Juozui Urbšiui, 1923-08-22

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozui Urbšiui, 1923-08-22

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LNMMB RKRS, f. 15, b. 330. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Juozapo Albino Herbačiausko ir Balio Sruogos biografiją, turinį. Rašyta 28,5×22,4 cm gelstelėjusio popieraus pailgais langeliais lape (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į keturias dalis žymės). Kampai, kraštai aplankstyti. 1r dešiniajame krašte įplyšimas. Numeruota (6), signatūra pieštuku kita ranka. Be voko. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 291. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1923-08-22: Genetinis
  • Witness a2: iki 1923-08-22: Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1923-08-22: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą (Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius, tel.: +370 5 239 8586, el. paštas: rkrs@lnb.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Juozui Urbšiui, iš Bavarijos – į Berlyną, 1923-08-22, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_08_22_iki_ju.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (rašymo proceso rezultatas parodomas pažymomis „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis atvirlaiškio teksto variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Juozai,
1
Juozai,
2
Vakar gavau iš
Herbačevskio
Herbačevskio
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944) 1923 m. rugpjūčio mėn. iš Lenkijos grįžo į Lietuvą, 1923–1932 m. Kauno universitete dėstė lenkų kalbą ir literatūrą.
laiškelį, kurį
3
cituoju: „Mielas Drauge,
Nuo
nuo
19 š. m.
B esmi
c
Critical note: esmi ] cor pro B, cor e pro B
esmi
4
Berlyne, 22 važiuoju Lietuvon. P.
Urbšys
Urbšys
n
Note: Juozas Urbšys (1896–1991), nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne.
5
labai, labai geras žmogus –
Man
man
ramu,
6
kad iki šiol man gana gerai klojasi.“
7
Gavęs tą laiškutį pašokau iš vaikiško
8
džiaugsmo,
džiaugsmo
ir vakar
no vakarą
c
Critical note: vakarą ] cor pro no, cor va pro no
vakarą
norėjau
tau
tau
9
rašyti ir padėkoti, kad
j tu
c
Critical note: tu ] cor pro j, cor t pro j
tu
jį priėmei.
10
O šiandie tavo laiškas. Atmink, kad tu
11
esi pirmas žmogus pasauly, apie kurį
12
Herbačevskis taip gerai atsiliepia!
13
Aš kelius mėnesius su juo
susirašynė-
susirašinė-
14
damas laikiaus tokios taktikos. Iš karto jis
15
baisiai keikė lietuvius – gyniau, kaip
16
mokėjau. Paskui, kai jis pradėjo kiek
17
ataušti, aš jį pradėjau šaltu vandeniu
18
pilti, sakydamas, kad Lietuva toli
19
graži
gražu
ne tokia, kaip jis svajoja, ir
20
kad
ji jo
c
Critical note: jo ] cor pro ji, cor fl -o pro -i
jo
laukia vargas,
nemažesnis,
ne mažesnis
kaip
21
Lenkijoj, plius lietuviškas chamizmas.
22
Manau, kad Lietuvos gyvenimui
23
aš jau
busių
būsiu
jį kiek parengęs.
24
Bet kaip toliau jam padėti – aš stačiai
25
nebežinau. Kad jis Lietuvai labai
reikalingas
p
Physical note: [1r] //
reikalingas

Facsimile Image Placeholder

26
kaipo sąmonės
krištalozatorius krištalizatorius ,
c
Critical note: krištalizatorius ] cor pro krištalozatorius, cor sec i pro o
krištalizatorius,
aš niekuo-
27
met neabejojau.
Zdziechowskis
Zdziechovskis
n
Note: Marianas Zdziechovskis (Marian Zdziechowski, 1861–1938), 1921–1925 m. Stepono Batoro universiteto Vilniuje Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.
baisiai
28
gerai pasakė:
Herbačewskį Herbačevskį
c
Critical note: Herbačevskį ] cor pro Herbačewskį, cor v pro w
Herbačevskį
reikėtų kur
29
dešimičiai
dešimčiai
metų uždaryti, nieko prie jo ne-
30
prileisti ir gerai maitinti, – paskui jis pasau-
31
linius stebuklus darytų!“ Aš rašiau
32
apie jį
Puidai
Puidai
n
Note: Kazys Puida (1883–1945), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1920 m. grįžęs į Lietuvą, įkūrė „Vaivos“ leidyklą, kuri pradėjo leisti literatūros klasikų seriją, redagavo ir leido žurnalus Gairės (1923–1924), Krivulė (1923–1925), Gaisai (1930–1931).
ir
Girai,
Girai
n
Note: Liudas Gira (1884–1946), poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas. 1922–1926 m. buvo teatro direktorius, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius.
