J. A. Herbačiauskui, iki 1923-08-23

X (Close panel) Bibliographic Information

J. A. Herbačiauskui, iki 1923-08-23

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LNMMB RKRS, f. 25, b. 364. Laiškas. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, Balio Sruogos ir Juozapo Albino Herbačiausko biografijomis (Balys Sruoga 1923 m. dar studijavo Miunchene, o Juozapas Albinas Herbačiauskas 1923-08-23 iš Krokuvos atvažiavo į Kauną). Rašyta 14,0×18,6 cm lygaus, drobės faktūros, gelstelėjusio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta (trys lenkimo linijos). Numeruota pieštuku kita ranka (3, 4). Dėmėta. Yra pirštų atspaudų. Be voko. 1949 m. perdavė Vytautas Steponaitis. Mašinraštis: nėra. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1923-08-23: Genetinis
  • Witness a2: iki 1923-08-23: Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1923-08-23: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą (Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius, tel.: +370 5 239 8586, el. paštas: rkrs@lnb.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Juozapo Albino Herbačiausko laiškas Baliui Sruogai, iš Krokuvos – į Miuncheną, iki 1923-08-23, l. 1r–v, 2r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_08_23_iki_2_jah.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (rašymo proceso rezultatas parodomas pažymomis „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis teksto variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Mielas Drauge!
1
Mielas Drauge!
2
Rašiau Jums, melsdamas pranešti Kauno vyrams, kad
3
veikiai pasiskubintų mane Kaunan atgabenti, nes jau
4
paskutinis laikas… Nėra ko laukti!.. Turbūt to mano
5
laiško neapturėjot, nes rašot į
mane,
mane
tarytum,
tarytum
per sapną…
6
Drauge! Nepykit už atvirumą… Pasikalbėkim be
7
jokių „slaptingumų“…
8
Nėsu toks sau pašlemėkas, kad by kokiu būdu
9
norėčiau iškaulinti pinigų Tėvynėn keliauti… Mano
10
klausimas labai aiškus:
1).
1)
jeigu esmi Lietuvai
11
reikalingas, tai mano kelionės problema labai lengva
12
(kam reikalingas, tas ir
kviesdamas kelionę
c
Critical note: kelionę ] s l ins
kviesdamas kelionę
apmoka);
p
Physical note: [1r] //
apmoka);

Facsimile Image Placeholder

13
P. S.
Lietuvių,
lietuvių,
kurie „nori“ (?!?), bet
14
„nežino“ (?!?)
„nežino“ (?!?),
kaip mane gelbėti, aš ne-
15
prašiau ir neprašau jokios pagelbos.
16
Težino apie tai. Aš jiems nereikalingas,
17
jie man
taipat
taip pat
nereikalingi… Aš
18
nereikalauju „maloningiausios malonės“
19
tų, kurie patys nebesupranta, kaip tapo
20
„ponais“ (oh!)… Aš tik trokštu užbaigti
21
tą begėdišką komediją, kuri jau per ilgai
22
tęsiasi… Ir užbaigsiu veikiai…
23
Manding liksiu Krakove ir vargą vargsiu
24
iki kokio nors galo…
25
Daugiau apie tai nekalbėkim!
26
Gana tuščių žodžių! Gana!
27
J. A. H.
p
Physical note: [1v] //
J. A. H.

