Vandai Daugirdaitei, iki 1923-10-16

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, iki 1923-10-16

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 489. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį („O aš visa savaitė kamuojuos su disertacija, vokiečių kalba perrašinėdamas. Vis tik gana sunkiai eina. Gal šią savaitę pabaigsiu perrašinėti ir apie 16 įteiksiu dekanatui…“), Vandos Sruogienės pastabą („1923 m. prieš spalių 17 d. / Iš Miuncheno – į Būgius“). Rašyta 14,2 × 22,6 cm gelstelėjusio, pailgais langeliais, laiškinio popieriaus dvigubame lape (1r, 1v–2r) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus, lankstymo į dvi dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka. Be voko. Ištepta. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 311–312 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, l. 34–35, KC PENN, l. 40–41 (Vandos Sruogienės mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1923-10-16: Genetinis
  • Witness a2: iki 1923-10-16: Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1923-10-16: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, iki 1923-10-16, l. 1r, 1v–2r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_10_16_iki_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas juxta bylos aplanke sample BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Mielas Vanduk!
1
Mielas Vanduk!
2
Vakar
gavau
gavau
tavo trumpą-mažą
liudną
liūdną
3
atvirutę. Ačiū tau.
4
Drauge gavau atvirutę ir iš
Kazio.
Kazio.
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis. Jis, gaudamas stipendiją, 1921–1923 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
5
Jam kažkas pasakęs, kad mano
''reikalai
reikalai
6
eina
blogai''
blogai,
tai yra, kad aš neturiu pinigų,
7
tai jis nutarė mane kas mėnesį
''šelpti'',
šelpti
8
ir dabar per
Juozą
Juozą
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, teisininkas, diplomatas. 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje.
siuntė 5 dol., tik Juo-
9
zui nepasakydamas, kuriuo tikslu. O
10
pas Juozą jie užkliuvo kiek,
o ir
c
Critical note: ir ] cor pro o
ir
aš pa-
11
rašiau, kad nebesiųstų. Tik mane la-
12
bai sujaudino Kazio pasielgimas.
13
Kelius mėnesius nei aš jam, nei jis
14
man nerašė, o dabar staiga nutarė
15
mane šelpti! Bet pas mane dabar
16
kaip tik nėra finansinio krizio,
17
anaiptol, šiuo
Tarpu
tarpu
Turiu
turiu
pi-
18
nigų pakankamai. Tai tik parašiau
19
jam
laišką,
laišką
ir neiškenčiau ne-
20
pasakęs apie mūsų planą, kvies-
21
damas jį dalyvauti
''iškilmėj''
iškilmėj
22
ar nepyksi,
Vandukai?
Vandukai?
n
Note: „Iškilme“ vadinamos 1923-03-22 planuojamos vestuvės.
Vis tiktai
23
jis nėra blogas
žmogus,
žmogus
ir gal iš visų
24
mano brolių –
geriausias.
p
Physical note: [1r] //
geriausias.

Facsimile Image Placeholder

25
Jį priėmė į
Würtzburgą.
Würzburgą.
Jeigu
26
priims į
Kieli
Kielį
– tai važiuos ten, o jei
27
ne – tai į
Wützburgą Würtzburgą ,
c
Critical note: Würzburgą ] a c vid ex err Wützburgą, p c ins r
Würtzburgą,
Würzburgą,
vadinas
vadinas,
ir jis
28
bus
Bavarijoj.
Bavarijoj.
n
Note: Kazimieras Sruoga nebuvo priimtas į Würzburgo ir Kielio universitetus, jis 1925 m. baigė Sankt Galleno prekybos institutą Šveicarijoje.
29
O šiandie aš jau parašiau laišką
30
Šimkui
Šimkui
n
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1923 m. Klaipėdos muzikos mokyklos įkūrėjas, direktorius.
Balio Sruogos laiškas Stasiui Šimkui neišliko, tačiau Balys Sruoga Vandai Daugirdaitei papasakojo laiško turinį: „Bet vakar gavau vakare Šimkaus laišką, kuriuo neiškenčiu tau nepasiuntęs. Aš taip apsidžiaugiau tuo laišku! Vis tiktai, Vanduk, Šimkus geras žmogus, tik reikia mokėti jis suprasti ir jam daug kas atleisti.
