Vandai Daugirdaitei, iki 1923-10-31

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, iki 1923-10-31

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659, nr. 38. Atvirlaiškis. Fragmentas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį („Vandukėli, siunčiu Tau Jadzkos laišką. Tą dieną, kai tau rašiau, aš ir jai parašiau“), 1923-10-31 Jadvygos Čiurlionytės laišką Baliui Sruogai, Balio Sruogos laišką, rašytą iki 1923-10-16, adresuotą Vandai Daugirdaitei (Balys Sruoga pakvietė brolį Kazimierą dalyvauti pavasarį planuojamose vestuvėse), Vandos Sruogienės pastabą („1923 m. spalio mėn., iš Miuncheno – į Būgius“). Rašyta 9,1 × 13,8 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Numeruota Balio Sruogos ranka. 1r – nespalvotas vokiečių dailininko Fidus paveikslo „Victoria regia“ vaizdas. Be voko, pašto ženklų, spaudų. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 33 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, l. 51, KC PENN, l. 63 (Vandos Sruogienės mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1923-10-31: Genetinis
  • Witness a2: iki 1923-10-31: Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1923-10-31: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, iki 1923-10-31, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_10_31_iki_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame tekste parodomas rašymo procesas.

Diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste autoriaus taisyta vieta pakomentuojama pažyma c („critical note“), o lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vandukėli,
šiunčiu
siunčiu
Tau Jadzkos
1.
c
Critical note: 1. ] s l in d ang add cf 1.
1.
1
Vandukėli,
šiunčiu
siunčiu
Tau
Jadzkos
Jadzkos
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1899–1992), etnomuzikologė, 1923–1925 m. studijavo Berlyno Juliaus Sterno konservatorijoje fortepijono ir muzikos teorijos specialybes. Nuo 1920 m. ji trejus metus mokėsi Leipcigo konservatorijoje kompozicijos, harmonijos, fortepijono. Laiške aprašoma Jadvygos Čiurlionytės savijauta, susijusi su nauja mokslo aplinka, specialybės pakeitimu: „1923 m., supratusi, kad pianistės kelias ne jai, nutarė pakeisti specialybę ir išlaikė egzaminus į Berlyno Sterno konservatorijos Pedagoginio skyriaus paskutinį kursą. Specialybės pagrindą čia sudarė fortepijonas ir teorija.
Berlyno konservatorijoje mokymo lygis buvo aukštesnis, ir ji jautėsi daug ko nežinanti. Pasiekti reikiamą lygį per trumpą laiką buvo nelengva, todėl būta nusivylimų“ (Jadvyga Čiurlionytė, sudarė ir parengė Laima Burkšaitienė, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006, p. 30).
2
laišką.
laišką.
n
Note: Išliko Jadvygos Čiurlionytės laiško Baliui Sruogai fragmentas, kurį jis persiuntė Vandai Daugirdaitei ir kuriame plačiau rašyta apie savijautą, bičiulių tarpusavio santykį:
„31. X 23.
Mielas Baly!
Neturi supratimo, kaip aš apsidžiaugiau Tavo laišką gavus, o ypač tuomi, kad mes visgi dar „trys“ esame ir kad Jūs abudu neužmiršot dar savo seną Jadzką. Žinai, man rodos, kad aš ir po žemės būsiu, tai vis tiek ateisiu pas Jumis, kad nors Jus išgąsdinti tą dieną, o jei būsiu dar gyva, tai bus didelis, didelis triukšmas!
Kiek aš per tą laiką, kol Jūsų nemačiau, vargo, vidujinio vargo iškenčiau, kaip dažnai aš klaidžiojau ieškodama to, ko man tik šešėlį pamatyti teko. –
Bet vis tik aš tikiu – ir valio gyvenimas! Jeigu Jūs gyvi esat, tai ir aš noriu gyventi.
Dabar pas mane nepaprastas stovis – kova, kova ir kova – ir nežinau, kam po velniais aš kovoju – kokia prasmė tame? – Kad lengviau suprastai būtį? Kad ramybę turėti?
