Vandai Daugirdaitei, 1923-07-02

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1923-07-02

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 511. Laiškas. Be pilnos datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal kalendorių (1923-07-02), turinį („Pirmadienis“), minimą asmenį – Antaną Janulionį („Tik dabar dar Janulionis pas mane kelias dienas bus“), 1923-07-07 laišką (Janulionis tebėra apsistojęs pas Balį Sruogą: „Tuo labiau, kad vis dar Janulionis pas mane dar tebegyvena – baisiai trukdo“). Rašyta dvigubame 14,2 × 18,9 cm gelstelėjusio, lygaus, drobės faktūros, laiškinio popieriaus su vandenženkliu („Römerturm Leinen“) lape (1r, 1v–2r, 2v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į dvi dalis žymės). Segta (išmuštos dvi skylės). Aplankstyta. Dėmėta. Yra pirštų atspaudų žymių. Be voko. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 284. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-07-02: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1923-07-02: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-07-02: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-07-02, l. 1r, 1v–2r, 2v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_07_02_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste autoriaus taisyta vieta pakomentuojama pažyma c („critical note“), o lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Aš jau naujame bute! Tik
1
Aš jau naujame
bute!
bute!
n
Note: Naujas Balio Sruogos adresas: München, Kunigunden str. 23II. Čia Balys Sruoga gyveno iki studijų Miuncheno universitete pabaigos (iki grįžimo į Lietuvą – 1924 m. kovo mėn.). „Švabingo šiaurėje, Müncheno universiteto ir meno kvartale, netoli Anglų sodo, tylioje gatvelėje Sruoga buvo pasisamdęs kambariuką pas valdininko našlę. Ji motiniškai juo rūpinosi, savotiškai jį suprato, šiek tiek, žinoma, pasipelnydama“ (Erich Müller-Kamp, „Balys Sruoga Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 93). Spėtina, kad Balys Sruoga ankstesnę gyvenamąją vietą (München, Bogenhausen, Muhlbaur str. 1) pakeitė dėl finansinių sumetimų.
Tik
2
rašau – tai laike
leišpasakytais neišpasakytai
c
Critical note: neišpasakytai ] cor n pro l, cor fl -ai pro -ais, cor i pro is
neišpasakytai
3
nuobodaus seminaro
(filosofijos)
(filosofijos).
4
Butas
c
Critical note: Butas ] def B
Butas
labai gražus, tiktai mokėt
5
teks į mėnesį 200. 000 m., tiek to, bet
6
reginys gražus, švaru, šeimininkė
7
sutaisys
skalbinius – –.
skalbinius. – –
Tik
8
dabar dar
Janulionis
Janulionis
n
Note: Antanas Janulionis (1895–1947), veterinarijos studentas Miuncheno universitete 1921–1923 m., artimas Balio Sruogos draugas.
pas
p mane
c
Critical note: mane ] cor pro p, cor m pro p
mane
9
kelias dienas bus. Stipendiją gavo
10
ne doleriais, o litais, tai nei
11
skolos negali atiduoti,
j nei
c
Critical note: nei ] cor pro j, cor n pro j
nei
12
važiuoti. Skolintojams blog
c
Critical note: važiuoti. ] p ras Skolintojams blog
važiuoti.
Sko-
13
liningams lininkams
c
Critical note: [Sko]lininkams ] cor pro [Sko]liningams, cor k pro g
lininkams
bloga, bet ir skolintojams
14
negeriau.
c
Critical note: ne geriau ] def ne
negeriau.
ne geriau.
Tai
mes
mes,
visi kredi-
15
toriai
toriai,
organizuojames,
organizuojamės,
kad
16
skolininkus spausti, nes
17
jeigu neatiduos, tai ir kredito-
18
riam ne
kaž kaip
kažkaip
išeis (aš išskoli-
19
nau 40
doler!).
p
Physical note: [1r] //
doler!).
doler.!).

