J. A. Herbačiauskui, iki 1923-08-23

X (Close panel) Bibliographic Information

J. A. Herbačiauskui, iki 1923-08-23

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LNMMB RKRS, f. 25, b. 364. Laiškas. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi Balio Sruogos ir Juozapo Albino Herbačiausko biografijomis (Balys Sruoga 1923 m. dar studijavo Miunchene, o Juozapas Albinas Herbačiauskas 1923-08-23 iš Krokuvos atvažiavo į Kauną). Rašyta 16,0×20,6 cm lygaus, gelstelėjusio popieriaus dvilapyje (1r, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). Lenktas viršutinis kraštas. Numeruota pieštuku kita raka (1), (2). Prie laiško voko nėra. 1949 m. perdavė Vytautas Steponaitis. Mašinraštis: nėra. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1923-08-23: Genetinis
  • Witness a2: iki 1923-08-23: Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1923-08-23: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą (Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius, tel.: +370 5 239 8586, el. paštas: rkrs@lnb.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Juozapo Albino Herbačiausko laiškas Baliui Sruogai, iš Krokuvos – į Miuncheną, iki 1923-08-23, l. 1r, 2r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_08_23_iki_1_jah.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (rašymo proceso rezultatas parodomas pažymomis „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis teksto variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Mielas Drauge!
1
Mielas Drauge!
2
Apturėjau iš Jūsų 2 korti su geromis žiniomis.
3
Ačiū Jums širdingai už Jūsų tikrą draugiškumą, už Jūsų trūsą,
4
už Jūsų pasišventimą mano labui…
5
Laukiu, laukiu pinigų, bet sulaukti nebegaliu. Per tai aš
6
taip ilgai tylėjau ir Jums nieko nerašiau. Gal
Stepon.
Stepon.
n
Note: Vytautas Steponaitis (1893–1957), karininkas, žurnalistas, tuo metu dirbęs Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo Spaudos ir švietimo skyriuje.
sunku?
7
Būtų man labai
liudna,
liūdna,
jeigu Step. būtų priverstas pasišvęsti
8
virš savo galės… Aš nenoriu taip sunkiai išnaudoti širdingai man
9
užjaučiančių ypatų… Supraskit mane: aš geidžiu visados būti
10
dželtmenu“…
džentelmenu“…
11
Nudžiugau, kad galėsiu grįžti
tėvynėn
tėvynėn,
ačiū mano draugams,
12
o ne ačiū valdžiai, kurios atskirieji
v nariai
c
Critical note: nariai ] cor n pro v
nariai
velniai
težino
težino,
už ką
13
dar vis ant manęs urzgia… Pridirbo „valdovais“ daug
Francuzijos
Prancūzijos
14
(ir Lenkijos) šnipų, o manęs net ir
Lietuviu
lietuviu
nenori
pripažinti…
p
Physical note: [1r] //
pripažinti…

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

15
Pons
Staneika
Staneika
n
Note: Adalbertas Staneika (1885–1962), Lenkijoje gimęs dailininkas, tapytojas, diplomatas. 1921–1930 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Romoje. Dailininkas iliustravo Juozapo Albino Herbačiausko knygą Erškėčių vainikas (1908), yra nutapęs rašytojo portretą.
atsigabeno sau Ryman
( keno kieno
c
Critical note: kieno ] cor pro keno, ins i
(kieno
kaštu?) savo seserį
16
iš Krakovo
(NB.
c
Critical note: NB. ] sub sign duo lin N
(NB.
lenkę!!!), o man grįžti Tėvynėn nėra pinigų!
17
Stačiai gėda apie tuos begėdiškus dalykus ir kalbėti… Mat
Lėnkės
lenkės
18
šnipai
šnipai
Ryme
Ryme
yra
reikalingesnės,
reikalingesnės
negu aš Lietuvoje… Dėl to ir nesistebė-
19
kit, kad Lietuvai taip ciniškai Vilnių atėmė… Ačiū tik
20
„politikai“*) tokių
Lietuvių“,
lietuvių“,
kaip ponai Staneikos, Milošai
21
e tutti quanti…
e tutti quanti
n
Note: E tutti quanti ital =ir visi jie.
Aš tai viską išaiškinsiu mūsų visuomenei,
22
atvykęs Kaunan… Dabar jau galėsit suprasti,
dėlko
dėl ko
nekurie
ne kurie
23
mūsų valdžios nariai nenori, kad aš būčiau Kaune! Jie baisiai
24
manęs bijosi (jų sąžinė netyra)… Jie žino, kad aš visus
25
šnipus pirštu parodysiu… Vienok ir be to bus skandalas…
26
Lenkų šnipai Lietuvos valdžios atstovybėse jau per labai
27
ciniškai elgiasi… Gėda, gėda, gėda… Nėra kam atstovauti
28
Lietuvos
garbę!!…
c
Critical note: garbę ] sub sign duo lin
garbę!!!..
Lenkų šnipai – kaipo „tikriausi
Lie-
lie-
29
tuviai“ – taip sumakalavo dalykus, kad
iš ties
išties
be mažos
30
revoliucijos pas mus neapsieisim…
31
_____________________________________
*)
priversti
Priversti
Lietuvą būti
Francuzijos
Prancūzijos
(na, ir Lenkijos) bernu – už tai moka frankais!
32
nusistatyti
Nusistatyti
prieš Vokietiją ir Rusiją – „šventas Vatikanas“ to
reikalauja…
p
Physical note: [2r] //
reikalauja…