,
kad pritraukt
33
jį prie žurnalų, ir jo paties prašiau
34
kolkas
kol kas
nesikišt į
politika.
politiką.
Mūsų menas,
35
literatura
literatūra
– plačiausia dirva jo skanda-
36
lingajam temperamentui reikšti – tegu
37
tik dirba. Jo naudai
aiškiai
c
Critical note: aiškiai ] cor pro aš, cor pri i pro š
aiškiai
pavyko
38
pritraukt
V. Steponaičio
V. Steponaičio
n
Note: Vytautas Steponaitis (1893–1957), žurnalistas, publicistas, redaktorius, bibliografas, bibliofilas, pulkininkas leitenantas, karo istorikas. Nuo 1919 m. dirbo Lietuvos kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriuje. 1919–1920 m. redagavo „Kariškių žodį“ (vėliau šis leidinys pavadintas „Kariu“). Nuo 1921 m. buvo karybos ir istorijos žurnalo „Mūsų žinynas“ redaktorius.
prietelystę.
39
Pagaliau,
Pagaliau
jis turi Kaune ir senų draugų:
40
Čiurlionienė
Čiurlionienė
n
Note: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja. 1919–1921 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijos švietimo skyriuje Kaune.
(jis buvo jos pirmas
uchožiovas)
uchožiovas
n
Note: Ухажёр rus =gerbėjas.
),
41
Vailionis,
Vailionis,
n
Note: Liudas Vailionis (1886–1939), Gamtos ir matematikos fakulteto dėstytojas Lietuvos universitete, vadovavęs augalų anatomijos ir fiziologijos laboratorijai, tapo šios mokslo šakos pradininku Lietuvoje.
Vienožinskiai,
Vienožinskiai,
n
Note: Vinco Vienožinskio ir Liudvikos Vienožinskienės vaikai: Antanas ir Apolinaras (agronomai), Melanija (mokytoja), Marija (dantų gydytoja), Justinas (1886–1960) (dailininkas, tapytojas, dailėtyrininkas).
Varnas,
Varnas,
n
Note: Adomas Varnas (1879–1979), dailininkas. 1920 m. su kitais menininkais įkūrė Lietuvių meno kūrėjų draugiją. 1920–1922 m. šios draugijos pirmininkas.
42
Vacl.
Vacl.
n
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas. 1923–1944 m. Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
ir
Viktor.
Viktor.
n
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenės ir politinis veikėjas. 1922 m. paskirtas Krašto apsaugos ministerijos artilerijos tiekimo viršininko pavaduotoju, 1922–1926 m. šios tarnybos viršininkas. Kartu 1922–1924 m. „Aušros“ gimnazijos, 1923 m. Suaugusių gimnazijos, 1923–1925 m. Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas, 1922–1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto docentas, 1928 m. profesorius. Dėstė 15 aukštosios matematikos disciplinų.
Biržiškos ir
tt.
t. t.
Kaune
43
daugiau juk aš jokių
prieteliu
prietelių
neturiu –
44
negi rašysiu apie Herbačevskį
Binkiui
Binkiui
n
Note: Kazys Binkis (1893–1942), poetas, dramaturgas, publicistas. 1920–1923 m. (su pertraukom) lankė Berlyno universitete literatūros ir filosofijos paskaitas, važinėjo į Leipzigą Švietimo ministerijos leidžiamų knygų reikalais.
ir
45
panašiems tipams. Aš manau, kad jis Lietuvoj
46
nepražus, o tiktai gražiai skandalys – tai
47
labai reikalinga (parašysiu dar
Šilingui)
Šilingui
n
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas. 1920–1926 m. advokatas Kaune. 1923–1924 m. Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos vicepirmininkas.
