Sruogą ir Vandą Daugirdaitę, nors kartu po tą kraštą jie nekeliavo: Balys Sruoga, studijuodamas Rusijoje, buvo išvykęs į Kaukazo kalnus (Balio Sruogos įspūdžiai, išgyvenimai iš Kaukazo atsiskleidžia laiškuose bičiulei Valerijai Čiurlionytei), Vanda Daugirdaitė gimusi Kaukaze, Piatigorsko mieste, jos tėvas Kazimieras Daugirdas, veterinarijos gydytojas, tarnavo Kaukaze, dukrai einant ketvirtus metus, persikėlė iš Kaukazo į Ukrainą – Podolės guberniją.
47
O Tu pasistenk su
Zose
Zose
n
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, 1921–1923 m. Berlyno universitete studijavo ekonomiką, dažnai kartu su Vanda Daugirdaite ir Baliu Sruoga vykdavo į kalnų išvykas.
atvažiuot
48
apie 25 – būtų labai gerai. Iki
49
tam laikui ir aš
padirbėsiu
padirbėsiu
del
50
s lėšų ,
c
Critical note: lėšų ] cor pro s, cor l pro s
lėšų,
o paskui apie tris
sąvaites
savaites
51
taip sau po kalnus
praušiu,
praūšiu
ir grį-
52
žęs iš kalnų imsiuos mokinties.
53
Jei
ankščiau
anksčiau
prisirengsiu – lai-
54
kysiu kvotimus ir
ankščiau.
anksčiau.
Tik
55
noriu
Taip
taip
prisirengti,
p kad
c
Critical note: kad ] cor pro p, cor k pro p
kad
tikrai
56
išlaikyčiau. Gal kartais ir iki
57
Naujų
Metų
metų
pavyks?
p
Physical note: [2r] //
pavyks?

Facsimile Image Placeholder

58
O
Ettal'y
Ettaly
n
Note: Balys Sruoga kvietė Vandą Daugirdaitę ir Sofiją Laucevičiūtę į Bavarijos kalnus Etall regione Garmisch-Partenkirchene.
keletą dienų mes
kartų
kartu
59
pagyvensim, pabūsim – pagal-
60
vosim, pasitarsim.
61
Dabar ten taip
gražu
gražu
ir taip
62
gera. Gerai,
Vanduk
Vanduk,
25.
25?
63
Bučiuoju Tave, mano mielas
64
Vandukėli!
65
Bol
c
Critical note: Bol ] sign
Bol
66
Trečiadienis
p
Physical note: [2v] //
Trečiadienis
Trečiadienis.

Facsimile Image Placeholder

Pagaliau aš jau visai vienas!
1
Pagaliau aš jau visai vienas!
2
Šiandie jau galiu kiek vaikščioti,
3
nuo pat ryto tvarkiausiu po
4
mano kambarius, krausčiau
5
knygas, valiau dulkes, o dabar
6
va parašiau Tėvui laišką –
7
prisitaikindamas tavo
pastabų.
pastabų.
n
Note: Minimas Balio Sruogos laiškas Kazimierui Daugirdui neišliko.
8
Bus gerai, Vandukai!
9
O aš taip džiaugiuosiu del Tavo
10
pasisekimų.
Žiurėk,
Žiūrėk,
Tavo
11
profesorio gerumas reikia
12
būtinai išnaudoti! Gal per jo
13
protekciją pavyks įsimatriku-
14
liuoti! O temą – būtinai paimk.
15
Juo
ankščiau
anksčiau
ją paimsi, juo
16
ilgiau ji pas Tave gulės – juo
17
geriau ją parašysi. Apie
18
1764
ir
ir
94
metus
metus
aš jokio su-
19
pratimo neturiu, bet
jei
p
Physical note: [1r] //
jei

