Juozui Tumui, 1926-07-24

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozui Tumui, 1926-07-24

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 1, b. 25. Laiškas. Be visos vietos. Lokalizuota pagal turinį. Rašyta 22,0 × 14,7 cm per kalkę dviejuose specialiuose gelstelėjusio popieriaus lapuose (1r, 2r) spausdinimo mašinėle (violetiniu rašalu). Prierašai Balio Sruogos ranka parkeriu (mėlynu rašalu): adresato pavardė, parašas, tekstas po parašo. Perlenkta perpus, lankstymo į dvi dalis žymės. Autorinė paginacija. Numeruota pieštuku kita ranka: „5“, „6“. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Muziejaus spaudas; serijos numeris parkeriu (žaliu rašalu) kita ranka: „3002“. Yra įplyšimų. Dėmėta. Įklijuota į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui“. Be voko. Priedas – Literatūros draugijos prie LU HMF projektas (mašinraštis, 4 l.). Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 94–95; l. 96–99 (priedas). Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1926-07-24: Genetinis
  • Witness a2: 1926-07-24: Diplomatinis
  • Witness a3: 1926-07-24: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Juozui Tumui, iš Būgių – į Kauną, 1926-07-24, parengė Neringa Markevičienė, l. 1r, 2r, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1926_07_24_jt.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinis užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys rašymo procesą: autoriaus taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

BALYS SRUOGA
1
BALYS SRUOGA
___________
2
Bugiai,
Būgiai,
Viekšnių
pašt.
pašt.
n
Note: Balys Sruoga rašo iš žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškės, laiškas siunčiamas per Viekšnių paštą.
3
1926-VII-24
4
Gerbiamajam
J Tūmui
c
Critical note: J. Tumui ] add atr cae
J Tūmui
J. Tumui
n
Note: Juozas Tumas (1869–1933) – literatūros istorikas, kritikas, rašytojas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją.
5
G. K.
G. K.,
n
Note: [Gerbiamas Kolega]
6
Šiuo pasiunčiu Tamistos
nuožiurai
nuožiūrai
įstatų projektą steigtinai
LITERATUROS
LITERATŪROS
7
Draugijai.
draugijai.
n
Note: „1926 m. vasarą B. Sruoga parengė ir išsiuntinėjo savo kolegoms profesoriams Literatūros draugijos prie Humanitarinių mokslų fakulteto projektą. Draugija turėjo burti „iškrikusius“ literatūros darbuotojus – ir rašytojus, ir mokslininkus, imtis knygų leidimo, rengti viešas literatūrines paskaitas, ypač universitete. Panaši organizacija, pavadinta Humanitarinių mokslų ir literatūros draugija, pasidalijusi į literatūros, istorijos, filologijos ir filosofijos skyrius, iš tikrųjų 1927 m. pradėjo savo veiklą. Ypač ji rūpinosi leidyba, turėjo savo žinioje 1926–37 m. veikusią leidyklą „Universitas“. B. Sruoga buvo tikrasis šios draugijos literatūros skyriaus narys (jų skaičius buvo ribotas: 15 tikrųjų ir 30 narių bendradarbių)“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR Mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1986, p. 195–196).
Plačiau apie Humanitarinių mokslų ir Literatūros draugijos Literatūros skyriaus veiklą (visuotinį susirinkimą, įvykusį 1929-02-10, išleistus ir planuojamus, spaudai parengtus vertimus, originalius lietuvių rašytojų raštus) žr. „Apžvalga“, žr. „Menas“, in: Židinys, Kaunas, 1929, T. 9, Nr. 2, p. 170–171.
Čia
paduoda paduota
c
Critical note: paduota ] cor t pro d
paduota
gal tik vien sumanymas, pats gi projektas yra de-
8
šimteriopai taisytinas.
