Albinui Rimkai, 1928-07-18

X (Close panel) Bibliographic Information

Albinui Rimkai, 1928-07-18

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120. Atvirukas-atvirlaiškis. Be vietos. Lokalizuota pagal pašto spaudus, Albino Rimkos adresą. Rašyta 14,2 × 8,8 cm standaus popieriaus atvirlaiškio blanke (1v) cheminiu pieštuku. Pašto spaudai – išsiuntimo: Berchtesgaden, [19]28-07-20, gavimo: K[aunas], [1928]-0[7]-22. Namų Watzmann kalnuose (1930 m) spaudas. Užklijuotas aštuonių reichsmarkių vertės, tamsiai žalias Vokietijos imperijos pašto ženklas su Liudviko van Bethoveno atvaizdu. 1r – namų kalnuose (Watzmannhaus) vaizdas, po juo prierašas pieštuku Balio Sruogos ranka: „(Watzmann 2714 m.)“. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1292, l. 110. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1928-07-18: Genetinis
  • Witness a2: 1928-07-18: Diplomatinis
  • Witness a3: 1928-07-18: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, iš Berchtesgadeno – į Kauną, 1928-07-18, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1928_07_18_ar.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinis variantas parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); atvirlaiškio pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

18-VII-28.
a
Litauen
Litauen
b
via Berlin
via Berlin
n
Note: Litauen / via Berlin vok =Lietuva / per Berlyną.
c
P. Profesoriui
P. Profesoriui
n
Note: P[onui] Profesoriui.
d
Albinui Rimkai
Albinui Rimkai
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944) nuo 1923 m. buvo Lietuvos universiteto Kaune ekonomikos dėstytojas (profesorius – nuo 1930 m.). 1928–1939 m. Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas.
e
Kaunas
f
Aukštaičių 13.
1
18-VII-28.
2
Ūžiam,
3
dukstam,
dūkstam,
4
lakstom,
5
begam
bėgam
6
net
skura
skūra
7
lupasi, net
8
kojos lūžta. Ale
9
kalnuose! Kad
10
žinotum! Tik gvoltą
11
šauk iš džiaugsmo!
12
Net bučiuoju Jus
abu
abu.
13
VanS
c
Critical note: VanS ] sign
VanS
VanS
n
Note: Vanda Sruogienė (1899–1997) – Balio Sruogos žmona, 1928 m. Lietuvos universitete studijavo istoriją, rašė diplominį darbą. Ji dalyvavo 1928 m. liepos mėn. Balio Sruogos surengtoje pirmoje didesnėje ekskursijoje į Alpių kalnus.
Tekstas, prirašytas cheminiu pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
14
Kursai
kenteja
c
Critical note: kentėjai ] vid ex err kenteja, vid ex err om i
kenteja
kentėja[i]
15
už mus griešnus!
16
Bals
c
Critical note: Bal[y]s ] sign, ill
Bals
Bal[y]s
n
Note: Balys Sruoga, dirbdamas Lietuvos universitete, 1928 m. liepos mėn. surengė pažintinę ekskursiją studentams į Alpių kalnus ir Vokietiją. Ekskursijos dalyviai lankėsi Berlyne, Niurnberge, Miunchene, Bavarijos Aplėse, Insbruke, Berchtesgadene, Tirolyje. Apie šią itin palankiai studentų įvertintą, gerai suplanuotą, rūpestingai parengtą ekskursiją plačiau žr. Albina Sirutytė-Čepėnienė, „Prof. B. Sruoga – ekskursijos vadovas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 191–193.
17
AlbSirutyte
c
Critical note: [Alb. Sirutytė] ] sign al m vio graph AlbSirutyte
AlbSirutyte
[Alb. Sirutytė]
n
Note: Albina Sirutytė-Čepėnienė (1904–1993) – istoriko Prano Čepėno žmona, teisininkė, 1928 m. Lietuvos universiteto studentė.
Parašas – prierašas violetiniu pieštuku Albinos Sirutytės ranka.
18
Netikėkit poniai!
19
Albina
c
Critical note: Netikėkit poniai! / Albina ] add sup txt al m vio graph, vert
p
Physical note: [1v] //
Albina
Albina
n
Note: Prierašas priešinga teksto kryptimi violetiniu pieštuku Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka.

