Vaclovui Biržiškai, po 1924-03-12

X (Close panel) Bibliographic Information

Vaclovui Biržiškai, po 1924-03-12

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LMAVB RS, f. 163, b. 548. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota, lokalizuota pagal Vandai Daugirdaitei adresuoto laiško, rašyto po 1924-03-12 ir išsiųsto iš Radviliškio į Būgius, turinį (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 499, l. 1r, 1v–2r, 2v). Rašyta 13,3 × 17,1 cm standaus, šviesiai rudo, dvigubo popieriaus viena linija lapuose (1r–v, 2r) pieštuku. Perlenkta pusiau, lankstymo į dvi dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: 1r – „3“, 2r – „4“. Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos spaudas. Popierius apšiuręs. Dėmėta. Įsiūta į dokumentų bylą „Vaclovui Biržiškai rašyti laiškai“. Be voko. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 53, b. 1292, l. 47. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: po 1924-03-12: Genetinis
  • Witness a2: po 1924-03-12: Diplomatinis
  • Witness a3: po 1924-03-12: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vaclovui Biržiškai, iš Radviliškio – į Kauną, po 1924-03-12, l. 1r, 1v–2r, 2v, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1924_03_12_po_vacb.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesą parodo pažymos „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinio užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Nepyk už mergišką
1
Nepyk už mergišką
2
poperį
popierį
– kitokio Radvilišky
3
nėra.
4
Lietuviški
D-zugai“
d-zugai“
atsisako
5
mane vežt. Važiavau
6
į
Kauną
Kauną
sulužo
sulūžo
garvežys.
7
Važiuoju iš Kauno –
8
ašis išsmuko. Iš to malonės
9
Ravilišky
Radvilišky
gaunu 7 val.
10
laukti.
11
Aš savo padariau. Padaviau
12
sąrašą – ir
brolis
brolis
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – inžinierius, paštininkas, turėjęs Kaune „Tulpės“ knygyną.
žadėjo
13
viską duoti. Žadėjo pats
14
paskambinti, bet kadangi
15
jis turi
papratimo
papratimo:
1) tris
16
mėnesius rengties, 2) kai
laiko
p
Physical note: [1r] //
laiko

Facsimile Image Placeholder

17
turi užmiršti, tai gal
18
geriau
butų,
būtų,
jei nori
19
greit gaut, kad
pats
pats
n
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956) – bibliografas, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorius. Jis LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
pa-
20
skambintum (jo
būto
buto
Tel.
tel.
21
14, namie jis
visumet
visuomet
4 3
c
Critical note: 3 ] cor pro 4
3
1/2 –
22
4 1/2).
23
Del
Dėl
Redakcijos
redakcijos
n
Note: Lietuvos filatelistas – Lietuvos filatelistų draugijos mėnesinis leidinys, leistas 1924 m. Kaune.
: tokių mar-
24
učių, kurios nebuvo parda-
25
vinėjamos, tokių nėra.
26
Jei sutinki „redakciją“
27
pakeisti – gausi ir jas.
28
Delei g
c
Critical note: Dėlei ] p ras g
Delei
Dėlei
reguliarinio
reguliarinio,
29
naujai pasirodančiųjų
30
gavimo – gausi ir juos.
31
Tik šiuo tarpu pats
32
apie tai
nieko
p
Physical note: [1v] //
nieko

Facsimile Image Placeholder

33
nekalbėt,
c
Critical note: nekalbėk ] vid ex err t pro sec k
nekalbėt,
nekalbėk,
o paskui aš
34
atskiru laišku para-
35
šysiu, kaip tai pada-
36
ryti.
37
Kolkas
Kol kas
tiek.
38
BalysSruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign
BalysSruoga
Balys Sruoga
39
Radviliško
Radviliškio
stoties
40
III klesos
pufetas bufetas
c
Critical note: bufetas ] cor b pro p
bufetas
bufetas,
41
(šiandie
šiandie
nekurentas).
p
Physical note: [2r] //
nekurentas).
nekūrentas.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Nepyk už mergišką
1
Nepyk už mergišką
2
poperį
popierį
– kitokio Radvilišky
3
nėra.
4
Lietuviški
D-zugai“
d-zugai“
atsisako
5
mane vežt. Važiavau
6
į
Kauną
Kauną
sulužo
sulūžo
garvežys.
7
Važiuoju iš Kauno –
8
ašis išsmuko. Iš to malonės
9
Ravilišky
Radvilišky
gaunu 7 val.
10
laukti.
11
Aš savo padariau. Padaviau
12
sąrašą – ir
brolis
brolis
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – inžinierius, paštininkas, turėjęs Kaune „Tulpės“ knygyną.
žadėjo
13
viską duoti. Žadėjo pats
14
paskambinti, bet kadangi
15
jis turi
papratimo
papratimo:
1) tris
16
mėnesius rengties, 2) kai
laiko
p
Physical note: [1r] //
laiko