).
48
Aš visuomet maniau, kad tu esi geras bernio-
49
kas, bet iš Tavo pasielgimo su
Herbačevskiu,
Herbačevskiu
50
aš nusprendžiau, kad tu esi dar geresnis,
51
negu aš maniau.
52
Bučiuju
c
Critical note: Bučiuoju ] vid ex err om o
Bučiuju
Bučiuoju.
53
Tavo
Balys
p
Physical note: [1v] //
Balys

Facsimile Image Placeholder

Juozai,
1
Juozai,
2
Vakar gavau iš
Herbačevskio
Herbačevskio
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944) 1923 m. rugpjūčio mėn. iš Lenkijos grįžo į Lietuvą, 1923–1932 m. Kauno universitete dėstė lenkų kalbą ir literatūrą.
laiškelį, kurį
3
cituoju: „Mielas Drauge,
Nuo
nuo
19 š. m.
B esmi
c
Critical note: esmi ] cor pro B, cor e pro B
esmi
4
Berlyne, 22 važiuoju Lietuvon. P.
Urbšys
Urbšys
n
Note: Juozas Urbšys (1896–1991), nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne.
5
labai, labai geras žmogus –
Man
man
ramu,
6
kad iki šiol man gana gerai klojasi.“
7
Gavęs tą laiškutį pašokau iš vaikiško
8
džiaugsmo,
džiaugsmo
ir vakar
no vakarą
c
Critical note: vakarą ] cor pro no, cor va pro no
vakarą
norėjau
tau
tau
9
rašyti ir padėkoti, kad
j tu
c
Critical note: tu ] cor pro j, cor t pro j
tu
jį priėmei.
10
O šiandie tavo laiškas. Atmink, kad tu
11
esi pirmas žmogus pasauly, apie kurį
12
Herbačevskis taip gerai atsiliepia!
13
Aš kelius mėnesius su juo
susirašynė-
susirašinė-
14
damas laikiaus tokios taktikos. Iš karto jis
15
baisiai keikė lietuvius – gyniau, kaip
16
mokėjau. Paskui, kai jis pradėjo kiek
17
ataušti, aš jį pradėjau šaltu vandeniu
18
pilti, sakydamas, kad Lietuva toli
19
graži
gražu
ne tokia, kaip jis svajoja, ir
20
kad
ji jo
c
Critical note: jo ] cor pro ji, cor fl -o pro -i
jo
laukia vargas,
nemažesnis,
ne mažesnis
kaip
21
Lenkijoj, plius lietuviškas chamizmas.
22
Manau, kad Lietuvos gyvenimui
23
aš jau
busių
būsiu
jį kiek parengęs.
24
Bet kaip toliau jam padėti – aš stačiai
25
nebežinau. Kad jis Lietuvai labai
reikalingas
p
Physical note: [1r] //
reikalingas

Facsimile Image Placeholder

26
kaipo sąmonės
krištalozatorius krištalizatorius ,
c
Critical note: krištalizatorius ] cor pro krištalozatorius, cor sec i pro o
krištalizatorius,
aš niekuo-
27
met neabejojau.
Zdziechowskis
Zdziechovskis
n
Note: Marianas Zdziechovskis (Marian Zdziechowski, 1861–1938), 1921–1925 m. Stepono Batoro universiteto Vilniuje Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.
baisiai
28
gerai pasakė:
Herbačewskį Herbačevskį
c
Critical note: Herbačevskį ] cor pro Herbačewskį, cor v pro w
Herbačevskį
reikėtų kur
29
dešimičiai
dešimčiai
metų uždaryti, nieko prie jo ne-
30
prileisti ir gerai maitinti, – paskui jis pasau-
31
linius stebuklus darytų!“ Aš rašiau
32
apie jį
Puidai
Puidai
n
Note: Kazys Puida (1883–1945), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1920 m. grįžęs į Lietuvą, įkūrė „Vaivos“ leidyklą, kuri pradėjo leisti literatūros klasikų seriją, redagavo ir leido žurnalus Gairės (1923–1924), Krivulė (1923–1925), Gaisai (1930–1931).
ir
Girai,
Girai
n
Note: Liudas Gira (1884–1946), poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas. 1922–1926 m. buvo teatro direktorius, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius.
