Juozui Tumui, 1926-07-24

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozui Tumui, 1926-07-24

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 1, b. 25. Laiško priedas. Be visos vietos. Lokalizuota pagal turinį, 1926-07-24 Juozui Tumui adresuotą laišką. Rašyta 20,8 × 28,4 cm per kalkę keturiuose balto, plono popieriaus lapuose (3r, 4r, 5r, 6r) spausdinimo mašinėle (violetiniu rašalu). Perlenkta perpus, lankstymo į keturias dalis žymės. Autorinė paginacija. Numeruota pieštuku kita ranka: „7“, „8“, „9“, „10“. Kraštai aplankstyti. Yra įplyšimų. Įklijuota į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui“. Be voko. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 96–99. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1926-07-24: Genetinis
  • Witness a2: 1926-07-24: Diplomatinis
  • Witness a3: 1926-07-24: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Juozui Tumui, iš Būgių – į Kauną, 1926-07-24, parengė Neringa Markevičienė, l. 3r, 4r, 5r, 6r, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1926_07_24_2_jt.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinis užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys rašymo procesą: autoriaus taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Projektas
1
Projektas
Projektas
2
LITERATUROS DRAUGIJA
c
Critical note: LITERATŪROS DRAUGIJA ] sub sign duo lin
LITERATUROS DRAUGIJA
LITERATŪROS DRAUGIJA
3
prie
c
Critical note: prie ] s l ill, ras
prie
4
L. U-to
L. u-to
Hum.
Mokslų
mokslų
Fakulteto.
fakulteto
5
. TIKSLAS
c
Critical note: TIKSLAS ] a def [A]
. TIKSLAS
[A]. TIKSLAS
6
Ugdyti
literaturos
literatūros
kuryba
kūrybą
ir skleisti
literaturos
literatūros
moksla.
mokslą.
7
. PRIEMONES
c
Critical note: PRIEMONĖS ] a def [B]
. PRIEMONES
[B]. PRIEMONĖS
8
1. Draugija leidžia (ar tarpininkauja, ar padeda išleisti) originalius
9
veikalus ir vertimus, lygiai
literaturos
literatūros
kurinius,
kūrinius,
lygiai
literaturos
literatūros
moks-
10
lo darbus, lygiai
literaturos
literatūros
populerizacijos
populiarizacijos
dalukus dalykus .
c
Critical note: dalykus ] cor y pro u
dalykus.
11
2. Remia
idejines
idėjines
literaturos
literatūros
organizacijas, pasireiškiančias
kurybos
kūrybos
pa-
12
grindais.
13
3.
Rupinas
Rūpinas
tautosakos rinkimo, sistematizavimo ir studijavimo reikalu.
14
4. Skelbia
literaturos
literatūros
kurybos
kūrybos
ir
literaturos
literatūros
mokslo konkursus ir duoda
15
premijas už
literaturos
literatūros
kurinius
kūrinius
ir
literaturos
literatūros
mokslo darbus.
16
5. Rengia paskaitas, parodas, šaukia suvažiavimus bei kongresus lygiai drau-
17
gijos
buveinėje!
buveinėje,
lygiai visoje Lietuvos teritorijoje.
18
6. Skiria pasireiškusiems (ar
pasireiškianriems) pasireiškiantiems)
c
Critical note: pasireiškiantiems ] cor t pro ill, vid r
pasireiškiantiems)
literaturos
literatūros
darbe:
darbe
stipen-
19
dijas, pašalpas, pensijas.
20
7. Leidžia periodinius ir
neriodinius
c
Critical note: ne[pe]riodinius ] vid ex err om pe
neriodinius
ne[pe]riodinius
draugijos organus.
21
8. Naudoja visas kitas galimas
literaturos
literatūros
kurybai
kūrybai
bei mokslui auginti
22
bei skleisti priemones.
23
C. ORGANIZACIJA
24
a. Draugijos buveinė
a. Draugijos buveinė
25
Draugijos buveinė yra Lietuvos
Universiteto
universiteto
Humanitarinių
Mokslų
mokslų
Fakulte-
fakulte-
26
to buveinė.
27
b. Nariai
b. Nariai
28
1. Draugijos nariai esti: 1) garbės nariai, 2) tikrieji nariai, 3)
nariai-bendra-
p
Physical note: [3r] //
nariai-bendra-
nariai bendra-

