Vandai Daugirdaitei, 1923-08-07

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1923-08-07

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659_36 (1), BVSNM, 1018, BVSNM, ER1 4570 (2), BVSNM, 1020, BVSNM, ER1 457 (3). Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1923-08-06 atvirlaiškį (išvyka į Zugspitze ir Tirolį), turinį („aš jau antra diena Austrijoj“, „Bet kaip gražu Tiroly!“). Rašyta 9,0 × 14,0, 9,1 × 13,9, 9,1 × 14,0 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atvirukuose (1v, 2r–v, 3v) cheminiu pieštuku. Numeruota, pažymėta pieštuku Balio Sruogos ranka: 1r – „Knorrhütte (2052)“, 2r – „Knorrhütte“. Nespalvoti kalnų vaizdai: 1r – namelio prieš Hochwanner, 2r – avelių kalnuose, 3r – Mädelegabel Algojaus Alpėse netoli Oberstdorfo. Violetinis vokiškas kalnų spaudas: „Knorr-Hütte / an der Zugspitze / 2052 mtr. / D. u. Oe. – Alpen – Verein. / Sektion München“. BVSNM (2, 3) signatūra pieštuku muziejininko ranka. BVSNM (2, 3) 1985 m. gauta iš Jadvygos Peseckienės. Be voko, pašto ženklų, spaudų. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 298 (Algio Samulionio rankraštis), BVSNM, 1018, BVSNM, ER1 4570 (2), l. 1 (mašinraštis), BVSNM, 1020, BVSNM, ER1 457 (3), l. 1. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-08-07: Genetinis
  • Witness a2: 1923-08-07: Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-08-07: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt), Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus (BVSNM) leidimą (B. Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas, tel.: +370 37 730474, el. paštas: b.sruoga@maironiomuziejus.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Tirolio – į Būgius, 1923-08-07, l. 1v, 2r–v, 3v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_08_07_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame tekste parodomas rašymo procesas.

Diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste autoriaus taisyta vieta pakomentuojama pažyma c („critical note“), o lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Mielas Vandukai, aš jau antra
1.
1
Mielas Vandukai, aš jau
antra
c
Critical note: Mielas Vandukai, aš jau antra ] s l add cf 1.
antra
2
diena Austrijoj. Bet einu tokiais ke-
3
liais, kur nėra nei pašto, nei atvi-
4
ručių – nėr kaip parašyti. Dabar
5
esu gana giliai – palei
Imst,
Imst,
n
Note: Imst – miestas Austrijos Tirolio žemėje maždaug už 50 km. į vakarus nuo Innsbrucko.
netoli
6
Innsbrucko,
Innsbrucko,
n
Note: Innsbruck – miestas Austrijos vakaruose; Tirolio žemės centras.
tiktai esu mirtinai
7
pavargęs. Vakar nusidraskiau vieną
8
ranką, tai biškį skauda, o šiandie
9
man atsitiko tas pat, kas Tau
10
paskutinį kartą
Sallfelde Saalfelde .
c
Critical note: Saalfelde ] cor pro Sallfelde, cor sec a pro l
Saalfelde.
Saalfelde.
n
Note: Saalfeld – miestas Vokietijos vidurinės dalies rytuose, Tiuringijoje. Vanda Daugirdaitė ir Balys Sruoga 1923 m. Sekmines praleido Tiuringijoje (Saalfeld), kur susižadėjo. Ši kelionė abiems buvo įsimintina: „[P]o galvas sukas Saalfeldas, kalnai, miškai, ežerai, pašėlusi laisvė ir pilnybė!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-07-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 511, l. 2r).
11
Jau šešios dienos kelionėje,
12
o poilsio dar
nekarto
nė karto
13
neturėjome – kelia-
14
mes
mės
kasdieną
kas dieną
5 v. rytą
15
ir iki vėlam vakarui
16
darbuojames.
darbuojamės.
Dabar
17
teks atsisakyti nuo
pirmikščio
pirmykščio
18
plano ir pačią gražiausią
19
viršu
viršū
Parsaer Spitz
Parseirspitz
n
Note: Parseierspitze – 3 036 m. aukščio kalnas Austrijoje, Lechtalio Alpių viršūnė.
– teks
20
apleisti. Baisiai gaila, bet
21
nieko nepadarysi. Mano
22
pronckus
Pronskus
ir gi
irgi
labai pavargo,
23
o istorija su
vidaus
Vidaus
Ministerija“
ministerija“
24
ir mane prispaudė.
25
Dar teks padaryti du „perevalai“
26
po 2000
metr.
metr.
ir vėlei
busime
būsime
27
Bavarijoj –
leisimes
leisimės
apačioj.
c
Critical note: apačion ] vid ex err apačioj pro apačion, vid ex err n pro j
apačioj.
apačion.
28
Palyginant su
Austrija
Austrija
29
Bavarija
atrodo,
atrodo
kaip
p
Physical note: [1v] //
kaip