Facsimile Image Placeholder

20
Vakar
buvo
c
Critical note: buvo[m] ] vid ex err fl -o, pro -om, vid ex err om m
buvo
buvom
išvažiavę į
Ammersee.
Ammersee.
n
Note: Ammersee – ežeras Vokietijos pietuose, Bavarijoje, netoli Miuncheno.
21
Tokia vėjuota diena. Ir ežero vil-
22
nys tokios didelės.
Beveik,
Beveik
kaip
23
marėse – Palangoj, kai esti
24
„мeртвая зыбь“.
„мëртвая зыбь“.
n
Note: „Мëртвая зыбь“ rus =bangavimas be vėjo. Balys Sruoga tokį retą gamtos reiškinį anksčiau buvo pastebėjęs ir Sočyje, prie Juodosios jūros: „Marės vakar buvo pasiutusios. Vanduo putotas ir baltas, ir vilnys kokių 2 sieksnių aukštumo. Girdis labai toli, kad nerimauja marės. Bet kai arčiau prieini – tai velnias žino kas pradeda dūšioj daryties. Akmenys staugia ir cypia, krantai yra ir griūva, vanduo šniokščia ir putojas. Bet tai, sako, tik „мëртвая зыбь“, tai yra kur tai toli vėtra dūksta, o in mus atplaukė bangos jos. Kai vėtra – tai esą daugiau pasiutimo“ (Balio Sruogos laiškas Valerijai Čiurlionytei, iš Sočio – į Iskorostį, 1917-05-31, in: LLTI BR, f. 53, b. 176, l. 1r).
Išvažiavom laiveliu.
25
Garmus
Garmus
n
Note: Pranas Garmus (1888–1968), kunigas, gilinęs žinias Miuncheno universitete.
pakėlė
gvoltą,
gvoltą
išsigandęs,
26
jį išmetėm ant kranto, o patys
27
gerokai pasinarstėm po bangas.
28
Dangus apsiniaukęs, toli kalnuose
29
žaibuoja, o vilnys laivelį
30
mėto
mėto
taip aukštai! O išlipę
31
ant kranto sulipėm su Garmu
32
(kunig.) į vieną didelį platų
33
medį ir lošėm
šacmmatais šachmatais .
c
Critical note: šachmatais ] cor [c]h pro pri m
šachmatais.
34
O rytoj vakar esu užkviestas
35
į vieną mažutį privatinį vokiečių
36
dailininkų
vakarėlį,
vakarėlį
ar vaka-
37
riuką, aš jau nežinau.
Turbut
Turbūt
38
reikės
nueit
nueit
žmonių
pažiūrėt.
p
Physical note: [1v] //
pažiūrėt.