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

29
darbiai, 4)
c
Critical note: 4 ] a ras ill
darbiai, 4)
nariai-juniorai.
nariai juniorai.
30
2. Garbės nariais gali
buti
būti
asmens, ypatingai pasižymėję
ar ir
c
Critical note: ir ] cor pro ar, cor i pro a
ir
nusipelnnę nusipelnę
c
Critical note: nusipelnę ] cor pro nusipelnnę, ras pri n
nusipelnę
31
literaturos
literatūros
kuryboj
kūryboj
ar
literaturos
literatūros
moksle. Garbės narių skaičius neap-
32
rėžtas. Garbės nariais gali
buti
būti
ir svetimšaliai. Garbės narius pašaukia,
33
draugijos valdybai
pasiulius,
pasiūlius,
visuotinas draugijos susirinkimas 2/3 daly-
34
vaujančių susirinkime balsų.
35
3. Tikraisiais nariais gali
buti
būti
pasireiškę
literaturos
literatūros
kuryboj
kūryboj
bei lite-
36
raturos
ratūros
moksle asmens.
Tikru
Tikrų
narių draugijoj gali
buti
būti
iki 50; jų tarpe
37
35 Lietuvos piliečiai ir 15 svetimšalių. Tikruosius narius, valdybai
pasiu-
pasiū-
38
lius, nurodant
atatinkamus
atitinkamus
kandidato darbu
c
Critical note: kandidato ] p ras darbu
kandidato
nuopelnus, pašaukia visuotinas
39
draugijos susirinkimas paprasta balsų dauguma. Tikrieji nariai moka 25
40
litus metinio nario mokesnio.
41
4.
Nar◊◊◊s Nariais -bendradarbiais
c
Critical note: Nariais ] cor iai pro ill
Nariais-bendradarbiais
Nariais bendradarbiais
nusipennę nusipelnę
c
Critical note: nusipelnę ] cor l pro n
nusipelnę
literaturos
literatūros
kuryboj
kūryboj
ar
literaturos
literatūros
42
moksle asmens, bet nepakankamai pasireiškę, kad jie galėtų
buti
būti
tikrai-
43
siais nariais. Narių bendradarių gali
buti
būti
iki 60; jų tarpe 40 Lietuvos
44
piliečių ir 20 svetimšalių. Narius bendradarbius pašaukia draugijos val-
45
dyba. Nariai bendradarbiai moka 20 litų metinio mokesnio.
46
5. Draugijos
nariai-svetimšaliai
nariai svetimšaliai
jokio nario mokesnio nemoka.
47
6.
Nariais-juniorais
Nariais juniorais
gali
buti
būti
literaturos
literatūros
mokslus einanti jaunuomenė
48
bei pradedantys
kurėjai.
kūrėjai.
Jie moka 10 litų metinio mokesnio.
49
7. Visus
Draugijos
draugijos
leidinius draugijos nariai gauna veltui.
50
8. Sprendžiamuoju
balsu naudo
c
Critical note: balsu ] p ras naudo
balsu
ir visomis nario teisėmis bei privilegijomis
51
naudojas garbės ir tikrieji nariai.
52
N 9 .
c
Critical note: 9 ] cor pro N
9.
Nariai bendradarbiai naudojas patariamuoju balsu ir visomis nario tei-
53
sėmis bei privilegijomis.
54
10. Nariai juniorai naudojas visomis nario privilegijomis (be
sprendžiamjjo sprendžiamojo
c
Critical note: sprendžiamojo ] cor pri o pro j
sprendžiamojo
55
ir patariamojo balso).
56
11.
Dau Draugijos
c
Critical note: Draugijos ] a ras Dau
Draugijos
narys, neužsimokėjęs nario mokesnio,
nostoja
c
Critical note: n[u]stoja ] vid ex err o pro u
nostoja
nustoja
juo buvęs.
57
11 12 .
c
Critical note: 12 ] cor pro 11, cor 2 pro 1
12.
Prasižengusį draugijos narį gali pašalinti tiktai visuotinas susirin-
58
kimas,
kimas,
kimas
2/3
balsų.
p
Physical note: [4r] //
balsų.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

59
. Valdyba
c
Critical note: Valdyba ] a def [c]
. Valdyba
[c]. Valdyba
60
1. Draugijos valdyba, visuotino susirinkimo
rinkta
rinkta,
susideda iš 5 narių (pir-
61
mininkas, vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas, bibliotekininkas) ir 2 kan-
62
didatų. Valdyba renkama 3 metams; 1/3 valdybos narių kasmet paeiliui išeina
63
iš valdybos; išėję valdybos nariai gali
buti
būti
atgal išrinkti.
64
2. Valdybos posėdžiai teisėti, dalyvaujant jame bent 3 asmenims (jų tarpe pir-
65
mininkui ar vicepirmininkui).
66
3. Valdyba atstovauja draugijai, vykdo
viduotino
c
Critical note: visuotino ] vid ex err d pro s
visuotino
susirinkimo nutarimus ir veda
67
isu
c
Critical note: [v]isu[s] ] def v, vid ex err om sec s
isu
[v]isu[s]
draugijos reikalus.
68
d. Visuotinas susirinkimas
d. Visuotinas susirinkimas
69
1. Paprastas visuotinas susirinkimas renkas vieną kartą į metus balandžio
70
mėnesį priimti valdybos apyskaitą, rinkti valdybos narius, patvirtinti drau-
71
gijos sąmatą ir darbų planą kitiems metams, duoti valdybai
direktybų direktyvų
c
Critical note: direktyvų ] cor v pro b
direktyvų
gyvena-
72
maisiais reikalais.
73
2. Paprastas visuotinas susirinkimas
šaukimas
c
Critical note: šauki[a]mas ] vid ex err om sec a
šaukimas
šauki[a]mas
bent prieš 2 savaiti
paskelb paskel-
c
Critical note: paskel[biant] ] cor interp pro b
paskel-
74
biant dienotvarkę spaudoj ir pasiunčiant asmeniškus pakvietimus garbės ir
75
tikriesiems nariams. Paprastas visuotinas susirinkimas teisėtas, jei jame da-
76
lyvauja 2/3 garbės bei
tikru
tikrų
narių, Lietuvos piliečių.
77
3. Nepaprastas visuotinas susirinkimas
renkas iškilmingiems posė:
c
Critical note: renkas ] p ras iškilmingiems posė
renkas:
78
a) iškilmingiems posėdžiams – teisėtas by kuriam narių skaičiui atsilankius;
79
b) bėgamiems gyvenimo reikalams spręsti – teisėtas, jei
ja,e
c
Critical note: ja[m]e ] cor m pro ,
ja,e
ja[m]e
dalyvauja 1/3
80
turinčių sprendžiamą balsą narių, Lietuvos piliečių.
81
4. Nepaprastiems susirinkimams šaukti tvarką nustato valdyba.
82
5. 1/5 turinčių
sprendžiama
sprendžiamą
balsą draugijos narių gali
pareikalauti, vald-
c
Critical note: pareikalauti, ] p ras vald-
pareikalauti,
83
kad valdyba sušauktų visuotiną susirinkimą.
84
6. Draugija gali sudaryti sekcijas bei komisijas lygiai
idejiniam
idėjiniam,
lygiai or-
85
ganizaciniam darbui.
86
7. Draugija yra juridinis asmuo, turintis savo
ansspaudą antspaudą ,
c
Critical note: antspaudą ] cor t pro s
antspaudą,
galintis įgyti bei
87
aveldėti
c
Critical note: [p]aveldėti ] def p
aveldėti
[p]aveldėti
judoma
judomą
bei
ne judomajį
nejudomąjį
turtą.
88
. Revizija
c
Critical note: Revizija ] a def [e]
. Revizija
[e]. Revizija
89
raugijos
c
Critical note: [D]raugijos ] def [D]
raugijos
[D]raugijos
darbų reviziją daro Humanitarinių
Mokslų
mokslų
fakulteto
kasmetai
kas metai
tam
p
Physical note: [5r] //
tam

