Vincui Krėvei, iki 1923-08-23

X (Close panel) Bibliographic Information

Vincui Krėvei, iki 1923-08-23

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 51, b. 176. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Balio Sruogos ir Juozapo Albino Herbačiausko biografijų faktus (1923 m. Balys Sruoga dar studijavo Miunchene, 1923-08-23 Juozapas Albinas Herbačiauskas iš Lenkijos atvažiavo į Lietuvą), turiniu. Rašyta 25,3×17,2 cm plono, peršviečiamo, laiškinio, dryžuoto popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta. Apglamžyta. Dėmėta. Viršutinis kraštas nelygus, plėšta. Signatūra pieštuku bibliotekininko ranka. Prie laiško voko nėra. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 8–9. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1923-08-23: Genetinis
  • Witness a2: iki 1923-08-23: Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1923-08-23: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vincui Krėvei, iš Miuncheno – į Kauną, iki 1923-08-23, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_08_23_iki_vk.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Laiško genetinis tekstas parodo rašymo procesą (autorinius pataisymus).

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis be rašymo proceso pažymų (autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų).

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinį rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

P. Vincui Krėvei.
P. Vincui Krėvei
P. Vincui Krėvei.
P. Vincui Krėvei
n
Note: P[onui] Vincui Krėvei.
1
Mielas,
Mielas,
n
Note: Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), rašytojas, Lietuvos universiteto Kaune dėstytojas, profesorius.
2
Piningus
dukrytei
dukrytei
n
Note: Ona Aldona Krėvaitė-Mošinskienė (1914–2005), Vinco Krėvės dukra.
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1924 m. vasario mėn. 8 d. Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto slavistikos studentas.
važiuodamas
3
pro Berlyną palikau
Kiršai,
Kiršai,
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1922–1925 m. studijavo Berlyne vokiečių kalbą ir literatūrą, filosofiją, estetiką, architektūrą.
kad
ir jis
c
Critical note: jis ] cor pro vid ir
jis
iš-
4
siustų,
siųstų,
nes pas mus buvo
Tokia
tokia
sąskaita,
5
o antra, aš
ostus
ostus
n
Note: Ostrubliai ir ostmarkės vadinti ostpinigiais, ostais. Juos buvo galima iškeisti į Vokietijos markes. Ostai buvo Rytų kraštams skirti pinigai, cirkuliavę ir Lietuvoje 1916–1918 m. 1919 m. ostpinigiai pavadinti auksinais, jų viena šimtoji dalis – skatikais. Egzistavo iki lito įvedimo 1922-10-01.
bandžiau mainyti Ka-
6
raliaučiuj, tai man davė
a labai
c
Critical note: labai ] cor pro a, cor l pro a
labai
mažai,
7
tai aš nusprendžiau, kad Miunchene
8
duos dar mažiau,
Todel
todėl
laikiau
9
geriausia
geriausia,
jei jie
bu
bū
Berlyne iškeisti.
10
Jeigu dukrytė piningų dar negavo –
11
tai aš čia
ne kaltas.
nekaltas.
Bet aš manau,
12
kad Kirša tuojau išsiuntė – jis
pasižadėjo
pasižadėjo,
13
nors man dar nieko nerašė.
14
Man
bunant
būnant
Kaune,
man
man,
berods
berods,
15
sakei, kad J. A.
Hebbačevskį Herbačevskį
c
Critical note: Herbačevskį ] cor pro Hebbačevskį, cor r pro pri b
Herbačevskį
Herbačevskį
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), rašytojas, literatūros kritikas. 1911–1924 m. Jogailos universitete Krokuvoje dėstė lietuvių kalbą.
jus
jūs
esat
16
nusprendę kviest į
l L .
c
Critical note: L. ] cor pro min
L.
Universitetą
universitetą
17
arba dar
Jus
Jūs
nepakvietet,
nepakvietėt,
arba dar
18
jis negavo pakvietimo. Jeigu
Jus
Jūs
19
nusprendėt kviest, tai susimildami
20
v kvieskite ,
c
Critical note: kvieskite, ] cor pri k pro v
kvieskite,
aš galiu patarpininkauti.
21
Mat velnias pagundė mane įsileisti
22
su juo į susirašinėjimą – nežinau,
23
kas daryti.
24
Aš gavau iš jo dar keletą laiškų, kuriuose
25
jis man išsipasakoja savo naują poli-
26
tinį credo. Savo
sena
seną
ide
idė
Lenkų
lenkų,
27
lietuvių“ „brolybės“
ide
idė
jisai
jisai
esą senai
28
išmetęs į
mešlyną.
mėšlyną.
Jam seniau esą pasi-
29
rodę, kad lenkai yra revoliucinės
idejos
idėjos
30
gaivintojai – tuomet jis esą jiems
31
naiviai įtikėjęs. Dabar gi
jis
p
Physical note: [1r] //
jis

