Juozui Tumui, 1924-05-10

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozui Tumui, 1924-05-10

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1096. Laiškas. Rašyta 23,2 × 14,8 cm gelstelėjusio dienraščio Klaipėdos žinios redakcijos blanke (1r) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau, lankstymo į keturias dalis žymės. Yra prierašų, pabraukimų parkeriu (mėlynu rašalu) kita ranka. Kampai ir kraštai aplankstyti. Įplyšę. Dėmėta. Be voko. Gauta iš Vytauto Miliūno. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 69. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1924-05-10: Genetinis
  • Witness a2: 1924-05-10: Diplomatinis
  • Witness a3: 1924-05-10: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį variantą parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraščių skyriaus (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Juozui Tumui, iš Klaipėdos – į Kauną, 1924-05-10, parengė Neringa Markevičienė, l. 1r, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1924_05_10_jt.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinis užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „orig“) ir redaguotas (redakcinis variantas parodomas pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste autoriaus taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

[Klaipėda,] geg. 10 d. [19]24 [m.]
1
[Klaipėda,] geg. 10 d. [19]24 [m.]
2
[Turgaus gatvė 48–49]
3
M. T.
M. T.
n
Note: M[ielas] T[umai].
Balys Sruoga kreipiasi į Juozą Tumą (1869–1933) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentą, lietuvių literatūros istorijos dėstytoją. Balys Sruoga Juozo Tumo prašė akademinio ir draugiško palaikymo, svarstant jo darbus universitete (žr. Balio Sruogos laišką Juozui Tumui, iš Klaipėdos – į Kauną, po 1924-06-08, in: VUB RS, f. 1, b. 25, l. 1r–v).
4
Prieš kiek laiko buvau
pasiuntes
pasiuntęs
pirmos
paskaitos
paskaitos
n
Note: Pirmosios paskaitos tema, kurią laisvai pasirinko Balys Sruoga, – „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“.
5
juodraštį – prašiau pažiūrėjus
gražinti.
grąžinti.
Aš norėčiau
6
c
Critical note: jį ] cor pro ją, cor flpro
greičiau gauti, kad galėčiau pataisyti ir perrašyti.
7
P Del
c
Critical note: Dėl ] cor pro P, cor D pro P
Del
Dėl
antros
paskaitos
paskaitos
n
Note: Antrosios Baliui Sruogai skirtos paskaitos tema – „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
– gyvas vargas.
Vacl. Biržiška
Vacl. Biržiška
n
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto bibliografijos ir lietuviškų knygų istorijos dėstytojas, fakulteto sekretorius, bibliotekos direktorius.
knygų
8
(prižadėjęs!) iki šiol dar neatsiuntė. Vakar gavau iš jo
9
laišką, kad jis knygų dar neturįs, bet kai gausiąs –
Tuoj
tuoj
10
atsiusiąs.
atsiųsiąs.
Aš iš savo pusės parašiau
paklausimo paklausimų
c
Critical note: paklausimų ] cor pro paklausimo, cor flpro -o
paklausimų
į
11
Vokietijos knygynus – gal ten kur pavyks gauti.
12
Tat norėčiau pirmą paskaitą greičiau baigti, kad
13
kol suvaikščios knygos,
aš ją ji
c
Critical note: ji ] a ras aš ją
ji
man jau neberūpėtų.
14
Lauksiu atsakymo.
15
Viso labo.
16
TBalysSruoga
c
Critical note: T. Balys Sruoga ] sign
p
Physical note: [1r] //
TBalysSruoga
T. Balys Sruoga
n
Note: T[avo] Balys Sruoga.
Balys Sruoga (1896–1947) nuo 1924 m. pavasario iki rudens dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje, buvo faktiškasis dienraščio redaktorius. Jis, gavęs kvietimą dėstyti Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, rengėsi anksčiau nurodytoms paskaitoms, planavo iš Klaipėdos persikelti į Kauną.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