Ką jis gale rašo „Tavo kitokios rūšies nusistatymas“ – tai čia liečia mus abu. Aš jam rašiau, kad į Klaipėdą norim atvažiuoti mes du, tavo vardo neminėjau, tik parašiau, kad jis turbūt žino, su kuo. Todėl jis gi tokiuo bendru pasakymu atsako. Bet, Vanduk, juk mes turėsim tąjį, anot Šimkaus, „kregždžių lizdą“. Nežinau, kaip jis tau patiks, bet aš gražesnio ir tinkamesnio buto mums ir norėt nenorėjau. Keturi kambariukai, stiklinis balkonas – vienoj pusėj marės, kitoj – miškas, palangėj – kiparisai, o ten už miško – jūra – jūra – jūra plati.
Tu klausei apie tą butą – ar ten yra kas. Šiuo tarpu – nežinau. Baldų, jeigu ir yra, tai labai, labai nedaug. Bet vis kaip nors įsitaisysim. Po trupučiuką. Matai, Klaipėdoj yra toksai Adomas Brakas. Jis yra baldų fabriko savininkas, manau, ar išmokėjimui gausim, ar pasiskolinsim. Jis mano pažįstamas, o ir žmogus labai geras. Man tai ne tiek jau labai rūpi, kiek rūpėjo šis butas gauti. Aš manau, kad mums tenai bus gerai ir kad mes galėsim gerai įsitaisyti ir gyventi gražiai – ir dirbti – ir dainuoti. Aš labai, labai džiaugiuos – o tu, Vandukėli?“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-10-17, in: LLTI BR, f. 53, b. 490, l. 1r–v, 2r).
į
Klaipėdą,
Klaipėdą
apie mano
31
visus planus ir sumanymą gyventi
32
Klaipėdoj. Prašiau, kad jis mano
33
vardu pasikalbėtų su
Žiliu
Žiliu
n
Note: Jonas Žilius-Jonila (1870–1932), rašytojas, vertėjas, Lietuvos atstovas Klaipėdoje.
del
dėl
34
būto.
buto.
Jeigu kartais pas
žilių Žilių
c
Critical note: Žilių ] cor pro žilių, cor Ž pro min
Žilių
ne-
35
būtų galima, tai kad pasiklausi-
36
ne
nė
šiaip
Sandkruge
Sandkruge
n
Note: Sandkrug – taip iki 1945 m. vadinta Smiltynė, Klaipėdos miesto dalis Kuršių nerijos šiaurinėje dalyje, į pietus nuo Kopgalio.
po
Vilas
vilas
37
kaip tik tame rajone aš norėčiau
38
gyventi. Ir parašiau, kad mes
39
busim
būsim
abu kartu. Aš manau,
40
kad jis padarys visa, kad
41
palengvint mums apsi-
42
gyventi Klaipėdoj. Ar gerai,
43
Vandukai, ar tu nepyksi?
44
Vis tik Klaipėdoj būtų visų
45
geriausia vietelė turėti – ir
46
ramu, ir dirbti galima. Tu
47
nepyk, kad aš Šimkui rašiau.
48
Man patogiau buvo jam rašyti,
49
o ne pačiam Žiliui. Jei
bus
p
Physical note: [1v] //
bus

Facsimile Image Placeholder

50
galima, Šimkus ir pasikalbės,
51
ir
„suderės“
„suderės“,
ir viską sutvarkys.
52
Ar gerai?
53
Pereitą
sąvaitę
savaitę
pasiunčiau tau
54
Romain
Rolland
Rollandą
n
Note: Romain Rolland (1866–1944). Minimas prancūzų rašytojo romanas Kola Brenjonas (Colas Breugnon, 1919).
ir
Frace'o France'o
c
Critical note: France'o ] a c vid ex err Frace'o, p c ins n
France'o
France'o
n
Note: Anatole France (1844–1924), prancūzų rašytojas.