Facsimile Image Placeholder

32
pamatęs, kad lenkai tėra
biauriausios
bjauriausios
33
reakcijos šaltinis. Jis
kuokarščiausia
kuo karščiausiai
34
agituoja už
Rusų
rusų
Vokiečių
vokiečių
Lietuvių
lietuvių
35
Sąjungą,
sąjungą,
kad atsispirti
Lenkams
lenkams,
Pran-
pran-
36
cuzams.
cūzams.
Jis neikaip negalįs atleisti
37
krikščionims demokratams už tai,
38
kad jie vedė slaptas derybas su
Prancu
prancū
39
buržuazija,
buržuazija
ir kad šie pastarieji juos
40
apgavo, o
griniaus Griniaus
c
Critical note: Griniaus ] cor pro griniaus, cor G pro min
Griniaus
politikoj
politikoj
41
jis mato suchamėjusios buržuazijos,
42
arba suburžuazėjusių
chamų
chamų,
idealą.
43
Jo
upas
ūpas
pašėlęs, jo temperamentas –
44
tris kart
triskart
tiek;
tiek,
j kiek
c
Critical note: kiek ] cor pri k pro j
kiek
jis seniau
45
buvo lenkų šalininkas, tiek jis
46
jų dabar neapkenčia.
47
Mano nuoširdžiausias pra-
48
šymas: jegu
jus
jūs
jį nusprendėt
49
kviest į
Universitetą
universitetą
– tai darykit
50
tai
kuogreičiausia.
kuo greičiausiai.
Kiek jis bus
51
mokslui naudingas – aš nežinau,
52
bet jisai savo pašėlusiu
Tempe-
tempe-
53
ramentu, savo
apsvaigimu
apsvaigimu
is jis
c
Critical note: jis ] cor pro vid is
jis
54
išjudins iš smagenų
sukempejimo
sukempėjimo
55
Lietuvos visuomenę. Dabar jo
56
lenkai nekenčia, ir jis formalinai
57
badu dvesia
badu dvesia,
ir jokios išeities
58
nemato. Prašo paskolint nors
20 dol.,
20 dol.,
n
Note: 20 dol[erių].
59
bet ką aš darysiu, kad aš pats vos
60
5 teturiu!
61
B Padarykite ,
c
Critical note: Padarykite ] cor P pro B
Padarykite,
ką galėdami.
62
Bučiuoju
Bučiuoju.
63
BalysSruoga
Balys Sruoga
64
Jis
du kart
dukart
kreipės į
65
Galvanauską
Galvanauską
n
Note: Ernestas Galvanauskas (1882–1967), politikas, diplomatas. 1922-02–1924-06 Lietuvos ministras pirmininkas, 1922-11–1924-06 užsienio reikalų ministras.
ir
1 kart
c
Critical note: 1 kart ] p vid ex err om į
1 kart
1 kart į
66
Grynių
Grinių
prašydamas
67
darbo ir jie nei
68
vienas jam
69
nieko
70
neatsakė!
c
Critical note: Jis dukart kreipės į Galvanauską ir 1 kart į Grinių prašydamas darbo ir jie nei vienas jam nieko neatsakė! ] add vert p text in fin fol
p
Physical note: [1v] //
neatsakė!
neatsakė!
n
Note: Prierašas, vertikaliai pridėtas po laiško tekstu, antroje lapo pusėje, kairiajame pakraštyje.