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

2
30
antra tėvynė. Bet ją
pa-
c
Critical note: antra tėvynė. Bet ją pa- ] s l in d ang add cf 2
pa-
31
siekt – dar
mažiausia
mažiausiai
trys
32
dienos, o Miunchenan grįšiu
33
kokio kokių
c
Critical note: kokių ] cor pro kokio, cor flpro -o
kokių
5–6 dienų. Bet kaip
34
gražu Tiroly!
Zugzpitz'as
Zugspitze'as
man
35
baisiai
biaurų
bjaurų
ispu
įspū
pa-
36
darė – tiek daug žmonių. Tiktai
37
ankstų rytą
atsikėlė
atsikėlę
(o miegot
38
Teko
teko
po 2 žm. ant vieno siauru-
39
čio
matraco)
matraco),
kokią 4 val. ar
40
ankščiau
anksčiau,
laukėm Saulės
41
tekėjimo, pasitikom ją
42
ateinančią
ateinančią,
kaip
vakarę
vakare
43
palydėjom!
44
Tik tiek žmonių!
45
O
Tiroly
Tiroly
kas kita – į dieną
46
sutinki 3–4 žmones, žino-
47
ma, neskaitant
mieščiukų,
miesčiukų,
48
bet kurie
ir gi
irgi
apmirę!
49
Kalnai tokie
dideliai,
dideli,
50
tokios stačios, stačios uolos,
51
sienos, o
alpių
Alpių
pievos
52
tokios grakščios – laukai
53
alpių
Alpių
rožių, ištisi
54
laukai kitokių kvepian-
55
čių žiedelių, ir daina taip
56
toli skamba, ir gėlių
57
galvelės taip skaidriai
58
skambina.
p
Physical note: [2v] //
skambina.

Facsimile Image Placeholder

59
šitokias
Šitokias
aveles mes duona ir dešra vaišinom – jų
60
susirinko visas pulkas ir mus
61
toli toli
lydėjo.
c
Critical note: Šitokias aveles mes duona ir dešra vaišinom – jų susirinko visas pulkas ir mus toli toli lydėjo. ] add phr 2r in d mg, vert
p
Physical note: [2r] //
lydėjo.
lydėjo
n
Note: Sakinys, pridėtas atvirlaiškio antrojo atviruko pirmoje pusėje. Rašyta pieštuku po atvaizdu, vertikaliai – dešinėje atvaizdo pusėje, priešinga atvaizdui kryptimi – virš jo.

