Albinui Rimkai, 1923-12-27

X (Close panel) Bibliographic Information

Albinui Rimkai, 1923-12-27

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudą, Albino Rimkos adresą. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus, gelsvo popieriaus atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – Madelegabel kalno atvaizdas: „Heilbronner Weg: Die Mädelegabel, 2645 m.“ 1r juodas gavimo pašto spaudas: Kaunas, [19][2]3-12-27. 1v spaudas pažeistas, nuplėšus buvusį užklijuotą pašto ženklą. Violetinis kalnų namelio Algojaus Alpėse (2080 m) spaudas. Numeruota pieštuku rankraštyno darbuotojo ranka (11). Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 53, b. 1292, l. 112. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-12-27: Genetinis
  • Witness a2: 1923-12-27: Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-12-27: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, iš Bavarijos – į Kauną, 1923-12-27, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_12_27_ar.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); atvirlaiškio pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Geri žmonės sakė, kad
a
Albinui Rimkai
b
Žemaičių g. 1.
c
Kaunas,
d
Litauen
Litauen
1
Geri žmonės sakė, kad
2
tu
tu
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Balio Sruogos bičiulis, 1923 m. baigęs studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje, įgijęs ekonomisto diplomą, buvo sugrįžęs į Kauną. Albinas Rimka nuo 1923 m. rugsėjo mėn. dirbo Lietuvos universiteto Teisių fakulteto Statistikos katedros docentu.
vėlei labai geras žmogus
3
esąs. Tai tegu Tau per šventes
4
bus labai gera. O man
5
biški
biškį
markatna. Sėdžiu
6
namie vienas, prietelių
7
neturiu, pinigų – dar mažiau.
8
Ir darbo prakeiktai daug,
9
ir šiaip
dušioj
dūšioj
labai
10
labai markatna. Bet
11
tu
užk
ūžk
per
šventes
šventes
ir už mano
12
sveikatą. O jei kada aš
13
tau nesmagumų pada-
14
riau
riau,
tai prabočyk –
15
bus geriau.
16
Ir
duduok
dūduok
naujų Naujų
c
Critical note: Naujų ] cor pro naujų, cor N pro min
Naujų
17
Metų
metų
naktį.
18
Balys.
p
Physical note: [1v] //
Balys.
Balys
n
Note: Balys Sruoga ruošėsi baigiamiesiems egzaminams Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete. „Egzaminai buvo paskutinis B. Sruogos studijų etapas, ir vienas nemaloniausių. Laikė tris dalykus: slavų gramatiką (pas E. Bernekerį), vokiečių literatūrą (pas F. Munkerį) ir filosofiją (pas Boimkerį). Ypač baugino pirmasis, kuriam reikėjo aprėpti gausybę medžiagos. Todėl paskutiniaisiais 1923 m. mėnesiais – lapkritį, gruodį ir sausį – B. Sruoga metė visus kitus užsiėmimus ir, sukaupęs valią, dirbo – į pabaigą net iki 14–15 valandų per parą.“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 133). Balys Sruoga egzaminus baigė laikyti 1924 m. vasario 8 d.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Geri žmonės sakė, kad
a
Albinui Rimkai
b
Žemaičių g. 1.
c
Kaunas,
d
Litauen
Litauen
1
Geri žmonės sakė, kad
2
tu
tu
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Balio Sruogos bičiulis, 1923 m. baigęs studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje, įgijęs ekonomisto diplomą, buvo sugrįžęs į Kauną. Albinas Rimka nuo 1923 m. rugsėjo mėn. dirbo Lietuvos universiteto Teisių fakulteto Statistikos katedros docentu.
vėlei labai geras žmogus
3
esąs. Tai tegu Tau per šventes
4
bus labai gera. O man
5
biški
biškį
markatna. Sėdžiu
6
namie vienas, prietelių
7
neturiu, pinigų – dar mažiau.
8
Ir darbo prakeiktai daug,
9
ir šiaip
dušioj
dūšioj
labai
10
labai markatna. Bet
11
tu
užk
ūžk
per
šventes
šventes
ir už mano
12
sveikatą. O jei kada aš
13
tau nesmagumų pada-
14
riau
riau,
tai prabočyk –
15
bus geriau.
16
Ir
duduok
dūduok
naujų Naujų
c
Critical note: Naujų ] cor pro naujų, cor N pro min
Naujų
17
Metų
metų