O kas jeigu aš nenoriu ramybės, jeigu aš per daug turiu energijos, kurią nenoriu aš nuslopinti? – Taip man visą laiką kas tai sako, kad mano kankinimas savęs, tai absurdas. Norisi atsikvėpti. Giliai, giliai atsikvėpti ir nusikratyti visų nelemtų minčių. Ar Tau neatrodo, kad tai bailumas? Pamanyk sau, žmogus ateina į pasaulį, kad pasaulį pamatyti, kaip gali jis jį pamatyti, kuomet jis vieną akį prisimerkia, kuomet jis šviesos bijosi ir kuomet jis pamatęs bedugnę visai užsimerkia ir dreba iš baimės? Taip yra su manim. Aš džiaugiuos, kad galiu kalbėti. Aš norėčiau draugą rasti, kuris savo mintimis vargą išsklaidytų – ir todėl aš džiaugiuos, kad mes „trys“ esame. –
Nepyk, kad aš Tau tą rašau. –
Jei aš būčiau Münchene pasilikus, tai aš turbūt labai daug kalbėčiau[…]“ (Jadvygos Čiurlionytės laiškas Baliui Sruogai, 1923-10-31, iš Berlyno – į Miuncheną, in: LLTI BR, f. 53, b. 852, nr. 3, l. 1r–v).
Ta
Tą
dieną, kai tau rašiau,
3
aš ir jai parašiau.
gal Gal
c
Critical note: Gal ] cor pro gal, cor G pro min
Gal
būtų
4
gerai, kad ir tu jai parašytum.
5
Ji paliko tokia, kaip ir buvus,
6
ir gal vienintėlis prietėlis, kuris
7
visa širdžia yra
mūsų
mūsų
abejų.
abiejų.
8
Aš norėčiau, kad Tu jai
Taip
taip
9
gerą
žodeli
žodelį
pasakytum, kad
10
ją trupučiuką paguosti. Aš to
11
nemoku
padaryti
padaryti
per laišką.
12
Jei ji būt pasilikus kiek Miun-
13
chene –
bučiau
būčiau
patylėjęs su ja,
14
ir būt buvę labai gerai. –
15
Aš kartą
Juozui
Juozui
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), teisininkas, diplomatas, 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje. Minimas Balio Sruogos laiškas Juozapui Sruogai, Juozapo Sruogos laiškas tėvams, gyvenusiems Baibokuose, neišliko.
laiške
kaž kaip
kažkaip
16
parašiau, kad aš manau Klai-
17
pėdoj apsigyventi (apie mūsų
18
sumanymą nieko
neminėjau)
neminėjau).
19
Tai jis parašė apie tai mano
20
namiškiams. O namiškiai
21
šiek tiek įsižeidę, kad aš
22
pats nieko apie tai nerašiau.
23
Dabar man klausimas –
24
Ar ar
c
Critical note: ar ] cor pro Ar, cor a pro cap
ar
Kazys
Kazys
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), ekonomistas, jauniausias Balio Sruogos brolis, 1921–1923 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
bus jam ką apie
25
mu
mū
sumanymą
pasakęs
pasakęs,
26
ar
ne?
ne?
n
Note: Balys Sruoga broliui Kazimierui Sruogai užsiminė apie pavasarį planuojamą santuoką su Vanda Daugirdaite: „Tai tik parašiau jam laišką ir neiškenčiau nepasakęs apie mūsų planą, kviesdamas jį dalyvauti „iškilmėj“ – ar nepyksi, Vandukai? Vis tiktai jis nėra blogas žmogus ir gal iš visų mano brolių – geriausias“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1923-10-16, iš Miuncheno – į Būgius, in: LLTI RS, f. 53, b. 489, l. 1r).
Ir ką jis namo rašė?
27
Aš mat iki kvotimų na-
28
miškiams apie tai nieko
29
nenorėjau rašyti, o
dabar
c
Critical note: dabar ] p abs text
p
Physical note: [1v] //
dabar
dabar[…]

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Vandukėli,
šiunčiu
siunčiu
Tau Jadzkos
1.
c
Critical note: 1. ] s l in d ang add cf 1.
1.
1
Vandukėli,
šiunčiu
siunčiu
Tau
Jadzkos
Jadzkos
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1899–1992), etnomuzikologė, 1923–1925 m. studijavo Berlyno Juliaus Sterno konservatorijoje fortepijono ir muzikos teorijos specialybes. Nuo 1920 m. ji trejus metus mokėsi Leipcigo konservatorijoje kompozicijos, harmonijos, fortepijono. Laiške aprašoma Jadvygos Čiurlionytės savijauta, susijusi su nauja mokslo aplinka, specialybės pakeitimu: „1923 m., supratusi, kad pianistės kelias ne jai, nutarė pakeisti specialybę ir išlaikė egzaminus į Berlyno Sterno konservatorijos Pedagoginio skyriaus paskutinį kursą. Specialybės pagrindą čia sudarė fortepijonas ir teorija.