Facsimile Image Placeholder

28
2).
2)
jeigu esmi nereikalingas, tada gana tų tuščių
29
be prasmės žodžių ir prižadų, gana tų galvos
30
svaiginimų, tų visų
saddizmų!
sadizmų!
Gana po
31
šimts velnių!
Ar jie
c
Critical note: jie ] add s l
Ar jie
turi kokią nors logiką, ar ne?
32
Lietuvių tauta „nori“ mane gelbėti,
bet…
bet…,
33
bet
bet
„nežino“
(oh!)
(oh!),
kaip
gelbėti!!
gelbėti!!!
Gana jau
34
tų visų juokų! Gana po šimts velnių!
35
P. Steponaitis tenori suprasti, kad man
36
neapsit neapsimoka
c
Critical note: neapsimoka ] cor pro neapsit, cor m pro t
neapsimoka
tokiu būdu gauti pinigų kelio-
37
nei, nes tų pinigų belaukdamas daugiau pragy-
38
vensiu! Tenori suprasti, kad aš tik Lietuvoj
39
Lietuvių
lietuvių
naudai galiu dirbti! Man neapsi-
40
moka tokiais darbais kaulinti pinigų,
41
nes tai mane pažemina. Kas manimi
42
nepasitiki, tepasako
aiškiai:
p
Physical note: [2r] //
aiškiai:

Facsimile Image Placeholder

43
„duok cirografą“. Bet žmogų, kurisai
44
trokšta būti Lietuvoje,
raginti
raginti
rašyti
45
straipsnius, by badu nestiptų, – tai tik
46
juokus daryti!
Gana!…
Gana!..
47
Kaunan pranešiau,
kad
kad
jeigu ligi
48
I. III. š. m. neapturėsim
oficijalinio
oficialinio
pakvietimo
49
ir pinigų kelionei, tai aš atsisakau keliauti
ir pinigų kelionei, tai aš atsisakau keliauti
50
Lietuvon! Tai mano ultimatumas…
51
Man jau gana tos komedijos ir dar
52
begėdiškos komedijos – taip, begėdiškos!
53
Esmi taip užpykęs, kad vos-vos tik
54
galiu susivaldyti
nenuspiovęs!..
nenuspjovęs!..
Pfuj!
Pfu!
55
Nepykit už atvirumą, bet norėkit mane
56
sąžiningai suprasti. Spaudžiu Jūsų
ranką
ranką.
57
karštai
Karštai
Jūsų
58
J. A. Herb
c
Critical note: J. A. Herb ] sign
p
Physical note: [2v] //
J. A. Herb

Facsimile Image Placeholder

Mielas Drauge!
1
Mielas Drauge!
2
Rašiau Jums, melsdamas pranešti Kauno vyrams, kad
3
veikiai pasiskubintų mane Kaunan atgabenti, nes jau
4
paskutinis laikas… Nėra ko laukti!.. Turbūt to mano
5
laiško neapturėjot, nes rašot į
mane,
mane
tarytum,
tarytum
per sapną…
6
Drauge! Nepykit už atvirumą… Pasikalbėkim be
7
jokių „slaptingumų“…
8
Nėsu toks sau pašlemėkas, kad by kokiu būdu
9
norėčiau iškaulinti pinigų Tėvynėn keliauti… Mano
10
klausimas labai aiškus:
1).
1)
jeigu esmi Lietuvai
11
reikalingas, tai mano kelionės problema labai lengva
12
(kam reikalingas, tas ir
kviesdamas kelionę
c
Critical note: kelionę ] s l ins
kviesdamas kelionę
apmoka);
p
Physical note: [1r] //
apmoka);

Facsimile Image Placeholder

13
P. S.
Lietuvių,
lietuvių,
kurie „nori“ (?!?), bet
14
„nežino“ (?!?)
„nežino“ (?!?),
kaip mane gelbėti, aš ne-
15
prašiau ir neprašau jokios pagelbos.
16
Težino apie tai. Aš jiems nereikalingas,
17
jie man
taipat
taip pat
nereikalingi… Aš
18
nereikalauju „maloningiausios malonės“
19
tų, kurie patys nebesupranta, kaip tapo
20
„ponais“ (oh!)… Aš tik trokštu užbaigti
21
tą begėdišką komediją, kuri jau per ilgai
22
tęsiasi… Ir užbaigsiu veikiai…
23
Manding liksiu Krakove ir vargą vargsiu
24
iki kokio nors galo…
25
Daugiau apie tai nekalbėkim!
26
Gana tuščių žodžių! Gana!
27
J. A. H.
p
Physical note: [1v] //
J. A. H.

