Vytautui Bičiūnui, 1924-04-30

X (Close panel) Bibliographic Information

Vytautui Bičiūnui, 1924-04-30

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 1, b. 262. Laiškas. Rašyta 23,0 × 14,8 cm gelstelėjusiame dienraščio Klaipėdos žinios blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta perpus (lankstymo į keturias dalis žymės). Blanke data Balio Sruogos ranka: „bal. 30 d“, „24“. Numeruota pieštuku kita ranka: „98“, apačioje – „75“. Pažymėta rudu pieštuku kita ranka: „N 234“. Dešinysis kraštas aplankstytas. Yra įplyšimų. Dėmėta. Įklijuota į Vytauto Bičiūno laiškų rinkinį. Be voko. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 65. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1924-04-30: Genetinis
  • Witness a2: 1924-04-30: Diplomatinis
  • Witness a3: 1924-04-30: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, iš Klaipėdos – į Kauną, 1924-04-30, parengė Neringa Markevičienė, l. 1r–v, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1924_04_30_vb.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinis užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinis rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

[Klaipėda,] bal. 30
d
d.
[19]24 [m.]
1
[Klaipėda,] bal. 30
d
d.
[19]24 [m.]
2
[Turgaus gatvė 48–49]
3
Mielas Vytautai,
4
Kai
Puodiada Puidiada
c
Critical note: „Puidiada“ ] cor pri i pro vid o
Puidiada“
puidiada“
„Gairėse“
baigsis
baigsis,
aš labai džiaugsiuos.
5
Pareiškimą apie kooperatyvą siunčiu, bet aš
6
šiuo
Tarpu
tarpu
neturiu visai
pinigų,
pinigų
ir
visai nežinau
c
Critical note: visai ] p vid ex err nežinau
visai nežinau
visai
7
nežinau, kokias prievoles aš prisiimu.
Todel
Todėl
darykit
darykit,
8
kaip norit, bet visų pirma norėčiau aš sužinoti
9
organizacijos pagrindus.
10
Jeigu „Kl.
Žiniu
žinių
red. Red.
c
Critical note: Red. ] cor R pro min
Red.
red.
kiek žmoniškiau
susitvarkys
susitvarkys
11
ir jeigu
Puida
Puida
n
Note: Kazys Puida (1883–1945) – poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1923–1924 m. redagavo ir leido žurnalą Gairės.
iš „Gairių“ eina velniop – tai aš rašysiu,
12
kiek tik galėsiu. Bet šiuo tarpu, kol
Redakcija
redakcija
ėda
13
mano galvą ir raumenis – aš nieko negaliu pa-
14
daryti. Rengiuos čia kelti
Revoliucija
revoliuciją
ir
15
galiu greit iš
Redakcijos
redakcijos
išlėkti.
16
Bet
kolakas
kol kas
dar
Turiu
turiu
buti.
būti.
17
Kodel
Kodėl
recenzijų
neberašai.
neberašai?
Nei apie velykinius
18
reikalus, nei nieko. Rašyk, ypač apie geg. 1 d.
19
reikalus.
p
Physical note: [1r] //
reikalus.

