Vandai Daugirdaitei, 1923-12-30

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1923-12-30

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 495. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį („Šiandie sekmadienis, gr. 30 d.“), Vandos Sruogienės pastabą („1923. XII. 30 / Iš Miuncheno – į Būgius“). Rašyta keturiuose 9,6 × 14,8 cm suplėšyto gabalėliais, gelstelėjusio, lygaus popieriaus lapeliuose (1r–v, 2r–v, 3r–v, 4r) pieštuku. Numeruota, pažymėta (įstrižai perbrauktas apskritimas) Balio Sruogos ranka. Dėmėta (juosvos pirštų atspaudų dėmelės). Segta skylamušiu (viršuje, kairiajame ir dešiniajame kraštuose išmušta po dvi susegimo skyles). Be voko. Nuorašai (mašinraščiai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 339–342 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, l. 49–51, KC PENN, l. 55–57 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-12-30: Genetinis
  • Witness a2: 1923-12-30: Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-12-30: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-12-30, l. 1r–v, 2r–v, 3r–v, 4r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_12_30_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas juxta bylos aplanke sample BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vandukėli,
1
c
Critical note: 1 ] s l in d ang add cf 1
1
1
Vandukėli,
2
Šiandie
sekmadienis
sekmadienis,
gr. 30
d.
c
Critical note: d. ] p d def interp
d.
3
O pas mane – sunki darbo diena.
4
Iki
pa pusdienio
c
Critical note: pusdienio ] cor pro pa, cor u pro a
pusdienio
mokinaus, o paskui
5
baigiau versti
Novalis'o
Novaliso
6
gimnus nakčiai
Himnus nakčiai
n
Note: Apie svarstymus versti Novalį Balys Sruoga užsiminė, likus savaitei iki Naujųjų metų: „Šiandie 22. Poryt – Kūčios. Aš, žinoma, vienas būsiu – perrašinėsiu Heinės vertimą „Nordsee“ ar gal versiu Novaliso „Himnai nakčiai“. Ir visos šventės bus taip, gal ir Nauji metai“ (žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-12-22, in: LLTI BR, f. 53, b. 670, l. 1v). Poemos vertimo ankstyvą variantą žr. Novalis, Himnai nakčiai, in: LLTI BR, f. 1, b. 3989, l. 1–27r; vėliausią vertimo redakciją žr. Novalis, Himnai nakčiai, iš rankr. form. vertė Balys Sruoga, Miunchenas, 1923 m. gruod. 31 d., in: Gairės, Kaunas, 1924, Nr. 2, p. 75–89; poemos vertimą, jo istoriją dar žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 203–220, 792–795.
ir visus
7
perrašiau.
Pavargaus
c
Critical note: Pavargau ] vid ex err fl -aus pro -au
Pavargaus
Pavargau
šiandie
8
baisiai, net nugarakaulis
9
skauda. Bet darbą pabaigiau.
10
Bet kažkaip mašinališkai jį
11
padariau. Tie
gimnai
himnai
– garbė
12
nakčiai ir
mirčiai
mirčiai
n
Note: Balys Sruoga Novalio kūrinio vertime paliko prierašą apie gyvenimą, šviesą, naktį ir mirtį: „Ir Novalis priima šviesą, kad, besiilgėdamas amžinos nakties, išpildžius savo žemišką pašaukimą. Argi gyvenimas gali duoti smagumo, kuris prilygtų nakties džiaugsmui? Aitriose kančiose jis jaučia atsitolinimą nuo mūsų tėviškės. Dar kiek laiko – ir apsvaigęs ilsėsis meilės guoly. Jaučia gaivinančias mirties sroves ir jos belaukdamas, sukas gyvenimo vėtrose“ (žr. Novalis, Himnai nakčiai, vertė Balys Sruoga, in: LLTI BR, f. 1, b. 3989, l. 12r).
– bet aš
13
jų nejaučiau, kaip reikėtų
14
jausti – vien tik amatninkai,
15
kad vaizdas atitiktų vaizdui,
16
kad metrikos posmas išsemtų
17
posmą. Gal
del
dėl
to, kad tasai
18
upas
ūpas
del
dėl
manęs dabar begali-
19
niai
tolimas,
tolimas
ir kad jo pa-
20
grindinė mintis ir tenden-
21
cija man svetima iki
22
kaulų. Tai giliai
neliginis
nelyginis
23
dalykas, esmėj pilnas ir gra-
24
žus,
m bet
c
Critical note: bet ] cor pro m, cor b pro m
bet
mano visa prigimtis
25
jam priešinas visomis išga-
26
lėmis. Kai verčiau – apie
27
tai negalvojau. Bet
perrašy-
p
Physical note: [1r] //
perrašy-

Facsimile Image Placeholder

28
damas pamačiau, kad aš
29
padariau
c
Critical note: padariau ] def pri a
padariau
negyvą darbą.
Ir
c
Critical note: Ir ] def r
Ir
30
verdamas versdamas
c
Critical note: versdamas ] a c vid ex err om pri s, p c add pri s
versdamas
neturėjau tokio
31
džiaugsmo, kokį gavau
32
verčiant
Heines
Heines
O Nordsee .
c
Critical note: Nordsee ] cor pro O, cor N pro O
Nordsee.
Nordsee.
n
Note: Ankstyvą vertimo variantą žr. Heinrich Heine, Šiaurės marės, vertė Balys Sruoga, Miunchenas, 1923, [bloknotas, juodraštis pieštuku], in: LLTI BR, f. 53, b. 564, nr. 1, l. 1–7r, 8–54r–v, 55r; vėlesnę redakciją, iš esmės perdirbtą tekstą žr. Heinrich Heine, Šiaurės jūra, 1945–1946, vertė Balys Sruoga, 1945–1946, [parkeriu (mėlynu ir juodu rašalu) taisytas rankraštis], in: Ibid., nr. 2, l. 1–88r; vėliausią redakciją žr. in: Heinrich Heine, Šiaurės jūra, vertė Balys Sruoga, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946; vertimą, jo istoriją dar žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 156–202, 613–660, 792.
33
Tiek
to
to,
padaryta – padaryta.
34
Šiandie galutinai paaiškėjo,
35
kad aš į Ski kursus neva-
36
žiuoju – ir laiko nėra, ir
37
mano čekis neateina. Bet
38
jeigu jis ir ateitų, vis tik
39
del
dėl
laiko važiuot nesugebė-
40
tau.
Vadinas
Vadinas,
iki kvotimų
41
kalnų taip ir nepamatysiu.
42
Ne Nieko
c
Critical note: Nieko ] cor pro Ne, cor i pro e
Nieko
nepadarysi – tenka
43
susitaikinti. Rytoj – Silvestro
44
vakaras.
vakaras.
n
Note: Šv. Silvestras minimas Naujųjų metų išvakarėse (gruodžio 31 d.).
Bet turbūt teks
45
vėlei vienam sutikti, kaip
46
ir Kalėdas. Tiesa, mūsų drau-
47
gija rengia bendrą suti-
48
kimą, bet aš jaučiuos
biški
biškį
49
apsibrozijęs: ateitininkai
50
rengė
Kučias
Kūčias
ir man nieko
51
nesakė
nesakė,
ir nekvietė.
Todel
Todėl
52
aš manau, kad ir Naujus
Metus
metus
53
jie gali be manęs
sutikti.
p
Physical note: [1v] //
sutikti.

