Vincui Krėvei, po 1928-09-01

X (Close panel) Bibliographic Information

Vincui Krėvei, po 1928-09-01

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 51, b. 176. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota, lokalizuota pagal laikraštyje Lietuvos aidas publikuoto straipsnio apie Lietuvos universiteto reformą, turinį. Rašyta 27,2 × 22,0 cm lygaus, gelstelėjusio popieriaus su vandenženkliu (atvaizdas: apskritimas, namai; užrašas: HIRSCHBACH MUHLE; devynios vertikalės) lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta perpus, lankstymo į šešias dalis žymės. Viršutinis kraštas dantytas. Signatūra, dokumento numeris byloje pieštuku bibliotekininko ranka. Apglamžyta. Dėmėta. Be voko. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 138–139. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: po 1928-09-01: Genetinis
  • Witness a2: po 1928-09-01: Diplomatinis
  • Witness a3: po 1928-09-01: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vincui Krėvei, iš Būgių – į Kauną, po 1928-09-01, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1928_09_01_po_vk.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinis variantas parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste išryškėja rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste vienoje pusėje užrašyto teksto pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Trečiadienis
Trečiadienis
1
Trečiadienis
Trečiadienis
2
Mylimas
Krėve,
Krėve,
n
Note: Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954) – 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
3
Vos sugrįžau iš ekskursijos, vos pradėjau ilsėtis ir
4
dūšią
tvarkyti,
tvarkyti,
n
Note: Balys Sruoga rašo ką tik grįžęs iš studentams organizuotos ekskursijos po Vokietijos kraštą, atostogaudamas žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškėje Būgiuose.
kaip šit skaitau „Ryto“ 173
numery:
numery:
n
Note: Kalbama apie Lietuvos universiteto reformą, 1927 m. inicijuotą ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro, vėliau palaikytą ir naujosios Juozo Tūbelio vyriausybės. Ketinta pertvarkyti fakultetus, pakeičiant statutą, atsisakant mažiau svarbių padalinių, sumažinant katedrų ir etatų.
Apie pokyčius Lietuvos universitete plačiau žr. „Aukštosios mokyklos reforma“, in: Lietuvos aidas, Vilnius, 1928-09-01, Nr. 173, p. 1.
5
Universitete gautas iš Ministerijos raštas, – alga bus
mokoma
mokama
6
tik iki rugsėjo 1 dienos – ir toliau – pekla žino kas!
7
Sugadino man visus gražiuosius atsiminimus, kurių
8
iš kelionės buvo labai daug ir apie
kurius
kuriuos
būtų ko daug-
9
daug
pasakoti
pasakoti,
– ir pasidarė ant dūšios markatna.
10
Ką visa tai reiškia? Kokios perspektyvos? Kokia bus mano
11
dalia? Kelionėje –
išsipustėjau,
išsipūstėjau,
ir dabar esu beveik
12
bankrotas. Pasilikti toliau be algos – vis viena, kaip
13
nukeliauti į čyščių.
14
Būk geras, parašyk, kaip yra ir kas – ir kas bus.
15
Mes čia Viekšniuose sėdime du
V su
c
Critical note: su ] cor pro V, cor s pro V
su
Viktoru Biržiška
Viktoru Biržiška
n
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964) – matematikas, Lietuvos universiteto Kaune dėstytojas, profesorius.
16
ir laukiame išsižioję žinių.
17
Man baisiai rūpi. Kol gausiu žinią iš
Jūsų
Jūsų,
18
aš ir naktį nemiegosiu.
Taip pat:
Taip pat
kas man daryti:
19
ar atvažiuoti į Kauną? Ar kam kokį pareiškimą
20
rašyti? Ar ant pirmos šakos pasikarti?
21
Jei
reikėtų
reikėtų,
informacijoms: „Spindulio“ spaustuvė
22
baigia spausdinti
mamo mano
c
Critical note: mano ] cor pro mamo, cor n pro m
mano
didesnį darbą (12 lankų) –
23
Monografiją
monografiją
apie
Petrauską,
Petrauską,
n
Note: Kipras Petrauskas (1885–1968) – dainininkas (tenoras), pedagogas. 1925–1928 m. kartu su Fiodoru Šaliapinu gastroliavo Berlyno, Leipcigo, Miuncheno, Dresdeno, Madrido, Barselonos teatruose.
