Vandai Daugirdaitei, 1923-11-24

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1923-11-24

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 509. Laiškas. Be pilnos datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1923-11-20 laišką (liga: „Nieko ypatingo, tiktai peršalau. Temperatūra buvo pakilusi aukščiau 39. Baisiausios slogos, kosulys, ir paprastai kaip yra – bronchitas su tų nelemtingų gerklės guzų uždegimu“), turinį („…buvau kiek sublogęs ir kovojau su liga“). Rašyta 14,2 × 22,5 cm gelstelėjusio, laiškinio, plėšto popieriaus pailgais langeliais dvigubame lape (1r, 1r–2r, 2v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus, lankstymo į dvi dalis žymės. Dėmėta (rudos dėmelės). Be voko. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 319–320. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-11-24: Genetinis
  • Witness a2: 1923-11-24: Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-11-24: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-11-24, l. 1r, 1v–2r, 2v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_11_24_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas juxta bylos aplanke sample BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Visa
sąvaitė
savaitė
krupulingai laukiu
1
Visa
sąvaitė
savaitė
krupulingai laukiu
2
iš tavęs nors mažėlės žinutės.
3
Ne
todel,
todėl,
kad ko blogo manytau,
4
bet taip kažkaip tuščia tuščia
5
aplinkui. Kažkaip netikėtai
6
pajutau, kad aš baisiai, baisiai
7
pavargęs. Tiesa, visa
sąvaitė
savaitė
8
kovoju su savim – jau
9
tau išvažiuojant buvau
10
kiek sublogęs ir kovojau su
11
liga. Dabar taip tęsias visa
12
sąvaitė.
savaitė.
Man rodos, kad aš
13
kas dieną turiu karščio. Tai
14
šilta, tai šalta,
v tai
c
Critical note: tai ] cor t pro v
tai
vėl nei
15
iš šio, nei iš to visą prakaitas
16
išpilia.
Tiesa
Tiesa,
nesigyčiau
nesigyiau
17
šiandie
pirmą kart
pirmąkart
nusipir-
18
kau chinino – eisiu tuoj
19
gult ir paimsiu gerą dozą.
20
Niekas taip ypatingai
21
neskauda, tik
galvą
galva
sukas,
22
labai silpna, ir visi,
23
kas
susitinka,
c
Critical note: susitinka, ] p vid ex err ver klausia
susitinka,
kodel
kodėl
aš toks
24
pajuodavęs ir pavargęs
25
atrodau.
p
Physical note: [1r] //
atrodau.

Facsimile Image Placeholder

26
Ir taip liūdna, liūdna! Taip
27
tuščia aplinkui. Vis tik
28
aš labai silpnas žmogus
29
esu. Tu esi kartu, rodos, kad
30
aš jaučiu ir pasaulį, ir stiprybę,
31
ir turiu kiek valios; tu toli,
32
iš tavęs jokios žinios – ir
33
manęs visai nėra. Kažkoks
34
tusčias
tuščias
šešėlis,
šešėlis
kaip
35
riešuto kevalas. Nėra
36
nei manęs, nėra nei pasaulio.
37
Ir
kodel,
kodėl,
kodel
kodėl
iš tavęs nei
38
žodelio nėra? Ir
kodel
kodėl
tu
39
negirdi, kaip man
dušia
dūšia
40
skauda, kaip mano veidas
41
daros į žemę panašus?!
42
sergu,
sergu
ir neturiu drąsos
43
savęs įtikinti, neturiu drąsos
44
palikti lovoj kelias
45
dienas vienas, man rodos,
46
kad aš neišlaikysiu. Kartais
47
man rodos, kad jeigu
48
aš gautau iš tavęs
laiškutį,
p
Physical note: [1v] //
laiškutį,

