Vytautui Steponaičiui, iki 1923-08-23

X (Close panel) Bibliographic Information

Vytautui Steponaičiui, iki 1923-08-23

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LNMMB RKRS, f. 25, b. 135, l. 7. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal tuo metu Balio Sruogos ir Juozapo Albino Herbačiausko rašytus laiškus. Rašyta 27,8×22,0 cm smulkiai liniuoto, gelstelėjusio popieriaus su vandenženkliu (apskritimas, įrašas jame M.-K.- / PAPIER) lape (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Lenkta perpus, lankstymo į keturias dalis žymės. Lenkimo vietose yra įplyšimų. Kampai ir kraštai aplankstyti. Apglamžyta. Segta sąvaržėle (ruda dėmė, įspaudas). Ištepta (juosvos dėmės). Pieštuku numeruota bibliotekininko ranka: „7“. Prie laiško voko nėra. 1949 m. perdavė Vytautas Steponaitis. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1923-08-23: Genetinis
  • Witness a2: iki 1923-08-23: Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1923-08-23: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą (Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius, tel.: +370 5 239 8586, el. paštas: rkrs@lnb.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vytautui Steponaičiui, iš Miuncheno – į Kauną, iki 1923-08-23, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_08_23_iki_2_vys.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinis variantas parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis teksto variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto ir diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Druts,
Drūts,
1
Druts,
Drūts,
2
Labai
ačiu
ačiū
už gromatą. Kad
Gerbačauskas
Gerbačauskas
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. dėstė Jogailos universitete Lenkijoje lietuvių kalbą.
3
nesveikas – aš
niekumet
niekuomet
neabejojau. Bet kad jis
4
greit pabaigtų
dukti
dūkti
– aš netikiu. Prof.
Zdie Zdzie -
c
Critical note: Zdzie- ] cor pro Zdie-, cor zie pro ie
Zdzie-
5
chowski
chowski
n
Note: Marian Zdziechowski (1861–1938), lenkų filosofas, slavistas, publicistas ir kultūros istorikas. Nuo 1899 m. profesorius Jogailos universitete Lenkijoje. Nuo 1919–1931 m. profesorius ir 1925–1927 m. Stepono Batoro universiteto rektorius.
apie jį yra pasakęs:
jį
Jį
reikėtų kur
6
uždaryti kokiai 10 metų ir nieko jam neduoti
7
dirbti, o
paskui
paskui,
kai
jis
c
Critical note: jis ] cor pro jį, cor fl -is pro
jis
d padarytų
c
Critical note: padarytų ] cor p pro d
padarytų
a dešimte-
c
Critical note: dešimte- ] cor d pro a
dešimte-
8
riopai viską apmokėti“. Kiek jis yra
padukęs,
padūkęs,
9
tiek jis yra ir gabus. Jeigu jį Kaune paimti
10
į rankas ir mokėt užkinkyti –
Tai tai
c
Critical note: tai ] cor t pro cap
tai
jis ir labai
11
didelį, pundų prikrautą
vežimą,
vežimą
paveš!
12
Aš jam parašiau, kad jam pinigai bus
13
tikrai,
tikrai
ir kad jis
rengtusi
rengtųsi
kelionei. O būtų
14
gerai, kad
jus
jūs
Kaune kur
sumyslytumet
sumislytumėt
15
jam kokį darbą, kad jis galėtų pragyventi. Iš
16
lektoriavimo Universitete – nepragyvens. Žiū-
17
rėk ką. Pasikalbėk su
Puida.
Puida.
n
Note: Kazys Puida (1883–1945), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1920 m. grįžęs į Lietuvą, įkūrė „Vaivos“ leidyklą, kuri pradėjo leisti literatūros klasikų seriją, redagavo ir leido žurnalus Gairės (1923–1924), Krivulė (1923–1925), Gaisai (1930–1931).