Facsimile Image Placeholder

20
profesoris pritaria – būtinai
21
paimk. (Į prašymą del priėmimo
22
tai
ir gi
irgi
reikia
įrašyti)
įrašyti).
Šiuo
23
Tarpu
tarpu
vis viena, kaip tema formu-
24
luoti, svarbu tik paėmimo faktas.
25
Paskui, kai turėsi rankoj me-
26
džiagos, susitarus su profesoriu
27
galėsi, kaip
norėdama
norėdama,
28
ją perkeisti.
29
Ši proga nieku
budu
būdu
nereikėtų
30
praleisti. O jeigu jau
tema
temą
imi,
31
vadinas
vadinas,
esi jau nebe
studente,
studentė,
32
o filosofijos kandidatė, kitaip
33
sakant
sakant,
feleris.
felčeris.
Jei tau
34
pavyktų paimti tema – tai šie
35
metai – mums
vienu
vienų
laimėjimų
36
metai!
Valio
Valio,
Vandukai!
Vandukai!
n
Note: Vanda Daugirdaitė 1921–1923 m. studijavo Berlyno universiteto Filosofijos fakultete istoriją. „Vandos Daugirdaitės studijų Berlyno universitete metais ten dirbo keletas žymių istorijos profesorių – minėjo Stähliną, Koetscherį. Jie daug dėmesio skyrė šaltinių pažinimui, jų savarankiškam interpretavimui. Studentė iš Lietuvos dirbo atsidėjusi – atliko visus istorijos seminaro darbus, išklausė privalomus kursus. Būsimoji istorikė jautėsi čia įgijusi mokslinio darbo pagrindus, išmokusi tyrimo metodologiją“ (Vladas Žukas, „Vandos Daugirdaitės-Sruogienės laiškai“, in: VUB RS, f. 141, b. 1248, p. 4). Studijas Berlyno universitete Vanda Daugirdaitė prisiminė taip: „Berlyne studijavau istoriją, […] išėjau geriausią pasauly seminarą – metodologijos – ir to nepanaudojau!“ (Vandos Sruogienės laiškas Vladui Žukui, 1980-01-01, iš Čikagos – į Vilnių, in: VUB RS, f. 141, b. 319, l. 3v). „Berlyno universitete istorijos studijos buvo grindžiamos istorijos šaltinių pažinimu bei jų kritika, specialiai buvo dėstoma istorijos tyrimo metodika, remiantis garsaus vokiečių istoriko E. Bungės „Įvadu į istorijos mokslą“. Tuo pačiu metu V. Daugirdaitė klausėsi filosofijos, psichologijos bei sociologijos kursų. Deja, rimtai įsibėgėtų studijų Berlyne nepavyko baigti, kadangi vokiečiai, po 1923 m. įvykusio Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos, lietuviams, neišklausiusiems 4 semestrų (ji buvo išklausiusi 3 semestrus), nebeleido studijuoti“ (Ingė Lukšaitė, „Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir jos „Lietuvos istorija““, in: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Lietuvos istorija, Vilnius: Vyturys, 1990, p. 413).
37
O aš tau už tai rengiu vieną dovaną.
38
Žinai – aš suieškojau
mano
p
Physical note: [1v] //
mano

