Vytautui Bičiūnui, 1924-04-28

X (Close panel) Bibliographic Information

Vytautui Bičiūnui, 1924-04-28

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 1, b. 262. Laiškas. Rašyta 20,6 × 28,9 cm gelstelėjusiame dienraščio Klaipėdos žinios blanke (1r) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta perpus (lankstymo į aštuonias dalis žymės). Blanke data Balio Sruogos ranka: „28–IV“, „24“. Numeruota pieštuku kita ranka: „97“, apačioje – „74“. Pažymėta rudu pieštuku kita ranka: „N 233“. Įklijuota į Vytauto Bičiūno laiškų rinkinį. Be voko. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 62. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1924-04-28: Genetinis
  • Witness a2: 1924-04-28: Diplomatinis
  • Witness a3: 1924-04-28: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, iš Klaipėdos – į Kauną, 1924-04-28, parengė Neringa Markevičienė, l. 1r, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1924_04_28_vb.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinis užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinis rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

[Klaipėda,] 28–IV [19]24 [m.]
1
[Klaipėda,] 28–IV [19]24 [m.]
2
[Turgaus gatvė 48–49]
3
Mielas Vytautai,
4
Nepyk, kad laiško neparašysiu, kokio
norėtum,
norėtum
5
ar kokį turėtum rašyti. Visų pirma apie tiesiogius
6
reikalus.
7
1)
Del
Dėl
Tavo honoraro iš „Kl.
Žinių“
žinių“
– nei aš galiu jo didu-
8
mą nustatyti, nei aš galiu įsakyti – kada reikiant
9
mokėti. Aš čia apskritai jokios valios neturiu,
10
piniginiu žvilgsniu – tuo labiau. Net pats nežinau, kada
11
ir kiek aš galėsiu gauti. Tavo recenzijų talpinimas
12
eina ne be tam
tikras tikro
c
Critical note: tikro ] cor pro tikras, cor fl -o pro vid -as
tikro
trynimos tarp
„galią Turin-
„galią turin-
13
čiujų“
čiųjų“
ir iš mano pusės. Kaip susitarei su
Dr.
dr.
Šauliu,
Šauliu,
n
Note: Jurgis Šaulys (1879–1948), spaudos darbuotojas, filosofijos daktaras, nuo 1924 m. dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius.
14
taip ir bus, aš čia nieko nežinau – ir neturiu
15
vilties sužinoti.
16
2) Apskritai – kiek
išmanydamas
išmanydamas,
rašyk. Medžia-
17
gos laikrašty
apsoliutiškai absoliutiškai
c
Critical note: absoliutiškai ] cor b pro p
absoliutiškai
nėra. Jei Tavo rašinėliai
18
„užkliuva“
„užkliūva“
– ne iš mano priežasties.
19
3)
S Tavo
c
Critical note: Tavo ] cor T pro S
Tavo
sumanymus
del
dėl
„Gairių“
„Gairių“
n
Note: Vytautas Bičiūnas siūlė Baliui Sruogai bendradarbiauti, leidžiant žurnalą Gairės: rašyti straipsnius, recenzijas, siųsti vertimus.
priimu.
Sakai
Sakai,
20
rašyk. Aš ne tik negaliu dabar rašyti, ir pagal-
21
voti apie
Tai
tai
negaliu.
įsivaizduok Įsivaizduok .
c
Critical note: Įsivaizduok ] cor Į pro min
Įsivaizduok.
Gyvenu
Sandkruge.
Sandkruge.
n
Note: Sandkrug vok =Smiltynė.
Balys Sruoga, dirbdamas dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje, gyveno Kopgalyje, rytais keltu išplaukdavo į Klaipėdą.
22
Keliuos 6 val. rytą, nes reikia būti 71/2 jau redakcijoj.
23
Redakcijoj išsėdžiu iki 4 val. popiet. Namo pareinu
24
41/2 val. Pavalgau pietus
(
c
Critical note: pietus ] p cor interppro (
perdien
perdien
alkanas,
po
po-
25
piet
piet
rašau
vedamajį:
vedamąjį:
kur aš galiu gauti laiko
26
kitokio kitokiems
c
Critical note: kitokiems ] cor pro kitokio, cor fl -ems pro fl -o
kitokiems
dalykams!
27
Tokiomis idiotiškomis
sąlygomis,
sąlygomis
kaip
28
gyvas,
gyvas
dar nėsu niekur dirbęs. Ir kad
29
žinotum santykių su – šlykštumą!
30
Busiu
Būsiu
laimingas, kai galėsiu iš čia
31
ištrukti!
ištrūkti!
n
Note: Balys Sruoga šiuo laišku atsakė į neseniai gautą bičiulio Vytauto Bičiūno laišką:
„Kaunas 23/IV 1924.
Baly!
Sveikas šv. Velykų susilaukęs. Linkėjimai tau ir tavo žmonelei, o taipogi tavo Pronskui – Aklasmačiui, o taipogi visiems tavo namams ir užpečkiams, ir užkaboriams, kurie dėl Velykų pasidarė švarūs kaip nobažno žmogaus dūšia.
O dabar rašau tau apie reikalą. Prieš keletą dienų gavau iš Fausto laišką, kupiną aimano dėl „Gairių“. Gaila man siųsti tau tą laišką, kad kartais nepražudytum, bet pažymėsiu, jog Kirša perša „Gaires“ leisti „sonderheft-ais“ prisitaikant įvairių sukaktuvinių nuomarų – pradedant užperniu Dantės atsidūksėjimu, baigiant šiųmečiais dejavimais (atseit, iškilmėmis) dėl spaudos 20 metų atgavimo. Man toks siūlymas pasirodė ne tiek faustinis, kiek nabašnikinis. Taigi tuoj atsakydamas iškoliojau jį ir palinkėjau linksmų švenčių.
Tačiau noriu parašyti tau apie savo sumetimus dėl „Gairių“. Mes tarėmės tarp savęs ir nutarėme laukti tavęs parvažiuojant į Kauną. Tada „Gaires“ apieravosime judviem su Kirša. Tatai ketiname daryti ne todėl, kad „nusikratyti“, bet kad tvarkiau atlikus „darbo pasidalinimą“. Mat ikšiol aš visiems įkalbinėju, kad privalome visas darbo šakas šiaip vykdyti: kiekvienai sričiai rūpinti nužymimas žmogus, kurs tą darbą atlieka (vyriausiai). Taip: Sutkus tvarko teatrą, aš teikiu repertuarą „Vilkolakiui“. Noriu dabar Jomantą pritraukti prie dirbimo dekoracijų, kostiumų ir t. t. Puida rūpina „biznio“ dalykus. Faustas ir tu turėtumėt redaguoti „Gaires“ ir kitus mūsų leidinius ir t. t. Be panašaus „suspecializavimo“, mano nuomone, darbas negal sėkmingai vystytis.