Facsimile Image Placeholder

P. Vincui Krėvei.
P. Vincui Krėvei
P. Vincui Krėvei.
P. Vincui Krėvei
n
Note: P[onui] Vincui Krėvei.
1
Mielas,
Mielas,
n
Note: Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), rašytojas, Lietuvos universiteto Kaune dėstytojas, profesorius.
2
Piningus
dukrytei
dukrytei
n
Note: Ona Aldona Krėvaitė-Mošinskienė (1914–2005), Vinco Krėvės dukra.
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1924 m. vasario mėn. 8 d. Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto slavistikos studentas.
važiuodamas
3
pro Berlyną palikau
Kiršai,
Kiršai,
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1922–1925 m. studijavo Berlyne vokiečių kalbą ir literatūrą, filosofiją, estetiką, architektūrą.
kad
ir jis
c
Critical note: jis ] cor pro vid ir
jis
iš-
4
siustų,
siųstų,
nes pas mus buvo
Tokia
tokia
sąskaita,
5
o antra, aš
ostus
ostus
n
Note: Ostrubliai ir ostmarkės vadinti ostpinigiais, ostais. Juos buvo galima iškeisti į Vokietijos markes. Ostai buvo Rytų kraštams skirti pinigai, cirkuliavę ir Lietuvoje 1916–1918 m. 1919 m. ostpinigiai pavadinti auksinais, jų viena šimtoji dalis – skatikais. Egzistavo iki lito įvedimo 1922-10-01.
bandžiau mainyti Ka-
6
raliaučiuj, tai man davė
a labai
c
Critical note: labai ] cor pro a, cor l pro a
labai
mažai,
7
tai aš nusprendžiau, kad Miunchene
8
duos dar mažiau,
Todel
todėl
laikiau
9
geriausia
geriausia,
jei jie
bu
bū
Berlyne iškeisti.
10
Jeigu dukrytė piningų dar negavo –
11
tai aš čia
ne kaltas.
nekaltas.
Bet aš manau,
12
kad Kirša tuojau išsiuntė – jis
pasižadėjo
pasižadėjo,
13
nors man dar nieko nerašė.
14
Man
bunant
būnant
Kaune,
man
man,
berods
berods,
15
sakei, kad J. A.
Hebbačevskį Herbačevskį
c
Critical note: Herbačevskį ] cor pro Hebbačevskį, cor r pro pri b
Herbačevskį
Herbačevskį
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), rašytojas, literatūros kritikas. 1911–1924 m. Jogailos universitete Krokuvoje dėstė lietuvių kalbą.
jus
jūs
esat
16
nusprendę kviest į
l L .
c
Critical note: L. ] cor pro min
L.
Universitetą
universitetą
17
arba dar
Jus
Jūs
nepakvietet,
nepakvietėt,
arba dar
18
jis negavo pakvietimo. Jeigu
Jus
Jūs
19
nusprendėt kviest, tai susimildami
20
v kvieskite ,
c
Critical note: kvieskite, ] cor pri k pro v
kvieskite,
aš galiu patarpininkauti.
21
Mat velnias pagundė mane įsileisti
22
su juo į susirašinėjimą – nežinau,
23
kas daryti.
24
Aš gavau iš jo dar keletą laiškų, kuriuose
25
jis man išsipasakoja savo naują poli-
26
tinį credo. Savo
sena
seną
ide
idė
Lenkų
lenkų,
27
lietuvių“ „brolybės“
ide
idė
jisai
jisai
esą senai
28
išmetęs į
mešlyną.
mėšlyną.
Jam seniau esą pasi-
29
rodę, kad lenkai yra revoliucinės
idejos
idėjos
30
gaivintojai – tuomet jis esą jiems
31
naiviai įtikėjęs. Dabar gi
jis
p
Physical note: [1r] //
jis

