Peliksui Bugailiškiui, iki 1925-04-20

X (Close panel) Bibliographic Information

Peliksui Bugailiškiui, iki 1925-04-20

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LMAVB RS, f. 219, b. 55, l. 3–4. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota, lokalizuota pagal turinį. Rašyta dviejuose 23,3 × 29,9 cm labai plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus su vandenženkliais (devynios vertikalios juostos) lapuose (1r, 2r) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau, lankstymo į dvi dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „3“, „4“. Prierašai kita ranka pieštukais: žaliai – „6“, raudonai – „bylą p. Bug“; parkeriu (juodu rašalu): „reikėtų literat. / dalykus duoti / recenz. B. Sruogai? / Bug“. Tekstas kita ranka pabrauktas, kairėje paraštėje pažymėtas storais mėlynu ir raudonu pieštukais. Uždėtas juodas Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos spaudas. Viršuje sąvaržėlės paliktos rūdžių žymės. Kairiajame pakraštyje dvi skylamušio skylės, plėšta. Dešinės pusės kraštai aplankstyti, yra įplyšimų. Kampai aplankstyti. Apglamžyta. Dėmėta. Be voko. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 72–73. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1925-04-20: Genetinis
  • Witness a2: iki 1925-04-20: Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1925-04-20: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Peliksui Bugailiškiui, iš Būgių – į Šiaulius, iki 1925-04-20, l. 1r, 2r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1925_04_20_iki_pb.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinio užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinis rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys rašymo procesą: autoriaus taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (400x400 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Ponui P. Bugailiškiui
1
Ponui P. Bugailiškiui
2
Šiauliuose.
3
Gerb.
Gerb.,
n
Note: Laiškas adresuojamas Peliksui Bugailiškiui (1883–1965) – kultūros ir spaudos darbuotojui, kraštotyrininkui. Bugailiškis – knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs Šiauliuose leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
4
Knygeles recenzavimui gavau.
5
Šiuo tarpu pasiunčiu tris
recenzijas;
recenzijas;
n
Note: Išspausdinta viena Balio Sruogos recenzija apie 1924 m. išleistos Salio Šemerio poezijos knygos Granata krūtinėj naujoviškumą ir originalumą, žr.: Padegėlis Kasmatė, „Jausmažodžiai ir vaizdažodžiai poezijoje“, in: Kultūra, Šiauliai, Nr. 4, p. 202–207.
lieka
6
nerecenzuota
„Palaidūnas“
„Palaidūnas“
n
Note: Butkų Juzės pjesė „Palaidūnas“, išleista 1925 m.
ir
Geniušo
Geniušo
n
Note: Juozas Geniušas (1892–1948) – prozininkas, dramaturgas. 1925 m. mokytojavo Kėdainių gimnazijoje, kartu Lietuvos universitete studijavo istoriją. Tuo metu buvo parašęs knygą Scenos vaizdeliai vaikų teatrui (1924).
vaizdeliai“,
Vaizdeliai“,
7
bet apie jas
„Kultūrai“
„Kultūrai“
n
Note: Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m. 1923–1926 m. leido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose, iki 1933 m. žurnalą redagavo Peliksas Bugailiškis.
nieko negaliu parašyti.
8
Mano
nuomone
nuomone,
tai nepakenčiamai blogi dalykai.
9
Geniušo gera intencija visai neatlygina už tai,
10
kad jis jokio talento neturi, talento nesimas
11
net jo
gera
gerą
intenciją terlioja. Be to,
ir
c
Critical note: ir [iš] ] p vid ex err om
ir
ir [iš]
šios medžia-
12
gos būtų galima buvę šis tas padaryti, jei koks
13
r geras
c
Critical note: geras ] cor g pro r
geras
redaktorius būtų privertęs Geniušą
14
jo vaizdelius perdirbti, pataisyti.
