Juozui Tumui, 1927-05-13

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozui Tumui, 1927-05-13

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 1, b. 25. Laiško priedas. Be datos, vietos. Datuota, lokalizuota pagal numerį Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Muziejaus spaude (3304); 1926-07-24 laiško numeris 3002. Rašyta 20,9 × 30,9 cm gelstelėjusio dvigubo popieriaus lapuose pieštuku (1r), spausdinimo mašinėle (violetiniu rašalu) (1v, 2r–v). 1r – kvietimas, 1v, 2r–v – Lietuvių – vokiečių kultūrinio bendradarbiavimo draugijos įstatai. Perlenkta perpus, lankstymo į dvi dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „6“, „11“, „12“. LU HMF Muziejaus spaudas; numeris parkeriu (mėlynu rašalu) kita ranka: „3304“. Dėmėta. Yra įplyšimų. Įklijuota į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui (iš kn. J. Tumo archyvo)“. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1927-05-13: Genetinis
  • Witness a2: 1927-05-13: Diplomatinis
  • Witness a3: 1927-05-13: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Juozui Tumui, Kaunas, 1927-05-13, parengė Neringa Markevičienė, l. 1v, 2r–v, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1927_05_13_2_jt.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinis variantas parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste, diplomatiniame perraše pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys rašymo procesą: autoriaus taisyta, neaiškiai užrašyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

LIETUVIU-VOKIECIŲ
LIETUVIŲ – VOKIEČIŲ
KULTŪRINIO
BENDRADARBAVIMO
BENDRADARBIAVIMO
DRAUGIJOS
1
LIETUVIU-VOKIECIŲ
LIETUVIŲ – VOKIEČIŲ
KULTŪRINIO
BENDRADARBAVIMO
c
Critical note: BENDRADARB[I]AVIMO ] vid ex err om pri I
BENDRADARBAVIMO
BENDRADARBIAVIMO
DRAUGIJOS
2
įstatai.
Įstatai
3
I. Tikslas, priemonės, buveinė, veikimo
I. Tikslas, priemonės, buveinė, veikimo
lotas.
c
Critical note: [p]lotas ] abs p
lotas.
[p]lotas.
4
1. Draugijos tikslas: remti ir skatinti lietuvių ir vokiečių tautų
5
kultūrinį pasipažinimą ir bendradarbiavimą.
6
2. Šiam tikslui siekti draugija naudoja šitokias priemones:
7
a) rengia viešus susirinkimus, posėdžius, paskaitas, pranešimus,
8
populerizuojančius
populiarizuojančius
vienos ir kitos tautos kultūros vaisius,
9
b) remia ir organizuoja ekskursijas iš Vokietijos Lietuvon ir
10
iš Lietuvos Vokietijon,
11
c) steigia bibliotekas,
muzėjus
muziejus
ir kultūros institutus,
12
d.
d)
leidžia periodinius ir neperiodinius leidinius, teikia
13
informacijų spaudai, visuomenės organizacijoms ir valdžios
14
įstaigoms,
15
e) naudoja visas kitas teisėtas priemones remti ir
16
skatinti kultūriniam
bendradarbiavimui.
bendradarbiavimui.
17
3. Draugija yra juridinis asmuo, galintis įsigyti, paveldėti, įkeisti,
18
perleisti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.
19
4. Draugija turi savo
antspauda.
antspaudą.
20
5. Draugijos
buveinė –
buveinė –
Lietuvos sostinė.
21
6. Draugijos darbo
plotas –
plotas
Lietuva ir
Vokiečių
vokiečių
kultūros šalys.
22
II. Draugijos nariai.
II. Draugijos nariai.
23
7. Draugijos nariais gali būti Lietuvos, Vokietijos, Austrijos,
24
Šveicarijos ir
J.A.V.
JAV
piliečiai.
25
8. Draugijos nariai
yra:
yra
tikrieji, amžinieji ir garbės nariai.
26
9. Tikraisiais nariais gali būti
asmens
asmens,
užsimokėję įstojamąjį
10.-Lt.
10 Lt
27
ir metinį nario
10.-Lt.
10 Lt
mokesnius.
28
10. Draugijos amžinaisiais nariais gali būti asmens, įmokėję draugijai
29
ne mažiau
500.-
500
litųu.
c
Critical note: litų ] p ras u
litų.
30
11. Draugijos garbės nariais gali būti asmens, visuotino susirinkimo
31
rinkti, pasidarbavę draugijos arba
abejų
abiejų
tautų kultūrinio bendra-
32
darbiavio
c
Critical note: [bendra]darbiavi[m]o ] abs m
darbiavio
darbiavimo
naudai.
p
Physical note: [1v] //
naudai.