Facsimile Image Placeholder

3
62
tekančios
Saulės
c
Critical note: tekančios Saulės ] s l in d ang add cf 3
Saulės
63
pasitikti. Ir dabar
64
dūšioj taip gerai ir ramu,
65
nors šiaip ir nuvargęs,
66
bet
bet,
rodos
rodos,
daug daug
67
nauju
naujų
je
jė
pririnkau
c
Critical note: pririnkau ] p ras vid O
pririnkau
pririnkau.
68
O kaip namie?
Santykiai?
Santykiai?
n
Note: Vandos Daugirdaitės tėvas Kazimieras Daugirdas, gyvendamas kartu su buvusia Daugirdų šeimos globotine Klementina Kopystinskaite, jos veikiamas, kritiškai vertino dukters draugystę su Baliu Sruoga, dėl to Būgiuose kildavo nesutarimų tarp tėvo ir dukters.
69
Jei viskas gerai, klonio-
70
kis Tėvui, Klimai – – –
71
Aš labai labai laukiu
72
iš tavęs laiškelio,
73
kad kaip
c
Critical note: kaip ] cor pro kad, cor ip pro d
kaip
Tu dabar jautiesi,
74
ar pasikeitė kas
namie.
namie?
75
Čia vis dar taip daug
76
Saulės. Ir aš norėčiau
77
Tave taip karštai pabučiuoti,
78
kaip čia Saulužė mus
79
bučiuoja.
80
Bučiuoju
Tau
Tau,
Vanduk
Vanduk.
81
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [3v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas Vandukai, aš jau antra
1.
1
Mielas Vandukai, aš jau
antra
c
Critical note: Mielas Vandukai, aš jau antra ] s l add cf 1.
antra
2
diena Austrijoj. Bet einu tokiais ke-
3
liais, kur nėra nei pašto, nei atvi-
4
ručių – nėr kaip parašyti. Dabar
5
esu gana giliai – palei
Imst,
Imst,
n
Note: Imst – miestas Austrijos Tirolio žemėje maždaug už 50 km. į vakarus nuo Innsbrucko.
netoli
6
Innsbrucko,
Innsbrucko,
n
Note: Innsbruck – miestas Austrijos vakaruose; Tirolio žemės centras.
tiktai esu mirtinai
7
pavargęs. Vakar nusidraskiau vieną
8
ranką, tai biškį skauda, o šiandie
9
man atsitiko tas pat, kas Tau
10
paskutinį kartą
Sallfelde Saalfelde .
c
Critical note: Saalfelde ] cor pro Sallfelde, cor sec a pro l
Saalfelde.
Saalfelde.
n
Note: Saalfeld – miestas Vokietijos vidurinės dalies rytuose, Tiuringijoje. Vanda Daugirdaitė ir Balys Sruoga 1923 m. Sekmines praleido Tiuringijoje (Saalfeld), kur susižadėjo. Ši kelionė abiems buvo įsimintina: „[P]o galvas sukas Saalfeldas, kalnai, miškai, ežerai, pašėlusi laisvė ir pilnybė!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-07-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 511, l. 2r).
11
Jau šešios dienos kelionėje,
12
o poilsio dar
nekarto
nė karto
13
neturėjome – kelia-
14
mes
mės
kasdieną
kas dieną
5 v. rytą
15
ir iki vėlam vakarui
16
darbuojames.
darbuojamės.
Dabar
17
teks atsisakyti nuo
pirmikščio
pirmykščio
18
plano ir pačią gražiausią
19
viršu
viršū
Parsaer Spitz
Parseirspitz
n
Note: Parseierspitze – 3 036 m. aukščio kalnas Austrijoje, Lechtalio Alpių viršūnė.
– teks
20
apleisti. Baisiai gaila, bet
21
nieko nepadarysi. Mano
22
pronckus
Pronskus
ir gi
irgi
labai pavargo,
23
o istorija su
vidaus
Vidaus
Ministerija“
ministerija“
24
ir mane prispaudė.
25
Dar teks padaryti du „perevalai“
26
po 2000
metr.
metr.
ir vėlei
busime
būsime
27
Bavarijoj –
leisimes
leisimės
apačioj.
c
Critical note: apačion ] vid ex err apačioj pro apačion, vid ex err n pro j
apačioj.
apačion.
28
Palyginant su
Austrija
Austrija
29
Bavarija
atrodo,
atrodo
kaip
p
Physical note: [1v] //
kaip

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

2
30
antra tėvynė. Bet ją
pa-
c
Critical note: antra tėvynė. Bet ją pa- ] s l in d ang add cf 2
pa-
31
siekt – dar
mažiausia
mažiausiai
trys
32
dienos, o Miunchenan grįšiu
33
kokio kokių
c
Critical note: kokių ] cor pro kokio, cor flpro -o
kokių
5–6 dienų. Bet kaip
34
gražu Tiroly!
Zugzpitz'as
Zugspitze'as
man
35
baisiai
biaurų
bjaurų
ispu
įspū
pa-
36
darė – tiek daug žmonių. Tiktai
37
ankstų rytą
atsikėlė
atsikėlę
(o miegot
38
Teko
teko
po 2 žm. ant vieno siauru-
39
čio
matraco)
matraco),
kokią 4 val. ar
40
ankščiau
anksčiau,
laukėm Saulės
41
tekėjimo, pasitikom ją
42
ateinančią
ateinančią,
kaip
vakarę
vakare
43
palydėjom!
44
Tik tiek žmonių!
45
O
Tiroly
Tiroly
kas kita – į dieną
46
sutinki 3–4 žmones, žino-
47
ma, neskaitant
mieščiukų,
miesčiukų,
48
bet kurie
ir gi
irgi
apmirę!
49
Kalnai tokie
dideliai,
dideli,
50
tokios stačios, stačios uolos,
51
sienos, o
alpių
Alpių
pievos
52
tokios grakščios – laukai
53
alpių
Alpių
rožių, ištisi
54
laukai kitokių kvepian-
55
čių žiedelių, ir daina taip
56
toli skamba, ir gėlių
57
galvelės taip skaidriai
58
skambina.
p
Physical note: [2v] //
skambina.