15
Butkų Juzė
Butkų Juzė
n
Note: Butkų Juzė (tikr. Juozas Butkus) (1893–1947) – pedagogas, poetas, dramaturgas, vertėjas. Tuo metu buvo išvykęs į JAV, gyveno Niujorke, Čikagoje, dirbo alaus darykloje.
– vertas
nemažiau
ne mažiau
keikti.
Bu
Bū
kiek
16
sąžiniškiau padirbėjęs, būt galėjęs geresnį
17
dalyką duoti, dabar gi davė tokį dalyką, kuris
18
geriau tinka
„Garniui“,
„Garniui“,
n
Note: Garnys – pirmutinis kultūringas juokų ir satyros laikraštis, 1924–1929 m. leistas Kaune. Leido ir redagavo Bronislavas Valiušaitis.
bet ne kultūros leidiniui.
19
Rekomenduoti aš jų nieku būdu negaliu,
20
o
del
dėl
jų keiktis „Kultūros“ skiltyse nepatogu.
21
Atrodo, „Kultūros“ bendrovė turėtų atkreipti
22
didesnio
dėmesį dėmesio
c
Critical note: dėmesio ] cor fl -io pro
dėmesio
į savo leidinių
kokybę,
kokybę
23
dabar ne visuomet yra įspūdžio, kad darbas dirbama
24
pakankamu rimtumu…
25
Delei
Dėlei
tolimesnių recenzijų rašymo – man
26
nelabai būtų įdomu recenzuoti vertimai,
27
jei bent koks geras įžymus
vertimas
vertimas
įžy-
28
maus veikalo. Šiaip gi
smulkmenoms
smulkmenoms
skaityti
29
neįdomų vertimą, lyginti su nuobodžiu origi-
30
nalu – per daug
inkirus
inkyrus
dalykas.
Maloniau
p
Physical note: [1r] //
Maloniau

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

31
aš recenzuočiau tiktai originalius kūrinius.
32
Delei
Dėlei
redagavimo literatūros skyriaus
„Kultūroje“,
„Kultūroje“
33
tai man atrodo šitoks dalykas. Man atrodo, kad
34
kad literatūros
c
Critical note: literatūros ] a vid ex err rep kad
kad literatūros
literatūros
skyrius turi daugiau reikšmės
35
ne skaitytojams, bet patiems rašytojams.
36
Juk tai vis pradžininkai, bandantys savo jėgas.
37
O čia negana parinkti, kas dėtina, kas ne. Bene
38
su kiekvienu tokių pradžininkų tenka susiraši-
39
nėti, nurodinėti jiems klaidas,
pranešti
pranešti,
kas taisytina,
40
vėlei
paties pataisas
c
Critical note: pataisas ] cor pro vid paties, cor aisas pro ies
pataisas
koreguoti… Tokio skyriaus redaga-
41
vimas – pradedančiųjų rašytojų auklėjimo
42
darbas. Man tasai darbas būtų įdomus, bet
43
s negaliu
c
Critical note: negaliu ] cor n pro s
negaliu
jo pasiimti arčiau nesusipažinęs su
44
Jūsų žmonėmis, su pačios
redakcijos Redakcijos
c
Critical note: Redakcijos ] cor R pro min
Redakcijos
nusistatymais.
45
Tokiame skyriuj parinkti, kas galima dėti, kas ne –
46
joks redagavimas: man
atrodo
atrodo,
čia tenka eiti visai
47
kitu keliu.
Jei Principe
c
Critical note: Principe ] cor pro Jei
Principe
sutinku, tiktai pirmiau
48
norėčiau kaip nors asmeniškai pasikalbėti –
49
pasitarti:
be to
be to
aš nesugebėsiu padaryti darbą.
50
Viso
labo
labo.
