Vytautui Bičiūnui, iki 1924-05-01

X (Close panel) Bibliographic Information

Vytautui Bičiūnui, iki 1924-05-01

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 1, b. 262. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota, lokalizuota pagal turinį, temą. Rašyta 20,6 × 28,9 cm gelstelėjusiame dienraščio Klaipėdos žinios blanke (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta perpus (lankstymo į aštuonias dalis žymės). Numeruota pieštuku kita ranka: „92“, apačioje – „69“. Pažymėta rudu pieštuku kita ranka: „N 228“. Yra įplyšimų. Dėmėta. Įklijuota į Vytauto Bičiūno laiškų rinkinį. Be voko. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 56. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1924-05-01: Genetinis
  • Witness a2: iki 1924-05-01: Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1924-05-01: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, iš Klaipėdos – į Kauną, iki 1924-05-01, parengė Neringa Markevičienė, l. 1r, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1924_05_01_iki_vb.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinis užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinis rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Bičiūnui
1
Bičiūnui
Bičiūnui
2
Ačiū už laišką.
Del
Dėl
„Skirgailos“
„Skirgailos“
n
Note: 1924-10-12 Kaune Valstybės dramos teatre įvyko Vinco Krėvės dramos Skirgaila premjera. Režisierius – Borisas Dauguvietis.
Vinco Krėvės dramos Skirgaila analizę, išsamų rašytojo kūrybos lietuvių ir Europos literatūrų kontekstuose aptarimą žr. Balys Sruoga, „Krėvės Skirgaila“, in: Lietuva, Kaunas, 1926-01-25, Nr. 19, p. 2–3–4; Idem, in: Ibid., 1926-01-26, Nr. 20, p. 2–3; Idem, in: Ibid., 1926-01-27, Nr. 21, p. 2–3–4.
Vinco Krėvės dramos Skirgaila ne itin sėkmingą pastatymą Valstybės teatre, premjeros kritinį vertinimą žr. Balys Sruoga, „Dar prie V. Krėvės Skirgailos“, in: Lietuva, Kaunas, 1926-02-03, Nr. 27, p. 2–3.
– ir suma-
3
nymas, ir
motivai
motyvai
man nepatinka
(sm.
(sm.
n
Note: sm[ulkiau]
Sutkaus
Sutkaus
n
Note: Antanas Sutkus (1892–1968) – režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius.
laiške).
4
Džiaugiuos
del
dėl
„Gairių“.
„Gairių“.
n
Note: Gairės – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, leistas 1923–1924 m. Kaune. Redagavo Kazys Puida.
Tik aš šiuo tarpu
Taip
taip
5
idiotiškai įklimpau į
Redakciją,
redakciją,
n
Note: Balys Sruoga nuo 1924 m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 4 d. gyveno Klaipėdoje, dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje.
kad vargu
kuo
c
Critical note: kuo ] cor pro ką, cor fl -uo pro
kuo
6
galėsiu
prisidėti.
prisidėti.
n
Note: Balys Sruoga žurnalui Gairės siuntė vertimų, žr. Novalis, Himnai, vertė Balys Sruoga, in: Gairės, Kaunas, 1924, Nr. 2, p. 75–89.
Dar nuo geg. 1 d.
Dr
dr.
Šaulys
Šaulys
n
Note: Jurgis Šaulys (1879–1948) – filosofijos daktaras, spaudos darbuotojas, dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius 1924 m.
2 mėnesiu
7
išvažiuoja į
R Italiją
c
Critical note: Italiją ] cor pro R, cor I pro R
Italiją
– darbo bus dar daugiau.
8
Del
Dėl
koperativo
kooperatyvo
– jei galėsiu būti reikalingas ar
9
naudingas
naudingas,
prisidėsiu. Tik dabar nei apie
Ju
Jū
10
koperativo
kooperatyvo
organizaciją, jo pamatus ar uždavi-
11
nius aš jokio supratimo neturiu.
Pagaliau
Pagaliau
12
r jeigu
c
Critical note: jeigu ] cor j pro r
jeigu
greit reikėtų įnešti pajus – negalėsiu.