Facsimile Image Placeholder

2.
c
Critical note: 2. ] s l in d ang add cf 2.
2.
54
Aš baisiai apsidžiaugiau
55
gavęs
c
Critical note: gavęs ] def g
gavęs
Tėvo laišką.
Ju
Jū
abejų
c
Critical note: abiejų ] def ab, vid ex err om i
abejų
abiejų
56
pasveikinimas
pasveikinimas
buvo
vie-
c
Critical note: vie[nintėlis] ] def e
vie-
57
nintėlis, kurį aš gavau
58
šventėms. Ir tėvo tonas labai
59
geras. Mane tai labai džiugina.
60
Jei tokia gera pradžia – tai
61
ir toliau turbūt neatsiras
62
priežasties santykiams
63
pagęsti.
pagesti.
64
Žiurėk,
Žiūrėk,
Vanduk, nors dabar
65
pas mane mažiuks finansų
66
krizis, bet gal iki važia-
67
vimui į
lietuvą Lietuvą
c
Critical note: Lietuvą ] cor L pro min
Lietuvą
man pavyks
68
mano kapitalus surankioti,
69
ypač jei
pavyk
c
Critical note: pavyks ] vid ex err om s
pavyk
pavyks
tuojau No-
70
valiso vertimą parduoti,
71
tai aš turėsiu pinigų. Aš
72
norėšiau norėčiau
c
Critical note: norėčiau ] cor č pro š
norėčiau
išvažiuodamas
73
nupirkti mums reikalingų
74
žiedų. Tiktai kaip patai-
75
kinti tau reikalingą didu-
76
.
?
Aš turiu tavo seną
77
š žiedą
c
Critical note: žiedą ] cor ž pro š
žiedą
žinai
žinai,
toks plonas,
78
„dratvinis“ – bet ar jo
didumas
p
Physical note: [2r] //
didumas

Facsimile Image Placeholder

79
tau tinka? Jei tinka – tai
80
gerai, jei ne – tai parašyk, ar
81
reikia kiek didesnio ar
82
mažesnio. Ir parašyk,
83
kokios
''formos''
formos
ar „fasono“
84
žiedo tu labiau norėtum.
85
Man tai geriau patiktų
86
lapai labai
c
Critical note: labai ] cor pro lapai, cor b pro p
labai
paprastos formos, kiek
87
storesnis, tik skaisčiai
88
geltonas. Kaip tu manai?
89
Čia didesnis pasirinkimas,
90
ir būt gerai, kad čia juos
91
įsigyti – vis viena reikės.
92
Aš manau, kad čia man turi
93
užtekti tam reikalui pinigų.
94
O Lietuvon parvažiavęs –
95
aš gausiu sutvarkyti lie-
96
tuviu
tuvių
kalba mano rašinį
97
apie
dainas
dainas
n
Note: Balys Sruoga, „Lietuvių dainų poetinės priemonės: Dainų poetikos metmena“, in: Tauta ir žodis, Kaunas, 1925, kn. 3, p. 1–75; Idem, in: Ibid., 1926, kn. 4, p. 187–231; dar žr. Balys Sruoga, „Dainų poetikos etiudai“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 9I: Tautosakos studijos, 1921–1947, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 7–182; paaiškinimus žr. in: Idem, p. 671. Publikuotas iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą išverstas, paredaguotas ir dainų pavyzdžiais papildytas Balio Sruogos disertacijos tekstas.
ir jis parduoti
98
nebus sunku. Iš jo gausiu
99
lėšų atlikti
iškilmėms,
iškilmėms
100
ir persigabenti į Klaipėdą.
101
Vis tik jis turėtų duoti apie
102
60–100 dolerių –
tam
p
Physical note: [2v] //
tam

Facsimile Image Placeholder

3
c
Critical note: 3 ] s l in d ang add cf 3
3
103
reikalui pilnai užtektų.
104
O Klaipėdoj mes turim
re-
c
Critical note: re[zervą] ] def re
re-
105
zervą – 2400
litu
litų
už mano
106
knygą.
knygą.
n
Note: Balys Sruoga, Dievų takais, Klaipėda: Rytas, 1923, p. 1–167.
Aš darau visas pa-
107
stangas
stangas,
kad šio rezervo iki
108
mūsų persikėlimui nepa-
109
judinti. Jeigu man pa-
110
vyks su mokesčiu už kvo-
111
timus, tai yra jeigu sumo-
112
kėjimą atidės iki po kvo-
113
timų, tai aš išsiversiu
114
jo nepajudinęs.
Tiesa
Tiesa,
dar
115
universitetą
universitetą,
už imatri-
116
kuliavimos reikalauja pri-
117
mokėti 7 dol. Tai – mažmožis,
118
bet aš ir jų turbūt nemokėsiu –
119
išsimatrikuliuosiu pirma
120
laike laiko
c
Critical note: laiko ] cor fl -o pro -e
laiko
– man tai jokio skirtumo
121
nesudarys. Tik aš turiu dar
122
vieną didelį-didelį norą:
123
po kvotimų kokiai savaitei
124
su Ski išvažiuoti į kalnus.
125
Man
bu
bū
liū labai
c
Critical note: labai ] cor pro liū, cor pri a pro
labai
liūdna, jei
126
aš jų nepamatyčiau –
juk
p
Physical note: [3r] //
juk