Facsimile Image Placeholder

59
šitokias
Šitokias
aveles mes duona ir dešra vaišinom – jų
60
susirinko visas pulkas ir mus
61
toli toli
lydėjo.
c
Critical note: Šitokias aveles mes duona ir dešra vaišinom – jų susirinko visas pulkas ir mus toli toli lydėjo. ] add phr 2r in d mg, vert
p
Physical note: [2r] //
lydėjo.
lydėjo
n
Note: Sakinys, pridėtas atvirlaiškio antrojo atviruko pirmoje pusėje. Rašyta pieštuku po atvaizdu, vertikaliai – dešinėje atvaizdo pusėje, priešinga atvaizdui kryptimi – virš jo.

Facsimile Image Placeholder

3
62
tekančios
Saulės
c
Critical note: tekančios Saulės ] s l in d ang add cf 3
Saulės
63
pasitikti. Ir dabar
64
dūšioj taip gerai ir ramu,
65
nors šiaip ir nuvargęs,
66
bet
bet,
rodos
rodos,
daug daug
67
nauju
naujų
je
jė
pririnkau
c
Critical note: pririnkau ] p ras vid O
pririnkau
pririnkau.
68
O kaip namie?
Santykiai?
Santykiai?
n
Note: Vandos Daugirdaitės tėvas Kazimieras Daugirdas, gyvendamas kartu su buvusia Daugirdų šeimos globotine Klementina Kopystinskaite, jos veikiamas, kritiškai vertino dukters draugystę su Baliu Sruoga, dėl to Būgiuose kildavo nesutarimų tarp tėvo ir dukters.
69
Jei viskas gerai, klonio-
70
kis Tėvui, Klimai – – –
71
Aš labai labai laukiu
72
iš tavęs laiškelio,
73
kad kaip
c
Critical note: kaip ] cor pro kad, cor ip pro d
kaip
Tu dabar jautiesi,
74
ar pasikeitė kas
namie.
namie?
75
Čia vis dar taip daug
76
Saulės. Ir aš norėčiau
77
Tave taip karštai pabučiuoti,
78
kaip čia Saulužė mus
79
bučiuoja.
80
Bučiuoju
Tau
Tau,
Vanduk
Vanduk.
81
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [3v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas Vandukai, aš jau antra
1.
1
Mielas Vandukai, aš jau
antra
c
Critical note: Mielas Vandukai, aš jau antra ] s l add cf 1.
antra
2
diena Austrijoj. Bet einu tokiais ke-
3
liais, kur nėra nei pašto, nei atvi-
4
ručių – nėr kaip parašyti. Dabar
5
esu gana giliai – palei
Imst,
Imst,
n
Note: Imst – miestas Austrijos Tirolio žemėje maždaug už 50 km. į vakarus nuo Innsbrucko.
netoli
6
Innsbrucko,
Innsbrucko,
n
Note: Innsbruck – miestas Austrijos vakaruose; Tirolio žemės centras.
tiktai esu mirtinai
7
pavargęs. Vakar nusidraskiau vieną
8
ranką, tai biškį skauda, o šiandie
9
man atsitiko tas pat, kas Tau
10
paskutinį kartą
Sallfelde Saalfelde .
c
Critical note: Saalfelde ] cor pro Sallfelde, cor sec a pro l
Saalfelde.
Saalfelde.
n
Note: Saalfeld – miestas Vokietijos vidurinės dalies rytuose, Tiuringijoje. Vanda Daugirdaitė ir Balys Sruoga 1923 m. Sekmines praleido Tiuringijoje (Saalfeld), kur susižadėjo. Ši kelionė abiems buvo įsimintina: „[P]o galvas sukas Saalfeldas, kalnai, miškai, ežerai, pašėlusi laisvė ir pilnybė!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-07-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 511, l. 2r).
11
Jau šešios dienos kelionėje,
12
o poilsio dar
nekarto
nė karto
13
neturėjome – kelia-
14
mes
mės
kasdieną
kas dieną
5 v. rytą
15
ir iki vėlam vakarui
16
darbuojames.
darbuojamės.
Dabar
17
teks atsisakyti nuo
pirmikščio
pirmykščio
18
plano ir pačią gražiausią
19
viršu
viršū
Parsaer Spitz
Parseirspitz
n
Note: Parseierspitze – 3 036 m. aukščio kalnas Austrijoje, Lechtalio Alpių viršūnė.
– teks
20
apleisti. Baisiai gaila, bet
21
nieko nepadarysi. Mano
22
pronckus
Pronskus
ir gi
irgi
labai pavargo,
23
o istorija su
vidaus
Vidaus
Ministerija“
ministerija“
24
ir mane prispaudė.
25
Dar teks padaryti du „perevalai“
26
po 2000
metr.
metr.
ir vėlei
busime
būsime
27
Bavarijoj –
leisimes
leisimės
apačioj.
c
Critical note: apačion ] vid ex err apačioj pro apačion, vid ex err n pro j
apačioj.
apačion.
28
Palyginant su
Austrija
Austrija
29
Bavarija
atrodo,
atrodo
kaip
p
Physical note: [1v] //
kaip

