Onai Rymaitei, iki 1925-02-01, Kaunas

X (Close panel) Bibliographic Information

Onai Rymaitei, iki 1925-02-01, Kaunas

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 261. Laiškas-kvietimas. Be datos, vietos. Datuota, lokalizuota pagal turinį. Spausdinta 13,3 × 6,2 cm kartoninėje kortelėje (1r), rašyta (kreipinys) ir taisyta parkeriu (mėlynu rašalu). Perduota. Be adreso, pašto spaudų, pašto ženklo. Be voko. Signatūra pieštuku kita ranka: „F53, 260“. Numeruota pieštuku kita ranka: „3“. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1925-02-01: Genetinis
  • Witness a2: iki 1925-02-01: Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1925-02-01: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą atskleidžiantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Onai Rymaitei, Kaunas, iki 1925-02-01, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1925_02_01_iki_or.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinis variantas parodomas pažyma „orig“, „add“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste autorinio rašymo proceso aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo (kortelės) vienos pusės pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Gerb. Onai Rymaitei
1
Gerb. Onai Rymaitei
c
Critical note: Onai Rymaitei ] add atr cae
Gerb. Onai Rymaitei
Gerb. Onai Rymaitei
n
Note: Ona Rymaitė (1889–1950) – aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.
2
Tautos
Teatras,
teatras,
n
Note: Tautos teatras – Kaune 1919–1923 m. ir 1923–1924 m. veikęs teatras.
Menininkų
menininkų
Klūbas
kubas
Vilkolakis
„Vilkolakis“
n
Note: Vilkolakio teatras – Kaune 1919–1925 m. veikęs satyros teatras. Susikūręs kaip menininkų klubas, vėliau, režisieriui Antanui Sutkui vadovaujant, rengė commedia dell'arte, kabareto principais grindžiamus vaidinimus. Drauge su tapytojais Vytautu Bičiūnu, Viliumi Jomantu, Vladu Didžioku ir kitais scenarijus kūrė ir Balys Sruoga, kuris teatrui vadovavo 1919–1920 m. 1920–1925 m. teatro vadovas – Antanas Sutkus.
ir Vaidybos
Studija
studija
n
Note: 1925 m. Vaidybos studijai Kaune vadovavo Antanas Sutkus, dėstė vaidybos teoriją ir improvizaciją.
3
šiuo turi garbės kviesti Tamstą atvykti vasario 1 d. 1925 m. į Tautos
Teatro
teatro
4
viduramžio misterijos
„Visi Žmonės“
„Visi žmonės“
n
Note: „Visi žmonės“ – Fiodoro Komisarževskio (Fiodor Komissarževskij) (1882–1954) „viduramžių misterija“, kurią vertė ir inscenizavo Tautos teatre režisierius Antanas Sutkus. Palankią veikalo recenziją žr. Balys Sruoga, „Visi žmonės Tautos teatre“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 10: Teatro kritika, sudarė Algis Samulionis, parengė Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 138–140.
vaidinimą,
kur kurs
c
Critical note: kurs ] cor pro kur, add s atr cae
kurs
yra rengiamas mūsų
5
gerbiamo vaidilos
Antano Sutkaus
Antano Sutkaus
n
Note: Antanas Sutkus (1892–1968) – Tautos teatro, Vilkolakio teatro įkūrėjas, režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius.
15-kos metų scenos darbo sukaktuvėms
6
paminėti. Vaidinimo pradžia lygiai 8 val. vak.
7
Tautos Teatras
Tautos teatras
8
Vilkolakis
„Vilkolakis“
9
Vaidybos
Studija
p
Physical note: [1r] //
Studija
studija

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Gerb. Onai Rymaitei
1
Gerb. Onai Rymaitei
c
Critical note: Onai Rymaitei ] add atr cae
Gerb. Onai Rymaitei
Gerb. Onai Rymaitei
n
Note: Ona Rymaitė (1889–1950) – aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.
2
Tautos
Teatras,
teatras,
n
Note: Tautos teatras – Kaune 1919–1923 m. ir 1923–1924 m. veikęs teatras.
Menininkų
menininkų
Klūbas
kubas
Vilkolakis
„Vilkolakis“
n
Note: Vilkolakio teatras – Kaune 1919–1925 m. veikęs satyros teatras. Susikūręs kaip menininkų klubas, vėliau, režisieriui Antanui Sutkui vadovaujant, rengė commedia dell'arte, kabareto principais grindžiamus vaidinimus. Drauge su tapytojais Vytautu Bičiūnu, Viliumi Jomantu, Vladu Didžioku ir kitais scenarijus kūrė ir Balys Sruoga, kuris teatrui vadovavo 1919–1920 m. 1920–1925 m. teatro vadovas – Antanas Sutkus.
ir Vaidybos
Studija
studija
n
Note: 1925 m. Vaidybos studijai Kaune vadovavo Antanas Sutkus, dėstė vaidybos teoriją ir improvizaciją.
3
šiuo turi garbės kviesti Tamstą atvykti vasario 1 d. 1925 m. į Tautos
Teatro
teatro
4
viduramžio misterijos
„Visi Žmonės“
„Visi žmonės“
n
Note: „Visi žmonės“ – Fiodoro Komisarževskio (Fiodor Komissarževskij) (1882–1954) „viduramžių misterija“, kurią vertė ir inscenizavo Tautos teatre režisierius Antanas Sutkus. Palankią veikalo recenziją žr. Balys Sruoga, „Visi žmonės Tautos teatre“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 10: Teatro kritika, sudarė Algis Samulionis, parengė Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 138–140.
vaidinimą,
kur kurs
c
Critical note: kurs ] cor pro kur, add s atr cae
kurs
yra rengiamas mūsų
5
gerbiamo vaidilos
Antano Sutkaus
Antano Sutkaus
n
Note: Antanas Sutkus (1892–1968) – Tautos teatro, Vilkolakio teatro įkūrėjas, režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius.
15-kos metų scenos darbo sukaktuvėms
6
paminėti. Vaidinimo pradžia lygiai 8 val. vak.
7
Tautos Teatras
Tautos teatras
8
Vilkolakis
„Vilkolakis“
9
Vaidybos
Studija
p
Physical note: [1r] //
Studija
studija