Facsimile Image Placeholder

127
jau negreit beteks į juos
128
sugrįžti.
c
Critical note: sugrįžti ] def s
sugrįžti.
Bet tik kad
129
kvotimai pavyktų!
130
Vis tiktai kvailas daiktas
131
senatvėj kvotimus laikyti!
132
Taip jie man
įkirėjo,
įkyrėjo,
kaip
133
dar niekas
niekumet
niekuomet
pasauly!
134
Keikiuos ir kenčiu! Dievui
135
dėku – vienas mėnuo beli-
136
ko. Iškentėsiu –
žut-būt!
žūt-būt!
137
O jei kartais virsčiau?!
138
Mano
savymeilė
savimeilė
nuo to
139
nei kiek nenukentėtų, tiktai
140
ką tėvas pasakytų? Na,
141
bet aš manau, kad aš turiu
142
išlaikyti! Ir tuomet
143
gyvenimas iš naujo pradėti,
144
iš naujo atgimti – eiti
145
į didelius
darbus
darbus
arba
146
į
nebu
nebū
nugrimsti
nugrimzti
147
kito kelio nėra ir nereikia.
148
Mūsų buvimas kartu – turi
149
būt mūsų gyvenime
150
teigiamu teigiama
c
Critical note: teigiama ] cor fl -a pro -u
teigiama
revoliucija!
p
Physical note: [3v] //
revoliucija!

Facsimile Image Placeholder

4.
c
Critical note: 4. ] s l in d ang add cf 4.
4.
151
O pereitą
nakti
naktį
aš tave
152
taip
c
Critical note: taip ] def t
taip
gražiai sapnavau.
Tokią
c
Critical note: Tokią ] def ok
Tokią
153
jauną, tokią gražią, tokią
154
skaisčią! Ir bučiavau
155
tave iki užuomaršai,
156
iki
nebutybei
nebūtybei
– – –
157
Kad aš
šia nakt
šiąnakt
dar
158
taip tave sapnuot galė-
159
čiau!
160
Labanaktis, Vandukėl,
161
Labanaktis!
labanaktis!
162
Atlankyk mane sapne,
163
pabučiuok!
164
Tebunie
Tebūnie
Tau šviesu ir
165
gera!
Tebunie
Tebūnie
tavo valan-
166
dos džiaugsmingos!
167
Bučiuoju tave visą –
168
bučiuoju.
169
TavBal.
p
Physical note: [4r] //
TavBal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Vandukėli,
1
c
Critical note: 1 ] s l in d ang add cf 1
1
1
Vandukėli,
2
Šiandie
sekmadienis
sekmadienis,
gr. 30
d.
c
Critical note: d. ] p d def interp
d.
3
O pas mane – sunki darbo diena.
4
Iki
pa pusdienio
c
Critical note: pusdienio ] cor pro pa, cor u pro a
pusdienio
mokinaus, o paskui
5
baigiau versti
Novalis'o
Novaliso
6
gimnus nakčiai
Himnus nakčiai
n
Note: Apie svarstymus versti Novalį Balys Sruoga užsiminė, likus savaitei iki Naujųjų metų: „Šiandie 22. Poryt – Kūčios. Aš, žinoma, vienas būsiu – perrašinėsiu Heinės vertimą „Nordsee“ ar gal versiu Novaliso „Himnai nakčiai“. Ir visos šventės bus taip, gal ir Nauji metai“ (žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-12-22, in: LLTI BR, f. 53, b. 670, l. 1v). Poemos vertimo ankstyvą variantą žr. Novalis, Himnai nakčiai, in: LLTI BR, f. 1, b. 3989, l. 1–27r; vėliausią vertimo redakciją žr. Novalis, Himnai nakčiai, iš rankr. form. vertė Balys Sruoga, Miunchenas, 1923 m. gruod. 31 d., in: Gairės, Kaunas, 1924, Nr. 2, p. 75–89; poemos vertimą, jo istoriją dar žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 203–220, 792–795.
ir visus
7
perrašiau.
Pavargaus
c
Critical note: Pavargau ] vid ex err fl -aus pro -au
Pavargaus
Pavargau
šiandie
8
baisiai, net nugarakaulis
9
skauda. Bet darbą pabaigiau.
10
Bet kažkaip mašinališkai jį
11
padariau. Tie
gimnai
himnai
– garbė
12
nakčiai ir
mirčiai
mirčiai
n
Note: Balys Sruoga Novalio kūrinio vertime paliko prierašą apie gyvenimą, šviesą, naktį ir mirtį: „Ir Novalis priima šviesą, kad, besiilgėdamas amžinos nakties, išpildžius savo žemišką pašaukimą. Argi gyvenimas gali duoti smagumo, kuris prilygtų nakties džiaugsmui? Aitriose kančiose jis jaučia atsitolinimą nuo mūsų tėviškės. Dar kiek laiko – ir apsvaigęs ilsėsis meilės guoly. Jaučia gaivinančias mirties sroves ir jos belaukdamas, sukas gyvenimo vėtrose“ (žr. Novalis, Himnai nakčiai, vertė Balys Sruoga, in: LLTI BR, f. 1, b. 3989, l. 12r).
– bet aš
13
jų nejaučiau, kaip reikėtų
14
jausti – vien tik amatninkai,
15
kad vaizdas atitiktų vaizdui,
16
kad metrikos posmas išsemtų
17
posmą. Gal
del
dėl
to, kad tasai
18
upas
ūpas
del
dėl
manęs dabar begali-
19
niai
tolimas,
tolimas
ir kad jo pa-
20
grindinė mintis ir tenden-
21
cija man svetima iki
22
kaulų. Tai giliai
neliginis
nelyginis
23
dalykas, esmėj pilnas ir gra-
24
žus,
m bet
c
Critical note: bet ] cor pro m, cor b pro m
bet
mano visa prigimtis
25
jam priešinas visomis išga-
26
lėmis. Kai verčiau – apie
27
tai negalvojau. Bet
perrašy-
p
Physical note: [1r] //
perrašy-