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

2
30
antra tėvynė. Bet ją
pa-
c
Critical note: antra tėvynė. Bet ją pa- ] s l in d ang add cf 2
pa-
31
siekt – dar
mažiausia
mažiausiai
trys
32
dienos, o Miunchenan grįšiu
33
kokio kokių
c
Critical note: kokių ] cor pro kokio, cor flpro -o
kokių
5–6 dienų. Bet kaip
34
gražu Tiroly!
Zugzpitz'as
Zugspitze'as
man
35
baisiai
biaurų
bjaurų
ispu
įspū
pa-
36
darė – tiek daug žmonių. Tiktai
37
ankstų rytą
atsikėlė
atsikėlę
(o miegot
38
Teko
teko
po 2 žm. ant vieno siauru-
39
čio
matraco)
matraco),
kokią 4 val. ar
40
ankščiau
anksčiau,
laukėm Saulės
41
tekėjimo, pasitikom ją
42
ateinančią
ateinančią,
kaip
vakarę
vakare
43
palydėjom!
44
Tik tiek žmonių!
45
O
Tiroly
Tiroly
kas kita – į dieną
46
sutinki 3–4 žmones, žino-
47
ma, neskaitant
mieščiukų,
miesčiukų,
48
bet kurie
ir gi
irgi
apmirę!
49
Kalnai tokie
dideliai,
dideli,
50
tokios stačios, stačios uolos,
51
sienos, o
alpių
Alpių
pievos
52
tokios grakščios – laukai
53
alpių
Alpių
rožių, ištisi
54
laukai kitokių kvepian-
55
čių žiedelių, ir daina taip
56
toli skamba, ir gėlių
57
galvelės taip skaidriai
58
skambina.
p
Physical note: [2v] //
skambina.

Facsimile Image Placeholder

59
šitokias
Šitokias
aveles mes duona ir dešra vaišinom – jų
60
susirinko visas pulkas ir mus
61
toli toli
lydėjo.
c
Critical note: Šitokias aveles mes duona ir dešra vaišinom – jų susirinko visas pulkas ir mus toli toli lydėjo. ] add phr 2r in d mg, vert
p
Physical note: [2r] //
lydėjo.
lydėjo
n
Note: Sakinys, pridėtas atvirlaiškio antrojo atviruko pirmoje pusėje. Rašyta pieštuku po atvaizdu, vertikaliai – dešinėje atvaizdo pusėje, priešinga atvaizdui kryptimi – virš jo.