Aš manau, jis
18
savo „Gairių“ žurnale galėtų duoti atsako-
19
mingo darbo Gerbačauskui. Ten jisai galėtų
20
pyškyti
piškyti
unningus ugningus
c
Critical note: ugningus ] cor pro unningus, cor g pro pri n
ugningus
straipsnius, Puidos
21
žurnalas pasidarytų gyvas – o Gerbačiauskas
22
būtų laisvas. Kiek Gerbačiauskas yra
23
ožys – tiek jis ir geras žmogus!
24
Šiuo reikalu žadėjo
grįžę
c
Critical note: grįžęs ] vid ex err flpro -ęs
grįžę
grįžęs
į Kauną rūpin-
25
tis Viktoras
Biržiška.
Biržiška.
n
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenės ir politinis veikėjas. 1922 m. paskirtas Krašto apsaugos ministerijos artilerijos tiekimo viršininko pavaduotoju, 1922–1926 m. šios tarnybos viršininkas. Kartu 1922–1924 m. „Aušros“ gimnazijos, 1923 m. Suaugusių gimnazijos, 1923–1925 m. Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas, 1922–1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto docentas, 1928 m. profesorius. Dėstė 15 aukštosios matematikos disciplinų.
Būt gerai, kad su
26
juo pasikalbėtum – kad darbas
bu
bū
27
suderintas. O
Vokietuką
Vokietuką
n
Note: Juozas Vokietaitis (1872–1931), pedagogas, Kauno miesto tarybos narys.
– bakstelsiu.
28
Balys Sruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign
p
Physical note: [1r] //
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Druts,
Drūts,
1
Druts,
Drūts,
2
Labai
ačiu
ačiū
už gromatą. Kad
Gerbačauskas
Gerbačauskas
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. dėstė Jogailos universitete Lenkijoje lietuvių kalbą.
3
nesveikas – aš
niekumet
niekuomet
neabejojau. Bet kad jis
4
greit pabaigtų
dukti
dūkti
– aš netikiu. Prof.
Zdie Zdzie -
c
Critical note: Zdzie- ] cor pro Zdie-, cor zie pro ie
Zdzie-
5
chowski
chowski
n
Note: Marian Zdziechowski (1861–1938), lenkų filosofas, slavistas, publicistas ir kultūros istorikas. Nuo 1899 m. profesorius Jogailos universitete Lenkijoje. Nuo 1919–1931 m. profesorius ir 1925–1927 m. Stepono Batoro universiteto rektorius.
apie jį yra pasakęs:
jį
Jį
reikėtų kur
6
uždaryti kokiai 10 metų ir nieko jam neduoti
7
dirbti, o
paskui
paskui,
kai
jis
c
Critical note: jis ] cor pro jį, cor fl -is pro
jis
d padarytų
c
Critical note: padarytų ] cor p pro d
padarytų
a dešimte-
c
Critical note: dešimte- ] cor d pro a
dešimte-
8
riopai viską apmokėti“. Kiek jis yra
padukęs,
padūkęs,
9
tiek jis yra ir gabus. Jeigu jį Kaune paimti
10
į rankas ir mokėt užkinkyti –
Tai tai
c
Critical note: tai ] cor t pro cap
tai
jis ir labai
11
didelį, pundų prikrautą
vežimą,
vežimą
paveš!
12
Aš jam parašiau, kad jam pinigai bus
13
tikrai,
tikrai
ir kad jis
rengtusi
rengtųsi
kelionei. O būtų
14
gerai, kad
jus
jūs
Kaune kur
sumyslytumet
sumislytumėt
15
jam kokį darbą, kad jis galėtų pragyventi. Iš
16
lektoriavimo Universitete – nepragyvens. Žiū-
17
rėk ką. Pasikalbėk su
Puida.
Puida.
n
Note: Kazys Puida (1883–1945), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1920 m. grįžęs į Lietuvą, įkūrė „Vaivos“ leidyklą, kuri pradėjo leisti literatūros klasikų seriją, redagavo ir leido žurnalus Gairės (1923–1924), Krivulė (1923–1925), Gaisai (1930–1931).