Facsimile Image Placeholder

39
Šiandie gavau tavo
atvirute
atvirutę
n
Note: Vanda Daugirdaitė atvirlaiškyje, Baliui Sruogai išsiųstame prieš pat jam išsikeliant į naują butą, aprašė savijautą po per Sekmines įvykusios išvykos į Tiuringiją (Saalfeld): „Tu jau keliesi į naują butą? // Turbūt aš esu laimingiausias pasauly žmogus! Baliuk! Kokia ši vasara del manęs laiminga! Kalnai, pievos – Tu toks mano, toks geras – iš tėvo toks netikėtai geras laiškas, maniau, kad tai jau galas džiaugsmo. O vakar dar iš tavęs toks mielas laiškas, o šiandie dar „Lietuva“ skelbia, kad mano straipsnis atspausdintas! Baliuk, aš tave noriu stipriai pabučiuoti – Baliuk, tu mane priglausk ir pabučiuok! Aš tokia jaučiuosi laiminga. Tu mano! – Atstovybei reikalą atlikau, litus įteikiau Anisui, kurs Urbšį pavaduoja ir kurs man matant pridėjo pinigus prie bylos. Apie Lerberghą dar daugiau nesužinojau. Vakar iki 1 val. naktį sėdėjo pas mane Viktoras [Gailius]. Keisti mūsų santykiai, bet jo neramumas jau nedrumsčia mano laimės. Atvirutę palik, neišmesk. Dar bučiuoju. Vanda“ (Vandos Daugirdaitės atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, 1923-06-29, in: LLTI BR, f. 53, b. 859, ap. 1, l. 1v).
40
ir mintys
kaž kaip
kažkaip
pinas. Negaliu
41
susitvarkyti, susikaupti.
42
Turbut
Turbūt
iki atostogų jau mo-
43
kinties negalėsiu – po galvas
44
sukas Saalfeldas, kalnai,
45
miškai, ežerai, pašėlusi
46
laisvė ir pilnybė! Mano
47
profesorius šit dabar pasakoja
48
kažkokias mandrybes
49
apie teisę ir teisybę, o aš
50
visa
dušia
dūšia
visai kitam
51
pasauly gyvenu. Pievos,
52
laukai, kalnai,
ežerai..
ežerai
53
Taip ir išeis, kad iš filosofijos
54
seminaro darbą nusuksiu!
55
O tave
bučiuoju
bučiuoju,
Vanduk
Vanduk,
56
labai labai –
57
Bol
c
Critical note: Bol ] sign
Bol
58
Pirmadienis
p
Physical note: [2r] //
Pirmadienis
Pirmadienis.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Aš jau naujame bute! Tik
1
Aš jau naujame
bute!
bute!
n
Note: Naujas Balio Sruogos adresas: München, Kunigunden str. 23II. Čia Balys Sruoga gyveno iki studijų Miuncheno universitete pabaigos (iki grįžimo į Lietuvą – 1924 m. kovo mėn.). „Švabingo šiaurėje, Müncheno universiteto ir meno kvartale, netoli Anglų sodo, tylioje gatvelėje Sruoga buvo pasisamdęs kambariuką pas valdininko našlę. Ji motiniškai juo rūpinosi, savotiškai jį suprato, šiek tiek, žinoma, pasipelnydama“ (Erich Müller-Kamp, „Balys Sruoga Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 93). Spėtina, kad Balys Sruoga ankstesnę gyvenamąją vietą (München, Bogenhausen, Muhlbaur str. 1) pakeitė dėl finansinių sumetimų.
Tik
2
rašau – tai laike
leišpasakytais neišpasakytai
c
Critical note: neišpasakytai ] cor n pro l, cor fl -ai pro -ais, cor i pro is
neišpasakytai
3
nuobodaus seminaro
(filosofijos)
(filosofijos).
4
Butas
c
Critical note: Butas ] def B
Butas
labai gražus, tiktai mokėt
5
teks į mėnesį 200. 000 m., tiek to, bet
6
reginys gražus, švaru, šeimininkė
7
sutaisys
skalbinius – –.
skalbinius. – –
Tik
8
dabar dar
Janulionis
Janulionis
n
Note: Antanas Janulionis (1895–1947), veterinarijos studentas Miuncheno universitete 1921–1923 m., artimas Balio Sruogos draugas.
pas
p mane
c
Critical note: mane ] cor pro p, cor m pro p
mane
9
kelias dienas bus. Stipendiją gavo
10
ne doleriais, o litais, tai nei
11
skolos negali atiduoti,
j nei
c
Critical note: nei ] cor pro j, cor n pro j
nei
12
važiuoti. Skolintojams blog
c
Critical note: važiuoti. ] p ras Skolintojams blog
važiuoti.
Sko-
13
liningams lininkams
c
Critical note: [Sko]lininkams ] cor pro [Sko]liningams, cor k pro g
lininkams
bloga, bet ir skolintojams
14
negeriau.
c
Critical note: ne geriau ] def ne
negeriau.
ne geriau.
Tai
mes
mes,
visi kredi-
15
toriai
toriai,
organizuojames,
organizuojamės,
kad
16
skolininkus spausti, nes
17
jeigu neatiduos, tai ir kredito-
18
riam ne
kaž kaip
kažkaip
išeis (aš išskoli-
19
nau 40
doler!).
p
Physical note: [1r] //
doler!).
doler.!).