Facsimile Image Placeholder

33
12. Visi draugijos nariai pildo visuotino susirinkimo nusprendimus,
34
vykdo šiuos įstatus ir naudojas lygiomis teisėmis.
35
13. Visi draugijos nariai gauna veltui visus draugijos leidinius ir
36
nemokamai lanko visas draugijos institucijas.
37
14. Draugijos narys, nusižengęs draugijos įstatams, gali būti valdybos
38
nutarimu pašalintas iš draugijos; pašalintasis narys turi teisės
39
apeliuoti į draugijos narių visuotiną susirinkimą.
40
15. Pašalintiesiems ar savo noru išstojusiems draugijos nariams
41
sumokėtieji mokesniai
negrąžinomi.
negrąžinami.
42
16. Narys, norėdamas išstoti iš
draugijos
draugijos,
praneša apie tai raštu
43
valdybai.
44
III. Valdyba.
III. Valdyba.
45
17. Draugijos valdyba susideda iš visuotino susirinkimo rinktų 5
46
valdybos narių ir 2 kandidatų.
47
18. Valdybos nariai patys pasiskirsto savo pareigomis: pirmininkas,
48
vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas ir bibliotekininkas.
49
19. Valdybos nariui susirgus ar laikinai (ar visai) pasišalinus, jį
50
pavaduoja kandidatas.
51
20. Valdyba turi teisės kviesti į savo posėdžius ir valdybos kan-
52
didatus ir duoti jiems
balasvimo
c
Critical note: balsavimo ] vid ex err as pro sa
balasvimo
balsavimo
teisės.
53
21. Valdyba yra renkama vieniems metams. Jei
del
dėl
kurių nors aplinkybių,
54
metams praslinkus, nauja valdyba nebūtų išrinkta, tai senoji auto-
55
matiškai eina pareigas toliau, kol bus išrinkta nauja valdyba.
56
22.
Valdyb
c
Critical note: Valdyb[a] ] ill, rest
Valdyb
Valdyb[a]
veda visus draugijos reikalus, vykdo visus visuotino
57
susirinkimo nutarimus.
58
23. Valdyba priims naujus draugijos narius, trijų senųjų rekomenduotus.
59
24. Valdybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja bent trys val-
60
dybos nariai, – jų tarpe pirmininkas ar vicepirmininkas.
61
25. Valdyba šaukia
posėdžiui,
posėdžiui
sulyg
sulig
reikalo,
reikalo
jos pirmininkas ar
62
vicepirmininkas.
63
26. Visus klausimus valdyba sprendžia paprasta balsų dauguma; balsams
64
pasidalinus, nusveria pirmininkaujančiojo balsas.
65
IV. Visuotinas susirinkimas.
IV. Visuotinas susirinkimas.
66
27. Visuotinas draugijos narių susirinkimas yra vyriausias draugijos
67
reikalų
sprendėjas.
p
Physical note: [2r] //
sprendėjas.