Facsimile Image Placeholder

39
prietelius, su kuriais klajojau po
40
Kaukazą.
Kaukazą.
n
Note: „Vis minėdavo Kaukazą, matytą 1917 m., – tų kalnų didybė jam liko nepamirštama“ (Vandos Sruogienės laiškas Vladui Žukui, 1980-08-08, iš Čikagos – į Vilnių, in: VUB RS, f. 141, b. 319, l. 4r). „Visų geriausias mano gyvenimo metas – kai buvau Kaukaze. Gyvenau aukštumoj, virš debesų, kur saulė ir vėjas, ir neapčiuopiamos erdvės. Milžiniški ledynai, milžiniškos uolos, vidudienį juodas dangus ir žvaigždės matyti. Pamylėjau aukštybes ir laisvę ir dabar negaliu niekur nurimti. Noris lėkti, skristi, danginties“ (Balio Sruogos laiškas Ignui Šeiniui, iš Kauno – į Stokholmą, 1919-04, in: LCVA, f. 675, ap. 1, b. 58, l. 14 ap, 1v).
Vienas jų žada man pa-
41
daryti mūsų kelionės fotografijas:
42
25 dideles ir apie šimtą stereosko-
43
pinių. Turėsime tokį albumą, kurį
44
ne
Taip
taip
lengva pasidaryti. Tik aš
45
turiu
pasiusti
pasiųsti
poperį į
Soči,
Sočį,
o ten
46
man padarys! Ar nori,
Vandukai?
Vandukai?
n
Note: Kaukazas siejo Balį Sruogą ir Vandą Daugirdaitę, nors kartu po tą kraštą jie nekeliavo: Balys Sruoga, studijuodamas Rusijoje, buvo išvykęs į Kaukazo kalnus (Balio Sruogos įspūdžiai, išgyvenimai iš Kaukazo atsiskleidžia laiškuose bičiulei Valerijai Čiurlionytei), Vanda Daugirdaitė gimusi Kaukaze, Piatigorsko mieste, jos tėvas Kazimieras Daugirdas, veterinarijos gydytojas, tarnavo Kaukaze, dukrai einant ketvirtus metus, persikėlė iš Kaukazo į Ukrainą – Podolės guberniją.
47
O Tu pasistenk su
Zose
Zose
n
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, 1921–1923 m. Berlyno universitete studijavo ekonomiką, dažnai kartu su Vanda Daugirdaite ir Baliu Sruoga vykdavo į kalnų išvykas.
atvažiuot
48
apie 25 – būtų labai gerai. Iki
49
tam laikui ir aš
padirbėsiu
padirbėsiu
del
50
s lėšų ,
c
Critical note: lėšų ] cor pro s, cor l pro s
lėšų,
o paskui apie tris
sąvaites
savaites
51
taip sau po kalnus
praušiu,
praūšiu
ir grį-
52
žęs iš kalnų imsiuos mokinties.
53
Jei
ankščiau
anksčiau
prisirengsiu – lai-
54
kysiu kvotimus ir
ankščiau.
anksčiau.
Tik
55
noriu
Taip
taip
prisirengti,
p kad
c
Critical note: kad ] cor pro p, cor k pro p
kad
tikrai
56
išlaikyčiau. Gal kartais ir iki
57
Naujų
Metų
metų
pavyks?
p
Physical note: [2r] //
pavyks?

Facsimile Image Placeholder

58
O
Ettal'y
Ettaly
n
Note: Balys Sruoga kvietė Vandą Daugirdaitę ir Sofiją Laucevičiūtę į Bavarijos kalnus Etall regione Garmisch-Partenkirchene.
keletą dienų mes
kartų
kartu
59
pagyvensim, pabūsim – pagal-
60
vosim, pasitarsim.
61
Dabar ten taip
gražu
gražu
ir taip
62
gera. Gerai,
Vanduk
Vanduk,
25.
25?
63
Bučiuoju Tave, mano mielas
64
Vandukėli!
65
Bol
c
Critical note: Bol ] sign
Bol
66
Trečiadienis
p
Physical note: [2v] //
Trečiadienis
Trečiadienis.

Facsimile Image Placeholder

Pagaliau aš jau visai vienas!
1
Pagaliau aš jau visai vienas!
2
Šiandie jau galiu kiek vaikščioti,
3
nuo pat ryto tvarkiausiu po
4
mano kambarius, krausčiau
5
knygas, valiau dulkes, o dabar
6
va parašiau Tėvui laišką –
7
prisitaikindamas tavo
pastabų.
pastabų.
n
Note: Minimas Balio Sruogos laiškas Kazimierui Daugirdui neišliko.
8
Bus gerai, Vandukai!
9
O aš taip džiaugiuosiu del Tavo
10
pasisekimų.
Žiurėk,
Žiūrėk,
Tavo
11
profesorio gerumas reikia
12
būtinai išnaudoti! Gal per jo
13
protekciją pavyks įsimatriku-
14
liuoti! O temą – būtinai paimk.
15
Juo
ankščiau
anksčiau
ją paimsi, juo
16
ilgiau ji pas Tave gulės – juo
17
geriau ją parašysi. Apie
18
1764
ir
ir
94
metus
metus
aš jokio su-
19
pratimo neturiu, bet
jei
p
Physical note: [1r] //
jei