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

90
reikalui
skyriam
c
Critical note: skiriam[a] ] vid ex err om a
skyriam
skiriam[a]
3 asmenų komisija.
91
. LEŠOS
c
Critical note: LĖŠOS ] a def [D]
. LEŠOS
[D]. LĖŠOS
92
1. Draugijos lėšas sudaro:
93
a) nario mokesniai;
94
b) pajamos iš draugijos leidinių, iš rengiamų paskaitų, parodų ir
tt.
t. t.
95
) c )
c
Critical note: c ] cor pro si )
c)
visuomenės ir
valstyvės valstybės
c
Critical note: valstybės ] cor b pro v
valstybės
subsidijos.
96
2. Valstybinė subsidija gaunama einant Humanitarinių
Mokslų
mokslų
Fakulteto tvarka
c
Critical note: Fakulteto ] p ras tvarka
Fakulteto
fakulteto
97
sąmatos tvarka;
ta pat
tapat
tvarka ir atsiskaitoma iš tos subsidijos.
98
. DARBO PRAŽIA IR LIKVIDACIJA
c
Critical note: DARBO ] a def [E]; PRA[D]ŽIA ] vid ex err om [D]
. DARBO PRAŽIA IR LIKVIDACIJA
[E]. DARBO PRA[D]ŽIA IR LIKVIDACIJA
99
1. Draugija pradeda
veikti
c
Critical note: veikti ] p ras ill
veikti
Humanitarinių
Mokslų
mokslų
Fakultetui:
fakultetui:
100
a) patvirtinus draugijos įstatus,
101
b) pašaukus draugijos branduolį – organizacinį
burelį.
būrelį.
102
2. Draugija likviduojama nutarus 2/3 balsų, jei visuotiniame susirinkime da-
103
lyvauja ne mažiau 2/3
turinčiuju
turinčiųjų
sprendžiama
sprendžiamą
balsą
narių.
p
Physical note: [6r] //
narių.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Projektas
1
Projektas
Projektas
2
LITERATUROS DRAUGIJA
c
Critical note: LITERATŪROS DRAUGIJA ] sub sign duo lin
LITERATUROS DRAUGIJA
LITERATŪROS DRAUGIJA
3
prie
c
Critical note: prie ] s l ill, ras
prie
4
L. U-to
L. u-to
Hum.
Mokslų
mokslų
Fakulteto.
fakulteto
5
. TIKSLAS
c
Critical note: TIKSLAS ] a def [A]
. TIKSLAS
[A]. TIKSLAS
6
Ugdyti
literaturos
literatūros
kuryba
kūrybą
ir skleisti
literaturos
literatūros
moksla.
mokslą.
7
. PRIEMONES
c
Critical note: PRIEMONĖS ] a def [B]
. PRIEMONES
[B]. PRIEMONĖS
8
1. Draugija leidžia (ar tarpininkauja, ar padeda išleisti) originalius
9
veikalus ir vertimus, lygiai
literaturos
literatūros
kurinius,
kūrinius,
lygiai
literaturos
literatūros
moks-
10
lo darbus, lygiai
literaturos
literatūros
populerizacijos
populiarizacijos
dalukus dalykus .
c
Critical note: dalykus ] cor y pro u
dalykus.
11
2. Remia
idejines
idėjines
literaturos
literatūros
organizacijas, pasireiškiančias
kurybos
kūrybos
pa-
12
grindais.
13
3.
Rupinas
Rūpinas
tautosakos rinkimo, sistematizavimo ir studijavimo reikalu.
14
4. Skelbia
literaturos
literatūros
kurybos
kūrybos
ir
literaturos
literatūros
mokslo konkursus ir duoda
15
premijas už
literaturos
literatūros
kurinius
kūrinius
ir
literaturos
literatūros
mokslo darbus.
16
5. Rengia paskaitas, parodas, šaukia suvažiavimus bei kongresus lygiai drau-
17
gijos
buveinėje!
buveinėje,
lygiai visoje Lietuvos teritorijoje.
18
6. Skiria pasireiškusiems (ar
pasireiškianriems) pasireiškiantiems)
c
Critical note: pasireiškiantiems ] cor t pro ill, vid r
pasireiškiantiems)
literaturos
literatūros
darbe:
darbe
stipen-
19
dijas, pašalpas, pensijas.
20
7. Leidžia periodinius ir
neriodinius
c
Critical note: ne[pe]riodinius ] vid ex err om pe
neriodinius
ne[pe]riodinius
draugijos organus.
21
8. Naudoja visas kitas galimas
literaturos
literatūros
kurybai
kūrybai
bei mokslui auginti
22
bei skleisti priemones.
23
C. ORGANIZACIJA
24
a. Draugijos buveinė
a. Draugijos buveinė
25
Draugijos buveinė yra Lietuvos
Universiteto
universiteto
Humanitarinių
Mokslų
mokslų
Fakulte-
fakulte-
26
to buveinė.
27
b. Nariai
b. Nariai
28
1. Draugijos nariai esti: 1) garbės nariai, 2) tikrieji nariai, 3)
nariai-bendra-
p
Physical note: [3r] //
nariai-bendra-
nariai bendra-

