Vandai Daugirdaitei, 1923-09-04

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1923-09-04

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 665. Laiškas. Be pilnos datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal po 1923-08-15 laišką (galimybės Vandai Daugirdaitei studijuoti įvairiuose Vokietijos universitetuose), Vandos Sruogienės pastabą („1923 m. po vasaros semestro / Iš Miuncheno – į Būgius“), turinį (iki 1923-09-08: „Tik dabar tokios gražios rudens dienos. Rugsėjo 8 dieną – Jurbarkas, ketveri metai, Vanduk, ar tu žinai?“), kalendorių („Antradienis“ – 1923-09-04). Rašyta 17,4 × 19,0 cm dvigubo, gelstelėjusio, lygaus, smulkiai liniuoto, laiškinio popieriaus lape (1r, 1v–2r) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus, lankstymo į dvi dalis žymės. Dėmėta. Yra įplyšimų. Be voko. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 306–307. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-09-04: Genetinis
  • Witness a2: 1923-09-04: Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-09-04: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-09-04, l. 1r, 1v–2r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_09_04_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste autoriaus taisyta vieta pakomentuojama pažyma c („critical note“), o lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Mielas Vandukai,
1
Mielas Vandukai,
2
Koks kvailas reikalas –
e į
c
Critical note: į ] cor pro vid e
į
Erlangeną
Erlangeną
n
Note: Erlangeno Friedricho Alexanderio universitetas, antras pagal dydį universitetas Bavarijoje (po Miuncheno universiteto).
tavęs
3
nepriėmė
nepriėmė
del
dėl
bū
bu
stokos! Toks jau
4
durnas daiktas! Matyt, universitetas buvo
5
pasiryžęs priimti, tiktai miesto taryba
6
nesutiko tavęs įsileisti gyventi! Erlangene
7
šiuo tarpu aš neturiu nieko
pažįstamo,
pažįstamo
8
ir nežinau,
k ar
c
Critical note: ar ] cor pro vid k, cor a pro vid k
ar
kas bebūtų galima padaryti.
9
Tiesa, Erlangenas labai mažas miesčiu-
10
kas – gal ten ir iš tikrųjų
nėra
nėra,
kur gyventi.
11
Bet jeigu Erlangeno
Universitetas
universitetas
del
dėl
12
dokumentų buvo pasiryžęs priimti,
13
tai gal vietoj
jo,
jo
priims į
Würzburgą.
Würzburgą.
n
Note: Würzburgo Julijaus Maksimiliano universitetas.
14
Ten miesčiukas
ir gi
irgi
nedidelis, bet
15
už Erlangeną vis tiktai didesnis.
16
Würzburge net gal geriau būtų. Ten ir
17
lietuvių yra (Ozelis ir dar kokie tai
18
du). Ar tu dar iš niekur daugiau
19
negavai atsako? Aš bijau pagalvoti,
20
kas reikėtų daryti, jei niekur šį semestrą
21
nepriimtų?! Dabar Vokietijoj gyvenimas
22
toks sunkus ir iširęs, kad vokiečiai
23
patys nežino, ko jie
nori,
nori
ir ką jie daro.
24
Kas dieną vis iškerta kokį siurprizą, kuris
25
ir erzina, ir laiką atima, ir dirbti
26
trūkdo.
trukdo.
Bet visgi gal kur nors
priims!
p
Physical note: [1r] //
priims!