13
Pinigų visai neturiu – vien skolos. Bet
14
kol aš sėdžiu
Redakcijoj,
redakcijoj,
aš naudingas būti
15
negalėsiu – o kai būsiu Kaune – savaime
16
susitarsime. Į Kauną važiuot labai
17
noriu, nes čia redakcija mane
18
baigia pasmaugti. Redakcijoj sėdžiu
19
daugiau 8 valandų, o dar namie turiu
20
straipsnius rašyti! O dar
Turiu
turiu
21
kitų dalykų,
kurius
kuriuos
turiu būtinai padaryti,
22
kitaip daugelis mano planų velniop
23
nueitų.
nueitų.
n
Note: Balys Sruoga, priėmęs Lietuvos universiteto kvietimą nuo rudens privatdocento teisėmis dėstyti Humanitarinių mokslų fakultete, turėjo parengti dvi paskaitas: „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“, „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
24
Straipsnio galą apie
Vilkolakį
Vilkolakį
n
Note: „Vilkolakis“ – Kaune 1920–1925 m. veikęs savitas eksperimentinis ir improvizacinis satyros teatras.
pavadinau „Dabar-
25
tinio teatro
nuodemes“.
nuodėmės“.
n
Note: Vytautas Bičiūnas, „Dabartinio teatro nuodėmės“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-27, Nr. 72, p. 3.
Eis kaipo atskiras
26
straipsnis (jau
surinktas)
surinktas).
27
Balys
p
Physical note: [1r] //
Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Bičiūnui
1
Bičiūnui
Bičiūnui
2
Ačiū už laišką.
Del
Dėl
„Skirgailos“
„Skirgailos“
n
Note: 1924-10-12 Kaune Valstybės dramos teatre įvyko Vinco Krėvės dramos Skirgaila premjera. Režisierius – Borisas Dauguvietis.
Vinco Krėvės dramos Skirgaila analizę, išsamų rašytojo kūrybos lietuvių ir Europos literatūrų kontekstuose aptarimą žr. Balys Sruoga, „Krėvės Skirgaila“, in: Lietuva, Kaunas, 1926-01-25, Nr. 19, p. 2–3–4; Idem, in: Ibid., 1926-01-26, Nr. 20, p. 2–3; Idem, in: Ibid., 1926-01-27, Nr. 21, p. 2–3–4.
Vinco Krėvės dramos Skirgaila ne itin sėkmingą pastatymą Valstybės teatre, premjeros kritinį vertinimą žr. Balys Sruoga, „Dar prie V. Krėvės Skirgailos“, in: Lietuva, Kaunas, 1926-02-03, Nr. 27, p. 2–3.
– ir suma-
3
nymas, ir
motivai
motyvai
man nepatinka
(sm.
(sm.
n
Note: sm[ulkiau]
Sutkaus
Sutkaus
n
Note: Antanas Sutkus (1892–1968) – režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius.
laiške).
4
Džiaugiuos
del
dėl
„Gairių“.
„Gairių“.
n
Note: Gairės – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, leistas 1923–1924 m. Kaune. Redagavo Kazys Puida.
Tik aš šiuo tarpu
Taip
taip
5
idiotiškai įklimpau į
Redakciją,
redakciją,
n
Note: Balys Sruoga nuo 1924 m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 4 d. gyveno Klaipėdoje, dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje.
kad vargu
kuo
c
Critical note: kuo ] cor pro ką, cor fl -uo pro
kuo
6
galėsiu
prisidėti.
prisidėti.
n
Note: Balys Sruoga žurnalui Gairės siuntė vertimų, žr. Novalis, Himnai, vertė Balys Sruoga, in: Gairės, Kaunas, 1924, Nr. 2, p. 75–89.
Dar nuo geg. 1 d.
Dr
dr.
Šaulys
Šaulys
n
Note: Jurgis Šaulys (1879–1948) – filosofijos daktaras, spaudos darbuotojas, dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius 1924 m.
2 mėnesiu
7
išvažiuoja į
R Italiją
c
Critical note: Italiją ] cor pro R, cor I pro R
Italiją
– darbo bus dar daugiau.
8
Del
Dėl
koperativo
kooperatyvo
– jei galėsiu būti reikalingas ar
9
naudingas
naudingas,
prisidėsiu. Tik dabar nei apie
Ju
Jū
10
koperativo
kooperatyvo
organizaciją, jo pamatus ar uždavi-
11
nius aš jokio supratimo neturiu.
Pagaliau
Pagaliau
12
r jeigu
c
Critical note: jeigu ] cor j pro r
jeigu
greit reikėtų įnešti pajus – negalėsiu.