Facsimile Image Placeholder

28
2).
2)
jeigu esmi nereikalingas, tada gana tų tuščių
29
be prasmės žodžių ir prižadų, gana tų galvos
30
svaiginimų, tų visų
saddizmų!
sadizmų!
Gana po
31
šimts velnių!
Ar jie
c
Critical note: jie ] add s l
Ar jie
turi kokią nors logiką, ar ne?
32
Lietuvių tauta „nori“ mane gelbėti,
bet…
bet…,
33
bet
bet
„nežino“
(oh!)
(oh!),
kaip
gelbėti!!
gelbėti!!!
Gana jau
34
tų visų juokų! Gana po šimts velnių!
35
P. Steponaitis tenori suprasti, kad man
36
neapsit neapsimoka
c
Critical note: neapsimoka ] cor pro neapsit, cor m pro t
neapsimoka
tokiu būdu gauti pinigų kelio-
37
nei, nes tų pinigų belaukdamas daugiau pragy-
38
vensiu! Tenori suprasti, kad aš tik Lietuvoj
39
Lietuvių
lietuvių
naudai galiu dirbti! Man neapsi-
40
moka tokiais darbais kaulinti pinigų,
41
nes tai mane pažemina. Kas manimi
42
nepasitiki, tepasako
aiškiai:
p
Physical note: [2r] //
aiškiai:

Facsimile Image Placeholder

43
„duok cirografą“. Bet žmogų, kurisai
44
trokšta būti Lietuvoje,
raginti
raginti
rašyti
45
straipsnius, by badu nestiptų, – tai tik
46
juokus daryti!
Gana!…
Gana!..
47
Kaunan pranešiau,
kad
kad
jeigu ligi
48
I. III. š. m. neapturėsim
oficijalinio
oficialinio
pakvietimo
49
ir pinigų kelionei, tai aš atsisakau keliauti
ir pinigų kelionei, tai aš atsisakau keliauti
50
Lietuvon! Tai mano ultimatumas…
51
Man jau gana tos komedijos ir dar
52
begėdiškos komedijos – taip, begėdiškos!
53
Esmi taip užpykęs, kad vos-vos tik
54
galiu susivaldyti
nenuspiovęs!..
nenuspjovęs!..
Pfuj!
Pfu!
55
Nepykit už atvirumą, bet norėkit mane
56
sąžiningai suprasti. Spaudžiu Jūsų
ranką
ranką.
57
karštai
Karštai
Jūsų
58
J. A. Herb
c
Critical note: J. A. Herb ] sign
p
Physical note: [2v] //
J. A. Herb

Facsimile Image Placeholder

Mielas Drauge!
1
Mielas Drauge!
2
Rašiau Jums, melsdamas pranešti Kauno vyrams, kad
3
veikiai pasiskubintų mane Kaunan atgabenti, nes jau
4
paskutinis laikas… Nėra ko laukti!.. Turbūt to mano
5
laiško neapturėjot, nes rašot į
mane,
mane
tarytum,
tarytum
per sapną…
6
Drauge! Nepykit už atvirumą… Pasikalbėkim be
7
jokių „slaptingumų“…
8
Nėsu toks sau pašlemėkas, kad by kokiu būdu
9
norėčiau iškaulinti pinigų Tėvynėn keliauti… Mano
10
klausimas labai aiškus:
1).
1)
jeigu esmi Lietuvai
11
reikalingas, tai mano kelionės problema labai lengva
12
(kam reikalingas, tas ir
kviesdamas kelionę
c
Critical note: kelionę ] s l ins
kviesdamas kelionę
apmoka);
p
Physical note: [1r] //
apmoka);