Facsimile Image Placeholder

20
Žadės Žadėjai
c
Critical note: Žadėjai ] cor pro vid Žadės, cor jai pro vid s
Žadėjai
rašyti apie mano eiles. Rašyk, kaip nori.
21
Tik palytėk jų
struktu
struktū
(
d vidujinę ),
c
Critical note: vidujinę ] cor pro d, cor v pro d
vidujinę),
o
l daugiau
c
Critical note: daugiau ] cor d pro l
daugiau
– ką nori.
22
Pietrikas yra Ukmergės
Gimnazijos
gimnazijos
vokiečiu
vokiečių
kalbos
23
mokytojas.
mokytojas.
n
Note: K. Pietrekas – 1921–1934 m. anglų ir vokiečių kalbų mokytojas Ukmergės gimnazijoje.
Esmėj labai mizernas žmogelis.
24
Jo
straipsnis,
straipsnis,
n
Note: Pietrekas K., „Lietuva vokiečių literatūroje“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-23, Nr. 68, p. 2; Idem, in: Ibid., 1924-04-24, Nr. 69, p. 2.
tavo minimas, tilpęs „Kl.
Žiniose“,
žiniose“,
man
25
baisiai netinka: širdį suspaudęs jį dėjau.
26
„Gairėms“ jis nieko neišspaus.
27
Kol
kas
kas.
28
Balys
p
Physical note: [1v] //
Balys
Balys
n
Note: Balio Sruogos atsakymas į anksčiau gautą bičiulio Vytauto Bičiūno laišką:
„Kaunas 27–IV 1924 m.
Mielas Baly!
Šiandien esu piktas kaip velnias.
„Bičiūniškai“ – „arogantiškai“ pareikalavau raštu iš Puidos „Gairių“ atskaitos. Ir turiu konstatuoti, kad „puidovščina“ „Gairėse“ greit turės galutinai pasibaigti. Tik ką parašiau laišką Kiršai. Tuo tarpu dar susilaikiau nuo patarimo, kad išmestų iš sekančių „Gairių“ No Puidos, kaipo redaktoriaus, parašą. Pagaliau, ne mano tai teisė (nors norą turiu didelį) davinėti jam tokius patarimus.
Taigi – visa krypsta link galutino ir griežto persitvarkymo „Gairių“. Jei tu šiame reikale nepagelbėsi – į pagerėjimą maža būtų vilties.
Visų pirma tuoj prisiųsk raštu savo sutikimą būti „Gairių“ kooperatyvo nariu prisiimant visas medžiagines nario prievoles.
Be to, leiski tavęs paklausti, kas per vienas tas Pietriks, kurio straipsnis tilpo „Klaip. žiniose“ apie Lietuvą vokiečių literatūroje, ir ar negalėtų parašyti to pat turinio, tik platų rašinį „Gairėms“? Kaip tu manai?
Teatro „sonderheftas“ [vok =specialus leidimas] turės būti ne No 3, bet „Gairių“ No 4.
Na, tai tuo tarpu viso labo.
Vytautas“ (Vytauto Bičiūno laiškas Baliui Sruogai, iš Kauno – į Klaipėdą, 1924-04-27, in: LLTI BR, f. 53, b. 726, l. 1r–v).

Facsimile Image Placeholder

[Klaipėda,] bal. 30
d
d.
[19]24 [m.]
1
[Klaipėda,] bal. 30
d
d.
[19]24 [m.]
2
[Turgaus gatvė 48–49]
3
Mielas Vytautai,
4
Kai
Puodiada Puidiada
c
Critical note: „Puidiada“ ] cor pri i pro vid o
Puidiada“
puidiada“
„Gairėse“
baigsis
baigsis,
aš labai džiaugsiuos.
5
Pareiškimą apie kooperatyvą siunčiu, bet aš
6
šiuo
Tarpu
tarpu
neturiu visai
pinigų,
pinigų
ir
visai nežinau
c
Critical note: visai ] p vid ex err nežinau
visai nežinau
visai
7
nežinau, kokias prievoles aš prisiimu.
Todel
Todėl
darykit
darykit,
8
kaip norit, bet visų pirma norėčiau aš sužinoti
9
organizacijos pagrindus.
10
Jeigu „Kl.
Žiniu
žinių
red. Red.
c
Critical note: Red. ] cor R pro min
Red.
red.
kiek žmoniškiau
susitvarkys
susitvarkys
11
ir jeigu
Puida
Puida
n
Note: Kazys Puida (1883–1945) – poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1923–1924 m. redagavo ir leido žurnalą Gairės.
iš „Gairių“ eina velniop – tai aš rašysiu,
12
kiek tik galėsiu. Bet šiuo tarpu, kol
Redakcija
redakcija
ėda
13
mano galvą ir raumenis – aš nieko negaliu pa-
14
daryti. Rengiuos čia kelti
Revoliucija
revoliuciją
ir
15
galiu greit iš
Redakcijos
redakcijos
išlėkti.
16
Bet
kolakas
kol kas
dar
Turiu
turiu
buti.
būti.
17
Kodel
Kodėl
recenzijų
neberašai.
neberašai?
Nei apie velykinius
18
reikalus, nei nieko. Rašyk, ypač apie geg. 1 d.
19
reikalus.
p
Physical note: [1r] //
reikalus.

