Vandai Daugirdaitei, 1923-10-17

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1923-10-17

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 490. Laiškas. Be pilnos datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį („17/X“), Vandos Sruogienės pastabą („1923. X. 17 / Iš Miuncheno – į Būgius“). Rašyta 11,3 × 17,5 cm gelstelėjusio, lygaus popieriaus dvigubame lape (1r, 1v–2r, 2v) parkeriu (mėlynu rašalu). Numeruota pieštuku kita ranka. Segta skylamušiu. Be voko. Ištepta (juosvos dėmelės). Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 315–316 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, l. 36–37, KC PENN, l. 42–43 (Vandos Sruogienės mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-10-17: Genetinis
  • Witness a2: 1923-10-17: Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-10-17: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-10-17, l. 1r, 1v–2r, 2v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_10_17_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas juxta bylos aplanke sample BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Jau vėl, Vandukėli, daugiau
1
Jau vėl, Vandukėli, daugiau
2
dešimties
dienu,
dienų,
kaip iš tavęs
3
jokios žinutės.
O
n
Note: Aš ] cor pro O
taip laukiu!
4
Kur tu pražuvai, kur tu pasidėjai,
5
Vandukėli! O vakar ir šiandie
6
tokios
c
Critical note: tokios ] def to
tokios
keistos dienos! Dieną
7
saulužė šviečia, o naktį šalna.
8
Ir taip šalta. Šiandie net pirmą
9
kartą ugnį
susikuriau
susikūriau
kambarį.
kambary.
10
Vakar taip susilenkęs
sedėjau
sėdėjau
11
ir nejutau,
del kad
c
Critical note: kad ] cor pro vid del
kad
šalta. Tik kai
12
vakare atėjo
Kanauka,
Kanauka,
n
Note: Kostas Kanauka (1898–1976), veterinarijos gydytojas. 1922–1927 m. Miuncheno universitete studijavo veterinarinę mediciną, buvo vienas iš artimiausių Balio Sruogos draugų, su juo dažnai išvykdavo į kalnus.
pasikė-
13
liau iš vietos – tai visą pusva-
14
landį drebėjau, kol apšilau
15
kiek. Tik iš
lavęs
c
Critical note: tavęs ] vid ex err lavęs, vid ex err l pro t
lavęs
tavęs
laiškučio
16
kaip nėr, taip nėr. Bet vakar
17
gavau vakare
Šimkaus
Šimkaus
n
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1923 m. Klaipėdos muzikos mokyklos įkūrėjas, direktorius. Balio Sruogos laiškas Stasiui Šimkui neišliko.
laišką,
18
kurio neiškenčiu tau nepa-
19
siuntęs. Aš taip apsidžiau-
20
giau tuo laišku! Vis
tiktai
tiktai,
21
Vanduk, Šimkus geras žmogus,
22
tik reikia mokėti jis suprasti
23
ir jam daug kas atleisti.
24
Ką jis gale rašo „Tavo kitokios
25
rūšies
nusistatymas nusistatymams
c
Critical note: nusistatymams ] cor pro nusistatymas, cor fl -ams pro -as, cor ms pro s
nusistatymams“
tai
p
Physical note: [1r] //
tai