Facsimile Image Placeholder

20
profesoris pritaria – būtinai
21
paimk. (Į prašymą del priėmimo
22
tai
ir gi
irgi
reikia
įrašyti)
įrašyti).
Šiuo
23
Tarpu
tarpu
vis viena, kaip tema formu-
24
luoti, svarbu tik paėmimo faktas.
25
Paskui, kai turėsi rankoj me-
26
džiagos, susitarus su profesoriu
27
galėsi, kaip
norėdama
norėdama,
28
ją perkeisti.
29
Ši proga nieku
budu
būdu
nereikėtų
30
praleisti. O jeigu jau
tema
temą
imi,
31
vadinas
vadinas,
esi jau nebe
studente,
studentė,
32
o filosofijos kandidatė, kitaip
33
sakant
sakant,
feleris.
felčeris.
Jei tau
34
pavyktų paimti tema – tai šie
35
metai – mums
vienu
vienų
laimėjimų
36
metai!
Valio
Valio,
Vandukai!
Vandukai!
n
Note: Vanda Daugirdaitė 1921–1923 m. studijavo Berlyno universiteto Filosofijos fakultete istoriją. „Vandos Daugirdaitės studijų Berlyno universitete metais ten dirbo keletas žymių istorijos profesorių – minėjo Stähliną, Koetscherį. Jie daug dėmesio skyrė šaltinių pažinimui, jų savarankiškam interpretavimui. Studentė iš Lietuvos dirbo atsidėjusi – atliko visus istorijos seminaro darbus, išklausė privalomus kursus. Būsimoji istorikė jautėsi čia įgijusi mokslinio darbo pagrindus, išmokusi tyrimo metodologiją“ (Vladas Žukas, „Vandos Daugirdaitės-Sruogienės laiškai“, in: VUB RS, f. 141, b. 1248, p. 4). Studijas Berlyno universitete Vanda Daugirdaitė prisiminė taip: „Berlyne studijavau istoriją, […] išėjau geriausią pasauly seminarą – metodologijos – ir to nepanaudojau!“ (Vandos Sruogienės laiškas Vladui Žukui, 1980-01-01, iš Čikagos – į Vilnių, in: VUB RS, f. 141, b. 319, l. 3v). „Berlyno universitete istorijos studijos buvo grindžiamos istorijos šaltinių pažinimu bei jų kritika, specialiai buvo dėstoma istorijos tyrimo metodika, remiantis garsaus vokiečių istoriko E. Bungės „Įvadu į istorijos mokslą“. Tuo pačiu metu V. Daugirdaitė klausėsi filosofijos, psichologijos bei sociologijos kursų. Deja, rimtai įsibėgėtų studijų Berlyne nepavyko baigti, kadangi vokiečiai, po 1923 m. įvykusio Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos, lietuviams, neišklausiusiems 4 semestrų (ji buvo išklausiusi 3 semestrus), nebeleido studijuoti“ (Ingė Lukšaitė, „Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir jos „Lietuvos istorija““, in: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Lietuvos istorija, Vilnius: Vyturys, 1990, p. 413).
37
O aš tau už tai rengiu vieną dovaną.
38
Žinai – aš suieškojau
mano
p
Physical note: [1v] //
mano