9
Šį projektą sudaryti mane pagundė labai
liudna
liūdna
mu
mū
literatyros
c
Critical note: literatūros ] vid ex err y pro ū
literatyros
literatūros
padėtis
10
ir nepakenčiamas
literaturos
literatūros
darbuotojų iškrikimas. Labai painus klau-
11
mas,
c
Critical note: [kau][si]mas ] vid ex err om si
mas,
[si]mas,
kaip
literaturos
literatūros
darauotojus
c
Critical note: dar[b]uotojus ] vid ex err a pro b
darauotojus
dar[b]uotojus
suburtik,
c
Critical note: suburti ] p i vid ex err k, ras k
suburti,
kad sukurtoji organizacija
12
galėtų varyti platų
organizacini
organizacinį
darbą. Atsižvelgiant
mu
mū
gyvenamu
gyvenamų
13
sąlygų ir
mu
mū
intelektualinių
jėgų ,
c
Critical note: jėgų ] cor pro jų, cor ė pro ų atr cae
jėgų
man atrodė,
tiksliausia
tiksliausiai
bu
bū
suda-
14
rius bendrą akademinio
pobudžio
pobūdžio
rimtą organizaciją, kuri apimtų ir li-
15
teraturos
teratūros
kurėjus,
kūrėjus,
ir
literaturos
literatūros
mokslininkus. Ir, man atrodė,
tiksliausia
tiksliausiai
16
bu
bū
šitokią draugiją šiokiu ar tokiu
budu
būdu
surišti su Humanitarinių
17
Mokslų
mokslų
Fakultetu
fakultetu
del
dėl
šitokių priežasčių:
18
1) Jei už draugijos pečių stovės tokia organizacija, kaip H. M. Fakultetas,
19
tai draugija
iškarto
iš karto
įgaus tinkamo autoriteto ir galės
iškarto
iš karto
užimti
20
darbo organizavimo reikale tinkamą vietą;
21
2)
atrodo,
Atrodo,
patsai fakultetas bus priverstas
susirupinti
susirūpinti
panašios organiza-
22
cijos
įkurimu.
įkūrimu.
Eina rimtų gandų, kad
knygų
Knygų
leidimo komisija prie
Šv.
c
Critical note: Šv[ietimo].
Šv.
Minis-
minis-
23
terijos bus
likviduota,
likviduota
ir knygų leidimo reikalas bus pavestas Universi-
24
tui
c
Critical note: [Universi][te]tui ] vid ex err om te
tui
[te]tui
ar net stačiai H. M. Fakultetui. Fakultetas, kaipo toksai, vargu bau ga-
25
lėtų imtis organizuoti, pavyzdžiui, dailiosios
literaturos
literatūros
vertimo ir lei-
26
dimo reikalą. Šiuo tikslu jis
visviena
vis viena
turėtų sudaryti kokią nors organi-
27
zaciją. Tokia organizacija ir galėtų
buti
būti
Literaturos
Literatūros
Draugija.
draugija;
28
3) Tokia Draugija
ineštų
įneštų
gyvumo ir paties Universiteto
gyvenimane.
c
Critical note: gyveniman ] p n vid ex err add e
gyvenimane.
gyveniman.
Kaune
29
yra
permaža
per maža
dvasios turtų, kurie galėtų patenkinti visus studentijos troš-
30
kulius ir duoti jai tinkamų impulsų. Šiuo tarpu Universiteto mokomasis
31
personalas gali
aprupinti
aprūpinti
tiktai programines paskaitas, patiekdamas tų
32
paskaitų konspektus ar
ir
(ir)
ištisus kursus. Kauniškėmis
kulturos
kultūros
salygomis
p
Physical note: [1r] //
salygomis
sąlygomis

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

33
tai yra vargo dalia. Jeigu, pavyzdžiui, tokia draugija sugebėtų reguliariš-
34
kai rengti paskaitas – bent referuoti, kas dedas dabar anglų,
prancuzų, t
c
Critical note: prancūzų, ] p ver et interp add et ras t
prancuzų,
prancūzų,
35
slavų
literaturos,
literatūros,
duoti vieno kito dabarties rašytojo
karakteristiką
charakteristiką
– vaiz-
36
dą, nušviesti vieną-kitą
literaturos
literatūros
mokslo aktualesnį
tearetinį teoretinį
c
Critical note: teoretinį ] cor o pro a
teoretinį
klausimą, –
37
neišvengiamai ir universiteto sienose
turėti
c
Critical note: turėt[ų] ] vid ex err ti pro t[ų]
turėti
turėt[ų]
prasidėti šioks toks gilesnis
38
judejimas,
judėjimas,
jaunesnis gyvumas.
39
Aiškus dalykas, šitokia draugija bus esmėje
šalta.
šalta.
Tačiau mums reika-
40
linga draugija, kuri varytų organizacijos darbą.