Facsimile Image Placeholder

26
čia liečia mus abu. Aš jam
27
rašiau, kad į Klaipėdą norim
28
atvažiuoti mes du,
savo tavo
c
Critical note: tavo ] cor pro savo, cor t pro s
tavo
vardo
29
neminėjau, tik parašiau, kad jis
30
turbūt žino su kuo.
Todel
Todėl
jis
31
gi tokiuo bendru pasakymu
32
atsako.
Bet
Bet,
Vandūk
Vanduk,
jum
c
Critical note: juk ] cor pro jum, cor k pro m
jum
juk
mes
c
Critical note: mes ] def
mes
33
turėsim
Tąjį,
tąjį,
anot Šimkaus,
34
kregzžių kregdžių
c
Critical note: kregždžių ] vid ex err kregdžių, cor pro kregzžių, cor d pro z
„kregdžių
„kregždžių
lizdą“. Nežinau, kaip
35
jis tau patiks, bet aš gražesnio
36
ir tinkamesnio
būto
buto
mums ir
37
norėt nenorėjau. Keturi kamba-
38
riukai, stiklinis balkonas – vie-
39
noj pusėj
mares,
marės,
kitoj
kitoj
miškas,
40
palangėj
palangėj
kiparisai, o ten už
41
miško –
jura
jūra
jura
jūra
jura
jūra
plati.
42
Tu klausei apie tą butą – ar
43
ten yra kas. Šiuo tarpu – neži-
44
nau.
Baldų
Baldų,
jeigu ir
yra
yra,
tai
45
labai, labai nedaug.
Bet
c
Critical note: Bet ] def et
Bet
46
vis kaip nors įsitaisysim.
47
Po trupučiuką.
Matai
Matai,
Klaipėdoj
48
yra toksai Adomas
Brakas.
Brakas.
n
Note: Adomas Brakas (1886–1952), dailininkas. 1922–1939 m. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje dėstė piešimą.
49
Jis yra baldų fabriko sa-
50
vininkas,
manau
manau,
ar išmokė-
51
jimui gausim, ar pasiskolin-
52
sim. Jis mano
pažįsta-
p
Physical note: [1v] //
pažįsta-

Facsimile Image Placeholder

53
mas, o ir žmogus labai
54
geras. Man tai ne tiek
55
jau labai rūpi, kiek rūpė-
56
jo šis
būtas
butas
gauti. Aš
57
manau, kad mums tenai
58
bus
c
Critical note: bus ] def b
bus
gerai,
gerai
ir
gal kad
c
Critical note: kad ] cor pro gal
kad
mes galėsim
59
gerai įsitaisyti ir gyventi
60
gražiai – ir dirbti – ir dainuoti.
61
Aš labai, labai džiaugiuos –
62
o tu, Vandukėli?
63
Užsitęsė mano perrašinė-
64
jimo
darbas.
darbas.
n
Note: Balys Sruoga rengėsi įteikti gynimui parengtą, vokiečių kalba išverstą ir perrašytą daktaro disertaciją.
Vokiškai vis tik
65
labai sunkiai eina. Baigsiu
66
tiktai rytoj ar poryt. Duosiu
67
dar kokiam vokiečiui per-
68
skaityt ir paskui įteiksiu
69
dekanatui.
c
Critical note: dekanatui ] def d
dekanatui.
Tik prieš Kalėdas
70
kvotimus laikyti nesuskubsiu.
71
Mat juk ir rengtis reikia,
72
ir
ir,
žiurėk
žiūrėk,
kiek pinigų
73
užsidirbt. Pagaliau, man
74
noris, kad į Klaipėdą mes
75
atvažiuotumem
atvažiuotumėm
pavasarį.
76
Tai būtų ir gražiau –
ir
p
Physical note: [2r] //
ir

Facsimile Image Placeholder

77
patogiau susitvarkyti.
78
Tik
kodel
kodėl,
Vandukai, iš
taves
tavęs
79
Taip
taip
ilgai jokios žinutės –
80
aš taip laukiu, taip pasi-
81
ilgau! O tėvui tu ar
82
sakysi apie
sumanymą
c
Critical note: sumanymą ] def
sumanymą
83
Klaipėdoj gyventi?
84
Aš savo tėvams dar
85
nieko nerašiau. Manau,
86
kol kvotimus išlaikysiu,
87
nieko gal ir
nepasa nerašysiu
c
Critical note: nerašysiu ] cor pro nepasa, cor rašy pro pasa
nerašysiu
88
apie tai.
89
Rašyk, Vandukėli!
90
Bučiuoju
c
Critical note: Bučiuoju ] ill o
Bučiuoju
Tave
Tave.
91
Visa,
Visą,
visą, tokią mažą,
92
tokią mano,
bučiuoju.
c
Critical note: bučiuoju ] ill o
bučiuoju.
93
TavBal
c
Critical note: TavBal ] sign
TavBal
94
17/ XI X
c
Critical note: 17/X ] cor pro 17/XI, ras I
p
Physical note: [2v] //
17/X