55
knygytę knygutę .
c
Critical note: knygutę ] cor pro knygytę, cor u pro sec y
knygutę.
knygutę.
n
Note: Balys Sruoga išvertė keletą fragmentų iš knygos Anatole France, Le Jardin d'Epicure, Paris: Calmann et Levy, 1921, žr. Anatolis Fransas, „Iš Epikūro darželio“, in: Balys Sruoga, Raštai: t. 5II: Vertimai, parengė Algis Samulionis, redagavo Rimas Žilinskas, Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 555–559.
Vanda Daugirdaitė Balio Sruogos pasiūlytų prancūzų rašytojų kūrinių nevertė.
56
O aš visa
savaite
savaitė
kamuojuos
57
su disertacija, vokiečių kalba
58
perrašinėdamas. Vis tik gana
59
sunkiai eina. Gal šią savaitę
60
pabaigsiu perrašinėti ir apie
61
16 įteiksiu dekanatui, ir paskui
62
paskirs jau man kvotimų
63
dieną. Tik prieš Kalėdas lai-
64
kyti aš vis
ti tie tik
c
Critical note: tik ] cor pro tie, cor k pro e
tik
kiek bijau.
65
Tu
Tu,
Vanduk, nemanyk apie
66
mane
bloga,
bloga
ir atleisk, kad
67
aš kartais tau beprotiškus
68
laiškus rašau. Aš taip tavęs
69
pasiilgstu! O kaip
tu
c
Critical note: su ] vid ex err tu pro su
tu
su
savo tavo
c
Critical note: tavo ] cor pro savo, cor t pro s
tavo
70
atvažiavimu į Vokietiją?
71
Kartą minėjai, kad atvažiuosi?
72
Aš labai, labai laukiu.
73
Vandukėli mano!
74
Bučiuoju
Bučiuoju.
75
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [2r] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas Vanduk!
1
Mielas Vanduk!
2
Vakar
gavau
gavau
tavo trumpą-mažą
liudną
liūdną
3
atvirutę. Ačiū tau.
4
Drauge gavau atvirutę ir iš
Kazio.
Kazio.
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis. Jis, gaudamas stipendiją, 1921–1923 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
5
Jam kažkas pasakęs, kad mano
''reikalai
reikalai
6
eina
blogai''
blogai,
tai yra, kad aš neturiu pinigų,
7
tai jis nutarė mane kas mėnesį
''šelpti'',
šelpti
8
ir dabar per
Juozą
Juozą
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, teisininkas, diplomatas. 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje.
siuntė 5 dol., tik Juo-
9
zui nepasakydamas, kuriuo tikslu. O
10
pas Juozą jie užkliuvo kiek,
o ir
c
Critical note: ir ] cor pro o
ir
aš pa-
11
rašiau, kad nebesiųstų. Tik mane la-
12
bai sujaudino Kazio pasielgimas.
13
Kelius mėnesius nei aš jam, nei jis
14
man nerašė, o dabar staiga nutarė
15
mane šelpti! Bet pas mane dabar
16
kaip tik nėra finansinio krizio,
17
anaiptol, šiuo
Tarpu
tarpu
Turiu
turiu
pi-
18
nigų pakankamai. Tai tik parašiau
19
jam
laišką,
laišką
ir neiškenčiau ne-
20
pasakęs apie mūsų planą, kvies-
21
damas jį dalyvauti
''iškilmėj''
iškilmėj
22
ar nepyksi,
Vandukai?
Vandukai?
n
Note: „Iškilme“ vadinamos 1923-03-22 planuojamos vestuvės.
Vis tiktai
23
jis nėra blogas
žmogus,
žmogus
ir gal iš visų
24
mano brolių –
geriausias.
p
Physical note: [1r] //
geriausias.

Facsimile Image Placeholder

25
Jį priėmė į
Würtzburgą.
Würzburgą.
Jeigu
26
priims į
Kieli
Kielį
– tai važiuos ten, o jei
27
ne – tai į
Wützburgą Würtzburgą ,
c
Critical note: Würzburgą ] a c vid ex err Wützburgą, p c ins r
Würtzburgą,
Würzburgą,
vadinas
vadinas,
ir jis
28
bus
Bavarijoj.