Facsimile Image Placeholder

68
28,
c
Critical note: 28. ] p cf vid ex err interp , pro .
28,
28.
Drauijos
c
Critical note: Drau[g]ijos ] abs g
Drauijos
Drau[g]ijos
nariai
paprtaja
c
Critical note: papr[as]taja[m] ] ill as et m
paprtaja
papr[as]taja[m]
visutinam
c
Critical note: visu[o]tinam ] ill o
visutinam
visu[o]tinam
susirinkimui
renk
c
Critical note: renk[as] ] ill as
renk
renk[as]
69
vieną kartą į metus priimti valdybos
apyskaita,
apyskaitą,
revizijos
70
komisijos pranešimą, rinkti valdybą ir revizijos komisiją ir
71
nustatyti draugijos darbų planą kitiems metams.
72
29. Nepaprastas visuotinas susirinkimas gali būti sušauktas
73
esant reikalui.
74
30. Visuotiną draugijos susirinkimą šaukia
valdyba;
valdyba,
apie paprastą
75
susirinkimo vietą ir laiką pranešdama narių žiniai (per spaudą
76
ar
asmeniškai –
asmeniškai –
valdybos nuožiūra) prieš dvi
savaitį,
savaiti,
o apie
77
nepaprasto –
nepaprasto –
prieš savaitę.
78
31. Jei 10 Lietuvoj gyvenančių draugijos narių raštu pareikalauja,
79
valdyba privalo sušaukti nepaprastą visuotiną susirinkimą.
80
32. Visuotinas susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja bent
81
pusė Lietuvoj gyvenančių draugijos narių.
82
33. Neįvykus visuotinam susirinkimui
del
dėl
kvorumo stokos,
tą pat
tąpat
83
dieną,
vieną
viena
valandą
valanda
vėliau
vėliau,
šaukiamas antras, kuris bus
84
teisėtas, atvykus by kuriam narių skaičiui.
85
34. Visus klausimus visuotinas susirinkimas sprendžia paprasta
86
balsų dauguma. Įstatus keičia tiktai 2/3 teisėto susirinkimo
87
balsų dauguma.
88
V. Revizija.
V. Revizija.
89
35. Revizijos komisija, susidedanti iš trijų narių ir
dvejų
dviejų
kandi-
90
datų
datų,
daro bent vieną kartą į metus valdybos darbų reviziją ir
91
pranešimą apie tai betarpiai patiekia visuotinam susirinkimui.
92
VI. Lėšos.
VI. Lėšos.
93
36. Draugijos lėšos sudaro:
94
a) narių ir įstojamieji mokesniai,
95
b) aukos,
96
c) pajamos iš draugijos leidinių, paskaitų ir kitokių draugijos
97
institucijų.
98
VII. Likvidavimas.
VII. Likvidavimas.
99
37. Draugija gali būti likviduota, jei tai nuspręs visuotinas susi-
100
rinkimas, kuriame dalyvauja bent pusė Lietuvoj
Gyvenančių
gyvenančių
narių,
101
2/3 balsų dauguma.
102
38.
Draugija
Draugiją
likvidavus, jos turtas eina stipendijų fondan lietuviams
103
studentame
c
Critical note: studentam[s] ] vid ex err ame pro ams
studentame
studentam[s],
Lietuvos
Universitete
universitete
studujuojantiems
vokiec
c
Critical note: vokiečių ] vid ex err c pro č
vokiec
vokieč
kalbą
104
ir
literaturą.
p
Physical note: [2v] //
literaturą.
literatūrą.

