Juozapui Sruogai, 1928-05-09

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozapui Sruogai, 1928-05-09

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 262. Laiškas. Be visos vietos. Lokalizuota pagal turinį. Rašyta 23,3 × 29,4 cm gelstelėjusio, drobės faktūros popieriaus su vandenženkliu (karūnos vaizdas, užrašas: „PAPYRUS / REX / M.-K.-PAPIER.“) lapuose (1r, 2r, 3r) parkeriu (mėlynu rašalu). Autorinė paginacija: „2“. Prierašas storu mėlynu pieštuku Juozapo Sruogos ranka: „1928 V 9“. Perlenkta perpus, lankstymo į keturias dalis žymės. Kairiajame pakraštyje dvi skylamušio skylės. Viršuje sąsagėlės paliktos rūdžių žymės. Dešinysis kraštas apspuręs, apiplyšęs. Aplankstyta. Dėmėta. Yra įplyšimų. Be voko. 1959-01-18 perdavė Juozapo Sruogos dukra Jolita Sruogaitė. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 107–109. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1928-05-09: Genetinis
  • Witness a2: 1928-05-09: Diplomatinis
  • Witness a3: 1928-05-09: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Juozapui Sruogai, iš Kauno – į Berlyną, 1928-05-09, l. 1r, 2r, 3r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1928_05_09_jt.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Mielas Juozapai
1
Mielas Juozapai,
Mielas Juozapai,
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
2
Na, tai pagaliau jau viskas baigta –
testamentas
testamentas
n
Note: Testamentas pasirašytas 1928 m. gegužės 6 d. Baibokų vienkiemyje. Balys Sruoga laišką broliui Juozapui Sruogai rašė praėjus kelioms dienoms, kai testamentas buvo pasirašytas.
Tėvas Pranciškus Sruoga, „būdamas sveiko proto ir turėdamas tvirtą atmintį“, testamente išreiškė „savo paskutinę valią“ dėl turto paskirstymo po jo mirties.
Testamente ypač svarbūs pirmieji du punktai:
„1) Savo sūnaus Aniolo Sruogos nuosavybėn pavedu visas trobas, gyvą ir negyvą inventorių ir visą žemę, esančią mano ūkyje Baibokų vienk., Vabalninkų val., išskyrus traką, tai yra žemės sklypą, kurs sueina su Deikiškių, Puteliškių ir Baibokų kaimo laukais iš trijų pusių ir naujai iškasto 1925 metais Žemės ūkio ministerijos Melioracijos skyriaus griovio iš ketvirtos pusės. Šį žemės sklypą pavedu savo sūnų Juozapo, Adolfo, Boleslovo ir Kazimiero Sruogų nuosavybėn.
2) Nei vienas iš mano sūnų pavestų jiems žemės sklypų be bendro jų susitarimo parduoti bei dovanoti negali. Šis straipsnis turi būti vykdomas šventai ir negali būti apeitas praskolinimo, nuomos bei kitokiais būdais.
Pastaba. Šis straipsnis neliečia normalių paskolų bei išnuomavimų, sūnaus Aniolo asmenio gyvenimo bei ūkio reikalų tvarkymo.“
Testamente dar kalbama apie kitus mokesčius, kuriuos turi mokėti Aniolas Sruoga ir visi broliai, įsipareigojimus, kuriuos turi vykdyti broliai, slaugydami tėvus, po jų mirties – rūpindamiesi kapais, pamaldomis. Kad skaitytojams būtų patogiau, pateikiame visą tolesnį Pranciškaus Sruogos testamento tekstą:
„3) Visus valstybės ir savivaldybės mokesčius ir kitas natūralias pareigas atlieka faktinieji žemės naudotojai. Žemės ūkio ministerijos Melioracijos skyriaus iškasimo griovio išlaidas sūnai Juozapas, Adolfas, Boleslovas ir Kazimieras pradeda mokėti nuo laiko pradėjimo naudotis pavestu jiems žemės sklypu.
4) Sūnus Aniolas bei jo įpėdiniai, kurie gyvens jo vietoj, privalo kasmet užpirkti ne mažiau trijų mišių ir atvežti kunigą į Jasiuliškių kapus pamaldoms už visą mano familiją.
5) Mano visiems vaikams pavedu ant Jasiuliškių kapų ir ant kapo mano brolio, kunigo Jono, Ylakiuose pastatyti paminklus.
6) Sūnaus Kazimiero gydymo išlaidas turi sumokėti visi kiti sūnai lygiomis dalimis. Sūnus Aniolas išpuolančią jam ketvirtą Kazimiero gydymo išlaidų dalį sumoka kitiems broliams, kai jis apsives.
7) Sūnus Aniolas privalo teikti mano žmonai, o jo motutei Agotai Sruogienei iki josios mirties visa, kas reikalinga gyvenimui, būtent: aprėdymą, medicinos pagalbą, aprūpinti tikybinius reikalus, taipogi motutę mylėti ir gyventi santaikoje.
8) Kilus tarp sūnaus Aniolo ir motutės nesusipratimams ir pareiškus motutei nepasitenkinimą bei skriaudą užlaikyme, aprėdyme ar kituose reikaluose ir išreiškus motutei norą atskirai savo ūkį vesti, sūnus Aniolas nuo tos dienos privalo duoti motutei šią ordinariją: rugienių miltų, papr. maltų penkiolika (15) klgr. į mėnesį, rugių miltų pitliavotų aštuonius (8) kg. į mėn., kvietienių miltų valcuotų aštuonius (8) kg. į mėn., bulbių dvidešimts (20) kg. į mėnesį, pieno nenugriebto keturiasdešimt penkius (45) litrus į mėnesį, kiaušinių šešias dešimts (60) štukų į mėnesį, mėsos rūkytos penkiolika (15) kg. į mėn., mėsos šviežios (teliukienos, avienos ar jautienos) penkius (5) kg. į mėn., mėsos paukštienos (viščiukų, ančių) penki (5) kg. į mėn., sviesto, pirmos rūšies (3) kg. į mėnesį, kiaulienių bei žąsienių taukų du (2) kg. į mėn., smetonos ir smetonėlės šešius (6) litrus į mėn., sūrio, dešros, kumpio ir lašinių po du (2) kg. į mėn., įvairių kruopų tris (3) kg. į mėn., cukraus smulkaus ir rupaus tris (3) kg. į mėn., kavos, kaka[v]o[s] ir arbatos vieną kg. į mėn., agurkų, morkų, kopūstų, burokų, cibulių, salotų ir kitų daržovių bei druskos, pipirų, babkavų lapų ir kitų smulkių prie valgio reikmenų sūnus Aniolas duoda sulig tikro reikalo.
9) Pradėjus motutei vesti atskirą ūkį ir imti virš nurodytą ordinariją sūnus Aniolas turės duoti tinkamą gerai užrakinamą patalpą produktų pasidėjimui.
10) Virš nurodytą davinį Aniolas privalo išduoti motutei vienam mėnesiui pirmyn, išskyrus tuos produktus, kurie gali sugesti, šie išduodami kas dieną.
11) Pradėjus duoti motutei davinį, jeigu ko nors ūkyje nebūtų, sūnus Aniolas privalo duoti motutei užtenkamai pinigų šiuos dalykus rinkoje nusipirkti.
12) Su likučiais savo davinio motutė turi teisę elgtis kaip nori.
13) Esant reikalui motutei turėti atskirą patarnavimą ar tai senatvės dėlei, ar tai vedant savo atskirą ūkį bei atskirai valgiui gaminti, sūnus Aniolas privalo duoti motutei vieną iš savo tarnaičių, kurią pasirinks motutė. Tarnaitei algą ir visą išlaikymą duoda sūnus Aniolas. Ši tarnaitė, turėdama liuoso laiko nuo motutės patarnavimo, gali būti panaudota sūnaus Aniolo ūkio darbams.
14) Kamarėlė, kaipo gyvenamas kambarys, lieka motutės žinioje; seklyčia naudojasi sūnus Aniolas su motute bendrai, ištikus gi nesusipratimams gali visa seklyčia pereiti motutės žinion bei padalyta perpus.
15) Apkūrenimui bei valgio gaminimui malkos motutei privalo būti sausos, supjaustytos ir tinkamai suskaldytos.
16) Visą reikalingą remontą, priežiūrą bei šviesą motutės užimamoms patalpoms duoda sūnus Aniolas.
17) Visas motutės dangos ir apavo išlaidas kaip medžiagos, tai[p] ir darbo, neša sūnus Aniolas.
18) Visas motutės gydymo išlaidas atlieka sūnus Aniolas.
19) Motutei susirgus sūnus Aniolas privalo neatidėliojant atvežti daktarą bei kunigą iš artimiausių miestelių bei kitų vietų, o taipogi ir reikalingus vaistus.
20) Tikybiniems bei kitiems motutės reikalams atlikti sūnus Aniolas turi duoti ne mažiau vieno karto į savaitę gerą pakinkytą arklį, gerus ratus su risoriais bei minkšta sėdyne ir kitais patogumais važiavimui į artimesnius miestelius; reikalui esant sūnus Aniolas privalo duoti ir vežiką, esant reikalui sūnus Aniolas privalo duoti motutei pastotį ne daugiau kaip 4 kartus į metus nuvažiuoti į gelžkelio stotį.
21) Sūnui Aniolui apsivedus visi indai ir motutei reikalingi baltiniai pareina motutės žinion.
22) Bet virš nurodyto davinio sūnus Aniolas privalo duoti motutei kas mėnuo po dešimts (10) litų pinigais prie kurso dešimt litų lygų vienam doleriui. Šie pinigai motutei išmokami neatsižvelgiant į tai, ar motutė su Aniolu bendrai, ar atskirai gyvena. Šiuos pinigus motutei Aniolas privalo išmokėti visuomet už mėnesį pirmyn.
Tasai mano testamentas turi būti šventai laikomas ir vykdomas. Šį testamentą iš Pranciškaus Sruogos žodžių rašė Jonas Klinga. Po šiuo testamentu savo ranka pasirašau: Pranciškus Sruoga. Kad šis naminis testamentas, rašytas Jono Klingos iš žodžių Pranciškaus Sruogos, esančio sveiko proto ir tvirtos nuomonės, liudiju dvasios tėvas, kanauninkas Matas Kirlys, Vabalninko klebonas. Šis naminis testamentas, rašytas Jono Klingos iš žodžių Pranciškaus Sruogos, esančio sveiko proto ir tvirtos nuomonės, liudiju Juozas Čibas iš Zaprutiškių kaimo.“
Testamento tekstas – 1932 m. civilinėje byloje Nr. 491 esančiame nutarimo dėl Aniolo Sruogos prašymo patvirtinti mirusio Pranciškaus Sruogos naminį testamentą nuoraše.