Balys Sruoga, Kipras Petrauskas, Kaunas: Tulpė, 1929.
kuri yra parašyta
24
anaptol anaiptol
c
Critical note: anaiptol ] vid ex err anaptol, ins i
anaiptol
ne blogiau, negu, pav., analoginiai rusų
25
leidiniai apie
Sobinovą
Sobinovą
n
Note: Leonidas Sobinovas (1872–1934) – operos dainininkas, garsų rusų tenoras.
ar
Šaliapiną.
Šaliapiną.
n
Note: Fiodoras Šaliapinas (1873–1938) – vienas garsiausių rusų operos dainininkų, bosas.
26
Būk geras – parašyk tuojau – aš baisiai-baisiai
27
lauksiu. Ir kas man
daryti! daryti?
c
Critical note: daryti? ] p ver cor interp ? pro !
daryti?
28
Geros sveikatos Jūsų
poniai
poniai
n
Note: Marija Ona Rebeka Karak-Mickevičienė (g. tarp 1850 ir 1910) – Vinco Krėvės žmona.
ir
Anusei
Anusei
n
Note: Ona Aldona Mickevičiūtė-Mošinskienė (1914–2005) – Vinco Krėvės dukra.
29
nuo mūsų visų
triju
trijų.
n
Note: Vincui Krėvei linkėjimų siunčia Balys Sruoga, Vanda Sruogienė ir Dalia Sruogaitė.
30
Jūsų
Balys Sruoga
Balys Sruoga
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
31
Adresas:
Adresas:
32
Viekšnių paštas
33
Bugiai
p
Physical note: [1r] //
Bugiai
Būgiai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Trečiadienis
Trečiadienis
1
Trečiadienis
Trečiadienis
2
Mylimas
Krėve,
Krėve,
n
Note: Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954) – 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
3
Vos sugrįžau iš ekskursijos, vos pradėjau ilsėtis ir
4
dūšią
tvarkyti,
tvarkyti,
n
Note: Balys Sruoga rašo ką tik grįžęs iš studentams organizuotos ekskursijos po Vokietijos kraštą, atostogaudamas žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškėje Būgiuose.
kaip šit skaitau „Ryto“ 173
numery:
numery:
n
Note: Kalbama apie Lietuvos universiteto reformą, 1927 m. inicijuotą ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro, vėliau palaikytą ir naujosios Juozo Tūbelio vyriausybės. Ketinta pertvarkyti fakultetus, pakeičiant statutą, atsisakant mažiau svarbių padalinių, sumažinant katedrų ir etatų.
Apie pokyčius Lietuvos universitete plačiau žr. „Aukštosios mokyklos reforma“, in: Lietuvos aidas, Vilnius, 1928-09-01, Nr. 173, p. 1.
5
Universitete gautas iš Ministerijos raštas, – alga bus
mokoma
mokama
6
tik iki rugsėjo 1 dienos – ir toliau – pekla žino kas!
7
Sugadino man visus gražiuosius atsiminimus, kurių
8
iš kelionės buvo labai daug ir apie
kurius
kuriuos
būtų ko daug-
9
daug
pasakoti
pasakoti,
– ir pasidarė ant dūšios markatna.
10
Ką visa tai reiškia? Kokios perspektyvos? Kokia bus mano
11
dalia? Kelionėje –
išsipustėjau,
išsipūstėjau,
ir dabar esu beveik
12
bankrotas. Pasilikti toliau be algos – vis viena, kaip
13
nukeliauti į čyščių.
14
Būk geras, parašyk, kaip yra ir kas – ir kas bus.
15
Mes čia Viekšniuose sėdime du
V su
c
Critical note: su ] cor pro V, cor s pro V
su
Viktoru Biržiška
Viktoru Biržiška
n
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964) – matematikas, Lietuvos universiteto Kaune dėstytojas, profesorius.
16
ir laukiame išsižioję žinių.
17
Man baisiai rūpi. Kol gausiu žinią iš
Jūsų
Jūsų,
18
aš ir naktį nemiegosiu.
Taip pat:
Taip pat
kas man daryti:
19
ar atvažiuoti į Kauną? Ar kam kokį pareiškimą
20
rašyti? Ar ant pirmos šakos pasikarti?
21
Jei
reikėtų
reikėtų,
informacijoms: „Spindulio“ spaustuvė
22
baigia spausdinti
mamo mano
c
Critical note: mano ] cor pro mamo, cor n pro m
mano
didesnį darbą (12 lankų) –
23
Monografiją
monografiją
apie
Petrauską,
Petrauską,
n
Note: Kipras Petrauskas (1885–1968) – dainininkas (tenoras), pedagogas. 1925–1928 m. kartu su Fiodoru Šaliapinu gastroliavo Berlyno, Leipcigo, Miuncheno, Dresdeno, Madrido, Barselonos teatruose.
