Vandai Daugirdaitei, po 1924-03-12

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, po 1924-03-12

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 499. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį („Mano laiškutį apie visus reikalus gausi gal vėliau už šį – aną įmečiau Kaune išvažiuodamas“; „Tavo ir Zosės visus reikalus atlikau (smulkmenos pirmame laiške)“), 1924-03-12 laišką, kontekstą („Bet mano „greitasis“ traukinys pavėlavo visą valandą (į Kauną važiuojant buvo garvežys sulūžęs), tai dabar turiu malonumo Radvilišky laukti ištisas 7 valandas“), po 1924-03-12 Vaclovui Biržiškai adresuotą laišką („Lietuviški „D-zugai“ atsisako mane vežt. Važiavau į Kauną – sulūžo garvežys. Važiuoju iš Kauno – ašis išsmuko. Iš to malonės Radvilišky gaunu 7 val. laukti“, žr. in: LMAVB RS, f. 163, b. 548, l. 3r). Rašyta 13,5 × 17,1 cm geltono, viena linija, laiškinio popieriaus dvigubame lape (1r, 1v–2r, 2v) pieštuku. Perlenkta pusiau, lankstymo į dvi dalis žymės. Ištepta. Be voko. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 45–46. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: po 1924-03-12: Genetinis
  • Witness a2: po 1924-03-12: Diplomatinis
  • Witness a3: po 1924-03-12: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Radviliškio – į Būgius, po 1924-03-12, l. 1r, 1v–2r, 2v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1924_03_12_po_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Mano laiškutį apie visus reikalus gausi
1
Mano laiškutį apie visus reikalus gausi
2
gal vėliau už šį – aną įmečiau Kaune
3
išvažiuodamas. Bet mano „greitasis“ trau-
4
kinys pavėlavo visą valandą (į Kauną
5
važiuojant buvo garvežys
sulužęs),
sulūžęs),
tai
6
dabar turiu malonumo Radvilišky
7
laukti ištisas 7 valandas. O arkliai
8
buvo užusakyti traukiniui, kur
9
ateina į Subačių 6
val.
val.,
o dabar
Ten
ten
10
busiu
būsiu
2–3 val. naktį.
11
Nežinau, kas čia besugalvoti.
12
Na, Kaune reikalus ir
likvidavau
likvidavau,
ir
13
pradėjau. Kaune mane visi užpuolė,
14
kad aš sutikčiau paduoti prašymą
15
į Kauno
universitetą.
universitetą.
n
Note: „Norėdamas gauti galimybės laikyti paskaitas Lietuvos universitete, prašau man nurodyti temą viešai paskaitai privatdocento teisėms įgyti.
Iš savo pusės aš pasiūlau Fakultetui leisti man padaryti įžengiamąją paskaitą tema „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai““ (Balio Sruogos pareiškimas Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetui, 1924-03-09, Kaunas, in: „Balio Sruogos asmens byla“, in: VU A, f. R 856, b. K-1399, l. 30, 1r).
Čia agitavo
16
ir Krėvė, ir Tadas, ir Vaclovas, net senis
17
Jablonskis buvo specialinai
18
pasikvietęs, kad tuo reikalu pasi-
19
kalbėt. Aš ilgai galvojau, bet
20
galų gale su jų išvadžiojimais suti-
21
kau
(Taip-pat
(taip pat
ir Rimka kalbėjo).
22
Tai dar
Teks
teks
atlikti visą
procedurą.
procedūrą.
23
Mat jų statutu einant dabar
24
reikia
reikia,
taip
sakant
sakant,
„habilituotis“
„habilituotis“,
25
tai yra parašyti dvi
įžengiamoji
p
Physical note: [1r] //
įžengiamoji