51
Jūsų
BSruoga
c
Critical note: B. Sruoga ] sign
BSruoga
B. Sruoga
______________
52
Iki bal. 20 d.
adres:
adres.:
53
Viekšnių paštas,
Būgiai.
p
Physical note: [2r] //
Būgiai.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Ponui P. Bugailiškiui
1
Ponui P. Bugailiškiui
2
Šiauliuose.
3
Gerb.
Gerb.,
n
Note: Laiškas adresuojamas Peliksui Bugailiškiui (1883–1965) – kultūros ir spaudos darbuotojui, kraštotyrininkui. Bugailiškis – knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs Šiauliuose leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
4
Knygeles recenzavimui gavau.
5
Šiuo tarpu pasiunčiu tris
recenzijas;
recenzijas;
n
Note: Išspausdinta viena Balio Sruogos recenzija apie 1924 m. išleistos Salio Šemerio poezijos knygos Granata krūtinėj naujoviškumą ir originalumą, žr.: Padegėlis Kasmatė, „Jausmažodžiai ir vaizdažodžiai poezijoje“, in: Kultūra, Šiauliai, Nr. 4, p. 202–207.
lieka
6
nerecenzuota
„Palaidūnas“
„Palaidūnas“
n
Note: Butkų Juzės pjesė „Palaidūnas“, išleista 1925 m.
ir
Geniušo
Geniušo
n
Note: Juozas Geniušas (1892–1948) – prozininkas, dramaturgas. 1925 m. mokytojavo Kėdainių gimnazijoje, kartu Lietuvos universitete studijavo istoriją. Tuo metu buvo parašęs knygą Scenos vaizdeliai vaikų teatrui (1924).
vaizdeliai“,
Vaizdeliai“,
7
bet apie jas
„Kultūrai“
„Kultūrai“
n
Note: Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m. 1923–1926 m. leido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose, iki 1933 m. žurnalą redagavo Peliksas Bugailiškis.
nieko negaliu parašyti.
8
Mano
nuomone
nuomone,
tai nepakenčiamai blogi dalykai.
9
Geniušo gera intencija visai neatlygina už tai,
10
kad jis jokio talento neturi, talento nesimas
11
net jo
gera
gerą
intenciją terlioja. Be to,
ir
c
Critical note: ir [iš] ] p vid ex err om
ir
ir [iš]
šios medžia-
12
gos būtų galima buvę šis tas padaryti, jei koks
13
r geras
c
Critical note: geras ] cor g pro r
geras
redaktorius būtų privertęs Geniušą
14
jo vaizdelius perdirbti, pataisyti.
15
Butkų Juzė
Butkų Juzė
n
Note: Butkų Juzė (tikr. Juozas Butkus) (1893–1947) – pedagogas, poetas, dramaturgas, vertėjas. Tuo metu buvo išvykęs į JAV, gyveno Niujorke, Čikagoje, dirbo alaus darykloje.
– vertas
nemažiau
ne mažiau
keikti.
Bu
Bū
kiek
16
sąžiniškiau padirbėjęs, būt galėjęs geresnį
17
dalyką duoti, dabar gi davė tokį dalyką, kuris
18
geriau tinka
„Garniui“,
„Garniui“,
n
Note: Garnys – pirmutinis kultūringas juokų ir satyros laikraštis, 1924–1929 m. leistas Kaune. Leido ir redagavo Bronislavas Valiušaitis.
bet ne kultūros leidiniui.
19
Rekomenduoti aš jų nieku būdu negaliu,
20
o
del
dėl
jų keiktis „Kultūros“ skiltyse nepatogu.
21
Atrodo, „Kultūros“ bendrovė turėtų atkreipti
22
didesnio
dėmesį dėmesio
c
Critical note: dėmesio ] cor fl -io pro
dėmesio
į savo leidinių
kokybę,
kokybę
23
dabar ne visuomet yra įspūdžio, kad darbas dirbama
24
pakankamu rimtumu…
25
Delei
Dėlei
tolimesnių recenzijų rašymo – man
26
nelabai būtų įdomu recenzuoti vertimai,
27
jei bent koks geras įžymus
vertimas
vertimas
įžy-
28
maus veikalo. Šiaip gi
smulkmenoms
smulkmenoms
skaityti
29
neįdomų vertimą, lyginti su nuobodžiu origi-
30
nalu – per daug
inkirus
inkyrus
dalykas.
