Juozui Tumui, po 1924-04-08

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozui Tumui, po 1924-04-08

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 1, b. 25. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota, lokalizuota pagal 1924-04-08 Juozo Tumo laišką Baliui Sruogai (LLTI BR, f. 53, b. 886), turinį, blanką. Rašyta 21,4 × 28,9 cm gelstelėjusiame dienraščio Klaipėdos žinios blanke (1r) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau, lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „3“. Uždėtas violetinis Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Muziejaus spaudas. Kita ranka parkeriu (mėlynu rašalu) pridėtas serijos numeris: „3954“. Dėmėta. Įklijuota į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui“. Be voko. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 55. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: po 1924-04-08: Genetinis
  • Witness a2: po 1924-04-08: Diplomatinis
  • Witness a3: po 1924-04-08: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Juozui Tumui, iš Klaipėdos – į Kauną, po 1924-04-08, parengė Neringa Markevičienė, l. 1r, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1924_04_08_po_2_jt.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinis užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys rašymo procesą: autoriaus taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Buvau pas Kaušą. Jis sakė ne
1
Buvau pas
Kaušą.
Kaušą.
n
Note: V. Kaušius – Klaipėdos fotografas.
Jis sakė ne
2
pačius
Birutninkus“
birutninkus“
n
Note: „Birutininkai“ – „Birutės“ draugijos nariai.
Balys Sruoga, paprašytas kunigo Juozo Tumo, ieškojo autentiško poeto, aušrininko Andriaus Jono Vištelio-Višteliausko (1837–1912) atvaizdo, kitų „Birutės“ draugijos narių fotografijos.
„Birutė“ – pirmoji tautinė Mažosios Lietuvos lietuvių draugija, įkurta Tilžėje. Veikė 1885–1914 m. Draugijos nariai leido mokslo knygas, steigė lietuvišką biblioteką, muziejų, kaupė tautosaką, rengė susirinkimus, paskaitas, šventes, koncertus, vaidinimus.
fotografavęs, bet
3
bene 1911–1913 metais atmušęs nuo fotogra-
4
fijos, kurią jam buvo atsiuntęs Jago-
5
mastas.
mastas.
n
Note: Enzys Jagomastas (1870–1941) – Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjas, bibliofilas, spaustuvininkas, leidėjas, „Birutės“ draugijos narys, nuo 1894 m. jos sekretorius.
Žadėjo paieškot
klšę klišę ,
c
Critical note: klišę ] a c vid ex err om i, p c ins
klišę,
gal sura-
6
siąs. Bet iki šiol dar nesurado.
7
Būtų labai
gerai
gerai,
kad rašytum mums
8
straipsnius kultūros klausimais –
9
mielu noru laukčiau.
Taip-pat
Taip pat
10
gal iš
kritikos?
kritikos?
n
Note: Balys Sruoga ieškojo bendradarbių, kurie galėtų prisidėti, rengiant dienraštį Klaipėdos žinios. Laikraščio redakcijoje Balys Sruoga dirbo nuo 1924-04-01, iškart įkūrė naują skyrių „Dienos darbai“. Jam trūko medžiagos, todėl reikėjo talkininkų, atstovaujančių įvairias meno ir kultūros sritis ir galinčių parašyti „trump[ų], gyv[ų] dienos reikalais straipsneliuk[ų]“ (Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, iš Klaipėdos – į Kauną, 1924-03-29, in: VUB RS, f. 1, b. 262, l. 1r).
11
Labai laukčiau –
12
T.
T.
n
Note: T[avo].
BalysSruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign
p
Physical note: [1r] //
BalysSruoga
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Buvau pas Kaušą. Jis sakė ne
1
Buvau pas
Kaušą.
Kaušą.
n
Note: V. Kaušius – Klaipėdos fotografas.
Jis sakė ne
2
pačius
Birutninkus“
birutninkus“
n
Note: „Birutininkai“ – „Birutės“ draugijos nariai.
Balys Sruoga, paprašytas kunigo Juozo Tumo, ieškojo autentiško poeto, aušrininko Andriaus Jono Vištelio-Višteliausko (1837–1912) atvaizdo, kitų „Birutės“ draugijos narių fotografijos.
„Birutė“ – pirmoji tautinė Mažosios Lietuvos lietuvių draugija, įkurta Tilžėje. Veikė 1885–1914 m. Draugijos nariai leido mokslo knygas, steigė lietuvišką biblioteką, muziejų, kaupė tautosaką, rengė susirinkimus, paskaitas, šventes, koncertus, vaidinimus.
fotografavęs, bet
3
bene 1911–1913 metais atmušęs nuo fotogra-
4
fijos, kurią jam buvo atsiuntęs Jago-
5
mastas.
mastas.
n
Note: Enzys Jagomastas (1870–1941) – Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjas, bibliofilas, spaustuvininkas, leidėjas, „Birutės“ draugijos narys, nuo 1894 m. jos sekretorius.
Žadėjo paieškot
klšę klišę ,
c
Critical note: klišę ] a c vid ex err om i, p c ins
klišę,
gal sura-
6
siąs. Bet iki šiol dar nesurado.
7
Būtų labai
gerai
gerai,
kad rašytum mums
8
straipsnius kultūros klausimais –
9
mielu noru laukčiau.