Facsimile Image Placeholder

20
Žadės Žadėjai
c
Critical note: Žadėjai ] cor pro vid Žadės, cor jai pro vid s
Žadėjai
rašyti apie mano eiles. Rašyk, kaip nori.
21
Tik palytėk jų
struktu
struktū
(
d vidujinę ),
c
Critical note: vidujinę ] cor pro d, cor v pro d
vidujinę),
o
l daugiau
c
Critical note: daugiau ] cor d pro l
daugiau
– ką nori.
22
Pietrikas yra Ukmergės
Gimnazijos
gimnazijos
vokiečiu
vokiečių
kalbos
23
mokytojas.
mokytojas.
n
Note: K. Pietrekas – 1921–1934 m. anglų ir vokiečių kalbų mokytojas Ukmergės gimnazijoje.
Esmėj labai mizernas žmogelis.
24
Jo
straipsnis,
straipsnis,
n
Note: Pietrekas K., „Lietuva vokiečių literatūroje“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-23, Nr. 68, p. 2; Idem, in: Ibid., 1924-04-24, Nr. 69, p. 2.
tavo minimas, tilpęs „Kl.
Žiniose“,
žiniose“,
man
25
baisiai netinka: širdį suspaudęs jį dėjau.
26
„Gairėms“ jis nieko neišspaus.
27
Kol
kas
kas.
28
Balys
p
Physical note: [1v] //
Balys
Balys
n
Note: Balio Sruogos atsakymas į anksčiau gautą bičiulio Vytauto Bičiūno laišką:
„Kaunas 27–IV 1924 m.
Mielas Baly!
Šiandien esu piktas kaip velnias.
„Bičiūniškai“ – „arogantiškai“ pareikalavau raštu iš Puidos „Gairių“ atskaitos. Ir turiu konstatuoti, kad „puidovščina“ „Gairėse“ greit turės galutinai pasibaigti. Tik ką parašiau laišką Kiršai. Tuo tarpu dar susilaikiau nuo patarimo, kad išmestų iš sekančių „Gairių“ No Puidos, kaipo redaktoriaus, parašą. Pagaliau, ne mano tai teisė (nors norą turiu didelį) davinėti jam tokius patarimus.
Taigi – visa krypsta link galutino ir griežto persitvarkymo „Gairių“. Jei tu šiame reikale nepagelbėsi – į pagerėjimą maža būtų vilties.
Visų pirma tuoj prisiųsk raštu savo sutikimą būti „Gairių“ kooperatyvo nariu prisiimant visas medžiagines nario prievoles.
Be to, leiski tavęs paklausti, kas per vienas tas Pietriks, kurio straipsnis tilpo „Klaip. žiniose“ apie Lietuvą vokiečių literatūroje, ir ar negalėtų parašyti to pat turinio, tik platų rašinį „Gairėms“? Kaip tu manai?
Teatro „sonderheftas“ [vok =specialus leidimas] turės būti ne No 3, bet „Gairių“ No 4.
Na, tai tuo tarpu viso labo.
Vytautas“ (Vytauto Bičiūno laiškas Baliui Sruogai, iš Kauno – į Klaipėdą, 1924-04-27, in: LLTI BR, f. 53, b. 726, l. 1r–v).