Facsimile Image Placeholder

LIETUVIU-VOKIECIŲ
LIETUVIŲ – VOKIEČIŲ
KULTŪRINIO
BENDRADARBAVIMO
BENDRADARBIAVIMO
DRAUGIJOS
1
LIETUVIU-VOKIECIŲ
LIETUVIŲ – VOKIEČIŲ
KULTŪRINIO
BENDRADARBAVIMO
c
Critical note: BENDRADARB[I]AVIMO ] vid ex err om pri I
BENDRADARBAVIMO
BENDRADARBIAVIMO
DRAUGIJOS
2
įstatai.
Įstatai
3
I. Tikslas, priemonės, buveinė, veikimo
I. Tikslas, priemonės, buveinė, veikimo
lotas.
c
Critical note: [p]lotas ] abs p
lotas.
[p]lotas.
4
1. Draugijos tikslas: remti ir skatinti lietuvių ir vokiečių tautų
5
kultūrinį pasipažinimą ir bendradarbiavimą.
6
2. Šiam tikslui siekti draugija naudoja šitokias priemones:
7
a) rengia viešus susirinkimus, posėdžius, paskaitas, pranešimus,
8
populerizuojančius
populiarizuojančius
vienos ir kitos tautos kultūros vaisius,
9
b) remia ir organizuoja ekskursijas iš Vokietijos Lietuvon ir
10
iš Lietuvos Vokietijon,
11
c) steigia bibliotekas,
muzėjus
muziejus
ir kultūros institutus,
12
d.
d)
leidžia periodinius ir neperiodinius leidinius, teikia
13
informacijų spaudai, visuomenės organizacijoms ir valdžios
14
įstaigoms,
15
e) naudoja visas kitas teisėtas priemones remti ir
16
skatinti kultūriniam
bendradarbiavimui.
bendradarbiavimui.
17
3. Draugija yra juridinis asmuo, galintis įsigyti, paveldėti, įkeisti,
18
perleisti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.
19
4. Draugija turi savo
antspauda.
antspaudą.
20
5. Draugijos
buveinė –
buveinė –
Lietuvos sostinė.
21
6. Draugijos darbo
plotas –
plotas
Lietuva ir
Vokiečių
vokiečių
kultūros šalys.
22
II. Draugijos nariai.
II. Draugijos nariai.
23
7. Draugijos nariais gali būti Lietuvos, Vokietijos, Austrijos,
24
Šveicarijos ir
J.A.V.
JAV
piliečiai.
25
8. Draugijos nariai
yra:
yra
tikrieji, amžinieji ir garbės nariai.
26
9. Tikraisiais nariais gali būti
asmens
asmens,
užsimokėję įstojamąjį
10.-Lt.
10 Lt
27
ir metinį nario
10.-Lt.
10 Lt
mokesnius.
28
10. Draugijos amžinaisiais nariais gali būti asmens, įmokėję draugijai
29
ne mažiau
500.-
500
litųu.
c
Critical note: litų ] p ras u
litų.
30
11. Draugijos garbės nariais gali būti asmens, visuotino susirinkimo
31
rinkti, pasidarbavę draugijos arba
abejų
abiejų
tautų kultūrinio bendra-
32
darbiavio
c
Critical note: [bendra]darbiavi[m]o ] abs m
darbiavio
darbiavimo
naudai.
p
Physical note: [1v] //
naudai.

Facsimile Image Placeholder

33
12. Visi draugijos nariai pildo visuotino susirinkimo nusprendimus,
34
vykdo šiuos įstatus ir naudojas lygiomis teisėmis.
35
13. Visi draugijos nariai gauna veltui visus draugijos leidinius ir
36
nemokamai lanko visas draugijos institucijas.
37
14. Draugijos narys, nusižengęs draugijos įstatams, gali būti valdybos
38
nutarimu pašalintas iš draugijos; pašalintasis narys turi teisės
39
apeliuoti į draugijos narių visuotiną susirinkimą.
40
15. Pašalintiesiems ar savo noru išstojusiems draugijos nariams
41
sumokėtieji mokesniai
negrąžinomi.
negrąžinami.
42
16. Narys, norėdamas išstoti iš
draugijos
draugijos,
praneša apie tai raštu
43
valdybai.
44
III. Valdyba.
III. Valdyba.
45
17. Draugijos valdyba susideda iš visuotino susirinkimo rinktų 5
46
valdybos narių ir 2 kandidatų.
47
18. Valdybos nariai patys pasiskirsto savo pareigomis: pirmininkas,
48
vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas ir bibliotekininkas.
49
19. Valdybos nariui susirgus ar laikinai (ar visai) pasišalinus, jį
50
pavaduoja kandidatas.
51
20. Valdyba turi teisės kviesti į savo posėdžius ir valdybos kan-
52
didatus ir duoti jiems
balasvimo
c
Critical note: balsavimo ] vid ex err as pro sa
balasvimo
balsavimo
teisės.
53
21. Valdyba yra renkama vieniems metams. Jei
del
dėl
kurių nors aplinkybių,
54
metams praslinkus, nauja valdyba nebūtų išrinkta, tai senoji auto-
55
matiškai eina pareigas toliau, kol bus išrinkta nauja valdyba.
56
22.
Valdyb
c
Critical note: Valdyb[a] ] ill, rest
Valdyb
Valdyb[a]
veda visus draugijos reikalus, vykdo visus visuotino
57
susirinkimo nutarimus.
58
23. Valdyba priims naujus draugijos narius, trijų senųjų rekomenduotus.
59
24. Valdybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja bent trys val-
60
dybos nariai, – jų tarpe pirmininkas ar vicepirmininkas.
61
25. Valdyba šaukia
posėdžiui,
posėdžiui
sulyg
sulig
reikalo,
reikalo
jos pirmininkas ar
62
vicepirmininkas.
63
26. Visus klausimus valdyba sprendžia paprasta balsų dauguma; balsams
64
pasidalinus, nusveria pirmininkaujančiojo balsas.
65
IV. Visuotinas susirinkimas.
IV. Visuotinas susirinkimas.
66
27. Visuotinas draugijos narių susirinkimas yra vyriausias draugijos
67
reikalų
sprendėjas.
p
Physical note: [2r] //
sprendėjas.