Facsimile Image Placeholder

20
Baisiai noriu flirtuot, yra gražių berniukų, ale nesiseka! Pasijuok iš
21
manęs!
c
Critical note: nesiseka! Pasijuok iš / manęs! ] add txt in dex mg al m, vert
manęs!
manęs!
n
Note: Teksto dalis „nesiseka! Pasijuok iš / manęs!“ prirašyta vertikaliai atviruko pirmos pusės dešiniajame krašte pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
VanS
c
Critical note: Baisiai noriu flirtuot, yra gražių berniukų, ale nesiseka! Pasijuok iš / manęs! VanS ] add txt 1r al m graph
VanS
VanS
n
Note: Prierašas atviruko pirmoje pusėje pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
22
Albinui Albina nori ką tai baisiai meilaus
pasakyt.
c
Critical note: Albinui Albina nori ką tai baisiai meilaus pasakyt. ] add txt 1r graph
pasakyt.
pasakyt.
n
Note: Tekstas, prirašytas atviruko pirmoje pusėje pieštuku, spėtina, Balio Sruogos ranka.
23
Netiesa
Netiesą
sakai
Rimkai
c
Critical note: Netiesą sakai Rimkai. ] add phr in sin mg 1r al m graph, ill
Rimkai
Rimkai.
n
Note: Apsitrynęs, beveik neišskaitomas, vertikaliai pridėtas prierašas Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka violetiniu pieštuku atvaizdo dalyje, kairėje pusėje.
24
Netiesa,
nesiseka,
nesiseka
kaip niekuomet iki šiol.
Ужас!
Ужас!
n
Note: Ужас rus =Siaubas.
Kuo aš
25
pavirtau
c
Critical note: Netiesa, nesiseka kaip niekuomet iki šiol. Ужас! Kuo aš pavirtau? ] add txt 1r al m graph
p
Physical note: [1r] //
pavirtau
pavirtau?
n
Note: Prierašas pirmoje atviruko-atvirlaiškio pusėje pieštuku Vandos Sruogienės ranka.

Facsimile Image Placeholder

18-VII-28.
a
Litauen
Litauen
b
via Berlin
via Berlin
n
Note: Litauen / via Berlin vok =Lietuva / per Berlyną.
c
P. Profesoriui
P. Profesoriui
n
Note: P[onui] Profesoriui.
d
Albinui Rimkai
Albinui Rimkai
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944) nuo 1923 m. buvo Lietuvos universiteto Kaune ekonomikos dėstytojas (profesorius – nuo 1930 m.). 1928–1939 m. Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas.
e
Kaunas
f
Aukštaičių 13.
1
18-VII-28.
2
Ūžiam,
3
dukstam,
dūkstam,
4
lakstom,
5
begam
bėgam
6
net
skura
skūra
7
lupasi, net
8
kojos lūžta. Ale
9
kalnuose! Kad
10
žinotum! Tik gvoltą
11
šauk iš džiaugsmo!
12
Net bučiuoju Jus
abu
abu.
13
VanS
c
Critical note: VanS ] sign
VanS
VanS
n
Note: Vanda Sruogienė (1899–1997) – Balio Sruogos žmona, 1928 m. Lietuvos universitete studijavo istoriją, rašė diplominį darbą. Ji dalyvavo 1928 m. liepos mėn. Balio Sruogos surengtoje pirmoje didesnėje ekskursijoje į Alpių kalnus.
Tekstas, prirašytas cheminiu pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
14
Kursai
kenteja
c
Critical note: kentėjai ] vid ex err kenteja, vid ex err om i
kenteja
kentėja[i]
15
už mus griešnus!
16
Bals
c
Critical note: Bal[y]s ] sign, ill
Bals
Bal[y]s
n
Note: Balys Sruoga, dirbdamas Lietuvos universitete, 1928 m. liepos mėn. surengė pažintinę ekskursiją studentams į Alpių kalnus ir Vokietiją. Ekskursijos dalyviai lankėsi Berlyne, Niurnberge, Miunchene, Bavarijos Aplėse, Insbruke, Berchtesgadene, Tirolyje. Apie šią itin palankiai studentų įvertintą, gerai suplanuotą, rūpestingai parengtą ekskursiją plačiau žr. Albina Sirutytė-Čepėnienė, „Prof. B. Sruoga – ekskursijos vadovas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 191–193.
17
AlbSirutyte
c
Critical note: [Alb. Sirutytė] ] sign al m vio graph AlbSirutyte
AlbSirutyte
[Alb. Sirutytė]
n
Note: Albina Sirutytė-Čepėnienė (1904–1993) – istoriko Prano Čepėno žmona, teisininkė, 1928 m. Lietuvos universiteto studentė.
Parašas – prierašas violetiniu pieštuku Albinos Sirutytės ranka.
18
Netikėkit poniai!
19
Albina
c
Critical note: Netikėkit poniai! / Albina ] add sup txt al m vio graph, vert
p
Physical note: [1v] //
Albina
Albina
n
Note: Prierašas priešinga teksto kryptimi violetiniu pieštuku Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka.