Bavarijoj.
n
Note: Kazimieras Sruoga nebuvo priimtas į Würzburgo ir Kielio universitetus, jis 1925 m. baigė Sankt Galleno prekybos institutą Šveicarijoje.
29
O šiandie aš jau parašiau laišką
30
Šimkui
Šimkui
n
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1923 m. Klaipėdos muzikos mokyklos įkūrėjas, direktorius.
Balio Sruogos laiškas Stasiui Šimkui neišliko, tačiau Balys Sruoga Vandai Daugirdaitei papasakojo laiško turinį: „Bet vakar gavau vakare Šimkaus laišką, kuriuo neiškenčiu tau nepasiuntęs. Aš taip apsidžiaugiau tuo laišku! Vis tiktai, Vanduk, Šimkus geras žmogus, tik reikia mokėti jis suprasti ir jam daug kas atleisti.
Ką jis gale rašo „Tavo kitokios rūšies nusistatymas“ – tai čia liečia mus abu. Aš jam rašiau, kad į Klaipėdą norim atvažiuoti mes du, tavo vardo neminėjau, tik parašiau, kad jis turbūt žino, su kuo. Todėl jis gi tokiuo bendru pasakymu atsako. Bet, Vanduk, juk mes turėsim tąjį, anot Šimkaus, „kregždžių lizdą“. Nežinau, kaip jis tau patiks, bet aš gražesnio ir tinkamesnio buto mums ir norėt nenorėjau. Keturi kambariukai, stiklinis balkonas – vienoj pusėj marės, kitoj – miškas, palangėj – kiparisai, o ten už miško – jūra – jūra – jūra plati.
Tu klausei apie tą butą – ar ten yra kas. Šiuo tarpu – nežinau. Baldų, jeigu ir yra, tai labai, labai nedaug. Bet vis kaip nors įsitaisysim. Po trupučiuką. Matai, Klaipėdoj yra toksai Adomas Brakas. Jis yra baldų fabriko savininkas, manau, ar išmokėjimui gausim, ar pasiskolinsim. Jis mano pažįstamas, o ir žmogus labai geras. Man tai ne tiek jau labai rūpi, kiek rūpėjo šis butas gauti. Aš manau, kad mums tenai bus gerai ir kad mes galėsim gerai įsitaisyti ir gyventi gražiai – ir dirbti – ir dainuoti. Aš labai, labai džiaugiuos – o tu, Vandukėli?“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-10-17, in: LLTI BR, f. 53, b. 490, l. 1r–v, 2r).
į
Klaipėdą,
Klaipėdą
apie mano
31
visus planus ir sumanymą gyventi
32
Klaipėdoj. Prašiau, kad jis mano
33
vardu pasikalbėtų su
Žiliu
Žiliu
n
Note: Jonas Žilius-Jonila (1870–1932), rašytojas, vertėjas, Lietuvos atstovas Klaipėdoje.
del
dėl
34
būto.
buto.
Jeigu kartais pas
žilių Žilių
c
Critical note: Žilių ] cor pro žilių, cor Ž pro min
Žilių
ne-
35
būtų galima, tai kad pasiklausi-
36
ne
nė
šiaip
Sandkruge
Sandkruge
n
Note: Sandkrug – taip iki 1945 m. vadinta Smiltynė, Klaipėdos miesto dalis Kuršių nerijos šiaurinėje dalyje, į pietus nuo Kopgalio.
po
Vilas
vilas
37
kaip tik tame rajone aš norėčiau
38
gyventi. Ir parašiau, kad mes
39
busim
būsim
abu kartu. Aš manau,
40
kad jis padarys visa, kad
41
palengvint mums apsi-
42
gyventi Klaipėdoj. Ar gerai,
43
Vandukai, ar tu nepyksi?
44
Vis tik Klaipėdoj būtų visų
45
geriausia vietelė turėti – ir
46
ramu, ir dirbti galima. Tu
47
nepyk, kad aš Šimkui rašiau.
