Jonui Rinkevičiui, 1923 m. antra pusė

X (Close panel) Bibliographic Information

Jonui Rinkevičiui, 1923 m. antra pusė

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 695. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį, Balio Sruogos biografiją. Rašyta 14,3×22,4 cm gelstelėjusio, atplėšto popieriaus pailgais langeliais lape (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Perlenkta perpus (lankstymo į dvi dalis žymės). 1r dešinėje pusėje išmuštos dvi susegimo skylės. Numeruota pieštuku kita ranka (1, 2). Prie laiško voko nėra. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 322–323. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923 m. antra pusė: Genetinis
  • Witness a2: 1923 m. antra pusė: Diplomatinis
  • Witness a3: 1923 m. antra pusė: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Jonui Rinkevičiui, iš Miuncheno – į Kauną, 1923 m. antra pusė, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_antra_puse_jr.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Rinkevičių Jonai,
1
Rinkevičių
Jonai,
Jonai
n
Note: Jonas Rinkevičius (1887–1958), leidėjas, „Švyturio“ leidyklos, 1922–1931 m. veikusios Kaune, įkūrėjas.
2
Mano
nuomone
nuomone,
Tu ant manęs piktas,
3
bet kai Dievas duos – kada nors pasiaiš-
4
kinsi
kinsi,
ir tikiuos – kad Tau širdis atsileis.
5
Šiuo
tarpu
tarpu
aš noriu ne apie griekus,
6
o tik biznio reikalu.
7
Pernai, rudeniop, atmeni, aš siūliau
8
padaryti sutartį
delei
dėlei
vertimo į
Svi-
Švy-
9
turio“
turio“
n
Note: „Švyturys“ – knygų leidimo akcinė bendrovė, veikusi 1918–1931 m. Leido vadovėlius, originaliąją ir verstinę grožinę literatūrą, knygų seriją „Jaunimo biblioteka“.
jaunimo Jaunimo
c
Critical note: Jaunimo ] cor pro jaunimo, cor J pro min
Jaunimo
Jaunimo
biblioteką.
biblioteką.
p Bet
c
Critical note: Bet ] cor pro p, cor B pro p
Bet
pernai
10
man sukliudė Šv.
Ministerija,
ministerija,
n
Note: Švietimo ministerijos leidykla, veikusi 1919–1940 m. Kaune; vienintelė tuo metu valstybinė leidykla Lietuvoje. Be mokykloms leidžiamų vadovėlių, lietuvių ir užsienio autorių veikalų, organizavo ir vertimus.
kuriai
11
aš turėjau padarytą sutartį
ištęsėti.
ištesėti.
n
Note: Balys Sruoga su Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija 1922 m. buvo susitaręs dėl rusų poeto Aleksandro Puškino poemos Eugenijus Oneginas vertimo, sutartis liko neįgyvendinta.
12
Šiais metais su Šv.
Ministerijos
ministerijos
pie-
13
menų, atsiprašau,
Knygų leidimo
Knygų leidimo
14
komisija
komisija,
baigiau visus
interesus
c
Critical note: interesus ] def esu
interesus
interesus
15
ir pasisiūlytau
Švituriui.
Švyturiui.
16
Šiuo tarpu aš norėčiau Jums re-
17
komenduoti vertėją p-lę V.
Daugirdaitę,
Daugirdaitę,
n
Note: P[ane]lę.
Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
18
kuri pilnai atitiktų jūsų reikala-
19
vimams
del „Skaity
c
Critical note: dėl ] p ras „Skaity
del
dėl
Jaunimo
Jaunimo
20
bbliotekos bibliotekos .
c
Critical note: bibliotekos ] a c vid ex err bb, p c bib, ins i
bibliotekos.
1)
Jos „literatūros sta-
21
žas“ – 2 metai darbo „Lietuvos“
Red.
red.
n
Note: Dienraščio Lietuva red[akcijoje].
Lietuva – visuomenės ir politikos dienraštis, leistas 1919–1928 m. Kaune, oficialus Lietuvos Respublikos vyriausybės leidinys. Jį 1921–1923 m. redagavo Balys Sruoga, 1923 m. – Mykolas Biržiška, 1923–1925 m. – Kazimieras Jokantas.
22
2)
ji
Ji
išvertė Šviet.
Ministerijai
ministerijai
23
prancu
prancū
kalbos Croiset
„Graikų
p
Physical note: [1r] //
„Graikų