1932 m. balandžio mėn. 18 d. Vabalninko nuovados Taikos teisėjas viešame posėdyje, išanalizavęs bylą dėl Aniolo Sruogos prašymo patvirtinti mirusio Pranciškaus Sruogos naminį testamentą, jį patvirtino.
Šis nutarimo nuorašas, patvirtintas Teismo sekretoriaus ir Vabalninko apylinkės teismo, duotas Juozapui Sruogai, jam prašant (žr. neinventorizuotas Algio Samulionio fondas, in: LLTIB RS, Tekstologijos skyrius, 2015-06-11 perdavė Gediminas Samulionis).
Anksčiau, kaip galima spėti iš laiško turinio, buvo keletas testamento variantų. Juozapas Sruoga norėjo, kad Baibokų žemė būtų užrašyta ne tik Aniolo Sruogos vardu, bet būtų paskirstyta visiems broliams po lygiai: „Tėvas nusprendė ūkį palikti Aniolui, kitiems keturiems užteks mokslo. Juozas atvažiavęs įkalbinėjo tėvą keisti testamentą. Norėjo, kad jam ir kitiems broliams užrašytų žemės. Tada tėvas pasakęs: „Jeigu jau jūs, mokyti, liksite ubagai, tai paskirsiu už vieškelio penkiolika hektarų. Parvažiuokite ir gyvenkite, kad badu mieste nenumirtumėt“. Aniolas skundėsi tėvui, kad brolius leido į mokslus, jiems vežė geriausią maistą, pirko geriausius drabužius, o pats kartais batų neturėdavęs, nors visą laiką sunkiai dirbęs, vadavęs tėvą. Tėvas nenuskriaudė Aniolo. Girdi, Juozas atvažiavo ir išvažiuos. Tegul šneka, kad nori. Nereikia to imti į galvą“ (Salomėja Balčiūnaitė-Sruogienė-Kaziliūnienė, „Balio Sruogos gimtinė Baibokuose“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 13–14).
para-
3
šyta ir pas
kleboną
kleboną
n
Note: Matas Kirlys (1872–1958) – kanauninkas, Vabalninko klebonas.
padėta. Šiokių tokių kompromisų
4
turėjo būti daroma, ir jie padaryta.
5
Šiuo tarpu apsiėjome visai be jokių barnių, nors prieš
6
mūsų atvažiavimą (kaip jau žinai iš
Klingos
Klingos
n
Note: Jonas Klinga – Sruogų šeimos bičiulis iš Jasiuliškių kaimo Biržų rajone, netoli Baibokų, artimiausias Sruogų kaimynas.
rašyto laiško)
buta
būta
7
labai smarkaus
upas upo .
c
Critical note: ūpo ] vid ex err upo, cor fl -o pro -as
upo.
ūpo.
8
Aniolas
Aniolas
n
Note: Aniolas Sruoga (1890–1936) – Balio Sruogos brolis, mirus tėvui Pranciškui Sruogai (1931 m.) – Baibokų ūkio paveldėtojas, tvarkytojas.
ir
čia šį
n
Note: šį ] cor pro čia
šį
kartą labai nenorėjo nusileisti
9
del
dėl
Teisės
teisės
parduoti ir dovanoti. Buvo visokios argu-
10
mentacijos iš vienos ir kitos pusės. Atrodė, kad čia ne-
11
bebus galima susitarti, –
ar Aniolas
c
Critical note: Aniolas ] cor pro vid ar, cor A pro ar
Aniolas
iš pasitarimų – iš sekly-
12
čios išėjo, tačiau po
keliu
kelių
minučių grįžo su
tatušiu,
tatušiu
n
Note: Pranciškus Sruoga (1846–1931) – Balio Sruogos tėvas, Baibokų šeimininkas, ūkininkas.
ir
13
sugrįžęs pareiškė: kadangi tatušis
noris,
norįs,
kad iš namų
14
Baibokuose Sruogų giminė neišeitų, tai Aniolas šiuo
15
punktu nusileidžia, reiškia, sutinka, kad būtų įra-
16
šytas punktas, kuriuo be visų brolių susitarimo nega-
17
lima nei parduoti, nei dovanoti. Bet Aniolas drauge
18
prašė, kad nebūtų rašomi punktai apie paskolą ir
19
išnuomavimą. Kadangi Aniolas pirmuoju
20
principiniu punktu nusileido, tai
del
dėl
šiu
šių
pasta-
21
ruo
rų
jau teko ir ieškot kompromisinės formulos.
22
Tokia formula rasta, – jos esmė tokia: punktas
23
apie tai, kad žemė ir namai negali būti parduota ir
24
dovanota, – šis punktas turi būti šventai pildo-
25
mas, – jis negali būti apeitas praskolinimo, nuo-
26
mos ar kitokiais būdais. Prie šio punkto
27
dar pridėta pastaba: šis punktas neliečia norma-
28
liškų paskolų bei išnuomavimų ūkio bei Aniolo
29
asmeniško gyvenimo tvarkymui.
30
Šis punktas, kaip matai, turi kai kurių neaiškumų
31
formulavime, – neaiškumai neišvengiami kiekvie-
32
noj kompromisinėj formuloj. Tačiau
tiems
p
Physical note: [1r] //
tiems

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

2 [→]
33
neaiškumams aiškinti
''dvasią''
dvasią
nustato paragrafas,
drau-
c
Critical note: neaiškumams ] s l in d ang add cf 2
drau-
34
džianti
c
Critical note: [drau]džianti[s] ] vid ex err fl -i pro -is, vid ex err om s
džianti
džianti[s]
parduoti, dovanoti ir
''apeiti'',
apeiti,
ir paskolų bei išnuoma-
35
vimų
''normališkumas''.
normališkumas.
36
Atrodo, kad šis formulavimas netoli
te nueina
tenueina
nuo
37
to projekto, po kuriuo ir tu esi pasirašęs, kad sutinki.
38
Atrodo, kad
šis toks
c
Critical note: toks ] cor pro šis
toks
formulavimas Aniolui turi daugiau
39
ne praktiškos, bet psichologiškos reikšmės. Šitoks
40
kompromisas buvo neišvengiamas, nes svarbu buvo
41
baigti reikalą geruoju, – įvesti gyvenimą Baibokuose
42
į normalines taikias vėžes.
Tokiio Tokio
n
Note: Tokio ] cor fl -o pro -io
Tokio
testamento, su kuriuo
43
mes
nebutumem
nebūtumėm
sutikę, tatušis nebūtų pasirašęs;
44
bet jeigu jis būtų pasirašęs tokį,
kurįs
kuris
at Aniolui
c
Critical note: Aniolui ] cor pro at, cor A pro at
Aniolui
pasiro-
45
dytu
dytų
nepriimtinas, tai vis tiek gyvenimo namie
46
nebūtų buvę, – barnės ir ašaros
nebūtu
nebūtų
pasiliovusios.
47
Gal Tau šitoji formula atrodys smarkiai kritikuo-
48
tina, bet įsivaizduok, kad Tu būtum nuvažiavęs –
49
ar būtum daugiau pasiekęs? Mes padarėm, ką galėjom,
50
ir mums neatrodo, kad
butumem
būtumėm
blogai padarę.
51
Visi kiti punktai pasiliko tie patys, po kuriais
52
tu pasirašei. Testamentą parašė Klinga, po juo pasirašė
53
klebonas Kirlys ir Zaprutiškių
Čibas.
Čibas.
n
Note: Juozas Čibas – Zaprutiškių kaimo gyventojas.
Testamento vykin-
54
tojas nėra
nužiurėtas;
nužiūrėtas;
testamentas padėtas pas
55
vietos kleboną (ne Kirlį, kaipo asmenį, bet kaip kleboną).
56
Tatušis atrodo žymiai
stpresnis,
c
Critical note: st[i]presnis ] vid ex err om pri i
stpresnis,
stipresnis,
negu pernai
57
buvo. Mažiau kosti, daug vaikščioja, rūpinas
58
ūkiu, sodu ir
tt.
t. t.
Beje, einant tetušio noru, testa-
59
mentas šiek tiek pakeistas
delei
dėlei
paminklų. Anio-
60
las turi sutvarkyti altorių Jasiuliškiuos, o mes
61
trys (tu,
Adolpas
Adolfas
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – Balio Sruogos brolis, 1927–1933 m. Lietuvos pašto valdybos direktorius.
ir aš) turime susidėti ir parūpinti
62
pastatyti paminklą ant
kapų
kapų
n
Note: „Tėvai palaidoti Jasiuliškių kaimo kapinėse. Vaikai pastatė jiems kryžių, kuriame yra nuotrauka ir užrašas: Sruoga Pranciškus 1846–1931 m.; Sruogienė-Lomanaitė Agota 1867–1930 m. Čia palaidota ir jų duktė Emilija“ (Salomėja Balčiūnaitė-Sruogienė-Kaziliūnienė, „Balio Sruogos gimtinė Baibokuose“, in: Balys Didysis, 1997, p. 16).
(pastatymo darbą vykdys
63
Aniolas). Tatušis nori, kad paminklas būtų
64
pastatytas, kol jis dar gyvas, geriausia esą būtų,
65
kad dar šį
r vasarą
c
Critical note: vasarą ] cor pro r, cor v pro r
vasarą
– rudenį būtų pastatytas.
66
Matutė
Matutė
n
Note: Agota Lomanaitė-Sruogienė (1867–1930) – Balio Sruogos motina, sūnų vadinta švelniai, gražiai – matute, matušėle („[Apolonijos Lomanaitės-Stelemekienės atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, 1997, p. 22).
norėjo, kad tame paminkle būtų pastatyta
67
kokia nors
''Dievo Motynos''
Dievo Motynos
stovilėlė,
stovylėlė,
bet
stovilai
p
Physical note: [2r] //
stovilai
stovylai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

68
aš labai smarkiai priešinaus: jeigu jau statyti, tai ką nors
69
padoresnio – gražesnio, negu fabrikinė
stovila.
stovyla.
Galų gale jie
70
sutiko: statykit – ką norit, by tik būtų. Aš manau, ge-
71
riausia būtų gal taip padarius: aš paprašysiu architektorio
72
Langsbergio
Landsbergio
n
Note: Vytautas Landsbergis-Žemkalnis (1893–1993) – inžinierius architektas, modernizmo architektūros Lietuvoje pradininkas. 1927–1929 m. – Architektūros katedros jaunesnysis asistentas Lietuvos universitete.
ar prof.
Dubeneckio,
Dubeneckio,
n
Note: Vladimiras Dubeneckis (1888–1932) – architektas, dailininkas scenografas, vienas moderniosios architektūros Lietuvoje pradininkų, tautinio stiliaus propaguotojas, profesorius. 1925–1932 m. – Inžinierių ir architektų sąjungos architektūros sekcijos pirmininkas. 1927–1929 m. dėstė kompoziciją ir perspektyvą Meno mokykloje.
kad jie sukompo-
73
nuotų,
nuotų
kokį nors architektonišką kryžių (iš geležies betono),
74
jis būtų galima ne taip brangiai pastatyti, ir atrodytų
75
gerai. Jei tu šiam sumanymui pritartum, tai aš galė-
76
čiau su
Architektoriais
architektoriais
pakalbėti ir
bu
bū
galima pa-
77
daryti sąmata.