Facsimile Image Placeholder

Jau vėl, Vandukėli, daugiau
1
Jau vėl, Vandukėli, daugiau
2
dešimties
dienu,
dienų,
kaip iš tavęs
3
jokios žinutės.
O
n
Note: Aš ] cor pro O
taip laukiu!
4
Kur tu pražuvai, kur tu pasidėjai,
5
Vandukėli! O vakar ir šiandie
6
tokios
c
Critical note: tokios ] def to
tokios
keistos dienos! Dieną
7
saulužė šviečia, o naktį šalna.
8
Ir taip šalta. Šiandie net pirmą
9
kartą ugnį
susikuriau
susikūriau
kambarį.
kambary.
10
Vakar taip susilenkęs
sedėjau
sėdėjau
11
ir nejutau,
del kad
c
Critical note: kad ] cor pro vid del
kad
šalta. Tik kai
12
vakare atėjo
Kanauka,
Kanauka,
n
Note: Kostas Kanauka (1898–1976), veterinarijos gydytojas. 1922–1927 m. Miuncheno universitete studijavo veterinarinę mediciną, buvo vienas iš artimiausių Balio Sruogos draugų, su juo dažnai išvykdavo į kalnus.
pasikė-
13
liau iš vietos – tai visą pusva-
14
landį drebėjau, kol apšilau
15
kiek. Tik iš
lavęs
c
Critical note: tavęs ] vid ex err lavęs, vid ex err l pro t
lavęs
tavęs
laiškučio
16
kaip nėr, taip nėr. Bet vakar
17
gavau vakare
Šimkaus
Šimkaus
n
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1923 m. Klaipėdos muzikos mokyklos įkūrėjas, direktorius. Balio Sruogos laiškas Stasiui Šimkui neišliko.
laišką,
18
kurio neiškenčiu tau nepa-
19
siuntęs. Aš taip apsidžiau-
20
giau tuo laišku! Vis
tiktai
tiktai,
21
Vanduk, Šimkus geras žmogus,
22
tik reikia mokėti jis suprasti
23
ir jam daug kas atleisti.
24
Ką jis gale rašo „Tavo kitokios
25
rūšies
nusistatymas nusistatymams
c
Critical note: nusistatymams ] cor pro nusistatymas, cor fl -ams pro -as, cor ms pro s
nusistatymams“
tai
p
Physical note: [1r] //
tai

Facsimile Image Placeholder

26
čia liečia mus abu. Aš jam
27
rašiau, kad į Klaipėdą norim
28
atvažiuoti mes du,
savo tavo
c
Critical note: tavo ] cor pro savo, cor t pro s
tavo
vardo
29
neminėjau, tik parašiau, kad jis
30
turbūt žino su kuo.
Todel
Todėl
jis
31
gi tokiuo bendru pasakymu
32
atsako.
Bet
Bet,
Vandūk
Vanduk,
jum
c
Critical note: juk ] cor pro jum, cor k pro m
jum
juk
mes
c
Critical note: mes ] def
mes
33
turėsim
Tąjį,
tąjį,
anot Šimkaus,
34
kregzžių kregdžių
c
Critical note: kregždžių ] vid ex err kregdžių, cor pro kregzžių, cor d pro z
„kregdžių
„kregždžių
lizdą“. Nežinau, kaip
35
jis tau patiks, bet aš gražesnio
36
ir tinkamesnio
būto
buto
mums ir
37
norėt nenorėjau. Keturi kamba-
38
riukai, stiklinis balkonas – vie-
39
noj pusėj
mares,
marės,
kitoj
kitoj
miškas,
40
palangėj
palangėj
kiparisai, o ten už
41
miško –
jura
jūra
jura
jūra
jura
jūra
plati.
42
Tu klausei apie tą butą – ar
43
ten yra kas. Šiuo tarpu – neži-
44
nau.
Baldų
Baldų,
jeigu ir
yra
yra,
tai
45
labai, labai nedaug.
Bet
c
Critical note: Bet ] def et
Bet
46
vis kaip nors įsitaisysim.
47
Po trupučiuką.
Matai
Matai,
Klaipėdoj
48
yra toksai Adomas
Brakas.
Brakas.
n
Note: Adomas Brakas (1886–1952), dailininkas. 1922–1939 m. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje dėstė piešimą.
49
Jis yra baldų fabriko sa-
50
vininkas,
manau
manau,
ar išmokė-
51
jimui gausim, ar pasiskolin-
52
sim. Jis mano
pažįsta-
p
Physical note: [1v] //
pažįsta-