Facsimile Image Placeholder

13
P. S.
Lietuvių,
lietuvių,
kurie „nori“ (?!?), bet
14
„nežino“ (?!?)
„nežino“ (?!?),
kaip mane gelbėti, aš ne-
15
prašiau ir neprašau jokios pagelbos.
16
Težino apie tai. Aš jiems nereikalingas,
17
jie man
taipat
taip pat
nereikalingi… Aš
18
nereikalauju „maloningiausios malonės“
19
tų, kurie patys nebesupranta, kaip tapo
20
„ponais“ (oh!)… Aš tik trokštu užbaigti
21
tą begėdišką komediją, kuri jau per ilgai
22
tęsiasi… Ir užbaigsiu veikiai…
23
Manding liksiu Krakove ir vargą vargsiu
24
iki kokio nors galo…
25
Daugiau apie tai nekalbėkim!
26
Gana tuščių žodžių! Gana!
27
J. A. H.
p
Physical note: [1v] //
J. A. H.

Facsimile Image Placeholder

28
2).
2)
jeigu esmi nereikalingas, tada gana tų tuščių
29
be prasmės žodžių ir prižadų, gana tų galvos
30
svaiginimų, tų visų
saddizmų!
sadizmų!
Gana po
31
šimts velnių!
Ar jie
c
Critical note: jie ] add s l
Ar jie
turi kokią nors logiką, ar ne?
32
Lietuvių tauta „nori“ mane gelbėti,
bet…
bet…,
33
bet
bet
„nežino“
(oh!)
(oh!),
kaip
gelbėti!!
gelbėti!!!
Gana jau
34
tų visų juokų! Gana po šimts velnių!
35
P. Steponaitis tenori suprasti, kad man
36
neapsit neapsimoka
c
Critical note: neapsimoka ] cor pro neapsit, cor m pro t
neapsimoka
tokiu būdu gauti pinigų kelio-
37
nei, nes tų pinigų belaukdamas daugiau pragy-
38
vensiu! Tenori suprasti, kad aš tik Lietuvoj
39
Lietuvių
lietuvių
naudai galiu dirbti! Man neapsi-
40
moka tokiais darbais kaulinti pinigų,
41
nes tai mane pažemina. Kas manimi
42
nepasitiki, tepasako
aiškiai:
p
Physical note: [2r] //
aiškiai:

Facsimile Image Placeholder

43
„duok cirografą“. Bet žmogų, kurisai
44
trokšta būti Lietuvoje,
raginti
raginti
rašyti
45
straipsnius, by badu nestiptų, – tai tik
46
juokus daryti!
Gana!…
Gana!..
47
Kaunan pranešiau,
kad
kad
jeigu ligi
48
I. III. š. m. neapturėsim
oficijalinio
oficialinio
pakvietimo
49
ir pinigų kelionei, tai aš atsisakau keliauti
ir pinigų kelionei, tai aš atsisakau keliauti
50
Lietuvon! Tai mano ultimatumas…
51
Man jau gana tos komedijos ir dar
52
begėdiškos komedijos – taip, begėdiškos!
53
Esmi taip užpykęs, kad vos-vos tik
54
galiu susivaldyti
nenuspiovęs!..
nenuspjovęs!..
Pfuj!
Pfu!
55
Nepykit už atvirumą, bet norėkit mane
56
sąžiningai suprasti. Spaudžiu Jūsų
ranką
ranką.
57
karštai
Karštai
Jūsų
58
J. A. Herb
c
Critical note: J. A. Herb ] sign
p
Physical note: [2v] //
J. A. Herb
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 12
Critical note: kelionę ] s l ins
a1
Line number 12
Physical note: [1r] //
a1
Line number 27
Physical note: [1v] //
a1
Line number 31
Critical note: jie ] add s l
a1
Line number 36
Critical note: neapsimoka ] cor pro neapsit, cor m pro t
a1
Line number 42
Physical note: [2r] //
a1
Line number 58
Critical note: J. A. Herb ] sign
a1
Line number 58
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_08_23_iki_2_jah_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_08_23_iki_2_jah_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_08_23_iki_2_jah_2r.jpgX (Close panel)
image
1923_08_23_iki_2_jah_2v.jpgX (Close panel)
image