Facsimile Image Placeholder

27
Mano dalykai pamažėli stumiasi prie-
28
kyn.
kin.
Mokinuos. Šį mėnesį vis tik tikiuos
29
gramatiką
sugromoluot,
sugromuluot,
o daugiau –
30
aš nieko nebijau.
S Pasiunčiau
c
Critical note: Pasiunčiau ] cor P pro vid S
Pasiunčiau
profesoriui
31
savo
knygą,
knygą,
n
Note: Balys Sruoga slavistikos profesoriui Erichui Bernekeriui įteikė savo poezijos knygą Dievų takais, išleistą 1923 m. Klaipėdoje. Toliau minimas Ericho Bernekerio laiškas Baliui Sruogai neišliko.
tai jis man atrašė laišką,
32
kuriame prirašė visokių meilės žodžių,
33
kad net man pačiam nemalonu
34
skaityti. Bet tarp
kitko
kitko,
jis pataria
35
mano disertaciją įteikti fakultetui
36
spalio 16 dieną. Vadinas, nuo
dis dienos
c
Critical note: dienos ] cor pro dis, cor e pro s
dienos
diser-
37
tacijos įteikimo kvotimai tektų laikyti
38
už 4–6
sąvaičių.
savaičių.
Gal iš tikro rizikuoti
39
atlikti reikalą dar prieš Kalėdas.
40
Pažiurėsiu,
Pažiūrėsiu,
kaip toliau dalykai eis. Gal
41
ir pabandysiu prieš Kalėdas. Reikės
42
dar asmeniškai su profesoriu
43
pasikalbėti. O išlaikysiu kvotimus –
44
tuomet, Vandukai,
a – ?
a?
45
Tik dabar tokios
grąžios
gražios
rudens
46
dienos. Rugsėjo 8 dieną – Jurbarkas,
47
ketveri metai, Vanduk, ar tu žinai?
48
Ir Vilijos, ir
Nemumo Nemuno
c
Critical note: Nemuno ] cor pro Nemumo, cor n pro sec m
Nemuno
pakrantės –
49
sapnai,
svajonės
svajonės,
tikrenybė – toli –
50
toli – – – Saulė tokia giedri, gal
51
paskutinės tokios gražios dienos,
52
o aš sėdžiu – skaitliuoju
formu-
p
Physical note: [1v] //
formu-

Facsimile Image Placeholder

53
las, kurios man reikalingos tiktai
54
1 1/2 valandos kvotimui, apie kurias
55
paskui supratimo vėl neturėsiu.
56
Kokiu mielu noru sudeginčiau
57
visas gramatikas pasauly, by tik
58
eiti į
Saulė,
Saulę,
pilna
krutine
krūtine
pakvė-
59
puoti, atsikvėpti, pasikelti!..
60
Sėdžiu dabar seminare. Niekur
61
nei gyvos
dušios,
dūšios,
tik toli kažkur
62
gatvė bilda, o saulė lenda pro
63
langą. Ir mano galvoj vietoj
64
formulų ir
skė
sche
– tolimas Jurbarkas,
65
mėlyni laukai,
Nemūno
Nemuno
vilnys –
66
ir tylios, tylios dienos!
67
Ne, šiandie aš nebegaliu mokinties.
68
Eisiu į Saulužę, į pievelę – – –
69
Bet, Vandukėli, man rašyk – aš jau
70
taip senai nuo tavęs beturėjau.
71
O aš
visą
visa
darysiu, kad tik
72
greičiau baigti – ir būti su tavim.
73
Bučiuoju
Bučiuoju.
74
Tavo Bal
75
Antradienis
p
Physical note: [2r] //
Antradienis
Antradienis.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas Vandukai,
1
Mielas Vandukai,
2
Koks kvailas reikalas –
e į
c
Critical note: į ] cor pro vid e
į
Erlangeną
Erlangeną
n
Note: Erlangeno Friedricho Alexanderio universitetas, antras pagal dydį universitetas Bavarijoje (po Miuncheno universiteto).
tavęs
3
nepriėmė
nepriėmė
del
dėl
bū
bu
stokos! Toks jau
4
durnas daiktas! Matyt, universitetas buvo
5
pasiryžęs priimti, tiktai miesto taryba
6
nesutiko tavęs įsileisti gyventi! Erlangene
7
šiuo tarpu aš neturiu nieko
pažįstamo,
pažįstamo
8
ir nežinau,
k ar
c
Critical note: ar ] cor pro vid k, cor a pro vid k
ar
kas bebūtų galima padaryti.
9
Tiesa, Erlangenas labai mažas miesčiu-
10
kas – gal ten ir iš tikrųjų
nėra
nėra,
kur gyventi.
11
Bet jeigu Erlangeno
Universitetas
universitetas
del
dėl
12
dokumentų buvo pasiryžęs priimti,
13
tai gal vietoj
jo,
jo
priims į
Würzburgą.
Würzburgą.
n
Note: Würzburgo Julijaus Maksimiliano universitetas.
14
Ten miesčiukas
ir gi
irgi
nedidelis, bet
15
už Erlangeną vis tiktai didesnis.
16
Würzburge net gal geriau būtų. Ten ir
17
lietuvių yra (Ozelis ir dar kokie tai
18
du). Ar tu dar iš niekur daugiau
19
negavai atsako? Aš bijau pagalvoti,
20
kas reikėtų daryti, jei niekur šį semestrą
21
nepriimtų?! Dabar Vokietijoj gyvenimas
22
toks sunkus ir iširęs, kad vokiečiai
23
patys nežino, ko jie
nori,
nori
ir ką jie daro.
24
Kas dieną vis iškerta kokį siurprizą, kuris
25
ir erzina, ir laiką atima, ir dirbti
26
trūkdo.
trukdo.
Bet visgi gal kur nors
priims!
p
Physical note: [1r] //
priims!