Facsimile Image Placeholder

20
Vakar
buvo
c
Critical note: buvo[m] ] vid ex err fl -o, pro -om, vid ex err om m
buvo
buvom
išvažiavę į
Ammersee.
Ammersee.
n
Note: Ammersee – ežeras Vokietijos pietuose, Bavarijoje, netoli Miuncheno.
21
Tokia vėjuota diena. Ir ežero vil-
22
nys tokios didelės.
Beveik,
Beveik
kaip
23
marėse – Palangoj, kai esti
24
„мeртвая зыбь“.
„мëртвая зыбь“.
n
Note: „Мëртвая зыбь“ rus =bangavimas be vėjo. Balys Sruoga tokį retą gamtos reiškinį anksčiau buvo pastebėjęs ir Sočyje, prie Juodosios jūros: „Marės vakar buvo pasiutusios. Vanduo putotas ir baltas, ir vilnys kokių 2 sieksnių aukštumo. Girdis labai toli, kad nerimauja marės. Bet kai arčiau prieini – tai velnias žino kas pradeda dūšioj daryties. Akmenys staugia ir cypia, krantai yra ir griūva, vanduo šniokščia ir putojas. Bet tai, sako, tik „мëртвая зыбь“, tai yra kur tai toli vėtra dūksta, o in mus atplaukė bangos jos. Kai vėtra – tai esą daugiau pasiutimo“ (Balio Sruogos laiškas Valerijai Čiurlionytei, iš Sočio – į Iskorostį, 1917-05-31, in: LLTI BR, f. 53, b. 176, l. 1r).
Išvažiavom laiveliu.
25
Garmus
Garmus
n
Note: Pranas Garmus (1888–1968), kunigas, gilinęs žinias Miuncheno universitete.
pakėlė
gvoltą,
gvoltą
išsigandęs,
26
jį išmetėm ant kranto, o patys
27
gerokai pasinarstėm po bangas.
28
Dangus apsiniaukęs, toli kalnuose
29
žaibuoja, o vilnys laivelį
30
mėto
mėto
taip aukštai! O išlipę
31
ant kranto sulipėm su Garmu
32
(kunig.) į vieną didelį platų
33
medį ir lošėm
šacmmatais šachmatais .
c
Critical note: šachmatais ] cor [c]h pro pri m
šachmatais.
34
O rytoj vakar esu užkviestas
35
į vieną mažutį privatinį vokiečių
36
dailininkų
vakarėlį,
vakarėlį
ar vaka-
37
riuką, aš jau nežinau.
Turbut
Turbūt
38
reikės
nueit
nueit
žmonių
pažiūrėt.
p
Physical note: [1v] //
pažiūrėt.