13
Pinigų visai neturiu – vien skolos. Bet
14
kol aš sėdžiu
Redakcijoj,
redakcijoj,
aš naudingas būti
15
negalėsiu – o kai būsiu Kaune – savaime
16
susitarsime. Į Kauną važiuot labai
17
noriu, nes čia redakcija mane
18
baigia pasmaugti. Redakcijoj sėdžiu
19
daugiau 8 valandų, o dar namie turiu
20
straipsnius rašyti! O dar
Turiu
turiu
21
kitų dalykų,
kurius
kuriuos
turiu būtinai padaryti,
22
kitaip daugelis mano planų velniop
23
nueitų.
nueitų.
n
Note: Balys Sruoga, priėmęs Lietuvos universiteto kvietimą nuo rudens privatdocento teisėmis dėstyti Humanitarinių mokslų fakultete, turėjo parengti dvi paskaitas: „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“, „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
24
Straipsnio galą apie
Vilkolakį
Vilkolakį
n
Note: „Vilkolakis“ – Kaune 1920–1925 m. veikęs savitas eksperimentinis ir improvizacinis satyros teatras.
pavadinau „Dabar-
25
tinio teatro
nuodemes“.
nuodėmės“.
n
Note: Vytautas Bičiūnas, „Dabartinio teatro nuodėmės“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-27, Nr. 72, p. 3.
Eis kaipo atskiras
26
straipsnis (jau
surinktas)
surinktas).
27
Balys
p
Physical note: [1r] //
Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Bičiūnui
1
Bičiūnui
Bičiūnui
2
Ačiū už laišką.
Del
Dėl
„Skirgailos“
„Skirgailos“
n
Note: 1924-10-12 Kaune Valstybės dramos teatre įvyko Vinco Krėvės dramos Skirgaila premjera. Režisierius – Borisas Dauguvietis.
Vinco Krėvės dramos Skirgaila analizę, išsamų rašytojo kūrybos lietuvių ir Europos literatūrų kontekstuose aptarimą žr. Balys Sruoga, „Krėvės Skirgaila“, in: Lietuva, Kaunas, 1926-01-25, Nr. 19, p. 2–3–4; Idem, in: Ibid., 1926-01-26, Nr. 20, p. 2–3; Idem, in: Ibid., 1926-01-27, Nr. 21, p. 2–3–4.
Vinco Krėvės dramos Skirgaila ne itin sėkmingą pastatymą Valstybės teatre, premjeros kritinį vertinimą žr. Balys Sruoga, „Dar prie V. Krėvės Skirgailos“, in: Lietuva, Kaunas, 1926-02-03, Nr. 27, p. 2–3.
– ir suma-
3
nymas, ir
motivai
motyvai
man nepatinka
(sm.
(sm.
n
Note: sm[ulkiau]
Sutkaus
Sutkaus
n
Note: Antanas Sutkus (1892–1968) – režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius.
laiške).
4
Džiaugiuos
del
dėl
„Gairių“.
„Gairių“.
n
Note: Gairės – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, leistas 1923–1924 m. Kaune. Redagavo Kazys Puida.
Tik aš šiuo tarpu
Taip
taip
5
idiotiškai įklimpau į
Redakciją,
redakciją,
n
Note: Balys Sruoga nuo 1924 m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 4 d. gyveno Klaipėdoje, dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje.
kad vargu
kuo
c
Critical note: kuo ] cor pro ką, cor fl -uo pro
kuo
6
galėsiu
prisidėti.
prisidėti.
n
Note: Balys Sruoga žurnalui Gairės siuntė vertimų, žr. Novalis, Himnai, vertė Balys Sruoga, in: Gairės, Kaunas, 1924, Nr. 2, p. 75–89.
Dar nuo geg. 1 d.
Dr
dr.
Šaulys
Šaulys
n
Note: Jurgis Šaulys (1879–1948) – filosofijos daktaras, spaudos darbuotojas, dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius 1924 m.
2 mėnesiu
7
išvažiuoja į
R Italiją
c
Critical note: Italiją ] cor pro R, cor I pro R
Italiją
– darbo bus dar daugiau.
8
Del
Dėl
koperativo
kooperatyvo
– jei galėsiu būti reikalingas ar
9
naudingas
naudingas,
prisidėsiu. Tik dabar nei apie
Ju
Jū
10
koperativo
kooperatyvo
organizaciją, jo pamatus ar uždavi-
11
nius aš jokio supratimo neturiu.