Aš manau, jis
18
savo „Gairių“ žurnale galėtų duoti atsako-
19
mingo darbo Gerbačauskui. Ten jisai galėtų
20
pyškyti
piškyti
unningus ugningus
c
Critical note: ugningus ] cor pro unningus, cor g pro pri n
ugningus
straipsnius, Puidos
21
žurnalas pasidarytų gyvas – o Gerbačiauskas
22
būtų laisvas. Kiek Gerbačiauskas yra
23
ožys – tiek jis ir geras žmogus!
24
Šiuo reikalu žadėjo
grįžę
c
Critical note: grįžęs ] vid ex err flpro -ęs
grįžę
grįžęs
į Kauną rūpin-
25
tis Viktoras
Biržiška.
Biržiška.
n
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenės ir politinis veikėjas. 1922 m. paskirtas Krašto apsaugos ministerijos artilerijos tiekimo viršininko pavaduotoju, 1922–1926 m. šios tarnybos viršininkas. Kartu 1922–1924 m. „Aušros“ gimnazijos, 1923 m. Suaugusių gimnazijos, 1923–1925 m. Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas, 1922–1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto docentas, 1928 m. profesorius. Dėstė 15 aukštosios matematikos disciplinų.
Būt gerai, kad su
26
juo pasikalbėtum – kad darbas
bu
bū
27
suderintas. O
Vokietuką
Vokietuką
n
Note: Juozas Vokietaitis (1872–1931), pedagogas, Kauno miesto tarybos narys.
– bakstelsiu.
28
Balys Sruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign
p
Physical note: [1r] //
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Druts,
Drūts,
1
Druts,
Drūts,
2
Labai
ačiu
ačiū
už gromatą. Kad
Gerbačauskas
Gerbačauskas
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. dėstė Jogailos universitete Lenkijoje lietuvių kalbą.
3
nesveikas – aš
niekumet
niekuomet
neabejojau. Bet kad jis
4
greit pabaigtų
dukti
dūkti
– aš netikiu. Prof.
Zdie Zdzie -
c
Critical note: Zdzie- ] cor pro Zdie-, cor zie pro ie
Zdzie-
5
chowski
chowski
n
Note: Marian Zdziechowski (1861–1938), lenkų filosofas, slavistas, publicistas ir kultūros istorikas. Nuo 1899 m. profesorius Jogailos universitete Lenkijoje. Nuo 1919–1931 m. profesorius ir 1925–1927 m. Stepono Batoro universiteto rektorius.
apie jį yra pasakęs:
jį
Jį
reikėtų kur
6
uždaryti kokiai 10 metų ir nieko jam neduoti
7
dirbti, o
paskui
paskui,
kai
jis
c
Critical note: jis ] cor pro jį, cor fl -is pro
jis
d padarytų
c
Critical note: padarytų ] cor p pro d
padarytų
a dešimte-
c
Critical note: dešimte- ] cor d pro a
dešimte-
8
riopai viską apmokėti“. Kiek jis yra
padukęs,
padūkęs,
9
tiek jis yra ir gabus. Jeigu jį Kaune paimti
10
į rankas ir mokėt užkinkyti –
Tai tai
c
Critical note: tai ] cor t pro cap
tai
jis ir labai
11
didelį, pundų prikrautą
vežimą,
vežimą
paveš!
12
Aš jam parašiau, kad jam pinigai bus
13
tikrai,
tikrai
ir kad jis
rengtusi
rengtųsi
kelionei. O būtų
14
gerai, kad
jus
jūs
Kaune kur
sumyslytumet
sumislytumėt
15
jam kokį darbą, kad jis galėtų pragyventi. Iš
16
lektoriavimo Universitete – nepragyvens. Žiū-
17
rėk ką. Pasikalbėk su
Puida.