Facsimile Image Placeholder

53
mas, o ir žmogus labai
54
geras. Man tai ne tiek
55
jau labai rūpi, kiek rūpė-
56
jo šis
būtas
butas
gauti. Aš
57
manau, kad mums tenai
58
bus
c
Critical note: bus ] def b
bus
gerai,
gerai
ir
gal kad
c
Critical note: kad ] cor pro gal
kad
mes galėsim
59
gerai įsitaisyti ir gyventi
60
gražiai – ir dirbti – ir dainuoti.
61
Aš labai, labai džiaugiuos –
62
o tu, Vandukėli?
63
Užsitęsė mano perrašinė-
64
jimo
darbas.
darbas.
n
Note: Balys Sruoga rengėsi įteikti gynimui parengtą, vokiečių kalba išverstą ir perrašytą daktaro disertaciją.
Vokiškai vis tik
65
labai sunkiai eina. Baigsiu
66
tiktai rytoj ar poryt. Duosiu
67
dar kokiam vokiečiui per-
68
skaityt ir paskui įteiksiu
69
dekanatui.
c
Critical note: dekanatui ] def d
dekanatui.
Tik prieš Kalėdas
70
kvotimus laikyti nesuskubsiu.
71
Mat juk ir rengtis reikia,
72
ir
ir,
žiurėk
žiūrėk,
kiek pinigų
73
užsidirbt. Pagaliau, man
74
noris, kad į Klaipėdą mes
75
atvažiuotumem
atvažiuotumėm
pavasarį.
76
Tai būtų ir gražiau –
ir
p
Physical note: [2r] //
ir

Facsimile Image Placeholder

77
patogiau susitvarkyti.
78
Tik
kodel
kodėl,
Vandukai, iš
taves
tavęs
79
Taip
taip
ilgai jokios žinutės –
80
aš taip laukiu, taip pasi-
81
ilgau! O tėvui tu ar
82
sakysi apie
sumanymą
c
Critical note: sumanymą ] def
sumanymą
83
Klaipėdoj gyventi?
84
Aš savo tėvams dar
85
nieko nerašiau. Manau,
86
kol kvotimus išlaikysiu,
87
nieko gal ir
nepasa nerašysiu
c
Critical note: nerašysiu ] cor pro nepasa, cor rašy pro pasa
nerašysiu
88
apie tai.
89
Rašyk, Vandukėli!
90
Bučiuoju
c
Critical note: Bučiuoju ] ill o
Bučiuoju
Tave
Tave.
91
Visa,
Visą,
visą, tokią mažą,
92
tokią mano,
bučiuoju.
c
Critical note: bučiuoju ] ill o
bučiuoju.
93
TavBal
c
Critical note: TavBal ] sign
TavBal
94
17/ XI X
c
Critical note: 17/X ] cor pro 17/XI, ras I
p
Physical note: [2v] //
17/X

Facsimile Image Placeholder

Jau vėl, Vandukėli, daugiau
1
Jau vėl, Vandukėli, daugiau
2
dešimties
dienu,
dienų,
kaip iš tavęs
3
jokios žinutės.
O
n
Note: Aš ] cor pro O
taip laukiu!
4
Kur tu pražuvai, kur tu pasidėjai,
5
Vandukėli! O vakar ir šiandie
6
tokios
c
Critical note: tokios ] def to
tokios
keistos dienos! Dieną
7
saulužė šviečia, o naktį šalna.
8
Ir taip šalta. Šiandie net pirmą
9
kartą ugnį
susikuriau
susikūriau
kambarį.
kambary.
10
Vakar taip susilenkęs
sedėjau
sėdėjau
11
ir nejutau,
del kad
c
Critical note: kad ] cor pro vid del
kad
šalta. Tik kai
12
vakare atėjo
Kanauka,
Kanauka,
n
Note: Kostas Kanauka (1898–1976), veterinarijos gydytojas. 1922–1927 m. Miuncheno universitete studijavo veterinarinę mediciną, buvo vienas iš artimiausių Balio Sruogos draugų, su juo dažnai išvykdavo į kalnus.
pasikė-
13
liau iš vietos – tai visą pusva-
14
landį drebėjau, kol apšilau
15
kiek. Tik iš
lavęs
c
Critical note: tavęs ] vid ex err lavęs, vid ex err l pro t
lavęs
tavęs
laiškučio
16
kaip nėr, taip nėr. Bet vakar
17
gavau vakare
Šimkaus
Šimkaus
n
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1923 m. Klaipėdos muzikos mokyklos įkūrėjas, direktorius. Balio Sruogos laiškas Stasiui Šimkui neišliko.
laišką,
18
kurio neiškenčiu tau nepa-
19
siuntęs. Aš taip apsidžiau-
20
giau tuo laišku! Vis
tiktai
tiktai,
21
Vanduk, Šimkus geras žmogus,
22
tik reikia mokėti jis suprasti
23
ir jam daug kas atleisti.
24
Ką jis gale rašo „Tavo kitokios
25
rūšies
nusistatymas nusistatymams
c
Critical note: nusistatymams ] cor pro nusistatymas, cor fl -ams pro -as, cor ms pro s
nusistatymams“
tai
p
Physical note: [1r] //
tai