,
kad pritraukt
33
jį prie žurnalų, ir jo paties prašiau
34
kolkas
kol kas
nesikišt į
politika.
politiką.
Mūsų menas,
35
literatura
literatūra
– plačiausia dirva jo skanda-
36
lingajam temperamentui reikšti – tegu
37
tik dirba. Jo naudai
aiškiai
c
Critical note: aiškiai ] cor pro aš, cor pri i pro š
aiškiai
pavyko
38
pritraukt
V. Steponaičio
V. Steponaičio
n
Note: Vytautas Steponaitis (1893–1957), žurnalistas, publicistas, redaktorius, bibliografas, bibliofilas, pulkininkas leitenantas, karo istorikas. Nuo 1919 m. dirbo Lietuvos kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriuje. 1919–1920 m. redagavo „Kariškių žodį“ (vėliau šis leidinys pavadintas „Kariu“). Nuo 1921 m. buvo karybos ir istorijos žurnalo „Mūsų žinynas“ redaktorius.
prietelystę.
39
Pagaliau,
Pagaliau
jis turi Kaune ir senų draugų:
40
Čiurlionienė
Čiurlionienė
n
Note: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja. 1919–1921 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijos švietimo skyriuje Kaune.
(jis buvo jos pirmas
uchožiovas)
uchožiovas
n
Note: Ухажёр rus =gerbėjas.
),
41
Vailionis,
Vailionis,
n
Note: Liudas Vailionis (1886–1939), Gamtos ir matematikos fakulteto dėstytojas Lietuvos universitete, vadovavęs augalų anatomijos ir fiziologijos laboratorijai, tapo šios mokslo šakos pradininku Lietuvoje.
Vienožinskiai,
Vienožinskiai,
n
Note: Vinco Vienožinskio ir Liudvikos Vienožinskienės vaikai: Antanas ir Apolinaras (agronomai), Melanija (mokytoja), Marija (dantų gydytoja), Justinas (1886–1960) (dailininkas, tapytojas, dailėtyrininkas).
Varnas,
Varnas,
n
Note: Adomas Varnas (1879–1979), dailininkas. 1920 m. su kitais menininkais įkūrė Lietuvių meno kūrėjų draugiją. 1920–1922 m. šios draugijos pirmininkas.
42
Vacl.
Vacl.
n
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas. 1923–1944 m. Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
ir
Viktor.
Viktor.
n
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenės ir politinis veikėjas. 1922 m. paskirtas Krašto apsaugos ministerijos artilerijos tiekimo viršininko pavaduotoju, 1922–1926 m. šios tarnybos viršininkas. Kartu 1922–1924 m. „Aušros“ gimnazijos, 1923 m. Suaugusių gimnazijos, 1923–1925 m. Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas, 1922–1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto docentas, 1928 m. profesorius. Dėstė 15 aukštosios matematikos disciplinų.
Biržiškos ir
tt.
t. t.
Kaune
43
daugiau juk aš jokių
prieteliu
prietelių
neturiu –
44
negi rašysiu apie Herbačevskį
Binkiui
Binkiui
n
Note: Kazys Binkis (1893–1942), poetas, dramaturgas, publicistas. 1920–1923 m. (su pertraukom) lankė Berlyno universitete literatūros ir filosofijos paskaitas, važinėjo į Leipzigą Švietimo ministerijos leidžiamų knygų reikalais.
ir
45
panašiems tipams. Aš manau, kad jis Lietuvoj
46
nepražus, o tiktai gražiai skandalys – tai
47
labai reikalinga (parašysiu dar
Šilingui)
Šilingui
n
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas. 1920–1926 m. advokatas Kaune. 1923–1924 m. Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos vicepirmininkas.
).
48
Aš visuomet maniau, kad tu esi geras bernio-
49
kas, bet iš Tavo pasielgimo su
Herbačevskiu,
Herbačevskiu
50
aš nusprendžiau, kad tu esi dar geresnis,
51
negu aš maniau.