Facsimile Image Placeholder

26
paskaiti ir
atsiusti
atsiųsti
universitetui
27
(fakultetui). Vieną
a temą
c
Critical note: temą ] cor t pro a
temą
Turiu
turiu
28
pats pasirinkti, kitą
pasiulys
pasiūlys
uni-
29
versitetas. Aš pasiūliau
„Literaturos
„Literatūros
30
mokslo uždaviniai ir metodai“,
31
o
del
dėl
tos temos, kur duos fakultetas,
32
tai
ir gi
irgi
tariaus privačiu
budu
būdu
33
su
Krėve.
Krėve.
n
Note: „Gerbiamajam Baliui Sruogai
Humanitarinių mokslų fakultetas pavedė man pranešti Tamstai, jog privat-docento teisėms įgyti Fakultetas nustato Tamstai dvi paskaitas šitokiomis temomis:
1) Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai,
2) Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę.
Humanitarinių mokslų Fakulteto
Dekanas Mykolas Biržiška“ (Mykolo Biržiškos pranešimas Baliui Sruogai, 1924-04-09, Kaunas, in: LLTI BR, f. 53, b. 976, l. 1r).
„Turbūt pravedė dalyką Krėvė ir Biržiškai. Artimi santykiai su profesorių tėvais rišo mane per 5 generacijas Viekšniuose. Vaclovas buvo vienas iš artimesnių Balio draugų, Mykolas – tuo metu hum. fak. dekanas. Uždėjo Baliui pareigą parašyti habilitacijos darbą. Mus tas net užgavo, bet man aišku: į Balį žiūrėta kaip į „enfant terrible“ [pranc =baisus vaikas], norėjo, kad dar panaudotų savo žinias iš lietuvių tautosakos, dainų poetikos, kol jų nepamiršo, kad nepradėtų blaškytis, o taip pat, kad per daug į puikybę nesikeltų… Bet jis vis blaškėsi“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-03-11, [pasirašytas mašinraštis], in: LLTI TS, l. 1r).
Balys Sruoga dirbo daug ir įtemptai, kaip ir rengdamas daktaro disertaciją: „Sruoga! Tu taip jau įsivarei darbuos, kad, anot žmonių, net per rimtas palikęs“ (Fausto Kiršos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Karlsbado – į Klaipėdą, 1924-05-30, in: LLTI BR, f. 53, b. 762, nr. 2, l. 1v).
„Atsimenu, kokiu atsidėjimu jis rašė universiteto pareikalautą habilitacijos darbą. Pats reikalavimas buvo nemalonus: Balys ką tik buvo gavęs daktaro laipsnį, lituanistine tema parašęs disertaciją viename geriausių Europos universitetų, pas garsųjį mokslininką, o neseniai profesorių kėdėse atsisėdę net ne savo srities specialistai, patys nei doktorato darbų, nei habilitacijos neatlikę, jį privertė dar įrodinėti savo mokslinius sugebėjimus (prisiminkime: lietuvių literatūros katedros vedėjas buvo teisininkas Mykolas Biržiška, dėstytojas – kun. Tumas, tiktai baigęs kunigų seminariją)“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 119).
„Profesoriauti“
geriau
geriau,
34
negu
Redakcijoj
redakcijoj
sėdėt. Visų pirma,
35
kai kartą ten atsisėdi – jau iš
36
ten iškraštyti nebe
Taip
taip
lengva.
37
Antra
Antra,
į savaitę skaityt reikia
38
tik 3–4 val., o pagrindinės algos
39
duoda 700 litų. Aš manau, kad
40
tai būtų gerai. Per vasarą
pabutum
pabūtum
41
Klaipėdoj, o rudenį keltumies į Kauną.
42
Jeigu į Kauną ir nesikeltum,
vis-
vis
43
tiek „habilituodamos“ įgyčiau
44
privat-docento
privatdocento
teises, kuriomis
45
vėliau būtų galima reikale
46
pasinaudoti. Tai tu nepyksi, kad
47
su tavim nepasitaręs tai
padariau.
p
Physical note: [1v] //
padariau.
padariau?