Mano giliu įsitikinimu, tu visais atžvilgiais klydai vykdamas Klaipėdon. Kaune tuos pačius pinigus kur kas lengviau būtumei galėjęs pelnyti. Bet kas pasidarė – tas pasidarė. Užtat nuo rudens mes tave labai laukiame. Juoba svarbi bus mum tavo parama bekeliant eikštėn spaudoje mūsų teatro darbo ypatingumus. Ikšiol aš atlieku to generalinio „teatro gynėjo“ pareigas. Bet man jau per daug to darbo ir, be to, ne visad esti patogu viešai savo žodis tarti.
Kalbėjova mudu su Sutkum dėl tavo sumetimo apie viešą „pasisakymą“ „Skirgailos“ autorizavimo reikalu. Sutkus pripažino tau „recht“. Bet aš prie to pripažinimo norėčiau viena pridėti: taip, Sruoga turi „recht“, bet tegu jis tuoj atvažiuoja ir padeda mum skelbti visuomenei mūsų darbo pradus. Be savojo Bualo ar kito panašaus moralinio mecenato mes būname priversti „slapstytis“ ir „kombinuoti“, nes esama žmonių, kurie moka a priori nustatyti kitus ar patys „nusistatyti“.
[G]rįšiu vėl truputį prie „Gairių“. Turiu paaimanuoti, kad ikšiolei niekas „neserga“ dėl „Gairių“ ir tatai yra visų blogiausia. Aš esu užverstas darbu iki ausų. Be to, „sam ponimaješ“ – dėl kai kurių savo būdo ypatingumų daugiau šiam sviete turiu neprietelių negu prietelių. Taigi ir viliamės tavimi. Tik norėčiau žinoti, kokius literatus (pavardėmis) tu manai esant reikalinga pritraukti prie „Gairių“? Aš tau iš savo pusės turiu pažymėti, kad nežiūrint kitų mūsiškių „prieš“ nusistatymo (aš ir patsai apgailestauju dėl jo „dekadanso“) kalbinau Šeinių, ir tas atsisakė motyvuodamas „rašyba“ ir dar kažkuo. Savickis, mano nuomone, gali būti laikas nuo laiko duodamas „desertui“. Jis „Gairėms“ simpatizuoja. Bet ikšiol nieko nedavė. Aš labai norėčiau, kad „Gairėse“ pasirodytų rimtesni K. Binkio eilėraščiai. Binkis prieš mane dėl Lemenkudros kaip šuo prieš katiną. Tik aš labai norėčiau, kad tie kvaili santykiai kuo greičiausiai likviduotųsi. Putinas mum palankus. Ko mes ikšiol neišjudinam (ir tai, regis, ne dėl „antipatijų“) – tai Šatrijos Raganą. Visgi jos apysakaitės geresnės už visų kitų mūsų apysakininkų blevyzgus. Taigi, būtinai pažymėk visus alei vieną, kas, tavo nuomone, yra kviestini į „Gairių“ talką. O dėl tavęs, tai, aš manau, jau šiandien turėtumei vieną-kitą rašinį tuojau duoti „Gairėms“ – ir tai rinktinius, ne bet kokius. – Žiūrėk, keli klausimą apie Kanto santykius su „taika“. O kodėl, po velnių, neparašai „Gairėms“ apie Kanto pažiūras į meno kūrybą arba apie Kanto filosofijos įtaką į naująjį meną? Aš ir tai galėčiau (tik, žinoma, diletantiniai pagvildenti tas temas. O tau – pora valandų darbo – ir straipsnis bus gatavas.). Taigi sėsk tuoj ir rašyk, kad už savaitės rašinys būtų Berlyne. (Perrašyk mašinėle ir siųsk šiuo adresu: F. Kirša b/Altenkiech, Landhausstr. 43, Gth. Berlin (Vilmersdorf)).
______________________________________________________________________
Tu gal stebies mano „miesčioniškumu“ bevertinant pavienius autorius. Bet, mano giliu įsitikinimu, kol dar taip mažai teturime dailiosios raštijos gamintojų ir skaitytojų, svarbu turėti žurnalą „žmonišką“ – nes per daug „poniškasis“ tūnos ant lentynų… Pagaliau, tas klausimas – diskutuotinas.
Beje, prie progos noriu tavęs klausti, kodėl tu taip nemėgsti Butkų Juzės? Aš perskaičiau jo „Paparčio žiedą“ ir likau sužavėtas. Pamenu, „Skaitymuose“ tu kaltinai jį plagiatūroj. Norėčiau išgirsti, iš kur jis semdavo savo „įkvėpimą“ ir ką tu manai apie „Paparčio žiedą“? Aš recenzavau tą „albumėlį“ „Gairėms“, taigi nenorėčiau, kad tu mane paskui koliotum.
Beje, 3 No „Gairių“ mes ketiname daryti teatro „sonderheftu“ medžiagos apsčiai jau turime. Gera būtų, jei tu parašytum tąja tema kokį rašinį ar perdirbtum savo straipsnio („Naujienoms“) tą dalį, kur kalbi apie lietuvių teatrą ir „Vilkolakį“. Pagaliau, tai tavo dalykas, ką duosi tam „sonderheftui“. Bet duoti privalai. Paskutinis „Gairių“ šių metų No bus pavestas specialiai Kudirkai. Turėk tai omenyje.
O dabar pora žodžių dėl mano bendradarbiavimo „Klaip. žiniose“. Turiu nusiskųsti, – kam pavėlini talpindamas mano recenziją. Atmink, kad Kaune „Klaip. ž.“ skaitomas ir parduodamas visuose kioskuose. Be to, pavyzdžiui, apie „Dainos“ spektaklį tu ikšiol netalpini mano recenzijos, nors aš padariau prierašą, kad mes dedame didelės svarbos Vitkausko viešam atestavimui. Juk „Daina“ nuo rudens žadanti steigti Kaune opertą Vitkauskui vadovaujant. Tai būtų naujas peilis mūsų darbui ir, be to, pilna prasme „meno šaltatanezija“ iš Vitkausko pusės. Juk tai ne režiseris, bet „duch Caria Nebesnago“! Taigi būtinai spausdinki tą recenziją. Nes [?] Dievui, pusė mėnesio laiko praėjo nuo tos dienos, kai aš ją pasiunčiau. Be to, nedaryk man medžiaginės skriaudos. Teatro dalykai nekaip eina. Taigi kiekvienas litas man brangu. Beje, atsimink ir įsakyk administracijai nuo šio mėnesio mokėti man už kiekvieną recenziją „minimum“ 20 litų, kaip esame sutarę su Šauliu (laike „Dainos“ jubilejinis spektaklis). Jei jūs būtumėt nustatę dar aukštesnį honorarą einant Min. kabin. priimtomis normomis („Lietuva“ už recenzijas moka iki 40 c. eilutei), tai būtų dar geriau. Žodžiu, pats žinosi, kaip pasielgti.