Facsimile Image Placeholder

3
62
tekančios
Saulės
c
Critical note: tekančios Saulės ] s l in d ang add cf 3
Saulės
63
pasitikti. Ir dabar
64
dūšioj taip gerai ir ramu,
65
nors šiaip ir nuvargęs,
66
bet
bet,
rodos
rodos,
daug daug
67
nauju
naujų
je
jė
pririnkau
c
Critical note: pririnkau ] p ras vid O
pririnkau
pririnkau.
68
O kaip namie?
Santykiai?
Santykiai?
n
Note: Vandos Daugirdaitės tėvas Kazimieras Daugirdas, gyvendamas kartu su buvusia Daugirdų šeimos globotine Klementina Kopystinskaite, jos veikiamas, kritiškai vertino dukters draugystę su Baliu Sruoga, dėl to Būgiuose kildavo nesutarimų tarp tėvo ir dukters.
69
Jei viskas gerai, klonio-
70
kis Tėvui, Klimai – – –
71
Aš labai labai laukiu
72
iš tavęs laiškelio,
73
kad kaip
c
Critical note: kaip ] cor pro kad, cor ip pro d
kaip
Tu dabar jautiesi,
74
ar pasikeitė kas
namie.
namie?
75
Čia vis dar taip daug
76
Saulės. Ir aš norėčiau
77
Tave taip karštai pabučiuoti,
78
kaip čia Saulužė mus
79
bučiuoja.
80
Bučiuoju
Tau
Tau,
Vanduk
Vanduk.
81
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [3v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: Mielas Vandukai, aš jau antra ] s l add cf 1.
a3
Line number 5
Note: Imst – miestas Austrijos Tirolio žemėje maždaug už 50 km. į vakarus nuo Innsbrucko.
a3
Line number 6
Note: Innsbruck – miestas Austrijos vakaruose; Tirolio žemės centras.
a1
Line number 10
Critical note: Saalfelde ] cor pro Sallfelde, cor sec a pro l
a3
Line number 10
Note: Saalfeld – miestas Vokietijos vidurinės dalies rytuose, Tiuringijoje. Vanda Daugirdaitė ir Balys Sruoga 1923 m. Sekmines praleido Tiuringijoje (Saalfeld), kur susižadėjo. Ši kelionė abiems buvo įsimintina: „[P]o galvas sukas Saalfeldas, kalnai, miškai, ežerai, pašėlusi laisvė ir pilnybė!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-07-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 511, l. 2r).
a3
Line number 19
Note: Parseierspitze – 3 036 m. aukščio kalnas Austrijoje, Lechtalio Alpių viršūnė.
a1
Line number 27
Critical note: apačion ] vid ex err apačioj pro apačion, vid ex err n pro j
a1
Line number 29
Physical note: [1v] //
a1
Line number 30
Critical note: antra tėvynė. Bet ją pa- ] s l in d ang add cf 2
a1
Line number 33
Critical note: kokių ] cor pro kokio, cor flpro -o
a1
Line number 58
Physical note: [2v] //
a1
Line number 61
Critical note: Šitokias aveles mes duona ir dešra vaišinom – jų susirinko visas pulkas ir mus toli toli lydėjo. ] add phr 2r in d mg, vert
a1
Line number 61
Physical note: [2r] //
a3
Line number 61
Note: Sakinys, pridėtas atvirlaiškio antrojo atviruko pirmoje pusėje. Rašyta pieštuku po atvaizdu, vertikaliai – dešinėje atvaizdo pusėje, priešinga atvaizdui kryptimi – virš jo.
a1
Line number 62
Critical note: tekančios Saulės ] s l in d ang add cf 3
a1
Line number 67
Critical note: pririnkau ] p ras vid O
a3
Line number 68
Note: Vandos Daugirdaitės tėvas Kazimieras Daugirdas, gyvendamas kartu su buvusia Daugirdų šeimos globotine Klementina Kopystinskaite, jos veikiamas, kritiškai vertino dukters draugystę su Baliu Sruoga, dėl to Būgiuose kildavo nesutarimų tarp tėvo ir dukters.
a1
Line number 73
Critical note: kaip ] cor pro kad, cor ip pro d
a1
Line number 81
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 81
Physical note: [3v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_08_07_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_08_07_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_08_07_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1923_08_07_vd_2v.jpgX (Close panel)
image
1923_08_07_vd_3r.jpgX (Close panel)
image
1923_08_07_vd_3v.jpgX (Close panel)
image