Facsimile Image Placeholder

28
damas pamačiau, kad aš
29
padariau
c
Critical note: padariau ] def pri a
padariau
negyvą darbą.
Ir
c
Critical note: Ir ] def r
Ir
30
verdamas versdamas
c
Critical note: versdamas ] a c vid ex err om pri s, p c add pri s
versdamas
neturėjau tokio
31
džiaugsmo, kokį gavau
32
verčiant
Heines
Heines
O Nordsee .
c
Critical note: Nordsee ] cor pro O, cor N pro O
Nordsee.
Nordsee.
n
Note: Ankstyvą vertimo variantą žr. Heinrich Heine, Šiaurės marės, vertė Balys Sruoga, Miunchenas, 1923, [bloknotas, juodraštis pieštuku], in: LLTI BR, f. 53, b. 564, nr. 1, l. 1–7r, 8–54r–v, 55r; vėlesnę redakciją, iš esmės perdirbtą tekstą žr. Heinrich Heine, Šiaurės jūra, 1945–1946, vertė Balys Sruoga, 1945–1946, [parkeriu (mėlynu ir juodu rašalu) taisytas rankraštis], in: Ibid., nr. 2, l. 1–88r; vėliausią redakciją žr. in: Heinrich Heine, Šiaurės jūra, vertė Balys Sruoga, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946; vertimą, jo istoriją dar žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 156–202, 613–660, 792.
33
Tiek
to
to,
padaryta – padaryta.
34
Šiandie galutinai paaiškėjo,
35
kad aš į Ski kursus neva-
36
žiuoju – ir laiko nėra, ir
37
mano čekis neateina. Bet
38
jeigu jis ir ateitų, vis tik
39
del
dėl
laiko važiuot nesugebė-
40
tau.
Vadinas
Vadinas,
iki kvotimų
41
kalnų taip ir nepamatysiu.
42
Ne Nieko
c
Critical note: Nieko ] cor pro Ne, cor i pro e
Nieko
nepadarysi – tenka
43
susitaikinti. Rytoj – Silvestro
44
vakaras.
vakaras.
n
Note: Šv. Silvestras minimas Naujųjų metų išvakarėse (gruodžio 31 d.).
Bet turbūt teks
45
vėlei vienam sutikti, kaip
46
ir Kalėdas. Tiesa, mūsų drau-
47
gija rengia bendrą suti-
48
kimą, bet aš jaučiuos
biški
biškį
49
apsibrozijęs: ateitininkai
50
rengė
Kučias
Kūčias
ir man nieko
51
nesakė
nesakė,
ir nekvietė.
Todel
Todėl
52
aš manau, kad ir Naujus
Metus
metus
53
jie gali be manęs
sutikti.
p
Physical note: [1v] //
sutikti.

Facsimile Image Placeholder

2.
c
Critical note: 2. ] s l in d ang add cf 2.
2.
54
Aš baisiai apsidžiaugiau
55
gavęs
c
Critical note: gavęs ] def g
gavęs
Tėvo laišką.
Ju
Jū
abejų
c
Critical note: abiejų ] def ab, vid ex err om i
abejų
abiejų
56
pasveikinimas
pasveikinimas
buvo
vie-
c
Critical note: vie[nintėlis] ] def e
vie-
57
nintėlis, kurį aš gavau
58
šventėms. Ir tėvo tonas labai
59
geras. Mane tai labai džiugina.
60
Jei tokia gera pradžia – tai
61
ir toliau turbūt neatsiras
62
priežasties santykiams
63
pagęsti.
pagesti.
64
Žiurėk,
Žiūrėk,
Vanduk, nors dabar
65
pas mane mažiuks finansų
66
krizis, bet gal iki važia-
67
vimui į
lietuvą Lietuvą
c
Critical note: Lietuvą ] cor L pro min
Lietuvą
man pavyks
68
mano kapitalus surankioti,
69
ypač jei
pavyk
c
Critical note: pavyks ] vid ex err om s
pavyk
pavyks
tuojau No-
70
valiso vertimą parduoti,
71
tai aš turėsiu pinigų. Aš
72
norėšiau norėčiau
c
Critical note: norėčiau ] cor č pro š
norėčiau
išvažiuodamas
73
nupirkti mums reikalingų
74
žiedų. Tiktai kaip patai-
75
kinti tau reikalingą didu-
76
.
?
Aš turiu tavo seną
77
š žiedą
c
Critical note: žiedą ] cor ž pro š
žiedą
žinai
žinai,
toks plonas,
78
„dratvinis“ – bet ar jo
didumas
p
Physical note: [2r] //
didumas

Facsimile Image Placeholder

79
tau tinka? Jei tinka – tai
80
gerai, jei ne – tai parašyk, ar
81
reikia kiek didesnio ar
82
mažesnio. Ir parašyk,
83
kokios
''formos''
formos
ar „fasono“
84
žiedo tu labiau norėtum.
85
Man tai geriau patiktų
86
lapai labai
c
Critical note: labai ] cor pro lapai, cor b pro p
labai
paprastos formos, kiek
87
storesnis, tik skaisčiai
88
geltonas. Kaip tu manai?
89
Čia didesnis pasirinkimas,
90
ir būt gerai, kad čia juos
91
įsigyti – vis viena reikės.
92
Aš manau, kad čia man turi
93
užtekti tam reikalui pinigų.
94
O Lietuvon parvažiavęs –
95
aš gausiu sutvarkyti lie-
96
tuviu
tuvių
kalba mano rašinį
97
apie
dainas
dainas
n
Note: Balys Sruoga, „Lietuvių dainų poetinės priemonės: Dainų poetikos metmena“, in: Tauta ir žodis, Kaunas, 1925, kn. 3, p. 1–75; Idem, in: Ibid., 1926, kn. 4, p. 187–231; dar žr. Balys Sruoga, „Dainų poetikos etiudai“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 9I: Tautosakos studijos, 1921–1947, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 7–182; paaiškinimus žr. in: Idem, p. 671. Publikuotas iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą išverstas, paredaguotas ir dainų pavyzdžiais papildytas Balio Sruogos disertacijos tekstas.
ir jis parduoti
98
nebus sunku. Iš jo gausiu
99
lėšų atlikti
iškilmėms,
iškilmėms
100
ir persigabenti į Klaipėdą.
101
Vis tik jis turėtų duoti apie
102
60–100 dolerių –
tam
p
Physical note: [2v] //
tam