Facsimile Image Placeholder

27
Mano dalykai pamažėli stumiasi prie-
28
kyn.
kin.
Mokinuos. Šį mėnesį vis tik tikiuos
29
gramatiką
sugromoluot,
sugromuluot,
o daugiau –
30
aš nieko nebijau.
S Pasiunčiau
c
Critical note: Pasiunčiau ] cor P pro vid S
Pasiunčiau
profesoriui
31
savo
knygą,
knygą,
n
Note: Balys Sruoga slavistikos profesoriui Erichui Bernekeriui įteikė savo poezijos knygą Dievų takais, išleistą 1923 m. Klaipėdoje. Toliau minimas Ericho Bernekerio laiškas Baliui Sruogai neišliko.
tai jis man atrašė laišką,
32
kuriame prirašė visokių meilės žodžių,
33
kad net man pačiam nemalonu
34
skaityti. Bet tarp
kitko
kitko,
jis pataria
35
mano disertaciją įteikti fakultetui
36
spalio 16 dieną. Vadinas, nuo
dis dienos
c
Critical note: dienos ] cor pro dis, cor e pro s
dienos
diser-
37
tacijos įteikimo kvotimai tektų laikyti
38
už 4–6
sąvaičių.
savaičių.
Gal iš tikro rizikuoti
39
atlikti reikalą dar prieš Kalėdas.
40
Pažiurėsiu,
Pažiūrėsiu,
kaip toliau dalykai eis. Gal
41
ir pabandysiu prieš Kalėdas. Reikės
42
dar asmeniškai su profesoriu
43
pasikalbėti. O išlaikysiu kvotimus –
44
tuomet, Vandukai,
a – ?
a?
45
Tik dabar tokios
grąžios
gražios
rudens
46
dienos. Rugsėjo 8 dieną – Jurbarkas,
47
ketveri metai, Vanduk, ar tu žinai?
48
Ir Vilijos, ir
Nemumo Nemuno
c
Critical note: Nemuno ] cor pro Nemumo, cor n pro sec m
Nemuno
pakrantės –
49
sapnai,
svajonės
svajonės,
tikrenybė – toli –
50
toli – – – Saulė tokia giedri, gal
51
paskutinės tokios gražios dienos,
52
o aš sėdžiu – skaitliuoju
formu-
p
Physical note: [1v] //
formu-