Facsimile Image Placeholder

33
Meldžiu, praneškit mano vardu ponui
Biržiškai,
Biržiškai,
n
Note: Mykolas Biržiška (1882–1962), literatūros istorikas, nepriklausomybės akto signataras; nuo 1922 m. vasario 16 d. dirbo Lietuvos universitete Humanitarinių mokslų fakulteto ordinariniu profesoriumi, 1922 m. buvo fakulteto dekanas. Mykolui Biržiškai einant dekano pareigas, 1923–1932 m. fakultete Juozapas Albinas Herbačiauskas dėstė lenkų kalbą ir literatūrą.
kad
34
,
nesulaukęs iš jo nei jokio atsakymo, esmi tuomi baisiai
35
paniekintas ir atsisakau būti
Univers.
Univers.
n
Note: Kalbama apie Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, tuo metu vadintą Lietuvos universitetu.
lektorium.
36
Grįžęs Kaunan, aš rasiu sau darbą. Be jų „malonės“
37
tokioje chamizmo formoje apsieisim. Man gana to
38
oficijalinio
oficialinio
chamizmo. Tfu! Begėdžiai! Kviesti
39
Kaunan dar pradžioje
Lapkričio
lapkričio
m.
m.,
per m. ir
lygšiol
lig šiol
40
tylėti, nei jokios žinios nesuteikti! Lenkų kalboje tas
41
vadinasi
„swinstwo“…
„swinstwo“…
n
Note: „Swinstwo“lenk =niekšybė.
Praneškit apie tai ponui Biržiškai
42
ir paprašykit, kad gražiau Lietuvos
kultu
kultū
atstovautų…
43
Aš ne pašlemėkas, kad norėčiau tokią kiaulybę toleruoti…
44
Tai mano paskutinis žodis, kurio neatmainysiu! Apie
45
tai žinokit…
46
Spaudžiu Jūsų ranką
širdingai
širdingai.
47
Jūsų
J. A. Herbačevs
c
Critical note: J. A. Herbačevs ] sign
p
Physical note: [2v] //
J. A. Herbačevs

Facsimile Image Placeholder

Mielas Drauge!
1
Mielas Drauge!
2
Apturėjau iš Jūsų 2 korti su geromis žiniomis.
3
Ačiū Jums širdingai už Jūsų tikrą draugiškumą, už Jūsų trūsą,
4
už Jūsų pasišventimą mano labui…
5
Laukiu, laukiu pinigų, bet sulaukti nebegaliu. Per tai aš
6
taip ilgai tylėjau ir Jums nieko nerašiau. Gal
Stepon.
Stepon.
n
Note: Vytautas Steponaitis (1893–1957), karininkas, žurnalistas, tuo metu dirbęs Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo Spaudos ir švietimo skyriuje.
sunku?
7
Būtų man labai
liudna,
liūdna,
jeigu Step. būtų priverstas pasišvęsti
8
virš savo galės… Aš nenoriu taip sunkiai išnaudoti širdingai man
9
užjaučiančių ypatų… Supraskit mane: aš geidžiu visados būti
10
dželtmenu“…
džentelmenu“…
11
Nudžiugau, kad galėsiu grįžti
tėvynėn
tėvynėn,
ačiū mano draugams,
12
o ne ačiū valdžiai, kurios atskirieji
v nariai
c
Critical note: nariai ] cor n pro v
nariai
velniai
težino
težino,
už ką
13
dar vis ant manęs urzgia… Pridirbo „valdovais“ daug
Francuzijos
Prancūzijos
14
(ir Lenkijos) šnipų, o manęs net ir
Lietuviu
lietuviu
nenori
pripažinti…
p
Physical note: [1r] //
pripažinti…