78
Aniolas, atrodo, rengias
vesti,
vesti
kokią tai
Bačiulytę.
Bačiulytę.
n
Note: [Bačiulytė].
Mirus pirmajai žmonai Mildai Čibaitei, Aniolas Sruoga vedė 1930 m. Antroji žmona – Salomėja Balčiūnaitė (1909–2004), su kuria susilaukė trijų sūnų – Algirdo, Vytauto, Aniolo (dabar visi mirę).
79
Tėvai šiam sumanymui visai nesipriešina. Impo-
80
nuoja dar ir tai, kad Aniolas gausiąs pasogo kokius
81
20. 000. – Klinga
Dominikas
Dominykas
n
Note: [Dominykas Klinga].
išeina
''užkurioms'',
užkurioms,
– Jonas jam
82
turi duoti
pasoga,
pasogą,
o kurios ,
c
Critical note: kurios ] cor pro vid o, cor k pro vid o
kurios,
žinoma, neturi. Tai
Adolpas
Adolfas
83
gavo Klingai Jonui
''atidengti
atidengti
platų
kreditą''.
kreditą.
Bet Jonas
84
pats mano greit
vesti,
vesti
ir iš gautos pasogos
sugražinti
sugrąžinti
85
Adolpui
Adolfui
pinigus.
86
Parašius testamentą
upas
ūpas
pas visus pasidarė geras
87
ir lengvas, visi išsibučiavom ir
tt.
t. t.
Paaiškėjo, kad
88
motutė labai norėtų atvažiuoti į Kauną, – tat
89
ir pakvietėm. Jei kartais
tatušis tatušiui
c
Critical note: tatušiui ] cor fl -ui pro -is, cor-ui pro s
tatušiui
blogiau nepasi-
90
darys, tai motutė atvažiuos Kaunan gegužio
91
14 dieną, išbus turbūt keletą dienų.
92
Būtų gerai, kad Tu parašytum, ar Tu paten-
93
kintas mūsų žygiais.
94
Gerų
linkejimų
linkėjimų
Tau ir p.
Bronei
Bronei
n
Note: Bronė Sruogienė (1896–1950) – Juozapo Sruogos žmona.
nuo
95
mūsų visų
trijų
trijų
n
Note: Balio Sruogos, jo žmonos istorikės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės (1899–1997), dukters Dalios Sruogaitės (1925–2015), tuo metų trejų metų mergaitės.
96
Balys
Balys
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947) – Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
97
Kaune 1928 geg.
9.
p
Physical note: [3r] //
9.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas Juozapai
1
Mielas Juozapai,
Mielas Juozapai,
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
2
Na, tai pagaliau jau viskas baigta –
testamentas
testamentas
n
Note: Testamentas pasirašytas 1928 m. gegužės 6 d. Baibokų vienkiemyje. Balys Sruoga laišką broliui Juozapui Sruogai rašė praėjus kelioms dienoms, kai testamentas buvo pasirašytas.
Tėvas Pranciškus Sruoga, „būdamas sveiko proto ir turėdamas tvirtą atmintį“, testamente išreiškė „savo paskutinę valią“ dėl turto paskirstymo po jo mirties.
Testamente ypač svarbūs pirmieji du punktai:
„1) Savo sūnaus Aniolo Sruogos nuosavybėn pavedu visas trobas, gyvą ir negyvą inventorių ir visą žemę, esančią mano ūkyje Baibokų vienk., Vabalninkų val., išskyrus traką, tai yra žemės sklypą, kurs sueina su Deikiškių, Puteliškių ir Baibokų kaimo laukais iš trijų pusių ir naujai iškasto 1925 metais Žemės ūkio ministerijos Melioracijos skyriaus griovio iš ketvirtos pusės. Šį žemės sklypą pavedu savo sūnų Juozapo, Adolfo, Boleslovo ir Kazimiero Sruogų nuosavybėn.
2) Nei vienas iš mano sūnų pavestų jiems žemės sklypų be bendro jų susitarimo parduoti bei dovanoti negali. Šis straipsnis turi būti vykdomas šventai ir negali būti apeitas praskolinimo, nuomos bei kitokiais būdais.
Pastaba. Šis straipsnis neliečia normalių paskolų bei išnuomavimų, sūnaus Aniolo asmenio gyvenimo bei ūkio reikalų tvarkymo.“
Testamente dar kalbama apie kitus mokesčius, kuriuos turi mokėti Aniolas Sruoga ir visi broliai, įsipareigojimus, kuriuos turi vykdyti broliai, slaugydami tėvus, po jų mirties – rūpindamiesi kapais, pamaldomis. Kad skaitytojams būtų patogiau, pateikiame visą tolesnį Pranciškaus Sruogos testamento tekstą:
„3) Visus valstybės ir savivaldybės mokesčius ir kitas natūralias pareigas atlieka faktinieji žemės naudotojai. Žemės ūkio ministerijos Melioracijos skyriaus iškasimo griovio išlaidas sūnai Juozapas, Adolfas, Boleslovas ir Kazimieras pradeda mokėti nuo laiko pradėjimo naudotis pavestu jiems žemės sklypu.
4) Sūnus Aniolas bei jo įpėdiniai, kurie gyvens jo vietoj, privalo kasmet užpirkti ne mažiau trijų mišių ir atvežti kunigą į Jasiuliškių kapus pamaldoms už visą mano familiją.
5) Mano visiems vaikams pavedu ant Jasiuliškių kapų ir ant kapo mano brolio, kunigo Jono, Ylakiuose pastatyti paminklus.
6) Sūnaus Kazimiero gydymo išlaidas turi sumokėti visi kiti sūnai lygiomis dalimis. Sūnus Aniolas išpuolančią jam ketvirtą Kazimiero gydymo išlaidų dalį sumoka kitiems broliams, kai jis apsives.
7) Sūnus Aniolas privalo teikti mano žmonai, o jo motutei Agotai Sruogienei iki josios mirties visa, kas reikalinga gyvenimui, būtent: aprėdymą, medicinos pagalbą, aprūpinti tikybinius reikalus, taipogi motutę mylėti ir gyventi santaikoje.
8) Kilus tarp sūnaus Aniolo ir motutės nesusipratimams ir pareiškus motutei nepasitenkinimą bei skriaudą užlaikyme, aprėdyme ar kituose reikaluose ir išreiškus motutei norą atskirai savo ūkį vesti, sūnus Aniolas nuo tos dienos privalo duoti motutei šią ordinariją: rugienių miltų, papr. maltų penkiolika (15) klgr. į mėnesį, rugių miltų pitliavotų aštuonius (8) kg. į mėn., kvietienių miltų valcuotų aštuonius (8) kg. į mėn., bulbių dvidešimts (20) kg. į mėnesį, pieno nenugriebto keturiasdešimt penkius (45) litrus į mėnesį, kiaušinių šešias dešimts (60) štukų į mėnesį, mėsos rūkytos penkiolika (15) kg. į mėn., mėsos šviežios (teliukienos, avienos ar jautienos) penkius (5) kg. į mėn., mėsos paukštienos (viščiukų, ančių) penki (5) kg. į mėn., sviesto, pirmos rūšies (3) kg. į mėnesį, kiaulienių bei žąsienių taukų du (2) kg. į mėn., smetonos ir smetonėlės šešius (6) litrus į mėn., sūrio, dešros, kumpio ir lašinių po du (2) kg. į mėn., įvairių kruopų tris (3) kg. į mėn., cukraus smulkaus ir rupaus tris (3) kg. į mėn., kavos, kaka[v]o[s] ir arbatos vieną kg. į mėn., agurkų, morkų, kopūstų, burokų, cibulių, salotų ir kitų daržovių bei druskos, pipirų, babkavų lapų ir kitų smulkių prie valgio reikmenų sūnus Aniolas duoda sulig tikro reikalo.
9) Pradėjus motutei vesti atskirą ūkį ir imti virš nurodytą ordinariją sūnus Aniolas turės duoti tinkamą gerai užrakinamą patalpą produktų pasidėjimui.
10) Virš nurodytą davinį Aniolas privalo išduoti motutei vienam mėnesiui pirmyn, išskyrus tuos produktus, kurie gali sugesti, šie išduodami kas dieną.
11) Pradėjus duoti motutei davinį, jeigu ko nors ūkyje nebūtų, sūnus Aniolas privalo duoti motutei užtenkamai pinigų šiuos dalykus rinkoje nusipirkti.
12) Su likučiais savo davinio motutė turi teisę elgtis kaip nori.
13) Esant reikalui motutei turėti atskirą patarnavimą ar tai senatvės dėlei, ar tai vedant savo atskirą ūkį bei atskirai valgiui gaminti, sūnus Aniolas privalo duoti motutei vieną iš savo tarnaičių, kurią pasirinks motutė. Tarnaitei algą ir visą išlaikymą duoda sūnus Aniolas. Ši tarnaitė, turėdama liuoso laiko nuo motutės patarnavimo, gali būti panaudota sūnaus Aniolo ūkio darbams.
14) Kamarėlė, kaipo gyvenamas kambarys, lieka motutės žinioje; seklyčia naudojasi sūnus Aniolas su motute bendrai, ištikus gi nesusipratimams gali visa seklyčia pereiti motutės žinion bei padalyta perpus.
15) Apkūrenimui bei valgio gaminimui malkos motutei privalo būti sausos, supjaustytos ir tinkamai suskaldytos.
16) Visą reikalingą remontą, priežiūrą bei šviesą motutės užimamoms patalpoms duoda sūnus Aniolas.
17) Visas motutės dangos ir apavo išlaidas kaip medžiagos, tai[p] ir darbo, neša sūnus Aniolas.
18) Visas motutės gydymo išlaidas atlieka sūnus Aniolas.
19) Motutei susirgus sūnus Aniolas privalo neatidėliojant atvežti daktarą bei kunigą iš artimiausių miestelių bei kitų vietų, o taipogi ir reikalingus vaistus.
20) Tikybiniems bei kitiems motutės reikalams atlikti sūnus Aniolas turi duoti ne mažiau vieno karto į savaitę gerą pakinkytą arklį, gerus ratus su risoriais bei minkšta sėdyne ir kitais patogumais važiavimui į artimesnius miestelius; reikalui esant sūnus Aniolas privalo duoti ir vežiką, esant reikalui sūnus Aniolas privalo duoti motutei pastotį ne daugiau kaip 4 kartus į metus nuvažiuoti į gelžkelio stotį.
21) Sūnui Aniolui apsivedus visi indai ir motutei reikalingi baltiniai pareina motutės žinion.