Šilima
Šilima
susidaro siaurose
41
idejinėse-srovinėse
idėjinėse-srovinėse
organizacijose, o tokias organizacijas
Literaturos
Literatūros
drau-
42
gija galėtų kaip tiktai paremti.
43
Projektą pasiunčiu:
pp.
pp.
p. p.
n
Note: [pagarbiai ponams].
M. Biržiškai,
M. Biržiškai,
n
Note: Mykolas Biržiška (1882–1962) – literatūros ir kultūros istorikas, 1926–1927 m. Lietuvos universiteto Kaune rektorius.
D AUgustaičiui ,
c
Critical note: Augustaičiui ] cor A pro D
AUgustaičiui,
Augustaičiui,
n
Note: Pranas Augustaitis (1883–1941) – literatūros istorikas, nuo 1922 m. – anglų kalbos ir literatūros dėstytojas Lietuvos universitete.
Dubui,
Dubui,
n
Note: Vladas Dubas (1887–1937) – literatūros tyrinėtojas, istorikas, nuo 1922 m. romanistikos dėstytojas Lietuvos universitete.
Krėvei-Mickevi-
44
čiui
čiui
n
Note: Vincas Mickevičius-Krėvė (1882–1954) – rašytojas, profesorius, 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.
ir Tumui.
45
Bu
Bū
gera, kad kiekvienas pagalvotų
delei
dėlei
sumanymo
esmė,
esmė,
esmė[s],
delei
dėlei
reika-
46
lingų pataisų, ar gal sudarytų kokį kitą
pasiulymą.
pasiūlymą.
Mano
bu
bū
tiktai vie-
47
nintėlis noras: kad mes pradėdami rudens semestrą
galėtumem
galėtumėm
susitarti
del
dėl
48
organizacinio
darbo,
darbo
visviena
vis viena
kurioje formoje.
49
Su pagarba
BSruoga
BSruoga
B. Sruoga
50
Atsiprašau už
korekturos
korektūros
51
klaidas
52
ir kloniojuos su
šeimyna
c
Critical note: BSruoga / Atsiprašau už korektūros klaidas ir kloniojuos su šeimyna. ] add sign et txt sub sign atr cae
p
Physical note: [2r] //
šeimyna
šeimyna.
n
Note: Prierašas po laišku parkeriu (mėlynu rašalu) Balio Sruogos ranka: „B. Sruoga / Atsiprašau už korektūros klaidas ir kloniojuos su šeimyna.“

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

BALYS SRUOGA
1
BALYS SRUOGA
___________
2
Bugiai,
Būgiai,
Viekšnių
pašt.
pašt.
n
Note: Balys Sruoga rašo iš žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškės, laiškas siunčiamas per Viekšnių paštą.
3
1926-VII-24
4
Gerbiamajam
J Tūmui
c
Critical note: J. Tumui ] add atr cae
J Tūmui
J. Tumui
n
Note: Juozas Tumas (1869–1933) – literatūros istorikas, kritikas, rašytojas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją.
5
G. K.
G. K.,
n
Note: [Gerbiamas Kolega]
6
Šiuo pasiunčiu Tamistos
nuožiurai
nuožiūrai
įstatų projektą steigtinai
LITERATUROS
LITERATŪROS
7
Draugijai.
draugijai.
n
Note: „1926 m. vasarą B. Sruoga parengė ir išsiuntinėjo savo kolegoms profesoriams Literatūros draugijos prie Humanitarinių mokslų fakulteto projektą. Draugija turėjo burti „iškrikusius“ literatūros darbuotojus – ir rašytojus, ir mokslininkus, imtis knygų leidimo, rengti viešas literatūrines paskaitas, ypač universitete. Panaši organizacija, pavadinta Humanitarinių mokslų ir literatūros draugija, pasidalijusi į literatūros, istorijos, filologijos ir filosofijos skyrius, iš tikrųjų 1927 m. pradėjo savo veiklą. Ypač ji rūpinosi leidyba, turėjo savo žinioje 1926–37 m. veikusią leidyklą „Universitas“. B. Sruoga buvo tikrasis šios draugijos literatūros skyriaus narys (jų skaičius buvo ribotas: 15 tikrųjų ir 30 narių bendradarbių)“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR Mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1986, p. 195–196).