52
Bučiuju
c
Critical note: Bučiuoju ] vid ex err om o
Bučiuju
Bučiuoju.
53
Tavo
Balys
p
Physical note: [1v] //
Balys

Facsimile Image Placeholder

Juozai,
1
Juozai,
2
Vakar gavau iš
Herbačevskio
Herbačevskio
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944) 1923 m. rugpjūčio mėn. iš Lenkijos grįžo į Lietuvą, 1923–1932 m. Kauno universitete dėstė lenkų kalbą ir literatūrą.
laiškelį, kurį
3
cituoju: „Mielas Drauge,
Nuo
nuo
19 š. m.
B esmi
c
Critical note: esmi ] cor pro B, cor e pro B
esmi
4
Berlyne, 22 važiuoju Lietuvon. P.
Urbšys
Urbšys
n
Note: Juozas Urbšys (1896–1991), nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne.
5
labai, labai geras žmogus –
Man
man
ramu,
6
kad iki šiol man gana gerai klojasi.“
7
Gavęs tą laiškutį pašokau iš vaikiško
8
džiaugsmo,
džiaugsmo
ir vakar
no vakarą
c
Critical note: vakarą ] cor pro no, cor va pro no
vakarą
norėjau
tau
tau
9
rašyti ir padėkoti, kad
j tu
c
Critical note: tu ] cor pro j, cor t pro j
tu
jį priėmei.
10
O šiandie tavo laiškas. Atmink, kad tu
11
esi pirmas žmogus pasauly, apie kurį
12
Herbačevskis taip gerai atsiliepia!
13
Aš kelius mėnesius su juo
susirašynė-
susirašinė-
14
damas laikiaus tokios taktikos. Iš karto jis
15
baisiai keikė lietuvius – gyniau, kaip
16
mokėjau. Paskui, kai jis pradėjo kiek
17
ataušti, aš jį pradėjau šaltu vandeniu
18
pilti, sakydamas, kad Lietuva toli
19
graži
gražu
ne tokia, kaip jis svajoja, ir
20
kad
ji jo
c
Critical note: jo ] cor pro ji, cor fl -o pro -i
jo
laukia vargas,
nemažesnis,
ne mažesnis
kaip
21
Lenkijoj, plius lietuviškas chamizmas.
22
Manau, kad Lietuvos gyvenimui
23
aš jau
busių
būsiu
jį kiek parengęs.
24
Bet kaip toliau jam padėti – aš stačiai
25
nebežinau. Kad jis Lietuvai labai
reikalingas
p
Physical note: [1r] //
reikalingas

Facsimile Image Placeholder

26
kaipo sąmonės
krištalozatorius krištalizatorius ,
c
Critical note: krištalizatorius ] cor pro krištalozatorius, cor sec i pro o
krištalizatorius,
aš niekuo-
27
met neabejojau.
Zdziechowskis
Zdziechovskis
n
Note: Marianas Zdziechovskis (Marian Zdziechowski, 1861–1938), 1921–1925 m. Stepono Batoro universiteto Vilniuje Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.
baisiai
28
gerai pasakė:
Herbačewskį Herbačevskį
c
Critical note: Herbačevskį ] cor pro Herbačewskį, cor v pro w
Herbačevskį
reikėtų kur
29
dešimičiai
dešimčiai
metų uždaryti, nieko prie jo ne-
30
prileisti ir gerai maitinti, – paskui jis pasau-
31
linius stebuklus darytų!“ Aš rašiau
32
apie jį
Puidai
Puidai
n
Note: Kazys Puida (1883–1945), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1920 m. grįžęs į Lietuvą, įkūrė „Vaivos“ leidyklą, kuri pradėjo leisti literatūros klasikų seriją, redagavo ir leido žurnalus Gairės (1923–1924), Krivulė (1923–1925), Gaisai (1930–1931).
ir
Girai,
Girai
n
Note: Liudas Gira (1884–1946), poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas. 1922–1926 m. buvo teatro direktorius, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius.
,
kad pritraukt
33
jį prie žurnalų, ir jo paties prašiau
34
kolkas
kol kas
nesikišt į
politika.
politiką.