48
Man patogiau buvo jam rašyti,
49
o ne pačiam Žiliui. Jei
bus
p
Physical note: [1v] //
bus

Facsimile Image Placeholder

50
galima, Šimkus ir pasikalbės,
51
ir
„suderės“
„suderės“,
ir viską sutvarkys.
52
Ar gerai?
53
Pereitą
sąvaitę
savaitę
pasiunčiau tau
54
Romain
Rolland
Rollandą
n
Note: Romain Rolland (1866–1944). Minimas prancūzų rašytojo romanas Kola Brenjonas (Colas Breugnon, 1919).
ir
Frace'o France'o
c
Critical note: France'o ] a c vid ex err Frace'o, p c ins n
France'o
France'o
n
Note: Anatole France (1844–1924), prancūzų rašytojas.
55
knygytę knygutę .
c
Critical note: knygutę ] cor pro knygytę, cor u pro sec y
knygutę.
knygutę.
n
Note: Balys Sruoga išvertė keletą fragmentų iš knygos Anatole France, Le Jardin d'Epicure, Paris: Calmann et Levy, 1921, žr. Anatolis Fransas, „Iš Epikūro darželio“, in: Balys Sruoga, Raštai: t. 5II: Vertimai, parengė Algis Samulionis, redagavo Rimas Žilinskas, Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 555–559.
Vanda Daugirdaitė Balio Sruogos pasiūlytų prancūzų rašytojų kūrinių nevertė.
56
O aš visa
savaite
savaitė
kamuojuos
57
su disertacija, vokiečių kalba
58
perrašinėdamas. Vis tik gana
59
sunkiai eina. Gal šią savaitę
60
pabaigsiu perrašinėti ir apie
61
16 įteiksiu dekanatui, ir paskui
62
paskirs jau man kvotimų
63
dieną. Tik prieš Kalėdas lai-
64
kyti aš vis
ti tie tik
c
Critical note: tik ] cor pro tie, cor k pro e
tik
kiek bijau.
65
Tu
Tu,
Vanduk, nemanyk apie
66
mane
bloga,
bloga
ir atleisk, kad
67
aš kartais tau beprotiškus
68
laiškus rašau. Aš taip tavęs
69
pasiilgstu! O kaip
tu
c
Critical note: su ] vid ex err tu pro su
tu
su
savo tavo
c
Critical note: tavo ] cor pro savo, cor t pro s
tavo
70
atvažiavimu į Vokietiją?
71
Kartą minėjai, kad atvažiuosi?
72
Aš labai, labai laukiu.
73
Vandukėli mano!
74
Bučiuoju
Bučiuoju.
75
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [2r] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas Vanduk!
1
Mielas Vanduk!
2
Vakar
gavau
gavau
tavo trumpą-mažą
liudną
liūdną
3
atvirutę. Ačiū tau.
4
Drauge gavau atvirutę ir iš
Kazio.
Kazio.
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis. Jis, gaudamas stipendiją, 1921–1923 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
5
Jam kažkas pasakęs, kad mano
''reikalai
reikalai
6
eina
blogai''
blogai,
tai yra, kad aš neturiu pinigų,
7
tai jis nutarė mane kas mėnesį
''šelpti'',
šelpti
8
ir dabar per
Juozą
Juozą
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, teisininkas, diplomatas. 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje.
siuntė 5 dol., tik Juo-
9
zui nepasakydamas, kuriuo tikslu. O
10
pas Juozą jie užkliuvo kiek,
o ir
c
Critical note: ir ] cor pro o
ir
aš pa-
11
rašiau, kad nebesiųstų. Tik mane la-
12
bai sujaudino Kazio pasielgimas.
13
Kelius mėnesius nei aš jam, nei jis
14
man nerašė, o dabar staiga nutarė
15
mane šelpti! Bet pas mane dabar
16
kaip tik nėra finansinio krizio,
17
anaiptol, šiuo
Tarpu
tarpu
Turiu
turiu
pi-
18
nigų pakankamai. Tai tik parašiau
19
jam
laišką,
laišką
ir neiškenčiau ne-
20
pasakęs apie mūsų planą, kvies-
21
damas jį dalyvauti
''iškilmėj''
iškilmėj
22
ar nepyksi,
Vandukai?