Facsimile Image Placeholder

48
Del
Dėl
būto
buto
s Kaune
c
Critical note: Kaune ] cor K pro s
Kaune
– tai man suieškos
49
jį vilkolakininkai. Sutkus ir Co
50
mane kvietė išimtinai pas juos
51
dirbti, garantuodami pagrindinės
52
algos 800 litų.
Del
Dėl
Sutkaus ir Co
53
laikiaus ir tebesilaikau rezerve.
54
Bet man griaudu pasidarė, kaip
55
širdingai mane sutiko studijos
56
mokiniai, kviesdami, kad aš pas
57
juos skaityčiau paskaitas.
58
Nors ir su rezervu, bet ir jiems
59
aš žadėjaus „profesoriauti“. Manau,
60
kad nusprendus ten keltis, jie
61
bū
bu
mums kur
nos
c
Critical note: nors ] vid ex err abs r
nos
nors
išlups.
62
O „habilituotis“ aš manau, kad
63
pavyks tikrai. Tuomet dar
64
šiek
c
Critical note: šiek tiek ] vid ex err abs tiek
šiek
šiek [tiek]
priklausys priėmimas nuo
65
Mykolo Birž. Aš pas
c
Critical note: jį ] cor pro vid ją, cor flpro vid
nebuvau,
66
bet su Vaclovu labai širdingai
67
kalbėjau. Jis sako, kad
Vacl Mykolas
c
Critical note: Mykolas ] cor pro Vacl, cor My pro Vacl
Mykolas
68
mane remia, o daugiau
69
neprietelių
fakultete
fakultete,
berods
berods,
70
visai neturiu (gal tik
Volteris)
p
Physical note: [2r] //
Volteris)
Volteris).

Facsimile Image Placeholder

71
Šitose derybose, vizituose, san-
72
tykiuos su „Ketur. vėj.“, Herbačausku,
73
Vilkolakiu,
Vilkolakiu,
operninkais – taip
74
ir praslinko visas laikas.
75
Tik šiuo kartu – nepaprasta – nei
76
vieno karto negirtuokliavom.
77
Visos dienos praėjo labai rimtam
78
upe,
ūpe,
nors miegot daugiau 5–6
79
val. ir netekdavo.
Zo Tavo
c
Critical note: Tavo ] cor Ta pro Zo
Tavo
ir Zosės
80
visus reikalus atlikau (smulkmenos
81
pirmame
laiške)
laiške).
82
O tavęs aš jau vėlei labai
83
pasiilgau, taip noris juo greičiau
84
būti pas tave!
85
Tau daug daug labų dienų
86
nuo
Adolpo,
Adolfo,
Tado, Vaclovo, brolio
87
Juozo, Pronskaus, Julytės ir dar
88
kaž kas
kažkas
ten siuntė – jau net
89
nepamenu.
90
Bučiuoju Tave,
Vandukėli
Vandukėli,
91
ilgiuos ir bučiuoju.
92
Tavo Bol
93
Kloniokis
namiškiams.
p
Physical note: [2v] //
namiškiams.

Facsimile Image Placeholder

Mano laiškutį apie visus reikalus gausi
1
Mano laiškutį apie visus reikalus gausi
2
gal vėliau už šį – aną įmečiau Kaune
3
išvažiuodamas. Bet mano „greitasis“ trau-
4
kinys pavėlavo visą valandą (į Kauną
5
važiuojant buvo garvežys
sulužęs),
sulūžęs),
tai
6
dabar turiu malonumo Radvilišky
7
laukti ištisas 7 valandas. O arkliai
8
buvo užusakyti traukiniui, kur
9
ateina į Subačių 6
val.
val.,
o dabar
Ten
ten
10
busiu
būsiu
2–3 val. naktį.
11
Nežinau, kas čia besugalvoti.
12
Na, Kaune reikalus ir
likvidavau
likvidavau,
ir
13
pradėjau. Kaune mane visi užpuolė,
14
kad aš sutikčiau paduoti prašymą
15
į Kauno
universitetą.
universitetą.
n
Note: „Norėdamas gauti galimybės laikyti paskaitas Lietuvos universitete, prašau man nurodyti temą viešai paskaitai privatdocento teisėms įgyti.
Iš savo pusės aš pasiūlau Fakultetui leisti man padaryti įžengiamąją paskaitą tema „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai““ (Balio Sruogos pareiškimas Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetui, 1924-03-09, Kaunas, in: „Balio Sruogos asmens byla“, in: VU A, f. R 856, b. K-1399, l. 30, 1r).
Čia agitavo
16
ir Krėvė, ir Tadas, ir Vaclovas, net senis
17
Jablonskis buvo specialinai
18
pasikvietęs, kad tuo reikalu pasi-
19
kalbėt. Aš ilgai galvojau, bet
20
galų gale su jų išvadžiojimais suti-
21
kau
(Taip-pat
(taip pat
ir Rimka kalbėjo).
22
Tai dar
Teks
teks
atlikti visą
procedurą.
procedūrą.
23
Mat jų statutu einant dabar
24
reikia
reikia,
taip
sakant
sakant,
„habilituotis“
„habilituotis“,
25
tai yra parašyti dvi
įžengiamoji
p
Physical note: [1r] //
įžengiamoji