Facsimile Image Placeholder

39
Šiandie gavau tavo
atvirute
atvirutę
n
Note: Vanda Daugirdaitė atvirlaiškyje, Baliui Sruogai išsiųstame prieš pat jam išsikeliant į naują butą, aprašė savijautą po per Sekmines įvykusios išvykos į Tiuringiją (Saalfeld): „Tu jau keliesi į naują butą? // Turbūt aš esu laimingiausias pasauly žmogus! Baliuk! Kokia ši vasara del manęs laiminga! Kalnai, pievos – Tu toks mano, toks geras – iš tėvo toks netikėtai geras laiškas, maniau, kad tai jau galas džiaugsmo. O vakar dar iš tavęs toks mielas laiškas, o šiandie dar „Lietuva“ skelbia, kad mano straipsnis atspausdintas! Baliuk, aš tave noriu stipriai pabučiuoti – Baliuk, tu mane priglausk ir pabučiuok! Aš tokia jaučiuosi laiminga. Tu mano! – Atstovybei reikalą atlikau, litus įteikiau Anisui, kurs Urbšį pavaduoja ir kurs man matant pridėjo pinigus prie bylos. Apie Lerberghą dar daugiau nesužinojau. Vakar iki 1 val. naktį sėdėjo pas mane Viktoras [Gailius]. Keisti mūsų santykiai, bet jo neramumas jau nedrumsčia mano laimės. Atvirutę palik, neišmesk. Dar bučiuoju. Vanda“ (Vandos Daugirdaitės atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, 1923-06-29, in: LLTI BR, f. 53, b. 859, ap. 1, l. 1v).
40
ir mintys
kaž kaip
kažkaip
pinas. Negaliu
41
susitvarkyti, susikaupti.
42
Turbut
Turbūt
iki atostogų jau mo-
43
kinties negalėsiu – po galvas
44
sukas Saalfeldas, kalnai,
45
miškai, ežerai, pašėlusi
46
laisvė ir pilnybė! Mano
47
profesorius šit dabar pasakoja
48
kažkokias mandrybes
49
apie teisę ir teisybę, o aš
50
visa
dušia
dūšia
visai kitam
51
pasauly gyvenu. Pievos,
52
laukai, kalnai,
ežerai..
ežerai
53
Taip ir išeis, kad iš filosofijos
54
seminaro darbą nusuksiu!
55
O tave
bučiuoju
bučiuoju,
Vanduk
Vanduk,
56
labai labai –
57
Bol
c
Critical note: Bol ] sign
Bol
58
Pirmadienis
p
Physical note: [2r] //
Pirmadienis
Pirmadienis.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Aš jau naujame bute! Tik
1
Aš jau naujame
bute!
bute!
n
Note: Naujas Balio Sruogos adresas: München, Kunigunden str. 23II. Čia Balys Sruoga gyveno iki studijų Miuncheno universitete pabaigos (iki grįžimo į Lietuvą – 1924 m. kovo mėn.). „Švabingo šiaurėje, Müncheno universiteto ir meno kvartale, netoli Anglų sodo, tylioje gatvelėje Sruoga buvo pasisamdęs kambariuką pas valdininko našlę. Ji motiniškai juo rūpinosi, savotiškai jį suprato, šiek tiek, žinoma, pasipelnydama“ (Erich Müller-Kamp, „Balys Sruoga Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 93). Spėtina, kad Balys Sruoga ankstesnę gyvenamąją vietą (München, Bogenhausen, Muhlbaur str. 1) pakeitė dėl finansinių sumetimų.
Tik
2
rašau – tai laike
leišpasakytais neišpasakytai
c
Critical note: neišpasakytai ] cor n pro l, cor fl -ai pro -ais, cor i pro is
neišpasakytai
3
nuobodaus seminaro
(filosofijos)
(filosofijos).
4
Butas
c
Critical note: Butas ] def B
Butas
labai gražus, tiktai mokėt