Mūsų menas,
35
literatura
literatūra
– plačiausia dirva jo skanda-
36
lingajam temperamentui reikšti – tegu
37
tik dirba. Jo naudai
aiškiai
c
Critical note: aiškiai ] cor pro aš, cor pri i pro š
aiškiai
pavyko
38
pritraukt
V. Steponaičio
V. Steponaičio
n
Note: Vytautas Steponaitis (1893–1957), žurnalistas, publicistas, redaktorius, bibliografas, bibliofilas, pulkininkas leitenantas, karo istorikas. Nuo 1919 m. dirbo Lietuvos kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriuje. 1919–1920 m. redagavo „Kariškių žodį“ (vėliau šis leidinys pavadintas „Kariu“). Nuo 1921 m. buvo karybos ir istorijos žurnalo „Mūsų žinynas“ redaktorius.
prietelystę.
39
Pagaliau,
Pagaliau
jis turi Kaune ir senų draugų:
40
Čiurlionienė
Čiurlionienė
n
Note: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja. 1919–1921 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijos švietimo skyriuje Kaune.
(jis buvo jos pirmas
uchožiovas)
uchožiovas
n
Note: Ухажёр rus =gerbėjas.
),
41
Vailionis,
Vailionis,
n
Note: Liudas Vailionis (1886–1939), Gamtos ir matematikos fakulteto dėstytojas Lietuvos universitete, vadovavęs augalų anatomijos ir fiziologijos laboratorijai, tapo šios mokslo šakos pradininku Lietuvoje.
Vienožinskiai,
Vienožinskiai,
n
Note: Vinco Vienožinskio ir Liudvikos Vienožinskienės vaikai: Antanas ir Apolinaras (agronomai), Melanija (mokytoja), Marija (dantų gydytoja), Justinas (1886–1960) (dailininkas, tapytojas, dailėtyrininkas).
Varnas,
Varnas,
n
Note: Adomas Varnas (1879–1979), dailininkas. 1920 m. su kitais menininkais įkūrė Lietuvių meno kūrėjų draugiją. 1920–1922 m. šios draugijos pirmininkas.
42
Vacl.
Vacl.
n
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas. 1923–1944 m. Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
ir
Viktor.
Viktor.
n
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenės ir politinis veikėjas. 1922 m. paskirtas Krašto apsaugos ministerijos artilerijos tiekimo viršininko pavaduotoju, 1922–1926 m. šios tarnybos viršininkas. Kartu 1922–1924 m. „Aušros“ gimnazijos, 1923 m. Suaugusių gimnazijos, 1923–1925 m. Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas, 1922–1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto docentas, 1928 m. profesorius. Dėstė 15 aukštosios matematikos disciplinų.
Biržiškos ir
tt.
t. t.
Kaune
43
daugiau juk aš jokių
prieteliu
prietelių
neturiu –
44
negi rašysiu apie Herbačevskį
Binkiui
Binkiui
n
Note: Kazys Binkis (1893–1942), poetas, dramaturgas, publicistas. 1920–1923 m. (su pertraukom) lankė Berlyno universitete literatūros ir filosofijos paskaitas, važinėjo į Leipzigą Švietimo ministerijos leidžiamų knygų reikalais.
ir
45
panašiems tipams. Aš manau, kad jis Lietuvoj
46
nepražus, o tiktai gražiai skandalys – tai
47
labai reikalinga (parašysiu dar
Šilingui)
Šilingui
n
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas. 1920–1926 m. advokatas Kaune. 1923–1924 m. Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos vicepirmininkas.
).
48
Aš visuomet maniau, kad tu esi geras bernio-
49
kas, bet iš Tavo pasielgimo su
Herbačevskiu,
Herbačevskiu
50
aš nusprendžiau, kad tu esi dar geresnis,
51
negu aš maniau.
52
Bučiuju
c
Critical note: Bučiuoju ] vid ex err om o
Bučiuju
Bučiuoju.