22) Bet virš nurodyto davinio sūnus Aniolas privalo duoti motutei kas mėnuo po dešimts (10) litų pinigais prie kurso dešimt litų lygų vienam doleriui. Šie pinigai motutei išmokami neatsižvelgiant į tai, ar motutė su Aniolu bendrai, ar atskirai gyvena. Šiuos pinigus motutei Aniolas privalo išmokėti visuomet už mėnesį pirmyn.
Tasai mano testamentas turi būti šventai laikomas ir vykdomas. Šį testamentą iš Pranciškaus Sruogos žodžių rašė Jonas Klinga. Po šiuo testamentu savo ranka pasirašau: Pranciškus Sruoga. Kad šis naminis testamentas, rašytas Jono Klingos iš žodžių Pranciškaus Sruogos, esančio sveiko proto ir tvirtos nuomonės, liudiju dvasios tėvas, kanauninkas Matas Kirlys, Vabalninko klebonas. Šis naminis testamentas, rašytas Jono Klingos iš žodžių Pranciškaus Sruogos, esančio sveiko proto ir tvirtos nuomonės, liudiju Juozas Čibas iš Zaprutiškių kaimo.“
Testamento tekstas – 1932 m. civilinėje byloje Nr. 491 esančiame nutarimo dėl Aniolo Sruogos prašymo patvirtinti mirusio Pranciškaus Sruogos naminį testamentą nuoraše.
1932 m. balandžio mėn. 18 d. Vabalninko nuovados Taikos teisėjas viešame posėdyje, išanalizavęs bylą dėl Aniolo Sruogos prašymo patvirtinti mirusio Pranciškaus Sruogos naminį testamentą, jį patvirtino.
Šis nutarimo nuorašas, patvirtintas Teismo sekretoriaus ir Vabalninko apylinkės teismo, duotas Juozapui Sruogai, jam prašant (žr. neinventorizuotas Algio Samulionio fondas, in: LLTIB RS, Tekstologijos skyrius, 2015-06-11 perdavė Gediminas Samulionis).
Anksčiau, kaip galima spėti iš laiško turinio, buvo keletas testamento variantų. Juozapas Sruoga norėjo, kad Baibokų žemė būtų užrašyta ne tik Aniolo Sruogos vardu, bet būtų paskirstyta visiems broliams po lygiai: „Tėvas nusprendė ūkį palikti Aniolui, kitiems keturiems užteks mokslo. Juozas atvažiavęs įkalbinėjo tėvą keisti testamentą. Norėjo, kad jam ir kitiems broliams užrašytų žemės. Tada tėvas pasakęs: „Jeigu jau jūs, mokyti, liksite ubagai, tai paskirsiu už vieškelio penkiolika hektarų. Parvažiuokite ir gyvenkite, kad badu mieste nenumirtumėt“. Aniolas skundėsi tėvui, kad brolius leido į mokslus, jiems vežė geriausią maistą, pirko geriausius drabužius, o pats kartais batų neturėdavęs, nors visą laiką sunkiai dirbęs, vadavęs tėvą. Tėvas nenuskriaudė Aniolo. Girdi, Juozas atvažiavo ir išvažiuos. Tegul šneka, kad nori. Nereikia to imti į galvą“ (Salomėja Balčiūnaitė-Sruogienė-Kaziliūnienė, „Balio Sruogos gimtinė Baibokuose“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 13–14).
para-
3
šyta ir pas
kleboną
kleboną
n
Note: Matas Kirlys (1872–1958) – kanauninkas, Vabalninko klebonas.
padėta. Šiokių tokių kompromisų
4
turėjo būti daroma, ir jie padaryta.
5
Šiuo tarpu apsiėjome visai be jokių barnių, nors prieš
6
mūsų atvažiavimą (kaip jau žinai iš
Klingos
Klingos
n
Note: Jonas Klinga – Sruogų šeimos bičiulis iš Jasiuliškių kaimo Biržų rajone, netoli Baibokų, artimiausias Sruogų kaimynas.
rašyto laiško)
buta
būta
7
labai smarkaus
upas upo .
c
Critical note: ūpo ] vid ex err upo, cor fl -o pro -as
upo.
ūpo.
8
Aniolas
Aniolas
n
Note: Aniolas Sruoga (1890–1936) – Balio Sruogos brolis, mirus tėvui Pranciškui Sruogai (1931 m.) – Baibokų ūkio paveldėtojas, tvarkytojas.
ir
čia šį
n
Note: šį ] cor pro čia
šį
kartą labai nenorėjo nusileisti
9
del
dėl
Teisės
teisės
parduoti ir dovanoti. Buvo visokios argu-
10
mentacijos iš vienos ir kitos pusės. Atrodė, kad čia ne-
11
bebus galima susitarti, –
ar Aniolas
c
Critical note: Aniolas ] cor pro vid ar, cor A pro ar
Aniolas
iš pasitarimų – iš sekly-
12
čios išėjo, tačiau po
keliu
kelių
minučių grįžo su
tatušiu,
tatušiu
n
Note: Pranciškus Sruoga (1846–1931) – Balio Sruogos tėvas, Baibokų šeimininkas, ūkininkas.
ir
13
sugrįžęs pareiškė: kadangi tatušis
noris,
norįs,
kad iš namų
14
Baibokuose Sruogų giminė neišeitų, tai Aniolas šiuo
15
punktu nusileidžia, reiškia, sutinka, kad būtų įra-
16
šytas punktas, kuriuo be visų brolių susitarimo nega-
17
lima nei parduoti, nei dovanoti. Bet Aniolas drauge
18
prašė, kad nebūtų rašomi punktai apie paskolą ir
19
išnuomavimą. Kadangi Aniolas pirmuoju
20
principiniu punktu nusileido, tai
del
dėl
šiu
šių
pasta-
21
ruo
rų
jau teko ir ieškot kompromisinės formulos.
22
Tokia formula rasta, – jos esmė tokia: punktas
23
apie tai, kad žemė ir namai negali būti parduota ir
24
dovanota, – šis punktas turi būti šventai pildo-
25
mas, – jis negali būti apeitas praskolinimo, nuo-
26
mos ar kitokiais būdais. Prie šio punkto
27
dar pridėta pastaba: šis punktas neliečia norma-
28
liškų paskolų bei išnuomavimų ūkio bei Aniolo
29
asmeniško gyvenimo tvarkymui.
30
Šis punktas, kaip matai, turi kai kurių neaiškumų
31
formulavime, – neaiškumai neišvengiami kiekvie-
32
noj kompromisinėj formuloj. Tačiau
tiems
p
Physical note: [1r] //
tiems

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

2 [→]
33
neaiškumams aiškinti
''dvasią''
dvasią
nustato paragrafas,
drau-
c
Critical note: neaiškumams ] s l in d ang add cf 2
drau-
34
džianti
c
Critical note: [drau]džianti[s] ] vid ex err fl -i pro -is, vid ex err om s
džianti
džianti[s]
parduoti, dovanoti ir
''apeiti'',
apeiti,
ir paskolų bei išnuoma-
35
vimų
''normališkumas''.
normališkumas.
36
Atrodo, kad šis formulavimas netoli
te nueina
tenueina
nuo
37
to projekto, po kuriuo ir tu esi pasirašęs, kad sutinki.
38
Atrodo, kad
šis toks
c
Critical note: toks ] cor pro šis
toks
formulavimas Aniolui turi daugiau
39
ne praktiškos, bet psichologiškos reikšmės. Šitoks
40
kompromisas buvo neišvengiamas, nes svarbu buvo
41
baigti reikalą geruoju, – įvesti gyvenimą Baibokuose
42
į normalines taikias vėžes.
Tokiio Tokio
n
Note: Tokio ] cor fl -o pro -io
Tokio
testamento, su kuriuo
43
mes
nebutumem
nebūtumėm
sutikę, tatušis nebūtų pasirašęs;
44
bet jeigu jis būtų pasirašęs tokį,
kurįs
kuris
at Aniolui
c
Critical note: Aniolui ] cor pro at, cor A pro at
Aniolui
pasiro-
45
dytu
dytų
nepriimtinas, tai vis tiek gyvenimo namie
46
nebūtų buvę, – barnės ir ašaros
nebūtu
nebūtų
pasiliovusios.
47
Gal Tau šitoji formula atrodys smarkiai kritikuo-
48
tina, bet įsivaizduok, kad Tu būtum nuvažiavęs –
49
ar būtum daugiau pasiekęs? Mes padarėm, ką galėjom,
50
ir mums neatrodo, kad
butumem
būtumėm
blogai padarę.
51
Visi kiti punktai pasiliko tie patys, po kuriais
52
tu pasirašei. Testamentą parašė Klinga, po juo pasirašė
53
klebonas Kirlys ir Zaprutiškių
Čibas.
Čibas.
n
Note: Juozas Čibas – Zaprutiškių kaimo gyventojas.
Testamento vykin-
54
tojas nėra
nužiurėtas;
nužiūrėtas;
testamentas padėtas pas
55
vietos kleboną (ne Kirlį, kaipo asmenį, bet kaip kleboną).
56
Tatušis atrodo žymiai
stpresnis,
c
Critical note: st[i]presnis ] vid ex err om pri i
stpresnis,
stipresnis,
negu pernai
57
buvo. Mažiau kosti, daug vaikščioja, rūpinas
58
ūkiu, sodu ir
tt.
t. t.
Beje, einant tetušio noru, testa-
59
mentas šiek tiek pakeistas
delei
dėlei
paminklų. Anio-
60
las turi sutvarkyti altorių Jasiuliškiuos, o mes
61
trys (tu,
Adolpas
Adolfas
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – Balio Sruogos brolis, 1927–1933 m. Lietuvos pašto valdybos direktorius.
ir aš) turime susidėti ir parūpinti
62
pastatyti paminklą ant
kapų
kapų
n
Note: „Tėvai palaidoti Jasiuliškių kaimo kapinėse. Vaikai pastatė jiems kryžių, kuriame yra nuotrauka ir užrašas: Sruoga Pranciškus 1846–1931 m.; Sruogienė-Lomanaitė Agota 1867–1930 m. Čia palaidota ir jų duktė Emilija“ (Salomėja Balčiūnaitė-Sruogienė-Kaziliūnienė, „Balio Sruogos gimtinė Baibokuose“, in: Balys Didysis, 1997, p. 16).
(pastatymo darbą vykdys
63
Aniolas). Tatušis nori, kad paminklas būtų
64
pastatytas, kol jis dar gyvas, geriausia esą būtų,
65
kad dar šį
r vasarą
c
Critical note: vasarą ] cor pro r, cor v pro r
vasarą
– rudenį būtų pastatytas.
