Juozapui Sruogai, 1927-07-03

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozapui Sruogai, 1927-07-03

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 697. Laiškas. Be visos datos, vietos. Datuota, lokalizuota pagal turinį, prierašą. Rašyta 23,0 × 29,4 cm gelstelėjusio, pilkšvo, lygaus, laiškinio popieriaus su vandenženkliu (užrašas apskritimo lanke: „SUPERFEIN HARTPOST“ ***, viduryje: „Perikles“) lape (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Prierašas pieštuku Juozapo Sruogos ranka: „1927 metų VII 3 d.“ Perlenkta perpus, lankstymo į keturias dalis žymės. Kairiajame pakraštyje dvi skylamušio skylės. Yra įplyšimų. Aplankstyta, apglamžyta. Dėmėta. Be voko. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 105. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1927-07-03: Genetinis
  • Witness a2: 1927-07-03: Diplomatinis
  • Witness a3: 1927-07-03: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Juozapui Sruogai, iš Kauno – į Berlyną, 1927-07-03, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1927_07_03_jt.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Mielas Juozapai
1
Mielas Juozapai,
2
Tu
Tu
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
turbūt baisiai keiki, kad mes nebeužusukėm į
3
Berliną,
Berlyną,
bet ką galėjom
kitą
kita
daryt – jei mums nebe-
4
užteko nei jėgų, nei pinigų. Buvome Magdeburge,
5
Harz'e
Harze
n
Note: Harz – kalnų masyvas Vokietijoje, Žemutinės Saksonijos, Saksonijos-Anhalto ir Tiuringijos žemėse.
(Brocken,
(Brocken,
n
Note: Brocken – Harzo kalnų viršukalnė (aukštis 1141 metrai).
Thale),
Thale),
n
Note: Thale – miestas Vokietijoje, Saksonijos-Anhalto rajone.
Leipzige visą dieną, Dres-
6
dene,
Säch. Schweiz
Säch. Schweiz
n
Note: Säch[sische] Schweiz – Saksonijos Šveicarija.
(nuvažiavom į
Wehlen,
Wehlen
n
Note: Wehlen – miestelis Saksonijos Šveicarijoje.
,
o iš ten
7
pėsti:
Bastei,
Bastei,
n
Note: Bastei – uolos Vokietijos Elbės Smiltaininiuose kalnuose.
Schwedenlöcher,
Schwedenlöcher,
n
Note: Schwedenlöcher – Amselgrundo pakrantės slėnis, netoli Ratheno miestelio Saksonijos Šveicarijoje.
Amserfall,
Amselfall,
n
Note: Amselfall – krioklys Saksonijos Šveicarijoje, Rytų Vokietijoje, netoli nuo Bastėjos uolų.
Rathen,
Rathen,
n
Note: Rathen – miestelis Elbės Smiltaininiuose kalnuose, Saksonijoje, Vokietijoje.
8
Brand,
Brand,
n
Note: Brand-Erbisdorf – nedidelis miestelis Saksonijoje.
Schandau
Schandau
n
Note: Bad Schandau– kurortinis miestas Vokietijoje.
ir iš ten
grįžom).
grįžom).
n
Note: Balys Sruoga 1927 m. Lietuvos universiteto studentams, teatro seminaro dalyviams, organizavo ekskursiją į Vokietiją – Magdeburgą, Berlyną, Drezdeną. Ši išvyka turėjo specialų teatrinį tikslą – tuo metu Magdeburge vyko teatro meno paroda.
9
Nusivarėm iki paskutinio. Tat iš Dresdeno
10
išvažiavom penktadienio rytą, pusėj 7, o buvom
11
Kaune
ta-pat
tąpat
dieną 11 val. vakaro.
12
Įspudžiu
Įspūdžių
daugybė, net pasakyti sunku.
13
Taigi nepykite, kad nebeužusukome.
14
Šiandie turėjome posėdį – rezultate su pirmuoju
15
kurjeriu gausite „diplomatinį paketą“ – ten
16
bus biškis dešrų, palengvicos ir 3 bonkos
17
krupniko. Mūsų noras
būtų
būtų,
kad tai sunau-
18
dotumet
dotumėt
bendrai – ir atstovybės tarnauto-
19
jai
jai,
ir studentai, kurie su mumis
20
vazojos. Norėjom laiškus rašyti –
padėkos
padėkos,
21
bet vienas
c
Critical note: bet ] p ras vienas
bet
beveik kiekvienas turi žmonių
22
Berlyne, kuriems norėtų ypatingai
dėkos dėkoti
c
Critical note: dėkoti ] cor pro dėkos, cor ti pro s
dėkoti
23
(vyrai ypač Tau,
Čerkeliunui,
Čerkeliūnui,
n
Note: Petras Čerkeliūnas (g. 1893) – nuo 1922 m. Berlyno aukštesniosios technikos mokyklos ir Lietuvos universiteto studentas. Nuo 1928-06-01 iki 1931-10-01 Lietuvos garbės konsulato Berlyne sekretorius.
