Juozui Tumui, po 1924-06-08

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozui Tumui, po 1924-06-08

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 1, b. 25. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota, lokalizuota pagal turinį. Rašyta 22,5 × 14,3 cm gelstelėjusiame dienraščio Klaipėdos žinios redakcijos blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau, lankstymo į dvi dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „2“. Uždėtas violetinis Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto muziejaus spaudas, kita ranka parkeriu (mėlynu rašalu) numeris: „3954“. Yra įplyšimų. Dėmėta. Įklijuota į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui“. Be voko. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 70. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: po 1924-06-08: Genetinis
  • Witness a2: po 1924-06-08: Diplomatinis
  • Witness a3: po 1924-06-08: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Juozui Tumui, iš Klaipėdos – į Kauną, po 1924-06-08, parengė Neringa Markevičienė, l. 1r–v, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1924_06_08_po_jt.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinis užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys rašymo procesą: autoriaus taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Gerasai
Tūmai
Tumai
1
Gerasai
Tūmai,
Tumai,
2
Aš buvau tikras, kad „Klaipėdos
Žinias“
žinias“
gauni,
gauni
ir
3
s kad
c
Critical note: kad ] cor pro s, cor k pro s
kad
matei savo straipsnį išspausdintą. Jis tilpo
biz birž.
c
Critical note: birž. ] cor pro biz, cor rž. pro z
birž.
8 d.
4
104 num. (Prašiau administracijos, kad
pasiūstų
pasiųstų
dar 2
egz.)
egz.).
n
Note: Juozas Tumas, „Laisvos lietuvių kultūros pionieris“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-06-08, Nr. 104, p. 3–4. Straipsnyje rašoma apie inžinierių Petrą Vileišį ir jo nuveiktus darbus, turėjusius įtakos panaikinant spaudos draudimą.
5
Knygas gavau labai senai – labai
ačiu.
ačiū.
Vis rengiausiu parašyti.
6
Kai atsimenu, kad reikia rašyti – laiko neturiu. O kai
Turiu
turiu
7
valandėlę laiko – užmirštu ir laiškus rašyti. Dovanok.
8
Jų net „Klaip.
Žin.“
žin.“
nepaminėjau. Maniau, perskaitysiu, para-
9
šysiu recenziją. Deja, iki šiol aš nesu turėjęs tiek liuoso laiko,
10
kad galėčiau nors vieną knygelę perskaityti – taip laikas
11
ir slenka. Atleisk.
12
Aš buvau tikras, kad už straipsnį ir honorarą
gavau,
c
Critical note: gavai ] vid ex err gavau, vid ex err fl -au pro -ai
gavau,
gavai,
13
o pats
mane nezinai
c
Critical note: nežinai ] cor pro mane, cor nezi pro mane
nezinai
nežinai
net, kad straipsnis tilpo. Pasistengsiu
14
išaiškinti,
kodel
kodėl
neišsiuntė.
p
Physical note: [1r] //
neišsiuntė.

Facsimile Image Placeholder

15
Nuo rudens gyvensiu Kaune. Norėčiau įsitaisyti prie
16
Universiteto.
universiteto.
Parašiau dvi
įžengiamaji
įžengiamąji
paskaiti, kurias
17
turi priimti
fakultetas.
fakultetas.
n
Note: Balys Sruoga, priėmęs Lietuvos universiteto kvietimą nuo rudens privatdocento teisėmis dėstyti Humanitarinių mokslų fakultete, turėjo parengti dvi paskaitas: „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“, „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
Rašiau baisiai skubėdamas, nes
18
vienam dirbant prie laikraščio (kartais yra dar
Pronskus),
Pronskus),
n
Note: Juozas Pronskus (1893–1984) – žurnalistas, 1924 m. – vienas iš dienraščio Klaipėdos žinios redaktorių.
19
neturint reikalingos
literaturos
literatūros
(kur jos Klaipėdoj gausi!)
20
paskaitos išėjo ne per daug mandrios. Jei turėsi progos –
21
užtark už mane gerą
žodelį.
žodelį.
n
Note: Juozas Tumas 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. 1924 m. jam suteiktas docento vardas.
Klaipėdoj gyvent nebegaliu.
22
Laikraštis baigia ėsti. Dūšios nebeliko – vien šonkauliai.
23
Nepyk už mano apsileidimą.
24
Daug, daug labų
dienu
dienų
ir
linkejimų
linkėjimų
nuo
Vandos.
Vandos.
n
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997) – istorikė, Balio Sruogos žmona.
25
TavBalySruoga
c
Critical note: Tavo Balys Sruoga ] sign
p
Physical note: [1v] //
TavBalySruoga
Tavo Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder

Gerasai
Tūmai
Tumai
1
Gerasai
Tūmai,
Tumai,
2
Aš buvau tikras, kad „Klaipėdos
Žinias“
žinias“
gauni,
gauni
ir
3
s kad
c
Critical note: kad ] cor pro s, cor k pro s
kad
matei savo straipsnį išspausdintą. Jis tilpo
biz birž.
c
Critical note: birž. ] cor pro biz, cor rž. pro z
birž.
8 d.
4
104 num. (Prašiau administracijos, kad
pasiūstų
pasiųstų
dar 2
egz.)
egz.).
n
Note: Juozas Tumas, „Laisvos lietuvių kultūros pionieris“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-06-08, Nr. 104, p. 3–4. Straipsnyje rašoma apie inžinierių Petrą Vileišį ir jo nuveiktus darbus, turėjusius įtakos panaikinant spaudos draudimą.
5
Knygas gavau labai senai – labai
ačiu.
ačiū.
Vis rengiausiu parašyti.
6
Kai atsimenu, kad reikia rašyti – laiko neturiu. O kai
Turiu
turiu
7
valandėlę laiko – užmirštu ir laiškus rašyti. Dovanok.
8
Jų net „Klaip.
Žin.“
žin.“
nepaminėjau. Maniau, perskaitysiu, para-
9
šysiu recenziją. Deja, iki šiol aš nesu turėjęs tiek liuoso laiko,
10
kad galėčiau nors vieną knygelę perskaityti – taip laikas
11
ir slenka. Atleisk.
12
Aš buvau tikras, kad už straipsnį ir honorarą
gavau,
c
Critical note: gavai ] vid ex err gavau, vid ex err fl -au pro -ai
gavau,
gavai,
13
o pats
mane nezinai
c
Critical note: nežinai ] cor pro mane, cor nezi pro mane
nezinai
nežinai
net, kad straipsnis tilpo. Pasistengsiu
14
išaiškinti,
kodel
kodėl
neišsiuntė.
p
Physical note: [1r] //
neišsiuntė.

Facsimile Image Placeholder

15
Nuo rudens gyvensiu Kaune. Norėčiau įsitaisyti prie
16
Universiteto.
universiteto.
Parašiau dvi
įžengiamaji
įžengiamąji
paskaiti, kurias
17
turi priimti
fakultetas.
fakultetas.
n
Note: Balys Sruoga, priėmęs Lietuvos universiteto kvietimą nuo rudens privatdocento teisėmis dėstyti Humanitarinių mokslų fakultete, turėjo parengti dvi paskaitas: „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“, „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
Rašiau baisiai skubėdamas, nes
18
vienam dirbant prie laikraščio (kartais yra dar
Pronskus),
Pronskus),
n
Note: Juozas Pronskus (1893–1984) – žurnalistas, 1924 m. – vienas iš dienraščio Klaipėdos žinios redaktorių.
19
neturint reikalingos
literaturos
literatūros
(kur jos Klaipėdoj gausi!)
20
paskaitos išėjo ne per daug mandrios. Jei turėsi progos –
21
užtark už mane gerą
žodelį.
žodelį.
n
Note: Juozas Tumas 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. 1924 m. jam suteiktas docento vardas.
Klaipėdoj gyvent nebegaliu.
22
Laikraštis baigia ėsti. Dūšios nebeliko – vien šonkauliai.
23
Nepyk už mano apsileidimą.
24
Daug, daug labų
dienu
dienų
ir
linkejimų
linkėjimų
nuo
Vandos.
Vandos.
n
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997) – istorikė, Balio Sruogos žmona.
25
TavBalySruoga
c
Critical note: Tavo Balys Sruoga ] sign
p
Physical note: [1v] //
TavBalySruoga
Tavo Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder

Gerasai
Tūmai
Tumai
1
Gerasai
Tūmai,
Tumai,
2
Aš buvau tikras, kad „Klaipėdos
Žinias“
žinias“
gauni,
gauni
ir
3
s kad
c
Critical note: kad ] cor pro s, cor k pro s
kad
matei savo straipsnį išspausdintą. Jis tilpo
biz birž.
c
Critical note: birž. ] cor pro biz, cor rž. pro z
birž.
8 d.
4
104 num. (Prašiau administracijos, kad
pasiūstų
pasiųstų
dar 2
egz.)
egz.).
n
Note: Juozas Tumas, „Laisvos lietuvių kultūros pionieris“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-06-08, Nr. 104, p. 3–4. Straipsnyje rašoma apie inžinierių Petrą Vileišį ir jo nuveiktus darbus, turėjusius įtakos panaikinant spaudos draudimą.
5
Knygas gavau labai senai – labai
ačiu.
ačiū.
Vis rengiausiu parašyti.
6
Kai atsimenu, kad reikia rašyti – laiko neturiu. O kai
Turiu
turiu
7
valandėlę laiko – užmirštu ir laiškus rašyti. Dovanok.
8
Jų net „Klaip.
Žin.“
žin.“
nepaminėjau. Maniau, perskaitysiu, para-
9
šysiu recenziją. Deja, iki šiol aš nesu turėjęs tiek liuoso laiko,
10
kad galėčiau nors vieną knygelę perskaityti – taip laikas
11
ir slenka. Atleisk.
12
Aš buvau tikras, kad už straipsnį ir honorarą
gavau,
c
Critical note: gavai ] vid ex err gavau, vid ex err fl -au pro -ai
gavau,
gavai,
13
o pats
mane nezinai
c
Critical note: nežinai ] cor pro mane, cor nezi pro mane
nezinai
nežinai
net, kad straipsnis tilpo. Pasistengsiu
14
išaiškinti,
kodel
kodėl
neišsiuntė.
p
Physical note: [1r] //
neišsiuntė.

Facsimile Image Placeholder

15
Nuo rudens gyvensiu Kaune. Norėčiau įsitaisyti prie
16
Universiteto.
universiteto.
Parašiau dvi
įžengiamaji
įžengiamąji
paskaiti, kurias
17
turi priimti
fakultetas.
fakultetas.
n
Note: Balys Sruoga, priėmęs Lietuvos universiteto kvietimą nuo rudens privatdocento teisėmis dėstyti Humanitarinių mokslų fakultete, turėjo parengti dvi paskaitas: „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“, „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
Rašiau baisiai skubėdamas, nes
18
vienam dirbant prie laikraščio (kartais yra dar
Pronskus),
Pronskus),
n
Note: Juozas Pronskus (1893–1984) – žurnalistas, 1924 m. – vienas iš dienraščio Klaipėdos žinios redaktorių.
19
neturint reikalingos
literaturos
literatūros
(kur jos Klaipėdoj gausi!)
20
paskaitos išėjo ne per daug mandrios. Jei turėsi progos –
21
užtark už mane gerą
žodelį.
žodelį.
n
Note: Juozas Tumas 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. 1924 m. jam suteiktas docento vardas.
Klaipėdoj gyvent nebegaliu.
22
Laikraštis baigia ėsti. Dūšios nebeliko – vien šonkauliai.
23
Nepyk už mano apsileidimą.
24
Daug, daug labų
dienu
dienų
ir
linkejimų
linkėjimų
nuo
Vandos.
Vandos.
n
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997) – istorikė, Balio Sruogos žmona.
25
TavBalySruoga
c
Critical note: Tavo Balys Sruoga ] sign
p
Physical note: [1v] //
TavBalySruoga
Tavo Balys Sruoga
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 3
Critical note: kad ] cor pro s, cor k pro s
a1
Line number 3
Critical note: birž. ] cor pro biz, cor rž. pro z
a3
Line number 4
Note: Juozas Tumas, „Laisvos lietuvių kultūros pionieris“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-06-08, Nr. 104, p. 3–4. Straipsnyje rašoma apie inžinierių Petrą Vileišį ir jo nuveiktus darbus, turėjusius įtakos panaikinant spaudos draudimą.
a1
Line number 12
Critical note: gavai ] vid ex err gavau, vid ex err fl -au pro -ai
a1
Line number 13
Critical note: nežinai ] cor pro mane, cor nezi pro mane
a1
Line number 14
Physical note: [1r] //
a3
Line number 17
Note: Balys Sruoga, priėmęs Lietuvos universiteto kvietimą nuo rudens privatdocento teisėmis dėstyti Humanitarinių mokslų fakultete, turėjo parengti dvi paskaitas: „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“, „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
a3
Line number 18
Note: Juozas Pronskus (1893–1984) – žurnalistas, 1924 m. – vienas iš dienraščio Klaipėdos žinios redaktorių.
a3
Line number 21
Note: Juozas Tumas 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. 1924 m. jam suteiktas docento vardas.
a3
Line number 24
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997) – istorikė, Balio Sruogos žmona.
a1
Line number 25
Critical note: Tavo Balys Sruoga ] sign
a1
Line number 25
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1924_06_08_po_jt_1r.jpgX (Close panel)
image
1924_06_08_po_jt_1v.jpgX (Close panel)
image