66
Matutė
Matutė
n
Note: Agota Lomanaitė-Sruogienė (1867–1930) – Balio Sruogos motina, sūnų vadinta švelniai, gražiai – matute, matušėle („[Apolonijos Lomanaitės-Stelemekienės atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, 1997, p. 22).
norėjo, kad tame paminkle būtų pastatyta
67
kokia nors
''Dievo Motynos''
Dievo Motynos
stovilėlė,
stovylėlė,
bet
stovilai
p
Physical note: [2r] //
stovilai
stovylai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

68
aš labai smarkiai priešinaus: jeigu jau statyti, tai ką nors
69
padoresnio – gražesnio, negu fabrikinė
stovila.
stovyla.
Galų gale jie
70
sutiko: statykit – ką norit, by tik būtų. Aš manau, ge-
71
riausia būtų gal taip padarius: aš paprašysiu architektorio
72
Langsbergio
Landsbergio
n
Note: Vytautas Landsbergis-Žemkalnis (1893–1993) – inžinierius architektas, modernizmo architektūros Lietuvoje pradininkas. 1927–1929 m. – Architektūros katedros jaunesnysis asistentas Lietuvos universitete.
ar prof.
Dubeneckio,
Dubeneckio,
n
Note: Vladimiras Dubeneckis (1888–1932) – architektas, dailininkas scenografas, vienas moderniosios architektūros Lietuvoje pradininkų, tautinio stiliaus propaguotojas, profesorius. 1925–1932 m. – Inžinierių ir architektų sąjungos architektūros sekcijos pirmininkas. 1927–1929 m. dėstė kompoziciją ir perspektyvą Meno mokykloje.
kad jie sukompo-
73
nuotų,
nuotų
kokį nors architektonišką kryžių (iš geležies betono),
74
jis būtų galima ne taip brangiai pastatyti, ir atrodytų
75
gerai. Jei tu šiam sumanymui pritartum, tai aš galė-
76
čiau su
Architektoriais
architektoriais
pakalbėti ir
bu
bū
galima pa-
77
daryti sąmata.
78
Aniolas, atrodo, rengias
vesti,
vesti
kokią tai
Bačiulytę.
Bačiulytę.
n
Note: [Bačiulytė].
Mirus pirmajai žmonai Mildai Čibaitei, Aniolas Sruoga vedė 1930 m. Antroji žmona – Salomėja Balčiūnaitė (1909–2004), su kuria susilaukė trijų sūnų – Algirdo, Vytauto, Aniolo (dabar visi mirę).
79
Tėvai šiam sumanymui visai nesipriešina. Impo-
80
nuoja dar ir tai, kad Aniolas gausiąs pasogo kokius
81
20. 000. – Klinga
Dominikas
Dominykas
n
Note: [Dominykas Klinga].
išeina
''užkurioms'',
užkurioms,
– Jonas jam
82
turi duoti
pasoga,
pasogą,
o kurios ,
c
Critical note: kurios ] cor pro vid o, cor k pro vid o
kurios,
žinoma, neturi. Tai
Adolpas
Adolfas
83
gavo Klingai Jonui
''atidengti
atidengti
platų
kreditą''.
kreditą.
Bet Jonas
84
pats mano greit
vesti,
vesti
ir iš gautos pasogos
sugražinti
sugrąžinti
85
Adolpui
Adolfui
pinigus.
86
Parašius testamentą
upas
ūpas
pas visus pasidarė geras
87
ir lengvas, visi išsibučiavom ir
tt.
t. t.
Paaiškėjo, kad
88
motutė labai norėtų atvažiuoti į Kauną, – tat
89
ir pakvietėm. Jei kartais
tatušis tatušiui
c
Critical note: tatušiui ] cor fl -ui pro -is, cor-ui pro s
tatušiui
blogiau nepasi-
90
darys, tai motutė atvažiuos Kaunan gegužio
91
14 dieną, išbus turbūt keletą dienų.
92
Būtų gerai, kad Tu parašytum, ar Tu paten-
93
kintas mūsų žygiais.
94
Gerų
linkejimų
linkėjimų
Tau ir p.
Bronei
Bronei
n
Note: Bronė Sruogienė (1896–1950) – Juozapo Sruogos žmona.
nuo
95
mūsų visų
trijų
trijų
n
Note: Balio Sruogos, jo žmonos istorikės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės (1899–1997), dukters Dalios Sruogaitės (1925–2015), tuo metų trejų metų mergaitės.
96
Balys
Balys
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947) – Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
97
Kaune 1928 geg.
9.
p
Physical note: [3r] //
9.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas Juozapai
1
Mielas Juozapai,
Mielas Juozapai,
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
2
Na, tai pagaliau jau viskas baigta –
testamentas
testamentas
n
Note: Testamentas pasirašytas 1928 m. gegužės 6 d. Baibokų vienkiemyje. Balys Sruoga laišką broliui Juozapui Sruogai rašė praėjus kelioms dienoms, kai testamentas buvo pasirašytas.
Tėvas Pranciškus Sruoga, „būdamas sveiko proto ir turėdamas tvirtą atmintį“, testamente išreiškė „savo paskutinę valią“ dėl turto paskirstymo po jo mirties.
Testamente ypač svarbūs pirmieji du punktai:
„1) Savo sūnaus Aniolo Sruogos nuosavybėn pavedu visas trobas, gyvą ir negyvą inventorių ir visą žemę, esančią mano ūkyje Baibokų vienk., Vabalninkų val., išskyrus traką, tai yra žemės sklypą, kurs sueina su Deikiškių, Puteliškių ir Baibokų kaimo laukais iš trijų pusių ir naujai iškasto 1925 metais Žemės ūkio ministerijos Melioracijos skyriaus griovio iš ketvirtos pusės. Šį žemės sklypą pavedu savo sūnų Juozapo, Adolfo, Boleslovo ir Kazimiero Sruogų nuosavybėn.
2) Nei vienas iš mano sūnų pavestų jiems žemės sklypų be bendro jų susitarimo parduoti bei dovanoti negali. Šis straipsnis turi būti vykdomas šventai ir negali būti apeitas praskolinimo, nuomos bei kitokiais būdais.
Pastaba. Šis straipsnis neliečia normalių paskolų bei išnuomavimų, sūnaus Aniolo asmenio gyvenimo bei ūkio reikalų tvarkymo.“
Testamente dar kalbama apie kitus mokesčius, kuriuos turi mokėti Aniolas Sruoga ir visi broliai, įsipareigojimus, kuriuos turi vykdyti broliai, slaugydami tėvus, po jų mirties – rūpindamiesi kapais, pamaldomis. Kad skaitytojams būtų patogiau, pateikiame visą tolesnį Pranciškaus Sruogos testamento tekstą:
„3) Visus valstybės ir savivaldybės mokesčius ir kitas natūralias pareigas atlieka faktinieji žemės naudotojai. Žemės ūkio ministerijos Melioracijos skyriaus iškasimo griovio išlaidas sūnai Juozapas, Adolfas, Boleslovas ir Kazimieras pradeda mokėti nuo laiko pradėjimo naudotis pavestu jiems žemės sklypu.
4) Sūnus Aniolas bei jo įpėdiniai, kurie gyvens jo vietoj, privalo kasmet užpirkti ne mažiau trijų mišių ir atvežti kunigą į Jasiuliškių kapus pamaldoms už visą mano familiją.
5) Mano visiems vaikams pavedu ant Jasiuliškių kapų ir ant kapo mano brolio, kunigo Jono, Ylakiuose pastatyti paminklus.
6) Sūnaus Kazimiero gydymo išlaidas turi sumokėti visi kiti sūnai lygiomis dalimis. Sūnus Aniolas išpuolančią jam ketvirtą Kazimiero gydymo išlaidų dalį sumoka kitiems broliams, kai jis apsives.
7) Sūnus Aniolas privalo teikti mano žmonai, o jo motutei Agotai Sruogienei iki josios mirties visa, kas reikalinga gyvenimui, būtent: aprėdymą, medicinos pagalbą, aprūpinti tikybinius reikalus, taipogi motutę mylėti ir gyventi santaikoje.
8) Kilus tarp sūnaus Aniolo ir motutės nesusipratimams ir pareiškus motutei nepasitenkinimą bei skriaudą užlaikyme, aprėdyme ar kituose reikaluose ir išreiškus motutei norą atskirai savo ūkį vesti, sūnus Aniolas nuo tos dienos privalo duoti motutei šią ordinariją: rugienių miltų, papr. maltų penkiolika (15) klgr. į mėnesį, rugių miltų pitliavotų aštuonius (8) kg. į mėn., kvietienių miltų valcuotų aštuonius (8) kg. į mėn., bulbių dvidešimts (20) kg. į mėnesį, pieno nenugriebto keturiasdešimt penkius (45) litrus į mėnesį, kiaušinių šešias dešimts (60) štukų į mėnesį, mėsos rūkytos penkiolika (15) kg. į mėn., mėsos šviežios (teliukienos, avienos ar jautienos) penkius (5) kg. į mėn., mėsos paukštienos (viščiukų, ančių) penki (5) kg. į mėn., sviesto, pirmos rūšies (3) kg. į mėnesį, kiaulienių bei žąsienių taukų du (2) kg. į mėn., smetonos ir smetonėlės šešius (6) litrus į mėn., sūrio, dešros, kumpio ir lašinių po du (2) kg. į mėn., įvairių kruopų tris (3) kg. į mėn., cukraus smulkaus ir rupaus tris (3) kg. į mėn., kavos, kaka[v]o[s] ir arbatos vieną kg. į mėn., agurkų, morkų, kopūstų, burokų, cibulių, salotų ir kitų daržovių bei druskos, pipirų, babkavų lapų ir kitų smulkių prie valgio reikmenų sūnus Aniolas duoda sulig tikro reikalo.
9) Pradėjus motutei vesti atskirą ūkį ir imti virš nurodytą ordinariją sūnus Aniolas turės duoti tinkamą gerai užrakinamą patalpą produktų pasidėjimui.
10) Virš nurodytą davinį Aniolas privalo išduoti motutei vienam mėnesiui pirmyn, išskyrus tuos produktus, kurie gali sugesti, šie išduodami kas dieną.
11) Pradėjus duoti motutei davinį, jeigu ko nors ūkyje nebūtų, sūnus Aniolas privalo duoti motutei užtenkamai pinigų šiuos dalykus rinkoje nusipirkti.
12) Su likučiais savo davinio motutė turi teisę elgtis kaip nori.
13) Esant reikalui motutei turėti atskirą patarnavimą ar tai senatvės dėlei, ar tai vedant savo atskirą ūkį bei atskirai valgiui gaminti, sūnus Aniolas privalo duoti motutei vieną iš savo tarnaičių, kurią pasirinks motutė. Tarnaitei algą ir visą išlaikymą duoda sūnus Aniolas. Ši tarnaitė, turėdama liuoso laiko nuo motutės patarnavimo, gali būti panaudota sūnaus Aniolo ūkio darbams.