Bulotai,
Bulotai,
n
Note: Andrius Bulota (1872–1941) – teisininkas, advokatas, Marijampolės gimnazijos dėstytojas.
Mošinskui),
Mošinskiui,
n
Note: Algirdas Mošinskis (1905–1991) – inžinierius, architektas, 1926–1928 m. Paryžiuje Sorbonoje studijavo archeologiją. 1933 m. Berlyne baigė Šarlotenburgo aukštąją technikos mokyklą.
24
moters p.
Bronei
Bronei
n
Note: Bronė Jazbutytė-Sruogienė (1896–1950) – Juozapo Sruogos žmona.
ir abiem
astovybės atstovybės
c
Critical note: atstovybės ] cor pro astovybės, ins pri t
atstovybės
panelėm.
panelėm).
25
Bet kaip čia su laiškais
išeis
išeis,
dar
nežinia
c
Critical note: nežinia ] cor pro aš, cor ne pro
nežinia
26
aš rytoj noriu būtinai išvažiuoti
27
sodžiun – laiko maža
visa
c
Critical note: visa[i] ] ill sec i
visa
visa[i].
28
Plosčiu
Ploščių
ir binoklį su
Jazbučiu
Jazbučiu
n
Note: Jurgis Jazbutis (1897–1965) – Bronės Sruogienės brolis.
pasiuntėm
29
iš Dresdeno – ačiū.
30
Ačiū už viską. Labų dienų
visies
c
Critical note: visie[m]s ] ill m
visies
visie[m]s.
31
Tav
c
Critical note: Tav[o] ] abs fl -o
Tav
Tav[o]
Ba◊◊s
c
Critical note: Ba[ly]s ] sign, ill ly
Ba◊◊s
Ba[ly]s
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947) – Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
32
3
lieps
c
Critical note: liep[o]s ] ill o
p
Physical note: [1r] //
lieps
liep[o]s

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas Juozapai
1
Mielas Juozapai,
2
Tu
Tu
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
turbūt baisiai keiki, kad mes nebeužusukėm į
3
Berliną,
Berlyną,
bet ką galėjom
kitą
kita
daryt – jei mums nebe-
4
užteko nei jėgų, nei pinigų. Buvome Magdeburge,
5
Harz'e
Harze
n
Note: Harz – kalnų masyvas Vokietijoje, Žemutinės Saksonijos, Saksonijos-Anhalto ir Tiuringijos žemėse.
(Brocken,
(Brocken,
n
Note: Brocken – Harzo kalnų viršukalnė (aukštis 1141 metrai).
Thale),
Thale),
n
Note: Thale – miestas Vokietijoje, Saksonijos-Anhalto rajone.
Leipzige visą dieną, Dres-
6
dene,
Säch. Schweiz
Säch. Schweiz
n
Note: Säch[sische] Schweiz – Saksonijos Šveicarija.
(nuvažiavom į
Wehlen,
Wehlen
n
Note: Wehlen – miestelis Saksonijos Šveicarijoje.
,
o iš ten
7
pėsti:
Bastei,
Bastei,
n
Note: Bastei – uolos Vokietijos Elbės Smiltaininiuose kalnuose.
Schwedenlöcher,
Schwedenlöcher,
n
Note: Schwedenlöcher – Amselgrundo pakrantės slėnis, netoli Ratheno miestelio Saksonijos Šveicarijoje.
Amserfall,
Amselfall,
n
Note: Amselfall – krioklys Saksonijos Šveicarijoje, Rytų Vokietijoje, netoli nuo Bastėjos uolų.
Rathen,
Rathen,
n
Note: Rathen – miestelis Elbės Smiltaininiuose kalnuose, Saksonijoje, Vokietijoje.
8
Brand,
Brand,
n
Note: Brand-Erbisdorf – nedidelis miestelis Saksonijoje.