Facsimile Image Placeholder

3
c
Critical note: 3 ] s l in d ang add cf 3
3
103
reikalui pilnai užtektų.
104
O Klaipėdoj mes turim
re-
c
Critical note: re[zervą] ] def re
re-
105
zervą – 2400
litu
litų
už mano
106
knygą.
knygą.
n
Note: Balys Sruoga, Dievų takais, Klaipėda: Rytas, 1923, p. 1–167.
Aš darau visas pa-
107
stangas
stangas,
kad šio rezervo iki
108
mūsų persikėlimui nepa-
109
judinti. Jeigu man pa-
110
vyks su mokesčiu už kvo-
111
timus, tai yra jeigu sumo-
112
kėjimą atidės iki po kvo-
113
timų, tai aš išsiversiu
114
jo nepajudinęs.
Tiesa
Tiesa,
dar
115
universitetą
universitetą,
už imatri-
116
kuliavimos reikalauja pri-
117
mokėti 7 dol. Tai – mažmožis,
118
bet aš ir jų turbūt nemokėsiu –
119
išsimatrikuliuosiu pirma
120
laike laiko
c
Critical note: laiko ] cor fl -o pro -e
laiko
– man tai jokio skirtumo
121
nesudarys. Tik aš turiu dar
122
vieną didelį-didelį norą:
123
po kvotimų kokiai savaitei
124
su Ski išvažiuoti į kalnus.
125
Man
bu
bū
liū labai
c
Critical note: labai ] cor pro liū, cor pri a pro
labai
liūdna, jei
126
aš jų nepamatyčiau –
juk
p
Physical note: [3r] //
juk

Facsimile Image Placeholder

127
jau negreit beteks į juos
128
sugrįžti.
c
Critical note: sugrįžti ] def s
sugrįžti.
Bet tik kad
129
kvotimai pavyktų!
130
Vis tiktai kvailas daiktas
131
senatvėj kvotimus laikyti!
132
Taip jie man
įkirėjo,
įkyrėjo,
kaip
133
dar niekas
niekumet
niekuomet
pasauly!
134
Keikiuos ir kenčiu! Dievui
135
dėku – vienas mėnuo beli-
136
ko. Iškentėsiu –
žut-būt!
žūt-būt!
137
O jei kartais virsčiau?!
138
Mano
savymeilė
savimeilė
nuo to
139
nei kiek nenukentėtų, tiktai
140
ką tėvas pasakytų? Na,
141
bet aš manau, kad aš turiu
142
išlaikyti! Ir tuomet
143
gyvenimas iš naujo pradėti,
144
iš naujo atgimti – eiti
145
į didelius
darbus
darbus
arba
146
į
nebu
nebū
nugrimsti
nugrimzti
147
kito kelio nėra ir nereikia.
148
Mūsų buvimas kartu – turi
149
būt mūsų gyvenime
150
teigiamu teigiama
c
Critical note: teigiama ] cor fl -a pro -u
teigiama
revoliucija!
p
Physical note: [3v] //
revoliucija!

Facsimile Image Placeholder

4.
c
Critical note: 4. ] s l in d ang add cf 4.
4.
151
O pereitą
nakti
naktį
aš tave
152
taip
c
Critical note: taip ] def t
taip
gražiai sapnavau.
Tokią
c
Critical note: Tokią ] def ok
Tokią
153
jauną, tokią gražią, tokią
154
skaisčią! Ir bučiavau
155
tave iki užuomaršai,
156
iki
nebutybei
nebūtybei
– – –
157
Kad aš
šia nakt
šiąnakt
dar
158
taip tave sapnuot galė-
159
čiau!
160
Labanaktis, Vandukėl,
161
Labanaktis!
labanaktis!
162
Atlankyk mane sapne,
163
pabučiuok!
164
Tebunie
Tebūnie
Tau šviesu ir
165
gera!
Tebunie
Tebūnie
tavo valan-
166
dos džiaugsmingos!
167
Bučiuoju tave visą –
168
bučiuoju.
169
TavBal.
p
Physical note: [4r] //
TavBal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Vandukėli,
1
c
Critical note: 1 ] s l in d ang add cf 1
1
1
Vandukėli,
2
Šiandie
sekmadienis
sekmadienis,
gr. 30
d.
c
Critical note: d. ] p d def interp
d.
3
O pas mane – sunki darbo diena.
4
Iki
pa pusdienio
c
Critical note: pusdienio ] cor pro pa, cor u pro a
pusdienio
mokinaus, o paskui
5
baigiau versti
Novalis'o
Novaliso
6
gimnus nakčiai
Himnus nakčiai
n
Note: Apie svarstymus versti Novalį Balys Sruoga užsiminė, likus savaitei iki Naujųjų metų: „Šiandie 22. Poryt – Kūčios. Aš, žinoma, vienas būsiu – perrašinėsiu Heinės vertimą „Nordsee“ ar gal versiu Novaliso „Himnai nakčiai“. Ir visos šventės bus taip, gal ir Nauji metai“ (žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-12-22, in: LLTI BR, f. 53, b. 670, l. 1v). Poemos vertimo ankstyvą variantą žr. Novalis, Himnai nakčiai, in: LLTI BR, f. 1, b. 3989, l. 1–27r; vėliausią vertimo redakciją žr. Novalis, Himnai nakčiai, iš rankr. form. vertė Balys Sruoga, Miunchenas, 1923 m. gruod. 31 d., in: Gairės, Kaunas, 1924, Nr. 2, p. 75–89; poemos vertimą, jo istoriją dar žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 203–220, 792–795.
ir visus
7
perrašiau.
Pavargaus
c
Critical note: Pavargau ] vid ex err fl -aus pro -au
Pavargaus
Pavargau
šiandie
8
baisiai, net nugarakaulis
9
skauda. Bet darbą pabaigiau.
10
Bet kažkaip mašinališkai jį
11
padariau. Tie
gimnai
himnai
– garbė
12
nakčiai ir
mirčiai
mirčiai
n
Note: Balys Sruoga Novalio kūrinio vertime paliko prierašą apie gyvenimą, šviesą, naktį ir mirtį: „Ir Novalis priima šviesą, kad, besiilgėdamas amžinos nakties, išpildžius savo žemišką pašaukimą. Argi gyvenimas gali duoti smagumo, kuris prilygtų nakties džiaugsmui? Aitriose kančiose jis jaučia atsitolinimą nuo mūsų tėviškės. Dar kiek laiko – ir apsvaigęs ilsėsis meilės guoly. Jaučia gaivinančias mirties sroves ir jos belaukdamas, sukas gyvenimo vėtrose“ (žr. Novalis, Himnai nakčiai, vertė Balys Sruoga, in: LLTI BR, f. 1, b. 3989, l. 12r).
– bet aš
13
jų nejaučiau, kaip reikėtų
14
jausti – vien tik amatninkai,
15
kad vaizdas atitiktų vaizdui,
16
kad metrikos posmas išsemtų
17
posmą. Gal
del
dėl
to, kad tasai
18
upas
ūpas
del
dėl
manęs dabar begali-
19
niai
tolimas,
tolimas
ir kad jo pa-
20
grindinė mintis ir tenden-
21
cija man svetima iki
22
kaulų. Tai giliai
neliginis
nelyginis
23
dalykas, esmėj pilnas ir gra-
24
žus,
m bet
c
Critical note: bet ] cor pro m, cor b pro m
bet
mano visa prigimtis
25
jam priešinas visomis išga-
26
lėmis. Kai verčiau – apie
27
tai negalvojau. Bet
perrašy-
p
Physical note: [1r] //
perrašy-