Facsimile Image Placeholder

68
28,
c
Critical note: 28. ] p cf vid ex err interp , pro .
28,
28.
Drauijos
c
Critical note: Drau[g]ijos ] abs g
Drauijos
Drau[g]ijos
nariai
paprtaja
c
Critical note: papr[as]taja[m] ] ill as et m
paprtaja
papr[as]taja[m]
visutinam
c
Critical note: visu[o]tinam ] ill o
visutinam
visu[o]tinam
susirinkimui
renk
c
Critical note: renk[as] ] ill as
renk
renk[as]
69
vieną kartą į metus priimti valdybos
apyskaita,
apyskaitą,
revizijos
70
komisijos pranešimą, rinkti valdybą ir revizijos komisiją ir
71
nustatyti draugijos darbų planą kitiems metams.
72
29. Nepaprastas visuotinas susirinkimas gali būti sušauktas
73
esant reikalui.
74
30. Visuotiną draugijos susirinkimą šaukia
valdyba;
valdyba,
apie paprastą
75
susirinkimo vietą ir laiką pranešdama narių žiniai (per spaudą
76
ar
asmeniškai –
asmeniškai –
valdybos nuožiūra) prieš dvi
savaitį,
savaiti,
o apie
77
nepaprasto –
nepaprasto –
prieš savaitę.
78
31. Jei 10 Lietuvoj gyvenančių draugijos narių raštu pareikalauja,
79
valdyba privalo sušaukti nepaprastą visuotiną susirinkimą.
80
32. Visuotinas susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja bent
81
pusė Lietuvoj gyvenančių draugijos narių.
82
33. Neįvykus visuotinam susirinkimui
del
dėl
kvorumo stokos,
tą pat
tąpat
83
dieną,
vieną
viena
valandą
valanda
vėliau
vėliau,
šaukiamas antras, kuris bus
84
teisėtas, atvykus by kuriam narių skaičiui.
85
34. Visus klausimus visuotinas susirinkimas sprendžia paprasta
86
balsų dauguma. Įstatus keičia tiktai 2/3 teisėto susirinkimo
87
balsų dauguma.
88
V. Revizija.
V. Revizija.
89
35. Revizijos komisija, susidedanti iš trijų narių ir
dvejų
dviejų
kandi-
90
datų
datų,
daro bent vieną kartą į metus valdybos darbų reviziją ir
91
pranešimą apie tai betarpiai patiekia visuotinam susirinkimui.
92
VI. Lėšos.
VI. Lėšos.
93
36. Draugijos lėšos sudaro:
94
a) narių ir įstojamieji mokesniai,
95
b) aukos,
96
c) pajamos iš draugijos leidinių, paskaitų ir kitokių draugijos
97
institucijų.
98
VII. Likvidavimas.
VII. Likvidavimas.
99
37. Draugija gali būti likviduota, jei tai nuspręs visuotinas susi-
100
rinkimas, kuriame dalyvauja bent pusė Lietuvoj
Gyvenančių
gyvenančių
narių,
101
2/3 balsų dauguma.
102
38.
Draugija
Draugiją
likvidavus, jos turtas eina stipendijų fondan lietuviams
103
studentame
c
Critical note: studentam[s] ] vid ex err ame pro ams
studentame
studentam[s],
Lietuvos
Universitete
universitete
studujuojantiems
vokiec
c
Critical note: vokiečių ] vid ex err c pro č
vokiec
vokieč
kalbą
104
ir
literaturą.
p
Physical note: [2v] //
literaturą.
literatūrą.