Balys Sruoga, Kipras Petrauskas, Kaunas: Tulpė, 1929.
kuri yra parašyta
24
anaptol anaiptol
c
Critical note: anaiptol ] vid ex err anaptol, ins i
anaiptol
ne blogiau, negu, pav., analoginiai rusų
25
leidiniai apie
Sobinovą
Sobinovą
n
Note: Leonidas Sobinovas (1872–1934) – operos dainininkas, garsų rusų tenoras.
ar
Šaliapiną.
Šaliapiną.
n
Note: Fiodoras Šaliapinas (1873–1938) – vienas garsiausių rusų operos dainininkų, bosas.
26
Būk geras – parašyk tuojau – aš baisiai-baisiai
27
lauksiu. Ir kas man
daryti! daryti?
c
Critical note: daryti? ] p ver cor interp ? pro !
daryti?
28
Geros sveikatos Jūsų
poniai
poniai
n
Note: Marija Ona Rebeka Karak-Mickevičienė (g. tarp 1850 ir 1910) – Vinco Krėvės žmona.
ir
Anusei
Anusei
n
Note: Ona Aldona Mickevičiūtė-Mošinskienė (1914–2005) – Vinco Krėvės dukra.
29
nuo mūsų visų
triju
trijų.
n
Note: Vincui Krėvei linkėjimų siunčia Balys Sruoga, Vanda Sruogienė ir Dalia Sruogaitė.
30
Jūsų
Balys Sruoga
Balys Sruoga
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
31
Adresas:
Adresas:
32
Viekšnių paštas
33
Bugiai
p
Physical note: [1r] //
Bugiai
Būgiai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Trečiadienis
Trečiadienis
1
Trečiadienis
Trečiadienis
2
Mylimas
Krėve,
Krėve,
n
Note: Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954) – 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
3
Vos sugrįžau iš ekskursijos, vos pradėjau ilsėtis ir
4
dūšią
tvarkyti,
tvarkyti,
n
Note: Balys Sruoga rašo ką tik grįžęs iš studentams organizuotos ekskursijos po Vokietijos kraštą, atostogaudamas žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškėje Būgiuose.
kaip šit skaitau „Ryto“ 173
numery:
numery:
n
Note: Kalbama apie Lietuvos universiteto reformą, 1927 m. inicijuotą ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro, vėliau palaikytą ir naujosios Juozo Tūbelio vyriausybės. Ketinta pertvarkyti fakultetus, pakeičiant statutą, atsisakant mažiau svarbių padalinių, sumažinant katedrų ir etatų.
Apie pokyčius Lietuvos universitete plačiau žr. „Aukštosios mokyklos reforma“, in: Lietuvos aidas, Vilnius, 1928-09-01, Nr. 173, p. 1.
5
Universitete gautas iš Ministerijos raštas, – alga bus
mokoma
mokama
6
tik iki rugsėjo 1 dienos – ir toliau – pekla žino kas!
7
Sugadino man visus gražiuosius atsiminimus, kurių
8
iš kelionės buvo labai daug ir apie
kurius
kuriuos
būtų ko daug-
9
daug
pasakoti
pasakoti,
– ir pasidarė ant dūšios markatna.
10
Ką visa tai reiškia? Kokios perspektyvos? Kokia bus mano
11
dalia? Kelionėje –
išsipustėjau,
išsipūstėjau,
ir dabar esu beveik
12
bankrotas. Pasilikti toliau be algos – vis viena, kaip
13
nukeliauti į čyščių.
14
Būk geras, parašyk, kaip yra ir kas – ir kas bus.
15
Mes čia Viekšniuose sėdime du
V su
c
Critical note: su ] cor pro V, cor s pro V
su
Viktoru Biržiška
Viktoru Biržiška
n
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964) – matematikas, Lietuvos universiteto Kaune dėstytojas, profesorius.
16
ir laukiame išsižioję žinių.
17
Man baisiai rūpi. Kol gausiu žinią iš
Jūsų
Jūsų,
18
aš ir naktį nemiegosiu.
Taip pat:
Taip pat
kas man daryti:
19
ar atvažiuoti į Kauną? Ar kam kokį pareiškimą
20
rašyti? Ar ant pirmos šakos pasikarti?