Facsimile Image Placeholder

24
literaturos
literatūros
istorija“ –
istoriją“ –
58 lankų
25
veikalą.
veikalą.
n
Note: Vincas Krėvė, dirbęs Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje, Vandai Daugirdaitei, negaudavusiai stipendijos Berlyno universitete, buvo pasiūlęs iš prancūzų kalbos išversti brolių helenistų Alfredo ir Maurice'o Croiset vadovėlį Graikų literatūros istorija. Vertėjai mokėtas honoraras. Vertimą tvarkė, redagavo Balys Sruoga. Vertimas nebuvo išleistas.
3) Iš žymesnių literatūros
26
darbų tektų pažymėti kad ir str. „Vol-
27
demaras Bonsels“
(Skaitymai.
(Skaitymai,
XXIII
kn.)
kn.).
n
Note: V. D-tė, „Voldemaras Bonsels“, in: Skaitymai, kn. XXII, 1923, p. 140–163.
28
Vadinas, galite turėti medžiagos, kad
29
vertėja pasitikėti. Šiuo tarpu aš patar-
30
čiau, ypatingai atsižvelgamas į tai,
31
kas eis Lietuvoj ir Amerikoj, –
Romain
Romaino
32
Rolland'o raštus, ypač „Meister Brengnion“
33
(Apie
(apie
tai ž. mano str.
„Skaitymuose“),
„Skaitymuose“),
n
Note: Kalbama apie prancūzų rašytojo Romaino Rollando (1866–1944) romaną Kola Brenjonas (1919).
Plačiau apie Romainą Rollandą žr. Balys Sruoga, „Naujas idealizmo istorijos lapas“, in: Skaitymai, kn. XVIII, 1922, p. 74–111.
arba
34
V. Bolsels'o Bonsels'o
c
Critical note: Bonsels'o ] vid ex err Bolsels'o, cor n pro pri l
V. Bonsels'o
„Indienfart“.
„Indienfart“.
n
Note: Apie Voldemaro Bonselso kūrinį Indienfahrt (Kelionė į Indus) žr. aukščiau minėtame Vandos Daugirdaitės straipsnyje, p. 160.
O gal
jus
jūs
„Švitu-
„Švytu-
35
rys“ –
turėtumet
turėtumėt
savo pasiūlymų? Tik
36
geriau iš
prancu
prancū
kalbos.
37
Tačiau vertimų, kuriuos atliks p-lė
38
V.
c
Critical note: V. ] p V def interp
V.
Daugirdaitė, galutina redakcija
39
pasilieka mano, už kuriuos aš savo
40
marke
atsakau
atsakau,
nes juos peržiūrėsiu.
41
Manau, ir
Švituriui
Švyturiui
būt
neblogai
neblogai,
ir
42
duotumet
duotumėt
žmonėms baigt mokslus.
43
Kadangi aš į Lietuvą atvažiuot šiuo
44
tarpu negaliu, tai sutartį geriau
45
daryti su p-le V. Daugirdaite.
46
Tavo
47
BalysSruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign
p
Physical note: [1v] //
BalysSruoga
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder

Rinkevičių Jonai,
1
Rinkevičių
Jonai,
Jonai
n
Note: Jonas Rinkevičius (1887–1958), leidėjas, „Švyturio“ leidyklos, 1922–1931 m. veikusios Kaune, įkūrėjas.
2
Mano
nuomone
nuomone,
Tu ant manęs piktas,
3
bet kai Dievas duos – kada nors pasiaiš-
4
kinsi
kinsi,
ir tikiuos – kad Tau širdis atsileis.
5
Šiuo
tarpu
tarpu
aš noriu ne apie griekus,
6
o tik biznio reikalu.
7
Pernai, rudeniop, atmeni, aš siūliau
8
padaryti sutartį
delei
dėlei
vertimo į
Svi-
Švy-
9
turio“
turio“
n
Note: „Švyturys“ – knygų leidimo akcinė bendrovė, veikusi 1918–1931 m. Leido vadovėlius, originaliąją ir verstinę grožinę literatūrą, knygų seriją „Jaunimo biblioteka“.
jaunimo Jaunimo
c
Critical note: Jaunimo ] cor pro jaunimo, cor J pro min
Jaunimo
Jaunimo
biblioteką.
biblioteką.
p Bet
c
Critical note: Bet ] cor pro p, cor B pro p
Bet
pernai
10
man sukliudė Šv.
Ministerija,
ministerija,
n
Note: Švietimo ministerijos leidykla, veikusi 1919–1940 m. Kaune; vienintelė tuo metu valstybinė leidykla Lietuvoje. Be mokykloms leidžiamų vadovėlių, lietuvių ir užsienio autorių veikalų, organizavo ir vertimus.
kuriai
11
aš turėjau padarytą sutartį
ištęsėti.
ištesėti.
n
Note: Balys Sruoga su Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija 1922 m. buvo susitaręs dėl rusų poeto Aleksandro Puškino poemos Eugenijus Oneginas vertimo, sutartis liko neįgyvendinta.
12
Šiais metais su Šv.
Ministerijos
ministerijos
pie-
13
menų, atsiprašau,
Knygų leidimo
Knygų leidimo
14
komisija
komisija,
baigiau visus
interesus
c
Critical note: interesus ] def esu
interesus
interesus
15
ir pasisiūlytau
Švituriui.
Švyturiui.
16
Šiuo tarpu aš norėčiau Jums re-
17
komenduoti vertėją p-lę V.
Daugirdaitę,
Daugirdaitę,
n
Note: P[ane]lę.
Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
18
kuri pilnai atitiktų jūsų reikala-
19
vimams
del „Skaity
c
Critical note: dėl ] p ras „Skaity
del
dėl
Jaunimo
Jaunimo
20
bbliotekos bibliotekos .
c
Critical note: bibliotekos ] a c vid ex err bb, p c bib, ins i
bibliotekos.
1)
Jos „literatūros sta-
21
žas“ – 2 metai darbo „Lietuvos“
Red.
red.
n
Note: Dienraščio Lietuva red[akcijoje].
Lietuva – visuomenės ir politikos dienraštis, leistas 1919–1928 m. Kaune, oficialus Lietuvos Respublikos vyriausybės leidinys. Jį 1921–1923 m. redagavo Balys Sruoga, 1923 m. – Mykolas Biržiška, 1923–1925 m. – Kazimieras Jokantas.
22
2)
ji
Ji
išvertė Šviet.
Ministerijai
ministerijai
23
prancu
prancū
kalbos Croiset
„Graikų
p
Physical note: [1r] //
„Graikų

