Juozui Urbšiui, 1925-04-20

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozui Urbšiui, 1925-04-20

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LNMMB RKRS, f. 15, b. 330. Laiškas. Be vietos. Lokalizuota pagal turinį. Rašyta 29,8 × 23,1 cm labai plono, peršviečiamo, smulkiai liniuoto, gelstelėjusio popieraus lape (1r) parkeriu (šviesiai mėlynu rašalu). Perlenkta perpus, lankstymo į šešias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „12“. Signatūra pieštuku kita ranka: „F15–330“. Kraštai aplankstyti. Yra įplyšimų. Kairiajame pakraštyje dvi skylamušio skylės. Dėmėta. Be voko. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 74. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1925-04-20: Genetinis
  • Witness a2: 1925-04-20: Diplomatinis
  • Witness a3: 1925-04-20: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį variantą atskleidžiantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą (Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius, tel.: +370 5 239 8586, el. paštas: rkrs@lnb.lt). Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Juozui Urbšiui, Kaunas, 1925-04-20, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1925_04_20_ju.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinis variantas parodomas pažymomis „orig“, „add“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Urbšy mieliausias!
1
Urbšy mieliausias!
2
Tavo gerą gromatą, rašytą bal.
3 d.
3 d.,
n
Note: Minimas Juozo Urbšio laiškas Baliui Sruogai neišliko.
gavau
3
vos šiandie – buvau Velykoms į so-
4
džių
išdumęs
išdūmęs
ir vos šiandie
atgužėjau
atgužėjau,
5
ir radau universitete.
6
Skaftynovo
Skaftynovo
n
Note: Aleksandras Pavlovičius Skaftymovas (Александр Павлович Скафтымов) (1890–1968) – rusų literatūrologas. Saratovo universiteto profesorius. Parašė darbų apie tautosaką. Svarbiausias iš jų ir yra Bylinų poetika ir genezė (1924).
knygos
knygos
n
Note: Александр Павлович Скафтымов, Поэтика и генезис былин: очерки, Москва, Саратов: З. Яксанов, 1924.
Balys Sruoga parašė šios knygos kritinę recenziją, žr. [Balys] Sruoga, „Проф. А. П. Скафтымов, Поэтика и генезис былин. Очерки. Москва-Саратов, 1924, 226 pusl.“, [Balio Sruogos taisytas rankraštis], in: LLTI BR, f. 1, b. 3995, l. 1–12r; dar žr. Idem, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 9I: Tautosakos studijos, 1921–1947, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 407–413.
netik
ne tik
neturiu, bet ir
7
žinot nežinojau, kad tokia yra. O ji man
8
baisiai-baisiai reikalinga! Aš dabar skaitau
9
universitete tą
kar kursą ,
c
Critical note: kursą ] cor pro vid kar, cor ur pro ar
kursą,
kursą,
n
Note: Balys Sruoga Lietuvos universitete Humanitarinių mokslų fakultete nuo 1924 m. skaitė kursą „Rusų eiliuotasai epas (bylinos, istorinės dainos, dvasinės eilės)“.
patsai šiaip taip sulipi-
10
nėdamas, o man labai svarbu būtų
Turėti
turėti
11
toksai dalykas, kaip Saftynovo. Net dar
12
daugiau – kitą penktadienį turiu kalbėti
13
apie
bylinų
bylinų
n
Note: Bylina – rusų liaudies epinė daina apie karžygius.
Balys Sruoga Aleksandro Skaftymovo knygoje apie bylinų poetiką nerado svarbiausio dalyko – bylinų stilistikos analizės (knygos autorius dėmesį sutelkė į bylinų struktūrą): „Šis posmas turi didelės vertės, kai jis duodamas kaipo vienas sudėtinųjų poetikos dalių. Atitrauktas nuo bylinos, nuo bendros poetikos, jis tėra tiktai negyvi griaučiai. Bylinų architektonika anaiptol nesudaro jų pagrindinės savybės, anaiptol nevaizduoja jų veido. Bylinų stilistika – šit kur glūdi bylinų tikrasai veidas, bylinų pagrindinės savybės, bylinų, kaipo estetinio fakto paslaptis“ ([Balys] Sruoga, „Проф. А. П. Скафтымов, Поэтика и генезис былин. Очерки. Москва-Саратов, 1924, 226 pusl.“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3995, l. 7–8r).