Pagaliau
Pagaliau
12
r jeigu
c
Critical note: jeigu ] cor j pro r
jeigu
greit reikėtų įnešti pajus – negalėsiu.
13
Pinigų visai neturiu – vien skolos. Bet
14
kol aš sėdžiu
Redakcijoj,
redakcijoj,
aš naudingas būti
15
negalėsiu – o kai būsiu Kaune – savaime
16
susitarsime. Į Kauną važiuot labai
17
noriu, nes čia redakcija mane
18
baigia pasmaugti. Redakcijoj sėdžiu
19
daugiau 8 valandų, o dar namie turiu
20
straipsnius rašyti! O dar
Turiu
turiu
21
kitų dalykų,
kurius
kuriuos
turiu būtinai padaryti,
22
kitaip daugelis mano planų velniop
23
nueitų.
nueitų.
n
Note: Balys Sruoga, priėmęs Lietuvos universiteto kvietimą nuo rudens privatdocento teisėmis dėstyti Humanitarinių mokslų fakultete, turėjo parengti dvi paskaitas: „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“, „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
24
Straipsnio galą apie
Vilkolakį
Vilkolakį
n
Note: „Vilkolakis“ – Kaune 1920–1925 m. veikęs savitas eksperimentinis ir improvizacinis satyros teatras.
pavadinau „Dabar-
25
tinio teatro
nuodemes“.
nuodėmės“.
n
Note: Vytautas Bičiūnas, „Dabartinio teatro nuodėmės“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-27, Nr. 72, p. 3.
Eis kaipo atskiras
26
straipsnis (jau
surinktas)
surinktas).
27
Balys
p
Physical note: [1r] //
Balys

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 2
Note: 1924-10-12 Kaune Valstybės dramos teatre įvyko Vinco Krėvės dramos Skirgaila premjera. Režisierius – Borisas Dauguvietis.
Vinco Krėvės dramos Skirgaila analizę, išsamų rašytojo kūrybos lietuvių ir Europos literatūrų kontekstuose aptarimą žr. Balys Sruoga, „Krėvės Skirgaila“, in: Lietuva, Kaunas, 1926-01-25, Nr. 19, p. 2–3–4; Idem, in: Ibid., 1926-01-26, Nr. 20, p. 2–3; Idem, in: Ibid., 1926-01-27, Nr. 21, p. 2–3–4.
Vinco Krėvės dramos Skirgaila ne itin sėkmingą pastatymą Valstybės teatre, premjeros kritinį vertinimą žr. Balys Sruoga, „Dar prie V. Krėvės Skirgailos“, in: Lietuva, Kaunas, 1926-02-03, Nr. 27, p. 2–3.
a3
Line number 3
Note: sm[ulkiau]
a3
Line number 3
Note: Antanas Sutkus (1892–1968) – režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius.
a3
Line number 4
Note: Gairės – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, leistas 1923–1924 m. Kaune. Redagavo Kazys Puida.
a3
Line number 5
Note: Balys Sruoga nuo 1924 m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 4 d. gyveno Klaipėdoje, dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje.
a1
Line number 5
Critical note: kuo ] cor pro ką, cor fl -uo pro
a3
Line number 6
Note: Balys Sruoga žurnalui Gairės siuntė vertimų, žr. Novalis, Himnai, vertė Balys Sruoga, in: Gairės, Kaunas, 1924, Nr. 2, p. 75–89.
a3
Line number 6
Note: Jurgis Šaulys (1879–1948) – filosofijos daktaras, spaudos darbuotojas, dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius 1924 m.
a1
Line number 7
Critical note: Italiją ] cor pro R, cor I pro R
a1
Line number 12
Critical note: jeigu ] cor j pro r
a3
Line number 23
Note: Balys Sruoga, priėmęs Lietuvos universiteto kvietimą nuo rudens privatdocento teisėmis dėstyti Humanitarinių mokslų fakultete, turėjo parengti dvi paskaitas: „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“, „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
a3
Line number 24
Note: „Vilkolakis“ – Kaune 1920–1925 m. veikęs savitas eksperimentinis ir improvizacinis satyros teatras.
a3
Line number 25
Note: Vytautas Bičiūnas, „Dabartinio teatro nuodėmės“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-27, Nr. 72, p. 3.
a1
Line number 27
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1924_05_01_iki_vb_1r.jpgX (Close panel)
image
1924_05_01_iki_vb_1v.jpgX (Close panel)
image