Berlyno konservatorijoje mokymo lygis buvo aukštesnis, ir ji jautėsi daug ko nežinanti. Pasiekti reikiamą lygį per trumpą laiką buvo nelengva, todėl būta nusivylimų“ (Jadvyga Čiurlionytė, sudarė ir parengė Laima Burkšaitienė, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006, p. 30).
2
laišką.
laišką.
n
Note: Išliko Jadvygos Čiurlionytės laiško Baliui Sruogai fragmentas, kurį jis persiuntė Vandai Daugirdaitei ir kuriame plačiau rašyta apie savijautą, bičiulių tarpusavio santykį:
„31. X 23.
Mielas Baly!
Neturi supratimo, kaip aš apsidžiaugiau Tavo laišką gavus, o ypač tuomi, kad mes visgi dar „trys“ esame ir kad Jūs abudu neužmiršot dar savo seną Jadzką. Žinai, man rodos, kad aš ir po žemės būsiu, tai vis tiek ateisiu pas Jumis, kad nors Jus išgąsdinti tą dieną, o jei būsiu dar gyva, tai bus didelis, didelis triukšmas!
Kiek aš per tą laiką, kol Jūsų nemačiau, vargo, vidujinio vargo iškenčiau, kaip dažnai aš klaidžiojau ieškodama to, ko man tik šešėlį pamatyti teko. –
Bet vis tik aš tikiu – ir valio gyvenimas! Jeigu Jūs gyvi esat, tai ir aš noriu gyventi.
Dabar pas mane nepaprastas stovis – kova, kova ir kova – ir nežinau, kam po velniais aš kovoju – kokia prasmė tame? – Kad lengviau suprastai būtį? Kad ramybę turėti?
O kas jeigu aš nenoriu ramybės, jeigu aš per daug turiu energijos, kurią nenoriu aš nuslopinti? – Taip man visą laiką kas tai sako, kad mano kankinimas savęs, tai absurdas. Norisi atsikvėpti. Giliai, giliai atsikvėpti ir nusikratyti visų nelemtų minčių. Ar Tau neatrodo, kad tai bailumas? Pamanyk sau, žmogus ateina į pasaulį, kad pasaulį pamatyti, kaip gali jis jį pamatyti, kuomet jis vieną akį prisimerkia, kuomet jis šviesos bijosi ir kuomet jis pamatęs bedugnę visai užsimerkia ir dreba iš baimės? Taip yra su manim. Aš džiaugiuos, kad galiu kalbėti. Aš norėčiau draugą rasti, kuris savo mintimis vargą išsklaidytų – ir todėl aš džiaugiuos, kad mes „trys“ esame. –
Nepyk, kad aš Tau tą rašau. –
Jei aš būčiau Münchene pasilikus, tai aš turbūt labai daug kalbėčiau[…]“ (Jadvygos Čiurlionytės laiškas Baliui Sruogai, 1923-10-31, iš Berlyno – į Miuncheną, in: LLTI BR, f. 53, b. 852, nr. 3, l. 1r–v).
Ta
Tą
dieną, kai tau rašiau,
3
aš ir jai parašiau.
gal Gal
c
Critical note: Gal ] cor pro gal, cor G pro min
Gal
būtų
4
gerai, kad ir tu jai parašytum.
5
Ji paliko tokia, kaip ir buvus,
6
ir gal vienintėlis prietėlis, kuris
7
visa širdžia yra
mūsų
mūsų
abejų.
abiejų.
8
Aš norėčiau, kad Tu jai
Taip
taip
9
gerą
žodeli
žodelį
pasakytum, kad
10
ją trupučiuką paguosti. Aš to
11
nemoku
padaryti
padaryti
per laišką.
12
Jei ji būt pasilikus kiek Miun-
13
chene –
bučiau
būčiau
patylėjęs su ja,
14
ir būt buvę labai gerai. –
15
Aš kartą
Juozui
Juozui
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), teisininkas, diplomatas, 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje. Minimas Balio Sruogos laiškas Juozapui Sruogai, Juozapo Sruogos laiškas tėvams, gyvenusiems Baibokuose, neišliko.
laiške
kaž kaip
kažkaip
16
parašiau, kad aš manau Klai-
17
pėdoj apsigyventi (apie mūsų
18
sumanymą nieko
neminėjau)
neminėjau).