Schandau
Schandau
n
Note: Bad Schandau– kurortinis miestas Vokietijoje.
ir iš ten
grįžom).
grįžom).
n
Note: Balys Sruoga 1927 m. Lietuvos universiteto studentams, teatro seminaro dalyviams, organizavo ekskursiją į Vokietiją – Magdeburgą, Berlyną, Drezdeną. Ši išvyka turėjo specialų teatrinį tikslą – tuo metu Magdeburge vyko teatro meno paroda.
9
Nusivarėm iki paskutinio. Tat iš Dresdeno
10
išvažiavom penktadienio rytą, pusėj 7, o buvom
11
Kaune
ta-pat
tąpat
dieną 11 val. vakaro.
12
Įspudžiu
Įspūdžių
daugybė, net pasakyti sunku.
13
Taigi nepykite, kad nebeužusukome.
14
Šiandie turėjome posėdį – rezultate su pirmuoju
15
kurjeriu gausite „diplomatinį paketą“ – ten
16
bus biškis dešrų, palengvicos ir 3 bonkos
17
krupniko. Mūsų noras
būtų
būtų,
kad tai sunau-
18
dotumet
dotumėt
bendrai – ir atstovybės tarnauto-
19
jai
jai,
ir studentai, kurie su mumis
20
vazojos. Norėjom laiškus rašyti –
padėkos
padėkos,
21
bet vienas
c
Critical note: bet ] p ras vienas
bet
beveik kiekvienas turi žmonių
22
Berlyne, kuriems norėtų ypatingai
dėkos dėkoti
c
Critical note: dėkoti ] cor pro dėkos, cor ti pro s
dėkoti
23
(vyrai ypač Tau,
Čerkeliunui,
Čerkeliūnui,
n
Note: Petras Čerkeliūnas (g. 1893) – nuo 1922 m. Berlyno aukštesniosios technikos mokyklos ir Lietuvos universiteto studentas. Nuo 1928-06-01 iki 1931-10-01 Lietuvos garbės konsulato Berlyne sekretorius.
Bulotai,
Bulotai,
n
Note: Andrius Bulota (1872–1941) – teisininkas, advokatas, Marijampolės gimnazijos dėstytojas.
Mošinskui),
Mošinskiui,
n
Note: Algirdas Mošinskis (1905–1991) – inžinierius, architektas, 1926–1928 m. Paryžiuje Sorbonoje studijavo archeologiją. 1933 m. Berlyne baigė Šarlotenburgo aukštąją technikos mokyklą.
24
moters p.
Bronei
Bronei
n
Note: Bronė Jazbutytė-Sruogienė (1896–1950) – Juozapo Sruogos žmona.
ir abiem
astovybės atstovybės
c
Critical note: atstovybės ] cor pro astovybės, ins pri t
atstovybės
panelėm.
panelėm).
25
Bet kaip čia su laiškais
išeis
išeis,
dar
nežinia
c
Critical note: nežinia ] cor pro aš, cor ne pro
nežinia
26
aš rytoj noriu būtinai išvažiuoti
27
sodžiun – laiko maža
visa
c
Critical note: visa[i] ] ill sec i
visa
visa[i].
28
Plosčiu
Ploščių
ir binoklį su
Jazbučiu
Jazbučiu
n
Note: Jurgis Jazbutis (1897–1965) – Bronės Sruogienės brolis.
pasiuntėm
29
iš Dresdeno – ačiū.
30
Ačiū už viską. Labų dienų
visies
c
Critical note: visie[m]s ] ill m
visies
visie[m]s.
31
Tav
c
Critical note: Tav[o] ] abs fl -o
Tav
Tav[o]
Ba◊◊s
c
Critical note: Ba[ly]s ] sign, ill ly
Ba◊◊s
Ba[ly]s
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947) – Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
32
3
lieps
c
Critical note: liep[o]s ] ill o
p
Physical note: [1r] //
lieps
liep[o]s

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas Juozapai
1
Mielas Juozapai,
2
Tu
Tu
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
turbūt baisiai keiki, kad mes nebeužusukėm į
3
Berliną,
Berlyną,
bet ką galėjom
kitą
kita
daryt – jei mums nebe-
4
užteko nei jėgų, nei pinigų. Buvome Magdeburge,
5
Harz'e
Harze
n
Note: Harz – kalnų masyvas Vokietijoje, Žemutinės Saksonijos, Saksonijos-Anhalto ir Tiuringijos žemėse.
(Brocken,
(Brocken,
n
Note: Brocken – Harzo kalnų viršukalnė (aukštis 1141 metrai).