Balys Sruoga išdėstė pastabų ir dėl bylinų genezės aišinimo, jis labiausiai pasigedo sąsajų su bylinų stilistika: „[…] prof. Skaftymovas vis tiktai neduoda vaizdo, kaip bylinos kūrės ir kada tai atsitiko, ir kaip jos int mūsų dienas atėjo. Juk faktas pasilieka faktu, kad prieš kelius šimtmečius rusai dainavo savo bylinas ir kad bylinos gyveno ir tebegyvena savo ypatingu, savaimingu gyvenimu! Bylinų poetika, tiksliau, pasakius, jų stilistika kaip tiktai ir turėtų parodyti, kaip rutulojos dainininkų kuriamoji sąmonė, kaip tam tikras sąmonės turinys ieškojo kūrybinės reiškimo formos. Ne tiek atskiruose varduose bei bylinų istoriniuose atvaizduose (Anspielung) raiškėja bylinų genezio ir istorijos problema, kiek jų stilistikoj. Bylinų istorija – žymioj, jei ne žymiausioj daly yra jų stiliaus istorija!“ (Idem, in: Ibid., l. 9–10r)
Nepaisant kritinių įžvalgų, Balys Sruoga įvertino Skaftymovo veikalą kaip reikšmingą, nors turintį trūkumų: „[…] davęs daug svarbių ir tikslių pastabų bendrais bylinologijos klausimais, nedavė nei bylinų poetikos, nei genezio“ (Idem, in: Ibid., l. 10r). Balys Sruoga siūlė lietuvių dainų tyrėjams pasiremti šiuo darbu, kuris galėtų paskatinti įvairiems tyrimams: „Būtų gera, kad į prof. Skaftymovo darbą atkreiptų dėmesio ne vien tik bylinų mėgėjai. Ir lietuvių dainos darbininkai prof. Skaftymovo pastabose, jo tyrinėjimų metode, jo argumentacijos organizacijoj rastų ne vieną teigiamą impulsą, kurie gal ir dainologijos kelią kiek nuskaidrintų“ (Idem, in: Ibid., l. 12r).
poetiką – ir man būtų svarbu
14
prieš kelias dienas tai turėti.
15
Jeigu pastanavijai
atsiūsti
atsiųsti
dovanoti –
16
tai
siūsk
siųsk
susimildamas
kuogreičiau!
kuo greičiau!
17
Aš ne tik už tavo griešną dūšią
18
poterius sukalbėsiu, bet jau pasistorosiu
19
ateity nors
puskvotėtį…
c
Critical note: puskvo[r]tėtį ] vid ex err om r
puskvotėtį…
puskvo[r]tėtį…
20
Taigi aš su
Savo
savo
Žmona
žmona
n
Note: 1924 m. kovo 22 d. Balys Sruoga, grįžęs po studijų Miunchene, vedė Vandą Daugirdaitę.
klo-
21
niuojuos
niojuos
nužemintai.
22
Kiršai
Kiršai
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964) – poetas. 1921–1926 m. klausė paskaitų Berlyno universitete.
dar nuo
taves
tavęs
nepasikloniojau –
23
nemačiau –
net bet
c
Critical note: bet ] cor pro net
bet
ir jis
tur būt
turbūt
linksi.
24
Per Velykas buvau sodžiuj,
25
procevojau,
prociavojau,
kaip jaučias, net
26
įkaušęs nė karto
nebuvau
nebuvau.