5
teks į mėnesį 200. 000 m., tiek to, bet
6
reginys gražus, švaru, šeimininkė
7
sutaisys
skalbinius – –.
skalbinius. – –
Tik
8
dabar dar
Janulionis
Janulionis
n
Note: Antanas Janulionis (1895–1947), veterinarijos studentas Miuncheno universitete 1921–1923 m., artimas Balio Sruogos draugas.
pas
p mane
c
Critical note: mane ] cor pro p, cor m pro p
mane
9
kelias dienas bus. Stipendiją gavo
10
ne doleriais, o litais, tai nei
11
skolos negali atiduoti,
j nei
c
Critical note: nei ] cor pro j, cor n pro j
nei
12
važiuoti. Skolintojams blog
c
Critical note: važiuoti. ] p ras Skolintojams blog
važiuoti.
Sko-
13
liningams lininkams
c
Critical note: [Sko]lininkams ] cor pro [Sko]liningams, cor k pro g
lininkams
bloga, bet ir skolintojams
14
negeriau.
c
Critical note: ne geriau ] def ne
negeriau.
ne geriau.
Tai
mes
mes,
visi kredi-
15
toriai
toriai,
organizuojames,
organizuojamės,
kad
16
skolininkus spausti, nes
17
jeigu neatiduos, tai ir kredito-
18
riam ne
kaž kaip
kažkaip
išeis (aš išskoli-
19
nau 40
doler!).
p
Physical note: [1r] //
doler!).
doler.!).

Facsimile Image Placeholder

20
Vakar
buvo
c
Critical note: buvo[m] ] vid ex err fl -o, pro -om, vid ex err om m
buvo
buvom
išvažiavę į
Ammersee.
Ammersee.
n
Note: Ammersee – ežeras Vokietijos pietuose, Bavarijoje, netoli Miuncheno.
21
Tokia vėjuota diena. Ir ežero vil-
22
nys tokios didelės.
Beveik,
Beveik
kaip
23
marėse – Palangoj, kai esti
24
„мeртвая зыбь“.
„мëртвая зыбь“.
n
Note: „Мëртвая зыбь“ rus =bangavimas be vėjo. Balys Sruoga tokį retą gamtos reiškinį anksčiau buvo pastebėjęs ir Sočyje, prie Juodosios jūros: „Marės vakar buvo pasiutusios. Vanduo putotas ir baltas, ir vilnys kokių 2 sieksnių aukštumo. Girdis labai toli, kad nerimauja marės. Bet kai arčiau prieini – tai velnias žino kas pradeda dūšioj daryties. Akmenys staugia ir cypia, krantai yra ir griūva, vanduo šniokščia ir putojas. Bet tai, sako, tik „мëртвая зыбь“, tai yra kur tai toli vėtra dūksta, o in mus atplaukė bangos jos. Kai vėtra – tai esą daugiau pasiutimo“ (Balio Sruogos laiškas Valerijai Čiurlionytei, iš Sočio – į Iskorostį, 1917-05-31, in: LLTI BR, f. 53, b. 176, l. 1r).
Išvažiavom laiveliu.
25
Garmus
Garmus
n
Note: Pranas Garmus (1888–1968), kunigas, gilinęs žinias Miuncheno universitete.
pakėlė
gvoltą,
gvoltą
išsigandęs,
26
jį išmetėm ant kranto, o patys
27
gerokai pasinarstėm po bangas.
28
Dangus apsiniaukęs, toli kalnuose
29
žaibuoja, o vilnys laivelį
30
mėto
mėto
taip aukštai! O išlipę
31
ant kranto sulipėm su Garmu
32
(kunig.) į vieną didelį platų
33
medį ir lošėm
šacmmatais šachmatais .
c
Critical note: šachmatais ] cor [c]h pro pri m
šachmatais.
34
O rytoj vakar esu užkviestas
35
į vieną mažutį privatinį vokiečių
36
dailininkų
vakarėlį,
vakarėlį
ar vaka-
37
riuką, aš jau nežinau.
Turbut
Turbūt
38
reikės
nueit
nueit
žmonių
pažiūrėt.
p
Physical note: [1v] //
pažiūrėt.