Facsimile Image Placeholder

26
paskaiti ir
atsiusti
atsiųsti
universitetui
27
(fakultetui). Vieną
a temą
c
Critical note: temą ] cor t pro a
temą
Turiu
turiu
28
pats pasirinkti, kitą
pasiulys
pasiūlys
uni-
29
versitetas. Aš pasiūliau
„Literaturos
„Literatūros
30
mokslo uždaviniai ir metodai“,
31
o
del
dėl
tos temos, kur duos fakultetas,
32
tai
ir gi
irgi
tariaus privačiu
budu
būdu
33
su
Krėve.
Krėve.
n
Note: „Gerbiamajam Baliui Sruogai
Humanitarinių mokslų fakultetas pavedė man pranešti Tamstai, jog privat-docento teisėms įgyti Fakultetas nustato Tamstai dvi paskaitas šitokiomis temomis:
1) Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai,
2) Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę.
Humanitarinių mokslų Fakulteto
Dekanas Mykolas Biržiška“ (Mykolo Biržiškos pranešimas Baliui Sruogai, 1924-04-09, Kaunas, in: LLTI BR, f. 53, b. 976, l. 1r).
„Turbūt pravedė dalyką Krėvė ir Biržiškai. Artimi santykiai su profesorių tėvais rišo mane per 5 generacijas Viekšniuose. Vaclovas buvo vienas iš artimesnių Balio draugų, Mykolas – tuo metu hum. fak. dekanas. Uždėjo Baliui pareigą parašyti habilitacijos darbą. Mus tas net užgavo, bet man aišku: į Balį žiūrėta kaip į „enfant terrible“ [pranc =baisus vaikas], norėjo, kad dar panaudotų savo žinias iš lietuvių tautosakos, dainų poetikos, kol jų nepamiršo, kad nepradėtų blaškytis, o taip pat, kad per daug į puikybę nesikeltų… Bet jis vis blaškėsi“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-03-11, [pasirašytas mašinraštis], in: LLTI TS, l. 1r).
Balys Sruoga dirbo daug ir įtemptai, kaip ir rengdamas daktaro disertaciją: „Sruoga! Tu taip jau įsivarei darbuos, kad, anot žmonių, net per rimtas palikęs“ (Fausto Kiršos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Karlsbado – į Klaipėdą, 1924-05-30, in: LLTI BR, f. 53, b. 762, nr. 2, l. 1v).
„Atsimenu, kokiu atsidėjimu jis rašė universiteto pareikalautą habilitacijos darbą. Pats reikalavimas buvo nemalonus: Balys ką tik buvo gavęs daktaro laipsnį, lituanistine tema parašęs disertaciją viename geriausių Europos universitetų, pas garsųjį mokslininką, o neseniai profesorių kėdėse atsisėdę net ne savo srities specialistai, patys nei doktorato darbų, nei habilitacijos neatlikę, jį privertė dar įrodinėti savo mokslinius sugebėjimus (prisiminkime: lietuvių literatūros katedros vedėjas buvo teisininkas Mykolas Biržiška, dėstytojas – kun. Tumas, tiktai baigęs kunigų seminariją)“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 119).
„Profesoriauti“
geriau
geriau,
34
negu
Redakcijoj
redakcijoj
sėdėt. Visų pirma,
35
kai kartą ten atsisėdi – jau iš
36
ten iškraštyti nebe
Taip
taip
lengva.
37
Antra
Antra,
į savaitę skaityt reikia
38
tik 3–4 val., o pagrindinės algos
39
duoda 700 litų. Aš manau, kad
40
tai būtų gerai. Per vasarą
pabutum
pabūtum
41
Klaipėdoj, o rudenį keltumies į Kauną.
42
Jeigu į Kauną ir nesikeltum,
vis-
vis
43
tiek „habilituodamos“ įgyčiau
44
privat-docento
privatdocento
teises, kuriomis
45
vėliau būtų galima reikale
46
pasinaudoti. Tai tu nepyksi, kad
47
su tavim nepasitaręs tai
padariau.
p
Physical note: [1v] //
padariau.
padariau?