Facsimile Image Placeholder

LIETUVIU-VOKIECIŲ
LIETUVIŲ – VOKIEČIŲ
KULTŪRINIO
BENDRADARBAVIMO
BENDRADARBIAVIMO
DRAUGIJOS
1
LIETUVIU-VOKIECIŲ
LIETUVIŲ – VOKIEČIŲ
KULTŪRINIO
BENDRADARBAVIMO
c
Critical note: BENDRADARB[I]AVIMO ] vid ex err om pri I
BENDRADARBAVIMO
BENDRADARBIAVIMO
DRAUGIJOS
2
įstatai.
Įstatai
3
I. Tikslas, priemonės, buveinė, veikimo
I. Tikslas, priemonės, buveinė, veikimo
lotas.
c
Critical note: [p]lotas ] abs p
lotas.
[p]lotas.
4
1. Draugijos tikslas: remti ir skatinti lietuvių ir vokiečių tautų
5
kultūrinį pasipažinimą ir bendradarbiavimą.
6
2. Šiam tikslui siekti draugija naudoja šitokias priemones:
7
a) rengia viešus susirinkimus, posėdžius, paskaitas, pranešimus,
8
populerizuojančius
populiarizuojančius
vienos ir kitos tautos kultūros vaisius,
9
b) remia ir organizuoja ekskursijas iš Vokietijos Lietuvon ir
10
iš Lietuvos Vokietijon,
11
c) steigia bibliotekas,
muzėjus
muziejus
ir kultūros institutus,
12
d.
d)
leidžia periodinius ir neperiodinius leidinius, teikia
13
informacijų spaudai, visuomenės organizacijoms ir valdžios
14
įstaigoms,
15
e) naudoja visas kitas teisėtas priemones remti ir
16
skatinti kultūriniam
bendradarbiavimui.
bendradarbiavimui.
17
3. Draugija yra juridinis asmuo, galintis įsigyti, paveldėti, įkeisti,
18
perleisti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.
19
4. Draugija turi savo
antspauda.
antspaudą.
20
5. Draugijos
buveinė –
buveinė –
Lietuvos sostinė.
21
6. Draugijos darbo
plotas –
plotas
Lietuva ir
Vokiečių
vokiečių
kultūros šalys.
22
II. Draugijos nariai.
II. Draugijos nariai.
23
7. Draugijos nariais gali būti Lietuvos, Vokietijos, Austrijos,
24
Šveicarijos ir
J.A.V.
JAV
piliečiai.
25
8. Draugijos nariai
yra:
yra
tikrieji, amžinieji ir garbės nariai.
26
9. Tikraisiais nariais gali būti
asmens
asmens,
užsimokėję įstojamąjį
10.-Lt.
10 Lt
27
ir metinį nario
10.-Lt.
10 Lt
mokesnius.
28
10. Draugijos amžinaisiais nariais gali būti asmens, įmokėję draugijai
29
ne mažiau
500.-
500
litųu.
c
Critical note: litų ] p ras u
litų.
30
11. Draugijos garbės nariais gali būti asmens, visuotino susirinkimo
31
rinkti, pasidarbavę draugijos arba
abejų
abiejų
tautų kultūrinio bendra-
32
darbiavio
c
Critical note: [bendra]darbiavi[m]o ] abs m
darbiavio
darbiavimo
naudai.
p
Physical note: [1v] //
naudai.