Facsimile Image Placeholder

24
literaturos
literatūros
istorija“ –
istoriją“ –
58 lankų
25
veikalą.
veikalą.
n
Note: Vincas Krėvė, dirbęs Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje, Vandai Daugirdaitei, negaudavusiai stipendijos Berlyno universitete, buvo pasiūlęs iš prancūzų kalbos išversti brolių helenistų Alfredo ir Maurice'o Croiset vadovėlį Graikų literatūros istorija. Vertėjai mokėtas honoraras. Vertimą tvarkė, redagavo Balys Sruoga. Vertimas nebuvo išleistas.
3) Iš žymesnių literatūros
26
darbų tektų pažymėti kad ir str. „Vol-
27
demaras Bonsels“
(Skaitymai.
(Skaitymai,
XXIII
kn.)
kn.).
n
Note: V. D-tė, „Voldemaras Bonsels“, in: Skaitymai, kn. XXII, 1923, p. 140–163.
28
Vadinas, galite turėti medžiagos, kad
29
vertėja pasitikėti. Šiuo tarpu aš patar-
30
čiau, ypatingai atsižvelgamas į tai,
31
kas eis Lietuvoj ir Amerikoj, –
Romain
Romaino
32
Rolland'o raštus, ypač „Meister Brengnion“
33
(Apie
(apie
tai ž. mano str.
„Skaitymuose“),
„Skaitymuose“),
n
Note: Kalbama apie prancūzų rašytojo Romaino Rollando (1866–1944) romaną Kola Brenjonas (1919).
Plačiau apie Romainą Rollandą žr. Balys Sruoga, „Naujas idealizmo istorijos lapas“, in: Skaitymai, kn. XVIII, 1922, p. 74–111.
arba
34
V. Bolsels'o Bonsels'o
c
Critical note: Bonsels'o ] vid ex err Bolsels'o, cor n pro pri l
V. Bonsels'o
„Indienfart“.
„Indienfart“.
n
Note: Apie Voldemaro Bonselso kūrinį Indienfahrt (Kelionė į Indus) žr. aukščiau minėtame Vandos Daugirdaitės straipsnyje, p. 160.
O gal
jus
jūs
„Švitu-
„Švytu-
35
rys“ –
turėtumet
turėtumėt
savo pasiūlymų? Tik
36
geriau iš
prancu
prancū
kalbos.
37
Tačiau vertimų, kuriuos atliks p-lė
38
V.
c
Critical note: V. ] p V def interp
V.
Daugirdaitė, galutina redakcija
39
pasilieka mano, už kuriuos aš savo
40
marke
atsakau
atsakau,
nes juos peržiūrėsiu.
41
Manau, ir
Švituriui
Švyturiui
būt
neblogai
neblogai,
ir
42
duotumet
duotumėt
žmonėms baigt mokslus.
43
Kadangi aš į Lietuvą atvažiuot šiuo
44
tarpu negaliu, tai sutartį geriau
45
daryti su p-le V. Daugirdaite.
46
Tavo
47
BalysSruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign
p
Physical note: [1v] //
BalysSruoga
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder

Rinkevičių Jonai,
1
Rinkevičių
Jonai,
Jonai
n
Note: Jonas Rinkevičius (1887–1958), leidėjas, „Švyturio“ leidyklos, 1922–1931 m. veikusios Kaune, įkūrėjas.