Facsimile Image Placeholder

48
Del
Dėl
būto
buto
s Kaune
c
Critical note: Kaune ] cor K pro s
Kaune
– tai man suieškos
49
jį vilkolakininkai. Sutkus ir Co
50
mane kvietė išimtinai pas juos
51
dirbti, garantuodami pagrindinės
52
algos 800 litų.
Del
Dėl
Sutkaus ir Co
53
laikiaus ir tebesilaikau rezerve.
54
Bet man griaudu pasidarė, kaip
55
širdingai mane sutiko studijos
56
mokiniai, kviesdami, kad aš pas
57
juos skaityčiau paskaitas.
58
Nors ir su rezervu, bet ir jiems
59
aš žadėjaus „profesoriauti“. Manau,
60
kad nusprendus ten keltis, jie
61
bū
bu
mums kur
nos
c
Critical note: nors ] vid ex err abs r
nos
nors
išlups.
62
O „habilituotis“ aš manau, kad
63
pavyks tikrai. Tuomet dar
64
šiek
c
Critical note: šiek tiek ] vid ex err abs tiek
šiek
šiek [tiek]
priklausys priėmimas nuo
65
Mykolo Birž. Aš pas
c
Critical note: jį ] cor pro vid ją, cor flpro vid
nebuvau,
66
bet su Vaclovu labai širdingai
67
kalbėjau. Jis sako, kad
Vacl Mykolas
c
Critical note: Mykolas ] cor pro Vacl, cor My pro Vacl
Mykolas
68
mane remia, o daugiau
69
neprietelių
fakultete
fakultete,
berods
berods,
70
visai neturiu (gal tik
Volteris)
p
Physical note: [2r] //
Volteris)
Volteris).

Facsimile Image Placeholder

71
Šitose derybose, vizituose, san-
72
tykiuos su „Ketur. vėj.“, Herbačausku,
73
Vilkolakiu,
Vilkolakiu,
operninkais – taip
74
ir praslinko visas laikas.
75
Tik šiuo kartu – nepaprasta – nei
76
vieno karto negirtuokliavom.
77
Visos dienos praėjo labai rimtam
78
upe,
ūpe,
nors miegot daugiau 5–6
79
val. ir netekdavo.
Zo Tavo
c
Critical note: Tavo ] cor Ta pro Zo
Tavo
ir Zosės
80
visus reikalus atlikau (smulkmenos
81
pirmame
laiške)
laiške).
82
O tavęs aš jau vėlei labai
83
pasiilgau, taip noris juo greičiau
84
būti pas tave!
85
Tau daug daug labų dienų
86
nuo
Adolpo,
Adolfo,
Tado, Vaclovo, brolio
87
Juozo, Pronskaus, Julytės ir dar
88
kaž kas
kažkas
ten siuntė – jau net
89
nepamenu.
90
Bučiuoju Tave,
Vandukėli
Vandukėli,
91
ilgiuos ir bučiuoju.
92
Tavo Bol
93
Kloniokis
namiškiams.
p
Physical note: [2v] //
namiškiams.