21
Jei
reikėtų
reikėtų,
informacijoms: „Spindulio“ spaustuvė
22
baigia spausdinti
mamo mano
c
Critical note: mano ] cor pro mamo, cor n pro m
mano
didesnį darbą (12 lankų) –
23
Monografiją
monografiją
apie
Petrauską,
Petrauską,
n
Note: Kipras Petrauskas (1885–1968) – dainininkas (tenoras), pedagogas. 1925–1928 m. kartu su Fiodoru Šaliapinu gastroliavo Berlyno, Leipcigo, Miuncheno, Dresdeno, Madrido, Barselonos teatruose.
Balys Sruoga, Kipras Petrauskas, Kaunas: Tulpė, 1929.
kuri yra parašyta
24
anaptol anaiptol
c
Critical note: anaiptol ] vid ex err anaptol, ins i
anaiptol
ne blogiau, negu, pav., analoginiai rusų
25
leidiniai apie
Sobinovą
Sobinovą
n
Note: Leonidas Sobinovas (1872–1934) – operos dainininkas, garsų rusų tenoras.
ar
Šaliapiną.
Šaliapiną.
n
Note: Fiodoras Šaliapinas (1873–1938) – vienas garsiausių rusų operos dainininkų, bosas.
26
Būk geras – parašyk tuojau – aš baisiai-baisiai
27
lauksiu. Ir kas man
daryti! daryti?
c
Critical note: daryti? ] p ver cor interp ? pro !
daryti?
28
Geros sveikatos Jūsų
poniai
poniai
n
Note: Marija Ona Rebeka Karak-Mickevičienė (g. tarp 1850 ir 1910) – Vinco Krėvės žmona.
ir
Anusei
Anusei
n
Note: Ona Aldona Mickevičiūtė-Mošinskienė (1914–2005) – Vinco Krėvės dukra.
29
nuo mūsų visų
triju
trijų.
n
Note: Vincui Krėvei linkėjimų siunčia Balys Sruoga, Vanda Sruogienė ir Dalia Sruogaitė.
30
Jūsų
Balys Sruoga
Balys Sruoga
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
31
Adresas:
Adresas:
32
Viekšnių paštas
33
Bugiai
p
Physical note: [1r] //
Bugiai
Būgiai

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 2
Note: Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954) – 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
a3
Line number 4
Note: Balys Sruoga rašo ką tik grįžęs iš studentams organizuotos ekskursijos po Vokietijos kraštą, atostogaudamas žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškėje Būgiuose.
a3
Line number 4
Note: Kalbama apie Lietuvos universiteto reformą, 1927 m. inicijuotą ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro, vėliau palaikytą ir naujosios Juozo Tūbelio vyriausybės. Ketinta pertvarkyti fakultetus, pakeičiant statutą, atsisakant mažiau svarbių padalinių, sumažinant katedrų ir etatų.
Apie pokyčius Lietuvos universitete plačiau žr. „Aukštosios mokyklos reforma“, in: Lietuvos aidas, Vilnius, 1928-09-01, Nr. 173, p. 1.
a1
Line number 15
Critical note: su ] cor pro V, cor s pro V
a3
Line number 15
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964) – matematikas, Lietuvos universiteto Kaune dėstytojas, profesorius.
a1
Line number 22
Critical note: mano ] cor pro mamo, cor n pro m
a3
Line number 23
Note: Kipras Petrauskas (1885–1968) – dainininkas (tenoras), pedagogas. 1925–1928 m. kartu su Fiodoru Šaliapinu gastroliavo Berlyno, Leipcigo, Miuncheno, Dresdeno, Madrido, Barselonos teatruose.
Balys Sruoga, Kipras Petrauskas, Kaunas: Tulpė, 1929.
a1
Line number 24
Critical note: anaiptol ] vid ex err anaptol, ins i
a3
Line number 25
Note: Leonidas Sobinovas (1872–1934) – operos dainininkas, garsų rusų tenoras.
a3
Line number 25
Note: Fiodoras Šaliapinas (1873–1938) – vienas garsiausių rusų operos dainininkų, bosas.
a1
Line number 27
Critical note: daryti? ] p ver cor interp ? pro !
a3
Line number 28
Note: Marija Ona Rebeka Karak-Mickevičienė (g. tarp 1850 ir 1910) – Vinco Krėvės žmona.
a3
Line number 28
Note: Ona Aldona Mickevičiūtė-Mošinskienė (1914–2005) – Vinco Krėvės dukra.
a3
Line number 29
Note: Vincui Krėvei linkėjimų siunčia Balys Sruoga, Vanda Sruogienė ir Dalia Sruogaitė.
a3
Line number 30
Note: Balys Sruoga (1896–1947) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
a1
Line number 33
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1928_09_01_po_vk_1r.jpgX (Close panel)
image
1928_09_01_po_vk_1v.jpgX (Close panel)
image