Facsimile Image Placeholder

[Klaipėda,] bal. 30
d
d.
[19]24 [m.]
1
[Klaipėda,] bal. 30
d
d.
[19]24 [m.]
2
[Turgaus gatvė 48–49]
3
Mielas Vytautai,
4
Kai
Puodiada Puidiada
c
Critical note: „Puidiada“ ] cor pri i pro vid o
Puidiada“
puidiada“
„Gairėse“
baigsis
baigsis,
aš labai džiaugsiuos.
5
Pareiškimą apie kooperatyvą siunčiu, bet aš
6
šiuo
Tarpu
tarpu
neturiu visai
pinigų,
pinigų
ir
visai nežinau
c
Critical note: visai ] p vid ex err nežinau
visai nežinau
visai
7
nežinau, kokias prievoles aš prisiimu.
Todel
Todėl
darykit
darykit,
8
kaip norit, bet visų pirma norėčiau aš sužinoti
9
organizacijos pagrindus.
10
Jeigu „Kl.
Žiniu
žinių
red. Red.
c
Critical note: Red. ] cor R pro min
Red.
red.
kiek žmoniškiau
susitvarkys
susitvarkys
11
ir jeigu
Puida
Puida
n
Note: Kazys Puida (1883–1945) – poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1923–1924 m. redagavo ir leido žurnalą Gairės.
iš „Gairių“ eina velniop – tai aš rašysiu,
12
kiek tik galėsiu. Bet šiuo tarpu, kol
Redakcija
redakcija
ėda
13
mano galvą ir raumenis – aš nieko negaliu pa-
14
daryti. Rengiuos čia kelti
Revoliucija
revoliuciją
ir
15
galiu greit iš
Redakcijos
redakcijos
išlėkti.
16
Bet
kolakas
kol kas
dar
Turiu
turiu
buti.
būti.
17
Kodel
Kodėl
recenzijų
neberašai.
neberašai?
Nei apie velykinius
18
reikalus, nei nieko. Rašyk, ypač apie geg. 1 d.
19
reikalus.
p
Physical note: [1r] //
reikalus.