Facsimile Image Placeholder

20
Baisiai noriu flirtuot, yra gražių berniukų, ale nesiseka! Pasijuok iš
21
manęs!
c
Critical note: nesiseka! Pasijuok iš / manęs! ] add txt in dex mg al m, vert
manęs!
manęs!
n
Note: Teksto dalis „nesiseka! Pasijuok iš / manęs!“ prirašyta vertikaliai atviruko pirmos pusės dešiniajame krašte pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
VanS
c
Critical note: Baisiai noriu flirtuot, yra gražių berniukų, ale nesiseka! Pasijuok iš / manęs! VanS ] add txt 1r al m graph
VanS
VanS
n
Note: Prierašas atviruko pirmoje pusėje pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
22
Albinui Albina nori ką tai baisiai meilaus
pasakyt.
c
Critical note: Albinui Albina nori ką tai baisiai meilaus pasakyt. ] add txt 1r graph
pasakyt.
pasakyt.
n
Note: Tekstas, prirašytas atviruko pirmoje pusėje pieštuku, spėtina, Balio Sruogos ranka.
23
Netiesa
Netiesą
sakai
Rimkai
c
Critical note: Netiesą sakai Rimkai. ] add phr in sin mg 1r al m graph, ill
Rimkai
Rimkai.
n
Note: Apsitrynęs, beveik neišskaitomas, vertikaliai pridėtas prierašas Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka violetiniu pieštuku atvaizdo dalyje, kairėje pusėje.
24
Netiesa,
nesiseka,
nesiseka
kaip niekuomet iki šiol.
Ужас!
Ужас!
n
Note: Ужас rus =Siaubas.
Kuo aš
25
pavirtau
c
Critical note: Netiesa, nesiseka kaip niekuomet iki šiol. Ужас! Kuo aš pavirtau? ] add txt 1r al m graph
p
Physical note: [1r] //
pavirtau
pavirtau?
n
Note: Prierašas pirmoje atviruko-atvirlaiškio pusėje pieštuku Vandos Sruogienės ranka.