Taip-pat
Taip pat
10
gal iš
kritikos?
kritikos?
n
Note: Balys Sruoga ieškojo bendradarbių, kurie galėtų prisidėti, rengiant dienraštį Klaipėdos žinios. Laikraščio redakcijoje Balys Sruoga dirbo nuo 1924-04-01, iškart įkūrė naują skyrių „Dienos darbai“. Jam trūko medžiagos, todėl reikėjo talkininkų, atstovaujančių įvairias meno ir kultūros sritis ir galinčių parašyti „trump[ų], gyv[ų] dienos reikalais straipsneliuk[ų]“ (Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, iš Klaipėdos – į Kauną, 1924-03-29, in: VUB RS, f. 1, b. 262, l. 1r).
11
Labai laukčiau –
12
T.
T.
n
Note: T[avo].
BalysSruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign
p
Physical note: [1r] //
BalysSruoga
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Buvau pas Kaušą. Jis sakė ne
1
Buvau pas
Kaušą.
Kaušą.
n
Note: V. Kaušius – Klaipėdos fotografas.
Jis sakė ne
2
pačius
Birutninkus“
birutninkus“
n
Note: „Birutininkai“ – „Birutės“ draugijos nariai.
Balys Sruoga, paprašytas kunigo Juozo Tumo, ieškojo autentiško poeto, aušrininko Andriaus Jono Vištelio-Višteliausko (1837–1912) atvaizdo, kitų „Birutės“ draugijos narių fotografijos.
„Birutė“ – pirmoji tautinė Mažosios Lietuvos lietuvių draugija, įkurta Tilžėje. Veikė 1885–1914 m. Draugijos nariai leido mokslo knygas, steigė lietuvišką biblioteką, muziejų, kaupė tautosaką, rengė susirinkimus, paskaitas, šventes, koncertus, vaidinimus.
fotografavęs, bet
3
bene 1911–1913 metais atmušęs nuo fotogra-
4
fijos, kurią jam buvo atsiuntęs Jago-
5
mastas.
mastas.
n
Note: Enzys Jagomastas (1870–1941) – Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjas, bibliofilas, spaustuvininkas, leidėjas, „Birutės“ draugijos narys, nuo 1894 m. jos sekretorius.
Žadėjo paieškot
klšę klišę ,
c
Critical note: klišę ] a c vid ex err om i, p c ins
klišę,
gal sura-
6
siąs. Bet iki šiol dar nesurado.
7
Būtų labai
gerai
gerai,
kad rašytum mums
8
straipsnius kultūros klausimais –
9
mielu noru laukčiau.
Taip-pat
Taip pat
10
gal iš
kritikos?
kritikos?
n
Note: Balys Sruoga ieškojo bendradarbių, kurie galėtų prisidėti, rengiant dienraštį Klaipėdos žinios. Laikraščio redakcijoje Balys Sruoga dirbo nuo 1924-04-01, iškart įkūrė naują skyrių „Dienos darbai“. Jam trūko medžiagos, todėl reikėjo talkininkų, atstovaujančių įvairias meno ir kultūros sritis ir galinčių parašyti „trump[ų], gyv[ų] dienos reikalais straipsneliuk[ų]“ (Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, iš Klaipėdos – į Kauną, 1924-03-29, in: VUB RS, f. 1, b. 262, l. 1r).
11
Labai laukčiau –
12
T.
T.
n
Note: T[avo].
BalysSruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign
p
Physical note: [1r] //
BalysSruoga
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 1
Note: V. Kaušius – Klaipėdos fotografas.
a3
Line number 2
Note: „Birutininkai“ – „Birutės“ draugijos nariai.
Balys Sruoga, paprašytas kunigo Juozo Tumo, ieškojo autentiško poeto, aušrininko Andriaus Jono Vištelio-Višteliausko (1837–1912) atvaizdo, kitų „Birutės“ draugijos narių fotografijos.
„Birutė“ – pirmoji tautinė Mažosios Lietuvos lietuvių draugija, įkurta Tilžėje. Veikė 1885–1914 m. Draugijos nariai leido mokslo knygas, steigė lietuvišką biblioteką, muziejų, kaupė tautosaką, rengė susirinkimus, paskaitas, šventes, koncertus, vaidinimus.
a3
Line number 5
Note: Enzys Jagomastas (1870–1941) – Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjas, bibliofilas, spaustuvininkas, leidėjas, „Birutės“ draugijos narys, nuo 1894 m. jos sekretorius.
a1
Line number 5
Critical note: klišę ] a c vid ex err om i, p c ins
a3
Line number 10
Note: Balys Sruoga ieškojo bendradarbių, kurie galėtų prisidėti, rengiant dienraštį Klaipėdos žinios. Laikraščio redakcijoje Balys Sruoga dirbo nuo 1924-04-01, iškart įkūrė naują skyrių „Dienos darbai“. Jam trūko medžiagos, todėl reikėjo talkininkų, atstovaujančių įvairias meno ir kultūros sritis ir galinčių parašyti „trump[ų], gyv[ų] dienos reikalais straipsneliuk[ų]“ (Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, iš Klaipėdos – į Kauną, 1924-03-29, in: VUB RS, f. 1, b. 262, l. 1r).
a3
Line number 12
Note: T[avo].
a1
Line number 12
Critical note: Balys Sruoga ] sign
a1
Line number 12
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1924_04_08_po_2_jt_1r.jpgX (Close panel)
image
1924_04_08_po_2_jt_1v.jpgX (Close panel)
image