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

15
Pons
Staneika
Staneika
n
Note: Adalbertas Staneika (1885–1962), Lenkijoje gimęs dailininkas, tapytojas, diplomatas. 1921–1930 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Romoje. Dailininkas iliustravo Juozapo Albino Herbačiausko knygą Erškėčių vainikas (1908), yra nutapęs rašytojo portretą.
atsigabeno sau Ryman
( keno kieno
c
Critical note: kieno ] cor pro keno, ins i
(kieno
kaštu?) savo seserį
16
iš Krakovo
(NB.
c
Critical note: NB. ] sub sign duo lin N
(NB.
lenkę!!!), o man grįžti Tėvynėn nėra pinigų!
17
Stačiai gėda apie tuos begėdiškus dalykus ir kalbėti… Mat
Lėnkės
lenkės
18
šnipai
šnipai
Ryme
Ryme
yra
reikalingesnės,
reikalingesnės
negu aš Lietuvoje… Dėl to ir nesistebė-
19
kit, kad Lietuvai taip ciniškai Vilnių atėmė… Ačiū tik
20
„politikai“*) tokių
Lietuvių“,
lietuvių“,
kaip ponai Staneikos, Milošai
21
e tutti quanti…
e tutti quanti
n
Note: E tutti quanti ital =ir visi jie.
Aš tai viską išaiškinsiu mūsų visuomenei,
22
atvykęs Kaunan… Dabar jau galėsit suprasti,
dėlko
dėl ko
nekurie
ne kurie
23
mūsų valdžios nariai nenori, kad aš būčiau Kaune! Jie baisiai
24
manęs bijosi (jų sąžinė netyra)… Jie žino, kad aš visus
25
šnipus pirštu parodysiu… Vienok ir be to bus skandalas…
26
Lenkų šnipai Lietuvos valdžios atstovybėse jau per labai
27
ciniškai elgiasi… Gėda, gėda, gėda… Nėra kam atstovauti
28
Lietuvos
garbę!!…
c
Critical note: garbę ] sub sign duo lin
garbę!!!..
Lenkų šnipai – kaipo „tikriausi
Lie-
lie-
29
tuviai“ – taip sumakalavo dalykus, kad
iš ties
išties
be mažos
30
revoliucijos pas mus neapsieisim…
31
_____________________________________
*)
priversti
Priversti
Lietuvą būti
Francuzijos
Prancūzijos
(na, ir Lenkijos) bernu – už tai moka frankais!
32
nusistatyti
Nusistatyti
prieš Vokietiją ir Rusiją – „šventas Vatikanas“ to
reikalauja…
p
Physical note: [2r] //
reikalauja…

Facsimile Image Placeholder

33
Meldžiu, praneškit mano vardu ponui
Biržiškai,
Biržiškai,
n
Note: Mykolas Biržiška (1882–1962), literatūros istorikas, nepriklausomybės akto signataras; nuo 1922 m. vasario 16 d. dirbo Lietuvos universitete Humanitarinių mokslų fakulteto ordinariniu profesoriumi, 1922 m. buvo fakulteto dekanas. Mykolui Biržiškai einant dekano pareigas, 1923–1932 m. fakultete Juozapas Albinas Herbačiauskas dėstė lenkų kalbą ir literatūrą.
kad
34
,
nesulaukęs iš jo nei jokio atsakymo, esmi tuomi baisiai
35
paniekintas ir atsisakau būti
Univers.
Univers.
n
Note: Kalbama apie Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, tuo metu vadintą Lietuvos universitetu.
lektorium.
36
Grįžęs Kaunan, aš rasiu sau darbą. Be jų „malonės“
37
tokioje chamizmo formoje apsieisim. Man gana to
38
oficijalinio
oficialinio
chamizmo. Tfu! Begėdžiai! Kviesti
39
Kaunan dar pradžioje
Lapkričio
lapkričio
m.
m.,
per m. ir
lygšiol
lig šiol
40
tylėti, nei jokios žinios nesuteikti! Lenkų kalboje tas
41
vadinasi
„swinstwo“…
„swinstwo“…
n
Note: „Swinstwo“lenk =niekšybė.
Praneškit apie tai ponui Biržiškai
42
ir paprašykit, kad gražiau Lietuvos
kultu
kultū
atstovautų…
43
Aš ne pašlemėkas, kad norėčiau tokią kiaulybę toleruoti…
44
Tai mano paskutinis žodis, kurio neatmainysiu! Apie
45
tai žinokit…
46
Spaudžiu Jūsų ranką
širdingai
širdingai.
47
Jūsų
J. A. Herbačevs
c
Critical note: J. A. Herbačevs ] sign
p
Physical note: [2v] //
J. A. Herbačevs