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

29
darbiai, 4)
c
Critical note: 4 ] a ras ill
darbiai, 4)
nariai-juniorai.
nariai juniorai.
30
2. Garbės nariais gali
buti
būti
asmens, ypatingai pasižymėję
ar ir
c
Critical note: ir ] cor pro ar, cor i pro a
ir
nusipelnnę nusipelnę
c
Critical note: nusipelnę ] cor pro nusipelnnę, ras pri n
nusipelnę
31
literaturos
literatūros
kuryboj
kūryboj
ar
literaturos
literatūros
moksle. Garbės narių skaičius neap-
32
rėžtas. Garbės nariais gali
buti
būti
ir svetimšaliai. Garbės narius pašaukia,
33
draugijos valdybai
pasiulius,
pasiūlius,
visuotinas draugijos susirinkimas 2/3 daly-
34
vaujančių susirinkime balsų.
35
3. Tikraisiais nariais gali
buti
būti
pasireiškę
literaturos
literatūros
kuryboj
kūryboj
bei lite-
36
raturos
ratūros
moksle asmens.
Tikru
Tikrų
narių draugijoj gali
buti
būti
iki 50; jų tarpe
37
35 Lietuvos piliečiai ir 15 svetimšalių. Tikruosius narius, valdybai
pasiu-
pasiū-
38
lius, nurodant
atatinkamus
atitinkamus
kandidato darbu
c
Critical note: kandidato ] p ras darbu
kandidato
nuopelnus, pašaukia visuotinas
39
draugijos susirinkimas paprasta balsų dauguma. Tikrieji nariai moka 25
40
litus metinio nario mokesnio.
41
4.
Nar◊◊◊s Nariais -bendradarbiais
c
Critical note: Nariais ] cor iai pro ill
Nariais-bendradarbiais
Nariais bendradarbiais
nusipennę nusipelnę
c
Critical note: nusipelnę ] cor l pro n
nusipelnę
literaturos
literatūros
kuryboj
kūryboj
ar
literaturos
literatūros
42
moksle asmens, bet nepakankamai pasireiškę, kad jie galėtų
buti
būti
tikrai-
43
siais nariais. Narių bendradarių gali
buti
būti
iki 60; jų tarpe 40 Lietuvos
44
piliečių ir 20 svetimšalių. Narius bendradarbius pašaukia draugijos val-
45
dyba. Nariai bendradarbiai moka 20 litų metinio mokesnio.
46
5. Draugijos
nariai-svetimšaliai
nariai svetimšaliai
jokio nario mokesnio nemoka.
47
6.
Nariais-juniorais
Nariais juniorais
gali
buti
būti
literaturos
literatūros
mokslus einanti jaunuomenė
48
bei pradedantys
kurėjai.
kūrėjai.
Jie moka 10 litų metinio mokesnio.
49
7. Visus
Draugijos
draugijos
leidinius draugijos nariai gauna veltui.
50
8. Sprendžiamuoju
balsu naudo
c
Critical note: balsu ] p ras naudo
balsu
ir visomis nario teisėmis bei privilegijomis
51
naudojas garbės ir tikrieji nariai.
52
N 9 .
c
Critical note: 9 ] cor pro N
9.
Nariai bendradarbiai naudojas patariamuoju balsu ir visomis nario tei-
53
sėmis bei privilegijomis.
54
10. Nariai juniorai naudojas visomis nario privilegijomis (be
sprendžiamjjo sprendžiamojo
c
Critical note: sprendžiamojo ] cor pri o pro j
sprendžiamojo
55
ir patariamojo balso).
56
11.
Dau Draugijos
c
Critical note: Draugijos ] a ras Dau
Draugijos
narys, neužsimokėjęs nario mokesnio,
nostoja
c
Critical note: n[u]stoja ] vid ex err o pro u
nostoja
nustoja
juo buvęs.
57
11 12 .
c
Critical note: 12 ] cor pro 11, cor 2 pro 1
12.
Prasižengusį draugijos narį gali pašalinti tiktai visuotinas susirin-
58
kimas,
kimas,
kimas
2/3
balsų.
p
Physical note: [4r] //
balsų.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