Facsimile Image Placeholder

39
prietelius, su kuriais klajojau po
40
Kaukazą.
Kaukazą.
n
Note: „Vis minėdavo Kaukazą, matytą 1917 m., – tų kalnų didybė jam liko nepamirštama“ (Vandos Sruogienės laiškas Vladui Žukui, 1980-08-08, iš Čikagos – į Vilnių, in: VUB RS, f. 141, b. 319, l. 4r). „Visų geriausias mano gyvenimo metas – kai buvau Kaukaze. Gyvenau aukštumoj, virš debesų, kur saulė ir vėjas, ir neapčiuopiamos erdvės. Milžiniški ledynai, milžiniškos uolos, vidudienį juodas dangus ir žvaigždės matyti. Pamylėjau aukštybes ir laisvę ir dabar negaliu niekur nurimti. Noris lėkti, skristi, danginties“ (Balio Sruogos laiškas Ignui Šeiniui, iš Kauno – į Stokholmą, 1919-04, in: LCVA, f. 675, ap. 1, b. 58, l. 14 ap, 1v).
Vienas jų žada man pa-
41
daryti mūsų kelionės fotografijas:
42
25 dideles ir apie šimtą stereosko-
43
pinių. Turėsime tokį albumą, kurį
44
ne
Taip
taip
lengva pasidaryti. Tik aš
45
turiu
pasiusti
pasiųsti
poperį į
Soči,
Sočį,
o ten
46
man padarys! Ar nori,
Vandukai?
Vandukai?
n
Note: Kaukazas siejo Balį Sruogą ir Vandą Daugirdaitę, nors kartu po tą kraštą jie nekeliavo: Balys Sruoga, studijuodamas Rusijoje, buvo išvykęs į Kaukazo kalnus (Balio Sruogos įspūdžiai, išgyvenimai iš Kaukazo atsiskleidžia laiškuose bičiulei Valerijai Čiurlionytei), Vanda Daugirdaitė gimusi Kaukaze, Piatigorsko mieste, jos tėvas Kazimieras Daugirdas, veterinarijos gydytojas, tarnavo Kaukaze, dukrai einant ketvirtus metus, persikėlė iš Kaukazo į Ukrainą – Podolės guberniją.
47
O Tu pasistenk su
Zose
Zose
n
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, 1921–1923 m. Berlyno universitete studijavo ekonomiką, dažnai kartu su Vanda Daugirdaite ir Baliu Sruoga vykdavo į kalnų išvykas.
atvažiuot
48
apie 25 – būtų labai gerai. Iki
49
tam laikui ir aš
padirbėsiu
padirbėsiu
del
50
s lėšų ,
c
Critical note: lėšų ] cor pro s, cor l pro s
lėšų,
o paskui apie tris
sąvaites
savaites
51
taip sau po kalnus
praušiu,
praūšiu
ir grį-
52
žęs iš kalnų imsiuos mokinties.
53
Jei
ankščiau
anksčiau
prisirengsiu – lai-
54
kysiu kvotimus ir
ankščiau.
anksčiau.
Tik
55
noriu
Taip
taip
prisirengti,
p kad
c
Critical note: kad ] cor pro p, cor k pro p
kad
tikrai
56
išlaikyčiau. Gal kartais ir iki
57
Naujų
Metų
metų
pavyks?
p
Physical note: [2r] //
pavyks?