Facsimile Image Placeholder

17
turi užmiršti, tai gal
18
geriau
butų,
būtų,
jei nori
19
greit gaut, kad
pats
pats
n
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956) – bibliografas, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorius. Jis LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
pa-
20
skambintum (jo
būto
buto
Tel.
tel.
21
14, namie jis
visumet
visuomet
4 3
c
Critical note: 3 ] cor pro 4
3
1/2 –
22
4 1/2).
23
Del
Dėl
Redakcijos
redakcijos
n
Note: Lietuvos filatelistas – Lietuvos filatelistų draugijos mėnesinis leidinys, leistas 1924 m. Kaune.
: tokių mar-
24
učių, kurios nebuvo parda-
25
vinėjamos, tokių nėra.
26
Jei sutinki „redakciją“
27
pakeisti – gausi ir jas.
28
Delei g
c
Critical note: Dėlei ] p ras g
Delei
Dėlei
reguliarinio
reguliarinio,
29
naujai pasirodančiųjų
30
gavimo – gausi ir juos.
31
Tik šiuo tarpu pats
32
apie tai
nieko
p
Physical note: [1v] //
nieko

Facsimile Image Placeholder

33
nekalbėt,
c
Critical note: nekalbėk ] vid ex err t pro sec k
nekalbėt,
nekalbėk,
o paskui aš
34
atskiru laišku para-
35
šysiu, kaip tai pada-
36
ryti.
37
Kolkas
Kol kas
tiek.
38
BalysSruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign
BalysSruoga
Balys Sruoga
39
Radviliško
Radviliškio
stoties
40
III klesos
pufetas bufetas
c
Critical note: bufetas ] cor b pro p
bufetas
bufetas,
41
(šiandie
šiandie
nekurentas).
p
Physical note: [2r] //
nekurentas).
nekūrentas.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Nepyk už mergišką
1
Nepyk už mergišką
2
poperį
popierį
– kitokio Radvilišky
3
nėra.
4
Lietuviški
D-zugai“
d-zugai“
atsisako
5
mane vežt. Važiavau
6
į
Kauną
Kauną
sulužo
sulūžo
garvežys.
7
Važiuoju iš Kauno –
8
ašis išsmuko. Iš to malonės
9
Ravilišky
Radvilišky
gaunu 7 val.
10
laukti.
11
Aš savo padariau. Padaviau
12
sąrašą – ir
brolis
brolis
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – inžinierius, paštininkas, turėjęs Kaune „Tulpės“ knygyną.
žadėjo
13
viską duoti. Žadėjo pats
14
paskambinti, bet kadangi
15
jis turi
papratimo
papratimo:
1) tris
16
mėnesius rengties, 2) kai
laiko
p
Physical note: [1r] //
laiko

Facsimile Image Placeholder

17
turi užmiršti, tai gal
18
geriau
butų,
būtų,
jei nori
19
greit gaut, kad
pats
pats
n
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956) – bibliografas, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorius. Jis LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
pa-
20
skambintum (jo
būto
buto
Tel.
tel.
21
14, namie jis
visumet
visuomet
4 3
c
Critical note: 3 ] cor pro 4
3
1/2 –
22
4 1/2).
23
Del
Dėl
Redakcijos
redakcijos
n
Note: Lietuvos filatelistas – Lietuvos filatelistų draugijos mėnesinis leidinys, leistas 1924 m. Kaune.
: tokių mar-
24
učių, kurios nebuvo parda-
25
vinėjamos, tokių nėra.
26
Jei sutinki „redakciją“
27
pakeisti – gausi ir jas.
28
Delei g
c
Critical note: Dėlei ] p ras g
Delei
Dėlei
reguliarinio
reguliarinio,
29
naujai pasirodančiųjų
30
gavimo – gausi ir juos.
31
Tik šiuo tarpu pats
32
apie tai
nieko
p
Physical note: [1v] //
nieko

Facsimile Image Placeholder

33
nekalbėt,
c
Critical note: nekalbėk ] vid ex err t pro sec k
nekalbėt,
nekalbėk,
o paskui aš
34
atskiru laišku para-
35
šysiu, kaip tai pada-
36
ryti.
37
Kolkas
Kol kas
tiek.
38
BalysSruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign
BalysSruoga
Balys Sruoga
39
Radviliško
Radviliškio
stoties
40
III klesos
pufetas bufetas
c
Critical note: bufetas ] cor b pro p
bufetas
bufetas,
41
(šiandie
šiandie
nekurentas).
p
Physical note: [2r] //
nekurentas).
nekūrentas.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 12
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – inžinierius, paštininkas, turėjęs Kaune „Tulpės“ knygyną.
a1
Line number 16
Physical note: [1r] //
a3
Line number 19
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956) – bibliografas, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorius. Jis LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
a1
Line number 21
Critical note: 3 ] cor pro 4
a3
Line number 23
Note: Lietuvos filatelistas – Lietuvos filatelistų draugijos mėnesinis leidinys, leistas 1924 m. Kaune.
a1
Line number 28
Critical note: Dėlei ] p ras g
a1
Line number 32
Physical note: [1v] //
a1
Line number 33
Critical note: nekalbėk ] vid ex err t pro sec k
a1
Line number 38
Critical note: Balys Sruoga ] sign
a1
Line number 40
Critical note: bufetas ] cor b pro p
a1
Line number 41
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1924_03_12_po_vacb_1r.jpgX (Close panel)
image
1924_03_12_po_vacb_1v.jpgX (Close panel)
image
1924_03_12_po_vacb_2r.jpgX (Close panel)
image
1924_03_12_po_vacb_2v.jpgX (Close panel)
image