[Klaipėda,] geg. 10 d. [19]24 [m.]
1
[Klaipėda,] geg. 10 d. [19]24 [m.]
2
[Turgaus gatvė 48–49]
3
M. T.
M. T.
n
Note: M[ielas] T[umai].
Balys Sruoga kreipiasi į Juozą Tumą (1869–1933) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentą, lietuvių literatūros istorijos dėstytoją. Balys Sruoga Juozo Tumo prašė akademinio ir draugiško palaikymo, svarstant jo darbus universitete (žr. Balio Sruogos laišką Juozui Tumui, iš Klaipėdos – į Kauną, po 1924-06-08, in: VUB RS, f. 1, b. 25, l. 1r–v).
4
Prieš kiek laiko buvau
pasiuntes
pasiuntęs
pirmos
paskaitos
paskaitos
n
Note: Pirmosios paskaitos tema, kurią laisvai pasirinko Balys Sruoga, – „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“.
5
juodraštį – prašiau pažiūrėjus
gražinti.
grąžinti.
Aš norėčiau
6
c
Critical note: jį ] cor pro ją, cor flpro
greičiau gauti, kad galėčiau pataisyti ir perrašyti.
7
P Del
c
Critical note: Dėl ] cor pro P, cor D pro P
Del
Dėl
antros
paskaitos
paskaitos
n
Note: Antrosios Baliui Sruogai skirtos paskaitos tema – „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
– gyvas vargas.
Vacl. Biržiška
Vacl. Biržiška
n
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto bibliografijos ir lietuviškų knygų istorijos dėstytojas, fakulteto sekretorius, bibliotekos direktorius.
knygų
8
(prižadėjęs!) iki šiol dar neatsiuntė. Vakar gavau iš jo
9
laišką, kad jis knygų dar neturįs, bet kai gausiąs –
Tuoj
tuoj
10
atsiusiąs.
atsiųsiąs.
Aš iš savo pusės parašiau
paklausimo paklausimų
c
Critical note: paklausimų ] cor pro paklausimo, cor flpro -o
paklausimų
į
11
Vokietijos knygynus – gal ten kur pavyks gauti.
12
Tat norėčiau pirmą paskaitą greičiau baigti, kad
13
kol suvaikščios knygos,
aš ją ji
c
Critical note: ji ] a ras aš ją
ji
man jau neberūpėtų.
14
Lauksiu atsakymo.
15
Viso labo.
16
TBalysSruoga
c
Critical note: T. Balys Sruoga ] sign
p
Physical note: [1r] //
TBalysSruoga
T. Balys Sruoga
n
Note: T[avo] Balys Sruoga.
Balys Sruoga (1896–1947) nuo 1924 m. pavasario iki rudens dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje, buvo faktiškasis dienraščio redaktorius. Jis, gavęs kvietimą dėstyti Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, rengėsi anksčiau nurodytoms paskaitoms, planavo iš Klaipėdos persikelti į Kauną.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