19
Tai jis parašė apie tai mano
20
namiškiams. O namiškiai
21
šiek tiek įsižeidę, kad aš
22
pats nieko apie tai nerašiau.
23
Dabar man klausimas –
24
Ar ar
c
Critical note: ar ] cor pro Ar, cor a pro cap
ar
Kazys
Kazys
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), ekonomistas, jauniausias Balio Sruogos brolis, 1921–1923 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
bus jam ką apie
25
mu
mū
sumanymą
pasakęs
pasakęs,
26
ar
ne?
ne?
n
Note: Balys Sruoga broliui Kazimierui Sruogai užsiminė apie pavasarį planuojamą santuoką su Vanda Daugirdaite: „Tai tik parašiau jam laišką ir neiškenčiau nepasakęs apie mūsų planą, kviesdamas jį dalyvauti „iškilmėj“ – ar nepyksi, Vandukai? Vis tiktai jis nėra blogas žmogus ir gal iš visų mano brolių – geriausias“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1923-10-16, iš Miuncheno – į Būgius, in: LLTI RS, f. 53, b. 489, l. 1r).
Ir ką jis namo rašė?
27
Aš mat iki kvotimų na-
28
miškiams apie tai nieko
29
nenorėjau rašyti, o
dabar
c
Critical note: dabar ] p abs text
p
Physical note: [1v] //
dabar
dabar[…]

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Vandukėli,
šiunčiu
siunčiu
Tau Jadzkos
1.
c
Critical note: 1. ] s l in d ang add cf 1.
1.
1
Vandukėli,
šiunčiu
siunčiu
Tau
Jadzkos
Jadzkos
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1899–1992), etnomuzikologė, 1923–1925 m. studijavo Berlyno Juliaus Sterno konservatorijoje fortepijono ir muzikos teorijos specialybes. Nuo 1920 m. ji trejus metus mokėsi Leipcigo konservatorijoje kompozicijos, harmonijos, fortepijono. Laiške aprašoma Jadvygos Čiurlionytės savijauta, susijusi su nauja mokslo aplinka, specialybės pakeitimu: „1923 m., supratusi, kad pianistės kelias ne jai, nutarė pakeisti specialybę ir išlaikė egzaminus į Berlyno Sterno konservatorijos Pedagoginio skyriaus paskutinį kursą. Specialybės pagrindą čia sudarė fortepijonas ir teorija.
Berlyno konservatorijoje mokymo lygis buvo aukštesnis, ir ji jautėsi daug ko nežinanti. Pasiekti reikiamą lygį per trumpą laiką buvo nelengva, todėl būta nusivylimų“ (Jadvyga Čiurlionytė, sudarė ir parengė Laima Burkšaitienė, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006, p. 30).
2
laišką.
laišką.
n
Note: Išliko Jadvygos Čiurlionytės laiško Baliui Sruogai fragmentas, kurį jis persiuntė Vandai Daugirdaitei ir kuriame plačiau rašyta apie savijautą, bičiulių tarpusavio santykį:
„31. X 23.
Mielas Baly!
Neturi supratimo, kaip aš apsidžiaugiau Tavo laišką gavus, o ypač tuomi, kad mes visgi dar „trys“ esame ir kad Jūs abudu neužmiršot dar savo seną Jadzką. Žinai, man rodos, kad aš ir po žemės būsiu, tai vis tiek ateisiu pas Jumis, kad nors Jus išgąsdinti tą dieną, o jei būsiu dar gyva, tai bus didelis, didelis triukšmas!
Kiek aš per tą laiką, kol Jūsų nemačiau, vargo, vidujinio vargo iškenčiau, kaip dažnai aš klaidžiojau ieškodama to, ko man tik šešėlį pamatyti teko. –
Bet vis tik aš tikiu – ir valio gyvenimas! Jeigu Jūs gyvi esat, tai ir aš noriu gyventi.
Dabar pas mane nepaprastas stovis – kova, kova ir kova – ir nežinau, kam po velniais aš kovoju – kokia prasmė tame? – Kad lengviau suprastai būtį? Kad ramybę turėti?