53
Tavo
Balys
p
Physical note: [1v] //
Balys
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 2
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944) 1923 m. rugpjūčio mėn. iš Lenkijos grįžo į Lietuvą, 1923–1932 m. Kauno universitete dėstė lenkų kalbą ir literatūrą.
a1
Line number 3
Critical note: esmi ] cor pro B, cor e pro B
a3
Line number 4
Note: Juozas Urbšys (1896–1991), nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne.
a1
Line number 8
Critical note: vakarą ] cor pro no, cor va pro no
a1
Line number 9
Critical note: tu ] cor pro j, cor t pro j
a1
Line number 20
Critical note: jo ] cor pro ji, cor fl -o pro -i
a1
Line number 25
Physical note: [1r] //
a1
Line number 26
Critical note: krištalizatorius ] cor pro krištalozatorius, cor sec i pro o
a3
Line number 27
Note: Marianas Zdziechovskis (Marian Zdziechowski, 1861–1938), 1921–1925 m. Stepono Batoro universiteto Vilniuje Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.
a1
Line number 28
Critical note: Herbačevskį ] cor pro Herbačewskį, cor v pro w
a3
Line number 32
Note: Kazys Puida (1883–1945), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1920 m. grįžęs į Lietuvą, įkūrė „Vaivos“ leidyklą, kuri pradėjo leisti literatūros klasikų seriją, redagavo ir leido žurnalus Gairės (1923–1924), Krivulė (1923–1925), Gaisai (1930–1931).
a3
Line number 32
Note: Liudas Gira (1884–1946), poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas. 1922–1926 m. buvo teatro direktorius, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius.
a1
Line number 37
Critical note: aiškiai ] cor pro aš, cor pri i pro š
a3
Line number 38
Note: Vytautas Steponaitis (1893–1957), žurnalistas, publicistas, redaktorius, bibliografas, bibliofilas, pulkininkas leitenantas, karo istorikas. Nuo 1919 m. dirbo Lietuvos kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriuje. 1919–1920 m. redagavo „Kariškių žodį“ (vėliau šis leidinys pavadintas „Kariu“). Nuo 1921 m. buvo karybos ir istorijos žurnalo „Mūsų žinynas“ redaktorius.
a3
Line number 40
Note: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja. 1919–1921 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijos švietimo skyriuje Kaune.
a3
Line number 40
Note: Ухажёр rus =gerbėjas.
a3
Line number 41
Note: Liudas Vailionis (1886–1939), Gamtos ir matematikos fakulteto dėstytojas Lietuvos universitete, vadovavęs augalų anatomijos ir fiziologijos laboratorijai, tapo šios mokslo šakos pradininku Lietuvoje.
a3
Line number 41
Note: Vinco Vienožinskio ir Liudvikos Vienožinskienės vaikai: Antanas ir Apolinaras (agronomai), Melanija (mokytoja), Marija (dantų gydytoja), Justinas (1886–1960) (dailininkas, tapytojas, dailėtyrininkas).
a3
Line number 41
Note: Adomas Varnas (1879–1979), dailininkas. 1920 m. su kitais menininkais įkūrė Lietuvių meno kūrėjų draugiją. 1920–1922 m. šios draugijos pirmininkas.
a3
Line number 42
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas. 1923–1944 m. Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
a3
Line number 42
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenės ir politinis veikėjas. 1922 m. paskirtas Krašto apsaugos ministerijos artilerijos tiekimo viršininko pavaduotoju, 1922–1926 m. šios tarnybos viršininkas. Kartu 1922–1924 m. „Aušros“ gimnazijos, 1923 m. Suaugusių gimnazijos, 1923–1925 m. Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas, 1922–1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto docentas, 1928 m. profesorius. Dėstė 15 aukštosios matematikos disciplinų.
a3
Line number 44
Note: Kazys Binkis (1893–1942), poetas, dramaturgas, publicistas. 1920–1923 m. (su pertraukom) lankė Berlyno universitete literatūros ir filosofijos paskaitas, važinėjo į Leipzigą Švietimo ministerijos leidžiamų knygų reikalais.
a3
Line number 47
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas. 1920–1926 m. advokatas Kaune. 1923–1924 m. Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos vicepirmininkas.
a1
Line number 52
Critical note: Bučiuoju ] vid ex err om o
a1
Line number 53
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_08_22_iki_ju_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_08_22_iki_ju_1v.jpgX (Close panel)
image