Facsimile Image Placeholder

Mano laiškutį apie visus reikalus gausi
1
Mano laiškutį apie visus reikalus gausi
2
gal vėliau už šį – aną įmečiau Kaune
3
išvažiuodamas. Bet mano „greitasis“ trau-
4
kinys pavėlavo visą valandą (į Kauną
5
važiuojant buvo garvežys
sulužęs),
sulūžęs),
tai
6
dabar turiu malonumo Radvilišky
7
laukti ištisas 7 valandas. O arkliai
8
buvo užusakyti traukiniui, kur
9
ateina į Subačių 6
val.
val.,
o dabar
Ten
ten
10
busiu
būsiu
2–3 val. naktį.
11
Nežinau, kas čia besugalvoti.
12
Na, Kaune reikalus ir
likvidavau
likvidavau,
ir
13
pradėjau. Kaune mane visi užpuolė,
14
kad aš sutikčiau paduoti prašymą
15
į Kauno
universitetą.
universitetą.
n
Note: „Norėdamas gauti galimybės laikyti paskaitas Lietuvos universitete, prašau man nurodyti temą viešai paskaitai privatdocento teisėms įgyti.
Iš savo pusės aš pasiūlau Fakultetui leisti man padaryti įžengiamąją paskaitą tema „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai““ (Balio Sruogos pareiškimas Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetui, 1924-03-09, Kaunas, in: „Balio Sruogos asmens byla“, in: VU A, f. R 856, b. K-1399, l. 30, 1r).
Čia agitavo
16
ir Krėvė, ir Tadas, ir Vaclovas, net senis
17
Jablonskis buvo specialinai
18
pasikvietęs, kad tuo reikalu pasi-
19
kalbėt. Aš ilgai galvojau, bet
20
galų gale su jų išvadžiojimais suti-
21
kau
(Taip-pat
(taip pat
ir Rimka kalbėjo).
22
Tai dar
Teks
teks
atlikti visą
procedurą.
procedūrą.
23
Mat jų statutu einant dabar
24
reikia
reikia,
taip
sakant
sakant,
„habilituotis“
„habilituotis“,
25
tai yra parašyti dvi
įžengiamoji
p
Physical note: [1r] //
įžengiamoji

Facsimile Image Placeholder

26
paskaiti ir
atsiusti
atsiųsti
universitetui
27
(fakultetui). Vieną
a temą
c
Critical note: temą ] cor t pro a
temą
Turiu
turiu
28
pats pasirinkti, kitą
pasiulys
pasiūlys
uni-
29
versitetas. Aš pasiūliau
„Literaturos
„Literatūros
30
mokslo uždaviniai ir metodai“,
31
o
del
dėl
tos temos, kur duos fakultetas,
32
tai
ir gi
irgi
tariaus privačiu
budu
būdu
33
su
Krėve.
Krėve.
n
Note: „Gerbiamajam Baliui Sruogai
Humanitarinių mokslų fakultetas pavedė man pranešti Tamstai, jog privat-docento teisėms įgyti Fakultetas nustato Tamstai dvi paskaitas šitokiomis temomis:
1) Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai,
2) Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę.
Humanitarinių mokslų Fakulteto
Dekanas Mykolas Biržiška“ (Mykolo Biržiškos pranešimas Baliui Sruogai, 1924-04-09, Kaunas, in: LLTI BR, f. 53, b. 976, l. 1r).
„Turbūt pravedė dalyką Krėvė ir Biržiškai. Artimi santykiai su profesorių tėvais rišo mane per 5 generacijas Viekšniuose. Vaclovas buvo vienas iš artimesnių Balio draugų, Mykolas – tuo metu hum. fak. dekanas. Uždėjo Baliui pareigą parašyti habilitacijos darbą. Mus tas net užgavo, bet man aišku: į Balį žiūrėta kaip į „enfant terrible“ [pranc =baisus vaikas], norėjo, kad dar panaudotų savo žinias iš lietuvių tautosakos, dainų poetikos, kol jų nepamiršo, kad nepradėtų blaškytis, o taip pat, kad per daug į puikybę nesikeltų… Bet jis vis blaškėsi“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-03-11, [pasirašytas mašinraštis], in: LLTI TS, l. 1r).
Balys Sruoga dirbo daug ir įtemptai, kaip ir rengdamas daktaro disertaciją: „Sruoga! Tu taip jau įsivarei darbuos, kad, anot žmonių, net per rimtas palikęs“ (Fausto Kiršos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Karlsbado – į Klaipėdą, 1924-05-30, in: LLTI BR, f. 53, b. 762, nr. 2, l. 1v).
„Atsimenu, kokiu atsidėjimu jis rašė universiteto pareikalautą habilitacijos darbą. Pats reikalavimas buvo nemalonus: Balys ką tik buvo gavęs daktaro laipsnį, lituanistine tema parašęs disertaciją viename geriausių Europos universitetų, pas garsųjį mokslininką, o neseniai profesorių kėdėse atsisėdę net ne savo srities specialistai, patys nei doktorato darbų, nei habilitacijos neatlikę, jį privertė dar įrodinėti savo mokslinius sugebėjimus (prisiminkime: lietuvių literatūros katedros vedėjas buvo teisininkas Mykolas Biržiška, dėstytojas – kun. Tumas, tiktai baigęs kunigų seminariją)“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 119).
„Profesoriauti“
geriau
geriau,
34
negu
Redakcijoj
redakcijoj
sėdėt. Visų pirma,
35
kai kartą ten atsisėdi – jau iš
36
ten iškraštyti nebe
Taip
taip
lengva.
37
Antra
Antra,
į savaitę skaityt reikia
38
tik 3–4 val., o pagrindinės algos
39
duoda 700 litų. Aš manau, kad
40
tai būtų gerai. Per vasarą
pabutum
pabūtum
41
Klaipėdoj, o rudenį keltumies į Kauną.
42
Jeigu į Kauną ir nesikeltum,
vis-
vis
43
tiek „habilituodamos“ įgyčiau
44
privat-docento
privatdocento
teises, kuriomis
45
vėliau būtų galima reikale
46
pasinaudoti. Tai tu nepyksi, kad
47
su tavim nepasitaręs tai
padariau.
p
Physical note: [1v] //
padariau.
padariau?