Pamenu, kadaisiai tu buvai ketinęs rašyti „Gairėms“ apie Tairovo teatrą. Gal dabar parašytumei? Aš esu pasirengęs rašyti apie visas tavo poezijos knygas. Rašysiu „vaišnoriškai“. Mat toks jau esu ir neketinu kitoks darytis. Tik pridėsiu kai ką apie eiliavimo poetinės kalbos ypatingumus. Ar nesikoliosi už tokią „vnimaniją“?
Baigi[u] – baigiu – baigiu.
Šį rudenį šventas [Ž]ukas rengia meno parodą. Kviesime Varniuką, Kulvietį, Zikarą, Rimšą ir dar kai ką. Beje, į „Gairių“ kooperatyvą kooptuosime Varniuką, tave ir Kiršą. Pajus aš už jus uždėsiu iš savo honoraro s-tos kredituodamas pusei metų.
Tavo Vytautas (Vytauto Bičiūno laiškas Baliui Sruogai, iš Kauno – į Klaipėdą, 1924-04-23, in: LLTI BR, f. 53, b. 726, l. 1–4r–v).
32
TavoBalys
c
Critical note: Tavo Balys ] sign
p
Physical note: [1r] //
TavoBalys
Tavo Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

[Klaipėda,] 28–IV [19]24 [m.]
1
[Klaipėda,] 28–IV [19]24 [m.]
2
[Turgaus gatvė 48–49]
3
Mielas Vytautai,
4
Nepyk, kad laiško neparašysiu, kokio
norėtum,
norėtum
5
ar kokį turėtum rašyti. Visų pirma apie tiesiogius
6
reikalus.
7
1)
Del
Dėl
Tavo honoraro iš „Kl.
Žinių“
žinių“
– nei aš galiu jo didu-
8
mą nustatyti, nei aš galiu įsakyti – kada reikiant
9
mokėti. Aš čia apskritai jokios valios neturiu,
10
piniginiu žvilgsniu – tuo labiau. Net pats nežinau, kada
11
ir kiek aš galėsiu gauti. Tavo recenzijų talpinimas
12
eina ne be tam
tikras tikro
c
Critical note: tikro ] cor pro tikras, cor fl -o pro vid -as
tikro
trynimos tarp
„galią Turin-
„galią turin-
13
čiujų“
čiųjų“
ir iš mano pusės. Kaip susitarei su
Dr.
dr.
Šauliu,
Šauliu,
n
Note: Jurgis Šaulys (1879–1948), spaudos darbuotojas, filosofijos daktaras, nuo 1924 m. dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius.
14
taip ir bus, aš čia nieko nežinau – ir neturiu
15
vilties sužinoti.
16
2) Apskritai – kiek
išmanydamas
išmanydamas,
rašyk. Medžia-
17
gos laikrašty
apsoliutiškai absoliutiškai
c
Critical note: absoliutiškai ] cor b pro p
absoliutiškai
nėra. Jei Tavo rašinėliai
18
„užkliuva“
„užkliūva“
– ne iš mano priežasties.
19
3)
S Tavo
c
Critical note: Tavo ] cor T pro S
Tavo
sumanymus
del
dėl
„Gairių“
„Gairių“
n
Note: Vytautas Bičiūnas siūlė Baliui Sruogai bendradarbiauti, leidžiant žurnalą Gairės: rašyti straipsnius, recenzijas, siųsti vertimus.
priimu.
Sakai
Sakai,
20
rašyk. Aš ne tik negaliu dabar rašyti, ir pagal-
21
voti apie
Tai
tai
negaliu.
įsivaizduok Įsivaizduok .
c
Critical note: Įsivaizduok ] cor Į pro min
Įsivaizduok.
Gyvenu
Sandkruge.
Sandkruge.
n
Note: Sandkrug vok =Smiltynė.
Balys Sruoga, dirbdamas dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje, gyveno Kopgalyje, rytais keltu išplaukdavo į Klaipėdą.
22
Keliuos 6 val. rytą, nes reikia būti 71/2 jau redakcijoj.
23
Redakcijoj išsėdžiu iki 4 val. popiet. Namo pareinu
24
41/2 val. Pavalgau pietus
(
c
Critical note: pietus ] p cor interppro (
perdien
perdien
alkanas,
po
po-
25
piet
piet
rašau
vedamajį:
vedamąjį:
kur aš galiu gauti laiko
26
kitokio kitokiems
c
Critical note: kitokiems ] cor pro kitokio, cor fl -ems pro fl -o
kitokiems
dalykams!
27
Tokiomis idiotiškomis
sąlygomis,
sąlygomis
kaip
28
gyvas,
gyvas
dar nėsu niekur dirbęs. Ir kad
29
žinotum santykių su – šlykštumą!
30
Busiu
Būsiu
laimingas, kai galėsiu iš čia
31
ištrukti!
ištrūkti!
n
Note: Balys Sruoga šiuo laišku atsakė į neseniai gautą bičiulio Vytauto Bičiūno laišką:
„Kaunas 23/IV 1924.
Baly!
Sveikas šv. Velykų susilaukęs. Linkėjimai tau ir tavo žmonelei, o taipogi tavo Pronskui – Aklasmačiui, o taipogi visiems tavo namams ir užpečkiams, ir užkaboriams, kurie dėl Velykų pasidarė švarūs kaip nobažno žmogaus dūšia.
O dabar rašau tau apie reikalą. Prieš keletą dienų gavau iš Fausto laišką, kupiną aimano dėl „Gairių“. Gaila man siųsti tau tą laišką, kad kartais nepražudytum, bet pažymėsiu, jog Kirša perša „Gaires“ leisti „sonderheft-ais“ prisitaikant įvairių sukaktuvinių nuomarų – pradedant užperniu Dantės atsidūksėjimu, baigiant šiųmečiais dejavimais (atseit, iškilmėmis) dėl spaudos 20 metų atgavimo. Man toks siūlymas pasirodė ne tiek faustinis, kiek nabašnikinis. Taigi tuoj atsakydamas iškoliojau jį ir palinkėjau linksmų švenčių.
Tačiau noriu parašyti tau apie savo sumetimus dėl „Gairių“. Mes tarėmės tarp savęs ir nutarėme laukti tavęs parvažiuojant į Kauną. Tada „Gaires“ apieravosime judviem su Kirša. Tatai ketiname daryti ne todėl, kad „nusikratyti“, bet kad tvarkiau atlikus „darbo pasidalinimą“. Mat ikšiol aš visiems įkalbinėju, kad privalome visas darbo šakas šiaip vykdyti: kiekvienai sričiai rūpinti nužymimas žmogus, kurs tą darbą atlieka (vyriausiai). Taip: Sutkus tvarko teatrą, aš teikiu repertuarą „Vilkolakiui“. Noriu dabar Jomantą pritraukti prie dirbimo dekoracijų, kostiumų ir t. t. Puida rūpina „biznio“ dalykus. Faustas ir tu turėtumėt redaguoti „Gaires“ ir kitus mūsų leidinius ir t. t. Be panašaus „suspecializavimo“, mano nuomone, darbas negal sėkmingai vystytis.