Facsimile Image Placeholder

32
pamatęs, kad lenkai tėra
biauriausios
bjauriausios
33
reakcijos šaltinis. Jis
kuokarščiausia
kuo karščiausiai
34
agituoja už
Rusų
rusų
Vokiečių
vokiečių
Lietuvių
lietuvių
35
Sąjungą,
sąjungą,
kad atsispirti
Lenkams
lenkams,
Pran-
pran-
36
cuzams.
cūzams.
Jis neikaip negalįs atleisti
37
krikščionims demokratams už tai,
38
kad jie vedė slaptas derybas su
Prancu
prancū
39
buržuazija,
buržuazija
ir kad šie pastarieji juos
40
apgavo, o
griniaus Griniaus
c
Critical note: Griniaus ] cor pro griniaus, cor G pro min
Griniaus
politikoj
politikoj
41
jis mato suchamėjusios buržuazijos,
42
arba suburžuazėjusių
chamų
chamų,
idealą.
43
Jo
upas
ūpas
pašėlęs, jo temperamentas –
44
tris kart
triskart
tiek;
tiek,
j kiek
c
Critical note: kiek ] cor pri k pro j
kiek
jis seniau
45
buvo lenkų šalininkas, tiek jis
46
jų dabar neapkenčia.
47
Mano nuoširdžiausias pra-
48
šymas: jegu
jus
jūs
jį nusprendėt
49
kviest į
Universitetą
universitetą
– tai darykit
50
tai
kuogreičiausia.
kuo greičiausiai.
Kiek jis bus
51
mokslui naudingas – aš nežinau,
52
bet jisai savo pašėlusiu
Tempe-
tempe-
53
ramentu, savo
apsvaigimu
apsvaigimu
is jis
c
Critical note: jis ] cor pro vid is
jis
54
išjudins iš smagenų
sukempejimo
sukempėjimo
55
Lietuvos visuomenę. Dabar jo
56
lenkai nekenčia, ir jis formalinai
57
badu dvesia
badu dvesia,
ir jokios išeities
58
nemato. Prašo paskolint nors
20 dol.,
20 dol.,
n
Note: 20 dol[erių].
59
bet ką aš darysiu, kad aš pats vos
60
5 teturiu!
61
B Padarykite ,
c
Critical note: Padarykite ] cor P pro B
Padarykite,
ką galėdami.
62
Bučiuoju
Bučiuoju.
63
BalysSruoga
Balys Sruoga
64
Jis
du kart
dukart
kreipės į
65
Galvanauską
Galvanauską
n
Note: Ernestas Galvanauskas (1882–1967), politikas, diplomatas. 1922-02–1924-06 Lietuvos ministras pirmininkas, 1922-11–1924-06 užsienio reikalų ministras.
ir
1 kart
c
Critical note: 1 kart ] p vid ex err om į
1 kart
1 kart į
66
Grynių
Grinių
prašydamas
67
darbo ir jie nei
68
vienas jam
69
nieko
70
neatsakė!
c
Critical note: Jis dukart kreipės į Galvanauską ir 1 kart į Grinių prašydamas darbo ir jie nei vienas jam nieko neatsakė! ] add vert p text in fin fol
p
Physical note: [1v] //
neatsakė!
neatsakė!
n
Note: Prierašas, vertikaliai pridėtas po laiško tekstu, antroje lapo pusėje, kairiajame pakraštyje.