Facsimile Image Placeholder

49
aš tuojau pagytau, kad mano
50
veidas pajuodavo ne nuo
51
nuolatinio
karsčio,
karščio,
bet
52
nuo niekuo neišsemiamo
53
ilgejimos.
ilgėjimos.
Ir
kodel
kodėl
nuo tavęs
54
nei žodelio nėra,
kodel
kodėl
tu
55
manęs negirdi,
kodel
kodėl
tu
56
nenori ateiti, mane paguosti,
57
p mane
c
Critical note: mane ] cor m pro p
mane
priglausti, mano
58
verkiančią
dušią
dūšią
pagydyt?
59
Kur mano
iegos
gos
paliko,
60
kur mano pasaulis, šviesybė?
61
Dar vakar vakarą buvau
62
sutikęs
Bakšytę,
Bakšytę,
n
Note: Veronika Bakšytė (1898–1952) – pedagogė, tuo metu Miuncheno universitete studijavo pedagogiką, psichologiją ir vokiečių literatūrą.
– ji buvo kaž-
63
kokia nusiminusi ir nusivylusi.
64
,
karš kažkaip
c
Critical note: kažkaip ] cor pro karš, cor ž pro
kažkaip
karščio
pagautas
pagautas,
65
kokiu tai entuziazmu įrodi-
66
nėjau, kad pasaulis gražus
67
ir
šviesu,
c
Critical note: šviesus ] vid ex err šviesu pro šviesus, vid ex err om sec s
šviesus,
kad tik reikia
68
mokėti jo pilnybę pajausti.
69
Bet jėgos nusialė, ir aš šiandie
70
jau
napaiegiu
napagiu
ne tik jo
71
pajausti, bet ir akis į
72
dangų
pakelti.
p
Physical note: [2r] //
pakelti.

Facsimile Image Placeholder

73
Eisiu namo, atsigulsiu –
74
ar aš dar atsikelsiu rytoj?
75
Jei bus rytoj saulė – ar aš ją
76
matysiu? Tu taip toli, ir aš
77
negaliu prisišaukti, ir aš negaliu
78
paguodos išprašyti – –
79
Gal tai negera taip pasiduoti,
80
taip išglebti, bet ką aš padarysiu,
81
kad jau nebeturiu
ie
besilai-
82
kyti, kad aš nežinau, ar
83
rytoj jau beatsikelsiu.
84
Šia nakt
Šiąnakt
klejojau, tave šau-
85
kiuos,
c
Critical note: [šau]kiaus ] vid ex err [šau]kiuos pro [šau]kiaus, vid ex err uos pro aus
kiuos,
kiaus,
ne kitaip bus ir dabar –
86
bet ar tu išgirsi mane, ar
87
ateisi, ar paguosi? – –
88
O kad ir atsikelsiu rytoj – kur
89
aš pasidėsiu?
90
Taip liūdna, liūdna, ir
91
širdis taip verkia…
92
Kodel
Kodėl
Tu nenori išgirsti
93
manęs, mano ašarų
94
palaimint?…
palaimint?..
– – –
95
Šęštadienis,
Šeštadienis,
96
8 val. vak.
97
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [2v] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder

Visa
sąvaitė
savaitė
krupulingai laukiu
1
Visa
sąvaitė
savaitė
krupulingai laukiu
2
iš tavęs nors mažėlės žinutės.
3
Ne
todel,
todėl,
kad ko blogo manytau,
4
bet taip kažkaip tuščia tuščia
5
aplinkui. Kažkaip netikėtai
6
pajutau, kad aš baisiai, baisiai
7
pavargęs. Tiesa, visa
sąvaitė
savaitė
8
kovoju su savim – jau
9
tau išvažiuojant buvau
10
kiek sublogęs ir kovojau su
11
liga. Dabar taip tęsias visa
12
sąvaitė.
savaitė.
Man rodos, kad aš
13
kas dieną turiu karščio. Tai
14
šilta, tai šalta,
v tai
c
Critical note: tai ] cor t pro v
tai
vėl nei
15
iš šio, nei iš to visą prakaitas
16
išpilia.
Tiesa
Tiesa,
nesigyčiau
nesigyiau
17
šiandie
pirmą kart
pirmąkart
nusipir-
18
kau chinino – eisiu tuoj
19
gult ir paimsiu gerą dozą.
20
Niekas taip ypatingai
21
neskauda, tik
galvą
galva
sukas,
22
labai silpna, ir visi,
23
kas
susitinka,
c
Critical note: susitinka, ] p vid ex err ver klausia
susitinka,
kodel
kodėl
aš toks
24
pajuodavęs ir pavargęs
25
atrodau.
p
Physical note: [1r] //
atrodau.