27
Klonioj
c
Critical note: Klonioj[uos] ] vid ex err om fl -uos
Klonioj
Klonioj[uos].
28
TavBalys
c
Critical note: Tav[o] Balys ] sign
TavBalys
Tav[o] Balys
29
1925
1925,
30
bal.
20 d.
p
Physical note: [1r] //
20 d.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Urbšy mieliausias!
1
Urbšy mieliausias!
2
Tavo gerą gromatą, rašytą bal.
3 d.
3 d.,
n
Note: Minimas Juozo Urbšio laiškas Baliui Sruogai neišliko.
gavau
3
vos šiandie – buvau Velykoms į so-
4
džių
išdumęs
išdūmęs
ir vos šiandie
atgužėjau
atgužėjau,
5
ir radau universitete.
6
Skaftynovo
Skaftynovo
n
Note: Aleksandras Pavlovičius Skaftymovas (Александр Павлович Скафтымов) (1890–1968) – rusų literatūrologas. Saratovo universiteto profesorius. Parašė darbų apie tautosaką. Svarbiausias iš jų ir yra Bylinų poetika ir genezė (1924).
knygos
knygos
n
Note: Александр Павлович Скафтымов, Поэтика и генезис былин: очерки, Москва, Саратов: З. Яксанов, 1924.
Balys Sruoga parašė šios knygos kritinę recenziją, žr. [Balys] Sruoga, „Проф. А. П. Скафтымов, Поэтика и генезис былин. Очерки. Москва-Саратов, 1924, 226 pusl.“, [Balio Sruogos taisytas rankraštis], in: LLTI BR, f. 1, b. 3995, l. 1–12r; dar žr. Idem, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 9I: Tautosakos studijos, 1921–1947, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 407–413.
netik
ne tik
neturiu, bet ir
7
žinot nežinojau, kad tokia yra. O ji man
8
baisiai-baisiai reikalinga! Aš dabar skaitau
9
universitete tą
kar kursą ,
c
Critical note: kursą ] cor pro vid kar, cor ur pro ar
kursą,
kursą,
n
Note: Balys Sruoga Lietuvos universitete Humanitarinių mokslų fakultete nuo 1924 m. skaitė kursą „Rusų eiliuotasai epas (bylinos, istorinės dainos, dvasinės eilės)“.
patsai šiaip taip sulipi-
10
nėdamas, o man labai svarbu būtų
Turėti
turėti
11
toksai dalykas, kaip Saftynovo. Net dar
12
daugiau – kitą penktadienį turiu kalbėti
13
apie
bylinų
bylinų
n
Note: Bylina – rusų liaudies epinė daina apie karžygius.
Balys Sruoga Aleksandro Skaftymovo knygoje apie bylinų poetiką nerado svarbiausio dalyko – bylinų stilistikos analizės (knygos autorius dėmesį sutelkė į bylinų struktūrą): „Šis posmas turi didelės vertės, kai jis duodamas kaipo vienas sudėtinųjų poetikos dalių. Atitrauktas nuo bylinos, nuo bendros poetikos, jis tėra tiktai negyvi griaučiai. Bylinų architektonika anaiptol nesudaro jų pagrindinės savybės, anaiptol nevaizduoja jų veido. Bylinų stilistika – šit kur glūdi bylinų tikrasai veidas, bylinų pagrindinės savybės, bylinų, kaipo estetinio fakto paslaptis“ ([Balys] Sruoga, „Проф. А. П. Скафтымов, Поэтика и генезис былин. Очерки. Москва-Саратов, 1924, 226 pusl.“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3995, l. 7–8r).