Facsimile Image Placeholder

Mielas Drauge!
1
Mielas Drauge!
2
Apturėjau iš Jūsų 2 korti su geromis žiniomis.
3
Ačiū Jums širdingai už Jūsų tikrą draugiškumą, už Jūsų trūsą,
4
už Jūsų pasišventimą mano labui…
5
Laukiu, laukiu pinigų, bet sulaukti nebegaliu. Per tai aš
6
taip ilgai tylėjau ir Jums nieko nerašiau. Gal
Stepon.
Stepon.
n
Note: Vytautas Steponaitis (1893–1957), karininkas, žurnalistas, tuo metu dirbęs Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo Spaudos ir švietimo skyriuje.
sunku?
7
Būtų man labai
liudna,
liūdna,
jeigu Step. būtų priverstas pasišvęsti
8
virš savo galės… Aš nenoriu taip sunkiai išnaudoti širdingai man
9
užjaučiančių ypatų… Supraskit mane: aš geidžiu visados būti
10
dželtmenu“…
džentelmenu“…
11
Nudžiugau, kad galėsiu grįžti
tėvynėn
tėvynėn,
ačiū mano draugams,
12
o ne ačiū valdžiai, kurios atskirieji
v nariai
c
Critical note: nariai ] cor n pro v
nariai
velniai
težino
težino,
už ką
13
dar vis ant manęs urzgia… Pridirbo „valdovais“ daug
Francuzijos
Prancūzijos
14
(ir Lenkijos) šnipų, o manęs net ir
Lietuviu
lietuviu
nenori
pripažinti…
p
Physical note: [1r] //
pripažinti…

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

15
Pons
Staneika
Staneika
n
Note: Adalbertas Staneika (1885–1962), Lenkijoje gimęs dailininkas, tapytojas, diplomatas. 1921–1930 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Romoje. Dailininkas iliustravo Juozapo Albino Herbačiausko knygą Erškėčių vainikas (1908), yra nutapęs rašytojo portretą.
atsigabeno sau Ryman
( keno kieno
c
Critical note: kieno ] cor pro keno, ins i
(kieno
kaštu?) savo seserį
16
iš Krakovo
(NB.
c
Critical note: NB. ] sub sign duo lin N
(NB.
lenkę!!!), o man grįžti Tėvynėn nėra pinigų!
17
Stačiai gėda apie tuos begėdiškus dalykus ir kalbėti… Mat
Lėnkės
lenkės
18
šnipai
šnipai
Ryme
Ryme
yra
reikalingesnės,
reikalingesnės
negu aš Lietuvoje… Dėl to ir nesistebė-
19
kit, kad Lietuvai taip ciniškai Vilnių atėmė… Ačiū tik
20
„politikai“*) tokių
Lietuvių“,
lietuvių“,
kaip ponai Staneikos, Milošai
21
e tutti quanti…
e tutti quanti
n
Note: E tutti quanti ital =ir visi jie.
Aš tai viską išaiškinsiu mūsų visuomenei,
22
atvykęs Kaunan… Dabar jau galėsit suprasti,
dėlko
dėl ko
nekurie
ne kurie
23
mūsų valdžios nariai nenori, kad aš būčiau Kaune! Jie baisiai
24
manęs bijosi (jų sąžinė netyra)… Jie žino, kad aš visus
25
šnipus pirštu parodysiu… Vienok ir be to bus skandalas…
26
Lenkų šnipai Lietuvos valdžios atstovybėse jau per labai
27
ciniškai elgiasi… Gėda, gėda, gėda… Nėra kam atstovauti
28
Lietuvos
garbę!!…
c
Critical note: garbę ] sub sign duo lin
garbę!!!..
Lenkų šnipai – kaipo „tikriausi
Lie-
lie-
29
tuviai“ – taip sumakalavo dalykus, kad
iš ties
išties
be mažos
30
revoliucijos pas mus neapsieisim…
31
_____________________________________
*)
priversti
Priversti
Lietuvą būti
Francuzijos
Prancūzijos
(na, ir Lenkijos) bernu – už tai moka frankais!
32
nusistatyti
Nusistatyti
prieš Vokietiją ir Rusiją – „šventas Vatikanas“ to
reikalauja…
p
Physical note: [2r] //
reikalauja…