Facsimile Image Placeholder

26
Ir taip liūdna, liūdna! Taip
27
tuščia aplinkui. Vis tik
28
aš labai silpnas žmogus
29
esu. Tu esi kartu, rodos, kad
30
aš jaučiu ir pasaulį, ir stiprybę,
31
ir turiu kiek valios; tu toli,
32
iš tavęs jokios žinios – ir
33
manęs visai nėra. Kažkoks
34
tusčias
tuščias
šešėlis,
šešėlis
kaip
35
riešuto kevalas. Nėra
36
nei manęs, nėra nei pasaulio.
37
Ir
kodel,
kodėl,
kodel
kodėl
iš tavęs nei
38
žodelio nėra? Ir
kodel
kodėl
tu
39
negirdi, kaip man
dušia
dūšia
40
skauda, kaip mano veidas
41
daros į žemę panašus?!
42
sergu,
sergu
ir neturiu drąsos
43
savęs įtikinti, neturiu drąsos
44
palikti lovoj kelias
45
dienas vienas, man rodos,
46
kad aš neišlaikysiu. Kartais
47
man rodos, kad jeigu
48
aš gautau iš tavęs
laiškutį,
p
Physical note: [1v] //
laiškutį,

Facsimile Image Placeholder

49
aš tuojau pagytau, kad mano
50
veidas pajuodavo ne nuo
51
nuolatinio
karsčio,
karščio,
bet
52
nuo niekuo neišsemiamo
53
ilgejimos.
ilgėjimos.
Ir
kodel
kodėl
nuo tavęs
54
nei žodelio nėra,
kodel
kodėl
tu
55
manęs negirdi,
kodel
kodėl
tu
56
nenori ateiti, mane paguosti,
57
p mane
c
Critical note: mane ] cor m pro p
mane
priglausti, mano
58
verkiančią
dušią
dūšią
pagydyt?
59
Kur mano
iegos
gos
paliko,
60
kur mano pasaulis, šviesybė?
61
Dar vakar vakarą buvau
62
sutikęs
Bakšytę,
Bakšytę,
n
Note: Veronika Bakšytė (1898–1952) – pedagogė, tuo metu Miuncheno universitete studijavo pedagogiką, psichologiją ir vokiečių literatūrą.
– ji buvo kaž-
63
kokia nusiminusi ir nusivylusi.
64
,
karš kažkaip
c
Critical note: kažkaip ] cor pro karš, cor ž pro
kažkaip
karščio
pagautas
pagautas,
65
kokiu tai entuziazmu įrodi-
66
nėjau, kad pasaulis gražus
67
ir
šviesu,
c
Critical note: šviesus ] vid ex err šviesu pro šviesus, vid ex err om sec s
šviesus,
kad tik reikia
68
mokėti jo pilnybę pajausti.
69
Bet jėgos nusialė, ir aš šiandie
70
jau
napaiegiu
napagiu
ne tik jo
71
pajausti, bet ir akis į
72
dangų
pakelti.
p
Physical note: [2r] //
pakelti.