O kas jeigu aš nenoriu ramybės, jeigu aš per daug turiu energijos, kurią nenoriu aš nuslopinti? – Taip man visą laiką kas tai sako, kad mano kankinimas savęs, tai absurdas. Norisi atsikvėpti. Giliai, giliai atsikvėpti ir nusikratyti visų nelemtų minčių. Ar Tau neatrodo, kad tai bailumas? Pamanyk sau, žmogus ateina į pasaulį, kad pasaulį pamatyti, kaip gali jis jį pamatyti, kuomet jis vieną akį prisimerkia, kuomet jis šviesos bijosi ir kuomet jis pamatęs bedugnę visai užsimerkia ir dreba iš baimės? Taip yra su manim. Aš džiaugiuos, kad galiu kalbėti. Aš norėčiau draugą rasti, kuris savo mintimis vargą išsklaidytų – ir todėl aš džiaugiuos, kad mes „trys“ esame. –
Nepyk, kad aš Tau tą rašau. –
Jei aš būčiau Münchene pasilikus, tai aš turbūt labai daug kalbėčiau[…]“ (Jadvygos Čiurlionytės laiškas Baliui Sruogai, 1923-10-31, iš Berlyno – į Miuncheną, in: LLTI BR, f. 53, b. 852, nr. 3, l. 1r–v).
Ta
Tą
dieną, kai tau rašiau,
3
aš ir jai parašiau.
gal Gal
c
Critical note: Gal ] cor pro gal, cor G pro min
Gal
būtų
4
gerai, kad ir tu jai parašytum.
5
Ji paliko tokia, kaip ir buvus,
6
ir gal vienintėlis prietėlis, kuris
7
visa širdžia yra
mūsų
mūsų
abejų.
abiejų.
8
Aš norėčiau, kad Tu jai
Taip
taip
9
gerą
žodeli
žodelį
pasakytum, kad
10
ją trupučiuką paguosti. Aš to
11
nemoku
padaryti
padaryti
per laišką.
12
Jei ji būt pasilikus kiek Miun-
13
chene –
bučiau
būčiau
patylėjęs su ja,
14
ir būt buvę labai gerai. –
15
Aš kartą
Juozui
Juozui
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), teisininkas, diplomatas, 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje. Minimas Balio Sruogos laiškas Juozapui Sruogai, Juozapo Sruogos laiškas tėvams, gyvenusiems Baibokuose, neišliko.
laiške
kaž kaip
kažkaip
16
parašiau, kad aš manau Klai-
17
pėdoj apsigyventi (apie mūsų
18
sumanymą nieko
neminėjau)
neminėjau).
19
Tai jis parašė apie tai mano
20
namiškiams. O namiškiai
21
šiek tiek įsižeidę, kad aš
22
pats nieko apie tai nerašiau.
23
Dabar man klausimas –
24
Ar ar
c
Critical note: ar ] cor pro Ar, cor a pro cap
ar
Kazys
Kazys
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), ekonomistas, jauniausias Balio Sruogos brolis, 1921–1923 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
bus jam ką apie
25
mu
mū
sumanymą
pasakęs
pasakęs,
26
ar
ne?
ne?
n
Note: Balys Sruoga broliui Kazimierui Sruogai užsiminė apie pavasarį planuojamą santuoką su Vanda Daugirdaite: „Tai tik parašiau jam laišką ir neiškenčiau nepasakęs apie mūsų planą, kviesdamas jį dalyvauti „iškilmėj“ – ar nepyksi, Vandukai? Vis tiktai jis nėra blogas žmogus ir gal iš visų mano brolių – geriausias“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1923-10-16, iš Miuncheno – į Būgius, in: LLTI RS, f. 53, b. 489, l. 1r).
Ir ką jis namo rašė?
27
Aš mat iki kvotimų na-
28
miškiams apie tai nieko
29
nenorėjau rašyti, o
dabar
c
Critical note: dabar ] p abs text
p
Physical note: [1v] //
dabar
dabar[…]

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Unnumbered line
Critical note: 1. ] s l in d ang add cf 1.
a3
Line number 1
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1899–1992), etnomuzikologė, 1923–1925 m. studijavo Berlyno Juliaus Sterno konservatorijoje fortepijono ir muzikos teorijos specialybes. Nuo 1920 m. ji trejus metus mokėsi Leipcigo konservatorijoje kompozicijos, harmonijos, fortepijono. Laiške aprašoma Jadvygos Čiurlionytės savijauta, susijusi su nauja mokslo aplinka, specialybės pakeitimu: „1923 m., supratusi, kad pianistės kelias ne jai, nutarė pakeisti specialybę ir išlaikė egzaminus į Berlyno Sterno konservatorijos Pedagoginio skyriaus paskutinį kursą. Specialybės pagrindą čia sudarė fortepijonas ir teorija.