Mano giliu įsitikinimu, tu visais atžvilgiais klydai vykdamas Klaipėdon. Kaune tuos pačius pinigus kur kas lengviau būtumei galėjęs pelnyti. Bet kas pasidarė – tas pasidarė. Užtat nuo rudens mes tave labai laukiame. Juoba svarbi bus mum tavo parama bekeliant eikštėn spaudoje mūsų teatro darbo ypatingumus. Ikšiol aš atlieku to generalinio „teatro gynėjo“ pareigas. Bet man jau per daug to darbo ir, be to, ne visad esti patogu viešai savo žodis tarti.
Kalbėjova mudu su Sutkum dėl tavo sumetimo apie viešą „pasisakymą“ „Skirgailos“ autorizavimo reikalu. Sutkus pripažino tau „recht“. Bet aš prie to pripažinimo norėčiau viena pridėti: taip, Sruoga turi „recht“, bet tegu jis tuoj atvažiuoja ir padeda mum skelbti visuomenei mūsų darbo pradus. Be savojo Bualo ar kito panašaus moralinio mecenato mes būname priversti „slapstytis“ ir „kombinuoti“, nes esama žmonių, kurie moka a priori nustatyti kitus ar patys „nusistatyti“.
[G]rįšiu vėl truputį prie „Gairių“. Turiu paaimanuoti, kad ikšiolei niekas „neserga“ dėl „Gairių“ ir tatai yra visų blogiausia. Aš esu užverstas darbu iki ausų. Be to, „sam ponimaješ“ – dėl kai kurių savo būdo ypatingumų daugiau šiam sviete turiu neprietelių negu prietelių. Taigi ir viliamės tavimi. Tik norėčiau žinoti, kokius literatus (pavardėmis) tu manai esant reikalinga pritraukti prie „Gairių“? Aš tau iš savo pusės turiu pažymėti, kad nežiūrint kitų mūsiškių „prieš“ nusistatymo (aš ir patsai apgailestauju dėl jo „dekadanso“) kalbinau Šeinių, ir tas atsisakė motyvuodamas „rašyba“ ir dar kažkuo. Savickis, mano nuomone, gali būti laikas nuo laiko duodamas „desertui“. Jis „Gairėms“ simpatizuoja. Bet ikšiol nieko nedavė. Aš labai norėčiau, kad „Gairėse“ pasirodytų rimtesni K. Binkio eilėraščiai. Binkis prieš mane dėl Lemenkudros kaip šuo prieš katiną. Tik aš labai norėčiau, kad tie kvaili santykiai kuo greičiausiai likviduotųsi. Putinas mum palankus. Ko mes ikšiol neišjudinam (ir tai, regis, ne dėl „antipatijų“) – tai Šatrijos Raganą. Visgi jos apysakaitės geresnės už visų kitų mūsų apysakininkų blevyzgus. Taigi, būtinai pažymėk visus alei vieną, kas, tavo nuomone, yra kviestini į „Gairių“ talką. O dėl tavęs, tai, aš manau, jau šiandien turėtumei vieną-kitą rašinį tuojau duoti „Gairėms“ – ir tai rinktinius, ne bet kokius. – Žiūrėk, keli klausimą apie Kanto santykius su „taika“. O kodėl, po velnių, neparašai „Gairėms“ apie Kanto pažiūras į meno kūrybą arba apie Kanto filosofijos įtaką į naująjį meną? Aš ir tai galėčiau (tik, žinoma, diletantiniai pagvildenti tas temas. O tau – pora valandų darbo – ir straipsnis bus gatavas.). Taigi sėsk tuoj ir rašyk, kad už savaitės rašinys būtų Berlyne. (Perrašyk mašinėle ir siųsk šiuo adresu: F. Kirša b/Altenkiech, Landhausstr. 43, Gth. Berlin (Vilmersdorf)).
______________________________________________________________________
Tu gal stebies mano „miesčioniškumu“ bevertinant pavienius autorius. Bet, mano giliu įsitikinimu, kol dar taip mažai teturime dailiosios raštijos gamintojų ir skaitytojų, svarbu turėti žurnalą „žmonišką“ – nes per daug „poniškasis“ tūnos ant lentynų… Pagaliau, tas klausimas – diskutuotinas.
Beje, prie progos noriu tavęs klausti, kodėl tu taip nemėgsti Butkų Juzės? Aš perskaičiau jo „Paparčio žiedą“ ir likau sužavėtas. Pamenu, „Skaitymuose“ tu kaltinai jį plagiatūroj. Norėčiau išgirsti, iš kur jis semdavo savo „įkvėpimą“ ir ką tu manai apie „Paparčio žiedą“? Aš recenzavau tą „albumėlį“ „Gairėms“, taigi nenorėčiau, kad tu mane paskui koliotum.
Beje, 3 No „Gairių“ mes ketiname daryti teatro „sonderheftu“ medžiagos apsčiai jau turime. Gera būtų, jei tu parašytum tąja tema kokį rašinį ar perdirbtum savo straipsnio („Naujienoms“) tą dalį, kur kalbi apie lietuvių teatrą ir „Vilkolakį“. Pagaliau, tai tavo dalykas, ką duosi tam „sonderheftui“. Bet duoti privalai. Paskutinis „Gairių“ šių metų No bus pavestas specialiai Kudirkai. Turėk tai omenyje.
O dabar pora žodžių dėl mano bendradarbiavimo „Klaip. žiniose“. Turiu nusiskųsti, – kam pavėlini talpindamas mano recenziją. Atmink, kad Kaune „Klaip. ž.“ skaitomas ir parduodamas visuose kioskuose. Be to, pavyzdžiui, apie „Dainos“ spektaklį tu ikšiol netalpini mano recenzijos, nors aš padariau prierašą, kad mes dedame didelės svarbos Vitkausko viešam atestavimui. Juk „Daina“ nuo rudens žadanti steigti Kaune opertą Vitkauskui vadovaujant. Tai būtų naujas peilis mūsų darbui ir, be to, pilna prasme „meno šaltatanezija“ iš Vitkausko pusės. Juk tai ne režiseris, bet „duch Caria Nebesnago“! Taigi būtinai spausdinki tą recenziją. Nes [?] Dievui, pusė mėnesio laiko praėjo nuo tos dienos, kai aš ją pasiunčiau. Be to, nedaryk man medžiaginės skriaudos. Teatro dalykai nekaip eina. Taigi kiekvienas litas man brangu. Beje, atsimink ir įsakyk administracijai nuo šio mėnesio mokėti man už kiekvieną recenziją „minimum“ 20 litų, kaip esame sutarę su Šauliu (laike „Dainos“ jubilejinis spektaklis). Jei jūs būtumėt nustatę dar aukštesnį honorarą einant Min. kabin. priimtomis normomis („Lietuva“ už recenzijas moka iki 40 c. eilutei), tai būtų dar geriau. Žodžiu, pats žinosi, kaip pasielgti.