Maloniau
p
Physical note: [1r] //
Maloniau

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

31
aš recenzuočiau tiktai originalius kūrinius.
32
Delei
Dėlei
redagavimo literatūros skyriaus
„Kultūroje“,
„Kultūroje“
33
tai man atrodo šitoks dalykas. Man atrodo, kad
34
kad literatūros
c
Critical note: literatūros ] a vid ex err rep kad
kad literatūros
literatūros
skyrius turi daugiau reikšmės
35
ne skaitytojams, bet patiems rašytojams.
36
Juk tai vis pradžininkai, bandantys savo jėgas.
37
O čia negana parinkti, kas dėtina, kas ne. Bene
38
su kiekvienu tokių pradžininkų tenka susiraši-
39
nėti, nurodinėti jiems klaidas,
pranešti
pranešti,
kas taisytina,
40
vėlei
paties pataisas
c
Critical note: pataisas ] cor pro vid paties, cor aisas pro ies
pataisas
koreguoti… Tokio skyriaus redaga-
41
vimas – pradedančiųjų rašytojų auklėjimo
42
darbas. Man tasai darbas būtų įdomus, bet
43
s negaliu
c
Critical note: negaliu ] cor n pro s
negaliu
jo pasiimti arčiau nesusipažinęs su
44
Jūsų žmonėmis, su pačios
redakcijos Redakcijos
c
Critical note: Redakcijos ] cor R pro min
Redakcijos
nusistatymais.
45
Tokiame skyriuj parinkti, kas galima dėti, kas ne –
46
joks redagavimas: man
atrodo
atrodo,
čia tenka eiti visai
47
kitu keliu.
Jei Principe
c
Critical note: Principe ] cor pro Jei
Principe
sutinku, tiktai pirmiau
48
norėčiau kaip nors asmeniškai pasikalbėti –
49
pasitarti:
be to
be to
aš nesugebėsiu padaryti darbą.
50
Viso
labo
labo.
51
Jūsų
BSruoga
c
Critical note: B. Sruoga ] sign
BSruoga
B. Sruoga
______________
52
Iki bal. 20 d.
adres:
adres.:
53
Viekšnių paštas,
Būgiai.
p
Physical note: [2r] //
Būgiai.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Ponui P. Bugailiškiui
1
Ponui P. Bugailiškiui
2
Šiauliuose.
3
Gerb.
Gerb.,
n
Note: Laiškas adresuojamas Peliksui Bugailiškiui (1883–1965) – kultūros ir spaudos darbuotojui, kraštotyrininkui. Bugailiškis – knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs Šiauliuose leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
4
Knygeles recenzavimui gavau.
5
Šiuo tarpu pasiunčiu tris
recenzijas;
recenzijas;
n
Note: Išspausdinta viena Balio Sruogos recenzija apie 1924 m. išleistos Salio Šemerio poezijos knygos Granata krūtinėj naujoviškumą ir originalumą, žr.: Padegėlis Kasmatė, „Jausmažodžiai ir vaizdažodžiai poezijoje“, in: Kultūra, Šiauliai, Nr. 4, p. 202–207.
lieka
6
nerecenzuota
„Palaidūnas“
„Palaidūnas“
n
Note: Butkų Juzės pjesė „Palaidūnas“, išleista 1925 m.
ir
Geniušo
Geniušo
n
Note: Juozas Geniušas (1892–1948) – prozininkas, dramaturgas. 1925 m. mokytojavo Kėdainių gimnazijoje, kartu Lietuvos universitete studijavo istoriją. Tuo metu buvo parašęs knygą Scenos vaizdeliai vaikų teatrui (1924).
vaizdeliai“,
Vaizdeliai“,
7
bet apie jas
„Kultūrai“
„Kultūrai“
n
Note: Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m. 1923–1926 m. leido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose, iki 1933 m. žurnalą redagavo Peliksas Bugailiškis.
nieko negaliu parašyti.