Facsimile Image Placeholder

18-VII-28.
a
Litauen
Litauen
b
via Berlin
via Berlin
n
Note: Litauen / via Berlin vok =Lietuva / per Berlyną.
c
P. Profesoriui
P. Profesoriui
n
Note: P[onui] Profesoriui.
d
Albinui Rimkai
Albinui Rimkai
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944) nuo 1923 m. buvo Lietuvos universiteto Kaune ekonomikos dėstytojas (profesorius – nuo 1930 m.). 1928–1939 m. Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas.
e
Kaunas
f
Aukštaičių 13.
1
18-VII-28.
2
Ūžiam,
3
dukstam,
dūkstam,
4
lakstom,
5
begam
bėgam
6
net
skura
skūra
7
lupasi, net
8
kojos lūžta. Ale
9
kalnuose! Kad
10
žinotum! Tik gvoltą
11
šauk iš džiaugsmo!
12
Net bučiuoju Jus
abu
abu.
13
VanS
c
Critical note: VanS ] sign
VanS
VanS
n
Note: Vanda Sruogienė (1899–1997) – Balio Sruogos žmona, 1928 m. Lietuvos universitete studijavo istoriją, rašė diplominį darbą. Ji dalyvavo 1928 m. liepos mėn. Balio Sruogos surengtoje pirmoje didesnėje ekskursijoje į Alpių kalnus.
Tekstas, prirašytas cheminiu pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
14
Kursai
kenteja
c
Critical note: kentėjai ] vid ex err kenteja, vid ex err om i
kenteja
kentėja[i]
15
už mus griešnus!
16
Bals
c
Critical note: Bal[y]s ] sign, ill
Bals
Bal[y]s
n
Note: Balys Sruoga, dirbdamas Lietuvos universitete, 1928 m. liepos mėn. surengė pažintinę ekskursiją studentams į Alpių kalnus ir Vokietiją. Ekskursijos dalyviai lankėsi Berlyne, Niurnberge, Miunchene, Bavarijos Aplėse, Insbruke, Berchtesgadene, Tirolyje. Apie šią itin palankiai studentų įvertintą, gerai suplanuotą, rūpestingai parengtą ekskursiją plačiau žr. Albina Sirutytė-Čepėnienė, „Prof. B. Sruoga – ekskursijos vadovas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 191–193.
17
AlbSirutyte
c
Critical note: [Alb. Sirutytė] ] sign al m vio graph AlbSirutyte
AlbSirutyte
[Alb. Sirutytė]
n
Note: Albina Sirutytė-Čepėnienė (1904–1993) – istoriko Prano Čepėno žmona, teisininkė, 1928 m. Lietuvos universiteto studentė.
Parašas – prierašas violetiniu pieštuku Albinos Sirutytės ranka.
18
Netikėkit poniai!
19
Albina
c
Critical note: Netikėkit poniai! / Albina ] add sup txt al m vio graph, vert
p
Physical note: [1v] //
Albina
Albina
n
Note: Prierašas priešinga teksto kryptimi violetiniu pieštuku Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka.