2
Mano
nuomone
nuomone,
Tu ant manęs piktas,
3
bet kai Dievas duos – kada nors pasiaiš-
4
kinsi
kinsi,
ir tikiuos – kad Tau širdis atsileis.
5
Šiuo
tarpu
tarpu
aš noriu ne apie griekus,
6
o tik biznio reikalu.
7
Pernai, rudeniop, atmeni, aš siūliau
8
padaryti sutartį
delei
dėlei
vertimo į
Svi-
Švy-
9
turio“
turio“
n
Note: „Švyturys“ – knygų leidimo akcinė bendrovė, veikusi 1918–1931 m. Leido vadovėlius, originaliąją ir verstinę grožinę literatūrą, knygų seriją „Jaunimo biblioteka“.
jaunimo Jaunimo
c
Critical note: Jaunimo ] cor pro jaunimo, cor J pro min
Jaunimo
Jaunimo
biblioteką.
biblioteką.
p Bet
c
Critical note: Bet ] cor pro p, cor B pro p
Bet
pernai
10
man sukliudė Šv.
Ministerija,
ministerija,
n
Note: Švietimo ministerijos leidykla, veikusi 1919–1940 m. Kaune; vienintelė tuo metu valstybinė leidykla Lietuvoje. Be mokykloms leidžiamų vadovėlių, lietuvių ir užsienio autorių veikalų, organizavo ir vertimus.
kuriai
11
aš turėjau padarytą sutartį
ištęsėti.
ištesėti.
n
Note: Balys Sruoga su Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija 1922 m. buvo susitaręs dėl rusų poeto Aleksandro Puškino poemos Eugenijus Oneginas vertimo, sutartis liko neįgyvendinta.
12
Šiais metais su Šv.
Ministerijos
ministerijos
pie-
13
menų, atsiprašau,
Knygų leidimo
Knygų leidimo
14
komisija
komisija,
baigiau visus
interesus
c
Critical note: interesus ] def esu
interesus
interesus
15
ir pasisiūlytau
Švituriui.
Švyturiui.
16
Šiuo tarpu aš norėčiau Jums re-
17
komenduoti vertėją p-lę V.
Daugirdaitę,
Daugirdaitę,
n
Note: P[ane]lę.
Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
18
kuri pilnai atitiktų jūsų reikala-
19
vimams
del „Skaity
c
Critical note: dėl ] p ras „Skaity
del
dėl
Jaunimo
Jaunimo
20
bbliotekos bibliotekos .
c
Critical note: bibliotekos ] a c vid ex err bb, p c bib, ins i
bibliotekos.
1)
Jos „literatūros sta-
21
žas“ – 2 metai darbo „Lietuvos“
Red.
red.
n
Note: Dienraščio Lietuva red[akcijoje].
Lietuva – visuomenės ir politikos dienraštis, leistas 1919–1928 m. Kaune, oficialus Lietuvos Respublikos vyriausybės leidinys. Jį 1921–1923 m. redagavo Balys Sruoga, 1923 m. – Mykolas Biržiška, 1923–1925 m. – Kazimieras Jokantas.
22
2)
ji
Ji
išvertė Šviet.
Ministerijai
ministerijai
23
prancu
prancū
kalbos Croiset
„Graikų
p
Physical note: [1r] //
„Graikų