Facsimile Image Placeholder

48
Del
Dėl
būto
buto
s Kaune
c
Critical note: Kaune ] cor K pro s
Kaune
– tai man suieškos
49
jį vilkolakininkai. Sutkus ir Co
50
mane kvietė išimtinai pas juos
51
dirbti, garantuodami pagrindinės
52
algos 800 litų.
Del
Dėl
Sutkaus ir Co
53
laikiaus ir tebesilaikau rezerve.
54
Bet man griaudu pasidarė, kaip
55
širdingai mane sutiko studijos
56
mokiniai, kviesdami, kad aš pas
57
juos skaityčiau paskaitas.
58
Nors ir su rezervu, bet ir jiems
59
aš žadėjaus „profesoriauti“. Manau,
60
kad nusprendus ten keltis, jie
61
bū
bu
mums kur
nos
c
Critical note: nors ] vid ex err abs r
nos
nors
išlups.
62
O „habilituotis“ aš manau, kad
63
pavyks tikrai. Tuomet dar
64
šiek
c
Critical note: šiek tiek ] vid ex err abs tiek
šiek
šiek [tiek]
priklausys priėmimas nuo
65
Mykolo Birž. Aš pas
c
Critical note: jį ] cor pro vid ją, cor flpro vid
nebuvau,
66
bet su Vaclovu labai širdingai
67
kalbėjau. Jis sako, kad
Vacl Mykolas
c
Critical note: Mykolas ] cor pro Vacl, cor My pro Vacl
Mykolas
68
mane remia, o daugiau
69
neprietelių
fakultete
fakultete,
berods
berods,
70
visai neturiu (gal tik
Volteris)
p
Physical note: [2r] //
Volteris)
Volteris).