naktį.
18
Balys.
p
Physical note: [1v] //
Balys.
Balys
n
Note: Balys Sruoga ruošėsi baigiamiesiems egzaminams Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete. „Egzaminai buvo paskutinis B. Sruogos studijų etapas, ir vienas nemaloniausių. Laikė tris dalykus: slavų gramatiką (pas E. Bernekerį), vokiečių literatūrą (pas F. Munkerį) ir filosofiją (pas Boimkerį). Ypač baugino pirmasis, kuriam reikėjo aprėpti gausybę medžiagos. Todėl paskutiniaisiais 1923 m. mėnesiais – lapkritį, gruodį ir sausį – B. Sruoga metė visus kitus užsiėmimus ir, sukaupęs valią, dirbo – į pabaigą net iki 14–15 valandų per parą.“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 133). Balys Sruoga egzaminus baigė laikyti 1924 m. vasario 8 d.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Geri žmonės sakė, kad
a
Albinui Rimkai
b
Žemaičių g. 1.
c
Kaunas,
d
Litauen
Litauen
1
Geri žmonės sakė, kad
2
tu
tu
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Balio Sruogos bičiulis, 1923 m. baigęs studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje, įgijęs ekonomisto diplomą, buvo sugrįžęs į Kauną. Albinas Rimka nuo 1923 m. rugsėjo mėn. dirbo Lietuvos universiteto Teisių fakulteto Statistikos katedros docentu.
vėlei labai geras žmogus
3
esąs. Tai tegu Tau per šventes
4
bus labai gera. O man
5
biški
biškį
markatna. Sėdžiu
6
namie vienas, prietelių
7
neturiu, pinigų – dar mažiau.
8
Ir darbo prakeiktai daug,
9
ir šiaip
dušioj
dūšioj
labai
10
labai markatna. Bet
11
tu
užk
ūžk
per
šventes
šventes
ir už mano
12
sveikatą. O jei kada aš
13
tau nesmagumų pada-
14
riau
riau,
tai prabočyk –
15
bus geriau.
16
Ir
duduok
dūduok
naujų Naujų
c
Critical note: Naujų ] cor pro naujų, cor N pro min
Naujų
17
Metų
metų
naktį.
18
Balys.
p
Physical note: [1v] //
Balys.
Balys
n
Note: Balys Sruoga ruošėsi baigiamiesiems egzaminams Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete. „Egzaminai buvo paskutinis B. Sruogos studijų etapas, ir vienas nemaloniausių. Laikė tris dalykus: slavų gramatiką (pas E. Bernekerį), vokiečių literatūrą (pas F. Munkerį) ir filosofiją (pas Boimkerį). Ypač baugino pirmasis, kuriam reikėjo aprėpti gausybę medžiagos. Todėl paskutiniaisiais 1923 m. mėnesiais – lapkritį, gruodį ir sausį – B. Sruoga metė visus kitus užsiėmimus ir, sukaupęs valią, dirbo – į pabaigą net iki 14–15 valandų per parą.“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 133). Balys Sruoga egzaminus baigė laikyti 1924 m. vasario 8 d.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 2
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Balio Sruogos bičiulis, 1923 m. baigęs studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje, įgijęs ekonomisto diplomą, buvo sugrįžęs į Kauną. Albinas Rimka nuo 1923 m. rugsėjo mėn. dirbo Lietuvos universiteto Teisių fakulteto Statistikos katedros docentu.
a1
Line number 16
Critical note: Naujų ] cor pro naujų, cor N pro min
a1
Line number 18
Physical note: [1v] //
a3
Line number 18
Note: Balys Sruoga ruošėsi baigiamiesiems egzaminams Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete. „Egzaminai buvo paskutinis B. Sruogos studijų etapas, ir vienas nemaloniausių. Laikė tris dalykus: slavų gramatiką (pas E. Bernekerį), vokiečių literatūrą (pas F. Munkerį) ir filosofiją (pas Boimkerį). Ypač baugino pirmasis, kuriam reikėjo aprėpti gausybę medžiagos. Todėl paskutiniaisiais 1923 m. mėnesiais – lapkritį, gruodį ir sausį – B. Sruoga metė visus kitus užsiėmimus ir, sukaupęs valią, dirbo – į pabaigą net iki 14–15 valandų per parą.“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 133). Balys Sruoga egzaminus baigė laikyti 1924 m. vasario 8 d.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_12_27_ar_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_12_27_ar_1v.jpgX (Close panel)
image