8
Mano
nuomone
nuomone,
tai nepakenčiamai blogi dalykai.
9
Geniušo gera intencija visai neatlygina už tai,
10
kad jis jokio talento neturi, talento nesimas
11
net jo
gera
gerą
intenciją terlioja. Be to,
ir
c
Critical note: ir [iš] ] p vid ex err om
ir
ir [iš]
šios medžia-
12
gos būtų galima buvę šis tas padaryti, jei koks
13
r geras
c
Critical note: geras ] cor g pro r
geras
redaktorius būtų privertęs Geniušą
14
jo vaizdelius perdirbti, pataisyti.
15
Butkų Juzė
Butkų Juzė
n
Note: Butkų Juzė (tikr. Juozas Butkus) (1893–1947) – pedagogas, poetas, dramaturgas, vertėjas. Tuo metu buvo išvykęs į JAV, gyveno Niujorke, Čikagoje, dirbo alaus darykloje.
– vertas
nemažiau
ne mažiau
keikti.
Bu
Bū
kiek
16
sąžiniškiau padirbėjęs, būt galėjęs geresnį
17
dalyką duoti, dabar gi davė tokį dalyką, kuris
18
geriau tinka
„Garniui“,
„Garniui“,
n
Note: Garnys – pirmutinis kultūringas juokų ir satyros laikraštis, 1924–1929 m. leistas Kaune. Leido ir redagavo Bronislavas Valiušaitis.
bet ne kultūros leidiniui.
19
Rekomenduoti aš jų nieku būdu negaliu,
20
o
del
dėl
jų keiktis „Kultūros“ skiltyse nepatogu.
21
Atrodo, „Kultūros“ bendrovė turėtų atkreipti
22
didesnio
dėmesį dėmesio
c
Critical note: dėmesio ] cor fl -io pro
dėmesio
į savo leidinių
kokybę,
kokybę
23
dabar ne visuomet yra įspūdžio, kad darbas dirbama
24
pakankamu rimtumu…
25
Delei
Dėlei
tolimesnių recenzijų rašymo – man
26
nelabai būtų įdomu recenzuoti vertimai,
27
jei bent koks geras įžymus
vertimas
vertimas
įžy-
28
maus veikalo. Šiaip gi
smulkmenoms
smulkmenoms
skaityti
29
neįdomų vertimą, lyginti su nuobodžiu origi-
30
nalu – per daug
inkirus
inkyrus
dalykas.
Maloniau
p
Physical note: [1r] //
Maloniau

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

31
aš recenzuočiau tiktai originalius kūrinius.
32
Delei
Dėlei
redagavimo literatūros skyriaus
„Kultūroje“,
„Kultūroje“
33
tai man atrodo šitoks dalykas. Man atrodo, kad
34
kad literatūros
c
Critical note: literatūros ] a vid ex err rep kad
kad literatūros
literatūros
skyrius turi daugiau reikšmės
35
ne skaitytojams, bet patiems rašytojams.
36
Juk tai vis pradžininkai, bandantys savo jėgas.
37
O čia negana parinkti, kas dėtina, kas ne. Bene
38
su kiekvienu tokių pradžininkų tenka susiraši-
39
nėti, nurodinėti jiems klaidas,
pranešti
pranešti,
kas taisytina,
40
vėlei
paties pataisas
c
Critical note: pataisas ] cor pro vid paties, cor aisas pro ies
pataisas
koreguoti… Tokio skyriaus redaga-
41
vimas – pradedančiųjų rašytojų auklėjimo
42
darbas. Man tasai darbas būtų įdomus, bet
43
s negaliu
c
Critical note: negaliu ] cor n pro s
negaliu
jo pasiimti arčiau nesusipažinęs su
44
Jūsų žmonėmis, su pačios
redakcijos Redakcijos
c
Critical note: Redakcijos ] cor R pro min
Redakcijos
nusistatymais.