Facsimile Image Placeholder

71
Šitose derybose, vizituose, san-
72
tykiuos su „Ketur. vėj.“, Herbačausku,
73
Vilkolakiu,
Vilkolakiu,
operninkais – taip
74
ir praslinko visas laikas.
75
Tik šiuo kartu – nepaprasta – nei
76
vieno karto negirtuokliavom.
77
Visos dienos praėjo labai rimtam
78
upe,
ūpe,
nors miegot daugiau 5–6
79
val. ir netekdavo.
Zo Tavo
c
Critical note: Tavo ] cor Ta pro Zo
Tavo
ir Zosės
80
visus reikalus atlikau (smulkmenos
81
pirmame
laiške)
laiške).
82
O tavęs aš jau vėlei labai
83
pasiilgau, taip noris juo greičiau
84
būti pas tave!
85
Tau daug daug labų dienų
86
nuo
Adolpo,
Adolfo,
Tado, Vaclovo, brolio
87
Juozo, Pronskaus, Julytės ir dar
88
kaž kas
kažkas
ten siuntė – jau net
89
nepamenu.
90
Bučiuoju Tave,
Vandukėli
Vandukėli,
91
ilgiuos ir bučiuoju.
92
Tavo Bol
93
Kloniokis
namiškiams.
p
Physical note: [2v] //
namiškiams.
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 15
Note: „Norėdamas gauti galimybės laikyti paskaitas Lietuvos universitete, prašau man nurodyti temą viešai paskaitai privatdocento teisėms įgyti.
Iš savo pusės aš pasiūlau Fakultetui leisti man padaryti įžengiamąją paskaitą tema „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai““ (Balio Sruogos pareiškimas Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetui, 1924-03-09, Kaunas, in: „Balio Sruogos asmens byla“, in: VU A, f. R 856, b. K-1399, l. 30, 1r).
a1
Line number 25
Physical note: [1r] //
a1
Line number 27
Critical note: temą ] cor t pro a
a3
Line number 33
Note: „Gerbiamajam Baliui Sruogai
Humanitarinių mokslų fakultetas pavedė man pranešti Tamstai, jog privat-docento teisėms įgyti Fakultetas nustato Tamstai dvi paskaitas šitokiomis temomis:
1) Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai,
2) Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę.
Humanitarinių mokslų Fakulteto
Dekanas Mykolas Biržiška“ (Mykolo Biržiškos pranešimas Baliui Sruogai, 1924-04-09, Kaunas, in: LLTI BR, f. 53, b. 976, l. 1r).
„Turbūt pravedė dalyką Krėvė ir Biržiškai. Artimi santykiai su profesorių tėvais rišo mane per 5 generacijas Viekšniuose. Vaclovas buvo vienas iš artimesnių Balio draugų, Mykolas – tuo metu hum. fak. dekanas. Uždėjo Baliui pareigą parašyti habilitacijos darbą. Mus tas net užgavo, bet man aišku: į Balį žiūrėta kaip į „enfant terrible“ [pranc =baisus vaikas], norėjo, kad dar panaudotų savo žinias iš lietuvių tautosakos, dainų poetikos, kol jų nepamiršo, kad nepradėtų blaškytis, o taip pat, kad per daug į puikybę nesikeltų… Bet jis vis blaškėsi“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-03-11, [pasirašytas mašinraštis], in: LLTI TS, l. 1r).
Balys Sruoga dirbo daug ir įtemptai, kaip ir rengdamas daktaro disertaciją: „Sruoga! Tu taip jau įsivarei darbuos, kad, anot žmonių, net per rimtas palikęs“ (Fausto Kiršos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Karlsbado – į Klaipėdą, 1924-05-30, in: LLTI BR, f. 53, b. 762, nr. 2, l. 1v).
„Atsimenu, kokiu atsidėjimu jis rašė universiteto pareikalautą habilitacijos darbą. Pats reikalavimas buvo nemalonus: Balys ką tik buvo gavęs daktaro laipsnį, lituanistine tema parašęs disertaciją viename geriausių Europos universitetų, pas garsųjį mokslininką, o neseniai profesorių kėdėse atsisėdę net ne savo srities specialistai, patys nei doktorato darbų, nei habilitacijos neatlikę, jį privertė dar įrodinėti savo mokslinius sugebėjimus (prisiminkime: lietuvių literatūros katedros vedėjas buvo teisininkas Mykolas Biržiška, dėstytojas – kun. Tumas, tiktai baigęs kunigų seminariją)“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 119).
a1
Line number 47
Physical note: [1v] //
a1
Line number 48
Critical note: Kaune ] cor K pro s
a1
Line number 61
Critical note: nors ] vid ex err abs r
a1
Line number 64
Critical note: šiek tiek ] vid ex err abs tiek
a1
Line number 65
Critical note: jį ] cor pro vid ją, cor flpro vid
a1
Line number 67
Critical note: Mykolas ] cor pro Vacl, cor My pro Vacl
a1
Line number 70
Physical note: [2r] //
a1
Line number 79
Critical note: Tavo ] cor Ta pro Zo
a1
Line number 93
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1924_03_12_po_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1924_03_12_po_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1924_03_12_po_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1924_03_12_po_vd_2v.jpgX (Close panel)
image