Facsimile Image Placeholder

73
Eisiu namo, atsigulsiu –
74
ar aš dar atsikelsiu rytoj?
75
Jei bus rytoj saulė – ar aš ją
76
matysiu? Tu taip toli, ir aš
77
negaliu prisišaukti, ir aš negaliu
78
paguodos išprašyti – –
79
Gal tai negera taip pasiduoti,
80
taip išglebti, bet ką aš padarysiu,
81
kad jau nebeturiu
ie
besilai-
82
kyti, kad aš nežinau, ar
83
rytoj jau beatsikelsiu.
84
Šia nakt
Šiąnakt
klejojau, tave šau-
85
kiuos,
c
Critical note: [šau]kiaus ] vid ex err [šau]kiuos pro [šau]kiaus, vid ex err uos pro aus
kiuos,
kiaus,
ne kitaip bus ir dabar –
86
bet ar tu išgirsi mane, ar
87
ateisi, ar paguosi? – –
88
O kad ir atsikelsiu rytoj – kur
89
aš pasidėsiu?
90
Taip liūdna, liūdna, ir
91
širdis taip verkia…
92
Kodel
Kodėl
Tu nenori išgirsti
93
manęs, mano ašarų
94
palaimint?…
palaimint?..
– – –
95
Šęštadienis,
Šeštadienis,
96
8 val. vak.
97
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [2v] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder

Visa
sąvaitė
savaitė
krupulingai laukiu
1
Visa
sąvaitė
savaitė
krupulingai laukiu
2
iš tavęs nors mažėlės žinutės.
3
Ne
todel,
todėl,
kad ko blogo manytau,
4
bet taip kažkaip tuščia tuščia
5
aplinkui. Kažkaip netikėtai
6
pajutau, kad aš baisiai, baisiai
7
pavargęs. Tiesa, visa
sąvaitė
savaitė
8
kovoju su savim – jau
9
tau išvažiuojant buvau
10
kiek sublogęs ir kovojau su
11
liga. Dabar taip tęsias visa
12
sąvaitė.
savaitė.
Man rodos, kad aš
13
kas dieną turiu karščio. Tai
14
šilta, tai šalta,
v tai
c
Critical note: tai ] cor t pro v
tai
vėl nei
15
iš šio, nei iš to visą prakaitas
16
išpilia.
Tiesa
Tiesa,
nesigyčiau
nesigyiau
17
šiandie
pirmą kart
pirmąkart
nusipir-
18
kau chinino – eisiu tuoj
19
gult ir paimsiu gerą dozą.
20
Niekas taip ypatingai
21
neskauda, tik
galvą
galva
sukas,
22
labai silpna, ir visi,
23
kas
susitinka,
c
Critical note: susitinka, ] p vid ex err ver klausia
susitinka,
kodel
kodėl
aš toks
24
pajuodavęs ir pavargęs
25
atrodau.
p
Physical note: [1r] //
atrodau.

Facsimile Image Placeholder

26
Ir taip liūdna, liūdna! Taip
27
tuščia aplinkui. Vis tik
28
aš labai silpnas žmogus
29
esu. Tu esi kartu, rodos, kad
30
aš jaučiu ir pasaulį, ir stiprybę,
31
ir turiu kiek valios; tu toli,
32
iš tavęs jokios žinios – ir
33
manęs visai nėra. Kažkoks
34
tusčias
tuščias
šešėlis,
šešėlis
kaip
35
riešuto kevalas. Nėra
36
nei manęs, nėra nei pasaulio.
37
Ir
kodel,
kodėl,
kodel
kodėl
iš tavęs nei
38
žodelio nėra? Ir
kodel
kodėl
tu
39
negirdi, kaip man
dušia
dūšia
40
skauda, kaip mano veidas
41
daros į žemę panašus?!
42
sergu,
sergu
ir neturiu drąsos
43
savęs įtikinti, neturiu drąsos
44
palikti lovoj kelias
45
dienas vienas, man rodos,
46
kad aš neišlaikysiu. Kartais
47
man rodos, kad jeigu
48
aš gautau iš tavęs
laiškutį,
p
Physical note: [1v] //
laiškutį,