Facsimile Image Placeholder

53
las, kurios man reikalingos tiktai
54
1 1/2 valandos kvotimui, apie kurias
55
paskui supratimo vėl neturėsiu.
56
Kokiu mielu noru sudeginčiau
57
visas gramatikas pasauly, by tik
58
eiti į
Saulė,
Saulę,
pilna
krutine
krūtine
pakvė-
59
puoti, atsikvėpti, pasikelti!..
60
Sėdžiu dabar seminare. Niekur
61
nei gyvos
dušios,
dūšios,
tik toli kažkur
62
gatvė bilda, o saulė lenda pro
63
langą. Ir mano galvoj vietoj
64
formulų ir
skė
sche
– tolimas Jurbarkas,
65
mėlyni laukai,
Nemūno
Nemuno
vilnys –
66
ir tylios, tylios dienos!
67
Ne, šiandie aš nebegaliu mokinties.
68
Eisiu į Saulužę, į pievelę – – –
69
Bet, Vandukėli, man rašyk – aš jau
70
taip senai nuo tavęs beturėjau.
71
O aš
visą
visa
darysiu, kad tik
72
greičiau baigti – ir būti su tavim.
73
Bučiuoju
Bučiuoju.
74
Tavo Bal
75
Antradienis
p
Physical note: [2r] //
Antradienis
Antradienis.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas Vandukai,
1
Mielas Vandukai,
2
Koks kvailas reikalas –
e į
c
Critical note: į ] cor pro vid e
į
Erlangeną
Erlangeną
n
Note: Erlangeno Friedricho Alexanderio universitetas, antras pagal dydį universitetas Bavarijoje (po Miuncheno universiteto).
tavęs
3
nepriėmė
nepriėmė
del
dėl
bū
bu
stokos! Toks jau
4
durnas daiktas! Matyt, universitetas buvo
5
pasiryžęs priimti, tiktai miesto taryba
6
nesutiko tavęs įsileisti gyventi! Erlangene
7
šiuo tarpu aš neturiu nieko
pažįstamo,
pažįstamo
8
ir nežinau,
k ar
c
Critical note: ar ] cor pro vid k, cor a pro vid k
ar
kas bebūtų galima padaryti.
9
Tiesa, Erlangenas labai mažas miesčiu-
10
kas – gal ten ir iš tikrųjų
nėra
nėra,
kur gyventi.
11
Bet jeigu Erlangeno
Universitetas
universitetas
del
dėl
12
dokumentų buvo pasiryžęs priimti,
13
tai gal vietoj
jo,
jo
priims į
Würzburgą.
Würzburgą.
n
Note: Würzburgo Julijaus Maksimiliano universitetas.
14
Ten miesčiukas
ir gi
irgi
nedidelis, bet
15
už Erlangeną vis tiktai didesnis.
16
Würzburge net gal geriau būtų. Ten ir
17
lietuvių yra (Ozelis ir dar kokie tai
18
du). Ar tu dar iš niekur daugiau
19
negavai atsako? Aš bijau pagalvoti,
20
kas reikėtų daryti, jei niekur šį semestrą
21
nepriimtų?! Dabar Vokietijoj gyvenimas
22
toks sunkus ir iširęs, kad vokiečiai
23
patys nežino, ko jie
nori,
nori
ir ką jie daro.
24
Kas dieną vis iškerta kokį siurprizą, kuris
25
ir erzina, ir laiką atima, ir dirbti
26
trūkdo.
trukdo.
Bet visgi gal kur nors
priims!
p
Physical note: [1r] //
priims!