Facsimile Image Placeholder

20
Baisiai noriu flirtuot, yra gražių berniukų, ale nesiseka! Pasijuok iš
21
manęs!
c
Critical note: nesiseka! Pasijuok iš / manęs! ] add txt in dex mg al m, vert
manęs!
manęs!
n
Note: Teksto dalis „nesiseka! Pasijuok iš / manęs!“ prirašyta vertikaliai atviruko pirmos pusės dešiniajame krašte pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
VanS
c
Critical note: Baisiai noriu flirtuot, yra gražių berniukų, ale nesiseka! Pasijuok iš / manęs! VanS ] add txt 1r al m graph
VanS
VanS
n
Note: Prierašas atviruko pirmoje pusėje pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
22
Albinui Albina nori ką tai baisiai meilaus
pasakyt.
c
Critical note: Albinui Albina nori ką tai baisiai meilaus pasakyt. ] add txt 1r graph
pasakyt.
pasakyt.
n
Note: Tekstas, prirašytas atviruko pirmoje pusėje pieštuku, spėtina, Balio Sruogos ranka.
23
Netiesa
Netiesą
sakai
Rimkai
c
Critical note: Netiesą sakai Rimkai. ] add phr in sin mg 1r al m graph, ill
Rimkai
Rimkai.
n
Note: Apsitrynęs, beveik neišskaitomas, vertikaliai pridėtas prierašas Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka violetiniu pieštuku atvaizdo dalyje, kairėje pusėje.
24
Netiesa,
nesiseka,
nesiseka
kaip niekuomet iki šiol.
Ужас!
Ужас!
n
Note: Ужас rus =Siaubas.
Kuo aš
25
pavirtau
c
Critical note: Netiesa, nesiseka kaip niekuomet iki šiol. Ужас! Kuo aš pavirtau? ] add txt 1r al m graph
p
Physical note: [1r] //
pavirtau
pavirtau?
n
Note: Prierašas pirmoje atviruko-atvirlaiškio pusėje pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number b
Note: Litauen / via Berlin vok =Lietuva / per Berlyną.
a3
Line number c
Note: P[onui] Profesoriui.
a3
Line number d
Note: Albinas Rimka (1886–1944) nuo 1923 m. buvo Lietuvos universiteto Kaune ekonomikos dėstytojas (profesorius – nuo 1930 m.). 1928–1939 m. Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas.
a1
Line number 13
Critical note: VanS ] sign
a3
Line number 13
Note: Vanda Sruogienė (1899–1997) – Balio Sruogos žmona, 1928 m. Lietuvos universitete studijavo istoriją, rašė diplominį darbą. Ji dalyvavo 1928 m. liepos mėn. Balio Sruogos surengtoje pirmoje didesnėje ekskursijoje į Alpių kalnus.
Tekstas, prirašytas cheminiu pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
a1
Line number 14
Critical note: kentėjai ] vid ex err kenteja, vid ex err om i
a1
Line number 16
Critical note: Bal[y]s ] sign, ill
a3
Line number 16
Note: Balys Sruoga, dirbdamas Lietuvos universitete, 1928 m. liepos mėn. surengė pažintinę ekskursiją studentams į Alpių kalnus ir Vokietiją. Ekskursijos dalyviai lankėsi Berlyne, Niurnberge, Miunchene, Bavarijos Aplėse, Insbruke, Berchtesgadene, Tirolyje. Apie šią itin palankiai studentų įvertintą, gerai suplanuotą, rūpestingai parengtą ekskursiją plačiau žr. Albina Sirutytė-Čepėnienė, „Prof. B. Sruoga – ekskursijos vadovas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 191–193.
a1
Line number 17
Critical note: [Alb. Sirutytė] ] sign al m vio graph AlbSirutyte
a3
Line number 17
Note: Albina Sirutytė-Čepėnienė (1904–1993) – istoriko Prano Čepėno žmona, teisininkė, 1928 m. Lietuvos universiteto studentė.
Parašas – prierašas violetiniu pieštuku Albinos Sirutytės ranka.
a1
Line number 19
Critical note: Netikėkit poniai! / Albina ] add sup txt al m vio graph, vert
a1
Line number 19
Physical note: [1v] //
a3
Line number 19
Note: Prierašas priešinga teksto kryptimi violetiniu pieštuku Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka.
a1
Line number 21
Critical note: nesiseka! Pasijuok iš / manęs! ] add txt in dex mg al m, vert
a3
Line number 21
Note: Teksto dalis „nesiseka! Pasijuok iš / manęs!“ prirašyta vertikaliai atviruko pirmos pusės dešiniajame krašte pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
a1
Line number 21
Critical note: Baisiai noriu flirtuot, yra gražių berniukų, ale nesiseka! Pasijuok iš / manęs! VanS ] add txt 1r al m graph
a3
Line number 21
Note: Prierašas atviruko pirmoje pusėje pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
a1
Line number 22
Critical note: Albinui Albina nori ką tai baisiai meilaus pasakyt. ] add txt 1r graph
a3
Line number 22
Note: Tekstas, prirašytas atviruko pirmoje pusėje pieštuku, spėtina, Balio Sruogos ranka.
a1
Line number 23
Critical note: Netiesą sakai Rimkai. ] add phr in sin mg 1r al m graph, ill
a3
Line number 23
Note: Apsitrynęs, beveik neišskaitomas, vertikaliai pridėtas prierašas Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka violetiniu pieštuku atvaizdo dalyje, kairėje pusėje.
a3
Line number 24
Note: Ужас rus =Siaubas.
a1
Line number 25
Critical note: Netiesa, nesiseka kaip niekuomet iki šiol. Ужас! Kuo aš pavirtau? ] add txt 1r al m graph
a1
Line number 25
Physical note: [1r] //
a3
Line number 25
Note: Prierašas pirmoje atviruko-atvirlaiškio pusėje pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1928_07_18_ar_1r.jpgX (Close panel)
image
1928_07_18_ar_1v.jpgX (Close panel)
image