Facsimile Image Placeholder

20
Žadės Žadėjai
c
Critical note: Žadėjai ] cor pro vid Žadės, cor jai pro vid s
Žadėjai
rašyti apie mano eiles. Rašyk, kaip nori.
21
Tik palytėk jų
struktu
struktū
(
d vidujinę ),
c
Critical note: vidujinę ] cor pro d, cor v pro d
vidujinę),
o
l daugiau
c
Critical note: daugiau ] cor d pro l
daugiau
– ką nori.
22
Pietrikas yra Ukmergės
Gimnazijos
gimnazijos
vokiečiu
vokiečių
kalbos
23
mokytojas.
mokytojas.
n
Note: K. Pietrekas – 1921–1934 m. anglų ir vokiečių kalbų mokytojas Ukmergės gimnazijoje.
Esmėj labai mizernas žmogelis.
24
Jo
straipsnis,
straipsnis,
n
Note: Pietrekas K., „Lietuva vokiečių literatūroje“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-23, Nr. 68, p. 2; Idem, in: Ibid., 1924-04-24, Nr. 69, p. 2.
tavo minimas, tilpęs „Kl.
Žiniose“,
žiniose“,
man
25
baisiai netinka: širdį suspaudęs jį dėjau.
26
„Gairėms“ jis nieko neišspaus.
27
Kol
kas
kas.
28
Balys
p
Physical note: [1v] //
Balys
Balys
n
Note: Balio Sruogos atsakymas į anksčiau gautą bičiulio Vytauto Bičiūno laišką:
„Kaunas 27–IV 1924 m.
Mielas Baly!
Šiandien esu piktas kaip velnias.
„Bičiūniškai“ – „arogantiškai“ pareikalavau raštu iš Puidos „Gairių“ atskaitos. Ir turiu konstatuoti, kad „puidovščina“ „Gairėse“ greit turės galutinai pasibaigti. Tik ką parašiau laišką Kiršai. Tuo tarpu dar susilaikiau nuo patarimo, kad išmestų iš sekančių „Gairių“ No Puidos, kaipo redaktoriaus, parašą. Pagaliau, ne mano tai teisė (nors norą turiu didelį) davinėti jam tokius patarimus.
Taigi – visa krypsta link galutino ir griežto persitvarkymo „Gairių“. Jei tu šiame reikale nepagelbėsi – į pagerėjimą maža būtų vilties.
Visų pirma tuoj prisiųsk raštu savo sutikimą būti „Gairių“ kooperatyvo nariu prisiimant visas medžiagines nario prievoles.
Be to, leiski tavęs paklausti, kas per vienas tas Pietriks, kurio straipsnis tilpo „Klaip. žiniose“ apie Lietuvą vokiečių literatūroje, ir ar negalėtų parašyti to pat turinio, tik platų rašinį „Gairėms“? Kaip tu manai?
Teatro „sonderheftas“ [vok =specialus leidimas] turės būti ne No 3, bet „Gairių“ No 4.
Na, tai tuo tarpu viso labo.
Vytautas“ (Vytauto Bičiūno laiškas Baliui Sruogai, iš Kauno – į Klaipėdą, 1924-04-27, in: LLTI BR, f. 53, b. 726, l. 1r–v).
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 4
Critical note: „Puidiada“ ] cor pri i pro vid o
a1
Line number 6
Critical note: visai ] p vid ex err nežinau
a1
Line number 10
Critical note: Red. ] cor R pro min
a3
Line number 11
Note: Kazys Puida (1883–1945) – poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1923–1924 m. redagavo ir leido žurnalą Gairės.
a1
Line number 19
Physical note: [1r] //
a1
Line number 20
Critical note: Žadėjai ] cor pro vid Žadės, cor jai pro vid s
a1
Line number 21
Critical note: vidujinę ] cor pro d, cor v pro d
a1
Line number 21
Critical note: daugiau ] cor d pro l
a3
Line number 23
Note: K. Pietrekas – 1921–1934 m. anglų ir vokiečių kalbų mokytojas Ukmergės gimnazijoje.
a3
Line number 24
Note: Pietrekas K., „Lietuva vokiečių literatūroje“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-23, Nr. 68, p. 2; Idem, in: Ibid., 1924-04-24, Nr. 69, p. 2.
a1
Line number 28
Physical note: [1v] //
a3
Line number 28
Note: Balio Sruogos atsakymas į anksčiau gautą bičiulio Vytauto Bičiūno laišką:
„Kaunas 27–IV 1924 m.
Mielas Baly!
Šiandien esu piktas kaip velnias.
„Bičiūniškai“ – „arogantiškai“ pareikalavau raštu iš Puidos „Gairių“ atskaitos. Ir turiu konstatuoti, kad „puidovščina“ „Gairėse“ greit turės galutinai pasibaigti. Tik ką parašiau laišką Kiršai. Tuo tarpu dar susilaikiau nuo patarimo, kad išmestų iš sekančių „Gairių“ No Puidos, kaipo redaktoriaus, parašą. Pagaliau, ne mano tai teisė (nors norą turiu didelį) davinėti jam tokius patarimus.
Taigi – visa krypsta link galutino ir griežto persitvarkymo „Gairių“. Jei tu šiame reikale nepagelbėsi – į pagerėjimą maža būtų vilties.
Visų pirma tuoj prisiųsk raštu savo sutikimą būti „Gairių“ kooperatyvo nariu prisiimant visas medžiagines nario prievoles.
Be to, leiski tavęs paklausti, kas per vienas tas Pietriks, kurio straipsnis tilpo „Klaip. žiniose“ apie Lietuvą vokiečių literatūroje, ir ar negalėtų parašyti to pat turinio, tik platų rašinį „Gairėms“? Kaip tu manai?
Teatro „sonderheftas“ [vok =specialus leidimas] turės būti ne No 3, bet „Gairių“ No 4.
Na, tai tuo tarpu viso labo.
Vytautas“ (Vytauto Bičiūno laiškas Baliui Sruogai, iš Kauno – į Klaipėdą, 1924-04-27, in: LLTI BR, f. 53, b. 726, l. 1r–v).
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1924_04_30_vb_1r.jpgX (Close panel)
image
1924_04_30_vb_1v.jpgX (Close panel)
image