Balys Sruoga išdėstė pastabų ir dėl bylinų genezės aišinimo, jis labiausiai pasigedo sąsajų su bylinų stilistika: „[…] prof. Skaftymovas vis tiktai neduoda vaizdo, kaip bylinos kūrės ir kada tai atsitiko, ir kaip jos int mūsų dienas atėjo. Juk faktas pasilieka faktu, kad prieš kelius šimtmečius rusai dainavo savo bylinas ir kad bylinos gyveno ir tebegyvena savo ypatingu, savaimingu gyvenimu! Bylinų poetika, tiksliau, pasakius, jų stilistika kaip tiktai ir turėtų parodyti, kaip rutulojos dainininkų kuriamoji sąmonė, kaip tam tikras sąmonės turinys ieškojo kūrybinės reiškimo formos. Ne tiek atskiruose varduose bei bylinų istoriniuose atvaizduose (Anspielung) raiškėja bylinų genezio ir istorijos problema, kiek jų stilistikoj. Bylinų istorija – žymioj, jei ne žymiausioj daly yra jų stiliaus istorija!“ (Idem, in: Ibid., l. 9–10r)
Nepaisant kritinių įžvalgų, Balys Sruoga įvertino Skaftymovo veikalą kaip reikšmingą, nors turintį trūkumų: „[…] davęs daug svarbių ir tikslių pastabų bendrais bylinologijos klausimais, nedavė nei bylinų poetikos, nei genezio“ (Idem, in: Ibid., l. 10r). Balys Sruoga siūlė lietuvių dainų tyrėjams pasiremti šiuo darbu, kuris galėtų paskatinti įvairiems tyrimams: „Būtų gera, kad į prof. Skaftymovo darbą atkreiptų dėmesio ne vien tik bylinų mėgėjai. Ir lietuvių dainos darbininkai prof. Skaftymovo pastabose, jo tyrinėjimų metode, jo argumentacijos organizacijoj rastų ne vieną teigiamą impulsą, kurie gal ir dainologijos kelią kiek nuskaidrintų“ (Idem, in: Ibid., l. 12r).
poetiką – ir man būtų svarbu
14
prieš kelias dienas tai turėti.
15
Jeigu pastanavijai
atsiūsti
atsiųsti
dovanoti –
16
tai
siūsk
siųsk
susimildamas
kuogreičiau!
kuo greičiau!
17
Aš ne tik už tavo griešną dūšią
18
poterius sukalbėsiu, bet jau pasistorosiu
19
ateity nors
puskvotėtį…
c
Critical note: puskvo[r]tėtį ] vid ex err om r
puskvotėtį…
puskvo[r]tėtį…
20
Taigi aš su
Savo
savo
Žmona
žmona
n
Note: 1924 m. kovo 22 d. Balys Sruoga, grįžęs po studijų Miunchene, vedė Vandą Daugirdaitę.
klo-
21
niuojuos
niojuos
nužemintai.
22
Kiršai
Kiršai
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964) – poetas. 1921–1926 m. klausė paskaitų Berlyno universitete.
dar nuo
taves
tavęs
nepasikloniojau –
23
nemačiau –
net bet
c
Critical note: bet ] cor pro net
bet
ir jis
tur būt
turbūt
linksi.
24
Per Velykas buvau sodžiuj,
25
procevojau,
prociavojau,
kaip jaučias, net
26
įkaušęs nė karto
nebuvau
nebuvau.
27
Klonioj
c
Critical note: Klonioj[uos] ] vid ex err om fl -uos
Klonioj
Klonioj[uos].
28
TavBalys
c
Critical note: Tav[o] Balys ] sign
TavBalys
Tav[o] Balys
29
1925
1925,
30
bal.
20 d.
p
Physical note: [1r] //
20 d.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Urbšy mieliausias!
1
Urbšy mieliausias!
2
Tavo gerą gromatą, rašytą bal.
3 d.
3 d.,
n
Note: Minimas Juozo Urbšio laiškas Baliui Sruogai neišliko.
gavau
3
vos šiandie – buvau Velykoms į so-
4
džių
išdumęs
išdūmęs
ir vos šiandie
atgužėjau
atgužėjau,
5
ir radau universitete.