Facsimile Image Placeholder

33
12. Visi draugijos nariai pildo visuotino susirinkimo nusprendimus,
34
vykdo šiuos įstatus ir naudojas lygiomis teisėmis.
35
13. Visi draugijos nariai gauna veltui visus draugijos leidinius ir
36
nemokamai lanko visas draugijos institucijas.
37
14. Draugijos narys, nusižengęs draugijos įstatams, gali būti valdybos
38
nutarimu pašalintas iš draugijos; pašalintasis narys turi teisės
39
apeliuoti į draugijos narių visuotiną susirinkimą.
40
15. Pašalintiesiems ar savo noru išstojusiems draugijos nariams
41
sumokėtieji mokesniai
negrąžinomi.
negrąžinami.
42
16. Narys, norėdamas išstoti iš
draugijos
draugijos,
praneša apie tai raštu
43
valdybai.
44
III. Valdyba.
III. Valdyba.
45
17. Draugijos valdyba susideda iš visuotino susirinkimo rinktų 5
46
valdybos narių ir 2 kandidatų.
47
18. Valdybos nariai patys pasiskirsto savo pareigomis: pirmininkas,
48
vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas ir bibliotekininkas.
49
19. Valdybos nariui susirgus ar laikinai (ar visai) pasišalinus, jį
50
pavaduoja kandidatas.
51
20. Valdyba turi teisės kviesti į savo posėdžius ir valdybos kan-
52
didatus ir duoti jiems
balasvimo
c
Critical note: balsavimo ] vid ex err as pro sa
balasvimo
balsavimo
teisės.
53
21. Valdyba yra renkama vieniems metams. Jei
del
dėl
kurių nors aplinkybių,
54
metams praslinkus, nauja valdyba nebūtų išrinkta, tai senoji auto-
55
matiškai eina pareigas toliau, kol bus išrinkta nauja valdyba.
56
22.
Valdyb
c
Critical note: Valdyb[a] ] ill, rest
Valdyb
Valdyb[a]
veda visus draugijos reikalus, vykdo visus visuotino
57
susirinkimo nutarimus.
58
23. Valdyba priims naujus draugijos narius, trijų senųjų rekomenduotus.
59
24. Valdybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja bent trys val-
60
dybos nariai, – jų tarpe pirmininkas ar vicepirmininkas.
61
25. Valdyba šaukia
posėdžiui,
posėdžiui
sulyg
sulig
reikalo,
reikalo
jos pirmininkas ar
62
vicepirmininkas.
63
26. Visus klausimus valdyba sprendžia paprasta balsų dauguma; balsams
64
pasidalinus, nusveria pirmininkaujančiojo balsas.
65
IV. Visuotinas susirinkimas.
IV. Visuotinas susirinkimas.
66
27. Visuotinas draugijos narių susirinkimas yra vyriausias draugijos
67
reikalų
sprendėjas.
p
Physical note: [2r] //
sprendėjas.