Facsimile Image Placeholder

27
Mano dalykai pamažėli stumiasi prie-
28
kyn.
kin.
Mokinuos. Šį mėnesį vis tik tikiuos
29
gramatiką
sugromoluot,
sugromuluot,
o daugiau –
30
aš nieko nebijau.
S Pasiunčiau
c
Critical note: Pasiunčiau ] cor P pro vid S
Pasiunčiau
profesoriui
31
savo
knygą,
knygą,
n
Note: Balys Sruoga slavistikos profesoriui Erichui Bernekeriui įteikė savo poezijos knygą Dievų takais, išleistą 1923 m. Klaipėdoje. Toliau minimas Ericho Bernekerio laiškas Baliui Sruogai neišliko.
tai jis man atrašė laišką,
32
kuriame prirašė visokių meilės žodžių,
33
kad net man pačiam nemalonu
34
skaityti. Bet tarp
kitko
kitko,
jis pataria
35
mano disertaciją įteikti fakultetui
36
spalio 16 dieną. Vadinas, nuo
dis dienos
c
Critical note: dienos ] cor pro dis, cor e pro s
dienos
diser-
37
tacijos įteikimo kvotimai tektų laikyti
38
už 4–6
sąvaičių.
savaičių.
Gal iš tikro rizikuoti
39
atlikti reikalą dar prieš Kalėdas.
40
Pažiurėsiu,
Pažiūrėsiu,
kaip toliau dalykai eis. Gal
41
ir pabandysiu prieš Kalėdas. Reikės
42
dar asmeniškai su profesoriu
43
pasikalbėti. O išlaikysiu kvotimus –
44
tuomet, Vandukai,
a – ?
a?
45
Tik dabar tokios
grąžios
gražios
rudens
46
dienos. Rugsėjo 8 dieną – Jurbarkas,
47
ketveri metai, Vanduk, ar tu žinai?
48
Ir Vilijos, ir
Nemumo Nemuno
c
Critical note: Nemuno ] cor pro Nemumo, cor n pro sec m
Nemuno
pakrantės –
49
sapnai,
svajonės
svajonės,
tikrenybė – toli –
50
toli – – – Saulė tokia giedri, gal
51
paskutinės tokios gražios dienos,
52
o aš sėdžiu – skaitliuoju
formu-
p
Physical note: [1v] //
formu-

Facsimile Image Placeholder

53
las, kurios man reikalingos tiktai
54
1 1/2 valandos kvotimui, apie kurias
55
paskui supratimo vėl neturėsiu.
56
Kokiu mielu noru sudeginčiau
57
visas gramatikas pasauly, by tik
58
eiti į
Saulė,
Saulę,
pilna
krutine
krūtine
pakvė-
59
puoti, atsikvėpti, pasikelti!..
60
Sėdžiu dabar seminare. Niekur
61
nei gyvos
dušios,
dūšios,
tik toli kažkur
62
gatvė bilda, o saulė lenda pro
63
langą. Ir mano galvoj vietoj
64
formulų ir
skė
sche
– tolimas Jurbarkas,
65
mėlyni laukai,
Nemūno
Nemuno
vilnys –
66
ir tylios, tylios dienos!
67
Ne, šiandie aš nebegaliu mokinties.
68
Eisiu į Saulužę, į pievelę – – –
69
Bet, Vandukėli, man rašyk – aš jau
70
taip senai nuo tavęs beturėjau.
71
O aš
visą
visa
darysiu, kad tik
72
greičiau baigti – ir būti su tavim.
73
Bučiuoju
Bučiuoju.
74
Tavo Bal
75
Antradienis
p
Physical note: [2r] //
Antradienis
Antradienis.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 2
Critical note: į ] cor pro vid e
a3
Line number 2
Note: Erlangeno Friedricho Alexanderio universitetas, antras pagal dydį universitetas Bavarijoje (po Miuncheno universiteto).
a1
Line number 8
Critical note: ar ] cor pro vid k, cor a pro vid k
a3
Line number 13
Note: Würzburgo Julijaus Maksimiliano universitetas.
a1
Line number 26
Physical note: [1r] //
a1
Line number 30
Critical note: Pasiunčiau ] cor P pro vid S
a3
Line number 31
Note: Balys Sruoga slavistikos profesoriui Erichui Bernekeriui įteikė savo poezijos knygą Dievų takais, išleistą 1923 m. Klaipėdoje. Toliau minimas Ericho Bernekerio laiškas Baliui Sruogai neišliko.
a1
Line number 36
Critical note: dienos ] cor pro dis, cor e pro s
a1
Line number 48
Critical note: Nemuno ] cor pro Nemumo, cor n pro sec m
a1
Line number 52
Physical note: [1v] //
a1
Line number 75
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_09_04_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_09_04_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_09_04_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1923_09_04_vd_2v.jpgX (Close panel)
image