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Gerb. Onai Rymaitei
1
Gerb. Onai Rymaitei
c
Critical note: Onai Rymaitei ] add atr cae
Gerb. Onai Rymaitei
Gerb. Onai Rymaitei
n
Note: Ona Rymaitė (1889–1950) – aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.
2
Tautos
Teatras,
teatras,
n
Note: Tautos teatras – Kaune 1919–1923 m. ir 1923–1924 m. veikęs teatras.
Menininkų
menininkų
Klūbas
kubas
Vilkolakis
„Vilkolakis“
n
Note: Vilkolakio teatras – Kaune 1919–1925 m. veikęs satyros teatras. Susikūręs kaip menininkų klubas, vėliau, režisieriui Antanui Sutkui vadovaujant, rengė commedia dell'arte, kabareto principais grindžiamus vaidinimus. Drauge su tapytojais Vytautu Bičiūnu, Viliumi Jomantu, Vladu Didžioku ir kitais scenarijus kūrė ir Balys Sruoga, kuris teatrui vadovavo 1919–1920 m. 1920–1925 m. teatro vadovas – Antanas Sutkus.
ir Vaidybos
Studija
studija
n
Note: 1925 m. Vaidybos studijai Kaune vadovavo Antanas Sutkus, dėstė vaidybos teoriją ir improvizaciją.
3
šiuo turi garbės kviesti Tamstą atvykti vasario 1 d. 1925 m. į Tautos
Teatro
teatro
4
viduramžio misterijos
„Visi Žmonės“
„Visi žmonės“
n
Note: „Visi žmonės“ – Fiodoro Komisarževskio (Fiodor Komissarževskij) (1882–1954) „viduramžių misterija“, kurią vertė ir inscenizavo Tautos teatre režisierius Antanas Sutkus. Palankią veikalo recenziją žr. Balys Sruoga, „Visi žmonės Tautos teatre“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 10: Teatro kritika, sudarė Algis Samulionis, parengė Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 138–140.
vaidinimą,
kur kurs
c
Critical note: kurs ] cor pro kur, add s atr cae
kurs
yra rengiamas mūsų
5
gerbiamo vaidilos
Antano Sutkaus
Antano Sutkaus
n
Note: Antanas Sutkus (1892–1968) – Tautos teatro, Vilkolakio teatro įkūrėjas, režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius.
15-kos metų scenos darbo sukaktuvėms
6
paminėti. Vaidinimo pradžia lygiai 8 val. vak.
7
Tautos Teatras
Tautos teatras
8
Vilkolakis
„Vilkolakis“
9
Vaidybos
Studija
p
Physical note: [1r] //
Studija
studija

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: Onai Rymaitei ] add atr cae
a3
Line number 1
Note: Ona Rymaitė (1889–1950) – aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.
a3
Line number 2
Note: Tautos teatras – Kaune 1919–1923 m. ir 1923–1924 m. veikęs teatras.
a3
Line number 2
Note: Vilkolakio teatras – Kaune 1919–1925 m. veikęs satyros teatras. Susikūręs kaip menininkų klubas, vėliau, režisieriui Antanui Sutkui vadovaujant, rengė commedia dell'arte, kabareto principais grindžiamus vaidinimus. Drauge su tapytojais Vytautu Bičiūnu, Viliumi Jomantu, Vladu Didžioku ir kitais scenarijus kūrė ir Balys Sruoga, kuris teatrui vadovavo 1919–1920 m. 1920–1925 m. teatro vadovas – Antanas Sutkus.
a3
Line number 2
Note: 1925 m. Vaidybos studijai Kaune vadovavo Antanas Sutkus, dėstė vaidybos teoriją ir improvizaciją.
a3
Line number 4
Note: „Visi žmonės“ – Fiodoro Komisarževskio (Fiodor Komissarževskij) (1882–1954) „viduramžių misterija“, kurią vertė ir inscenizavo Tautos teatre režisierius Antanas Sutkus. Palankią veikalo recenziją žr. Balys Sruoga, „Visi žmonės Tautos teatre“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 10: Teatro kritika, sudarė Algis Samulionis, parengė Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 138–140.
a1
Line number 4
Critical note: kurs ] cor pro kur, add s atr cae
a3
Line number 5
Note: Antanas Sutkus (1892–1968) – Tautos teatro, Vilkolakio teatro įkūrėjas, režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius.
a1
Line number 9
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1925_02_01_iki_or_1r.jpgX (Close panel)
image
1925_02_01_iki_or_1v.jpgX (Close panel)
image