59
. Valdyba
c
Critical note: Valdyba ] a def [c]
. Valdyba
[c]. Valdyba
60
1. Draugijos valdyba, visuotino susirinkimo
rinkta
rinkta,
susideda iš 5 narių (pir-
61
mininkas, vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas, bibliotekininkas) ir 2 kan-
62
didatų. Valdyba renkama 3 metams; 1/3 valdybos narių kasmet paeiliui išeina
63
iš valdybos; išėję valdybos nariai gali
buti
būti
atgal išrinkti.
64
2. Valdybos posėdžiai teisėti, dalyvaujant jame bent 3 asmenims (jų tarpe pir-
65
mininkui ar vicepirmininkui).
66
3. Valdyba atstovauja draugijai, vykdo
viduotino
c
Critical note: visuotino ] vid ex err d pro s
visuotino
susirinkimo nutarimus ir veda
67
isu
c
Critical note: [v]isu[s] ] def v, vid ex err om sec s
isu
[v]isu[s]
draugijos reikalus.
68
d. Visuotinas susirinkimas
d. Visuotinas susirinkimas
69
1. Paprastas visuotinas susirinkimas renkas vieną kartą į metus balandžio
70
mėnesį priimti valdybos apyskaitą, rinkti valdybos narius, patvirtinti drau-
71
gijos sąmatą ir darbų planą kitiems metams, duoti valdybai
direktybų direktyvų
c
Critical note: direktyvų ] cor v pro b
direktyvų
gyvena-
72
maisiais reikalais.
73
2. Paprastas visuotinas susirinkimas
šaukimas
c
Critical note: šauki[a]mas ] vid ex err om sec a
šaukimas
šauki[a]mas
bent prieš 2 savaiti
paskelb paskel-
c
Critical note: paskel[biant] ] cor interp pro b
paskel-
74
biant dienotvarkę spaudoj ir pasiunčiant asmeniškus pakvietimus garbės ir
75
tikriesiems nariams. Paprastas visuotinas susirinkimas teisėtas, jei jame da-
76
lyvauja 2/3 garbės bei
tikru
tikrų
narių, Lietuvos piliečių.
77
3. Nepaprastas visuotinas susirinkimas
renkas iškilmingiems posė:
c
Critical note: renkas ] p ras iškilmingiems posė
renkas:
78
a) iškilmingiems posėdžiams – teisėtas by kuriam narių skaičiui atsilankius;
79
b) bėgamiems gyvenimo reikalams spręsti – teisėtas, jei
ja,e
c
Critical note: ja[m]e ] cor m pro ,
ja,e
ja[m]e
dalyvauja 1/3
80
turinčių sprendžiamą balsą narių, Lietuvos piliečių.
81
4. Nepaprastiems susirinkimams šaukti tvarką nustato valdyba.
82
5. 1/5 turinčių
sprendžiama
sprendžiamą
balsą draugijos narių gali
pareikalauti, vald-
c
Critical note: pareikalauti, ] p ras vald-
pareikalauti,
83
kad valdyba sušauktų visuotiną susirinkimą.
84
6. Draugija gali sudaryti sekcijas bei komisijas lygiai
idejiniam
idėjiniam,
lygiai or-
85
ganizaciniam darbui.
86
7. Draugija yra juridinis asmuo, turintis savo
ansspaudą antspaudą ,
c
Critical note: antspaudą ] cor t pro s
antspaudą,
galintis įgyti bei
87
aveldėti
c
Critical note: [p]aveldėti ] def p
aveldėti
[p]aveldėti
judoma
judomą
bei
ne judomajį
nejudomąjį
turtą.
88
. Revizija
c
Critical note: Revizija ] a def [e]
. Revizija
[e]. Revizija
89
raugijos
c
Critical note: [D]raugijos ] def [D]
raugijos
[D]raugijos
darbų reviziją daro Humanitarinių
Mokslų
mokslų
fakulteto
kasmetai
kas metai
tam
p
Physical note: [5r] //
tam