Plačiau apie Humanitarinių mokslų ir Literatūros draugijos Literatūros skyriaus veiklą (visuotinį susirinkimą, įvykusį 1929-02-10, išleistus ir planuojamus, spaudai parengtus vertimus, originalius lietuvių rašytojų raštus) žr. „Apžvalga“, žr. „Menas“, in: Židinys, Kaunas, 1929, T. 9, Nr. 2, p. 170–171.
Čia
paduoda paduota
c
Critical note: paduota ] cor t pro d
paduota
gal tik vien sumanymas, pats gi projektas yra de-
8
šimteriopai taisytinas.
9
Šį projektą sudaryti mane pagundė labai
liudna
liūdna
mu
mū
literatyros
c
Critical note: literatūros ] vid ex err y pro ū
literatyros
literatūros
padėtis
10
ir nepakenčiamas
literaturos
literatūros
darbuotojų iškrikimas. Labai painus klau-
11
mas,
c
Critical note: [kau][si]mas ] vid ex err om si
mas,
[si]mas,
kaip
literaturos
literatūros
darauotojus
c
Critical note: dar[b]uotojus ] vid ex err a pro b
darauotojus
dar[b]uotojus
suburtik,
c
Critical note: suburti ] p i vid ex err k, ras k
suburti,
kad sukurtoji organizacija
12
galėtų varyti platų
organizacini
organizacinį
darbą. Atsižvelgiant
mu
mū
gyvenamu
gyvenamų
13
sąlygų ir
mu
mū
intelektualinių
jėgų ,
c
Critical note: jėgų ] cor pro jų, cor ė pro ų atr cae
jėgų
man atrodė,
tiksliausia
tiksliausiai
bu
bū
suda-
14
rius bendrą akademinio
pobudžio
pobūdžio
rimtą organizaciją, kuri apimtų ir li-
15
teraturos
teratūros
kurėjus,
kūrėjus,
ir
literaturos
literatūros
mokslininkus. Ir, man atrodė,
tiksliausia
tiksliausiai
16
bu
bū
šitokią draugiją šiokiu ar tokiu
budu
būdu
surišti su Humanitarinių
17
Mokslų
mokslų
Fakultetu
fakultetu
del
dėl
šitokių priežasčių:
18
1) Jei už draugijos pečių stovės tokia organizacija, kaip H. M. Fakultetas,
19
tai draugija
iškarto
iš karto
įgaus tinkamo autoriteto ir galės
iškarto
iš karto
užimti
20
darbo organizavimo reikale tinkamą vietą;
21
2)
atrodo,
Atrodo,
patsai fakultetas bus priverstas
susirupinti
susirūpinti
panašios organiza-
22
cijos
įkurimu.
įkūrimu.
Eina rimtų gandų, kad
knygų
Knygų
leidimo komisija prie
Šv.
c
Critical note: Šv[ietimo].
Šv.
Minis-
minis-
23
terijos bus
likviduota,
likviduota
ir knygų leidimo reikalas bus pavestas Universi-
24
tui
c
Critical note: [Universi][te]tui ] vid ex err om te
tui
[te]tui
ar net stačiai H. M. Fakultetui. Fakultetas, kaipo toksai, vargu bau ga-
25
lėtų imtis organizuoti, pavyzdžiui, dailiosios
literaturos
literatūros
vertimo ir lei-
26
dimo reikalą. Šiuo tikslu jis
visviena
vis viena
turėtų sudaryti kokią nors organi-
27
zaciją. Tokia organizacija ir galėtų
buti
būti
Literaturos
Literatūros
Draugija.
draugija;
28
3) Tokia Draugija
ineštų
įneštų
gyvumo ir paties Universiteto
gyvenimane.
c
Critical note: gyveniman ] p n vid ex err add e
gyvenimane.
gyveniman.
Kaune
29
yra
permaža
per maža
dvasios turtų, kurie galėtų patenkinti visus studentijos troš-
30
kulius ir duoti jai tinkamų impulsų. Šiuo tarpu Universiteto mokomasis
31
personalas gali
aprupinti
aprūpinti
tiktai programines paskaitas, patiekdamas tų
32
paskaitų konspektus ar
ir
(ir)
ištisus kursus. Kauniškėmis
kulturos
kultūros
salygomis
p
Physical note: [1r] //
salygomis
sąlygomis

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

33
tai yra vargo dalia. Jeigu, pavyzdžiui, tokia draugija sugebėtų reguliariš-
34
kai rengti paskaitas – bent referuoti, kas dedas dabar anglų,
prancuzų, t
c
Critical note: prancūzų, ] p ver et interp add et ras t
prancuzų,
prancūzų,
35
slavų
literaturos,
literatūros,
duoti vieno kito dabarties rašytojo
karakteristiką
charakteristiką
– vaiz-
36
dą, nušviesti vieną-kitą
literaturos
literatūros
mokslo aktualesnį
tearetinį teoretinį
c
Critical note: teoretinį ] cor o pro a
teoretinį
klausimą, –
37
neišvengiamai ir universiteto sienose
turėti
c
Critical note: turėt[ų] ] vid ex err ti pro t[ų]
turėti
turėt[ų]
prasidėti šioks toks gilesnis
38
judejimas,
judėjimas,
jaunesnis gyvumas.