Vandukai?
n
Note: „Iškilme“ vadinamos 1923-03-22 planuojamos vestuvės.
Vis tiktai
23
jis nėra blogas
žmogus,
žmogus
ir gal iš visų
24
mano brolių –
geriausias.
p
Physical note: [1r] //
geriausias.

Facsimile Image Placeholder

25
Jį priėmė į
Würtzburgą.
Würzburgą.
Jeigu
26
priims į
Kieli
Kielį
– tai važiuos ten, o jei
27
ne – tai į
Wützburgą Würtzburgą ,
c
Critical note: Würzburgą ] a c vid ex err Wützburgą, p c ins r
Würtzburgą,
Würzburgą,
vadinas
vadinas,
ir jis
28
bus
Bavarijoj.
Bavarijoj.
n
Note: Kazimieras Sruoga nebuvo priimtas į Würzburgo ir Kielio universitetus, jis 1925 m. baigė Sankt Galleno prekybos institutą Šveicarijoje.
29
O šiandie aš jau parašiau laišką
30
Šimkui
Šimkui
n
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1923 m. Klaipėdos muzikos mokyklos įkūrėjas, direktorius.
Balio Sruogos laiškas Stasiui Šimkui neišliko, tačiau Balys Sruoga Vandai Daugirdaitei papasakojo laiško turinį: „Bet vakar gavau vakare Šimkaus laišką, kuriuo neiškenčiu tau nepasiuntęs. Aš taip apsidžiaugiau tuo laišku! Vis tiktai, Vanduk, Šimkus geras žmogus, tik reikia mokėti jis suprasti ir jam daug kas atleisti.
Ką jis gale rašo „Tavo kitokios rūšies nusistatymas“ – tai čia liečia mus abu. Aš jam rašiau, kad į Klaipėdą norim atvažiuoti mes du, tavo vardo neminėjau, tik parašiau, kad jis turbūt žino, su kuo. Todėl jis gi tokiuo bendru pasakymu atsako. Bet, Vanduk, juk mes turėsim tąjį, anot Šimkaus, „kregždžių lizdą“. Nežinau, kaip jis tau patiks, bet aš gražesnio ir tinkamesnio buto mums ir norėt nenorėjau. Keturi kambariukai, stiklinis balkonas – vienoj pusėj marės, kitoj – miškas, palangėj – kiparisai, o ten už miško – jūra – jūra – jūra plati.
Tu klausei apie tą butą – ar ten yra kas. Šiuo tarpu – nežinau. Baldų, jeigu ir yra, tai labai, labai nedaug. Bet vis kaip nors įsitaisysim. Po trupučiuką. Matai, Klaipėdoj yra toksai Adomas Brakas. Jis yra baldų fabriko savininkas, manau, ar išmokėjimui gausim, ar pasiskolinsim. Jis mano pažįstamas, o ir žmogus labai geras. Man tai ne tiek jau labai rūpi, kiek rūpėjo šis butas gauti. Aš manau, kad mums tenai bus gerai ir kad mes galėsim gerai įsitaisyti ir gyventi gražiai – ir dirbti – ir dainuoti. Aš labai, labai džiaugiuos – o tu, Vandukėli?“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-10-17, in: LLTI BR, f. 53, b. 490, l. 1r–v, 2r).
į
Klaipėdą,
Klaipėdą
apie mano
31
visus planus ir sumanymą gyventi
32
Klaipėdoj. Prašiau, kad jis mano
33
vardu pasikalbėtų su
Žiliu
Žiliu
n
Note: Jonas Žilius-Jonila (1870–1932), rašytojas, vertėjas, Lietuvos atstovas Klaipėdoje.
del
dėl
34
būto.
buto.