14) Kamarėlė, kaipo gyvenamas kambarys, lieka motutės žinioje; seklyčia naudojasi sūnus Aniolas su motute bendrai, ištikus gi nesusipratimams gali visa seklyčia pereiti motutės žinion bei padalyta perpus.
15) Apkūrenimui bei valgio gaminimui malkos motutei privalo būti sausos, supjaustytos ir tinkamai suskaldytos.
16) Visą reikalingą remontą, priežiūrą bei šviesą motutės užimamoms patalpoms duoda sūnus Aniolas.
17) Visas motutės dangos ir apavo išlaidas kaip medžiagos, tai[p] ir darbo, neša sūnus Aniolas.
18) Visas motutės gydymo išlaidas atlieka sūnus Aniolas.
19) Motutei susirgus sūnus Aniolas privalo neatidėliojant atvežti daktarą bei kunigą iš artimiausių miestelių bei kitų vietų, o taipogi ir reikalingus vaistus.
20) Tikybiniems bei kitiems motutės reikalams atlikti sūnus Aniolas turi duoti ne mažiau vieno karto į savaitę gerą pakinkytą arklį, gerus ratus su risoriais bei minkšta sėdyne ir kitais patogumais važiavimui į artimesnius miestelius; reikalui esant sūnus Aniolas privalo duoti ir vežiką, esant reikalui sūnus Aniolas privalo duoti motutei pastotį ne daugiau kaip 4 kartus į metus nuvažiuoti į gelžkelio stotį.
21) Sūnui Aniolui apsivedus visi indai ir motutei reikalingi baltiniai pareina motutės žinion.
22) Bet virš nurodyto davinio sūnus Aniolas privalo duoti motutei kas mėnuo po dešimts (10) litų pinigais prie kurso dešimt litų lygų vienam doleriui. Šie pinigai motutei išmokami neatsižvelgiant į tai, ar motutė su Aniolu bendrai, ar atskirai gyvena. Šiuos pinigus motutei Aniolas privalo išmokėti visuomet už mėnesį pirmyn.
Tasai mano testamentas turi būti šventai laikomas ir vykdomas. Šį testamentą iš Pranciškaus Sruogos žodžių rašė Jonas Klinga. Po šiuo testamentu savo ranka pasirašau: Pranciškus Sruoga. Kad šis naminis testamentas, rašytas Jono Klingos iš žodžių Pranciškaus Sruogos, esančio sveiko proto ir tvirtos nuomonės, liudiju dvasios tėvas, kanauninkas Matas Kirlys, Vabalninko klebonas. Šis naminis testamentas, rašytas Jono Klingos iš žodžių Pranciškaus Sruogos, esančio sveiko proto ir tvirtos nuomonės, liudiju Juozas Čibas iš Zaprutiškių kaimo.“
Testamento tekstas – 1932 m. civilinėje byloje Nr. 491 esančiame nutarimo dėl Aniolo Sruogos prašymo patvirtinti mirusio Pranciškaus Sruogos naminį testamentą nuoraše.
1932 m. balandžio mėn. 18 d. Vabalninko nuovados Taikos teisėjas viešame posėdyje, išanalizavęs bylą dėl Aniolo Sruogos prašymo patvirtinti mirusio Pranciškaus Sruogos naminį testamentą, jį patvirtino.
Šis nutarimo nuorašas, patvirtintas Teismo sekretoriaus ir Vabalninko apylinkės teismo, duotas Juozapui Sruogai, jam prašant (žr. neinventorizuotas Algio Samulionio fondas, in: LLTIB RS, Tekstologijos skyrius, 2015-06-11 perdavė Gediminas Samulionis).
Anksčiau, kaip galima spėti iš laiško turinio, buvo keletas testamento variantų. Juozapas Sruoga norėjo, kad Baibokų žemė būtų užrašyta ne tik Aniolo Sruogos vardu, bet būtų paskirstyta visiems broliams po lygiai: „Tėvas nusprendė ūkį palikti Aniolui, kitiems keturiems užteks mokslo. Juozas atvažiavęs įkalbinėjo tėvą keisti testamentą. Norėjo, kad jam ir kitiems broliams užrašytų žemės. Tada tėvas pasakęs: „Jeigu jau jūs, mokyti, liksite ubagai, tai paskirsiu už vieškelio penkiolika hektarų. Parvažiuokite ir gyvenkite, kad badu mieste nenumirtumėt“. Aniolas skundėsi tėvui, kad brolius leido į mokslus, jiems vežė geriausią maistą, pirko geriausius drabužius, o pats kartais batų neturėdavęs, nors visą laiką sunkiai dirbęs, vadavęs tėvą. Tėvas nenuskriaudė Aniolo. Girdi, Juozas atvažiavo ir išvažiuos. Tegul šneka, kad nori. Nereikia to imti į galvą“ (Salomėja Balčiūnaitė-Sruogienė-Kaziliūnienė, „Balio Sruogos gimtinė Baibokuose“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 13–14).
para-
3
šyta ir pas
kleboną
kleboną
n
Note: Matas Kirlys (1872–1958) – kanauninkas, Vabalninko klebonas.
padėta. Šiokių tokių kompromisų
4
turėjo būti daroma, ir jie padaryta.
5
Šiuo tarpu apsiėjome visai be jokių barnių, nors prieš
6
mūsų atvažiavimą (kaip jau žinai iš
Klingos
Klingos
n
Note: Jonas Klinga – Sruogų šeimos bičiulis iš Jasiuliškių kaimo Biržų rajone, netoli Baibokų, artimiausias Sruogų kaimynas.
rašyto laiško)
buta
būta
7
labai smarkaus
upas upo .
c
Critical note: ūpo ] vid ex err upo, cor fl -o pro -as
upo.
ūpo.
8
Aniolas
Aniolas
n
Note: Aniolas Sruoga (1890–1936) – Balio Sruogos brolis, mirus tėvui Pranciškui Sruogai (1931 m.) – Baibokų ūkio paveldėtojas, tvarkytojas.
ir
čia šį
n
Note: šį ] cor pro čia
šį
kartą labai nenorėjo nusileisti
9
del
dėl
Teisės
teisės
parduoti ir dovanoti. Buvo visokios argu-
10
mentacijos iš vienos ir kitos pusės. Atrodė, kad čia ne-
11
bebus galima susitarti, –
ar Aniolas
c
Critical note: Aniolas ] cor pro vid ar, cor A pro ar
Aniolas
iš pasitarimų – iš sekly-
12
čios išėjo, tačiau po
keliu
kelių
minučių grįžo su
tatušiu,
tatušiu
n
Note: Pranciškus Sruoga (1846–1931) – Balio Sruogos tėvas, Baibokų šeimininkas, ūkininkas.
ir
13
sugrįžęs pareiškė: kadangi tatušis
noris,
norįs,
kad iš namų
14
Baibokuose Sruogų giminė neišeitų, tai Aniolas šiuo
15
punktu nusileidžia, reiškia, sutinka, kad būtų įra-
16
šytas punktas, kuriuo be visų brolių susitarimo nega-
17
lima nei parduoti, nei dovanoti. Bet Aniolas drauge
18
prašė, kad nebūtų rašomi punktai apie paskolą ir
19
išnuomavimą. Kadangi Aniolas pirmuoju
20
principiniu punktu nusileido, tai
del
dėl
šiu
šių
pasta-
21
ruo
rų
jau teko ir ieškot kompromisinės formulos.
22
Tokia formula rasta, – jos esmė tokia: punktas
23
apie tai, kad žemė ir namai negali būti parduota ir
24
dovanota, – šis punktas turi būti šventai pildo-
25
mas, – jis negali būti apeitas praskolinimo, nuo-
26
mos ar kitokiais būdais. Prie šio punkto
27
dar pridėta pastaba: šis punktas neliečia norma-
28
liškų paskolų bei išnuomavimų ūkio bei Aniolo
29
asmeniško gyvenimo tvarkymui.
30
Šis punktas, kaip matai, turi kai kurių neaiškumų
31
formulavime, – neaiškumai neišvengiami kiekvie-
32
noj kompromisinėj formuloj. Tačiau
tiems
p
Physical note: [1r] //
tiems

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

2 [→]
33
neaiškumams aiškinti
''dvasią''
dvasią
nustato paragrafas,
drau-
c
Critical note: neaiškumams ] s l in d ang add cf 2
drau-
34
džianti
c
Critical note: [drau]džianti[s] ] vid ex err fl -i pro -is, vid ex err om s
džianti
džianti[s]
parduoti, dovanoti ir
''apeiti'',
apeiti,
ir paskolų bei išnuoma-
35
vimų
''normališkumas''.
normališkumas.
36
Atrodo, kad šis formulavimas netoli
te nueina
tenueina
nuo
37
to projekto, po kuriuo ir tu esi pasirašęs, kad sutinki.
38
Atrodo, kad
šis toks
c
Critical note: toks ] cor pro šis
toks
formulavimas Aniolui turi daugiau
39
ne praktiškos, bet psichologiškos reikšmės. Šitoks
40
kompromisas buvo neišvengiamas, nes svarbu buvo
41
baigti reikalą geruoju, – įvesti gyvenimą Baibokuose
42
į normalines taikias vėžes.
Tokiio Tokio
n
Note: Tokio ] cor fl -o pro -io
Tokio
testamento, su kuriuo
43
mes
nebutumem
nebūtumėm
sutikę, tatušis nebūtų pasirašęs;
44
bet jeigu jis būtų pasirašęs tokį,
kurįs
kuris
at Aniolui
c
Critical note: Aniolui ] cor pro at, cor A pro at
Aniolui
pasiro-
45
dytu
dytų
nepriimtinas, tai vis tiek gyvenimo namie
46
nebūtų buvę, – barnės ir ašaros
nebūtu
nebūtų
pasiliovusios.
47
Gal Tau šitoji formula atrodys smarkiai kritikuo-
48
tina, bet įsivaizduok, kad Tu būtum nuvažiavęs –
49
ar būtum daugiau pasiekęs? Mes padarėm, ką galėjom,
50
ir mums neatrodo, kad
butumem
būtumėm
blogai padarę.
51
Visi kiti punktai pasiliko tie patys, po kuriais
52
tu pasirašei. Testamentą parašė Klinga, po juo pasirašė
53
klebonas Kirlys ir Zaprutiškių
Čibas.
Čibas.
n
Note: Juozas Čibas – Zaprutiškių kaimo gyventojas.
Testamento vykin-
54
tojas nėra
nužiurėtas;
nužiūrėtas;
testamentas padėtas pas
55
vietos kleboną (ne Kirlį, kaipo asmenį, bet kaip kleboną).
56
Tatušis atrodo žymiai
stpresnis,
c
Critical note: st[i]presnis ] vid ex err om pri i
stpresnis,
stipresnis,
negu pernai
57
buvo. Mažiau kosti, daug vaikščioja, rūpinas
58
ūkiu, sodu ir
tt.
t. t.