39
Aiškus dalykas, šitokia draugija bus esmėje
šalta.
šalta.
Tačiau mums reika-
40
linga draugija, kuri varytų organizacijos darbą.
Šilima
Šilima
susidaro siaurose
41
idejinėse-srovinėse
idėjinėse-srovinėse
organizacijose, o tokias organizacijas
Literaturos
Literatūros
drau-
42
gija galėtų kaip tiktai paremti.
43
Projektą pasiunčiu:
pp.
pp.
p. p.
n
Note: [pagarbiai ponams].
M. Biržiškai,
M. Biržiškai,
n
Note: Mykolas Biržiška (1882–1962) – literatūros ir kultūros istorikas, 1926–1927 m. Lietuvos universiteto Kaune rektorius.
D AUgustaičiui ,
c
Critical note: Augustaičiui ] cor A pro D
AUgustaičiui,
Augustaičiui,
n
Note: Pranas Augustaitis (1883–1941) – literatūros istorikas, nuo 1922 m. – anglų kalbos ir literatūros dėstytojas Lietuvos universitete.
Dubui,
Dubui,
n
Note: Vladas Dubas (1887–1937) – literatūros tyrinėtojas, istorikas, nuo 1922 m. romanistikos dėstytojas Lietuvos universitete.
Krėvei-Mickevi-
44
čiui
čiui
n
Note: Vincas Mickevičius-Krėvė (1882–1954) – rašytojas, profesorius, 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.
ir Tumui.
45
Bu
Bū
gera, kad kiekvienas pagalvotų
delei
dėlei
sumanymo
esmė,
esmė,
esmė[s],
delei
dėlei
reika-
46
lingų pataisų, ar gal sudarytų kokį kitą
pasiulymą.
pasiūlymą.
Mano
bu
bū
tiktai vie-
47
nintėlis noras: kad mes pradėdami rudens semestrą
galėtumem
galėtumėm
susitarti
del
dėl
48
organizacinio
darbo,
darbo
visviena
vis viena
kurioje formoje.
49
Su pagarba
BSruoga
BSruoga
B. Sruoga
50
Atsiprašau už
korekturos
korektūros
51
klaidas
52
ir kloniojuos su
šeimyna
c
Critical note: BSruoga / Atsiprašau už korektūros klaidas ir kloniojuos su šeimyna. ] add sign et txt sub sign atr cae
p
Physical note: [2r] //
šeimyna
šeimyna.
n
Note: Prierašas po laišku parkeriu (mėlynu rašalu) Balio Sruogos ranka: „B. Sruoga / Atsiprašau už korektūros klaidas ir kloniojuos su šeimyna.“

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

BALYS SRUOGA
1
BALYS SRUOGA
___________
2
Bugiai,
Būgiai,
Viekšnių
pašt.
pašt.
n
Note: Balys Sruoga rašo iš žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškės, laiškas siunčiamas per Viekšnių paštą.
3
1926-VII-24
4
Gerbiamajam
J Tūmui
c
Critical note: J. Tumui ] add atr cae
J Tūmui
J. Tumui
n
Note: Juozas Tumas (1869–1933) – literatūros istorikas, kritikas, rašytojas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją.