Puida.
n
Note: Kazys Puida (1883–1945), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1920 m. grįžęs į Lietuvą, įkūrė „Vaivos“ leidyklą, kuri pradėjo leisti literatūros klasikų seriją, redagavo ir leido žurnalus Gairės (1923–1924), Krivulė (1923–1925), Gaisai (1930–1931).
Aš manau, jis
18
savo „Gairių“ žurnale galėtų duoti atsako-
19
mingo darbo Gerbačauskui. Ten jisai galėtų
20
pyškyti
piškyti
unningus ugningus
c
Critical note: ugningus ] cor pro unningus, cor g pro pri n
ugningus
straipsnius, Puidos
21
žurnalas pasidarytų gyvas – o Gerbačiauskas
22
būtų laisvas. Kiek Gerbačiauskas yra
23
ožys – tiek jis ir geras žmogus!
24
Šiuo reikalu žadėjo
grįžę
c
Critical note: grįžęs ] vid ex err flpro -ęs
grįžę
grįžęs
į Kauną rūpin-
25
tis Viktoras
Biržiška.
Biržiška.
n
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenės ir politinis veikėjas. 1922 m. paskirtas Krašto apsaugos ministerijos artilerijos tiekimo viršininko pavaduotoju, 1922–1926 m. šios tarnybos viršininkas. Kartu 1922–1924 m. „Aušros“ gimnazijos, 1923 m. Suaugusių gimnazijos, 1923–1925 m. Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas, 1922–1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto docentas, 1928 m. profesorius. Dėstė 15 aukštosios matematikos disciplinų.
Būt gerai, kad su
26
juo pasikalbėtum – kad darbas
bu
bū
27
suderintas. O
Vokietuką
Vokietuką
n
Note: Juozas Vokietaitis (1872–1931), pedagogas, Kauno miesto tarybos narys.
– bakstelsiu.
28
Balys Sruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign
p
Physical note: [1r] //
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 2
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. dėstė Jogailos universitete Lenkijoje lietuvių kalbą.
a1
Line number 4
Critical note: Zdzie- ] cor pro Zdie-, cor zie pro ie
a3
Line number 5
Note: Marian Zdziechowski (1861–1938), lenkų filosofas, slavistas, publicistas ir kultūros istorikas. Nuo 1899 m. profesorius Jogailos universitete Lenkijoje. Nuo 1919–1931 m. profesorius ir 1925–1927 m. Stepono Batoro universiteto rektorius.
a1
Line number 7
Critical note: jis ] cor pro jį, cor fl -is pro
a1
Line number 7
Critical note: padarytų ] cor p pro d
a1
Line number 7
Critical note: dešimte- ] cor d pro a
a1
Line number 10
Critical note: tai ] cor t pro cap
a3
Line number 17
Note: Kazys Puida (1883–1945), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1920 m. grįžęs į Lietuvą, įkūrė „Vaivos“ leidyklą, kuri pradėjo leisti literatūros klasikų seriją, redagavo ir leido žurnalus Gairės (1923–1924), Krivulė (1923–1925), Gaisai (1930–1931).
a1
Line number 20
Critical note: ugningus ] cor pro unningus, cor g pro pri n
a1
Line number 24
Critical note: grįžęs ] vid ex err flpro -ęs
a3
Line number 25
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenės ir politinis veikėjas. 1922 m. paskirtas Krašto apsaugos ministerijos artilerijos tiekimo viršininko pavaduotoju, 1922–1926 m. šios tarnybos viršininkas. Kartu 1922–1924 m. „Aušros“ gimnazijos, 1923 m. Suaugusių gimnazijos, 1923–1925 m. Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas, 1922–1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto docentas, 1928 m. profesorius. Dėstė 15 aukštosios matematikos disciplinų.
a3
Line number 27
Note: Juozas Vokietaitis (1872–1931), pedagogas, Kauno miesto tarybos narys.
a1
Line number 28
Critical note: Balys Sruoga ] sign
a1
Line number 28
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_08_23_iki_2_vys_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_08_23_iki_2_vys_1v.jpgX (Close panel)
image