Jeigu kartais pas
žilių Žilių
c
Critical note: Žilių ] cor pro žilių, cor Ž pro min
Žilių
ne-
35
būtų galima, tai kad pasiklausi-
36
ne
nė
šiaip
Sandkruge
Sandkruge
n
Note: Sandkrug – taip iki 1945 m. vadinta Smiltynė, Klaipėdos miesto dalis Kuršių nerijos šiaurinėje dalyje, į pietus nuo Kopgalio.
po
Vilas
vilas
37
kaip tik tame rajone aš norėčiau
38
gyventi. Ir parašiau, kad mes
39
busim
būsim
abu kartu. Aš manau,
40
kad jis padarys visa, kad
41
palengvint mums apsi-
42
gyventi Klaipėdoj. Ar gerai,
43
Vandukai, ar tu nepyksi?
44
Vis tik Klaipėdoj būtų visų
45
geriausia vietelė turėti – ir
46
ramu, ir dirbti galima. Tu
47
nepyk, kad aš Šimkui rašiau.
48
Man patogiau buvo jam rašyti,
49
o ne pačiam Žiliui. Jei
bus
p
Physical note: [1v] //
bus

Facsimile Image Placeholder

50
galima, Šimkus ir pasikalbės,
51
ir
„suderės“
„suderės“,
ir viską sutvarkys.
52
Ar gerai?
53
Pereitą
sąvaitę
savaitę
pasiunčiau tau
54
Romain
Rolland
Rollandą
n
Note: Romain Rolland (1866–1944). Minimas prancūzų rašytojo romanas Kola Brenjonas (Colas Breugnon, 1919).
ir
Frace'o France'o
c
Critical note: France'o ] a c vid ex err Frace'o, p c ins n
France'o
France'o
n
Note: Anatole France (1844–1924), prancūzų rašytojas.
55
knygytę knygutę .
c
Critical note: knygutę ] cor pro knygytę, cor u pro sec y
knygutę.
knygutę.
n
Note: Balys Sruoga išvertė keletą fragmentų iš knygos Anatole France, Le Jardin d'Epicure, Paris: Calmann et Levy, 1921, žr. Anatolis Fransas, „Iš Epikūro darželio“, in: Balys Sruoga, Raštai: t. 5II: Vertimai, parengė Algis Samulionis, redagavo Rimas Žilinskas, Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 555–559.
Vanda Daugirdaitė Balio Sruogos pasiūlytų prancūzų rašytojų kūrinių nevertė.
56
O aš visa
savaite
savaitė
kamuojuos
57
su disertacija, vokiečių kalba
58
perrašinėdamas. Vis tik gana
59
sunkiai eina. Gal šią savaitę
60
pabaigsiu perrašinėti ir apie
61
16 įteiksiu dekanatui, ir paskui
62
paskirs jau man kvotimų
63
dieną. Tik prieš Kalėdas lai-
64
kyti aš vis
ti tie tik
c
Critical note: tik ] cor pro tie, cor k pro e
tik
kiek bijau.
65
Tu
Tu,
Vanduk, nemanyk apie
66
mane
bloga,
bloga
ir atleisk, kad
67
aš kartais tau beprotiškus
68
laiškus rašau. Aš taip tavęs
69
pasiilgstu! O kaip
tu
c
Critical note: su ] vid ex err tu pro su
tu
su
savo tavo
c
Critical note: tavo ] cor pro savo, cor t pro s
tavo
70
atvažiavimu į Vokietiją?
71
Kartą minėjai, kad atvažiuosi?
72
Aš labai, labai laukiu.
73
Vandukėli mano!
74
Bučiuoju
Bučiuoju.
75
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [2r] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 4
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis. Jis, gaudamas stipendiją, 1921–1923 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
a3
Line number 8
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, teisininkas, diplomatas. 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje.
a1
Line number 10
Critical note: ir ] cor pro o
a3
Line number 22
Note: „Iškilme“ vadinamos 1923-03-22 planuojamos vestuvės.
a1
Line number 24
Physical note: [1r] //
a1
Line number 27
Critical note: Würzburgą ] a c vid ex err Wützburgą, p c ins r
a3
Line number 28
Note: Kazimieras Sruoga nebuvo priimtas į Würzburgo ir Kielio universitetus, jis 1925 m. baigė Sankt Galleno prekybos institutą Šveicarijoje.
a3
Line number 30
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1923 m. Klaipėdos muzikos mokyklos įkūrėjas, direktorius.