Facsimile Image Placeholder

28
damas pamačiau, kad aš
29
padariau
c
Critical note: padariau ] def pri a
padariau
negyvą darbą.
Ir
c
Critical note: Ir ] def r
Ir
30
verdamas versdamas
c
Critical note: versdamas ] a c vid ex err om pri s, p c add pri s
versdamas
neturėjau tokio
31
džiaugsmo, kokį gavau
32
verčiant
Heines
Heines
O Nordsee .
c
Critical note: Nordsee ] cor pro O, cor N pro O
Nordsee.
Nordsee.
n
Note: Ankstyvą vertimo variantą žr. Heinrich Heine, Šiaurės marės, vertė Balys Sruoga, Miunchenas, 1923, [bloknotas, juodraštis pieštuku], in: LLTI BR, f. 53, b. 564, nr. 1, l. 1–7r, 8–54r–v, 55r; vėlesnę redakciją, iš esmės perdirbtą tekstą žr. Heinrich Heine, Šiaurės jūra, 1945–1946, vertė Balys Sruoga, 1945–1946, [parkeriu (mėlynu ir juodu rašalu) taisytas rankraštis], in: Ibid., nr. 2, l. 1–88r; vėliausią redakciją žr. in: Heinrich Heine, Šiaurės jūra, vertė Balys Sruoga, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946; vertimą, jo istoriją dar žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 156–202, 613–660, 792.
33
Tiek
to
to,
padaryta – padaryta.
34
Šiandie galutinai paaiškėjo,
35
kad aš į Ski kursus neva-
36
žiuoju – ir laiko nėra, ir
37
mano čekis neateina. Bet
38
jeigu jis ir ateitų, vis tik
39
del
dėl
laiko važiuot nesugebė-
40
tau.
Vadinas
Vadinas,
iki kvotimų
41
kalnų taip ir nepamatysiu.
42
Ne Nieko
c
Critical note: Nieko ] cor pro Ne, cor i pro e
Nieko
nepadarysi – tenka
43
susitaikinti. Rytoj – Silvestro
44
vakaras.
vakaras.
n
Note: Šv. Silvestras minimas Naujųjų metų išvakarėse (gruodžio 31 d.).
Bet turbūt teks
45
vėlei vienam sutikti, kaip
46
ir Kalėdas. Tiesa, mūsų drau-
47
gija rengia bendrą suti-
48
kimą, bet aš jaučiuos
biški
biškį
49
apsibrozijęs: ateitininkai
50
rengė
Kučias
Kūčias
ir man nieko
51
nesakė
nesakė,
ir nekvietė.
Todel
Todėl
52
aš manau, kad ir Naujus
Metus
metus
53
jie gali be manęs
sutikti.
p
Physical note: [1v] //
sutikti.

Facsimile Image Placeholder

2.
c
Critical note: 2. ] s l in d ang add cf 2.
2.
54
Aš baisiai apsidžiaugiau
55
gavęs
c
Critical note: gavęs ] def g
gavęs
Tėvo laišką.
Ju
Jū
abejų
c
Critical note: abiejų ] def ab, vid ex err om i
abejų
abiejų
56
pasveikinimas
pasveikinimas
buvo
vie-
c
Critical note: vie[nintėlis] ] def e
vie-
57
nintėlis, kurį aš gavau
58
šventėms. Ir tėvo tonas labai
59
geras. Mane tai labai džiugina.
60
Jei tokia gera pradžia – tai
61
ir toliau turbūt neatsiras
62
priežasties santykiams
63
pagęsti.
pagesti.
64
Žiurėk,
Žiūrėk,
Vanduk, nors dabar
65
pas mane mažiuks finansų
66
krizis, bet gal iki važia-
67
vimui į
lietuvą Lietuvą
c
Critical note: Lietuvą ] cor L pro min
Lietuvą
man pavyks
68
mano kapitalus surankioti,
69
ypač jei
pavyk
c
Critical note: pavyks ] vid ex err om s
pavyk
pavyks
tuojau No-
70
valiso vertimą parduoti,
71
tai aš turėsiu pinigų. Aš
72
norėšiau norėčiau
c
Critical note: norėčiau ] cor č pro š
norėčiau
išvažiuodamas
73
nupirkti mums reikalingų
74
žiedų. Tiktai kaip patai-
75
kinti tau reikalingą didu-
76
.
?
Aš turiu tavo seną
77
š žiedą
c
Critical note: žiedą ] cor ž pro š
žiedą
žinai
žinai,
toks plonas,
78
„dratvinis“ – bet ar jo
didumas
p
Physical note: [2r] //
didumas