Beje, einant tetušio noru, testa-
59
mentas šiek tiek pakeistas
delei
dėlei
paminklų. Anio-
60
las turi sutvarkyti altorių Jasiuliškiuos, o mes
61
trys (tu,
Adolpas
Adolfas
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – Balio Sruogos brolis, 1927–1933 m. Lietuvos pašto valdybos direktorius.
ir aš) turime susidėti ir parūpinti
62
pastatyti paminklą ant
kapų
kapų
n
Note: „Tėvai palaidoti Jasiuliškių kaimo kapinėse. Vaikai pastatė jiems kryžių, kuriame yra nuotrauka ir užrašas: Sruoga Pranciškus 1846–1931 m.; Sruogienė-Lomanaitė Agota 1867–1930 m. Čia palaidota ir jų duktė Emilija“ (Salomėja Balčiūnaitė-Sruogienė-Kaziliūnienė, „Balio Sruogos gimtinė Baibokuose“, in: Balys Didysis, 1997, p. 16).
(pastatymo darbą vykdys
63
Aniolas). Tatušis nori, kad paminklas būtų
64
pastatytas, kol jis dar gyvas, geriausia esą būtų,
65
kad dar šį
r vasarą
c
Critical note: vasarą ] cor pro r, cor v pro r
vasarą
– rudenį būtų pastatytas.
66
Matutė
Matutė
n
Note: Agota Lomanaitė-Sruogienė (1867–1930) – Balio Sruogos motina, sūnų vadinta švelniai, gražiai – matute, matušėle („[Apolonijos Lomanaitės-Stelemekienės atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, 1997, p. 22).
norėjo, kad tame paminkle būtų pastatyta
67
kokia nors
''Dievo Motynos''
Dievo Motynos
stovilėlė,
stovylėlė,
bet
stovilai
p
Physical note: [2r] //
stovilai
stovylai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

68
aš labai smarkiai priešinaus: jeigu jau statyti, tai ką nors
69
padoresnio – gražesnio, negu fabrikinė
stovila.
stovyla.
Galų gale jie
70
sutiko: statykit – ką norit, by tik būtų. Aš manau, ge-
71
riausia būtų gal taip padarius: aš paprašysiu architektorio
72
Langsbergio
Landsbergio
n
Note: Vytautas Landsbergis-Žemkalnis (1893–1993) – inžinierius architektas, modernizmo architektūros Lietuvoje pradininkas. 1927–1929 m. – Architektūros katedros jaunesnysis asistentas Lietuvos universitete.
ar prof.
Dubeneckio,
Dubeneckio,
n
Note: Vladimiras Dubeneckis (1888–1932) – architektas, dailininkas scenografas, vienas moderniosios architektūros Lietuvoje pradininkų, tautinio stiliaus propaguotojas, profesorius. 1925–1932 m. – Inžinierių ir architektų sąjungos architektūros sekcijos pirmininkas. 1927–1929 m. dėstė kompoziciją ir perspektyvą Meno mokykloje.
kad jie sukompo-
73
nuotų,
nuotų
kokį nors architektonišką kryžių (iš geležies betono),
74
jis būtų galima ne taip brangiai pastatyti, ir atrodytų
75
gerai. Jei tu šiam sumanymui pritartum, tai aš galė-
76
čiau su
Architektoriais
architektoriais
pakalbėti ir
bu
bū
galima pa-
77
daryti sąmata.
78
Aniolas, atrodo, rengias
vesti,
vesti
kokią tai
Bačiulytę.
Bačiulytę.
n
Note: [Bačiulytė].
Mirus pirmajai žmonai Mildai Čibaitei, Aniolas Sruoga vedė 1930 m. Antroji žmona – Salomėja Balčiūnaitė (1909–2004), su kuria susilaukė trijų sūnų – Algirdo, Vytauto, Aniolo (dabar visi mirę).
79
Tėvai šiam sumanymui visai nesipriešina. Impo-
80
nuoja dar ir tai, kad Aniolas gausiąs pasogo kokius
81
20. 000. – Klinga
Dominikas
Dominykas
n
Note: [Dominykas Klinga].
išeina
''užkurioms'',
užkurioms,
– Jonas jam
82
turi duoti
pasoga,
pasogą,
o kurios ,
c
Critical note: kurios ] cor pro vid o, cor k pro vid o
kurios,
žinoma, neturi. Tai
Adolpas
Adolfas
83
gavo Klingai Jonui
''atidengti
atidengti
platų
kreditą''.
kreditą.
Bet Jonas
84
pats mano greit
vesti,
vesti
ir iš gautos pasogos
sugražinti
sugrąžinti
85
Adolpui
Adolfui
pinigus.
86
Parašius testamentą
upas
ūpas
pas visus pasidarė geras
87
ir lengvas, visi išsibučiavom ir
tt.
t. t.
Paaiškėjo, kad
88
motutė labai norėtų atvažiuoti į Kauną, – tat
89
ir pakvietėm. Jei kartais
tatušis tatušiui
c
Critical note: tatušiui ] cor fl -ui pro -is, cor-ui pro s
tatušiui
blogiau nepasi-
90
darys, tai motutė atvažiuos Kaunan gegužio
91
14 dieną, išbus turbūt keletą dienų.
92
Būtų gerai, kad Tu parašytum, ar Tu paten-
93
kintas mūsų žygiais.
94
Gerų
linkejimų
linkėjimų
Tau ir p.
Bronei
Bronei
n
Note: Bronė Sruogienė (1896–1950) – Juozapo Sruogos žmona.
nuo
95
mūsų visų
trijų
trijų
n
Note: Balio Sruogos, jo žmonos istorikės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės (1899–1997), dukters Dalios Sruogaitės (1925–2015), tuo metų trejų metų mergaitės.
96
Balys
Balys
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947) – Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
97
Kaune 1928 geg.
9.
p
Physical note: [3r] //
9.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 1
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
a3
Line number 2
Note: Testamentas pasirašytas 1928 m. gegužės 6 d. Baibokų vienkiemyje. Balys Sruoga laišką broliui Juozapui Sruogai rašė praėjus kelioms dienoms, kai testamentas buvo pasirašytas.
Tėvas Pranciškus Sruoga, „būdamas sveiko proto ir turėdamas tvirtą atmintį“, testamente išreiškė „savo paskutinę valią“ dėl turto paskirstymo po jo mirties.
Testamente ypač svarbūs pirmieji du punktai:
„1) Savo sūnaus Aniolo Sruogos nuosavybėn pavedu visas trobas, gyvą ir negyvą inventorių ir visą žemę, esančią mano ūkyje Baibokų vienk., Vabalninkų val., išskyrus traką, tai yra žemės sklypą, kurs sueina su Deikiškių, Puteliškių ir Baibokų kaimo laukais iš trijų pusių ir naujai iškasto 1925 metais Žemės ūkio ministerijos Melioracijos skyriaus griovio iš ketvirtos pusės. Šį žemės sklypą pavedu savo sūnų Juozapo, Adolfo, Boleslovo ir Kazimiero Sruogų nuosavybėn.
2) Nei vienas iš mano sūnų pavestų jiems žemės sklypų be bendro jų susitarimo parduoti bei dovanoti negali. Šis straipsnis turi būti vykdomas šventai ir negali būti apeitas praskolinimo, nuomos bei kitokiais būdais.
Pastaba. Šis straipsnis neliečia normalių paskolų bei išnuomavimų, sūnaus Aniolo asmenio gyvenimo bei ūkio reikalų tvarkymo.“
Testamente dar kalbama apie kitus mokesčius, kuriuos turi mokėti Aniolas Sruoga ir visi broliai, įsipareigojimus, kuriuos turi vykdyti broliai, slaugydami tėvus, po jų mirties – rūpindamiesi kapais, pamaldomis. Kad skaitytojams būtų patogiau, pateikiame visą tolesnį Pranciškaus Sruogos testamento tekstą:
„3) Visus valstybės ir savivaldybės mokesčius ir kitas natūralias pareigas atlieka faktinieji žemės naudotojai. Žemės ūkio ministerijos Melioracijos skyriaus iškasimo griovio išlaidas sūnai Juozapas, Adolfas, Boleslovas ir Kazimieras pradeda mokėti nuo laiko pradėjimo naudotis pavestu jiems žemės sklypu.
4) Sūnus Aniolas bei jo įpėdiniai, kurie gyvens jo vietoj, privalo kasmet užpirkti ne mažiau trijų mišių ir atvežti kunigą į Jasiuliškių kapus pamaldoms už visą mano familiją.
5) Mano visiems vaikams pavedu ant Jasiuliškių kapų ir ant kapo mano brolio, kunigo Jono, Ylakiuose pastatyti paminklus.
6) Sūnaus Kazimiero gydymo išlaidas turi sumokėti visi kiti sūnai lygiomis dalimis. Sūnus Aniolas išpuolančią jam ketvirtą Kazimiero gydymo išlaidų dalį sumoka kitiems broliams, kai jis apsives.
7) Sūnus Aniolas privalo teikti mano žmonai, o jo motutei Agotai Sruogienei iki josios mirties visa, kas reikalinga gyvenimui, būtent: aprėdymą, medicinos pagalbą, aprūpinti tikybinius reikalus, taipogi motutę mylėti ir gyventi santaikoje.
8) Kilus tarp sūnaus Aniolo ir motutės nesusipratimams ir pareiškus motutei nepasitenkinimą bei skriaudą užlaikyme, aprėdyme ar kituose reikaluose ir išreiškus motutei norą atskirai savo ūkį vesti, sūnus Aniolas nuo tos dienos privalo duoti motutei šią ordinariją: rugienių miltų, papr. maltų penkiolika (15) klgr. į mėnesį, rugių miltų pitliavotų aštuonius (8) kg. į mėn., kvietienių miltų valcuotų aštuonius (8) kg. į mėn., bulbių dvidešimts (20) kg. į mėnesį, pieno nenugriebto keturiasdešimt penkius (45) litrus į mėnesį, kiaušinių šešias dešimts (60) štukų į mėnesį, mėsos rūkytos penkiolika (15) kg. į mėn., mėsos šviežios (teliukienos, avienos ar jautienos) penkius (5) kg. į mėn., mėsos paukštienos (viščiukų, ančių) penki (5) kg. į mėn., sviesto, pirmos rūšies (3) kg. į mėnesį, kiaulienių bei žąsienių taukų du (2) kg. į mėn., smetonos ir smetonėlės šešius (6) litrus į mėn., sūrio, dešros, kumpio ir lašinių po du (2) kg. į mėn., įvairių kruopų tris (3) kg. į mėn., cukraus smulkaus ir rupaus tris (3) kg. į mėn., kavos, kaka[v]o[s] ir arbatos vieną kg. į mėn., agurkų, morkų, kopūstų, burokų, cibulių, salotų ir kitų daržovių bei druskos, pipirų, babkavų lapų ir kitų smulkių prie valgio reikmenų sūnus Aniolas duoda sulig tikro reikalo.