Facsimile Image Placeholder

39
Šiandie gavau tavo
atvirute
atvirutę
n
Note: Vanda Daugirdaitė atvirlaiškyje, Baliui Sruogai išsiųstame prieš pat jam išsikeliant į naują butą, aprašė savijautą po per Sekmines įvykusios išvykos į Tiuringiją (Saalfeld): „Tu jau keliesi į naują butą? // Turbūt aš esu laimingiausias pasauly žmogus! Baliuk! Kokia ši vasara del manęs laiminga! Kalnai, pievos – Tu toks mano, toks geras – iš tėvo toks netikėtai geras laiškas, maniau, kad tai jau galas džiaugsmo. O vakar dar iš tavęs toks mielas laiškas, o šiandie dar „Lietuva“ skelbia, kad mano straipsnis atspausdintas! Baliuk, aš tave noriu stipriai pabučiuoti – Baliuk, tu mane priglausk ir pabučiuok! Aš tokia jaučiuosi laiminga. Tu mano! – Atstovybei reikalą atlikau, litus įteikiau Anisui, kurs Urbšį pavaduoja ir kurs man matant pridėjo pinigus prie bylos. Apie Lerberghą dar daugiau nesužinojau. Vakar iki 1 val. naktį sėdėjo pas mane Viktoras [Gailius]. Keisti mūsų santykiai, bet jo neramumas jau nedrumsčia mano laimės. Atvirutę palik, neišmesk. Dar bučiuoju. Vanda“ (Vandos Daugirdaitės atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, 1923-06-29, in: LLTI BR, f. 53, b. 859, ap. 1, l. 1v).
40
ir mintys
kaž kaip
kažkaip
pinas. Negaliu
41
susitvarkyti, susikaupti.
42
Turbut
Turbūt
iki atostogų jau mo-
43
kinties negalėsiu – po galvas
44
sukas Saalfeldas, kalnai,
45
miškai, ežerai, pašėlusi
46
laisvė ir pilnybė! Mano
47
profesorius šit dabar pasakoja
48
kažkokias mandrybes
49
apie teisę ir teisybę, o aš
50
visa
dušia
dūšia
visai kitam
51
pasauly gyvenu. Pievos,
52
laukai, kalnai,
ežerai..
ežerai
53
Taip ir išeis, kad iš filosofijos
54
seminaro darbą nusuksiu!
55
O tave
bučiuoju
bučiuoju,
Vanduk
Vanduk,
56
labai labai –
57
Bol
c
Critical note: Bol ] sign
Bol
58
Pirmadienis
p
Physical note: [2r] //
Pirmadienis
Pirmadienis.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 1
Note: Naujas Balio Sruogos adresas: München, Kunigunden str. 23II. Čia Balys Sruoga gyveno iki studijų Miuncheno universitete pabaigos (iki grįžimo į Lietuvą – 1924 m. kovo mėn.). „Švabingo šiaurėje, Müncheno universiteto ir meno kvartale, netoli Anglų sodo, tylioje gatvelėje Sruoga buvo pasisamdęs kambariuką pas valdininko našlę. Ji motiniškai juo rūpinosi, savotiškai jį suprato, šiek tiek, žinoma, pasipelnydama“ (Erich Müller-Kamp, „Balys Sruoga Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 93). Spėtina, kad Balys Sruoga ankstesnę gyvenamąją vietą (München, Bogenhausen, Muhlbaur str. 1) pakeitė dėl finansinių sumetimų.
a1
Line number 2
Critical note: neišpasakytai ] cor n pro l, cor fl -ai pro -ais, cor i pro is
a1
Line number 4
Critical note: Butas ] def B
a3
Line number 8
Note: Antanas Janulionis (1895–1947), veterinarijos studentas Miuncheno universitete 1921–1923 m., artimas Balio Sruogos draugas.
a1
Line number 8
Critical note: mane ] cor pro p, cor m pro p
a1
Line number 11
Critical note: nei ] cor pro j, cor n pro j
a1
Line number 12
Critical note: važiuoti. ] p ras Skolintojams blog
a1
Line number 13
Critical note: [Sko]lininkams ] cor pro [Sko]liningams, cor k pro g
a1
Line number 14
Critical note: ne geriau ] def ne
a1
Line number 19
Physical note: [1r] //
a1
Line number 20
Critical note: buvo[m] ] vid ex err fl -o, pro -om, vid ex err om m
a3
Line number 20
Note: Ammersee – ežeras Vokietijos pietuose, Bavarijoje, netoli Miuncheno.
a3
Line number 24
Note: „Мëртвая зыбь“ rus =bangavimas be vėjo. Balys Sruoga tokį retą gamtos reiškinį anksčiau buvo pastebėjęs ir Sočyje, prie Juodosios jūros: „Marės vakar buvo pasiutusios. Vanduo putotas ir baltas, ir vilnys kokių 2 sieksnių aukštumo. Girdis labai toli, kad nerimauja marės. Bet kai arčiau prieini – tai velnias žino kas pradeda dūšioj daryties. Akmenys staugia ir cypia, krantai yra ir griūva, vanduo šniokščia ir putojas. Bet tai, sako, tik „мëртвая зыбь“, tai yra kur tai toli vėtra dūksta, o in mus atplaukė bangos jos. Kai vėtra – tai esą daugiau pasiutimo“ (Balio Sruogos laiškas Valerijai Čiurlionytei, iš Sočio – į Iskorostį, 1917-05-31, in: LLTI BR, f. 53, b. 176, l. 1r).
a3
Line number 25
Note: Pranas Garmus (1888–1968), kunigas, gilinęs žinias Miuncheno universitete.
a1
Line number 33
Critical note: šachmatais ] cor [c]h pro pri m
a1
Line number 38
Physical note: [1v] //
a3
Line number 39
Note: Vanda Daugirdaitė atvirlaiškyje, Baliui Sruogai išsiųstame prieš pat jam išsikeliant į naują butą, aprašė savijautą po per Sekmines įvykusios išvykos į Tiuringiją (Saalfeld): „Tu jau keliesi į naują butą? // Turbūt aš esu laimingiausias pasauly žmogus! Baliuk! Kokia ši vasara del manęs laiminga! Kalnai, pievos – Tu toks mano, toks geras – iš tėvo toks netikėtai geras laiškas, maniau, kad tai jau galas džiaugsmo. O vakar dar iš tavęs toks mielas laiškas, o šiandie dar „Lietuva“ skelbia, kad mano straipsnis atspausdintas! Baliuk, aš tave noriu stipriai pabučiuoti – Baliuk, tu mane priglausk ir pabučiuok! Aš tokia jaučiuosi laiminga. Tu mano! – Atstovybei reikalą atlikau, litus įteikiau Anisui, kurs Urbšį pavaduoja ir kurs man matant pridėjo pinigus prie bylos. Apie Lerberghą dar daugiau nesužinojau. Vakar iki 1 val. naktį sėdėjo pas mane Viktoras [Gailius]. Keisti mūsų santykiai, bet jo neramumas jau nedrumsčia mano laimės. Atvirutę palik, neišmesk. Dar bučiuoju. Vanda“ (Vandos Daugirdaitės atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, 1923-06-29, in: LLTI BR, f. 53, b. 859, ap. 1, l. 1v).
a1
Line number 57
Critical note: Bol ] sign
a1
Line number 58
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_07_02_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_07_02_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_07_02_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1923_07_02_vd_2v.jpgX (Close panel)
image