Facsimile Image Placeholder

79
tau tinka? Jei tinka – tai
80
gerai, jei ne – tai parašyk, ar
81
reikia kiek didesnio ar
82
mažesnio. Ir parašyk,
83
kokios
''formos''
formos
ar „fasono“
84
žiedo tu labiau norėtum.
85
Man tai geriau patiktų
86
lapai labai
c
Critical note: labai ] cor pro lapai, cor b pro p
labai
paprastos formos, kiek
87
storesnis, tik skaisčiai
88
geltonas. Kaip tu manai?
89
Čia didesnis pasirinkimas,
90
ir būt gerai, kad čia juos
91
įsigyti – vis viena reikės.
92
Aš manau, kad čia man turi
93
užtekti tam reikalui pinigų.
94
O Lietuvon parvažiavęs –
95
aš gausiu sutvarkyti lie-
96
tuviu
tuvių
kalba mano rašinį
97
apie
dainas
dainas
n
Note: Balys Sruoga, „Lietuvių dainų poetinės priemonės: Dainų poetikos metmena“, in: Tauta ir žodis, Kaunas, 1925, kn. 3, p. 1–75; Idem, in: Ibid., 1926, kn. 4, p. 187–231; dar žr. Balys Sruoga, „Dainų poetikos etiudai“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 9I: Tautosakos studijos, 1921–1947, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 7–182; paaiškinimus žr. in: Idem, p. 671. Publikuotas iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą išverstas, paredaguotas ir dainų pavyzdžiais papildytas Balio Sruogos disertacijos tekstas.
ir jis parduoti
98
nebus sunku. Iš jo gausiu
99
lėšų atlikti
iškilmėms,
iškilmėms
100
ir persigabenti į Klaipėdą.
101
Vis tik jis turėtų duoti apie
102
60–100 dolerių –
tam
p
Physical note: [2v] //
tam

Facsimile Image Placeholder

3
c
Critical note: 3 ] s l in d ang add cf 3
3
103
reikalui pilnai užtektų.
104
O Klaipėdoj mes turim
re-
c
Critical note: re[zervą] ] def re
re-
105
zervą – 2400
litu
litų
už mano
106
knygą.
knygą.
n
Note: Balys Sruoga, Dievų takais, Klaipėda: Rytas, 1923, p. 1–167.
Aš darau visas pa-
107
stangas
stangas,
kad šio rezervo iki
108
mūsų persikėlimui nepa-
109
judinti. Jeigu man pa-
110
vyks su mokesčiu už kvo-
111
timus, tai yra jeigu sumo-
112
kėjimą atidės iki po kvo-
113
timų, tai aš išsiversiu
114
jo nepajudinęs.
Tiesa
Tiesa,
dar
115
universitetą
universitetą,
už imatri-
116
kuliavimos reikalauja pri-
117
mokėti 7 dol. Tai – mažmožis,
118
bet aš ir jų turbūt nemokėsiu –
119
išsimatrikuliuosiu pirma
120
laike laiko
c
Critical note: laiko ] cor fl -o pro -e
laiko
– man tai jokio skirtumo
121
nesudarys. Tik aš turiu dar
122
vieną didelį-didelį norą:
123
po kvotimų kokiai savaitei
124
su Ski išvažiuoti į kalnus.
125
Man
bu
bū
liū labai
c
Critical note: labai ] cor pro liū, cor pri a pro
labai
liūdna, jei
126
aš jų nepamatyčiau –
juk
p
Physical note: [3r] //
juk

Facsimile Image Placeholder

127
jau negreit beteks į juos
128
sugrįžti.
c
Critical note: sugrįžti ] def s
sugrįžti.
Bet tik kad
129
kvotimai pavyktų!
130
Vis tiktai kvailas daiktas
131
senatvėj kvotimus laikyti!
132
Taip jie man
įkirėjo,
įkyrėjo,
kaip
133
dar niekas
niekumet
niekuomet
pasauly!
134
Keikiuos ir kenčiu! Dievui
135
dėku – vienas mėnuo beli-
136
ko. Iškentėsiu –
žut-būt!
žūt-būt!
137
O jei kartais virsčiau?!
138
Mano
savymeilė
savimeilė
nuo to
139
nei kiek nenukentėtų, tiktai
140
ką tėvas pasakytų? Na,
141
bet aš manau, kad aš turiu
142
išlaikyti! Ir tuomet
143
gyvenimas iš naujo pradėti,
144
iš naujo atgimti – eiti
145
į didelius
darbus
darbus
arba
146
į
nebu
nebū
nugrimsti
nugrimzti
147
kito kelio nėra ir nereikia.
148
Mūsų buvimas kartu – turi
149
būt mūsų gyvenime
150
teigiamu teigiama
c
Critical note: teigiama ] cor fl -a pro -u
teigiama
revoliucija!
p
Physical note: [3v] //
revoliucija!