Facsimile Image Placeholder

P. Vincui Krėvei.
P. Vincui Krėvei
P. Vincui Krėvei.
P. Vincui Krėvei
n
Note: P[onui] Vincui Krėvei.
1
Mielas,
Mielas,
n
Note: Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), rašytojas, Lietuvos universiteto Kaune dėstytojas, profesorius.
2
Piningus
dukrytei
dukrytei
n
Note: Ona Aldona Krėvaitė-Mošinskienė (1914–2005), Vinco Krėvės dukra.
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1924 m. vasario mėn. 8 d. Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto slavistikos studentas.
važiuodamas
3
pro Berlyną palikau
Kiršai,
Kiršai,
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1922–1925 m. studijavo Berlyne vokiečių kalbą ir literatūrą, filosofiją, estetiką, architektūrą.
kad
ir jis
c
Critical note: jis ] cor pro vid ir
jis
iš-
4
siustų,
siųstų,
nes pas mus buvo
Tokia
tokia
sąskaita,
5
o antra, aš
ostus
ostus
n
Note: Ostrubliai ir ostmarkės vadinti ostpinigiais, ostais. Juos buvo galima iškeisti į Vokietijos markes. Ostai buvo Rytų kraštams skirti pinigai, cirkuliavę ir Lietuvoje 1916–1918 m. 1919 m. ostpinigiai pavadinti auksinais, jų viena šimtoji dalis – skatikais. Egzistavo iki lito įvedimo 1922-10-01.
bandžiau mainyti Ka-
6
raliaučiuj, tai man davė
a labai
c
Critical note: labai ] cor pro a, cor l pro a
labai
mažai,
7
tai aš nusprendžiau, kad Miunchene
8
duos dar mažiau,
Todel
todėl
laikiau
9
geriausia
geriausia,
jei jie
bu
bū
Berlyne iškeisti.
10
Jeigu dukrytė piningų dar negavo –
11
tai aš čia
ne kaltas.
nekaltas.
Bet aš manau,
12
kad Kirša tuojau išsiuntė – jis
pasižadėjo
pasižadėjo,
13
nors man dar nieko nerašė.
14
Man
bunant
būnant
Kaune,
man
man,
berods
berods,
15
sakei, kad J. A.
Hebbačevskį Herbačevskį
c
Critical note: Herbačevskį ] cor pro Hebbačevskį, cor r pro pri b
Herbačevskį
Herbačevskį
n
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), rašytojas, literatūros kritikas. 1911–1924 m. Jogailos universitete Krokuvoje dėstė lietuvių kalbą.
jus
jūs
esat
16
nusprendę kviest į
l L .
c
Critical note: L. ] cor pro min
L.
Universitetą
universitetą
17
arba dar
Jus
Jūs
nepakvietet,
nepakvietėt,
arba dar
18
jis negavo pakvietimo. Jeigu
Jus
Jūs
19
nusprendėt kviest, tai susimildami
20
v kvieskite ,
c
Critical note: kvieskite, ] cor pri k pro v
kvieskite,
aš galiu patarpininkauti.
21
Mat velnias pagundė mane įsileisti
22
su juo į susirašinėjimą – nežinau,
23
kas daryti.
24
Aš gavau iš jo dar keletą laiškų, kuriuose
25
jis man išsipasakoja savo naują poli-
26
tinį credo. Savo
sena
seną
ide
idė
Lenkų
lenkų,
27
lietuvių“ „brolybės“
ide
idė
jisai
jisai
esą senai
28
išmetęs į
mešlyną.
mėšlyną.
Jam seniau esą pasi-
29
rodę, kad lenkai yra revoliucinės
idejos
idėjos
30
gaivintojai – tuomet jis esą jiems
31
naiviai įtikėjęs. Dabar gi
jis
p
Physical note: [1r] //
jis