6
Skaftynovo
Skaftynovo
n
Note: Aleksandras Pavlovičius Skaftymovas (Александр Павлович Скафтымов) (1890–1968) – rusų literatūrologas. Saratovo universiteto profesorius. Parašė darbų apie tautosaką. Svarbiausias iš jų ir yra Bylinų poetika ir genezė (1924).
knygos
knygos
n
Note: Александр Павлович Скафтымов, Поэтика и генезис былин: очерки, Москва, Саратов: З. Яксанов, 1924.
Balys Sruoga parašė šios knygos kritinę recenziją, žr. [Balys] Sruoga, „Проф. А. П. Скафтымов, Поэтика и генезис былин. Очерки. Москва-Саратов, 1924, 226 pusl.“, [Balio Sruogos taisytas rankraštis], in: LLTI BR, f. 1, b. 3995, l. 1–12r; dar žr. Idem, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 9I: Tautosakos studijos, 1921–1947, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 407–413.
netik
ne tik
neturiu, bet ir
7
žinot nežinojau, kad tokia yra. O ji man
8
baisiai-baisiai reikalinga! Aš dabar skaitau
9
universitete tą
kar kursą ,
c
Critical note: kursą ] cor pro vid kar, cor ur pro ar
kursą,
kursą,
n
Note: Balys Sruoga Lietuvos universitete Humanitarinių mokslų fakultete nuo 1924 m. skaitė kursą „Rusų eiliuotasai epas (bylinos, istorinės dainos, dvasinės eilės)“.
patsai šiaip taip sulipi-
10
nėdamas, o man labai svarbu būtų
Turėti
turėti
11
toksai dalykas, kaip Saftynovo. Net dar
12
daugiau – kitą penktadienį turiu kalbėti
13
apie
bylinų
bylinų
n
Note: Bylina – rusų liaudies epinė daina apie karžygius.
Balys Sruoga Aleksandro Skaftymovo knygoje apie bylinų poetiką nerado svarbiausio dalyko – bylinų stilistikos analizės (knygos autorius dėmesį sutelkė į bylinų struktūrą): „Šis posmas turi didelės vertės, kai jis duodamas kaipo vienas sudėtinųjų poetikos dalių. Atitrauktas nuo bylinos, nuo bendros poetikos, jis tėra tiktai negyvi griaučiai. Bylinų architektonika anaiptol nesudaro jų pagrindinės savybės, anaiptol nevaizduoja jų veido. Bylinų stilistika – šit kur glūdi bylinų tikrasai veidas, bylinų pagrindinės savybės, bylinų, kaipo estetinio fakto paslaptis“ ([Balys] Sruoga, „Проф. А. П. Скафтымов, Поэтика и генезис былин. Очерки. Москва-Саратов, 1924, 226 pusl.“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3995, l. 7–8r).
Balys Sruoga išdėstė pastabų ir dėl bylinų genezės aišinimo, jis labiausiai pasigedo sąsajų su bylinų stilistika: „[…] prof. Skaftymovas vis tiktai neduoda vaizdo, kaip bylinos kūrės ir kada tai atsitiko, ir kaip jos int mūsų dienas atėjo. Juk faktas pasilieka faktu, kad prieš kelius šimtmečius rusai dainavo savo bylinas ir kad bylinos gyveno ir tebegyvena savo ypatingu, savaimingu gyvenimu! Bylinų poetika, tiksliau, pasakius, jų stilistika kaip tiktai ir turėtų parodyti, kaip rutulojos dainininkų kuriamoji sąmonė, kaip tam tikras sąmonės turinys ieškojo kūrybinės reiškimo formos. Ne tiek atskiruose varduose bei bylinų istoriniuose atvaizduose (Anspielung) raiškėja bylinų genezio ir istorijos problema, kiek jų stilistikoj. Bylinų istorija – žymioj, jei ne žymiausioj daly yra jų stiliaus istorija!“ (Idem, in: Ibid., l. 9–10r)
Nepaisant kritinių įžvalgų, Balys Sruoga įvertino Skaftymovo veikalą kaip reikšmingą, nors turintį trūkumų: „[…] davęs daug svarbių ir tikslių pastabų bendrais bylinologijos klausimais, nedavė nei bylinų poetikos, nei genezio“ (Idem, in: Ibid., l. 10r). Balys Sruoga siūlė lietuvių dainų tyrėjams pasiremti šiuo darbu, kuris galėtų paskatinti įvairiems tyrimams: „Būtų gera, kad į prof. Skaftymovo darbą atkreiptų dėmesio ne vien tik bylinų mėgėjai. Ir lietuvių dainos darbininkai prof. Skaftymovo pastabose, jo tyrinėjimų metode, jo argumentacijos organizacijoj rastų ne vieną teigiamą impulsą, kurie gal ir dainologijos kelią kiek nuskaidrintų“ (Idem, in: Ibid., l. 12r).