5
G. K.
G. K.,
n
Note: [Gerbiamas Kolega]
6
Šiuo pasiunčiu Tamistos
nuožiurai
nuožiūrai
įstatų projektą steigtinai
LITERATUROS
LITERATŪROS
7
Draugijai.
draugijai.
n
Note: „1926 m. vasarą B. Sruoga parengė ir išsiuntinėjo savo kolegoms profesoriams Literatūros draugijos prie Humanitarinių mokslų fakulteto projektą. Draugija turėjo burti „iškrikusius“ literatūros darbuotojus – ir rašytojus, ir mokslininkus, imtis knygų leidimo, rengti viešas literatūrines paskaitas, ypač universitete. Panaši organizacija, pavadinta Humanitarinių mokslų ir literatūros draugija, pasidalijusi į literatūros, istorijos, filologijos ir filosofijos skyrius, iš tikrųjų 1927 m. pradėjo savo veiklą. Ypač ji rūpinosi leidyba, turėjo savo žinioje 1926–37 m. veikusią leidyklą „Universitas“. B. Sruoga buvo tikrasis šios draugijos literatūros skyriaus narys (jų skaičius buvo ribotas: 15 tikrųjų ir 30 narių bendradarbių)“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR Mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1986, p. 195–196).
Plačiau apie Humanitarinių mokslų ir Literatūros draugijos Literatūros skyriaus veiklą (visuotinį susirinkimą, įvykusį 1929-02-10, išleistus ir planuojamus, spaudai parengtus vertimus, originalius lietuvių rašytojų raštus) žr. „Apžvalga“, žr. „Menas“, in: Židinys, Kaunas, 1929, T. 9, Nr. 2, p. 170–171.
Čia
paduoda paduota
c
Critical note: paduota ] cor t pro d
paduota
gal tik vien sumanymas, pats gi projektas yra de-
8
šimteriopai taisytinas.
9
Šį projektą sudaryti mane pagundė labai
liudna
liūdna
mu
mū
literatyros
c
Critical note: literatūros ] vid ex err y pro ū
literatyros
literatūros
padėtis
10
ir nepakenčiamas
literaturos
literatūros
darbuotojų iškrikimas. Labai painus klau-
11
mas,
c
Critical note: [kau][si]mas ] vid ex err om si
mas,
[si]mas,
kaip
literaturos
literatūros
darauotojus
c
Critical note: dar[b]uotojus ] vid ex err a pro b
darauotojus
dar[b]uotojus
suburtik,
c
Critical note: suburti ] p i vid ex err k, ras k
suburti,
kad sukurtoji organizacija
12
galėtų varyti platų
organizacini
organizacinį
darbą. Atsižvelgiant
mu
mū
gyvenamu
gyvenamų
13
sąlygų ir
mu
mū
intelektualinių
jėgų ,
c
Critical note: jėgų ] cor pro jų, cor ė pro ų atr cae
jėgų
man atrodė,
tiksliausia
tiksliausiai
bu
bū
suda-
14
rius bendrą akademinio
pobudžio
pobūdžio
rimtą organizaciją, kuri apimtų ir li-
15
teraturos
teratūros
kurėjus,
kūrėjus,
ir
literaturos
literatūros
mokslininkus. Ir, man atrodė,
tiksliausia
tiksliausiai
16
bu
bū
šitokią draugiją šiokiu ar tokiu
budu
būdu
surišti su Humanitarinių
17
Mokslų
mokslų
Fakultetu
fakultetu
del
dėl
šitokių priežasčių:
18
1) Jei už draugijos pečių stovės tokia organizacija, kaip H. M. Fakultetas,
19
tai draugija
iškarto
iš karto
įgaus tinkamo autoriteto ir galės
iškarto
iš karto
užimti
20
darbo organizavimo reikale tinkamą vietą;
21
2)
atrodo,
Atrodo,
patsai fakultetas bus priverstas
susirupinti
susirūpinti
panašios organiza-
22
cijos
įkurimu.
įkūrimu.
Eina rimtų gandų, kad
knygų
Knygų
leidimo komisija prie
Šv.
c
Critical note: Šv[ietimo].
Šv.
Minis-
minis-
23
terijos bus
likviduota,
likviduota
ir knygų leidimo reikalas bus pavestas Universi-
24
tui
c
Critical note: [Universi][te]tui ] vid ex err om te
tui
[te]tui
ar net stačiai H. M. Fakultetui. Fakultetas, kaipo toksai, vargu bau ga-
25
lėtų imtis organizuoti, pavyzdžiui, dailiosios
literaturos
literatūros
vertimo ir lei-
26
dimo reikalą. Šiuo tikslu jis
visviena
vis viena
turėtų sudaryti kokią nors organi-
27
zaciją. Tokia organizacija ir galėtų
buti
būti
Literaturos
Literatūros
Draugija.
draugija;
28
3) Tokia Draugija
ineštų
įneštų
gyvumo ir paties Universiteto
gyvenimane.
c
Critical note: gyveniman ] p n vid ex err add e
gyvenimane.
gyveniman.