Berlyno konservatorijoje mokymo lygis buvo aukštesnis, ir ji jautėsi daug ko nežinanti. Pasiekti reikiamą lygį per trumpą laiką buvo nelengva, todėl būta nusivylimų“ (Jadvyga Čiurlionytė, sudarė ir parengė Laima Burkšaitienė, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006, p. 30).
a3
Line number 2
Note: Išliko Jadvygos Čiurlionytės laiško Baliui Sruogai fragmentas, kurį jis persiuntė Vandai Daugirdaitei ir kuriame plačiau rašyta apie savijautą, bičiulių tarpusavio santykį:
„31. X 23.
Mielas Baly!
Neturi supratimo, kaip aš apsidžiaugiau Tavo laišką gavus, o ypač tuomi, kad mes visgi dar „trys“ esame ir kad Jūs abudu neužmiršot dar savo seną Jadzką. Žinai, man rodos, kad aš ir po žemės būsiu, tai vis tiek ateisiu pas Jumis, kad nors Jus išgąsdinti tą dieną, o jei būsiu dar gyva, tai bus didelis, didelis triukšmas!
Kiek aš per tą laiką, kol Jūsų nemačiau, vargo, vidujinio vargo iškenčiau, kaip dažnai aš klaidžiojau ieškodama to, ko man tik šešėlį pamatyti teko. –
Bet vis tik aš tikiu – ir valio gyvenimas! Jeigu Jūs gyvi esat, tai ir aš noriu gyventi.
Dabar pas mane nepaprastas stovis – kova, kova ir kova – ir nežinau, kam po velniais aš kovoju – kokia prasmė tame? – Kad lengviau suprastai būtį? Kad ramybę turėti?
O kas jeigu aš nenoriu ramybės, jeigu aš per daug turiu energijos, kurią nenoriu aš nuslopinti? – Taip man visą laiką kas tai sako, kad mano kankinimas savęs, tai absurdas. Norisi atsikvėpti. Giliai, giliai atsikvėpti ir nusikratyti visų nelemtų minčių. Ar Tau neatrodo, kad tai bailumas? Pamanyk sau, žmogus ateina į pasaulį, kad pasaulį pamatyti, kaip gali jis jį pamatyti, kuomet jis vieną akį prisimerkia, kuomet jis šviesos bijosi ir kuomet jis pamatęs bedugnę visai užsimerkia ir dreba iš baimės? Taip yra su manim. Aš džiaugiuos, kad galiu kalbėti. Aš norėčiau draugą rasti, kuris savo mintimis vargą išsklaidytų – ir todėl aš džiaugiuos, kad mes „trys“ esame. –
Nepyk, kad aš Tau tą rašau. –
Jei aš būčiau Münchene pasilikus, tai aš turbūt labai daug kalbėčiau[…]“ (Jadvygos Čiurlionytės laiškas Baliui Sruogai, 1923-10-31, iš Berlyno – į Miuncheną, in: LLTI BR, f. 53, b. 852, nr. 3, l. 1r–v).
a1
Line number 3
Critical note: Gal ] cor pro gal, cor G pro min
a3
Line number 15
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), teisininkas, diplomatas, 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje. Minimas Balio Sruogos laiškas Juozapui Sruogai, Juozapo Sruogos laiškas tėvams, gyvenusiems Baibokuose, neišliko.
a1
Line number 24
Critical note: ar ] cor pro Ar, cor a pro cap
a3
Line number 24
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), ekonomistas, jauniausias Balio Sruogos brolis, 1921–1923 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
a3
Line number 26
Note: Balys Sruoga broliui Kazimierui Sruogai užsiminė apie pavasarį planuojamą santuoką su Vanda Daugirdaite: „Tai tik parašiau jam laišką ir neiškenčiau nepasakęs apie mūsų planą, kviesdamas jį dalyvauti „iškilmėj“ – ar nepyksi, Vandukai? Vis tiktai jis nėra blogas žmogus ir gal iš visų mano brolių – geriausias“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1923-10-16, iš Miuncheno – į Būgius, in: LLTI RS, f. 53, b. 489, l. 1r).
a1
Line number 29
Critical note: dabar ] p abs text
a1
Line number 29
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_10_31_iki_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_10_31_iki_vd_1v.jpgX (Close panel)
image