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

90
reikalui
skyriam
c
Critical note: skiriam[a] ] vid ex err om a
skyriam
skiriam[a]
3 asmenų komisija.
91
. LEŠOS
c
Critical note: LĖŠOS ] a def [D]
. LEŠOS
[D]. LĖŠOS
92
1. Draugijos lėšas sudaro:
93
a) nario mokesniai;
94
b) pajamos iš draugijos leidinių, iš rengiamų paskaitų, parodų ir
tt.
t. t.
95
) c )
c
Critical note: c ] cor pro si )
c)
visuomenės ir
valstyvės valstybės
c
Critical note: valstybės ] cor b pro v
valstybės
subsidijos.
96
2. Valstybinė subsidija gaunama einant Humanitarinių
Mokslų
mokslų
Fakulteto tvarka
c
Critical note: Fakulteto ] p ras tvarka
Fakulteto
fakulteto
97
sąmatos tvarka;
ta pat
tapat
tvarka ir atsiskaitoma iš tos subsidijos.
98
. DARBO PRAŽIA IR LIKVIDACIJA
c
Critical note: DARBO ] a def [E]; PRA[D]ŽIA ] vid ex err om [D]
. DARBO PRAŽIA IR LIKVIDACIJA
[E]. DARBO PRA[D]ŽIA IR LIKVIDACIJA
99
1. Draugija pradeda
veikti
c
Critical note: veikti ] p ras ill
veikti
Humanitarinių
Mokslų
mokslų
Fakultetui:
fakultetui:
100
a) patvirtinus draugijos įstatus,
101
b) pašaukus draugijos branduolį – organizacinį
burelį.
būrelį.
102
2. Draugija likviduojama nutarus 2/3 balsų, jei visuotiniame susirinkime da-
103
lyvauja ne mažiau 2/3
turinčiuju
turinčiųjų
sprendžiama
sprendžiamą
balsą
narių.
p
Physical note: [6r] //
narių.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Projektas
1
Projektas
Projektas
2
LITERATUROS DRAUGIJA
c
Critical note: LITERATŪROS DRAUGIJA ] sub sign duo lin
LITERATUROS DRAUGIJA
LITERATŪROS DRAUGIJA
3
prie
c
Critical note: prie ] s l ill, ras
prie
4
L. U-to
L. u-to
Hum.
Mokslų
mokslų
Fakulteto.
fakulteto
5
. TIKSLAS
c
Critical note: TIKSLAS ] a def [A]
. TIKSLAS
[A]. TIKSLAS
6
Ugdyti
literaturos
literatūros
kuryba
kūrybą
ir skleisti
literaturos
literatūros
moksla.
mokslą.
7
. PRIEMONES
c
Critical note: PRIEMONĖS ] a def [B]
. PRIEMONES
[B]. PRIEMONĖS
8
1. Draugija leidžia (ar tarpininkauja, ar padeda išleisti) originalius
9
veikalus ir vertimus, lygiai
literaturos
literatūros
kurinius,
kūrinius,
lygiai
literaturos
literatūros
moks-
10
lo darbus, lygiai
literaturos
literatūros
populerizacijos
populiarizacijos
dalukus dalykus .
c
Critical note: dalykus ] cor y pro u
dalykus.
11
2. Remia
idejines
idėjines
literaturos
literatūros
organizacijas, pasireiškiančias
kurybos
kūrybos
pa-
12
grindais.
13
3.
Rupinas
Rūpinas
tautosakos rinkimo, sistematizavimo ir studijavimo reikalu.
14
4. Skelbia
literaturos
literatūros
kurybos
kūrybos
ir
literaturos
literatūros
mokslo konkursus ir duoda
15
premijas už
literaturos
literatūros
kurinius
kūrinius
ir
literaturos
literatūros
mokslo darbus.
16
5. Rengia paskaitas, parodas, šaukia suvažiavimus bei kongresus lygiai drau-
17
gijos
buveinėje!
buveinėje,
lygiai visoje Lietuvos teritorijoje.
18
6. Skiria pasireiškusiems (ar
pasireiškianriems) pasireiškiantiems)
c
Critical note: pasireiškiantiems ] cor t pro ill, vid r
pasireiškiantiems)
literaturos
literatūros
darbe:
darbe
stipen-
19
dijas, pašalpas, pensijas.
20
7. Leidžia periodinius ir
neriodinius
c
Critical note: ne[pe]riodinius ] vid ex err om pe
neriodinius
ne[pe]riodinius
draugijos organus.
21
8. Naudoja visas kitas galimas
literaturos
literatūros
kurybai
kūrybai
bei mokslui auginti
22
bei skleisti priemones.
23
C. ORGANIZACIJA
24
a. Draugijos buveinė
a. Draugijos buveinė
25
Draugijos buveinė yra Lietuvos
Universiteto
universiteto
Humanitarinių
Mokslų
mokslų
Fakulte-
fakulte-
26
to buveinė.
27
b. Nariai
b. Nariai
28
1. Draugijos nariai esti: 1) garbės nariai, 2) tikrieji nariai, 3)
nariai-bendra-
p
Physical note: [3r] //
nariai-bendra-
nariai bendra-

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

29
darbiai, 4)
c
Critical note: 4 ] a ras ill
darbiai, 4)
nariai-juniorai.
nariai juniorai.
30
2. Garbės nariais gali
buti
būti
asmens, ypatingai pasižymėję
ar ir
c
Critical note: ir ] cor pro ar, cor i pro a
ir
nusipelnnę nusipelnę
c
Critical note: nusipelnę ] cor pro nusipelnnę, ras pri n
nusipelnę
31
literaturos
literatūros
kuryboj
kūryboj
ar
literaturos
literatūros
moksle. Garbės narių skaičius neap-
32
rėžtas. Garbės nariais gali
buti
būti
ir svetimšaliai. Garbės narius pašaukia,
33
draugijos valdybai
pasiulius,
pasiūlius,
visuotinas draugijos susirinkimas 2/3 daly-
34
vaujančių susirinkime balsų.
35
3. Tikraisiais nariais gali
buti
būti
pasireiškę
literaturos
literatūros
kuryboj
kūryboj
bei lite-
36
raturos
ratūros
moksle asmens.
Tikru
Tikrų
narių draugijoj gali
buti
būti
iki 50; jų tarpe
37
35 Lietuvos piliečiai ir 15 svetimšalių. Tikruosius narius, valdybai
pasiu-
pasiū-
38
lius, nurodant
atatinkamus
atitinkamus
kandidato darbu
c
Critical note: kandidato ] p ras darbu
kandidato
nuopelnus, pašaukia visuotinas
39
draugijos susirinkimas paprasta balsų dauguma. Tikrieji nariai moka 25
40
litus metinio nario mokesnio.
41
4.
Nar◊◊◊s Nariais -bendradarbiais
c
Critical note: Nariais ] cor iai pro ill
Nariais-bendradarbiais
Nariais bendradarbiais
nusipennę nusipelnę
c
Critical note: nusipelnę ] cor l pro n
nusipelnę
literaturos
literatūros
kuryboj
kūryboj
ar
literaturos
literatūros
42
moksle asmens, bet nepakankamai pasireiškę, kad jie galėtų
buti
būti
tikrai-
43
siais nariais. Narių bendradarių gali
buti
būti
iki 60; jų tarpe 40 Lietuvos
44
piliečių ir 20 svetimšalių. Narius bendradarbius pašaukia draugijos val-
45
dyba. Nariai bendradarbiai moka 20 litų metinio mokesnio.
46
5. Draugijos
nariai-svetimšaliai
nariai svetimšaliai
jokio nario mokesnio nemoka.
47
6.
Nariais-juniorais
Nariais juniorais
gali
buti
būti
literaturos
literatūros
mokslus einanti jaunuomenė
48
bei pradedantys
kurėjai.
kūrėjai.
Jie moka 10 litų metinio mokesnio.
49
7. Visus
Draugijos
draugijos
leidinius draugijos nariai gauna veltui.
50
8. Sprendžiamuoju
balsu naudo
c
Critical note: balsu ] p ras naudo
balsu
ir visomis nario teisėmis bei privilegijomis
51
naudojas garbės ir tikrieji nariai.
52
N 9 .
c
Critical note: 9 ] cor pro N
9.
Nariai bendradarbiai naudojas patariamuoju balsu ir visomis nario tei-
53
sėmis bei privilegijomis.
54
10. Nariai juniorai naudojas visomis nario privilegijomis (be
sprendžiamjjo sprendžiamojo
c
Critical note: sprendžiamojo ] cor pri o pro j
sprendžiamojo
55
ir patariamojo balso).
56
11.
Dau Draugijos
c
Critical note: Draugijos ] a ras Dau
Draugijos
narys, neužsimokėjęs nario mokesnio,
nostoja
c
Critical note: n[u]stoja ] vid ex err o pro u
nostoja
nustoja
juo buvęs.
57
11 12 .
c
Critical note: 12 ] cor pro 11, cor 2 pro 1
12.
Prasižengusį draugijos narį gali pašalinti tiktai visuotinas susirin-
58
kimas,
kimas,
kimas
2/3
balsų.
p
Physical note: [4r] //
balsų.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