Facsimile Image Placeholder

26
čia liečia mus abu. Aš jam
27
rašiau, kad į Klaipėdą norim
28
atvažiuoti mes du,
savo tavo
c
Critical note: tavo ] cor pro savo, cor t pro s
tavo
vardo
29
neminėjau, tik parašiau, kad jis
30
turbūt žino su kuo.
Todel
Todėl
jis
31
gi tokiuo bendru pasakymu
32
atsako.
Bet
Bet,
Vandūk
Vanduk,
jum
c
Critical note: juk ] cor pro jum, cor k pro m
jum
juk
mes
c
Critical note: mes ] def
mes
33
turėsim
Tąjį,
tąjį,
anot Šimkaus,
34
kregzžių kregdžių
c
Critical note: kregždžių ] vid ex err kregdžių, cor pro kregzžių, cor d pro z
„kregdžių
„kregždžių
lizdą“. Nežinau, kaip
35
jis tau patiks, bet aš gražesnio
36
ir tinkamesnio
būto
buto
mums ir
37
norėt nenorėjau. Keturi kamba-
38
riukai, stiklinis balkonas – vie-
39
noj pusėj
mares,
marės,
kitoj
kitoj
miškas,
40
palangėj
palangėj
kiparisai, o ten už
41
miško –
jura
jūra
jura
jūra
jura
jūra
plati.
42
Tu klausei apie tą butą – ar
43
ten yra kas. Šiuo tarpu – neži-
44
nau.
Baldų
Baldų,
jeigu ir
yra
yra,
tai
45
labai, labai nedaug.
Bet
c
Critical note: Bet ] def et
Bet
46
vis kaip nors įsitaisysim.
47
Po trupučiuką.
Matai
Matai,
Klaipėdoj
48
yra toksai Adomas
Brakas.
Brakas.
n
Note: Adomas Brakas (1886–1952), dailininkas. 1922–1939 m. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje dėstė piešimą.
49
Jis yra baldų fabriko sa-
50
vininkas,
manau
manau,
ar išmokė-
51
jimui gausim, ar pasiskolin-
52
sim. Jis mano
pažįsta-
p
Physical note: [1v] //
pažįsta-

Facsimile Image Placeholder

53
mas, o ir žmogus labai
54
geras. Man tai ne tiek
55
jau labai rūpi, kiek rūpė-
56
jo šis
būtas
butas
gauti. Aš
57
manau, kad mums tenai
58
bus
c
Critical note: bus ] def b
bus
gerai,
gerai
ir
gal kad
c
Critical note: kad ] cor pro gal
kad
mes galėsim
59
gerai įsitaisyti ir gyventi
60
gražiai – ir dirbti – ir dainuoti.
61
Aš labai, labai džiaugiuos –
62
o tu, Vandukėli?
63
Užsitęsė mano perrašinė-
64
jimo
darbas.
darbas.
n
Note: Balys Sruoga rengėsi įteikti gynimui parengtą, vokiečių kalba išverstą ir perrašytą daktaro disertaciją.
Vokiškai vis tik
65
labai sunkiai eina. Baigsiu
66
tiktai rytoj ar poryt. Duosiu
67
dar kokiam vokiečiui per-
68
skaityt ir paskui įteiksiu
69
dekanatui.
c
Critical note: dekanatui ] def d
dekanatui.
Tik prieš Kalėdas
70
kvotimus laikyti nesuskubsiu.
71
Mat juk ir rengtis reikia,
72
ir
ir,
žiurėk
žiūrėk,
kiek pinigų
73
užsidirbt. Pagaliau, man
74
noris, kad į Klaipėdą mes
75
atvažiuotumem
atvažiuotumėm
pavasarį.
76
Tai būtų ir gražiau –
ir
p
Physical note: [2r] //
ir