Thale),
Thale),
n
Note: Thale – miestas Vokietijoje, Saksonijos-Anhalto rajone.
Leipzige visą dieną, Dres-
6
dene,
Säch. Schweiz
Säch. Schweiz
n
Note: Säch[sische] Schweiz – Saksonijos Šveicarija.
(nuvažiavom į
Wehlen,
Wehlen
n
Note: Wehlen – miestelis Saksonijos Šveicarijoje.
,
o iš ten
7
pėsti:
Bastei,
Bastei,
n
Note: Bastei – uolos Vokietijos Elbės Smiltaininiuose kalnuose.
Schwedenlöcher,
Schwedenlöcher,
n
Note: Schwedenlöcher – Amselgrundo pakrantės slėnis, netoli Ratheno miestelio Saksonijos Šveicarijoje.
Amserfall,
Amselfall,
n
Note: Amselfall – krioklys Saksonijos Šveicarijoje, Rytų Vokietijoje, netoli nuo Bastėjos uolų.
Rathen,
Rathen,
n
Note: Rathen – miestelis Elbės Smiltaininiuose kalnuose, Saksonijoje, Vokietijoje.
8
Brand,
Brand,
n
Note: Brand-Erbisdorf – nedidelis miestelis Saksonijoje.
Schandau
Schandau
n
Note: Bad Schandau– kurortinis miestas Vokietijoje.
ir iš ten
grįžom).
grįžom).
n
Note: Balys Sruoga 1927 m. Lietuvos universiteto studentams, teatro seminaro dalyviams, organizavo ekskursiją į Vokietiją – Magdeburgą, Berlyną, Drezdeną. Ši išvyka turėjo specialų teatrinį tikslą – tuo metu Magdeburge vyko teatro meno paroda.
9
Nusivarėm iki paskutinio. Tat iš Dresdeno
10
išvažiavom penktadienio rytą, pusėj 7, o buvom
11
Kaune
ta-pat
tąpat
dieną 11 val. vakaro.
12
Įspudžiu
Įspūdžių
daugybė, net pasakyti sunku.
13
Taigi nepykite, kad nebeužusukome.
14
Šiandie turėjome posėdį – rezultate su pirmuoju
15
kurjeriu gausite „diplomatinį paketą“ – ten
16
bus biškis dešrų, palengvicos ir 3 bonkos
17
krupniko. Mūsų noras
būtų
būtų,
kad tai sunau-
18
dotumet
dotumėt
bendrai – ir atstovybės tarnauto-
19
jai
jai,
ir studentai, kurie su mumis
20
vazojos. Norėjom laiškus rašyti –
padėkos
padėkos,
21
bet vienas
c
Critical note: bet ] p ras vienas
bet
beveik kiekvienas turi žmonių
22
Berlyne, kuriems norėtų ypatingai
dėkos dėkoti
c
Critical note: dėkoti ] cor pro dėkos, cor ti pro s
dėkoti
23
(vyrai ypač Tau,
Čerkeliunui,
Čerkeliūnui,
n
Note: Petras Čerkeliūnas (g. 1893) – nuo 1922 m. Berlyno aukštesniosios technikos mokyklos ir Lietuvos universiteto studentas. Nuo 1928-06-01 iki 1931-10-01 Lietuvos garbės konsulato Berlyne sekretorius.
Bulotai,
Bulotai,
n
Note: Andrius Bulota (1872–1941) – teisininkas, advokatas, Marijampolės gimnazijos dėstytojas.
Mošinskui),
Mošinskiui,
n
Note: Algirdas Mošinskis (1905–1991) – inžinierius, architektas, 1926–1928 m. Paryžiuje Sorbonoje studijavo archeologiją. 1933 m. Berlyne baigė Šarlotenburgo aukštąją technikos mokyklą.
24
moters p.
Bronei
Bronei
n
Note: Bronė Jazbutytė-Sruogienė (1896–1950) – Juozapo Sruogos žmona.
ir abiem
astovybės atstovybės
c
Critical note: atstovybės ] cor pro astovybės, ins pri t
atstovybės
panelėm.
panelėm).
25
Bet kaip čia su laiškais
išeis
išeis,
dar
nežinia
c
Critical note: nežinia ] cor pro aš, cor ne pro
nežinia
26
aš rytoj noriu būtinai išvažiuoti
27
sodžiun – laiko maža
visa
c
Critical note: visa[i] ] ill sec i
visa
visa[i].