9) Pradėjus motutei vesti atskirą ūkį ir imti virš nurodytą ordinariją sūnus Aniolas turės duoti tinkamą gerai užrakinamą patalpą produktų pasidėjimui.
10) Virš nurodytą davinį Aniolas privalo išduoti motutei vienam mėnesiui pirmyn, išskyrus tuos produktus, kurie gali sugesti, šie išduodami kas dieną.
11) Pradėjus duoti motutei davinį, jeigu ko nors ūkyje nebūtų, sūnus Aniolas privalo duoti motutei užtenkamai pinigų šiuos dalykus rinkoje nusipirkti.
12) Su likučiais savo davinio motutė turi teisę elgtis kaip nori.
13) Esant reikalui motutei turėti atskirą patarnavimą ar tai senatvės dėlei, ar tai vedant savo atskirą ūkį bei atskirai valgiui gaminti, sūnus Aniolas privalo duoti motutei vieną iš savo tarnaičių, kurią pasirinks motutė. Tarnaitei algą ir visą išlaikymą duoda sūnus Aniolas. Ši tarnaitė, turėdama liuoso laiko nuo motutės patarnavimo, gali būti panaudota sūnaus Aniolo ūkio darbams.
14) Kamarėlė, kaipo gyvenamas kambarys, lieka motutės žinioje; seklyčia naudojasi sūnus Aniolas su motute bendrai, ištikus gi nesusipratimams gali visa seklyčia pereiti motutės žinion bei padalyta perpus.
15) Apkūrenimui bei valgio gaminimui malkos motutei privalo būti sausos, supjaustytos ir tinkamai suskaldytos.
16) Visą reikalingą remontą, priežiūrą bei šviesą motutės užimamoms patalpoms duoda sūnus Aniolas.
17) Visas motutės dangos ir apavo išlaidas kaip medžiagos, tai[p] ir darbo, neša sūnus Aniolas.
18) Visas motutės gydymo išlaidas atlieka sūnus Aniolas.
19) Motutei susirgus sūnus Aniolas privalo neatidėliojant atvežti daktarą bei kunigą iš artimiausių miestelių bei kitų vietų, o taipogi ir reikalingus vaistus.
20) Tikybiniems bei kitiems motutės reikalams atlikti sūnus Aniolas turi duoti ne mažiau vieno karto į savaitę gerą pakinkytą arklį, gerus ratus su risoriais bei minkšta sėdyne ir kitais patogumais važiavimui į artimesnius miestelius; reikalui esant sūnus Aniolas privalo duoti ir vežiką, esant reikalui sūnus Aniolas privalo duoti motutei pastotį ne daugiau kaip 4 kartus į metus nuvažiuoti į gelžkelio stotį.
21) Sūnui Aniolui apsivedus visi indai ir motutei reikalingi baltiniai pareina motutės žinion.
22) Bet virš nurodyto davinio sūnus Aniolas privalo duoti motutei kas mėnuo po dešimts (10) litų pinigais prie kurso dešimt litų lygų vienam doleriui. Šie pinigai motutei išmokami neatsižvelgiant į tai, ar motutė su Aniolu bendrai, ar atskirai gyvena. Šiuos pinigus motutei Aniolas privalo išmokėti visuomet už mėnesį pirmyn.
Tasai mano testamentas turi būti šventai laikomas ir vykdomas. Šį testamentą iš Pranciškaus Sruogos žodžių rašė Jonas Klinga. Po šiuo testamentu savo ranka pasirašau: Pranciškus Sruoga. Kad šis naminis testamentas, rašytas Jono Klingos iš žodžių Pranciškaus Sruogos, esančio sveiko proto ir tvirtos nuomonės, liudiju dvasios tėvas, kanauninkas Matas Kirlys, Vabalninko klebonas. Šis naminis testamentas, rašytas Jono Klingos iš žodžių Pranciškaus Sruogos, esančio sveiko proto ir tvirtos nuomonės, liudiju Juozas Čibas iš Zaprutiškių kaimo.“
Testamento tekstas – 1932 m. civilinėje byloje Nr. 491 esančiame nutarimo dėl Aniolo Sruogos prašymo patvirtinti mirusio Pranciškaus Sruogos naminį testamentą nuoraše.
1932 m. balandžio mėn. 18 d. Vabalninko nuovados Taikos teisėjas viešame posėdyje, išanalizavęs bylą dėl Aniolo Sruogos prašymo patvirtinti mirusio Pranciškaus Sruogos naminį testamentą, jį patvirtino.
Šis nutarimo nuorašas, patvirtintas Teismo sekretoriaus ir Vabalninko apylinkės teismo, duotas Juozapui Sruogai, jam prašant (žr. neinventorizuotas Algio Samulionio fondas, in: LLTIB RS, Tekstologijos skyrius, 2015-06-11 perdavė Gediminas Samulionis).
Anksčiau, kaip galima spėti iš laiško turinio, buvo keletas testamento variantų. Juozapas Sruoga norėjo, kad Baibokų žemė būtų užrašyta ne tik Aniolo Sruogos vardu, bet būtų paskirstyta visiems broliams po lygiai: „Tėvas nusprendė ūkį palikti Aniolui, kitiems keturiems užteks mokslo. Juozas atvažiavęs įkalbinėjo tėvą keisti testamentą. Norėjo, kad jam ir kitiems broliams užrašytų žemės. Tada tėvas pasakęs: „Jeigu jau jūs, mokyti, liksite ubagai, tai paskirsiu už vieškelio penkiolika hektarų. Parvažiuokite ir gyvenkite, kad badu mieste nenumirtumėt“. Aniolas skundėsi tėvui, kad brolius leido į mokslus, jiems vežė geriausią maistą, pirko geriausius drabužius, o pats kartais batų neturėdavęs, nors visą laiką sunkiai dirbęs, vadavęs tėvą. Tėvas nenuskriaudė Aniolo. Girdi, Juozas atvažiavo ir išvažiuos. Tegul šneka, kad nori. Nereikia to imti į galvą“ (Salomėja Balčiūnaitė-Sruogienė-Kaziliūnienė, „Balio Sruogos gimtinė Baibokuose“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 13–14).
a3
Line number 3
Note: Matas Kirlys (1872–1958) – kanauninkas, Vabalninko klebonas.
a3
Line number 6
Note: Jonas Klinga – Sruogų šeimos bičiulis iš Jasiuliškių kaimo Biržų rajone, netoli Baibokų, artimiausias Sruogų kaimynas.
a1
Line number 7
Critical note: ūpo ] vid ex err upo, cor fl -o pro -as
a3
Line number 8
Note: Aniolas Sruoga (1890–1936) – Balio Sruogos brolis, mirus tėvui Pranciškui Sruogai (1931 m.) – Baibokų ūkio paveldėtojas, tvarkytojas.
a1
Line number 8
Note: šį ] cor pro čia
a1
Line number 11
Critical note: Aniolas ] cor pro vid ar, cor A pro ar
a3
Line number 12
Note: Pranciškus Sruoga (1846–1931) – Balio Sruogos tėvas, Baibokų šeimininkas, ūkininkas.
a1
Line number 32
Physical note: [1r] //
a1
Line number 33
Critical note: neaiškumams ] s l in d ang add cf 2
a1
Line number 34
Critical note: [drau]džianti[s] ] vid ex err fl -i pro -is, vid ex err om s
a1
Line number 38
Critical note: toks ] cor pro šis
a1
Line number 42
Note: Tokio ] cor fl -o pro -io
a1
Line number 44
Critical note: Aniolui ] cor pro at, cor A pro at
a3
Line number 53
Note: Juozas Čibas – Zaprutiškių kaimo gyventojas.
a1
Line number 56
Critical note: st[i]presnis ] vid ex err om pri i
a3
Line number 61
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – Balio Sruogos brolis, 1927–1933 m. Lietuvos pašto valdybos direktorius.
a3
Line number 62
Note: „Tėvai palaidoti Jasiuliškių kaimo kapinėse. Vaikai pastatė jiems kryžių, kuriame yra nuotrauka ir užrašas: Sruoga Pranciškus 1846–1931 m.; Sruogienė-Lomanaitė Agota 1867–1930 m. Čia palaidota ir jų duktė Emilija“ (Salomėja Balčiūnaitė-Sruogienė-Kaziliūnienė, „Balio Sruogos gimtinė Baibokuose“, in: Balys Didysis, 1997, p. 16).
a1
Line number 65
Critical note: vasarą ] cor pro r, cor v pro r
a3
Line number 66
Note: Agota Lomanaitė-Sruogienė (1867–1930) – Balio Sruogos motina, sūnų vadinta švelniai, gražiai – matute, matušėle („[Apolonijos Lomanaitės-Stelemekienės atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, 1997, p. 22).
a1
Line number 67
Physical note: [2r] //
a3
Line number 72
Note: Vytautas Landsbergis-Žemkalnis (1893–1993) – inžinierius architektas, modernizmo architektūros Lietuvoje pradininkas. 1927–1929 m. – Architektūros katedros jaunesnysis asistentas Lietuvos universitete.
a3
Line number 72
Note: Vladimiras Dubeneckis (1888–1932) – architektas, dailininkas scenografas, vienas moderniosios architektūros Lietuvoje pradininkų, tautinio stiliaus propaguotojas, profesorius. 1925–1932 m. – Inžinierių ir architektų sąjungos architektūros sekcijos pirmininkas. 1927–1929 m. dėstė kompoziciją ir perspektyvą Meno mokykloje.
a3
Line number 78
Note: [Bačiulytė].
Mirus pirmajai žmonai Mildai Čibaitei, Aniolas Sruoga vedė 1930 m. Antroji žmona – Salomėja Balčiūnaitė (1909–2004), su kuria susilaukė trijų sūnų – Algirdo, Vytauto, Aniolo (dabar visi mirę).
a3
Line number 81
Note: [Dominykas Klinga].
a1
Line number 82
Critical note: kurios ] cor pro vid o, cor k pro vid o
a1
Line number 89
Critical note: tatušiui ] cor fl -ui pro -is, cor-ui pro s
a3
Line number 94
Note: Bronė Sruogienė (1896–1950) – Juozapo Sruogos žmona.
a3
Line number 95
Note: Balio Sruogos, jo žmonos istorikės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės (1899–1997), dukters Dalios Sruogaitės (1925–2015), tuo metų trejų metų mergaitės.
a3
Line number 96
Note: Balys Sruoga (1896–1947) – Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
a1
Line number 97
Physical note: [3r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1928_05_09_js_1r.jpgX (Close panel)
image
1928_05_09_js_1v.jpgX (Close panel)
image
1928_05_09_js_2r.jpgX (Close panel)
image
1928_05_09_js_2v.jpgX (Close panel)
image
1928_05_09_js_3r.jpgX (Close panel)
image
1928_05_09_js_3v.jpgX (Close panel)
image