Facsimile Image Placeholder

77
patogiau susitvarkyti.
78
Tik
kodel
kodėl,
Vandukai, iš
taves
tavęs
79
Taip
taip
ilgai jokios žinutės –
80
aš taip laukiu, taip pasi-
81
ilgau! O tėvui tu ar
82
sakysi apie
sumanymą
c
Critical note: sumanymą ] def
sumanymą
83
Klaipėdoj gyventi?
84
Aš savo tėvams dar
85
nieko nerašiau. Manau,
86
kol kvotimus išlaikysiu,
87
nieko gal ir
nepasa nerašysiu
c
Critical note: nerašysiu ] cor pro nepasa, cor rašy pro pasa
nerašysiu
88
apie tai.
89
Rašyk, Vandukėli!
90
Bučiuoju
c
Critical note: Bučiuoju ] ill o
Bučiuoju
Tave
Tave.
91
Visa,
Visą,
visą, tokią mažą,
92
tokią mano,
bučiuoju.
c
Critical note: bučiuoju ] ill o
bučiuoju.
93
TavBal
c
Critical note: TavBal ] sign
TavBal
94
17/ XI X
c
Critical note: 17/X ] cor pro 17/XI, ras I
p
Physical note: [2v] //
17/X
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 3
Note: Aš ] cor pro O
a1
Line number 6
Critical note: tokios ] def to
a1
Line number 11
Critical note: kad ] cor pro vid del
a3
Line number 12
Note: Kostas Kanauka (1898–1976), veterinarijos gydytojas. 1922–1927 m. Miuncheno universitete studijavo veterinarinę mediciną, buvo vienas iš artimiausių Balio Sruogos draugų, su juo dažnai išvykdavo į kalnus.
a1
Line number 15
Critical note: tavęs ] vid ex err lavęs, vid ex err l pro t
a3
Line number 17
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1923 m. Klaipėdos muzikos mokyklos įkūrėjas, direktorius. Balio Sruogos laiškas Stasiui Šimkui neišliko.
a1
Line number 25
Critical note: nusistatymams ] cor pro nusistatymas, cor fl -ams pro -as, cor ms pro s
a1
Line number 25
Physical note: [1r] //
a1
Line number 28
Critical note: tavo ] cor pro savo, cor t pro s
a1
Line number 32
Critical note: juk ] cor pro jum, cor k pro m
a1
Line number 32
Critical note: mes ] def
a1
Line number 34
Critical note: kregždžių ] vid ex err kregdžių, cor pro kregzžių, cor d pro z
a1
Line number 45
Critical note: Bet ] def et
a3
Line number 48
Note: Adomas Brakas (1886–1952), dailininkas. 1922–1939 m. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje dėstė piešimą.
a1
Line number 52
Physical note: [1v] //
a1
Line number 58
Critical note: bus ] def b
a1
Line number 58
Critical note: kad ] cor pro gal
a3
Line number 64
Note: Balys Sruoga rengėsi įteikti gynimui parengtą, vokiečių kalba išverstą ir perrašytą daktaro disertaciją.
a1
Line number 69
Critical note: dekanatui ] def d
a1
Line number 76
Physical note: [2r] //
a1
Line number 82
Critical note: sumanymą ] def
a1
Line number 87
Critical note: nerašysiu ] cor pro nepasa, cor rašy pro pasa
a1
Line number 90
Critical note: Bučiuoju ] ill o
a1
Line number 92
Critical note: bučiuoju ] ill o
a1
Line number 93
Critical note: TavBal ] sign
a1
Line number 94
Critical note: 17/X ] cor pro 17/XI, ras I
a1
Line number 94
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_10_17_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_10_17_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_10_17_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1923_10_17_vd_2v.jpgX (Close panel)
image