Facsimile Image Placeholder

49
aš tuojau pagytau, kad mano
50
veidas pajuodavo ne nuo
51
nuolatinio
karsčio,
karščio,
bet
52
nuo niekuo neišsemiamo
53
ilgejimos.
ilgėjimos.
Ir
kodel
kodėl
nuo tavęs
54
nei žodelio nėra,
kodel
kodėl
tu
55
manęs negirdi,
kodel
kodėl
tu
56
nenori ateiti, mane paguosti,
57
p mane
c
Critical note: mane ] cor m pro p
mane
priglausti, mano
58
verkiančią
dušią
dūšią
pagydyt?
59
Kur mano
iegos
gos
paliko,
60
kur mano pasaulis, šviesybė?
61
Dar vakar vakarą buvau
62
sutikęs
Bakšytę,
Bakšytę,
n
Note: Veronika Bakšytė (1898–1952) – pedagogė, tuo metu Miuncheno universitete studijavo pedagogiką, psichologiją ir vokiečių literatūrą.
– ji buvo kaž-
63
kokia nusiminusi ir nusivylusi.
64
,
karš kažkaip
c
Critical note: kažkaip ] cor pro karš, cor ž pro
kažkaip
karščio
pagautas
pagautas,
65
kokiu tai entuziazmu įrodi-
66
nėjau, kad pasaulis gražus
67
ir
šviesu,
c
Critical note: šviesus ] vid ex err šviesu pro šviesus, vid ex err om sec s
šviesus,
kad tik reikia
68
mokėti jo pilnybę pajausti.
69
Bet jėgos nusialė, ir aš šiandie
70
jau
napaiegiu
napagiu
ne tik jo
71
pajausti, bet ir akis į
72
dangų
pakelti.
p
Physical note: [2r] //
pakelti.

Facsimile Image Placeholder

73
Eisiu namo, atsigulsiu –
74
ar aš dar atsikelsiu rytoj?
75
Jei bus rytoj saulė – ar aš ją
76
matysiu? Tu taip toli, ir aš
77
negaliu prisišaukti, ir aš negaliu
78
paguodos išprašyti – –
79
Gal tai negera taip pasiduoti,
80
taip išglebti, bet ką aš padarysiu,
81
kad jau nebeturiu
ie
besilai-
82
kyti, kad aš nežinau, ar
83
rytoj jau beatsikelsiu.
84
Šia nakt
Šiąnakt
klejojau, tave šau-
85
kiuos,
c
Critical note: [šau]kiaus ] vid ex err [šau]kiuos pro [šau]kiaus, vid ex err uos pro aus
kiuos,
kiaus,
ne kitaip bus ir dabar –
86
bet ar tu išgirsi mane, ar
87
ateisi, ar paguosi? – –
88
O kad ir atsikelsiu rytoj – kur
89
aš pasidėsiu?
90
Taip liūdna, liūdna, ir
91
širdis taip verkia…
92
Kodel
Kodėl
Tu nenori išgirsti
93
manęs, mano ašarų
94
palaimint?…
palaimint?..
– – –
95
Šęštadienis,
Šeštadienis,
96
8 val. vak.
97
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [2v] //
Bal.
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 14
Critical note: tai ] cor t pro v
a1
Line number 23
Critical note: susitinka, ] p vid ex err ver klausia
a1
Line number 25
Physical note: [1r] //
a1
Line number 48
Physical note: [1v] //
a1
Line number 57
Critical note: mane ] cor m pro p
a3
Line number 62
Note: Veronika Bakšytė (1898–1952) – pedagogė, tuo metu Miuncheno universitete studijavo pedagogiką, psichologiją ir vokiečių literatūrą.
a1
Line number 64
Critical note: kažkaip ] cor pro karš, cor ž pro
a1
Line number 67
Critical note: šviesus ] vid ex err šviesu pro šviesus, vid ex err om sec s
a1
Line number 72
Physical note: [2r] //
a1
Line number 85
Critical note: [šau]kiaus ] vid ex err [šau]kiuos pro [šau]kiaus, vid ex err uos pro aus
a1
Line number 97
Critical note: Bal. ] sign
a1
Line number 97
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_11_24_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_11_24_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_11_24_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1923_11_24_vd_2v.jpgX (Close panel)
image