Facsimile Image Placeholder

68
28,
c
Critical note: 28. ] p cf vid ex err interp , pro .
28,
28.
Drauijos
c
Critical note: Drau[g]ijos ] abs g
Drauijos
Drau[g]ijos
nariai
paprtaja
c
Critical note: papr[as]taja[m] ] ill as et m
paprtaja
papr[as]taja[m]
visutinam
c
Critical note: visu[o]tinam ] ill o
visutinam
visu[o]tinam
susirinkimui
renk
c
Critical note: renk[as] ] ill as
renk
renk[as]
69
vieną kartą į metus priimti valdybos
apyskaita,
apyskaitą,
revizijos
70
komisijos pranešimą, rinkti valdybą ir revizijos komisiją ir
71
nustatyti draugijos darbų planą kitiems metams.
72
29. Nepaprastas visuotinas susirinkimas gali būti sušauktas
73
esant reikalui.
74
30. Visuotiną draugijos susirinkimą šaukia
valdyba;
valdyba,
apie paprastą
75
susirinkimo vietą ir laiką pranešdama narių žiniai (per spaudą
76
ar
asmeniškai –
asmeniškai –
valdybos nuožiūra) prieš dvi
savaitį,
savaiti,
o apie
77
nepaprasto –
nepaprasto –
prieš savaitę.
78
31. Jei 10 Lietuvoj gyvenančių draugijos narių raštu pareikalauja,
79
valdyba privalo sušaukti nepaprastą visuotiną susirinkimą.
80
32. Visuotinas susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja bent
81
pusė Lietuvoj gyvenančių draugijos narių.
82
33. Neįvykus visuotinam susirinkimui
del
dėl
kvorumo stokos,
tą pat
tąpat
83
dieną,
vieną
viena
valandą
valanda
vėliau
vėliau,
šaukiamas antras, kuris bus
84
teisėtas, atvykus by kuriam narių skaičiui.
85
34. Visus klausimus visuotinas susirinkimas sprendžia paprasta
86
balsų dauguma. Įstatus keičia tiktai 2/3 teisėto susirinkimo
87
balsų dauguma.
88
V. Revizija.
V. Revizija.
89
35. Revizijos komisija, susidedanti iš trijų narių ir
dvejų
dviejų
kandi-
90
datų
datų,
daro bent vieną kartą į metus valdybos darbų reviziją ir
91
pranešimą apie tai betarpiai patiekia visuotinam susirinkimui.
92
VI. Lėšos.
VI. Lėšos.
93
36. Draugijos lėšos sudaro:
94
a) narių ir įstojamieji mokesniai,
95
b) aukos,
96
c) pajamos iš draugijos leidinių, paskaitų ir kitokių draugijos
97
institucijų.
98
VII. Likvidavimas.
VII. Likvidavimas.
99
37. Draugija gali būti likviduota, jei tai nuspręs visuotinas susi-
100
rinkimas, kuriame dalyvauja bent pusė Lietuvoj
Gyvenančių
gyvenančių
narių,
101
2/3 balsų dauguma.
102
38.
Draugija
Draugiją
likvidavus, jos turtas eina stipendijų fondan lietuviams
103
studentame
c
Critical note: studentam[s] ] vid ex err ame pro ams
studentame
studentam[s],
Lietuvos
Universitete
universitete
studujuojantiems
vokiec
c
Critical note: vokiečių ] vid ex err c pro č
vokiec
vokieč
kalbą
104
ir
literaturą.
p
Physical note: [2v] //
literaturą.
literatūrą.
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: BENDRADARB[I]AVIMO ] vid ex err om pri I
a1
Line number 3
Critical note: [p]lotas ] abs p
a1
Line number 29
Critical note: litų ] p ras u
a1
Line number 32
Critical note: [bendra]darbiavi[m]o ] abs m
a1
Line number 32
Physical note: [1v] //
a1
Line number 52
Critical note: balsavimo ] vid ex err as pro sa
a1
Line number 56
Critical note: Valdyb[a] ] ill, rest
a1
Line number 67
Physical note: [2r] //
a1
Line number 68
Critical note: 28. ] p cf vid ex err interp , pro .
a1
Line number 68
Critical note: Drau[g]ijos ] abs g
a1
Line number 68
Critical note: papr[as]taja[m] ] ill as et m
a1
Line number 68
Critical note: visu[o]tinam ] ill o
a1
Line number 68
Critical note: renk[as] ] ill as
a1
Line number 103
Critical note: studentam[s] ] vid ex err ame pro ams
a1
Line number 103
Critical note: vokiečių ] vid ex err c pro č
a1
Line number 104
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1927_05_13_2_jt_1v.jpgX (Close panel)
image
1927_05_13_2_jt_2r.jpgX (Close panel)
image
1927_05_13_2_jt_2v.jpgX (Close panel)
image