Facsimile Image Placeholder

24
literaturos
literatūros
istorija“ –
istoriją“ –
58 lankų
25
veikalą.
veikalą.
n
Note: Vincas Krėvė, dirbęs Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje, Vandai Daugirdaitei, negaudavusiai stipendijos Berlyno universitete, buvo pasiūlęs iš prancūzų kalbos išversti brolių helenistų Alfredo ir Maurice'o Croiset vadovėlį Graikų literatūros istorija. Vertėjai mokėtas honoraras. Vertimą tvarkė, redagavo Balys Sruoga. Vertimas nebuvo išleistas.
3) Iš žymesnių literatūros
26
darbų tektų pažymėti kad ir str. „Vol-
27
demaras Bonsels“
(Skaitymai.
(Skaitymai,
XXIII
kn.)
kn.).
n
Note: V. D-tė, „Voldemaras Bonsels“, in: Skaitymai, kn. XXII, 1923, p. 140–163.
28
Vadinas, galite turėti medžiagos, kad
29
vertėja pasitikėti. Šiuo tarpu aš patar-
30
čiau, ypatingai atsižvelgamas į tai,
31
kas eis Lietuvoj ir Amerikoj, –
Romain
Romaino
32
Rolland'o raštus, ypač „Meister Brengnion“
33
(Apie
(apie
tai ž. mano str.
„Skaitymuose“),
„Skaitymuose“),
n
Note: Kalbama apie prancūzų rašytojo Romaino Rollando (1866–1944) romaną Kola Brenjonas (1919).
Plačiau apie Romainą Rollandą žr. Balys Sruoga, „Naujas idealizmo istorijos lapas“, in: Skaitymai, kn. XVIII, 1922, p. 74–111.
arba
34
V. Bolsels'o Bonsels'o
c
Critical note: Bonsels'o ] vid ex err Bolsels'o, cor n pro pri l
V. Bonsels'o
„Indienfart“.
„Indienfart“.
n
Note: Apie Voldemaro Bonselso kūrinį Indienfahrt (Kelionė į Indus) žr. aukščiau minėtame Vandos Daugirdaitės straipsnyje, p. 160.
O gal
jus
jūs
„Švitu-
„Švytu-
35
rys“ –
turėtumet
turėtumėt
savo pasiūlymų? Tik
36
geriau iš
prancu
prancū
kalbos.
37
Tačiau vertimų, kuriuos atliks p-lė
38
V.
c
Critical note: V. ] p V def interp
V.
Daugirdaitė, galutina redakcija
39
pasilieka mano, už kuriuos aš savo
40
marke
atsakau
atsakau,
nes juos peržiūrėsiu.
41
Manau, ir
Švituriui
Švyturiui
būt
neblogai
neblogai,
ir
42
duotumet
duotumėt
žmonėms baigt mokslus.
43
Kadangi aš į Lietuvą atvažiuot šiuo
44
tarpu negaliu, tai sutartį geriau
45
daryti su p-le V. Daugirdaite.
46
Tavo
47
BalysSruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign
p
Physical note: [1v] //
BalysSruoga
Balys Sruoga
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 1
Note: Jonas Rinkevičius (1887–1958), leidėjas, „Švyturio“ leidyklos, 1922–1931 m. veikusios Kaune, įkūrėjas.
a3
Line number 9
Note: „Švyturys“ – knygų leidimo akcinė bendrovė, veikusi 1918–1931 m. Leido vadovėlius, originaliąją ir verstinę grožinę literatūrą, knygų seriją „Jaunimo biblioteka“.
a1
Line number 9
Critical note: Jaunimo ] cor pro jaunimo, cor J pro min
a1
Line number 9
Critical note: Bet ] cor pro p, cor B pro p
a3
Line number 10
Note: Švietimo ministerijos leidykla, veikusi 1919–1940 m. Kaune; vienintelė tuo metu valstybinė leidykla Lietuvoje. Be mokykloms leidžiamų vadovėlių, lietuvių ir užsienio autorių veikalų, organizavo ir vertimus.
a3
Line number 11
Note: Balys Sruoga su Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija 1922 m. buvo susitaręs dėl rusų poeto Aleksandro Puškino poemos Eugenijus Oneginas vertimo, sutartis liko neįgyvendinta.
a1
Line number 14
Critical note: interesus ] def esu
a3
Line number 17
Note: P[ane]lę.
Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
a1
Line number 19
Critical note: dėl ] p ras „Skaity
a1
Line number 20
Critical note: bibliotekos ] a c vid ex err bb, p c bib, ins i
a3
Line number 21
Note: Dienraščio Lietuva red[akcijoje].
Lietuva – visuomenės ir politikos dienraštis, leistas 1919–1928 m. Kaune, oficialus Lietuvos Respublikos vyriausybės leidinys. Jį 1921–1923 m. redagavo Balys Sruoga, 1923 m. – Mykolas Biržiška, 1923–1925 m. – Kazimieras Jokantas.
a1
Line number 23
Physical note: [1r] //
a3
Line number 25
Note: Vincas Krėvė, dirbęs Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje, Vandai Daugirdaitei, negaudavusiai stipendijos Berlyno universitete, buvo pasiūlęs iš prancūzų kalbos išversti brolių helenistų Alfredo ir Maurice'o Croiset vadovėlį Graikų literatūros istorija. Vertėjai mokėtas honoraras. Vertimą tvarkė, redagavo Balys Sruoga. Vertimas nebuvo išleistas.
a3
Line number 27
Note: V. D-tė, „Voldemaras Bonsels“, in: Skaitymai, kn. XXII, 1923, p. 140–163.
a3
Line number 33
Note: Kalbama apie prancūzų rašytojo Romaino Rollando (1866–1944) romaną Kola Brenjonas (1919).
Plačiau apie Romainą Rollandą žr. Balys Sruoga, „Naujas idealizmo istorijos lapas“, in: Skaitymai, kn. XVIII, 1922, p. 74–111.
a1
Line number 34
Critical note: Bonsels'o ] vid ex err Bolsels'o, cor n pro pri l
a3
Line number 34
Note: Apie Voldemaro Bonselso kūrinį Indienfahrt (Kelionė į Indus) žr. aukščiau minėtame Vandos Daugirdaitės straipsnyje, p. 160.
a1
Line number 38
Critical note: V. ] p V def interp
a1
Line number 47
Critical note: Balys Sruoga ] sign
a1
Line number 47
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_antra_puse_jr_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_antra_puse_jr_1v.jpgX (Close panel)
image