28
Plosčiu
Ploščių
ir binoklį su
Jazbučiu
Jazbučiu
n
Note: Jurgis Jazbutis (1897–1965) – Bronės Sruogienės brolis.
pasiuntėm
29
iš Dresdeno – ačiū.
30
Ačiū už viską. Labų dienų
visies
c
Critical note: visie[m]s ] ill m
visies
visie[m]s.
31
Tav
c
Critical note: Tav[o] ] abs fl -o
Tav
Tav[o]
Ba◊◊s
c
Critical note: Ba[ly]s ] sign, ill ly
Ba◊◊s
Ba[ly]s
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947) – Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
32
3
lieps
c
Critical note: liep[o]s ] ill o
p
Physical note: [1r] //
lieps
liep[o]s

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 2
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
a3
Line number 5
Note: Harz – kalnų masyvas Vokietijoje, Žemutinės Saksonijos, Saksonijos-Anhalto ir Tiuringijos žemėse.
a3
Line number 5
Note: Brocken – Harzo kalnų viršukalnė (aukštis 1141 metrai).
a3
Line number 5
Note: Thale – miestas Vokietijoje, Saksonijos-Anhalto rajone.
a3
Line number 6
Note: Säch[sische] Schweiz – Saksonijos Šveicarija.
a3
Line number 6
Note: Wehlen – miestelis Saksonijos Šveicarijoje.
a3
Line number 7
Note: Bastei – uolos Vokietijos Elbės Smiltaininiuose kalnuose.
a3
Line number 7
Note: Schwedenlöcher – Amselgrundo pakrantės slėnis, netoli Ratheno miestelio Saksonijos Šveicarijoje.
a3
Line number 7
Note: Amselfall – krioklys Saksonijos Šveicarijoje, Rytų Vokietijoje, netoli nuo Bastėjos uolų.
a3
Line number 7
Note: Rathen – miestelis Elbės Smiltaininiuose kalnuose, Saksonijoje, Vokietijoje.
a3
Line number 8
Note: Brand-Erbisdorf – nedidelis miestelis Saksonijoje.
a3
Line number 8
Note: Bad Schandau– kurortinis miestas Vokietijoje.
a3
Line number 8
Note: Balys Sruoga 1927 m. Lietuvos universiteto studentams, teatro seminaro dalyviams, organizavo ekskursiją į Vokietiją – Magdeburgą, Berlyną, Drezdeną. Ši išvyka turėjo specialų teatrinį tikslą – tuo metu Magdeburge vyko teatro meno paroda.
a1
Line number 21
Critical note: bet ] p ras vienas
a1
Line number 22
Critical note: dėkoti ] cor pro dėkos, cor ti pro s
a3
Line number 23
Note: Petras Čerkeliūnas (g. 1893) – nuo 1922 m. Berlyno aukštesniosios technikos mokyklos ir Lietuvos universiteto studentas. Nuo 1928-06-01 iki 1931-10-01 Lietuvos garbės konsulato Berlyne sekretorius.
a3
Line number 23
Note: Andrius Bulota (1872–1941) – teisininkas, advokatas, Marijampolės gimnazijos dėstytojas.
a3
Line number 23
Note: Algirdas Mošinskis (1905–1991) – inžinierius, architektas, 1926–1928 m. Paryžiuje Sorbonoje studijavo archeologiją. 1933 m. Berlyne baigė Šarlotenburgo aukštąją technikos mokyklą.
a3
Line number 24
Note: Bronė Jazbutytė-Sruogienė (1896–1950) – Juozapo Sruogos žmona.
a1
Line number 24
Critical note: atstovybės ] cor pro astovybės, ins pri t
a1
Line number 25
Critical note: nežinia ] cor pro aš, cor ne pro
a1
Line number 27
Critical note: visa[i] ] ill sec i
a3
Line number 28
Note: Jurgis Jazbutis (1897–1965) – Bronės Sruogienės brolis.
a1
Line number 30
Critical note: visie[m]s ] ill m
a1
Line number 31
Critical note: Tav[o] ] abs fl -o
a1
Line number 31
Critical note: Ba[ly]s ] sign, ill ly
a3
Line number 31
Note: Balys Sruoga (1896–1947) – Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
a1
Line number 32
Critical note: liep[o]s ] ill o
a1
Line number 32
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1927_07_03_js_1r.jpgX (Close panel)
image
1927_07_03_js_1v.jpgX (Close panel)
image