poetiką – ir man būtų svarbu
14
prieš kelias dienas tai turėti.
15
Jeigu pastanavijai
atsiūsti
atsiųsti
dovanoti –
16
tai
siūsk
siųsk
susimildamas
kuogreičiau!
kuo greičiau!
17
Aš ne tik už tavo griešną dūšią
18
poterius sukalbėsiu, bet jau pasistorosiu
19
ateity nors
puskvotėtį…
c
Critical note: puskvo[r]tėtį ] vid ex err om r
puskvotėtį…
puskvo[r]tėtį…
20
Taigi aš su
Savo
savo
Žmona
žmona
n
Note: 1924 m. kovo 22 d. Balys Sruoga, grįžęs po studijų Miunchene, vedė Vandą Daugirdaitę.
klo-
21
niuojuos
niojuos
nužemintai.
22
Kiršai
Kiršai
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964) – poetas. 1921–1926 m. klausė paskaitų Berlyno universitete.
dar nuo
taves
tavęs
nepasikloniojau –
23
nemačiau –
net bet
c
Critical note: bet ] cor pro net
bet
ir jis
tur būt
turbūt
linksi.
24
Per Velykas buvau sodžiuj,
25
procevojau,
prociavojau,
kaip jaučias, net
26
įkaušęs nė karto
nebuvau
nebuvau.
27
Klonioj
c
Critical note: Klonioj[uos] ] vid ex err om fl -uos
Klonioj
Klonioj[uos].
28
TavBalys
c
Critical note: Tav[o] Balys ] sign
TavBalys
Tav[o] Balys
29
1925
1925,
30
bal.
20 d.
p
Physical note: [1r] //
20 d.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 2
Note: Minimas Juozo Urbšio laiškas Baliui Sruogai neišliko.
a3
Line number 6
Note: Aleksandras Pavlovičius Skaftymovas (Александр Павлович Скафтымов) (1890–1968) – rusų literatūrologas. Saratovo universiteto profesorius. Parašė darbų apie tautosaką. Svarbiausias iš jų ir yra Bylinų poetika ir genezė (1924).
a3
Line number 6
Note: Александр Павлович Скафтымов, Поэтика и генезис былин: очерки, Москва, Саратов: З. Яксанов, 1924.
Balys Sruoga parašė šios knygos kritinę recenziją, žr. [Balys] Sruoga, „Проф. А. П. Скафтымов, Поэтика и генезис былин. Очерки. Москва-Саратов, 1924, 226 pusl.“, [Balio Sruogos taisytas rankraštis], in: LLTI BR, f. 1, b. 3995, l. 1–12r; dar žr. Idem, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 9I: Tautosakos studijos, 1921–1947, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 407–413.
a1
Line number 9
Critical note: kursą ] cor pro vid kar, cor ur pro ar
a3
Line number 9
Note: Balys Sruoga Lietuvos universitete Humanitarinių mokslų fakultete nuo 1924 m. skaitė kursą „Rusų eiliuotasai epas (bylinos, istorinės dainos, dvasinės eilės)“.
a3
Line number 13
Note: Bylina – rusų liaudies epinė daina apie karžygius.