Facsimile Image Placeholder

58
O
Ettal'y
Ettaly
n
Note: Balys Sruoga kvietė Vandą Daugirdaitę ir Sofiją Laucevičiūtę į Bavarijos kalnus Etall regione Garmisch-Partenkirchene.
keletą dienų mes
kartų
kartu
59
pagyvensim, pabūsim – pagal-
60
vosim, pasitarsim.
61
Dabar ten taip
gražu
gražu
ir taip
62
gera. Gerai,
Vanduk
Vanduk,
25.
25?
63
Bučiuoju Tave, mano mielas
64
Vandukėli!
65
Bol
c
Critical note: Bol ] sign
Bol
66
Trečiadienis
p
Physical note: [2v] //
Trečiadienis
Trečiadienis.
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 7
Note: Minimas Balio Sruogos laiškas Kazimierui Daugirdui neišliko.
a1
Line number 19
Physical note: [1r] //
a3
Line number 36
Note: Vanda Daugirdaitė 1921–1923 m. studijavo Berlyno universiteto Filosofijos fakultete istoriją. „Vandos Daugirdaitės studijų Berlyno universitete metais ten dirbo keletas žymių istorijos profesorių – minėjo Stähliną, Koetscherį. Jie daug dėmesio skyrė šaltinių pažinimui, jų savarankiškam interpretavimui. Studentė iš Lietuvos dirbo atsidėjusi – atliko visus istorijos seminaro darbus, išklausė privalomus kursus. Būsimoji istorikė jautėsi čia įgijusi mokslinio darbo pagrindus, išmokusi tyrimo metodologiją“ (Vladas Žukas, „Vandos Daugirdaitės-Sruogienės laiškai“, in: VUB RS, f. 141, b. 1248, p. 4). Studijas Berlyno universitete Vanda Daugirdaitė prisiminė taip: „Berlyne studijavau istoriją, […] išėjau geriausią pasauly seminarą – metodologijos – ir to nepanaudojau!“ (Vandos Sruogienės laiškas Vladui Žukui, 1980-01-01, iš Čikagos – į Vilnių, in: VUB RS, f. 141, b. 319, l. 3v). „Berlyno universitete istorijos studijos buvo grindžiamos istorijos šaltinių pažinimu bei jų kritika, specialiai buvo dėstoma istorijos tyrimo metodika, remiantis garsaus vokiečių istoriko E. Bungės „Įvadu į istorijos mokslą“. Tuo pačiu metu V. Daugirdaitė klausėsi filosofijos, psichologijos bei sociologijos kursų. Deja, rimtai įsibėgėtų studijų Berlyne nepavyko baigti, kadangi vokiečiai, po 1923 m. įvykusio Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos, lietuviams, neišklausiusiems 4 semestrų (ji buvo išklausiusi 3 semestrus), nebeleido studijuoti“ (Ingė Lukšaitė, „Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir jos „Lietuvos istorija““, in: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Lietuvos istorija, Vilnius: Vyturys, 1990, p. 413).
a1
Line number 38
Physical note: [1v] //
a3
Line number 40
Note: „Vis minėdavo Kaukazą, matytą 1917 m., – tų kalnų didybė jam liko nepamirštama“ (Vandos Sruogienės laiškas Vladui Žukui, 1980-08-08, iš Čikagos – į Vilnių, in: VUB RS, f. 141, b. 319, l. 4r). „Visų geriausias mano gyvenimo metas – kai buvau Kaukaze. Gyvenau aukštumoj, virš debesų, kur saulė ir vėjas, ir neapčiuopiamos erdvės. Milžiniški ledynai, milžiniškos uolos, vidudienį juodas dangus ir žvaigždės matyti. Pamylėjau aukštybes ir laisvę ir dabar negaliu niekur nurimti. Noris lėkti, skristi, danginties“ (Balio Sruogos laiškas Ignui Šeiniui, iš Kauno – į Stokholmą, 1919-04, in: LCVA, f. 675, ap. 1, b. 58, l. 14 ap, 1v).
a3
Line number 46
Note: Kaukazas siejo Balį Sruogą ir Vandą Daugirdaitę, nors kartu po tą kraštą jie nekeliavo: Balys Sruoga, studijuodamas Rusijoje, buvo išvykęs į Kaukazo kalnus (Balio Sruogos įspūdžiai, išgyvenimai iš Kaukazo atsiskleidžia laiškuose bičiulei Valerijai Čiurlionytei), Vanda Daugirdaitė gimusi Kaukaze, Piatigorsko mieste, jos tėvas Kazimieras Daugirdas, veterinarijos gydytojas, tarnavo Kaukaze, dukrai einant ketvirtus metus, persikėlė iš Kaukazo į Ukrainą – Podolės guberniją.
a3
Line number 47
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, 1921–1923 m. Berlyno universitete studijavo ekonomiką, dažnai kartu su Vanda Daugirdaite ir Baliu Sruoga vykdavo į kalnų išvykas.
a1
Line number 50
Critical note: lėšų ] cor pro s, cor l pro s
a1
Line number 55
Critical note: kad ] cor pro p, cor k pro p
a1
Line number 57
Physical note: [2r] //
a3
Line number 58
Note: Balys Sruoga kvietė Vandą Daugirdaitę ir Sofiją Laucevičiūtę į Bavarijos kalnus Etall regione Garmisch-Partenkirchene.
a1
Line number 65
Critical note: Bol ] sign
a1
Line number 66
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_06_20_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_06_20_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_06_20_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1923_06_20_vd_2v.jpgX (Close panel)
image