Pamenu, kadaisiai tu buvai ketinęs rašyti „Gairėms“ apie Tairovo teatrą. Gal dabar parašytumei? Aš esu pasirengęs rašyti apie visas tavo poezijos knygas. Rašysiu „vaišnoriškai“. Mat toks jau esu ir neketinu kitoks darytis. Tik pridėsiu kai ką apie eiliavimo poetinės kalbos ypatingumus. Ar nesikoliosi už tokią „vnimaniją“?
Baigi[u] – baigiu – baigiu.
Šį rudenį šventas [Ž]ukas rengia meno parodą. Kviesime Varniuką, Kulvietį, Zikarą, Rimšą ir dar kai ką. Beje, į „Gairių“ kooperatyvą kooptuosime Varniuką, tave ir Kiršą. Pajus aš už jus uždėsiu iš savo honoraro s-tos kredituodamas pusei metų.
Tavo Vytautas (Vytauto Bičiūno laiškas Baliui Sruogai, iš Kauno – į Klaipėdą, 1924-04-23, in: LLTI BR, f. 53, b. 726, l. 1–4r–v).
32
TavoBalys
c
Critical note: Tavo Balys ] sign
p
Physical note: [1r] //
TavoBalys
Tavo Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

[Klaipėda,] 28–IV [19]24 [m.]
1
[Klaipėda,] 28–IV [19]24 [m.]
2
[Turgaus gatvė 48–49]
3
Mielas Vytautai,
4
Nepyk, kad laiško neparašysiu, kokio
norėtum,
norėtum
5
ar kokį turėtum rašyti. Visų pirma apie tiesiogius
6
reikalus.
7
1)
Del
Dėl
Tavo honoraro iš „Kl.
Žinių“
žinių“
– nei aš galiu jo didu-
8
mą nustatyti, nei aš galiu įsakyti – kada reikiant
9
mokėti. Aš čia apskritai jokios valios neturiu,
10
piniginiu žvilgsniu – tuo labiau. Net pats nežinau, kada
11
ir kiek aš galėsiu gauti. Tavo recenzijų talpinimas
12
eina ne be tam
tikras tikro
c
Critical note: tikro ] cor pro tikras, cor fl -o pro vid -as
tikro
trynimos tarp
„galią Turin-
„galią turin-
13
čiujų“
čiųjų“
ir iš mano pusės. Kaip susitarei su
Dr.
dr.
Šauliu,
Šauliu,
n
Note: Jurgis Šaulys (1879–1948), spaudos darbuotojas, filosofijos daktaras, nuo 1924 m. dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius.
14
taip ir bus, aš čia nieko nežinau – ir neturiu
15
vilties sužinoti.
16
2) Apskritai – kiek
išmanydamas
išmanydamas,
rašyk. Medžia-
17
gos laikrašty
apsoliutiškai absoliutiškai
c
Critical note: absoliutiškai ] cor b pro p
absoliutiškai
nėra. Jei Tavo rašinėliai
18
„užkliuva“
„užkliūva“
– ne iš mano priežasties.
19
3)
S Tavo
c
Critical note: Tavo ] cor T pro S
Tavo
sumanymus
del
dėl
„Gairių“
„Gairių“
n
Note: Vytautas Bičiūnas siūlė Baliui Sruogai bendradarbiauti, leidžiant žurnalą Gairės: rašyti straipsnius, recenzijas, siųsti vertimus.
priimu.
Sakai
Sakai,
20
rašyk. Aš ne tik negaliu dabar rašyti, ir pagal-
21
voti apie
Tai
tai
negaliu.
įsivaizduok Įsivaizduok .
c
Critical note: Įsivaizduok ] cor Į pro min
Įsivaizduok.
Gyvenu
Sandkruge.
Sandkruge.
n
Note: Sandkrug vok =Smiltynė.
Balys Sruoga, dirbdamas dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje, gyveno Kopgalyje, rytais keltu išplaukdavo į Klaipėdą.
22
Keliuos 6 val. rytą, nes reikia būti 71/2 jau redakcijoj.
23
Redakcijoj išsėdžiu iki 4 val. popiet. Namo pareinu
24
41/2 val. Pavalgau pietus
(
c
Critical note: pietus ] p cor interppro (
perdien
perdien
alkanas,
po
po-
25
piet
piet
rašau
vedamajį:
vedamąjį:
kur aš galiu gauti laiko
26
kitokio kitokiems
c
Critical note: kitokiems ] cor pro kitokio, cor fl -ems pro fl -o
kitokiems
dalykams!
27
Tokiomis idiotiškomis
sąlygomis,
sąlygomis
kaip
28
gyvas,
gyvas
dar nėsu niekur dirbęs. Ir kad
29
žinotum santykių su – šlykštumą!
30
Busiu
Būsiu
laimingas, kai galėsiu iš čia
31
ištrukti!
ištrūkti!
n
Note: Balys Sruoga šiuo laišku atsakė į neseniai gautą bičiulio Vytauto Bičiūno laišką:
„Kaunas 23/IV 1924.
Baly!
Sveikas šv. Velykų susilaukęs. Linkėjimai tau ir tavo žmonelei, o taipogi tavo Pronskui – Aklasmačiui, o taipogi visiems tavo namams ir užpečkiams, ir užkaboriams, kurie dėl Velykų pasidarė švarūs kaip nobažno žmogaus dūšia.
O dabar rašau tau apie reikalą. Prieš keletą dienų gavau iš Fausto laišką, kupiną aimano dėl „Gairių“. Gaila man siųsti tau tą laišką, kad kartais nepražudytum, bet pažymėsiu, jog Kirša perša „Gaires“ leisti „sonderheft-ais“ prisitaikant įvairių sukaktuvinių nuomarų – pradedant užperniu Dantės atsidūksėjimu, baigiant šiųmečiais dejavimais (atseit, iškilmėmis) dėl spaudos 20 metų atgavimo. Man toks siūlymas pasirodė ne tiek faustinis, kiek nabašnikinis. Taigi tuoj atsakydamas iškoliojau jį ir palinkėjau linksmų švenčių.