Facsimile Image Placeholder

32
pamatęs, kad lenkai tėra
biauriausios
bjauriausios
33
reakcijos šaltinis. Jis
kuokarščiausia
kuo karščiausiai
34
agituoja už
Rusų
rusų
Vokiečių
vokiečių
Lietuvių
lietuvių
35
Sąjungą,
sąjungą,
kad atsispirti
Lenkams
lenkams,
Pran-
pran-
36
cuzams.
cūzams.
Jis neikaip negalįs atleisti
37
krikščionims demokratams už tai,
38
kad jie vedė slaptas derybas su
Prancu
prancū
39
buržuazija,
buržuazija
ir kad šie pastarieji juos
40
apgavo, o
griniaus Griniaus
c
Critical note: Griniaus ] cor pro griniaus, cor G pro min
Griniaus
politikoj
politikoj
41
jis mato suchamėjusios buržuazijos,
42
arba suburžuazėjusių
chamų
chamų,
idealą.
43
Jo
upas
ūpas
pašėlęs, jo temperamentas –
44
tris kart
triskart
tiek;
tiek,
j kiek
c
Critical note: kiek ] cor pri k pro j
kiek
jis seniau
45
buvo lenkų šalininkas, tiek jis
46
jų dabar neapkenčia.
47
Mano nuoširdžiausias pra-
48
šymas: jegu
jus
jūs
jį nusprendėt
49
kviest į
Universitetą
universitetą
– tai darykit
50
tai
kuogreičiausia.
kuo greičiausiai.
Kiek jis bus
51
mokslui naudingas – aš nežinau,
52
bet jisai savo pašėlusiu
Tempe-
tempe-
53
ramentu, savo
apsvaigimu
apsvaigimu
is jis
c
Critical note: jis ] cor pro vid is
jis
54
išjudins iš smagenų
sukempejimo
sukempėjimo
55
Lietuvos visuomenę. Dabar jo
56
lenkai nekenčia, ir jis formalinai
57
badu dvesia
badu dvesia,
ir jokios išeities
58
nemato. Prašo paskolint nors
20 dol.,
20 dol.,
n
Note: 20 dol[erių].
59
bet ką aš darysiu, kad aš pats vos
60
5 teturiu!
61
B Padarykite ,
c
Critical note: Padarykite ] cor P pro B
Padarykite,
ką galėdami.
62
Bučiuoju
Bučiuoju.
63
BalysSruoga
Balys Sruoga
64
Jis
du kart
dukart
kreipės į
65
Galvanauską
Galvanauską
n
Note: Ernestas Galvanauskas (1882–1967), politikas, diplomatas. 1922-02–1924-06 Lietuvos ministras pirmininkas, 1922-11–1924-06 užsienio reikalų ministras.
ir
1 kart
c
Critical note: 1 kart ] p vid ex err om į
1 kart
1 kart į
66
Grynių
Grinių
prašydamas
67
darbo ir jie nei
68
vienas jam
69
nieko
70
neatsakė!
c
Critical note: Jis dukart kreipės į Galvanauską ir 1 kart į Grinių prašydamas darbo ir jie nei vienas jam nieko neatsakė! ] add vert p text in fin fol
p
Physical note: [1v] //
neatsakė!
neatsakė!
n
Note: Prierašas, vertikaliai pridėtas po laiško tekstu, antroje lapo pusėje, kairiajame pakraštyje.
X (Close panel) Textual Notes
a3
Unnumbered line
Note: P[onui] Vincui Krėvei.
a3
Line number 1
Note: Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), rašytojas, Lietuvos universiteto Kaune dėstytojas, profesorius.
a3
Line number 2
Note: Ona Aldona Krėvaitė-Mošinskienė (1914–2005), Vinco Krėvės dukra.
a3
Line number 2
Note: Balys Sruoga (1896–1947), nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1924 m. vasario mėn. 8 d. Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto slavistikos studentas.
a3
Line number 3
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1922–1925 m. studijavo Berlyne vokiečių kalbą ir literatūrą, filosofiją, estetiką, architektūrą.
a1
Line number 3
Critical note: jis ] cor pro vid ir
a3
Line number 5
Note: Ostrubliai ir ostmarkės vadinti ostpinigiais, ostais. Juos buvo galima iškeisti į Vokietijos markes. Ostai buvo Rytų kraštams skirti pinigai, cirkuliavę ir Lietuvoje 1916–1918 m. 1919 m. ostpinigiai pavadinti auksinais, jų viena šimtoji dalis – skatikais. Egzistavo iki lito įvedimo 1922-10-01.
a1
Line number 6
Critical note: labai ] cor pro a, cor l pro a
a1
Line number 15
Critical note: Herbačevskį ] cor pro Hebbačevskį, cor r pro pri b
a3
Line number 15
Note: Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), rašytojas, literatūros kritikas. 1911–1924 m. Jogailos universitete Krokuvoje dėstė lietuvių kalbą.
a1
Line number 16
Critical note: L. ] cor pro min
a1
Line number 20
Critical note: kvieskite, ] cor pri k pro v
a1
Line number 31
Physical note: [1r] //
a1
Line number 40
Critical note: Griniaus ] cor pro griniaus, cor G pro min
a1
Line number 44
Critical note: kiek ] cor pri k pro j
a1
Line number 53
Critical note: jis ] cor pro vid is
a3
Line number 58
Note: 20 dol[erių].
a1
Line number 61
Critical note: Padarykite ] cor P pro B
a3
Line number 65
Note: Ernestas Galvanauskas (1882–1967), politikas, diplomatas. 1922-02–1924-06 Lietuvos ministras pirmininkas, 1922-11–1924-06 užsienio reikalų ministras.
a1
Line number 65
Critical note: 1 kart ] p vid ex err om į
a1
Line number 70
Critical note: Jis dukart kreipės į Galvanauską ir 1 kart į Grinių prašydamas darbo ir jie nei vienas jam nieko neatsakė! ] add vert p text in fin fol
a1
Line number 70
Physical note: [1v] //
a3
Line number 70
Note: Prierašas, vertikaliai pridėtas po laiško tekstu, antroje lapo pusėje, kairiajame pakraštyje.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_08_23_iki_vk_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_08_23_iki_vk_1v.jpgX (Close panel)
image