Balio Sruogos laiškas Stasiui Šimkui neišliko, tačiau Balys Sruoga Vandai Daugirdaitei papasakojo laiško turinį: „Bet vakar gavau vakare Šimkaus laišką, kuriuo neiškenčiu tau nepasiuntęs. Aš taip apsidžiaugiau tuo laišku! Vis tiktai, Vanduk, Šimkus geras žmogus, tik reikia mokėti jis suprasti ir jam daug kas atleisti.
Ką jis gale rašo „Tavo kitokios rūšies nusistatymas“ – tai čia liečia mus abu. Aš jam rašiau, kad į Klaipėdą norim atvažiuoti mes du, tavo vardo neminėjau, tik parašiau, kad jis turbūt žino, su kuo. Todėl jis gi tokiuo bendru pasakymu atsako. Bet, Vanduk, juk mes turėsim tąjį, anot Šimkaus, „kregždžių lizdą“. Nežinau, kaip jis tau patiks, bet aš gražesnio ir tinkamesnio buto mums ir norėt nenorėjau. Keturi kambariukai, stiklinis balkonas – vienoj pusėj marės, kitoj – miškas, palangėj – kiparisai, o ten už miško – jūra – jūra – jūra plati.
Tu klausei apie tą butą – ar ten yra kas. Šiuo tarpu – nežinau. Baldų, jeigu ir yra, tai labai, labai nedaug. Bet vis kaip nors įsitaisysim. Po trupučiuką. Matai, Klaipėdoj yra toksai Adomas Brakas. Jis yra baldų fabriko savininkas, manau, ar išmokėjimui gausim, ar pasiskolinsim. Jis mano pažįstamas, o ir žmogus labai geras. Man tai ne tiek jau labai rūpi, kiek rūpėjo šis butas gauti. Aš manau, kad mums tenai bus gerai ir kad mes galėsim gerai įsitaisyti ir gyventi gražiai – ir dirbti – ir dainuoti. Aš labai, labai džiaugiuos – o tu, Vandukėli?“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-10-17, in: LLTI BR, f. 53, b. 490, l. 1r–v, 2r).
a3
Line number 33
Note: Jonas Žilius-Jonila (1870–1932), rašytojas, vertėjas, Lietuvos atstovas Klaipėdoje.
a1
Line number 34
Critical note: Žilių ] cor pro žilių, cor Ž pro min
a3
Line number 36
Note: Sandkrug – taip iki 1945 m. vadinta Smiltynė, Klaipėdos miesto dalis Kuršių nerijos šiaurinėje dalyje, į pietus nuo Kopgalio.
a1
Line number 49
Physical note: [1v] //
a3
Line number 54
Note: Romain Rolland (1866–1944). Minimas prancūzų rašytojo romanas Kola Brenjonas (Colas Breugnon, 1919).
a1
Line number 54
Critical note: France'o ] a c vid ex err Frace'o, p c ins n
a3
Line number 54
Note: Anatole France (1844–1924), prancūzų rašytojas.
a1
Line number 55
Critical note: knygutę ] cor pro knygytę, cor u pro sec y
a3
Line number 55
Note: Balys Sruoga išvertė keletą fragmentų iš knygos Anatole France, Le Jardin d'Epicure, Paris: Calmann et Levy, 1921, žr. Anatolis Fransas, „Iš Epikūro darželio“, in: Balys Sruoga, Raštai: t. 5II: Vertimai, parengė Algis Samulionis, redagavo Rimas Žilinskas, Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 555–559.
Vanda Daugirdaitė Balio Sruogos pasiūlytų prancūzų rašytojų kūrinių nevertė.
a1
Line number 64
Critical note: tik ] cor pro tie, cor k pro e
a1
Line number 69
Critical note: su ] vid ex err tu pro su
a1
Line number 69
Critical note: tavo ] cor pro savo, cor t pro s
a1
Line number 75
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 75
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_10_16_iki_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_10_16_iki_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_10_16_iki_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1923_10_16_iki_vd_2v.jpgX (Close panel)
image