Tačiau noriu parašyti tau apie savo sumetimus dėl „Gairių“. Mes tarėmės tarp savęs ir nutarėme laukti tavęs parvažiuojant į Kauną. Tada „Gaires“ apieravosime judviem su Kirša. Tatai ketiname daryti ne todėl, kad „nusikratyti“, bet kad tvarkiau atlikus „darbo pasidalinimą“. Mat ikšiol aš visiems įkalbinėju, kad privalome visas darbo šakas šiaip vykdyti: kiekvienai sričiai rūpinti nužymimas žmogus, kurs tą darbą atlieka (vyriausiai). Taip: Sutkus tvarko teatrą, aš teikiu repertuarą „Vilkolakiui“. Noriu dabar Jomantą pritraukti prie dirbimo dekoracijų, kostiumų ir t. t. Puida rūpina „biznio“ dalykus. Faustas ir tu turėtumėt redaguoti „Gaires“ ir kitus mūsų leidinius ir t. t. Be panašaus „suspecializavimo“, mano nuomone, darbas negal sėkmingai vystytis.
Mano giliu įsitikinimu, tu visais atžvilgiais klydai vykdamas Klaipėdon. Kaune tuos pačius pinigus kur kas lengviau būtumei galėjęs pelnyti. Bet kas pasidarė – tas pasidarė. Užtat nuo rudens mes tave labai laukiame. Juoba svarbi bus mum tavo parama bekeliant eikštėn spaudoje mūsų teatro darbo ypatingumus. Ikšiol aš atlieku to generalinio „teatro gynėjo“ pareigas. Bet man jau per daug to darbo ir, be to, ne visad esti patogu viešai savo žodis tarti.
Kalbėjova mudu su Sutkum dėl tavo sumetimo apie viešą „pasisakymą“ „Skirgailos“ autorizavimo reikalu. Sutkus pripažino tau „recht“. Bet aš prie to pripažinimo norėčiau viena pridėti: taip, Sruoga turi „recht“, bet tegu jis tuoj atvažiuoja ir padeda mum skelbti visuomenei mūsų darbo pradus. Be savojo Bualo ar kito panašaus moralinio mecenato mes būname priversti „slapstytis“ ir „kombinuoti“, nes esama žmonių, kurie moka a priori nustatyti kitus ar patys „nusistatyti“.
[G]rįšiu vėl truputį prie „Gairių“. Turiu paaimanuoti, kad ikšiolei niekas „neserga“ dėl „Gairių“ ir tatai yra visų blogiausia. Aš esu užverstas darbu iki ausų. Be to, „sam ponimaješ“ – dėl kai kurių savo būdo ypatingumų daugiau šiam sviete turiu neprietelių negu prietelių. Taigi ir viliamės tavimi. Tik norėčiau žinoti, kokius literatus (pavardėmis) tu manai esant reikalinga pritraukti prie „Gairių“? Aš tau iš savo pusės turiu pažymėti, kad nežiūrint kitų mūsiškių „prieš“ nusistatymo (aš ir patsai apgailestauju dėl jo „dekadanso“) kalbinau Šeinių, ir tas atsisakė motyvuodamas „rašyba“ ir dar kažkuo. Savickis, mano nuomone, gali būti laikas nuo laiko duodamas „desertui“. Jis „Gairėms“ simpatizuoja. Bet ikšiol nieko nedavė. Aš labai norėčiau, kad „Gairėse“ pasirodytų rimtesni K. Binkio eilėraščiai. Binkis prieš mane dėl Lemenkudros kaip šuo prieš katiną. Tik aš labai norėčiau, kad tie kvaili santykiai kuo greičiausiai likviduotųsi. Putinas mum palankus. Ko mes ikšiol neišjudinam (ir tai, regis, ne dėl „antipatijų“) – tai Šatrijos Raganą. Visgi jos apysakaitės geresnės už visų kitų mūsų apysakininkų blevyzgus. Taigi, būtinai pažymėk visus alei vieną, kas, tavo nuomone, yra kviestini į „Gairių“ talką. O dėl tavęs, tai, aš manau, jau šiandien turėtumei vieną-kitą rašinį tuojau duoti „Gairėms“ – ir tai rinktinius, ne bet kokius. – Žiūrėk, keli klausimą apie Kanto santykius su „taika“. O kodėl, po velnių, neparašai „Gairėms“ apie Kanto pažiūras į meno kūrybą arba apie Kanto filosofijos įtaką į naująjį meną? Aš ir tai galėčiau (tik, žinoma, diletantiniai pagvildenti tas temas. O tau – pora valandų darbo – ir straipsnis bus gatavas.). Taigi sėsk tuoj ir rašyk, kad už savaitės rašinys būtų Berlyne. (Perrašyk mašinėle ir siųsk šiuo adresu: F. Kirša b/Altenkiech, Landhausstr. 43, Gth. Berlin (Vilmersdorf)).
______________________________________________________________________
Tu gal stebies mano „miesčioniškumu“ bevertinant pavienius autorius. Bet, mano giliu įsitikinimu, kol dar taip mažai teturime dailiosios raštijos gamintojų ir skaitytojų, svarbu turėti žurnalą „žmonišką“ – nes per daug „poniškasis“ tūnos ant lentynų… Pagaliau, tas klausimas – diskutuotinas.
Beje, prie progos noriu tavęs klausti, kodėl tu taip nemėgsti Butkų Juzės? Aš perskaičiau jo „Paparčio žiedą“ ir likau sužavėtas. Pamenu, „Skaitymuose“ tu kaltinai jį plagiatūroj. Norėčiau išgirsti, iš kur jis semdavo savo „įkvėpimą“ ir ką tu manai apie „Paparčio žiedą“? Aš recenzavau tą „albumėlį“ „Gairėms“, taigi nenorėčiau, kad tu mane paskui koliotum.
Beje, 3 No „Gairių“ mes ketiname daryti teatro „sonderheftu“ medžiagos apsčiai jau turime. Gera būtų, jei tu parašytum tąja tema kokį rašinį ar perdirbtum savo straipsnio („Naujienoms“) tą dalį, kur kalbi apie lietuvių teatrą ir „Vilkolakį“. Pagaliau, tai tavo dalykas, ką duosi tam „sonderheftui“. Bet duoti privalai. Paskutinis „Gairių“ šių metų No bus pavestas specialiai Kudirkai. Turėk tai omenyje.