Kaune
29
yra
permaža
per maža
dvasios turtų, kurie galėtų patenkinti visus studentijos troš-
30
kulius ir duoti jai tinkamų impulsų. Šiuo tarpu Universiteto mokomasis
31
personalas gali
aprupinti
aprūpinti
tiktai programines paskaitas, patiekdamas tų
32
paskaitų konspektus ar
ir
(ir)
ištisus kursus. Kauniškėmis
kulturos
kultūros
salygomis
p
Physical note: [1r] //
salygomis
sąlygomis

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

33
tai yra vargo dalia. Jeigu, pavyzdžiui, tokia draugija sugebėtų reguliariš-
34
kai rengti paskaitas – bent referuoti, kas dedas dabar anglų,
prancuzų, t
c
Critical note: prancūzų, ] p ver et interp add et ras t
prancuzų,
prancūzų,
35
slavų
literaturos,
literatūros,
duoti vieno kito dabarties rašytojo
karakteristiką
charakteristiką
– vaiz-
36
dą, nušviesti vieną-kitą
literaturos
literatūros
mokslo aktualesnį
tearetinį teoretinį
c
Critical note: teoretinį ] cor o pro a
teoretinį
klausimą, –
37
neišvengiamai ir universiteto sienose
turėti
c
Critical note: turėt[ų] ] vid ex err ti pro t[ų]
turėti
turėt[ų]
prasidėti šioks toks gilesnis
38
judejimas,
judėjimas,
jaunesnis gyvumas.
39
Aiškus dalykas, šitokia draugija bus esmėje
šalta.
šalta.
Tačiau mums reika-
40
linga draugija, kuri varytų organizacijos darbą.
Šilima
Šilima
susidaro siaurose
41
idejinėse-srovinėse
idėjinėse-srovinėse
organizacijose, o tokias organizacijas
Literaturos
Literatūros
drau-
42
gija galėtų kaip tiktai paremti.
43
Projektą pasiunčiu:
pp.
pp.
p. p.
n
Note: [pagarbiai ponams].
M. Biržiškai,
M. Biržiškai,
n
Note: Mykolas Biržiška (1882–1962) – literatūros ir kultūros istorikas, 1926–1927 m. Lietuvos universiteto Kaune rektorius.
D AUgustaičiui ,
c
Critical note: Augustaičiui ] cor A pro D
AUgustaičiui,
Augustaičiui,
n
Note: Pranas Augustaitis (1883–1941) – literatūros istorikas, nuo 1922 m. – anglų kalbos ir literatūros dėstytojas Lietuvos universitete.
Dubui,
Dubui,
n
Note: Vladas Dubas (1887–1937) – literatūros tyrinėtojas, istorikas, nuo 1922 m. romanistikos dėstytojas Lietuvos universitete.
Krėvei-Mickevi-
44
čiui
čiui
n
Note: Vincas Mickevičius-Krėvė (1882–1954) – rašytojas, profesorius, 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.
ir Tumui.
45
Bu
Bū
gera, kad kiekvienas pagalvotų
delei
dėlei
sumanymo
esmė,
esmė,
esmė[s],
delei
dėlei
reika-
46
lingų pataisų, ar gal sudarytų kokį kitą
pasiulymą.
pasiūlymą.
Mano
bu
bū
tiktai vie-
47
nintėlis noras: kad mes pradėdami rudens semestrą
galėtumem
galėtumėm
susitarti
del
dėl
48
organizacinio
darbo,
darbo
visviena
vis viena
kurioje formoje.
