Vincui Krėvei, 1928-07-29

X (Close panel) Bibliographic Information

Vincui Krėvei, 1928-07-29

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 51, b. 176. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota, lokalizuota pagal pašto spaudą, Vinco Krėvės adresą. Rašyta 13,9 × 9,5 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus, 5 centų vertės atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r uždėtas pašto spaudas: Kaunas, [19]28-07-29. Dešinėje pusėje atspaustas 15 centų vertės pašto ženklas „Lietuva“; kairėje – vinjetė su Vyčiu. Per vidurį – ATVIRUTĖ. Signatūra pieštuku bibliotekininko ranka. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 20. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1928-07-29: Diplomatinis
  • Witness a2: 1928-07-29: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria du tekstų variantai: autorinį užrašo variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vincui Krėvei, Kaunas, 1928-07-29, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1928_07_29_vk.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autorinis variantas parodomas pažymomis „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško diplomatiniame perraše atvirlaiškio vienoje pusėje užrašyto teksto pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Mielas Prieteliau
a
JM
b
Pn
Pn.
Prof.
prof.
Krėvei-Mickevičiui
c
Janonio gt. Petrausko name
d
Čia
p
Physical note: [1r] //
Čia
n
Note: JM / Pn Prof. Krėvei-Mickevičiui / Janonio gt. Petrausko name / Čia ] J[o] M[alonybei] / P[o]n[ui] prof[esoriui] Krėvei-Mickevičiui / Janonio g[a]t[vės] Petrausko name / Čia.

Facsimile Image Placeholder

1
Mielas Prieteliau,
Mielas Prieteliau,
n
Note: Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954) 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
2
Negalėjau laukti, kol atvyksi
3
Kaunan, o baisiai norėjau pamatyti.
4
Būk toks geras, susimilk – parašyk,
5
ką sužinosi apie
reformą.
reformą.
n
Note: Kalbama apie Lietuvos universiteto reformą, 1927 m. inicijuotą ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro, vėliau palaikytą ir naujosios Juozo Tūbelio vyriausybės. Ketinta pertvarkyti fakultetus, atsisakant mažiau svarbių padalinių, sumažinant katedrų ir etatų.
6
Žinoma, mane interesuoja tik
7
tiek, kiek liečia mūsų fakultetą.
8
Mano adresas:
''Viekšnių paštas,
Viekšnių paštas,
9
Bugių dvaras''.
Būgių dvaras.
10
Parašyk!
11
Ju
Jū
B. Sruoga
p
Physical note: [1v] //
B. Sruoga
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
Balys Sruoga rašo ką tik grįžęs iš studentams organizuotos ekskursijos Vokietijoje, atostogaudamas žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškėje Būgiuose.
1928 m. vasaros pabaigoje, prieš paš naujų mokslo metų pradžią universitete, Balys Sruoga gavo pranešimą iš Kauno, kad, remiantis universiteto reformos projektu, išbraukiamas iš dėstytojų sąrašo, o atlyginimas bus mokamas tik iki rugsėjo 1 d. Gavęs tokią netikėtą žinią, Balys Sruoga susirūpino, kaip ir iš ko, netekęs darbo, turės toliau gyventi. Reformos sukeltas nerimas dėl ateities atsispindi tuo metu rašytuose laiškuose Vincui Krėvei-Mickevičiui.

Facsimile Image Placeholder

Mielas Prieteliau
a
JM
b
Pn
Pn.
Prof.
prof.
Krėvei-Mickevičiui
c
Janonio gt. Petrausko name
d
Čia
p
Physical note: [1r] //
Čia
n
Note: JM / Pn Prof. Krėvei-Mickevičiui / Janonio gt. Petrausko name / Čia ] J[o] M[alonybei] / P[o]n[ui] prof[esoriui] Krėvei-Mickevičiui / Janonio g[a]t[vės] Petrausko name / Čia.

Facsimile Image Placeholder

1
Mielas Prieteliau,
Mielas Prieteliau,
n
Note: Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954) 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
2
Negalėjau laukti, kol atvyksi
3
Kaunan, o baisiai norėjau pamatyti.
4
Būk toks geras, susimilk – parašyk,
5
ką sužinosi apie
reformą.
reformą.
n
Note: Kalbama apie Lietuvos universiteto reformą, 1927 m. inicijuotą ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro, vėliau palaikytą ir naujosios Juozo Tūbelio vyriausybės. Ketinta pertvarkyti fakultetus, atsisakant mažiau svarbių padalinių, sumažinant katedrų ir etatų.
6
Žinoma, mane interesuoja tik
7
tiek, kiek liečia mūsų fakultetą.
8
Mano adresas:
''Viekšnių paštas,
Viekšnių paštas,
9
Bugių dvaras''.
Būgių dvaras.
10
Parašyk!
11
Ju
Jū
B. Sruoga
p
Physical note: [1v] //
B. Sruoga
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
Balys Sruoga rašo ką tik grįžęs iš studentams organizuotos ekskursijos Vokietijoje, atostogaudamas žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškėje Būgiuose.
1928 m. vasaros pabaigoje, prieš paš naujų mokslo metų pradžią universitete, Balys Sruoga gavo pranešimą iš Kauno, kad, remiantis universiteto reformos projektu, išbraukiamas iš dėstytojų sąrašo, o atlyginimas bus mokamas tik iki rugsėjo 1 d. Gavęs tokią netikėtą žinią, Balys Sruoga susirūpino, kaip ir iš ko, netekęs darbo, turės toliau gyventi. Reformos sukeltas nerimas dėl ateities atsispindi tuo metu rašytuose laiškuose Vincui Krėvei-Mickevičiui.
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number d
Physical note: [1r] //
a2
Line number d
Note: JM / Pn Prof. Krėvei-Mickevičiui / Janonio gt. Petrausko name / Čia ] J[o] M[alonybei] / P[o]n[ui] prof[esoriui] Krėvei-Mickevičiui / Janonio g[a]t[vės] Petrausko name / Čia.
a2
Line number 1
Note: Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954) 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
a2
Line number 5
Note: Kalbama apie Lietuvos universiteto reformą, 1927 m. inicijuotą ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro, vėliau palaikytą ir naujosios Juozo Tūbelio vyriausybės. Ketinta pertvarkyti fakultetus, atsisakant mažiau svarbių padalinių, sumažinant katedrų ir etatų.
a1
Line number 11
Physical note: [1v] //
a2
Line number 11
Note: Balys Sruoga (1896–1947) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
Balys Sruoga rašo ką tik grįžęs iš studentams organizuotos ekskursijos Vokietijoje, atostogaudamas žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškėje Būgiuose.
1928 m. vasaros pabaigoje, prieš paš naujų mokslo metų pradžią universitete, Balys Sruoga gavo pranešimą iš Kauno, kad, remiantis universiteto reformos projektu, išbraukiamas iš dėstytojų sąrašo, o atlyginimas bus mokamas tik iki rugsėjo 1 d. Gavęs tokią netikėtą žinią, Balys Sruoga susirūpino, kaip ir iš ko, netekęs darbo, turės toliau gyventi. Reformos sukeltas nerimas dėl ateities atsispindi tuo metu rašytuose laiškuose Vincui Krėvei-Mickevičiui.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1928_07_29_vk_1r.jpgX (Close panel)
image
1928_07_29_vk_1v.jpgX (Close panel)
image