45
Tokiame skyriuj parinkti, kas galima dėti, kas ne –
46
joks redagavimas: man
atrodo
atrodo,
čia tenka eiti visai
47
kitu keliu.
Jei Principe
c
Critical note: Principe ] cor pro Jei
Principe
sutinku, tiktai pirmiau
48
norėčiau kaip nors asmeniškai pasikalbėti –
49
pasitarti:
be to
be to
aš nesugebėsiu padaryti darbą.
50
Viso
labo
labo.
51
Jūsų
BSruoga
c
Critical note: B. Sruoga ] sign
BSruoga
B. Sruoga
______________
52
Iki bal. 20 d.
adres:
adres.:
53
Viekšnių paštas,
Būgiai.
p
Physical note: [2r] //
Būgiai.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 3
Note: Laiškas adresuojamas Peliksui Bugailiškiui (1883–1965) – kultūros ir spaudos darbuotojui, kraštotyrininkui. Bugailiškis – knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs Šiauliuose leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
a3
Line number 5
Note: Išspausdinta viena Balio Sruogos recenzija apie 1924 m. išleistos Salio Šemerio poezijos knygos Granata krūtinėj naujoviškumą ir originalumą, žr.: Padegėlis Kasmatė, „Jausmažodžiai ir vaizdažodžiai poezijoje“, in: Kultūra, Šiauliai, Nr. 4, p. 202–207.
a3
Line number 6
Note: Butkų Juzės pjesė „Palaidūnas“, išleista 1925 m.
a3
Line number 6
Note: Juozas Geniušas (1892–1948) – prozininkas, dramaturgas. 1925 m. mokytojavo Kėdainių gimnazijoje, kartu Lietuvos universitete studijavo istoriją. Tuo metu buvo parašęs knygą Scenos vaizdeliai vaikų teatrui (1924).
a3
Line number 7
Note: Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m. 1923–1926 m. leido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose, iki 1933 m. žurnalą redagavo Peliksas Bugailiškis.
a1
Line number 11
Critical note: ir [iš] ] p vid ex err om
a1
Line number 13
Critical note: geras ] cor g pro r
a3
Line number 15
Note: Butkų Juzė (tikr. Juozas Butkus) (1893–1947) – pedagogas, poetas, dramaturgas, vertėjas. Tuo metu buvo išvykęs į JAV, gyveno Niujorke, Čikagoje, dirbo alaus darykloje.
a3
Line number 18
Note: Garnys – pirmutinis kultūringas juokų ir satyros laikraštis, 1924–1929 m. leistas Kaune. Leido ir redagavo Bronislavas Valiušaitis.
a1
Line number 22
Critical note: dėmesio ] cor fl -io pro
a1
Line number 30
Physical note: [1r] //
a1
Line number 34
Critical note: literatūros ] a vid ex err rep kad
a1
Line number 40
Critical note: pataisas ] cor pro vid paties, cor aisas pro ies
a1
Line number 43
Critical note: negaliu ] cor n pro s
a1
Line number 44
Critical note: Redakcijos ] cor R pro min
a1
Line number 47
Critical note: Principe ] cor pro Jei
a1
Line number 51
Critical note: B. Sruoga ] sign
a1
Line number 53
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1925_04_20_iki_pb_1r.jpgX (Close panel)
image
1925_04_20_iki_pb_1v.jpgX (Close panel)
image
1925_04_20_iki_pb_2r.jpgX (Close panel)
image
1925_04_20_iki_pb_2v.jpgX (Close panel)
image