[Klaipėda,] geg. 10 d. [19]24 [m.]
1
[Klaipėda,] geg. 10 d. [19]24 [m.]
2
[Turgaus gatvė 48–49]
3
M. T.
M. T.
n
Note: M[ielas] T[umai].
Balys Sruoga kreipiasi į Juozą Tumą (1869–1933) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentą, lietuvių literatūros istorijos dėstytoją. Balys Sruoga Juozo Tumo prašė akademinio ir draugiško palaikymo, svarstant jo darbus universitete (žr. Balio Sruogos laišką Juozui Tumui, iš Klaipėdos – į Kauną, po 1924-06-08, in: VUB RS, f. 1, b. 25, l. 1r–v).
4
Prieš kiek laiko buvau
pasiuntes
pasiuntęs
pirmos
paskaitos
paskaitos
n
Note: Pirmosios paskaitos tema, kurią laisvai pasirinko Balys Sruoga, – „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“.
5
juodraštį – prašiau pažiūrėjus
gražinti.
grąžinti.
Aš norėčiau
6
c
Critical note: jį ] cor pro ją, cor flpro
greičiau gauti, kad galėčiau pataisyti ir perrašyti.
7
P Del
c
Critical note: Dėl ] cor pro P, cor D pro P
Del
Dėl
antros
paskaitos
paskaitos
n
Note: Antrosios Baliui Sruogai skirtos paskaitos tema – „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
– gyvas vargas.
Vacl. Biržiška
Vacl. Biržiška
n
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto bibliografijos ir lietuviškų knygų istorijos dėstytojas, fakulteto sekretorius, bibliotekos direktorius.
knygų
8
(prižadėjęs!) iki šiol dar neatsiuntė. Vakar gavau iš jo
9
laišką, kad jis knygų dar neturįs, bet kai gausiąs –
Tuoj
tuoj
10
atsiusiąs.
atsiųsiąs.
Aš iš savo pusės parašiau
paklausimo paklausimų
c
Critical note: paklausimų ] cor pro paklausimo, cor flpro -o
paklausimų
į
11
Vokietijos knygynus – gal ten kur pavyks gauti.
12
Tat norėčiau pirmą paskaitą greičiau baigti, kad
13
kol suvaikščios knygos,
aš ją ji
c
Critical note: ji ] a ras aš ją
ji
man jau neberūpėtų.
14
Lauksiu atsakymo.
15
Viso labo.
16
TBalysSruoga
c
Critical note: T. Balys Sruoga ] sign
p
Physical note: [1r] //
TBalysSruoga
T. Balys Sruoga
n
Note: T[avo] Balys Sruoga.
Balys Sruoga (1896–1947) nuo 1924 m. pavasario iki rudens dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje, buvo faktiškasis dienraščio redaktorius. Jis, gavęs kvietimą dėstyti Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, rengėsi anksčiau nurodytoms paskaitoms, planavo iš Klaipėdos persikelti į Kauną.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 3
Note: M[ielas] T[umai].
Balys Sruoga kreipiasi į Juozą Tumą (1869–1933) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentą, lietuvių literatūros istorijos dėstytoją. Balys Sruoga Juozo Tumo prašė akademinio ir draugiško palaikymo, svarstant jo darbus universitete (žr. Balio Sruogos laišką Juozui Tumui, iš Klaipėdos – į Kauną, po 1924-06-08, in: VUB RS, f. 1, b. 25, l. 1r–v).
a3
Line number 4
Note: Pirmosios paskaitos tema, kurią laisvai pasirinko Balys Sruoga, – „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“.
a1
Line number 6
Critical note: jį ] cor pro ją, cor flpro
a1
Line number 7
Critical note: Dėl ] cor pro P, cor D pro P
a3
Line number 7
Note: Antrosios Baliui Sruogai skirtos paskaitos tema – „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
a3
Line number 7
Note: Vaclovas Biržiška (1884–1956) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto bibliografijos ir lietuviškų knygų istorijos dėstytojas, fakulteto sekretorius, bibliotekos direktorius.
a1
Line number 10
Critical note: paklausimų ] cor pro paklausimo, cor flpro -o
a1
Line number 13
Critical note: ji ] a ras aš ją
a1
Line number 16
Critical note: T. Balys Sruoga ] sign
a1
Line number 16
Physical note: [1r] //
a3
Line number 16
Note: T[avo] Balys Sruoga.
Balys Sruoga (1896–1947) nuo 1924 m. pavasario iki rudens dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje, buvo faktiškasis dienraščio redaktorius. Jis, gavęs kvietimą dėstyti Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, rengėsi anksčiau nurodytoms paskaitoms, planavo iš Klaipėdos persikelti į Kauną.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1924_05_10_jt_1r.jpgX (Close panel)
image
1924_05_10_jt_1v.jpgX (Close panel)
image