O dabar pora žodžių dėl mano bendradarbiavimo „Klaip. žiniose“. Turiu nusiskųsti, – kam pavėlini talpindamas mano recenziją. Atmink, kad Kaune „Klaip. ž.“ skaitomas ir parduodamas visuose kioskuose. Be to, pavyzdžiui, apie „Dainos“ spektaklį tu ikšiol netalpini mano recenzijos, nors aš padariau prierašą, kad mes dedame didelės svarbos Vitkausko viešam atestavimui. Juk „Daina“ nuo rudens žadanti steigti Kaune opertą Vitkauskui vadovaujant. Tai būtų naujas peilis mūsų darbui ir, be to, pilna prasme „meno šaltatanezija“ iš Vitkausko pusės. Juk tai ne režiseris, bet „duch Caria Nebesnago“! Taigi būtinai spausdinki tą recenziją. Nes [?] Dievui, pusė mėnesio laiko praėjo nuo tos dienos, kai aš ją pasiunčiau. Be to, nedaryk man medžiaginės skriaudos. Teatro dalykai nekaip eina. Taigi kiekvienas litas man brangu. Beje, atsimink ir įsakyk administracijai nuo šio mėnesio mokėti man už kiekvieną recenziją „minimum“ 20 litų, kaip esame sutarę su Šauliu (laike „Dainos“ jubilejinis spektaklis). Jei jūs būtumėt nustatę dar aukštesnį honorarą einant Min. kabin. priimtomis normomis („Lietuva“ už recenzijas moka iki 40 c. eilutei), tai būtų dar geriau. Žodžiu, pats žinosi, kaip pasielgti.
Pamenu, kadaisiai tu buvai ketinęs rašyti „Gairėms“ apie Tairovo teatrą. Gal dabar parašytumei? Aš esu pasirengęs rašyti apie visas tavo poezijos knygas. Rašysiu „vaišnoriškai“. Mat toks jau esu ir neketinu kitoks darytis. Tik pridėsiu kai ką apie eiliavimo poetinės kalbos ypatingumus. Ar nesikoliosi už tokią „vnimaniją“?
Baigi[u] – baigiu – baigiu.
Šį rudenį šventas [Ž]ukas rengia meno parodą. Kviesime Varniuką, Kulvietį, Zikarą, Rimšą ir dar kai ką. Beje, į „Gairių“ kooperatyvą kooptuosime Varniuką, tave ir Kiršą. Pajus aš už jus uždėsiu iš savo honoraro s-tos kredituodamas pusei metų.
Tavo Vytautas (Vytauto Bičiūno laiškas Baliui Sruogai, iš Kauno – į Klaipėdą, 1924-04-23, in: LLTI BR, f. 53, b. 726, l. 1–4r–v).
32
TavoBalys
c
Critical note: Tavo Balys ] sign
p
Physical note: [1r] //
TavoBalys
Tavo Balys

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 12
Critical note: tikro ] cor pro tikras, cor fl -o pro vid -as
a3
Line number 13
Note: Jurgis Šaulys (1879–1948), spaudos darbuotojas, filosofijos daktaras, nuo 1924 m. dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius.
a1
Line number 17
Critical note: absoliutiškai ] cor b pro p
a1
Line number 19
Critical note: Tavo ] cor T pro S
a3
Line number 19
Note: Vytautas Bičiūnas siūlė Baliui Sruogai bendradarbiauti, leidžiant žurnalą Gairės: rašyti straipsnius, recenzijas, siųsti vertimus.
a1
Line number 21
Critical note: Įsivaizduok ] cor Į pro min
a3
Line number 21
Note: Sandkrug vok =Smiltynė.
Balys Sruoga, dirbdamas dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje, gyveno Kopgalyje, rytais keltu išplaukdavo į Klaipėdą.
a1
Line number 24
Critical note: pietus ] p cor interppro (
a1
Line number 26
Critical note: kitokiems ] cor pro kitokio, cor fl -ems pro fl -o
a3
Line number 31
Note: Balys Sruoga šiuo laišku atsakė į neseniai gautą bičiulio Vytauto Bičiūno laišką:
„Kaunas 23/IV 1924.
Baly!
Sveikas šv. Velykų susilaukęs. Linkėjimai tau ir tavo žmonelei, o taipogi tavo Pronskui – Aklasmačiui, o taipogi visiems tavo namams ir užpečkiams, ir užkaboriams, kurie dėl Velykų pasidarė švarūs kaip nobažno žmogaus dūšia.
O dabar rašau tau apie reikalą. Prieš keletą dienų gavau iš Fausto laišką, kupiną aimano dėl „Gairių“. Gaila man siųsti tau tą laišką, kad kartais nepražudytum, bet pažymėsiu, jog Kirša perša „Gaires“ leisti „sonderheft-ais“ prisitaikant įvairių sukaktuvinių nuomarų – pradedant užperniu Dantės atsidūksėjimu, baigiant šiųmečiais dejavimais (atseit, iškilmėmis) dėl spaudos 20 metų atgavimo. Man toks siūlymas pasirodė ne tiek faustinis, kiek nabašnikinis. Taigi tuoj atsakydamas iškoliojau jį ir palinkėjau linksmų švenčių.
Tačiau noriu parašyti tau apie savo sumetimus dėl „Gairių“. Mes tarėmės tarp savęs ir nutarėme laukti tavęs parvažiuojant į Kauną. Tada „Gaires“ apieravosime judviem su Kirša. Tatai ketiname daryti ne todėl, kad „nusikratyti“, bet kad tvarkiau atlikus „darbo pasidalinimą“. Mat ikšiol aš visiems įkalbinėju, kad privalome visas darbo šakas šiaip vykdyti: kiekvienai sričiai rūpinti nužymimas žmogus, kurs tą darbą atlieka (vyriausiai). Taip: Sutkus tvarko teatrą, aš teikiu repertuarą „Vilkolakiui“. Noriu dabar Jomantą pritraukti prie dirbimo dekoracijų, kostiumų ir t. t. Puida rūpina „biznio“ dalykus. Faustas ir tu turėtumėt redaguoti „Gaires“ ir kitus mūsų leidinius ir t. t. Be panašaus „suspecializavimo“, mano nuomone, darbas negal sėkmingai vystytis.
Mano giliu įsitikinimu, tu visais atžvilgiais klydai vykdamas Klaipėdon. Kaune tuos pačius pinigus kur kas lengviau būtumei galėjęs pelnyti. Bet kas pasidarė – tas pasidarė. Užtat nuo rudens mes tave labai laukiame. Juoba svarbi bus mum tavo parama bekeliant eikštėn spaudoje mūsų teatro darbo ypatingumus. Ikšiol aš atlieku to generalinio „teatro gynėjo“ pareigas. Bet man jau per daug to darbo ir, be to, ne visad esti patogu viešai savo žodis tarti.
Kalbėjova mudu su Sutkum dėl tavo sumetimo apie viešą „pasisakymą“ „Skirgailos“ autorizavimo reikalu. Sutkus pripažino tau „recht“. Bet aš prie to pripažinimo norėčiau viena pridėti: taip, Sruoga turi „recht“, bet tegu jis tuoj atvažiuoja ir padeda mum skelbti visuomenei mūsų darbo pradus. Be savojo Bualo ar kito panašaus moralinio mecenato mes būname priversti „slapstytis“ ir „kombinuoti“, nes esama žmonių, kurie moka a priori nustatyti kitus ar patys „nusistatyti“.