49
Su pagarba
BSruoga
BSruoga
B. Sruoga
50
Atsiprašau už
korekturos
korektūros
51
klaidas
52
ir kloniojuos su
šeimyna
c
Critical note: BSruoga / Atsiprašau už korektūros klaidas ir kloniojuos su šeimyna. ] add sign et txt sub sign atr cae
p
Physical note: [2r] //
šeimyna
šeimyna.
n
Note: Prierašas po laišku parkeriu (mėlynu rašalu) Balio Sruogos ranka: „B. Sruoga / Atsiprašau už korektūros klaidas ir kloniojuos su šeimyna.“

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 2
Note: Balys Sruoga rašo iš žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškės, laiškas siunčiamas per Viekšnių paštą.
a1
Line number 4
Critical note: J. Tumui ] add atr cae
a3
Line number 4
Note: Juozas Tumas (1869–1933) – literatūros istorikas, kritikas, rašytojas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją.
a3
Line number 5
Note: [Gerbiamas Kolega]
a3
Line number 7
Note: „1926 m. vasarą B. Sruoga parengė ir išsiuntinėjo savo kolegoms profesoriams Literatūros draugijos prie Humanitarinių mokslų fakulteto projektą. Draugija turėjo burti „iškrikusius“ literatūros darbuotojus – ir rašytojus, ir mokslininkus, imtis knygų leidimo, rengti viešas literatūrines paskaitas, ypač universitete. Panaši organizacija, pavadinta Humanitarinių mokslų ir literatūros draugija, pasidalijusi į literatūros, istorijos, filologijos ir filosofijos skyrius, iš tikrųjų 1927 m. pradėjo savo veiklą. Ypač ji rūpinosi leidyba, turėjo savo žinioje 1926–37 m. veikusią leidyklą „Universitas“. B. Sruoga buvo tikrasis šios draugijos literatūros skyriaus narys (jų skaičius buvo ribotas: 15 tikrųjų ir 30 narių bendradarbių)“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR Mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1986, p. 195–196).
Plačiau apie Humanitarinių mokslų ir Literatūros draugijos Literatūros skyriaus veiklą (visuotinį susirinkimą, įvykusį 1929-02-10, išleistus ir planuojamus, spaudai parengtus vertimus, originalius lietuvių rašytojų raštus) žr. „Apžvalga“, žr. „Menas“, in: Židinys, Kaunas, 1929, T. 9, Nr. 2, p. 170–171.
a1
Line number 7
Critical note: paduota ] cor t pro d
a1
Line number 9
Critical note: literatūros ] vid ex err y pro ū
a1
Line number 11
Critical note: [kau][si]mas ] vid ex err om si
a1
Line number 11
Critical note: dar[b]uotojus ] vid ex err a pro b
a1
Line number 11
Critical note: suburti ] p i vid ex err k, ras k
a1
Line number 13
Critical note: jėgų ] cor pro jų, cor ė pro ų atr cae
a1
Line number 22
Critical note: Šv[ietimo].
a1
Line number 24
Critical note: [Universi][te]tui ] vid ex err om te
a1
Line number 28
Critical note: gyveniman ] p n vid ex err add e
a1
Line number 32
Physical note: [1r] //
a1
Line number 34
Critical note: prancūzų, ] p ver et interp add et ras t
a1
Line number 36
Critical note: teoretinį ] cor o pro a
a1
Line number 37
Critical note: turėt[ų] ] vid ex err ti pro t[ų]
a3
Line number 43
Note: [pagarbiai ponams].
a3
Line number 43
Note: Mykolas Biržiška (1882–1962) – literatūros ir kultūros istorikas, 1926–1927 m. Lietuvos universiteto Kaune rektorius.
a1
Line number 43
Critical note: Augustaičiui ] cor A pro D
a3
Line number 43
Note: Pranas Augustaitis (1883–1941) – literatūros istorikas, nuo 1922 m. – anglų kalbos ir literatūros dėstytojas Lietuvos universitete.
a3
Line number 43
Note: Vladas Dubas (1887–1937) – literatūros tyrinėtojas, istorikas, nuo 1922 m. romanistikos dėstytojas Lietuvos universitete.
a3
Line number 44
Note: Vincas Mickevičius-Krėvė (1882–1954) – rašytojas, profesorius, 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.
a1
Line number 52
Critical note: BSruoga / Atsiprašau už korektūros klaidas ir kloniojuos su šeimyna. ] add sign et txt sub sign atr cae
a1
Line number 52
Physical note: [2r] //
a3
Line number 52
Note: Prierašas po laišku parkeriu (mėlynu rašalu) Balio Sruogos ranka: „B. Sruoga / Atsiprašau už korektūros klaidas ir kloniojuos su šeimyna.“
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1926_07_24_jt_1r.jpgX (Close panel)
image
1926_07_24_jt_1v.jpgX (Close panel)
image
1926_07_24_jt_2r.jpgX (Close panel)
image
1926_07_24_jt_2v.jpgX (Close panel)
image