Facsimile Image Placeholder

33
Meldžiu, praneškit mano vardu ponui
Biržiškai,
Biržiškai,
n
Note: Mykolas Biržiška (1882–1962), literatūros istorikas, nepriklausomybės akto signataras; nuo 1922 m. vasario 16 d. dirbo Lietuvos universitete Humanitarinių mokslų fakulteto ordinariniu profesoriumi, 1922 m. buvo fakulteto dekanas. Mykolui Biržiškai einant dekano pareigas, 1923–1932 m. fakultete Juozapas Albinas Herbačiauskas dėstė lenkų kalbą ir literatūrą.
kad
34
,
nesulaukęs iš jo nei jokio atsakymo, esmi tuomi baisiai
35
paniekintas ir atsisakau būti
Univers.
Univers.
n
Note: Kalbama apie Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, tuo metu vadintą Lietuvos universitetu.
lektorium.
36
Grįžęs Kaunan, aš rasiu sau darbą. Be jų „malonės“
37
tokioje chamizmo formoje apsieisim. Man gana to
38
oficijalinio
oficialinio
chamizmo. Tfu! Begėdžiai! Kviesti
39
Kaunan dar pradžioje
Lapkričio
lapkričio
m.
m.,
per m. ir
lygšiol
lig šiol
40
tylėti, nei jokios žinios nesuteikti! Lenkų kalboje tas
41
vadinasi
„swinstwo“…
„swinstwo“…
n
Note: „Swinstwo“lenk =niekšybė.
Praneškit apie tai ponui Biržiškai
42
ir paprašykit, kad gražiau Lietuvos
kultu
kultū
atstovautų…
43
Aš ne pašlemėkas, kad norėčiau tokią kiaulybę toleruoti…
44
Tai mano paskutinis žodis, kurio neatmainysiu! Apie
45
tai žinokit…
46
Spaudžiu Jūsų ranką
širdingai
širdingai.
47
Jūsų
J. A. Herbačevs
c
Critical note: J. A. Herbačevs ] sign
p
Physical note: [2v] //
J. A. Herbačevs
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 6
Note: Vytautas Steponaitis (1893–1957), karininkas, žurnalistas, tuo metu dirbęs Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo Spaudos ir švietimo skyriuje.
a1
Line number 12
Critical note: nariai ] cor n pro v
a1
Line number 14
Physical note: [1r] //
a3
Line number 15
Note: Adalbertas Staneika (1885–1962), Lenkijoje gimęs dailininkas, tapytojas, diplomatas. 1921–1930 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Romoje. Dailininkas iliustravo Juozapo Albino Herbačiausko knygą Erškėčių vainikas (1908), yra nutapęs rašytojo portretą.
a1
Line number 15
Critical note: kieno ] cor pro keno, ins i
a1
Line number 16
Critical note: NB. ] sub sign duo lin N
a3
Line number 21
Note: E tutti quanti ital =ir visi jie.
a1
Line number 28
Critical note: garbę ] sub sign duo lin
a1
Line number 32
Physical note: [2r] //
a3
Line number 33
Note: Mykolas Biržiška (1882–1962), literatūros istorikas, nepriklausomybės akto signataras; nuo 1922 m. vasario 16 d. dirbo Lietuvos universitete Humanitarinių mokslų fakulteto ordinariniu profesoriumi, 1922 m. buvo fakulteto dekanas. Mykolui Biržiškai einant dekano pareigas, 1923–1932 m. fakultete Juozapas Albinas Herbačiauskas dėstė lenkų kalbą ir literatūrą.
a3
Line number 35
Note: Kalbama apie Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, tuo metu vadintą Lietuvos universitetu.
a3
Line number 41
Note: „Swinstwo“lenk =niekšybė.
a1
Line number 47
Critical note: J. A. Herbačevs ] sign
a1
Line number 47
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_08_23_iki_1_jah_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_08_23_iki_1_jah_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_08_23_iki_1_jah_2r.jpgX (Close panel)
image
1923_08_23_iki_1_jah_2v.jpgX (Close panel)
image