59
. Valdyba
c
Critical note: Valdyba ] a def [c]
. Valdyba
[c]. Valdyba
60
1. Draugijos valdyba, visuotino susirinkimo
rinkta
rinkta,
susideda iš 5 narių (pir-
61
mininkas, vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas, bibliotekininkas) ir 2 kan-
62
didatų. Valdyba renkama 3 metams; 1/3 valdybos narių kasmet paeiliui išeina
63
iš valdybos; išėję valdybos nariai gali
buti
būti
atgal išrinkti.
64
2. Valdybos posėdžiai teisėti, dalyvaujant jame bent 3 asmenims (jų tarpe pir-
65
mininkui ar vicepirmininkui).
66
3. Valdyba atstovauja draugijai, vykdo
viduotino
c
Critical note: visuotino ] vid ex err d pro s
visuotino
susirinkimo nutarimus ir veda
67
isu
c
Critical note: [v]isu[s] ] def v, vid ex err om sec s
isu
[v]isu[s]
draugijos reikalus.
68
d. Visuotinas susirinkimas
d. Visuotinas susirinkimas
69
1. Paprastas visuotinas susirinkimas renkas vieną kartą į metus balandžio
70
mėnesį priimti valdybos apyskaitą, rinkti valdybos narius, patvirtinti drau-
71
gijos sąmatą ir darbų planą kitiems metams, duoti valdybai
direktybų direktyvų
c
Critical note: direktyvų ] cor v pro b
direktyvų
gyvena-
72
maisiais reikalais.
73
2. Paprastas visuotinas susirinkimas
šaukimas
c
Critical note: šauki[a]mas ] vid ex err om sec a
šaukimas
šauki[a]mas
bent prieš 2 savaiti
paskelb paskel-
c
Critical note: paskel[biant] ] cor interp pro b
paskel-
74
biant dienotvarkę spaudoj ir pasiunčiant asmeniškus pakvietimus garbės ir
75
tikriesiems nariams. Paprastas visuotinas susirinkimas teisėtas, jei jame da-
76
lyvauja 2/3 garbės bei
tikru
tikrų
narių, Lietuvos piliečių.
77
3. Nepaprastas visuotinas susirinkimas
renkas iškilmingiems posė:
c
Critical note: renkas ] p ras iškilmingiems posė
renkas:
78
a) iškilmingiems posėdžiams – teisėtas by kuriam narių skaičiui atsilankius;
79
b) bėgamiems gyvenimo reikalams spręsti – teisėtas, jei
ja,e
c
Critical note: ja[m]e ] cor m pro ,
ja,e
ja[m]e
dalyvauja 1/3
80
turinčių sprendžiamą balsą narių, Lietuvos piliečių.
81
4. Nepaprastiems susirinkimams šaukti tvarką nustato valdyba.
82
5. 1/5 turinčių
sprendžiama
sprendžiamą
balsą draugijos narių gali
pareikalauti, vald-
c
Critical note: pareikalauti, ] p ras vald-
pareikalauti,
83
kad valdyba sušauktų visuotiną susirinkimą.
84
6. Draugija gali sudaryti sekcijas bei komisijas lygiai
idejiniam
idėjiniam,
lygiai or-
85
ganizaciniam darbui.
86
7. Draugija yra juridinis asmuo, turintis savo
ansspaudą antspaudą ,
c
Critical note: antspaudą ] cor t pro s
antspaudą,
galintis įgyti bei
87
aveldėti
c
Critical note: [p]aveldėti ] def p
aveldėti
[p]aveldėti
judoma
judomą
bei
ne judomajį
nejudomąjį
turtą.
88
. Revizija
c
Critical note: Revizija ] a def [e]
. Revizija
[e]. Revizija
89
raugijos
c
Critical note: [D]raugijos ] def [D]
raugijos
[D]raugijos
darbų reviziją daro Humanitarinių
Mokslų
mokslų
fakulteto
kasmetai
kas metai
tam
p
Physical note: [5r] //
tam