Facsimile Image Placeholder

4.
c
Critical note: 4. ] s l in d ang add cf 4.
4.
151
O pereitą
nakti
naktį
aš tave
152
taip
c
Critical note: taip ] def t
taip
gražiai sapnavau.
Tokią
c
Critical note: Tokią ] def ok
Tokią
153
jauną, tokią gražią, tokią
154
skaisčią! Ir bučiavau
155
tave iki užuomaršai,
156
iki
nebutybei
nebūtybei
– – –
157
Kad aš
šia nakt
šiąnakt
dar
158
taip tave sapnuot galė-
159
čiau!
160
Labanaktis, Vandukėl,
161
Labanaktis!
labanaktis!
162
Atlankyk mane sapne,
163
pabučiuok!
164
Tebunie
Tebūnie
Tau šviesu ir
165
gera!
Tebunie
Tebūnie
tavo valan-
166
dos džiaugsmingos!
167
Bučiuoju tave visą –
168
bučiuoju.
169
TavBal.
p
Physical note: [4r] //
TavBal.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Unnumbered line
Critical note: 1 ] s l in d ang add cf 1
a1
Line number 2
Critical note: d. ] p d def interp
a1
Line number 4
Critical note: pusdienio ] cor pro pa, cor u pro a
a3
Line number 6
Note: Apie svarstymus versti Novalį Balys Sruoga užsiminė, likus savaitei iki Naujųjų metų: „Šiandie 22. Poryt – Kūčios. Aš, žinoma, vienas būsiu – perrašinėsiu Heinės vertimą „Nordsee“ ar gal versiu Novaliso „Himnai nakčiai“. Ir visos šventės bus taip, gal ir Nauji metai“ (žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-12-22, in: LLTI BR, f. 53, b. 670, l. 1v). Poemos vertimo ankstyvą variantą žr. Novalis, Himnai nakčiai, in: LLTI BR, f. 1, b. 3989, l. 1–27r; vėliausią vertimo redakciją žr. Novalis, Himnai nakčiai, iš rankr. form. vertė Balys Sruoga, Miunchenas, 1923 m. gruod. 31 d., in: Gairės, Kaunas, 1924, Nr. 2, p. 75–89; poemos vertimą, jo istoriją dar žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 203–220, 792–795.
a1
Line number 7
Critical note: Pavargau ] vid ex err fl -aus pro -au
a3
Line number 12
Note: Balys Sruoga Novalio kūrinio vertime paliko prierašą apie gyvenimą, šviesą, naktį ir mirtį: „Ir Novalis priima šviesą, kad, besiilgėdamas amžinos nakties, išpildžius savo žemišką pašaukimą. Argi gyvenimas gali duoti smagumo, kuris prilygtų nakties džiaugsmui? Aitriose kančiose jis jaučia atsitolinimą nuo mūsų tėviškės. Dar kiek laiko – ir apsvaigęs ilsėsis meilės guoly. Jaučia gaivinančias mirties sroves ir jos belaukdamas, sukas gyvenimo vėtrose“ (žr. Novalis, Himnai nakčiai, vertė Balys Sruoga, in: LLTI BR, f. 1, b. 3989, l. 12r).
a1
Line number 24
Critical note: bet ] cor pro m, cor b pro m
a1
Line number 27
Physical note: [1r] //
a1
Line number 29
Critical note: padariau ] def pri a
a1
Line number 29
Critical note: Ir ] def r
a1
Line number 30
Critical note: versdamas ] a c vid ex err om pri s, p c add pri s
a1
Line number 32
Critical note: Nordsee ] cor pro O, cor N pro O
a3
Line number 32
Note: Ankstyvą vertimo variantą žr. Heinrich Heine, Šiaurės marės, vertė Balys Sruoga, Miunchenas, 1923, [bloknotas, juodraštis pieštuku], in: LLTI BR, f. 53, b. 564, nr. 1, l. 1–7r, 8–54r–v, 55r; vėlesnę redakciją, iš esmės perdirbtą tekstą žr. Heinrich Heine, Šiaurės jūra, 1945–1946, vertė Balys Sruoga, 1945–1946, [parkeriu (mėlynu ir juodu rašalu) taisytas rankraštis], in: Ibid., nr. 2, l. 1–88r; vėliausią redakciją žr. in: Heinrich Heine, Šiaurės jūra, vertė Balys Sruoga, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946; vertimą, jo istoriją dar žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 156–202, 613–660, 792.
a1
Line number 42
Critical note: Nieko ] cor pro Ne, cor i pro e
a3
Line number 44
Note: Šv. Silvestras minimas Naujųjų metų išvakarėse (gruodžio 31 d.).
a1
Line number 53
Physical note: [1v] //
a1
Unnumbered line
Critical note: 2. ] s l in d ang add cf 2.
a1
Line number 55
Critical note: gavęs ] def g
a1
Line number 55
Critical note: abiejų ] def ab, vid ex err om i
a1
Line number 56
Critical note: vie[nintėlis] ] def e
a1
Line number 67
Critical note: Lietuvą ] cor L pro min
a1
Line number 69
Critical note: pavyks ] vid ex err om s
a1
Line number 72
Critical note: norėčiau ] cor č pro š
a1
Line number 77
Critical note: žiedą ] cor ž pro š
a1
Line number 78
Physical note: [2r] //
a1
Line number 86
Critical note: labai ] cor pro lapai, cor b pro p
a3
Line number 97
Note: Balys Sruoga, „Lietuvių dainų poetinės priemonės: Dainų poetikos metmena“, in: Tauta ir žodis, Kaunas, 1925, kn. 3, p. 1–75; Idem, in: Ibid., 1926, kn. 4, p. 187–231; dar žr. Balys Sruoga, „Dainų poetikos etiudai“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 9I: Tautosakos studijos, 1921–1947, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 7–182; paaiškinimus žr. in: Idem, p. 671. Publikuotas iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą išverstas, paredaguotas ir dainų pavyzdžiais papildytas Balio Sruogos disertacijos tekstas.
a1
Line number 102
Physical note: [2v] //
a1
Unnumbered line
Critical note: 3 ] s l in d ang add cf 3
a1
Line number 104
Critical note: re[zervą] ] def re
a3
Line number 106
Note: Balys Sruoga, Dievų takais, Klaipėda: Rytas, 1923, p. 1–167.
a1
Line number 120
Critical note: laiko ] cor fl -o pro -e
a1
Line number 125
Critical note: labai ] cor pro liū, cor pri a pro
a1
Line number 126
Physical note: [3r] //
a1
Line number 128
Critical note: sugrįžti ] def s
a1
Line number 150
Critical note: teigiama ] cor fl -a pro -u
a1
Line number 150
Physical note: [3v] //
a1
Unnumbered line
Critical note: 4. ] s l in d ang add cf 4.
a1
Line number 152
Critical note: taip ] def t
a1
Line number 152
Critical note: Tokią ] def ok
a1
Line number 169
Physical note: [4r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_12_30_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_12_30_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_12_30_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1923_12_30_vd_2v.jpgX (Close panel)
image
1923_12_30_vd_3r.jpgX (Close panel)
image
1923_12_30_vd_3v.jpgX (Close panel)
image
1923_12_30_vd_4r.jpgX (Close panel)
image
1923_12_30_vd_4v.jpgX (Close panel)
image