[G]rįšiu vėl truputį prie „Gairių“. Turiu paaimanuoti, kad ikšiolei niekas „neserga“ dėl „Gairių“ ir tatai yra visų blogiausia. Aš esu užverstas darbu iki ausų. Be to, „sam ponimaješ“ – dėl kai kurių savo būdo ypatingumų daugiau šiam sviete turiu neprietelių negu prietelių. Taigi ir viliamės tavimi. Tik norėčiau žinoti, kokius literatus (pavardėmis) tu manai esant reikalinga pritraukti prie „Gairių“? Aš tau iš savo pusės turiu pažymėti, kad nežiūrint kitų mūsiškių „prieš“ nusistatymo (aš ir patsai apgailestauju dėl jo „dekadanso“) kalbinau Šeinių, ir tas atsisakė motyvuodamas „rašyba“ ir dar kažkuo. Savickis, mano nuomone, gali būti laikas nuo laiko duodamas „desertui“. Jis „Gairėms“ simpatizuoja. Bet ikšiol nieko nedavė. Aš labai norėčiau, kad „Gairėse“ pasirodytų rimtesni K. Binkio eilėraščiai. Binkis prieš mane dėl Lemenkudros kaip šuo prieš katiną. Tik aš labai norėčiau, kad tie kvaili santykiai kuo greičiausiai likviduotųsi. Putinas mum palankus. Ko mes ikšiol neišjudinam (ir tai, regis, ne dėl „antipatijų“) – tai Šatrijos Raganą. Visgi jos apysakaitės geresnės už visų kitų mūsų apysakininkų blevyzgus. Taigi, būtinai pažymėk visus alei vieną, kas, tavo nuomone, yra kviestini į „Gairių“ talką. O dėl tavęs, tai, aš manau, jau šiandien turėtumei vieną-kitą rašinį tuojau duoti „Gairėms“ – ir tai rinktinius, ne bet kokius. – Žiūrėk, keli klausimą apie Kanto santykius su „taika“. O kodėl, po velnių, neparašai „Gairėms“ apie Kanto pažiūras į meno kūrybą arba apie Kanto filosofijos įtaką į naująjį meną? Aš ir tai galėčiau (tik, žinoma, diletantiniai pagvildenti tas temas. O tau – pora valandų darbo – ir straipsnis bus gatavas.). Taigi sėsk tuoj ir rašyk, kad už savaitės rašinys būtų Berlyne. (Perrašyk mašinėle ir siųsk šiuo adresu: F. Kirša b/Altenkiech, Landhausstr. 43, Gth. Berlin (Vilmersdorf)).
______________________________________________________________________
Tu gal stebies mano „miesčioniškumu“ bevertinant pavienius autorius. Bet, mano giliu įsitikinimu, kol dar taip mažai teturime dailiosios raštijos gamintojų ir skaitytojų, svarbu turėti žurnalą „žmonišką“ – nes per daug „poniškasis“ tūnos ant lentynų… Pagaliau, tas klausimas – diskutuotinas.
Beje, prie progos noriu tavęs klausti, kodėl tu taip nemėgsti Butkų Juzės? Aš perskaičiau jo „Paparčio žiedą“ ir likau sužavėtas. Pamenu, „Skaitymuose“ tu kaltinai jį plagiatūroj. Norėčiau išgirsti, iš kur jis semdavo savo „įkvėpimą“ ir ką tu manai apie „Paparčio žiedą“? Aš recenzavau tą „albumėlį“ „Gairėms“, taigi nenorėčiau, kad tu mane paskui koliotum.
Beje, 3 No „Gairių“ mes ketiname daryti teatro „sonderheftu“ medžiagos apsčiai jau turime. Gera būtų, jei tu parašytum tąja tema kokį rašinį ar perdirbtum savo straipsnio („Naujienoms“) tą dalį, kur kalbi apie lietuvių teatrą ir „Vilkolakį“. Pagaliau, tai tavo dalykas, ką duosi tam „sonderheftui“. Bet duoti privalai. Paskutinis „Gairių“ šių metų No bus pavestas specialiai Kudirkai. Turėk tai omenyje.
O dabar pora žodžių dėl mano bendradarbiavimo „Klaip. žiniose“. Turiu nusiskųsti, – kam pavėlini talpindamas mano recenziją. Atmink, kad Kaune „Klaip. ž.“ skaitomas ir parduodamas visuose kioskuose. Be to, pavyzdžiui, apie „Dainos“ spektaklį tu ikšiol netalpini mano recenzijos, nors aš padariau prierašą, kad mes dedame didelės svarbos Vitkausko viešam atestavimui. Juk „Daina“ nuo rudens žadanti steigti Kaune opertą Vitkauskui vadovaujant. Tai būtų naujas peilis mūsų darbui ir, be to, pilna prasme „meno šaltatanezija“ iš Vitkausko pusės. Juk tai ne režiseris, bet „duch Caria Nebesnago“! Taigi būtinai spausdinki tą recenziją. Nes [?] Dievui, pusė mėnesio laiko praėjo nuo tos dienos, kai aš ją pasiunčiau. Be to, nedaryk man medžiaginės skriaudos. Teatro dalykai nekaip eina. Taigi kiekvienas litas man brangu. Beje, atsimink ir įsakyk administracijai nuo šio mėnesio mokėti man už kiekvieną recenziją „minimum“ 20 litų, kaip esame sutarę su Šauliu (laike „Dainos“ jubilejinis spektaklis). Jei jūs būtumėt nustatę dar aukštesnį honorarą einant Min. kabin. priimtomis normomis („Lietuva“ už recenzijas moka iki 40 c. eilutei), tai būtų dar geriau. Žodžiu, pats žinosi, kaip pasielgti.
Pamenu, kadaisiai tu buvai ketinęs rašyti „Gairėms“ apie Tairovo teatrą. Gal dabar parašytumei? Aš esu pasirengęs rašyti apie visas tavo poezijos knygas. Rašysiu „vaišnoriškai“. Mat toks jau esu ir neketinu kitoks darytis. Tik pridėsiu kai ką apie eiliavimo poetinės kalbos ypatingumus. Ar nesikoliosi už tokią „vnimaniją“?
Baigi[u] – baigiu – baigiu.
Šį rudenį šventas [Ž]ukas rengia meno parodą. Kviesime Varniuką, Kulvietį, Zikarą, Rimšą ir dar kai ką. Beje, į „Gairių“ kooperatyvą kooptuosime Varniuką, tave ir Kiršą. Pajus aš už jus uždėsiu iš savo honoraro s-tos kredituodamas pusei metų.
Tavo Vytautas (Vytauto Bičiūno laiškas Baliui Sruogai, iš Kauno – į Klaipėdą, 1924-04-23, in: LLTI BR, f. 53, b. 726, l. 1–4r–v).
a1
Line number 32
Critical note: Tavo Balys ] sign
a1
Line number 32
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1924_04_28_vb_1r.jpgX (Close panel)
image
1924_04_28_vb_1v.jpgX (Close panel)
image