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

90
reikalui
skyriam
c
Critical note: skiriam[a] ] vid ex err om a
skyriam
skiriam[a]
3 asmenų komisija.
91
. LEŠOS
c
Critical note: LĖŠOS ] a def [D]
. LEŠOS
[D]. LĖŠOS
92
1. Draugijos lėšas sudaro:
93
a) nario mokesniai;
94
b) pajamos iš draugijos leidinių, iš rengiamų paskaitų, parodų ir
tt.
t. t.
95
) c )
c
Critical note: c ] cor pro si )
c)
visuomenės ir
valstyvės valstybės
c
Critical note: valstybės ] cor b pro v
valstybės
subsidijos.
96
2. Valstybinė subsidija gaunama einant Humanitarinių
Mokslų
mokslų
Fakulteto tvarka
c
Critical note: Fakulteto ] p ras tvarka
Fakulteto
fakulteto
97
sąmatos tvarka;
ta pat
tapat
tvarka ir atsiskaitoma iš tos subsidijos.
98
. DARBO PRAŽIA IR LIKVIDACIJA
c
Critical note: DARBO ] a def [E]; PRA[D]ŽIA ] vid ex err om [D]
. DARBO PRAŽIA IR LIKVIDACIJA
[E]. DARBO PRA[D]ŽIA IR LIKVIDACIJA
99
1. Draugija pradeda
veikti
c
Critical note: veikti ] p ras ill
veikti
Humanitarinių
Mokslų
mokslų
Fakultetui:
fakultetui:
100
a) patvirtinus draugijos įstatus,
101
b) pašaukus draugijos branduolį – organizacinį
burelį.
būrelį.
102
2. Draugija likviduojama nutarus 2/3 balsų, jei visuotiniame susirinkime da-
103
lyvauja ne mažiau 2/3
turinčiuju
turinčiųjų
sprendžiama
sprendžiamą
balsą
narių.
p
Physical note: [6r] //
narių.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 2
Critical note: LITERATŪROS DRAUGIJA ] sub sign duo lin
a1
Line number 3
Critical note: prie ] s l ill, ras
a1
Line number 5
Critical note: TIKSLAS ] a def [A]
a1
Line number 7
Critical note: PRIEMONĖS ] a def [B]
a1
Line number 10
Critical note: dalykus ] cor y pro u
a1
Line number 18
Critical note: pasireiškiantiems ] cor t pro ill, vid r
a1
Line number 20
Critical note: ne[pe]riodinius ] vid ex err om pe
a1
Line number 28
Physical note: [3r] //
a1
Line number 29
Critical note: 4 ] a ras ill
a1
Line number 30
Critical note: ir ] cor pro ar, cor i pro a
a1
Line number 30
Critical note: nusipelnę ] cor pro nusipelnnę, ras pri n
a1
Line number 38
Critical note: kandidato ] p ras darbu
a1
Line number 41
Critical note: Nariais ] cor iai pro ill
a1
Line number 41
Critical note: nusipelnę ] cor l pro n
a1
Line number 50
Critical note: balsu ] p ras naudo
a1
Line number 52
Critical note: 9 ] cor pro N
a1
Line number 54
Critical note: sprendžiamojo ] cor pri o pro j
a1
Line number 56
Critical note: Draugijos ] a ras Dau
a1
Line number 56
Critical note: n[u]stoja ] vid ex err o pro u
a1
Line number 57
Critical note: 12 ] cor pro 11, cor 2 pro 1
a1
Line number 58
Physical note: [4r] //
a1
Line number 59
Critical note: Valdyba ] a def [c]
a1
Line number 66
Critical note: visuotino ] vid ex err d pro s
a1
Line number 67
Critical note: [v]isu[s] ] def v, vid ex err om sec s
a1
Line number 71
Critical note: direktyvų ] cor v pro b
a1
Line number 73
Critical note: šauki[a]mas ] vid ex err om sec a
a1
Line number 73
Critical note: paskel[biant] ] cor interp pro b
a1
Line number 77
Critical note: renkas ] p ras iškilmingiems posė
a1
Line number 79
Critical note: ja[m]e ] cor m pro ,
a1
Line number 82
Critical note: pareikalauti, ] p ras vald-
a1
Line number 86
Critical note: antspaudą ] cor t pro s
a1
Line number 87
Critical note: [p]aveldėti ] def p
a1
Line number 88
Critical note: Revizija ] a def [e]
a1
Line number 89
Critical note: [D]raugijos ] def [D]
a1
Line number 89
Physical note: [5r] //
a1
Line number 90
Critical note: skiriam[a] ] vid ex err om a
a1
Line number 91
Critical note: LĖŠOS ] a def [D]
a1
Line number 95
Critical note: c ] cor pro si )
a1
Line number 95
Critical note: valstybės ] cor b pro v
a1
Line number 96
Critical note: Fakulteto ] p ras tvarka
a1
Line number 98
Critical note: DARBO ] a def [E]; PRA[D]ŽIA ] vid ex err om [D]
a1
Line number 99
Critical note: veikti ] p ras ill
a1
Line number 103
Physical note: [6r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1926_07_24_2_jt_3r.jpgX (Close panel)
image
1926_07_24_2_jt_3v.jpgX (Close panel)
image
1926_07_24_2_jt_4r.jpgX (Close panel)
image
1926_07_24_2_jt_4v.jpgX (Close panel)
image
1926_07_24_2_jt_5r.jpgX (Close panel)
image
1926_07_24_2_jt_5v.jpgX (Close panel)
image
1926_07_24_2_jt_6r.jpgX (Close panel)
image
1926_07_24_2_jt_6v.jpgX (Close panel)
image