Balys Sruoga Aleksandro Skaftymovo knygoje apie bylinų poetiką nerado svarbiausio dalyko – bylinų stilistikos analizės (knygos autorius dėmesį sutelkė į bylinų struktūrą): „Šis posmas turi didelės vertės, kai jis duodamas kaipo vienas sudėtinųjų poetikos dalių. Atitrauktas nuo bylinos, nuo bendros poetikos, jis tėra tiktai negyvi griaučiai. Bylinų architektonika anaiptol nesudaro jų pagrindinės savybės, anaiptol nevaizduoja jų veido. Bylinų stilistika – šit kur glūdi bylinų tikrasai veidas, bylinų pagrindinės savybės, bylinų, kaipo estetinio fakto paslaptis“ ([Balys] Sruoga, „Проф. А. П. Скафтымов, Поэтика и генезис былин. Очерки. Москва-Саратов, 1924, 226 pusl.“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3995, l. 7–8r).
Balys Sruoga išdėstė pastabų ir dėl bylinų genezės aišinimo, jis labiausiai pasigedo sąsajų su bylinų stilistika: „[…] prof. Skaftymovas vis tiktai neduoda vaizdo, kaip bylinos kūrės ir kada tai atsitiko, ir kaip jos int mūsų dienas atėjo. Juk faktas pasilieka faktu, kad prieš kelius šimtmečius rusai dainavo savo bylinas ir kad bylinos gyveno ir tebegyvena savo ypatingu, savaimingu gyvenimu! Bylinų poetika, tiksliau, pasakius, jų stilistika kaip tiktai ir turėtų parodyti, kaip rutulojos dainininkų kuriamoji sąmonė, kaip tam tikras sąmonės turinys ieškojo kūrybinės reiškimo formos. Ne tiek atskiruose varduose bei bylinų istoriniuose atvaizduose (Anspielung) raiškėja bylinų genezio ir istorijos problema, kiek jų stilistikoj. Bylinų istorija – žymioj, jei ne žymiausioj daly yra jų stiliaus istorija!“ (Idem, in: Ibid., l. 9–10r)
Nepaisant kritinių įžvalgų, Balys Sruoga įvertino Skaftymovo veikalą kaip reikšmingą, nors turintį trūkumų: „[…] davęs daug svarbių ir tikslių pastabų bendrais bylinologijos klausimais, nedavė nei bylinų poetikos, nei genezio“ (Idem, in: Ibid., l. 10r). Balys Sruoga siūlė lietuvių dainų tyrėjams pasiremti šiuo darbu, kuris galėtų paskatinti įvairiems tyrimams: „Būtų gera, kad į prof. Skaftymovo darbą atkreiptų dėmesio ne vien tik bylinų mėgėjai. Ir lietuvių dainos darbininkai prof. Skaftymovo pastabose, jo tyrinėjimų metode, jo argumentacijos organizacijoj rastų ne vieną teigiamą impulsą, kurie gal ir dainologijos kelią kiek nuskaidrintų“ (Idem, in: Ibid., l. 12r).
a1
Line number 19
Critical note: puskvo[r]tėtį ] vid ex err om r
a3
Line number 20
Note: 1924 m. kovo 22 d. Balys Sruoga, grįžęs po studijų Miunchene, vedė Vandą Daugirdaitę.
a3
Line number 22
Note: Faustas Kirša (1891–1964) – poetas. 1921–1926 m. klausė paskaitų Berlyno universitete.
a1
Line number 23
Critical note: bet ] cor pro net
a1
Line number 27
Critical note: Klonioj[uos] ] vid ex err om fl -uos
a1
Line number 28
Critical note: Tav[o] Balys ] sign
a1
Line number 30
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1925_04_20_ju_1r.jpgX (Close panel)
image
1925_04_20_ju_1v.jpgX (Close panel)
image